Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 06:35:13 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 07/21/2008

Número d'expedient: M112-2008-26

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Mercats

ACG080580. Aprovació de la revocació i atorgament de llicències municipals per a l'ocupació de la via pública als mercats municipals de venda no sedentària de Sant Boi de Llobregat, a partir del 3r trimestre de 2008.

Ocupació

ACG080581. Acceptació de la subvenció concedida pel Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per contractar treballadors/ores desocupats/ades per a la realització de projectes i accions per a l'Ocupació amb les entitats locals i s'obre la convocatòria per al període 2008-2009.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080582. Aprovació de la despesa i posterior pagament en concepte de preu just fixat pel Jurat Provincial d'Expropiació, per l'expropiació dels drets arrendataris de la finca del carrer Pi i Margall, 64

ACG080583. Aprovació inicial de la modificació del Pla especial urbanístic d'ordenació de la parcel.la situada al carrer del Doctor Antoni Pujadas, núm. 38, recinte Benito Menni complex assistencial en Salut Mental

ACG080584. Aprovació de l’acta d’expropiació per mutu acord i acta d’ocupació de dos porcions d’una finca, així com cessió gratuita d’altre porció de la mateixa finca, propietat de la familia Net, situada al Sector Canons-Orioles de Sant Boi de Llobregat.

Projectes i Obres

ACG080585. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres del POMO del centre d'interpretació, museïtzació i ordenació de l'entorn de la Torre Benviure

ACG080586. Aprovar la certificació d'obra núm. 5, corresponent a les obres de construcció de l'escola bressol Bonaventura Calopa

ACG080587. Aprovar la certificació d'obra núm. 9, corresponent a l'execució de les obres del POMO del museu de Sant Boi de Llobregat

ACG080588. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, corresponent a les obres del POMO del c/ Badajoz i placeta annexa, previst al PMI de Casablanca

ACG080589. Aprovació per declarar deserta l'adjudicació del concurs per a la contractació del lot núm. 2, corresponent a les obres del PU modificat del sector Molí-Nou (SB-127) 2a fase, sector E, rotonda a la intersecció dels carrers F. Mompou i Primer de Maig amb la ctra. BV-2002

ACG080590. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i de la convocatòria mitjançant procediment negociat amb publicitat per a la contractació del servei de redacció del POMO de l'edifici de Cal Perruca de Sant Boi de Llobregat

Llicències d'Obres

ACG080591. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Llobregat Área SL consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de set habitatges, un local comercial i un local destinat a aparcament de nou vehicles, a l'emplaçament carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 58.

ACG080592. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Ipsan Promocions SL consistent en construcció de 8 naus industrials sense ús específic amb emplaçament al carrer Enric Prat de la Riba, núm. 2A - 2I.

ACG080593. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA consistent en reforma i ampliació d'edifici aïllat per Mercat Central de la Flor en zona aeroportuaria amb emplaçament a Carretera Antiga de Valencia, núm. 1.

Llicències de Medi Ambient

ACG080594. Aprovació de la modificació de la llicència ambiental per variacions no substancials de l'activitat consistent en aparcament privat amb trasters, situada al carrer Sant Joan Bosco, núm. 47-49

ACG080595. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en venda a l'engròs de flors i plantes amb instal·lació d'energia fotovoltàica, a la carretera Antiga de València, núm. 1, a favor de Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA

Disciplina Urbanística

ACG080596. Aprovació de la desestimació del recurs de reposició interposat pel Sr. Sebastián Gavilán Ramos, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de març de 2008, segons el qual es declaren no legalitzables les obres consistents en una construcció edificada d'estructura de fusta metàl·lica amb tancaments translúcids i coberta metàl·lica a nivell de coberta a habitatge del carrer Joan Pfaff, núm. 28 02 03.

Medi Ambient

ACG080597. Aprovar la concessió de subvenció a l'Associació de Defensa Forestal (ADF) Puig Vicenç, per la prevenció d'incendis 2007-2008

ACG080598. Aprovació de l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei de gestió, explotació i dinamització de l'Ermita de Sant Ramon a la Federació d'Entitats els Garrofers de Sant Boi

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080599. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei d'aplicació de productes fitosanitaris, herbicides i desinfectació dels sorrals al municipi de Sant Boi de Llobregat.

ACG080600. Aprovació del conveni a subscriure entre la comunitat de propietaris de la Plaça de Pedres Blanques i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pel manteniment de les zones enjardinades d'aquest sector, durant l'any 2008.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG080601. Aprovar la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Boi per la Generalitat de Catalunya Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Direcció General de la Memòria Democràtica.

Serveis Socials

ACG080602. Aprovar la modificació del contracte del servei d’atenció domiciliaria adjudicat a l'empresa CTF Serveis sociosanitaris, SCCL.

ACG080603. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servvei relatiu a les accions socials comunitàries en drogodependències

Cultura

ACG080604. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Area de Cultura de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu a l'exposició "Sessió contínua, una exposició col.lectiva de VideArt".

ACG080605. Aprovar les Bases del II Concurs de Relat fantàstic per a joves, FAN-TAS-TIK.

ACG080606. Aprovació de la contractació artística del Festival Altaveu 2008.

ACG080607. Aprovar el conveni de col.laboració amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya que té per objecte la implantació del sistema de venda d'entrades tel.entrada

ACG080608. Aprovació de l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de l'escultura pública a ubicar a la confluència de la Rambla Rafael Casanova (confluència carrer Nou)

ACG080609. Aprovació de la modificació del plec de clàusules per a la contractació del servei per la redacció del projecte Museogràfic del Museu de Sant Boi de Llobregat

Promoció del Turisme

ACG080610. Aprovació del conveni a signar entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per la cessió de l'exposició del V Concurs "Primavera fotogràfica del Baix Llobregat" per a l'any 2008.

Nova Ciutadania

ACG080611. Aprovar l’acceptació de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona per la realització d'activitats incloses en el Catàleg d'activitats de convivència i ciutadania

Esports

ACG080612. Aprovar la concessió de subvenció al CEIP Montbaig, per import de 1.100 euros, per l'activitat "KORFBALL"

Salut i Consum

ACG080613. Aprovar la pròrroga del conveni de Cooperació entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per l'any 2008

ACG080614. Aprovar la pròrroga del contracte dels serveis de prevenció i control de la legionel·losi pel període d'un any, a comptar des del 19 de setembre de 2008, a favor de l'empresa Legiservice SL

ACG080615. Aprovació de la clàusula addicional catorzena del contracte establert entre el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pel període de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2008

Joventut

ACG080616. Aprovar les bases particulars que han de regular la segona convocatòria de la concessió de beques per a joves per a l'exercici 2008

Educació

ACG080617. Aprovació de l'aportació a les AMPA dels centres educatius públics de la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya i destinada a l'organització de les activitats extraescolars

ACG080618. Aprovació conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Centre de desenvolupament infantil i Atenció Precoç de Sant Boi de Llobregat (CDIAP)

ACG080619. Aprovació de la modificació de l'acord de data 14 d'abril de 2008, relatiu a l'aprovació de l'adjudicació de la contractació del servei d'activitats extraescolars de les Associacions de Mares i Pares d'alumnes dels centres públics d'ensenyament a l'Associació Serveis Educatius: Recursos d'Esplai (Serveis d'Esplai)

ACG080620. Aprovació de les bases particulars que han de regular la sol·licitud i l'atorgament de subvencions als projectes de les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Sant Boi pel curs 2008-2009

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades