Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 07:01:53 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 07/25/2008

Número d'expedient: M112-2008-27

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Extraordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080621. Aprovació inicial de la quarta modificació puntual del Pla especial d'ordenació d'usos urbans

Projectes i Obres

ACG080622. Aprovació de la modificació de l'encàrrec a Coressa, corresponent a l'execució de les obres del POMO de millora urbana del c/ Viladecans

ACG080623. Aprovació de la rectificació, amb motiu de l'errada material, del pressupost del POMO de millora urbana del c/ Viladecans, aprovat definitivament

ACG080624. Aprovació inicial del POMO de millora del sistema públic de sanejament en baixa, en part del perímetre del barri de Casablanca

ACG080625. Aprovar la certificació d'obra núm. 10, corresponent a l'execució de les obres del POMO del museu de Sant Boi de Llobregat

ACG080626. Aprovació dels nomenaments dels tècnics municipals, així com del pla de seguretat i salut, corresponent a l'execució de les obres de millora de l'accessibilitat als carrers comercials i places dels barris de Marianao i Casablanca amb presència de teixit comercial

ACG080627. Pròrroga del contracte per a l'execució de les obres del POMO modificat d'una escola bressol al passeig de les Mimoses

Llicències d'Obres

ACG080628. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Sipers SA consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'edifici industrial format per 3 naus sense ús, a l'emplaçament al carrer Riera Roja, núm. 3 i carrer Alacant, núm. 4A i 4B.

ACG080629. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Servicios de Aparcamientos Viladecans SL consistent en modificació substancial de la llicència existent per a construcció d'edifici plurifamiliar aïllat de 45 habitatges de preu concertat, 12 locals comercials i aparcament per a 302 vehicles, a l'emplaçament carrer Sant Joan Bosco, núm. 47-49.

Habitatge

ACG080630. Aprovació del compromís per part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de reintegrar a la Diputació de Barcelona el cost de l'elaboració del Projecte bàsic i altres documents, en desenvolupament del conveni marc per a l'estudi i desenvolupament de la promoció concertada d'habitatge dotacional públic al sector Saló Central i de l'avantprojecte i altres documents en desenvolupament del conveni marc per a l'estudi i desenvolupament de la promoció concertada d'habitatge dotacional públic al sector Casablanca

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Serveis Socials

ACG080631. Ratificar el contracte programa amb vigència pel 2008-2011 signat en data 24 de juliol de 2008, entre Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte la cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials i altres programes en l’àmbit del benestar social.

Esports

ACG080632. Aprovació de la incoació de l'expedient, del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques particulars i de la convocatòria per a la contractació dels serveis de monitoratge esportiu, monitoratge aquàtic esportiu i socorrisme aquàtic al poliesportiu municipal "La Parellada" de Sant Boi de Llobregat a adjudicar pel procediment obert

Educació

ACG080633. Aprovar la llista annexa on es determinen les famílies susceptibles de rebre un ajut per part de la Generalitat de Catalunya, destinat a millorar el cost de les activitats extraescolars.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080634. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment negociat sense publicitat del subministrament de mobiliari i equipament per a l'escola bressol del carrer Mimoses.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080635. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat ASSOCIACIO CULTURA F per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2008.

ACG080636. Aprovació de l'adjudicació de la contractació de la redacció de les diferents fases del projecte així com la direcció de l'obra global i la coordinació de seguretat i salut d'un pluriequipament al barri de Casablanca amb selecció prèvia de l'equip redactor mitjançant concurs d'idees amb intervenció de jurat

ACG080637. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Claus SA consistent en construcció d'edifici plurifamiliar aïllat de 68 habitatges, 1 local sense ús determinat i aparcament per a 74 vehicles amb 68 trasters, en les parcel·les K1 i K2, amb emplaçament al carrer Camí del Llor, núm. 5-11 i carrer Frederic Mompou, núm. 63-67; i l'altra, relativa a l'arranjament de l'espai verd privat comunitari en parcel·la KO d'acord amb l'article III.5 del Pla Parcial del Sector Camí de Llor.

ACG080638. Aprovació de la denegació de la llicència ambiental de l'activitat consistent en estació base de telefonia mòbil, situada a la plaça Mossèn Jaume Oliveras, núm. 9, a nom de Xfera Moviles, SA

ACG080639. Aprovació de la denegació de la llicència ambiental de l'activitat consistent en estació base de telefonia mòbil, situada a la plaça Euskadi, núm. 3, a nom de Xfera Moviles, SA

ACG080640. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Lozano Gil CB consistent en construcció d'edifici industrial sense ús determinat a l'emplaçament carrer València, núm. 5.

ACG080641. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Marley House General SL consistent en construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, de 29 habitatges i aparcament per a 71 vehicles, 14 trasters i 1 traster comunitari, amb emplaçament al carrer Pau Claris, núm. 63-69.

ACG080642. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial subscrit entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Agència de Comunicació Local SA.

ACG080643. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat amb trasters, situada al carrer Pau Claris, núm. 63-69, a favor de la Marley House General, SL

ACG080644. Informe municipal preceptiu i de suficiència i de idoneïtat del projecte presentat per A4 Desguaces Barcelona, SL, per a una activitat consistent en planta dedicada a desballastament de vehicles fora d'ús, situada al carrer Mare de Déu de Núria, núm. 1

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades