Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 04:23:45 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 07/27/2009

Número d'expedient: M112-2009-31

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Comerç

ACG090649. Donar de baixa el contret per import de 404,87 €, en concepte de minoració de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, destinada al Programa "Singularització" del Pla de dinamització comercial del municipi.

Participació Ciutadana

ACG090650. Aprovació del conveni i sol·licitud de subvenció per a la realització de l'Agenda Local de Drets Humans a Sant Boi de Llobregat

Cooperació, Solidaritat i Pau

ACG090651. Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament al projecte 2025 “Enfortiment institucional a través de la millora de l’accés a l’aigua

ACG090652. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. que te per objecte la col·laboració mitjançant una aportació econòmica de 17.000 euros i l'assistència tècnica per l'execució de dos projectes per a la millora de l’accés de l’aigua a la ciutat de San Miguelito (Nicaragua)

ACG090653. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, els ajuntaments de Badalona, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Santa Perpètua de Mogoda i l’ONG Proyecto Local per a portar a terme accions d’intercanvi i de col·laboració amb ajuntaments del nord del Marroc, dins del projecte PROGOL.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG090654. Aprovació inicial del projecte d’expropiació aïllada pel procediment de taxació conjunta de les finques situades a la Pl. Vallespir, incloses a l'àmbit de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al barri de Casablanca aprovada definitivament en data 07/03/2007.

ACG090655. Aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar, com a expropiació assistemàtica, d'una part de la finca situada al c/ Cristòfor Colom, núm. 31-33 i 35-37, inclosa a l'àmbit de la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del "Saló Central".

ACG090656. Aprovació inicial del Pla especial urbanístic d'assignació d'usos i ordenació de l'edificació de l'equipament docent CEIP Antoni Gaudí

Projectes i Obres

ACG090657. Aprovació del POMO modificat del centre d'interpretació de la Torre de Benviure, consolidació i reparació de la torre, museïtzació i ordenació de l'entorn, i modificació del contracte d'obres

ACG090658. Aprovació inicial del POMO de construcció d'una minideixalleria de barri al mercat de La Muntanyeta

ACG090659. Pròrroga del contracte d'obres del POMO d'urbanització de l'entorn i jardins de la masia de Can Julià

ACG090660. Pròrroga del contracte d'obres del POMO d'un tram de la ronda de Sant Ramon, entre els carrers Moreres i Acàcies

ACG090661. Aprovació de l'adjudicació definitiva, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte d'obres del POMO d'instal·lació complementària de climatització del mercat de Sant Jordi

ACG090662. Aprovació inicial del PU d'execució bàsica del sector PMU-B (ronda St. Ramon-c/ Canons-c/ Vansa)

ACG090663. Aprovació inicial del PU d'execució bàsica del sector PMU-C, entre ronda Sant Ramon - c/ Vansa - av. d'Aragó

ACG090664. Pròrroga del contracte d'obres del POMO de millora d'accessos i entrades a diferents equipaments educatius municipals

Patrimoni Immobiliari

ACG090665. Aprovació de la devolució de la garantia definitiva ingressada per l'empresa BRESCU SIETE, SL en la tresoreria municipal de l'Ajuntament, en data 1 de març de 2005 per un import de 98.000 euros (Noranta-vuit mil euros).

ACG090666. Aprovació inicial del plec de clàusules per a l'atorgament d’una llicència temporal d’ocupació de l’equipament municipal destinat a cinema i de l'adjudicació del contracte d'arrendament d’un local comercial per a activitats complementàries, situats en el sector de Can Castellet de Sant Boi de Llobregat i aprovació de la convocatòria del procediment obert.

ACG090667. Aprovar l'atorgament d'una llicència gratuïta d'ocupació temporal de part de la finca de propietat municipal, bé de domini públic, situada al carrer de Lluís Castells 14-18.

ACG090668. Aprovació del plec de condicions i de la convocatoria per a l'atorgament de concessions demanials amb formalització d’acords voluntaris entre les operadores per a l'ús compartit de les infrastructures municipals per a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil.

ACG090669. Aprovació de la devolució del primer dels avals bancaris dipositats per la societat mercantil C. de B.30, SL en la Tresoreria Municipal en data 11 d'abril de 2008, concretament el primer d' import de 83.333,33 euros.

Llicències d'Obres

ACG090670. Aprovació de la ratificació del conveni subscrit entre els ajuntaments de Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Collbató, Corbera de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Vallirana, Viladecans, Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Gremi de Constructors d'Obres del Baix Llobregat.

ACG090671. Aprovació de donar-se per assabentada de la renúncia de la llicència d'obres de Ramon Torrens Comas consistent en reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al carrer Freixes, núm. 7.

ACG090672. Aprovació de donar-se per assabentada de la renúncia de la llicència d'obres de Sandra Araque Peri consistent en canvi d'ús de local a habitatge amb emplaçament al carrer Joaquim Rubió i Ors, núm. 78 Bx.

ACG090673. Aprovació de donar-se per assabentada de la renúncia de la llicència d'obres de Adapa Conducto SL consistent en construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb emplaçament als carrers Joan Martí, núm. 5-7 i núm. 9-11 i Eusebi Güell, núm. 15-17.

Llicències de Medi Ambient

ACG090674. Aprovació de la llicència ambiental de l'activitat consistent en emmagatzematge, manipulació i distribució de productes alimentaris, ubicada al carrer Enric Prat de la Riba, núm. 2, a favor de Mammafiore Distribución Alimentaria, SL

ACG090675. Aprovació de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en bar amb servei de videoclub, situada al carrer Jaume Balmes, núm. 42, a favor del Sr. Raul López Gual

ACG090676. Aprovació de la concessió de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en aparcament de camions amb operacions de manteniment mecànic, situada a l'avinguda Marina, núm. 46, a favor de Servicios a Contenedores Conteb, SL

ACG090677. Concessió de la modificació de la llicència ambiental per variacions no substancials de l'activitat consistent en complex assistencial en salut mental, situada al carrer Doctor Antoni Pujadas, núm. 38

ACG090678. Aprovació de la modificació de nomenclatura de l'activitat de magatzem de mercaderies diverses, al carrer València, núm. 5, a favor de Lotrans Portes, SL

ACG090679. Aprovació de la concessió de l'adequació d'una activitat legalment autoritzada a la legislació ambientat, consistent en ferrallista i comercialització d'acers, ubicada al carrer Mare de Déu de Núria, núm. 5-7, a favor de Marceliano Martín, SA

Medi Ambient

ACG090680. Aprovar la ratificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi, la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Begues, Cervelló, La Palma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i l'ADF Puig Vicenç, que té per objecte determinar els compromisos necessaris que s'han de prendre pel bon funcionament del Pla de Vigilància complementària contra incendis forestals de l'any 2009

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090681. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de tràmit ordinari en la modalitat de procediment obert per a l'atorgament de llicència per la col·locació i explotació de cartelleres publicitàries al domini públic

ACG090682. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria del tràmit ordinari en la modalitat de procediment obert per a l'atorgament de llicència per la col·locació i explotació d'estructures verticals publicitàries al domini públic

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb Discapacitat

ACG090683. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Federació ECOM que té per objecte la realització de les següents activitats: Activitats de sensibilització als Centres d'Educació Primària i Secundària i Monitors/es de reforç per als nens i nenes amb necessitats educatives especials (NEE) en els Casals d'Estiu

Cultura

ACG090684. Aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya en concepte de subvenció per al sosteniment de l'Escola Municipal de Música Blai Net durant el curs 2008-2009

ACG090685. Aprovar les Bases del III Concurs de Relat fantàstic per a joves, FAN-TAS-TIK.

Salut

ACG090686. Aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a la realització de les activitats de control de mosquits per a l'any 2009

Joventut

ACG090687. Aprovació de les Bases reguladores per participar en l'Exposició Col·lectiva Joves i Igualtat de Gènere.

Educació

ACG090688. Pròrroga del contracte del servei d'activitats extraescolars de les Associacions de Mares i Pares d'alumnes dels centres públics d'ensenyament de Sant Boi de Llobregat

ACG090689. Aprovar la llista baremada annexa on es determina l'alumnat que compleix els requisits de la convocatòria de concurs públic per seleccionar l'alumnat escolaritzat a les escoles bressol municipals que es trobi en situació socioeconomica desfavorida i que pugui optar a ser beneficiari de rebre l'ajut corresponent al curs 2009-2010 ordenada per ordre de puntuació i l'alumnat a qui s'ha denegat l'ajut per no reunir algun o alguns dels requisits

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090690. Sol·licitud de pròrroga de sis mesos de la subvenció del Consorci AOC per a l 'execució del projecte "e-Ciutadania Portal del Ciutadà Tramitació Electrònica";

ACG090691. Aprovació del preu públic pel curs de monitors i monitores d'activitats de lleure infantil i juvenil organitzat per la Corporació Local.

ACG090692. Aprovació del plec de claùsules i de la convocatòria de concurs per a la contractació del servei de gestió o explotació dels espais destinats a publicitat de la revista municipal Viure Sant Boi, Ràdio Sant Boi i Agenda Molt+.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090693. Aprovació inicial del POMO per a la construcció d'un equipament de serveis tècnics per a aparcament i serveis complementaris de transport públic de viatgers per carretera, situat a l'avinguda Marina, núm. 1A i 1B

ACG090694. Aprovació inicial del plec de clàusules que regeix l'adjudicació, mitjançant procediment obert, de la concessió demanial d'ús privatiu per l'explotació del servei de bar-restaurant i espai de barbacoes de l'àrea de lleure de l'avinguda Aragó-Riera Fonollar.

ACG090695. Aprovar la certificació d'obra núm. 15 (febrer 2009), corresponent a l'execució de les obres del POMO del museu de Sant Boi de Llobregat

ACG090696. Aprovar l'acta núm. 1 de preus contradictoris (de l'1 al 16), i la certificació d'obra núm. 19 (maig 2009), corresponent a l'execució de les obres del POMO del parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

ACG090697. Aprovar fer el pagament de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, Àrea d'Esports a la Unió Esportiva Santboiana amb motiu de la celebració del "50è Aniversari Escola de Rugby"

ACG090698. Aprovar la resolució de contracte de concessió demanial per a l'ús privatiu per l’explotació del servei de bar restaurant i l’ús comú especial de l’espai de barbacoes de l’àrea de lleure de l’Avinguda Aragó Riera Fonollar, subscrit en data 1/05/2007 per l'Ajuntament i el Sr. Josep Martínez Campan, declarant exigida la concessió, aprovar la liquidació de la concessió i la incautació de l'aval bancari

ACG090699. Aprovació inicial del Pla de millora urbana de les parcel.les incloses a l'illa situada entre els carrers de la Joventut, de Màlaga, d'Extremadura i de la riera del Fonollar, del sector industrial Fonollar-nord

ACG090700. Aprovar la certificació d'obra núm. 5, corresponent a les obres de tancament de terrasses amb mur de cortina de l'edifici destinat a casal infantil i juvenil Marianao (Fundació Privada Marianao), ubicat al c/ Girona núm. 30

ACG090701. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Associació Cultura F i el conveni de col·laboració corresponent per donar suport a la línia d’activitat docent en l’àmbit musical portada a terme per aquesta associació durant l'any 2009

ACG090702. Aprovació del nomenament dels tècnics municipals, per a la substitució en període de vacances del tècnic munciipal nomenat per la Junta de Govern de data 30-3-2009, corresponent a les obres del POMO de millores d'accessibilitat i enllumenat públic al barri de Camps Blancs

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades