Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 08:12:38 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 06/16/2014

Número d'expedient: N112-2014-25

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:45 AM

Hora final: 01:49 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Lluïsa Moret i Sabido
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

Tècnic/es
Francisco Gutiérrez Marchena

S'han excusat d'assistir-hi

Vocals
Juan Antonio Tamayo Fernández

No hi assisteix


A proposta de la ponència de Governança i Ciutadania s'acorda introduir per urgència en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 10è. : 010. Aprovació del programa de suport a la contractació de persones en situació d'atur mitjançant plans d'ocupació i encarregar a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi , SA (CORESSA), l'encomana de gestió de la execució d'aquest programa. A proposta de la ponència de Territori i Ciutadania s'acorda introduir per urgència en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 18è. : 018. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en construcció d'un edifici aïllat per adequar-lo a restaurant amb emplaçament a l'avinguda Marina, núm. 4A.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-24

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la ciutat

002. Aprovació de la renuncia i devolució d'ingrés al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi per al desenvolupament del projecte "Treball als barris, del PMI Casablanca 2012, amb núm. d'expedient BLB-011/12.

Número d'expedient C14063005

Atès que amb data 9 de novembre de 2012 es va presentar al registre del Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya la sol·licitud de subvenció en el marc del Projecte "Treball als barris" 2012.

Atès que la Junta de Govern local de data 19 de novembre de 2012 va aprovar la ratificació de la sol·licitud de subvenció al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Atès que amb data 13 de desembre de l'any 2012 el Servei d'ocupació de la Generalitat de Catalunya va atorgar a l'Ajuntament de Sant Boi una subvenció de VUIT-CENTS VUITANTA MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (880.138,24 euros) segons número d’expedient BLB-011/12, corresponent a la convocatòria del projecte "Treball als Barris", segons Resolució EMO/314/2012, publicada al DOG 6237 de 22 d’octubre de 2012.

Atès que en la sessió de govern local, que va tenir lloc el 14 de gener de 2013 es va acceptar la subvenció del Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), a l'Ajuntament de Sant Boi, per un import total de VUIT-CENTS VUITANTA MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (880.138,24 euros), segons número d’expedient: BLB-011/12, corresponent a la convocatòria del projecte "Treball als Barris" segons Resolució EMO/314/2012, publicada al DOG 6237 de 22 d’octubre de 2012 per als programes i actuacions amb el desglós de la quantia sol·licitada.

Atès que un cop finalitzats tots els programes, s’ha procedit a fer la justificació econòmica dels mateixos en el termini corresponent, i tal com indiquen les bases reguladores del programa en l'Ordre EMO/314/2012, segons l’article 21 de la mateixa ordre, "Els ajuntaments poden renunciar de manera expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades, d’acord amb el que estableixen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i, en cas que procedeixi, retornar les quanties corresponents al compte restringit d’ingressos del Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb els interessos legals que corresponguin"

Els projectes justificats han quedat així:

RESUM PMI CASABLANCA 2012

Programa: 1. Dispositius inserció

Acció: 1 Dispositiu d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials

Subvenció atorgada: 102.055,00 euros

Subvenció justificada: 103.234,77 euros

Desviació: 1.179,77 euros

Programa: 2. Dispositius inserció Dones

Acció: 2.1.1 Dispositiu d’inserció sociolaboral de dones amb dificultats especials

Subvenció atorgada: 102.055,00 euros

Subvenció justificada: 100.770,57 euros

Subvenció renunciada: -1.284,43 euros

Programa: 3. Qualificació professional

Acció 4.3.1 Programa de qualificació professional Casa d’oficis agricultura i floricultura ecològica

Subvenció atorgada: 193.209,44 euros

Atès que la distribució de la subvenció de la "Casa d’oficis d’agricultura, floricultura i horticultura ecològica", es realitza per mòduls i cada un d'ells es liquida per separat, el detall de la justificació ha quedat de la següent manera:

Mòdul A:

Subvenció atorgada: 95.616,00 euros

Despeses contractació de personal: 120.198,44 euros

Desviació: 24.582,44 euros

Mòdul B:

Subvenció atorgada: 39.456,00 euros

Despeses formació i funcionament: 41.334,31 euros

Desviació: 1.1878,31 euros

Contractació d’alumnes:

Subvenció atorgada: 58.137,44 €

Despeses contractació d’alumnes: 55.390.89 €

Subvenció renunciada: -2.746,55 euros

Programa: 5. Experimentació laboral

Acció: 5.1.1 Actuacions ocupacionals. Pla d’ocupació de manteniment de Casablanca

Subvenció atorgada: 314.580,40 euros

Subvenció gastada: 313.475,10 euros

Subvenció renunciada:-1.104,90 euros

Programa: 6. Experimentació laboral

Acció: 6.1.2 Actuacions ocupacionals. Pla d’ocupació de dinamització social de Casablanca

Subvenció atorgada: 168.238,80 euros

Subvenció gastada: 167.440,52 euros

Subvenció renunciada: -798,28 euros

Atès que les quantitats de la subvenció que no s'han justificat són conseqüència de les baixes i substitucions produïdes durant els projectes i baixes per ILT i que aquesta subvenció només es pot utilitzar per finançar les despeses salarials, sou i seguretat social, i que en el moment de la justificació no s’havia fet el pagament de la subvenció per part del SOC, segons marca la normativa es va de procedir a la renuncia de la part no exhaurida de la subvenció, com consta en el document oficial que es va presentar al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Atès que el Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya ja ha abonat el total de la subvenció que mancava, i segons marca la normativa s’ha de procedir a fer la devolució de la part no exhaurida de la subvenció atorgada.

Atès que en la sessió que va tenir lloc el 16/07/2013, es va encarregar a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), la gestió del programa de qualificació professional Casa d’oficis Agricultura, floricultura i horticultura ecològica de la subvenció "Treball als barris" 2012 i amb numero d’expedient BLB-011/12, que realitzaria la gestió d’aquest projecte i posteriorment la justificació econòmica.

Atès que la Generalitat de Catalunya, ha fet l’ingrés de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que és l'ens beneficiari de la subvenció i posteriorment s’ha fet un traspàs a Coressa de la part corresponent al programa 5 acció 4.3 de la "Casa d'Oficis" per un import atorgat de 193.209,44 euros.

Atès que amb data, 17/04/2014, l'Ajuntament va fer l’últim traspàs a Coressa de la part corresponent al programa 5 acció 4.3 de la "Casa d'Oficis" que quedava pendent, i un cop finalitzada la justificacio econòmica , s’ha de retornar la quantitat no exhaurida de la justificació, corresponent a la contractació dels alumnes-treballadors per import de 2.746,55 euros.

Atès que, la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), amb data 22/04/2014, va fer un traspàs a l'Ajuntament de 2.746,55 euros de la quantitat no gastada de la Casa d'Oficis per que aquest fes la devolució al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la renúncia de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de la quantitat total de cinc-mil nou-cents trenta-quatre euros amb setze cèntims (5.934,16 euros), de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei de Barris (PMI Casablanca), per l’any 2012 amb núm. d’expedient BLB-011/12, corresponent a les baixes laborals (accidents, ILT,... ) i el període que passa per substituir els treballadors que han causat baixa i al concepte no subvencionable d’indemnització, segons el detall del desglossament dels programes:

Acció: 2.1.1 Dispositiu d’inserció sociolaboral de dones amb dificultats especials

Subvenció justificada i renunciada: -1.284,43 euros

Acció: 4.3.1 Programa de qualificació professional Casa d’oficis agricultura i floricultura ecològica

Subvenció justificada i renunciada: -2.746,55 euros

Acció: 5.1.1 Actuacions ocupacionals. Pla d’ocupació de manteniment de Casablanca

Subvenció justificada i renunciada:-1.104,90 euros

Acció: 6.1.2 Actuacions ocupacionals. Pla d’ocupació de dinamització social de Casablanca

Subvenció justificada i renunciada: -798,28 euros

SEGON.- Aprovar la devolució d’ingrés al Servei d’ocupació de la Generalitat de Catalunya per import total de cinc-mil nou-cents trenta-quatre euros amb setze cèntims (5.934,16 euros).

El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

S'incorpora a la sessió per informar del següent punt el Sr. ............

Es tracta conjuntament amb el punt 10.

003. Aprovació de les bases reguladores del programa de suport a la contractació de persones desocupades mitjançant empreses, comerços i entitats de Sant Boi de Llobregat i atorgar una encomana de gestió a l’empresa municipal CORESSA

Número d'expedient C14063009

Atès que el Pla de Ciutat 2011-2015 de l'Ajuntament de Sant Boi estableix tres prioritats: la recuperació econòmica i l'ocupació, la cohesió social i la qualitat democràtica.

Atès que la implicació del teixit empresarial, comercial i el tercer sector és un factor bàsic per a la creació de llocs de treball de qualitat i amb més garanties de continuïtat.

Atès que el Ple municipal, en sessió que tingué lloc el dia 24 de febrer de 2014, va aprovar inicialment l’ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Atès que finalitzat el període d’exposició pública i segons diligència de data 24 d’abril de 2014, emesa per la cap del departament d’arxiu i documentació, no es va presentat cap al·legació contra l’esmentat acord i atès que al contingut de l’acord es feia constar que en cas que no s’hi presentessin al·legacions s’havia de considerar aprovat definitivament.

Atès que segons decret d’alcaldia AAL140063 de data 5 de maig de 2014, es va aprovar definitivament per manca d’al·legacions l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Atès que segons l’article 7 de l’ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, "es poden atorgar subvencions econòmiques segons el procediment regulat per aquesta ordenança, per a la realització d’activitats d’índole cultural, recreativa, esportiva, juvenil, d’ensenyament, sanitària, ecològica, de serveis socials, de promoció econòmica, de foment de l'ocupació o qualsevol altre de naturalesa anàloga, que complementi o supleixin els serveis de competència municipal o que siguin d’interès local i concedir ajuts i subvencions(...)".

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va constituir una societat mercantil anònima de capital íntegrament municipal, CORESSA.

Atès que, de conformitat amb el previst a l’article 2.2 dels seus estatus, l’entitat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Sant Boi, per tant l’Ajuntament de Sant Boi pot encarregar expressament la realització de prestacions en forma d’encomana de gestió.

Atès que el punt 10 de l’article 3 dels estatuts de CORESSA entre d’altres contempla com objecte social:

“Organitzar, gestionar i promoure l’ocupació, l’autoocupació i la inserció laboral mitjançant mesures de foment del treball, gestionant cursos ocupacionals i altres activitats de suport als emprenedors.”

Atès que CORESSA en compliment del seu objecte social fomenta la inserció laboral de tots els col·lectius que precisen d’intermediaris d’inserció sociolaboral i disposa dels medis materials i humans necessaris, amb un departament d’ocupació que compta amb un equip consolidat i experimentat per executar aquestes accions.

Vist el Plec de condicions per l’encàrrec de gestió del programa de suport a la contractació de persones desocupades mitjançant empreses, comerços, autònoms i entitats de Sant Boi de Llobregat, i pel programa de suport a la contractació de persones en situació d'atur mitjançant plans d'ocupació.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores del programa de suport a la contractació de persones desocupades mitjançant empreses, comerços, autònoms i entitats de Sant Boi de Llobregat, d’acord amb allò establert en l’ordenança general de subvencions.

SEGON.- Aprovar la convocatòria dels ajuts de l'esmentat programa. El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 25 de juny fins el 15 de juliol de 2014 ambdós inclosos. Aquesta convocatòria està condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases.

TERCER.- Sotmetre a informació pública les bases per un termini de 20 dies, mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació, amb una referència al DOGC.

QUART.- Considerar aprovades definitivament les bases si durant el termini d’informació pública no s’hi presenta cap al·legació.

CINQUÈ.- Aprovar el programa de suport a la contractació de persones en situació d'atur mitjançant plans d'ocupació.

SISÈ.- Aprovar el plec de condicions per l’encàrrec de gestió del programa de suport a la contractació de persones desocupades mitjançant empreses, comerços, autònoms i entitats de Sant Boi de Llobregat, i pel programa de suport a la contractació de persones en situació d'atur mitjançant plans d'ocupació.

SETÈ.- Encarregar a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), la gestió, administració, execució i justificació, d’acord amb les bases i normativa vigent i demés instruccions i ordres contingudes en el plec de condicions per l’encàrrec de gestió del programa de suport a la contractació de persones desocupades mitjançant empreses, comerços i entitats de Sant Boi de Llobregat, i pel programa de suport a la contractació de persones en situació d'atur mitjançant plans d'ocupació . Amb aquest encàrrec de gestió CORESSA passa a tenir la consideració d'entitat col·laboradora d'acord amb allò establert a l'article 12 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ja que actuarà en nom i per compte de l'Ajuntament a tots els efectes relacionats amb les subvencions que són objecte de les bases aprovades i s'encarregarà de distribuir i lliurar les subvencions als beneficiaris"

VUITÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de quatre-cents mil euros (400.000,00 euros) pel programa de suport a la contractació de persones desocupades mitjançant empreses, comerços i entitats de Sant Boi de Llobregat de conformitat al plec aprovat en el punt sisè, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 063.24100.47000 "Aportació Empreses Pla Ocupació".

NOVÈ.- En el supòsit de que no s’esgoti el crèdit pressupostari destinat als ajuts amb l'import màxim especificat a les bases aprovades per import de quatre-cents mil euros (400.000,00 euros), els fons no adjudicats es podran destinar a altres programes de foment de l’ocupació, politiques actives d’ocupació, i/o, en el seu cas, al Servei d’intermediació i Orientació Laboral.

DESÈ.- Autoritzar i disposar la despesa de sis-cents mil euros (600.000,00 euros), pel programa de suport a la contractació de persones en situació d'atur mitjançant plans d'ocupació, de conformitat amb el plec aprovat en el punt sisè, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 063.24100.47000 "Aportació Empreses Pla Ocupació".

L'eficàcia d'aquest acord resta condicionada a l'aprovació definitiva del 3r. expedient de modificació del pressupost, aprovat pel Ple en data 26 de maig de 2014

L'Import esmentat 400000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 063 24100 47000, Aportació Empreses Pla Ocupació

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Abandona la sessió el Sr. ............

Fires

004. Aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament i instal·lació d’estands i instal·lacions complementàries, adjudicat a l’empresa 2003, S.A. per a realització de la 68a Fira de la Puríssima de 2014.

Número d'expedient N801/U665/2014/001

Atès que en data 21 d'octubre de 2013, la Junta de Govern Local, va aprovar l'adjudicació per procediment obert del contracte de subministrament i instal·lació d’estands i instal·lacions complementàries de la 67a Fira de la Puríssima de 2013, a l’empresa 2003, S.A., amb CIF .........., podent acordar ambdues parts una única pròrroga del contracte per la Fira de la Puríssima de l'any 2014;

Atès que s'ha comprovat que la prestació i execució de servei s'ha realitzat d'acord amb les condicions del contracte;

Atès que l'adjudicatari ha sol·licitat en data 22 de maig de 2014 la pròrroga del contracte per a la realització de les 68a Fira de la Puríssima de 2014, per un import de 31.446,00 euros (més l'IVA corresponent);

Atès que l'adjudicatari proposa continuar realitzant la prestació del servei per a la realització de la 68a Fira de la Puríssima de 2014;

Vist l'informe tècnic de data 3 de juny de 2014, que s'adjunta a l'expedient;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/06/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Prorrogar el contracte de subministrament i instal·lació d’estands i instal·lacions complementàries, adjudicat a l'empresa 2003, S.A. amb CIF .........., per a realització de la 68a Fira de la Puríssima de 2014.

Aquesta pròrroga té efectes per un termini d'un any comptador des de la formalització del contracte.

SEGON: Autoritzar i disposar la despesa per l'import de TRENTA-UN-MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS (31.446,00€) més l'IVA corresponent.

El pagament es farà efectiu d'acord amb les estipulacions de les clàusules tècniques i econòmicoadministratives mitjançant transferència bancària, una vegada conformades les factures pels tècnics municipals.

TERCER: Notificar al contractista aquest acord i requerir-lo perquè concorri a formalitzar la pròrroga del contracte.

QUART: Facultar a la Regidora de Fires Sra. Montserrat Mirabent i Coll, perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi la pròrroga del contracte en document administratiu.

L'Import esmentat 31446 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 665 43200 20200, Lloguer d'estands.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Cultura

005. Aprovar declarar deserta la licitació mitjançant procediment obert convocat per l'atorgament de la concessió del servei públic "Cinemes Can Castellet" i per l'adjudicació del contracte d'arrendament del local situal al carrer Jaume I, núm. 32.

Número d'expedient N801/U224/2012/040

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en sessió de 10 de juny de 2013, va aprovar inicialment del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques per l’atorgament de la concessió del servei públic “Cinemes Can Castellet” i per l’adjudicació del contracte d’arrendament del local situat al carrer Jaume I, núm. 32, mitjançant procediment obert;

Atès que el punt Segon de l’acord de 10 de juny de 2013 acordava sotmetre a informació pública el plec esmentat, per un termini de vint dies hàbils, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació d’al·legacions i considerar aprovat definitivament el plec si durant el termini d'informació pública no es formulen al·legacions ni reclamacions;

Atès que l’acord de 10 de juny de 2013 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 25 de juny de 2013 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 28 de juny de 2013;

Atès que segons diligència de data 10 d’agost de 2013, signada per la Cap de la unitat d’Arxiu i Documentació, no s’ha registrat cap document referent a al·legacions o reclamacions dins del termini establert a l’aprovació inicial de l’expedient;

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en sessió de 21 d'octubre de 2013, va aprovar la convocatòria de la licitació mitjançant el procediment obert per l’atorgament de la concessió del servei públic “Cinemes Can Castellet” i per l’adjudicació del contracte d’arrendament del local situat al carrer Jaume I núm. 32;

Atès que l'esmentat acord va ser publicat al DOGC núm. 6495 de data 6 de novembre de 2013;

Vista la proposta presentada per l'empresa PICKING SPI, SL;

Vista l’acta de la Mesa de Contractació que va tenir lloc el dia 18 de febrer de 2014, que proposa adjudicar el contracte a l’empresa PICKING SPI, SL ;

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 3 de març de 2014 va aprovar la classificació de l'empresa admesa al procediment i se la va requerir per tal que en el termini de 10 dies hàbils aportés certificats acreditatius d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social i procedís a ingressar la garantia definitiva com a adjudicatari de la concessió del servei públic de cinemes "Can Castellet" i la fiança com a titular del contracte de lloguer del local comercial;

Atès que l'empresa PICKING SPI, SL no ha aportat la documentació requerida ni ha procedit a dipositar la garantia definitiva ni la fiança en el termini fixat;

Atès que en data 26 de maig de 2014 PICKING SPI, SL ha presentat escrit en què manifesta que, entre altres consideracions, retira l'oferta presentada.

Atès l'establert a l'article 151.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic en relació a la possibilitat de declarar deserta una licitació;

Atesa la regulació del contracte de gestió de servei públic establerta als articles 228 a 265 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Aprovar declarar deserta la licitació mitjançant procediment obert convocat per l’atorgament de la concessió del servei públic “Cinemes Can Castellet” i per l’adjudicació del contracte d’arrendament del local situat al carrer Jaume I núm. 32 atès que l'única empresa que va concorrer a la licitació, PICKING SPI, SL, no ha procedit a presentar la documentació requerida ni a dipositar la garantia definitiva corresponent a la concessió ni la fiança pel contracte de lloguer del local comercial i ha manifestat que retira l'oferta presentada.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Patrimoni Immobiliari

006. Aprovar la classificació dels licitadors admesos al procediment de licitació per l'atorgament de la concessió demanial per a l'ús privatiu del domini públic i l'explotació de l'establiment de restaurant-bar, situat al Parc de la Muntanyeta i requeriment al licitador millor classificat.

Número d'expedient N750/2014/011. Fitxa de l'inventari núm. 454

Atès que en data 24/03/2014 la Junta de Govern Local va aprovar el plec de condicions que ha de regir la concessió demanial a atorgar per a l'ús privatiu del domini públic i l'explotació de l'establiment de restaurant-bar, situat al Parc de la Muntanyeta, junt al llac, així com el seu atorgament, i que simultàniament es va aprovar la licitació per l’adjudicació per procediment obert;

Atès que l'esmentat acord va ser publicat al DOGC núm. 6596 de data 3/04/2014 i al perfil del contractant de l'Ajuntament de data 4/04/2014;

Atès que la Mesa de Contractació, reunida en data 27/05/2014, va procedir a l'obertura de pliques d'aquest procediment obert, -sobre número 2- i que es va lliurar la documentació als tècnics municipals als efectes de valorar aquesta documentació;

Atès que la Mesa de Contractació, reunida el dia 3/06/2014, va valorar l'informe emès respecte al sobre 2 i es va procedir a l'obertura del sobre 3, amb la proposta econòmica, havent-se igualment lliurat la documentació als tècnics municipals per emetre informe;

Atès que la Mesa de Contractació, reunida el dia 10/06/2014, va valorar l'informe respecte a les propostes del sobre núm. 3, on es va formular una proposta de classificació dels licitadors, la qual cosa en recull en l'acta de l'esmentada Mesa;

Atès l'establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la classificació obtinguda pels licitadors que es van presentar pel procediment convocat per l'atorgament de la concessió demanial a atorgar per a l'ús privatiu del domini públic i l'explotació de l'establiment de restaurant-bar, situat al Parc de la Muntanyeta.

La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a l'apartat 3.4 de la clàusula tercera del plec de condicions que regeix la licitació, i a la vista dels informes de l'expedient.

La classificació obtinguda ha estat:

- ..........: 157 punts; i

- ........... i ...........: 10 punts.

SEGON.- Requerir al Sr. .......... per a què, dins el termini de deu (10), dies hàbils següents a la notificació d’aquest requeriment presenti el document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per un import de vint-i-un mil nou-cents quaranta un euros amb tretze cèntims (21.941,13 €), corresponents al 3% de l'import resultant de la suma del domini públic objecte de concessió (721.371,00€) més l'import de les obres proposades en l'oferta (10.000,00 €), així com la següent justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s’entendrà que l’adjudicatari ha retirat la seva oferta.

TERCER.- Publicar el present acord a la web municipal –perfil del contractant i de conformitat amb allò establert a l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Salut Pública

007. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment abreujat, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2013/395

Atès que mitjançant decret número AP23140392 de data 13 de febrer de 2014, es va incoar expedient sancionador per procediment abreujat, número X213/2013/395, al senyor .........., per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de ser propietari i responsable de la conducció d'un gos de raça potencialment perillosa pit bull, de grandària mitjana i de nom Sura, amb motiu de no trobar-se inscrit al resgistre censal municipal, sense estar identificat amb el corresponent xip, de dur-lo en espais públics sense morrió i deslligat, sense l'assegurança de responsabilitat civil i sense la llicència administrativa que l’habilita com a conductor, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130025315, emesa per la Policia Municipal a les 19,00 hores del dia 11 de setembre de 2013;

Atès que un cop consultades les nostres bases de dades, en la proposta de resolució només es proposen sancions per no dur lligat, i sense morrió, el gos potencialment perillós a les vies públiques;

Atès que en data 11 d'abril de 2014 es va notificar l'esmentat acord juntament amb la proposta de resolució de data 17 de febrer de 2014, atorgant-li un termini de 10 dies per a formular les al·legacions i proposar les proves que considerés oportunes;

Vistes les al·legacions presentades en data 22 d'abril de 2014, registre general d'entrada número 2014009405, pel senyor ............ on manifesta de manera textual;

- " Primero; No es correcto el relato de los hechos imputados ya que, para su conocimiento, y la determinación de la supuesta infracción cometida, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Mi perro no estaba suelto en la vía pública, estábamos en una zona apartada del paso de viandantes, ya que se trata de una zona descampada sin ningún tipo de señalización de prohibición de llevar a los perros sueltos y de acuerdo a la ley 6/1993 de protección de los animales articula 4 punto 1 que dice "el poseedor de un animal deberá mantenerlo en buenas condiciones higiénico sanitarias, procurándole instalaciones adecuadas para su cobijo, proporcionándole alimentación y bebida, prestándoles asistencia veterinaria y dándole la oportunidad de ejercicio físico y atendiéndole de acuerdo a sus necesidades fisiológicas y etológicas en función de su especie y raza " al soltarlo en una zona apartada del paso de las personas cumplo con la obligación de proporcionarle el ejercicio físico que necesita, además cubriendo la necesidad de juego, esparcimiento y socialización con sus congéneres.

Segundo: En cuanto a los aspectos jurídicos, formales y sustantivos del expediente, se pone en conocimiento de ese órgano instructor los siguientes elementos de juicio que evidencian la ausencia de los principios básicos para el ejercicio de la potestad y el procedimiento sancionador.

La Ley 6/1993 articulo 12 de protección de los animales dice "los ayuntamientos procuraran habilitar en los jardines y parques públicos espacios idóneos debidamente señalizados, para el paseo y esparcimiento de los perros", en el caso de dicho municipio estas zonas son muy escasas.

Tercero: En ningún momento la policía local me ha indicado que iba a ser denunciado.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Ley y el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora,

Solicita:

Que se admita a trámite este escrito de alegaciones y se proceda al sobreseimiento del expediente o, de forma subsidiaria, se modere proporcionalmente la cuantía de la sanción propuesta."

Vist l'informe de l'instructor de data 14 de maig de 2014 on proposa desestimar totalment les al·legacions presentades en base als següents motius:

- Hi ha contradiccions en les al·legacions, doncs primer manifesta que el seu gos no anava deslligat per la via pública, i posteriorment diu "al soltarlo en una zona apartada del paso de las personas cumplo con la obligación de proporcionarle el ejercicio físico que necesita", admetent que el gos anava deslligat;

- En quant a la referència de complir amb l'article 4.1 de la Llei 6/1993 de protecció dels animals, cal dir que aquesta llei és del País Vasc, i que en la Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d'animals, de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en l'article 26.1, es regula la prohibició de portar gossos potencialment perillosos, sense lligar, i sense morrió. L'article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Regim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, qualifica com a sanció greu el fet de "Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no subjecte amb cadena";

D'acord amb l'establert a l'Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals,

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/06/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Desestimar totalment les al·legacions presentades en data 22 d'abril de 2014, registre general d'entrada número 2014009405, pel senyor .........., al sí de l'expedient sancionador abreujat incoat mitjançant decret número AP23140392 de data 13 de febrer de 2014, d'acord amb l'informe de l'instructor, esmentat als antecedents del present acord, emès en data 14 de maig de 2014, i, en conseqüència, :

Segon.- Imposar una multa de tres-cents euros (300.- €) al senyor ........., amb DNI número .........., de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça Pit-Bull, de grandària mitjana, i de nom "Sura", per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 36 greus s) de l’esmentada, per portar el gos potencialment perillós sense lligar a les vies públiques, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130025315, emesa per la Policia Municipal a les 19,00 hores del dia 11 de setembre de 2013;

L'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, disposa que les faltes greus de l'apartat s, poden ser sancionades amb multes d'entre 300 € a 2404 €.

Es proposa la imposició de la sanció econòmica en la seva quantia mínima, ja que no consta a aquest instructor la reiteració o reincidència, d'acord amb el que estableix l'article 38 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, en relació al criteris de graduació de la quantia de les multes.

Tercer- Imposar una multa de tres-cents euros (300.- €) al senyor........., amb DNI número ............, de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça Pit-Bull, de grandària mitjana, i de nom "Sura", per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 36 greus s) de l’esmentada, per portar el gos potencialment perillós sense morrió a les vies públiques, el dia 11 de setembre de 2013, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130025315, emesa per la Policia Municipal a les 19,00 hores del dia 11 de setembre de 2013;

L'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, disposa que les faltes greus de l'apartat s, poden ser sancionades amb multes d'entre 300 € a 2404 €.

Es proposa la imposició de la sanció econòmica en la seva quantia mínima, ja que no consta a aquest instructor la reiteració o reincidència, d'acord amb el que estableix l'article 38 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, en relació al criteris de graduació de la quantia de les multes.

Les multes s'han de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que se li notificarà properament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

008. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment abreujat, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2013/394

Atès que mitjançant decret número AP23140381 de data 13 de febrer de 2014, es va incoar expedient sancionador per procediment abreujat, número X213/2013/394, al senyor ........... per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de ser propietari i responsable de la conducció d'un gos de raça potencialment perillosa american Bully, de grandària petita i de nom Buima, amb motiu de no trobar-se inscrit al resgistre censal municipal, sense estar identificat amb el corresponent xip i de dur-lo en espais públics deslligat, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130025317, emesa per la Policia Municipal a les 19,00 hores del dia 11 de setembre de 2013;

Atès que un cop consultades les nostres bases de dades, en la proposta de resolució només es proposen sancions per no dur lligat el gos potencialment perillós a les vies públiques;

Atès que en data 11 d'abril de 2014 es va notificar l'esmentat acord juntament amb la proposta de resolució de data 17 de febrer de 2014, atorgant-li un termini de 10 dies per a formular les al·legacions i proposar les proves que considerés oportunes;

Vistes les al·legacions presentades en data 22 d'abril de 2014, registre general d'entrada número 2014009405, pel senyor ........... on manifesta de manera textual;

- " Primero; No es correcto el relato de los hechos imputados ya que, para su conocimiento, y la determinación de la supuesta infracción cometida, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Mi perro no estaba suelto en la vía pública, estábamos en una zona apartada del paso de viandantes, ya que se trata de una zona descampada sin ningún tipo de señalización de prohibición de llevar a los perros sueltos y de acuerdo a la ley 6/1993 de protección de los animales articula 4 punto 1 que dice "el poseedor de un animal deberá mantenerlo en buenas condiciones higiénico sanitarias, procurándole instalaciones adecuadas para su cobijo, proporcionándole alimentación y bebida, prestándoles asistencia veterinaria y dándole la oportunidad de ejercicio físico y atendiéndole de acuerdo a sus necesidades fisiológicas y etológicas en función de su especie y raza " al soltarlo en una zona apartada del paso de las personas cumplo con la obligación de proporcionarle el ejercicio físico que necesita, además cubriendo la necesidad de juego, esparcimiento y socialización con sus congéneres.

Segundo: En cuanto a los aspectos jurídicos, formales y sustantivos del expediente, se pone en conocimiento de ese órgano instructor los siguientes elementos de juicio que evidencian la ausencia de los principios básicos para el ejercicio de la potestad y el procedimiento sancionador.

La Ley 6/1993 articulo 12 de protección de los animales dice "los ayuntamientos procuraran habilitar en los jardines y parques públicos espacios idóneos debidamente señalizados, para el paseo y esparcimiento de los perros", en el caso de dicho municipio estas zonas son muy escasas.

Tercero: En ningún momento la policía local me ha indicado que iba a ser denunciado.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Ley y el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora,

Solicita:

Que se admita a trámite este escrito de alegaciones y se proceda al sobreseimiento del expediente o, de forma subsidiaria, se modere proporcionalmente la cuantía de la sanción propuesta."

Vist l'informe de l'instructor de data 14 de maig de 2014 on proposa desestimar totalment les al·legacions presentades en base als següents motius:

- Hi ha contradiccions en les al·legacions, doncs primer manifesta que el seu gos no anava deslligat per la via pública, i posteriorment diu "al soltarlo en una zona apartada del paso de las personas cumplo con la obligación de proporcionarle el ejercicio físico que necesita", admetent que el gos anava deslligat.

- En quant a la referència de complir amb l'article 4.1 de la Llei 6/1993 de protecció dels animals, cal dir que aquesta llei és del País Vasc, i que en la Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d'animals, de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en l'article 26.1, es regula la prohibició de portar gossos potencialment perillosos, sense lligar, i sense morrió. L'article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Regim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, qualifica com a sanció greu el fet de "Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no subjecte amb cadena";

D'acord amb l'establert a l'Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals,

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/06/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Desestimar totalment les al·legacions presentades en data 22 d'abril de 2014, registre general d'entrada número 2014009407, pel senyor .........., al sí de l'expedient sancionador abreujat incoat mitjançant decret número AP23140381 de data 13 de febrer de 2014, d'acord amb l'informe de l'instructor, esmentat als antecedents del present acord, emès en data 14 de maig de 2014, i, en conseqüència, :

Segon.- Imposar multa de tres-cents euros (300.- €) al senyor ..........., amb DNI número ............, de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça american bully, de grandària petita i de nom "Buima", per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 36 greus s) de l’esmentada, per portar el gos potencialment perillós sense lligar a les vies públiques, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130025317, emesa per la Policia Municipal a les 19,00 hores del dia 11 de setembre de 2013.

L'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, disposa que les faltes greus de l'apartat s, poden ser sancionades amb multes d'entre 300 € a 2404 €.

Es proposa la imposició de la sanció econòmica en la seva quantia mínima, ja que no consta a aquest instructor la reiteració o reincidència, d'acord amb el que estableix l'article 38 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, en relació al criteris de graduació de la quantia de les multes.

La multa s'ha de fer efectiva abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a la liquidació que se li notificarà properament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

009. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment abreujat, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals.

Número d'expedient X213/2013/396

Atès que mitjançant decret número AP23140391 de data 13 de febrer de 2014, es va incoar expedient sancionador per procediment abreujat, número X213/2013/396, al senyor ..........., per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de ser propietari i responsable de la conducció d'un gos de raça potencialment perillosa Pit bull, de grandària mitjana, per ometre la inscripció de l'animal potencialment perillós al registre censal corresponent, per no contractar l'assegurança de responsabilitat civil, per dur-lo deslligat i sense morrió per la via pública, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130025479, emesa per la Policia Municipal a les 01,00 hores del dia 14 de setembre de 2013;

Atès que en data 25 de febrer de 2014 es va notificar l'esmentat acord juntament amb la proposta de resolució de data 17 de febrer de 2014, atorgant-li un termini de 10 dies per a formular les al·legacions i proposar les proves que considerés oportunes, i l'interessat ha deixat transcórrer el termini atorgat sense efectuar cap tipus d'acció;

Vist l'informe de l'instructor de data 8 dabril de 2014 de proposta definitiva de resolució;

D'acord amb l'establert a l'Ordenança Municipal sobre la tinença i la Protecció d’animals,

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Imposar una multa de tres-cents euros (300 €) al senyor .........., amb TR número .........., de conformitat amb l'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d'animals, com a propietari i responsable de la conducció del gos de raça Pit bull, de grandària mitjana, i de nom "Otto", per la comissió d'una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l'article 36 Greus r) de l'esmentada Ordenança, per ometre la inscripció de l'animal potencialment perillós al Registre censal corresponent, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130025479, emesa per la Policia Municipal a les 01,00 hores del dia 14 de setembre de 2013.

L'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, disposa que les faltes greus de l'apartat r, poden ser sancionades amb multes d'entre 300 € a 2404 €.

Segon.- Imposar una multa de tres-cents euros (300 €) al senyor ..........., amb TR número ..........., de conformitat amb l'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d'animals, com a propietari i responsable de la conducció del gos de raça Pit bull, de grandària mitjana, i de nom "Otto", per la comissió d'una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l'article 36 Greus v) de l'esmentada Ordenança, per no contractar l’assegurança de responsabilitat civil per la tinença d’animals potencialment perillosos, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130025479, emesa per la Policia Municipal a les 01,00 hores del dia 14 de setembre de 2013.

L'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, disposa que les faltes greus de l'apartat v, poden ser sancionades amb multes d'entre 300 € a 2404 €.

Tercer.- Imposar una multa de cent cinquanta euros (150 €) al senyor .........., amb TR número ............, de conformitat amb l'article 37.1 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d'animals, com a propietari i responsable de la conducció del gos de raça Pit bull, de grandària mitjana, i de nom "Otto", per la comissió d'una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter lleu segons l'article 36 Lleus s) de l'esmentada Ordenança, per conduir l'animal potencialment perillós sense portar a sobre la corresponent llicència municipal, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130025479, emesa per la Policia Municipal a les 01,00 hores del dia 14 de setembre de 2013.

L'article 37.1 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, disposa que les faltes lleus de l'apartat s, poden ser sancionades amb multes d'entre 150 € a 300 €.

Quart.- Imposar una multa de tres-cents euros (300 €) al senyor .........., amb TR número ............, de conformitat amb l'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d'animals, com a propietari i responsable de la conducció del gos de raça Pit bull, de grandària mitjana, i de nom "Otto", per la comissió d'una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l'article 36 Greus s) de l'esmentada Ordenança, per portar el gos potencialment perillós sense morrió a les vies públiques, a les parts comuns dels immobles col·lectius i als llocs a als espais públics en general, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130025479, emesa per la Policia Municipal a les 01,00 hores del dia 14 de setembre de 2013.

L'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, disposa que les faltes greus de l'apartat s, poden ser sancionades amb multes d'entre 300 € a 2404 €.

Cinquè.- Imposar una multa de tres- cents euros (300 €) al senyor ........., amb TR número ............., de conformitat amb l'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d'animals, com a propietari i responsable de la conducció del gos de raça Pit bull, de grandària mitjana, i de nom "Otto", per la comissió d'una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l'article 36 Greus s) de l'esmentada Ordenança, per portar el gos potencialment perillós sense lligar a les vies públiques, a les parts comuns dels immobles col·lectius i als llocs a als espais públics en general, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130025479, emesa per la Policia Municipal a les 01,00 hores del dia 14 de setembre de 2013.

L'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, disposa que les faltes greus de l'apartat s, poden ser sancionades amb multes d'entre 300 € a 2404 €.

Es proposa, en tots els casos, la imposició de la sanció econòmica en la seva quantia mínima, ja que no consta a aquest instructor la reiteració o reincidència, d'acord amb el que estableix l'article 38 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, en relació al criteris de graduació de la quantia de les multes.

Les multes s'han de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que se li notificarà properament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

El contingut d'aquesta proposta d'acord es refon amb el de la núm. 3, resultant l'acord que consta a l'acta en aquell punt.

010. Aprovació del programa de suport a la contractació de persones en situació d'atur mitjançant plans d'ocupació i encarregar a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi , SA (CORESSA), l'encomana de gestió de la execució d'aquest programa.

Número d'expedient C140630010

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

011. Aprovació de la certificació núm. 21 i última d'obra (desembre 2013), corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de la masia de Can Julià

Número d'expedient N802/U633/2011/66

En sessió de data 16 de maig del 2011, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de rehabilitació de la masia de Can Julià, situada al carrer Bonaventura Calopa (X116/U633/2011/41), promogut per l'Ajuntament i redactat pel despatx d'arquitectes 2 Buxadé Margarit Ferrando SLP, amb un pressupost de contracte per a la seva construcció d'1.302.955,39 € (IVA del 18% inclòs); el qual es va considerar aprovat definitivament mitjançant decret d'Alcaldia núm. AALB110162 en data 15 de juliol del 2011;

En sessió de data 19 de desembre del 2011, la Junta de Govern Local va aprovar l'encàrrec i el plec de condicions que el regeix per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de rehabilitació de la masia de Can Julià (N802/U633/2011/66), a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), per un import d'1.113.740,65 € (IVA 18% inclòs), amb un termini màxim d'execució de 6 mesos;

En sessió de data 27 de febrer del 2012, la Junta de Govern Local va aprovar el pla de seguretat i salut presentat per Coressa i el nomenament dels tècnics per a l'exercici de les funcions de direcció facultativa, executiva i coordinació en matèria de seguretat i salut;

En sessió de data 12 de març del 2012, la Junta de Govern Local va aprovar la rectificació de l'errada material en la denominació de l'empresa que assumeix l'esmentada direcció;

En sessió de data 16 de juliol del 2012, la Junta de Govern Local va aprovar l'acta núm. 1 de preus contradictoris (de l'1 al 12) i la modificació de l'encàrrec per un import de 21.540,49 €, resultant la previsió de tancament d'1.135.281,14 €, que equival a un 1,93% respecte a import d'encàrrec de les obres;

En sessió de data 3 de desembre del 2012, la Junta de Govern Local va aprovar una pròrroga del termini d'execució de les obres fins al 30 d'abril del 2013,

En sessió de data 27 de maig del 2013, la Junta de Govern Local va autoritzar una nova pròrroga fins al 31 d'agost d'enguany, com a nou termini de finalització de les esmentades obres;

En sessió de data 11 de novembre del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar l'acta número 2 de preus contradictoris (del 13 al 26), sense que comportés cap increment de costos;

Vista la certificació núm. 21 i última d'obra (desembre 2013), emesa en data 18 de desembre del 2013 per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), en la qual consta el vistiplau del cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures;

Vista l'acta de finalització de les obres, subscrita en data 19 de desembre del 2013;

Vist l'informe tècnic favorable, de data 7 de gener del 2014, emès per l'arquitecta municipal cap de la unitat d'Edificació i Qualitat de l'Espai Públic, relatiu a la liquidació d'obra;

Atès que en sessió de data 28 d'abril del 2014, el Ple municipal va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits corresponent a l'exercici 2014, havent-se finalitzat el termini d'exposició al públic;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR l'autorització i disposició de la despesa, per un import de noranta-vuit euros amb quaranta-vuit cèntims (98,48 €), corresponent a una última regularització dels ajustos de l'IVA, aplicats a les certificacions de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de rehabilitació de la masia de Can Julià (N802/U633/2011/66), encarregades a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), amb CIF ..........., a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15161 68201 "Projecte rehabilitació Can Julià".

SEGON- APROVAR la modificació de l'encàrrec de les esmentades obres i autoritzar la despesa addicional per un import de quinze mil euros (15.000,00 €, IVA inclòs), equivalent a un increment de l'1,31% respecte a l'import de l'encàrrec.

L'esmentat import de 15.000,00 € anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15161 68201 "Projecte rehabilitació Can Julià".

TERCER- APROVAR la certificació núm. 21 i última d'obra (desembre 2013), corresponent a l'execució de les esmentades obres, per un import de cinquanta-quatre mil seixanta-tres euros amb quatre cèntims (54.063,04 €, IVA 21% inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Coressa.

QUART- IMPUTAR l'import total de 54.063,04 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:

- 633 15161 68201 "RC/11-Projecte rehabilitació Can Julià", la quantitat de 38.964,56 €

- 633 15161 68201 "Projecte rehabilitació Can Julià", la quantitat de 15.098,48 €

CINQUÈ- NOTIFICAR aquest acord a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa) i la direcció facultativa de l'obra.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Patrimoni Immobiliari

012. Aprovació de la resolució del contracte d'arrendament del local número 1 de Can Boneu.

Número d'expedient N750/2011/041. Fitxa de l'inventari núm. 535

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 25/03/2013 es va acordar:

" PRIMER: APROVAR la cessió d'ús del local comercial núm. 1 de Can Boneu, finca municipal de caràcter patrimonial, situat al carrer de Jaume I, núm. 1-5 de Sant Boi de Llobregat, número de finca registral 48.796; foli 187; tom 1.918; llibre 1.259, per adjudicació directa, a l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi de i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

SEGON: Aprovar la minuta del contracte d'arrendament a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi i l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi de Llobregat, amb la finalitat de desenvolupar-hi el projecte anomenat "Show room- pop up estore", per cinc anys mes altres cinc de possible pròrroga de forma expressa i per una renda que restarà afecta al Patrimoni Municipal del Sòl i Habitge......"

Atès que l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi de Llobregat, en data 24/5/2013, va dipositar en l'Ajuntament una fiança en metàl·lic per import de 700,00 euros.

Atès que l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi de Llobregat va acreditar en l'expedient haver subscrit una assegurança de negoci amb AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb efectes des del dia 24/05/2013;

Atès que en data 29/05/2013 es va subscriure per l'Ajuntament i l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi de Llobregat el contracte d'arrendament del local municipal referit, per un termini de cinc (5) anys a comptar des de la seva signatura;

Atès que l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi de Llobregat, per instància presentada en l'Ajuntament en data 24/04/2014, número de registre d'entrada 2014009582, va manifestar la seva voluntat de resoldre el contracte d'arrendament;

Vist l'informe emès en data 29/05/2014 per l'arquitecte tècnic municipal de la Unitat de Mobilitat i Infraestructures, en el que es constata que el local i les seves intal.lacions estan en correcte estat;

Atès l'establert en el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'article 110 de la Llei 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, així com la Llei 29/1994, de 24 de Novembre, d’arrendaments urbans,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Declarar resolt el contracte d'arrendament de local de negoci subscrit entre l'Ajuntament i l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi de Llobregat, amb domicili en .........., carrer ........., núm........,, i amb CIF ..........., en data 29/05/20013 respecte al local comercial núm. 1 de Can Boneu, propietat de l'Ajuntament, situat al carrer de Jaume I, núm. 1-5 de Sant Boi de Llobregat, número de finca registral 48.796; foli 187; tom 1.918; llibre 1.259, amb efectes 30/04/2014.

SEGON: Retornar a l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi de Llobregat el dipòsit efectuat en l'Ajuntament, en data 24/5/2013, de la fiança en metàl·lic per import de 700,00 euros, amb causa a l'esmentat contracte d'arrendament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Llicències de Medi Ambient

013. Aprovació de la modificació del tipus de dues cartelleres situades a l'avinguda Marina amb el carrer Hortells i a l'avinguda Segle XXI, núm. 79

Número d'expedient X322/2012/013

Atès que en sessió de data 17 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local, va acordar adjudicar quaranta-tres llicències d'ocupació temporal per a la instal·lació i explotació de cartelleres publicitàries en diversos espais de domini públic del municipi de Sant Boi de Llobregat, segons proposta elevada per la mesa de contractació de data 18 de setembre de 2012, a Sistemas e Imagen Publicitaria, SL, amb CIF .........., amb submissió al plec de bases que ha regit la licitació i regula el règim de les llicències atorgades aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'abril de 2012;

Atès que dins d'aquestes quaranta-tres llicències es troba la cartellera publicitaria, de doble cara, amb codi E-25, a l'avinguda Segle XXI, núm. 79;

Atès que a la sessió de Junta de Govern de data 10 de febrer de 2014, es va acordar adjudicar vuit noves llicències d'ocupació temporal a Sistemas e Imagen Publicitaria, SL, amb CIF ..........., en aplicació de l'establert a la clàusula I.5 del plec de bases que regeix la instal·lació i explotació de cartelleres publicitàries en diversos espais de domini públic del municipi de Sant Boi de Llobregat.

Atès que dins d'aquestes vuit noves llicències es troba la cartellera senzilla amb codi E-56, a l'avinguda Marina amb carrer Hortells;

Vista la sol·licitud de data 8 d'abril de 2014, amb registre general d'entrada 2014008390, on Sistemas e Imagen Publicitaria, SL, amb CIF ............, demana els següents canvis:

- Cartellera publicitària amb el codi E-25, passar de doble cara a senzilla.

- Cartellera publicitària amb el codi E-56, passar d'una cara senzilla a doble cara.

Vist l'informe favorable del cap de la unitat de llicències d'activitats i via pública, de data 19 de maig de 2014;

Atès que les modificacions no suposen cap variació en el cànon d'adjudicació;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Aprovar la modificació del tipus de les següentes cartelleres publicitàries adjudicades a Sistemas e Imagen Publicitaria, SL, amb CIF ..........., segons acords de Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012 i de 10 de febrer de 2014:

- Cartellera publicitària amb el codi E-25, passa de doble cara a senzilla.

- Cartellera publicitària amb el codi E-56, passa d'una cara senzilla a doble cara.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Medi Ambient i Entorn Natural

014. Aprovar la sol·licitud de subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya, per a realitzar les actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà 2014

Número d'expedient N662/U630/2014/009

Vista la resolució TES/898/2014 de 11 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà;

Vista la resolució TES/1144/2014 de 22 de maig, per la qual es fa pública la modificació de dues bases de la convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, feta per resolució TES/898/2014 de 11 d'abril ;

Vist el pressupost de data 2 de juny de 2014 presentat per l'empresa Trenchsalvic SL, per un import de 9.075,00 euros (IVA inclòs), en concepte de la realització de les actuacions subvencionables;

Vist l'imprès normalitzat de sol·licitud de l'ajut esmentat, en el que es sol·licita 7.260,00 euros, que correspon al 80% del pressupost total de l'actuació (IVA inclòs), segons consta a l'apartat 4.2 de les bases reguladores d'aquest ajut;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/06/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Aprovar la sol·licitud a l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya, per a realitzar les actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà 2014, a l'empara de les resolucionsTES/898/2014 de 11 d'abril i TES/1144/2014 de 22 de maig, per un import de 7.260,00 euros (set mil dos-cents seixanta euros), que representa el 80% del pressupost total.

Segon.- Declarar que les dades contingudes en la sol·licitud i la documentació que s'hi adjunta són certes.

Tercer.- Assumir el compromís, en el cas d'atorgament de la subvenció sol·licitada, de complir la normativa legal vigent per aquest tipus d'ajuts i totes les condicions previstes en les bases de la convocatòria i en la Resolució de la subvenció.

Quart.- Adoptar el compromís de finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció sol·licitada, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 630 17202 21002 "Actuació Medioambiental" del vigent pressupost municipal.

Cinquè.- Aprovar una reserva de crèdit per import de 1.815,00 euros a l'aplicació pressupostària 630 17202 21002 "Actuació Medioambiental".

Sisè.- Facultar la Sra. Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat per a presentar la sol·licitud.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Via Pública

015. Aprovació de l'atorgament de llicència municipal per a la celebració d’un espectacle públic extraordinari de caràcter lúdic, cultural, recreatiu i musical a l'associació Col·lectiu Karxofarock, a l'emplaçament del carrer Camí del Llor, núm. 28-34, pels dies 4 i 5 de juliol de 2014

Número d'expedient X173/2014/054

Vista la sol·licitud presentada en data 29 d'abril de 2014 i amb número de Registre General d'Entrada 2014009981 pel Col·lectiu Karxofarock, amb NIF ..........., on demana autorització per a la celebració d’un espectacle públic extraordinari de caràcter lúdic, cultural, recreatiu i musical anomenat "Festival Karxofarock 2014" del col·lectiu Karxofarock, a l'emplaçament del carrer Camí del Llor, núm. 28-34, pels dies 4 i 5 de juliol de 2014;

Vista la documentació aportada en data 19 de maig de 2014, amb registre general d'entrada 2014011547;

D'acord amb l'informe favorable en matèria de protecció civil de data 20 d'abril de 2014;

D'acord amb l'informe favorable en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat de data 30 de maig de 2014;

D'acord amb l'informe tècnic municipal de data 4 de juny de 2014;

Atès el decret 112/2010, 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives;

Atès l'establert a l'Ordenança reguladora de l'ús del domini públic;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Atorgar llicència municipal per a la celebració d’un espectacle públic extraordinari de caràcter lúdic, cultural, recreatiu i musical anomenat "Festival Karxofarock 2014", a l'associació Col·lectiu Karxofarock, amb CIF ............, a l'emplaçament del carrer Camí del Llor, núm. 28-34, pels dies 4 i 5 de juliol de 2014.

Aquesta llicència resta condicionada al compliment del següent:

- L’horari de funcionament serà de 18:00 h a 03:00 h.

- S'estableix control inicial el 4 de juliol a les 13,00 h.

- Aforament màxim: 499 persones.

- El lloc haurà de restar en perfectes condicions de neteja en acabar l'activitat.

- El titular de l’autorització estarà obligat a reposar els desperfectes que hagin estat originats per causa de l’activitat, així com reparar i/o canviar qualsevol element de mobiliari urbà que resulti malmès o anul·lat, total o parcialment (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, etc.).

- Aquesta llicència s'atorga sense perjudici de la necessitat de disposar de les autoritzacions preceptives d'altres organismes.

- Els organitzadors hauran de gestionar els residus generats per la seva activitat de forma selectiva d'acord amb les prescripcions establertes al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, a la seva normativa de desplegament.

- Seguir les mesures de seguretat indicades al pla d'emergència.

- Disposar de dues persones de control d'accés degudament acreditades per la Generalitat de Catalunya.

- Disposar d'un limitador acústic a un màxim de 95 dB(A).

- Els fonts emissors acústics es situaran com a màxim 170 metres respecte als habitatges.

- El conjunt de les atraccions i activitats no podran posar-se en funcionament fins que no hagi estat informada favorablement pels Serveis Tècnics la idoneïtat de la documentació aportada, segons els requeriments dels punts anteriors.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

016. Aprovació de la concessió de llicència municipal d'establiment obert al públic de caràcter no permanent desmuntable amb autorització d'ocupació del domini públic, per a la instal·lació de diverses atraccions, lligades a la Festa de Barri Cooperativa, que s'ubicaran al carrer Pau Casals, s/n

Número d'expedient X326/2014/001

Vista la sol·licitud presentada en data 3 de gener de 2014 i amb número de Registre General d'Entrada 2014000093, pel senyor ............, amb NIF ............, per a la instal·lació de diverses atraccions, lligades a la Festa de Barri Cooperativa, que s'ubicaran al carrer Pau Casals, s/n, els dies compresos entre el 20 i el 24 de juny de 2014;

Vista la documentació aportada en data 14 d'abril de 2014, amb número de registre general d'entrada 2014008906;

D'acord amb l'informe favorable en matèria de seguretat ciutadana de data 4 de juny de 2014;

D'acord amb l'informe favorable en matèria de mobilitat de data 4 de juny de 2014;

D'acord amb l'informe favorable del tècnic municipal de Protecció Civil de data 4 de juny de 2014;

D'acord amb l'informe favorable del cap d'unitat de llicències d'activitats i via pública de data 6 de juny de 2014;

Atès el decret 112/2010, 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives;

Atès l'establert a l'Ordenança reguladora de l'ús del domini públic;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Concedir llicència municipal d'establiment obert al públic de caràcter no permanent desmuntable amb autorització d'ocupació del domini públic, per a la instal·lació de diverses atraccions, segons la documentació aportada en data 14 d'abril de 2014, amb número de registre general d'entrada 2014008906, al senyor ............, amb NIF ............., ocupant una superfície de 126 m2, lligades a la Festa de Barri Cooperativa, que s'ubicaran al carrer Pau Casals, s/n, durant els dies compresos entre el 20 i el 24 de juny de 2014.

Aquesta llicència resta condicionada al compliment del següent:

- Les atraccions es començaran a instal·lar a partir del dia 19 de juny de 2014. Només estaran en funcionament des del dia 20 al 24 de juny de 2014. El dia 25 de juny es procedirà al seu desmuntatge i el sector on s'ubicaran restarà completament desocupat.

- L’horari de funcionament durant els esmentats dies serà de les 8:00 h a les 24:00 h.

- Aforament màxim: 150 persones.

- Les taxes derivades d'aquesta autorització hauran d'autoliquidar-se al lliurament de la present a la caixa municipal de l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP), que d'acord amb la taula de taxes vigent per a l'exercici en curs s'estableix una quota mínima de 407,70 € (quatre-cents set euros amb setanta cèntims) per aquest tipus d'ocupació puntual.

- Es fixa una fiança mitjançant dipòsit en metàl·lic o aval bancari de cinc-cents euros (500 €).

Mesures correctores:

- Queda prohibit efectuar publicitat gràfica fora dels pannells informatius distribuïts per tota la població.

- Tots els permisos i les gestions davant de les companyies de subministrament elèctric, d’aigua, etc., aniran per compte i a càrrec de les persones titulars.

- Les aigües residuals s’hauran de portar, amb tubs o conductes idonis, a les corresponents arquetes de clavegueram.

Condicions especials:

- S’estableix control inicial el 20 de juny a les 13:00h.

- En el control inicial, s'haurà d'aportar un certificat signat per persona facultativa autoritzada, i visat pel corresponent col·legi oficial, en el qual es farà constar haver realitzat les proves de funcionament de les atraccions que constin de parts mòbils de funcionament electromecànic en el lloc d'emplaçament, amb resultat satisfactori i garantir explícitament:

- L'estabilitat del conjunt

- El correcte funcionament de les parts elèctriques, mecàniques i hidràuliques

- El bon estat de tots els motors, frens, circuits, elements d'accionament, elements de subjecció i suspensió i elements estructurals

- L’existència i idoneïtat de tots els dispositius de seguretat

- El conjunt de les atraccions i activitats no podran posar-se en funcionament fins que no hagi estat informada favorablement pels Serveis Tècnics la idoneïtat de la documentació aportada, segons els requeriments dels punts anteriors.

- En tot moment es donarà compliment amb el límit establert a la normativa de contaminació acústica corresponent a la zona residencial més afectada de 50 dB(A)

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

017. Aprovació de l'adjudicació del subministrament de tres vehicles en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari.

Número d'expedient N801/U860/2014/001

Atès que en sessió de data 10 de març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de l'expedient i el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de tres vehicles en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària;

Atès que l'esmentat acord es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6591, de data 27 de març de 2014, i al perfil del contractant de l'Ajuntament;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació que va tenir lloc el dia 13 de maig de 2014, que va elaborar proposta favorable a l'única empresa admesa a la licitació Alphabet España Fleet Management, SA -societat unipersonal-;

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2014, es va aprovar la classificació obtinguda per l'empresa presentada a la licitació, Alphabet España Fleet Management, SA -societat unipersonal- i se li va requerir, perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presentés la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social;

Atès que l'esmentada empresa Alphabet España Fleet Management, SA -societat unipersonal-, ha presentat la documentació requerida en data 3 de juny de 2014, amb número Registre d'Entrada 2014013213;

Atès l'establert als articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació del procediment obert pel tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/06/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Aprovar l'adjudicació de la contractació del subministrament de tres vehicles en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, per a quatre anys, segons proposta elevada per la Mesa de Contractació en data 13 de maig de 2014, a l'empresa Alphabet España Fleet Management, SA -societat unipersonal-, amb NIF ............. i domiciliada a la calle ............, .............

Segon.- Aprovar la disposició de la despesa per un import de cent quaranta-set mil vuit-cents vuitanta-vuit amb cinquanta-dos euros (147.888,52 €), dels quals cent vint-i-dos mil dos-cents vint-i-un amb noranta-dos euros (122.221,92 €) corresponen a la base i vint-i-cinc mil sis-cents seixanta-sis amb seixanta euros (25.666,60 €) són l'IVA, i declarar la plurianualitat de la despesa, segons l'article 174.2.b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

El pagament de la despesa es farà mitjançant quotes mensuals fins a un total de 48 quotes, d'acord amb la Clàusula 8a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest procediment.

Imputar l'import de 147.888,52 € (IVA inclòs) a càrrec de l'aplicació pressupostària 860.13200.20400 Renting vehicles Policia Municipal, segons les següents anualitats:

Exercici 2014 (4 mesos): l'import de 12.324,05 € (IVA inclòs)

Exercici 2015: l'import de 36.972,13 € (IVA inclòs)

Exercici 2016: l'import de 36.972,13 € (IVA inclòs)

Exercici 2017: l'import de 36.972,13 € (IVA inclòs)

Exercici 2018 (8 mesos): l'import de 24.648,08 € (IVA inclòs)

L'aprovació d'aquest acord resta condicionada a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent i el compliment de l'estabilitat del pressupost.

Tercer.- Notificar a l'adjudicatari aquest acord i requerir-lo perquè, dins del termini dels quinze (15) dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte d'acord amb l'article 156 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Quart.- Facultar a la Tinent d'alcalde de Serveis Generals, perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

Cinquè.- Publicar el present acord a la web municipal -perfil del contractant- de conformitat amb allò establert a l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, abans esmentat

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

018. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en construcció d'un edifici aïllat per adequar-lo a restaurant amb emplaçament a l'avinguda Marina, núm. 4A.

Número d'expedient X124-2014-005

Vista la sol·licitud presentada en data 3 de febrer de 2014 i amb número de Registre General d'Entrada 2014002584;

Atès que es van trobar deficiències al projecte presentat, que han fet que la persona interessada hagi aportat documentació a l'expedient amb dates 3 de març, 30 d'abril i 13 de maig de 2014;

Vist l'informe preventiu municipal favorable en matèria de seguretat contra incendis de data 31 de març de 2014;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 16 de maig de 2014;

Vista la documentació presentada en data 28 de maig de 2014, incloent el projecte executiu.

Vist l'informe jurídic favorable de data 13 de juny de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Atorgar llicència municipal d'obres, a QUICK MEALS IBERICA, SL, expedient número X124/2014/005, per a construcció d'un edifici aïllat per adequar-lo a restaurant, incloent l'acondicionament de la parcel·la com a zones de circulació i aparcament de vehicles, totem de senyalizació i desplaçament de marquesina de bus existent incloent ampliació de vorera, amb emplaçament a l'avinguda Marina, núm. 4A, amb referència cadastral número 0664401DF2706D, segons projecte tècnic redactat per ............ i ............., Arquitectes.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

3a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

4a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tan l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment., sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als actes.

5a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva.

6a.- RESIDUS: Cal lliurar les runes i altres residus de la construcció a gestor i/o abocador autoritzat per a cada classe de residu, amb especial atenció i cura d’aquells tipus que necessitin d’un tractament o destí diferenciats que els de la resta de productes per llurs condicions, continguts o característiques especials (amiant, contaminants, tòxics, volàtils, polsegosos, explosius, radioactius, etc.) en base a la normativa vigent. En acabar les obres, aquest fet s'haurà d'acreditar de forma fefaent (mitjançant contracte amb el gestor i llur certificació del volum i/o pes de les runes i residus dipositats, albarans d'entrada de l'abocador o deixalleria municipal, factura d'empresa homologada de sacs de runa, segons correspongui), essent requisit per retornar la fiança que en el seu cas s'hagués constituït en llur garantia.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra, que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb: 1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document: El tècnic superior, en tant que director de l’obra, certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament -, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment. El tècnic mig, en tant que director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació. 2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres serà de 3 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

CE1. La present llicència també autoritza la execució dels treballs de desplaçament de la marquesina de bus i l'ampliació de la vorera corresponent segons especificacions incloses al projecte. Aquesta actuació estarà sota la directa supervisió de la Unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures de l'Ajuntament, a la que es comunicirà el seu inici, per tal de facilitar el seguiment dels treballs i la previsió d'incidències al servei. Com a criteri general complirà els següents requeriments: 1a.- La vorada i/o vorera s'executaran amb peces iguals o similars a les existents al voltant. 2a.- La vorera mantindrà la rasant dels panys confrontants en sentit longitudinal ( paral·lel a la direcció del carrer ) i serà planimètrica en sentit transversal ( perpendicular a les façanes ) admetent-se una màxima pendent descendent cap a la calçada d'un 2 %. Les peces de pavimentació o de panot seran idèntiques a les existents, eventualment si no hi va panot caldrà efectuar el raspallat del formigó o el que pertoqui, segons el sector. Si el gual ha de suportar el pas de vehicles pesats o industrials de més de 3.500 Kg de tara, amb independència de que vagin o no peces de pavimentació o panots d’acabat la solera serà d’un gruix mínim de 20 cm de formigó de resistència característica mínima 250 Kg/cm2 que ha d'incorporar una malla electrosoldada de 15x15 cm i de 8 mm de diàmetre. La sub-base sempre serà granular de 15 cm d'espessor compactada al 95% segons l'assaig del Proctor Modificat. 3a.- Caldrà pintar única i exclusivament la calçada: color groc a modus de bandes discontínues al llarg de l'ample útil de la forma i característiques indicades en el full del model (separades 20 cm de la vorada, de 10 cm d'ample, de 50 cm de llarg i separades 50 cm una de l'altra).

CE2. En cas d'afectació als elements de l'enllumenat públic, caldrà comunicar-ho per escrit als Serveis municipals quan aquesta es produeixi mitjançant instància davant del Registre General de

.............. per la necessitat de desgrapat o desplaçament provisional de la línia aèria d 'enllumenat ( cablejat ) i/o d'un o més dels punts de llum (fanals) i la consegüent realització dels treballs (siguin o no per compta pròpia) que com a mínim hauran d'estar en coneixement i ésser tutelats per aquesta empresa municipal encarregada del manteniment del mateix. Fet que es comprovarà, i que en cas necessari s'haurà de poder acreditar el haver-ho així efectuat. Qualsevol dany o manipulació de la xarxa incorrecta o simplement sense el vist i plau o autorització prèvia de l 'empresa municipal, haurà d'ésser modificada o reparada per aquella al vostre càrrec.

CE3. Les instal·lacions de l'edifici (aigua, electricitat, gas, telefonia, calefacció, refrigeració, depuració, telecomunicació, aparells elevadors, etc.) que s'afectin per l'obra objecte de la llicència,

siguin de nova creació o modificació de les existents, hauran de ser assumides, executades i certificades per instal·ladors autoritzats i caldrà que compleixin amb tota la legislació que els sigui

aplicable. En aquest sentit, s'autoritzen sense perjudici dels permisos necessaris d 'altres administracions i qualsevol dubte caldrà aclarir -lo amb l' instal·lador autoritzat, el servei d'inspecció

de la companyia subministradora i amb els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

CE4. El solar no podrà desguassar en cap punt directament a la via pública, llevat que ho faci a través de la xarxa general de clavegueram i tampoc no abocarà les aigües a d'altres finques.

CE5. La present llicència inclou l’obra de connexió a clavegueram públic, segons la definició geomètrica continguda a la documentació tècnica aportada, de conformitat amb els requeriments

tècnics continguts a la vigent Ordenança Reguladora de les Condicions Tècniques que Regulen les Obres amb Execució de Rases a la Via Pública i sota la supervisió dels serveis municipals

competents. En quant a la seva execució, tant el replanteig com l'inici de l'obra s’han de comunicar amb una antelació mínima de 48 h i s’ha de comunicar l'operació de connexió per tal de què es doni el vist i plau previ a la continuació de l 'obra de reomplert de la rasa i la reposició del paviment. Aquestes dues comprovacions son necessàries per la posterior devolució de les fiances constituïdes .

CE6. Per tal de poder utilitzar els nous guals d'accès (entrades i/o sortides) pels vehicles inclossos a la llicència, caldrà sol·licitar i obtenir la prèvia i corresponent placa municipal per a cadascun d'ells.

CE7. Segons el RITE, quan la potència tèrmica nominal a instal·lar a l’edifici , segons el còmput que s’explica en el mateix reglament, sigui superior a 70 kw. s’haurà d’elaborar un Projecte específic que justifiqui el compliment del RITE. Aquest projecte haurà d’anar signat per tècnic competent i visat pel Col·legi Professional corresponent, i s’haurà de lliurar juntament amb el Projecte Executiu, i sempre abans de l’inici de l’obra.l.

CE8. Atenent a l'informe preventiu municipal en matèria de seguretat contra incendis de data 31/03/2014, s'indica que aquest informa favorablement amb les seguents mesures correctores i condicions especials:

a) Haurà de presentar contracte de manteniments d'extintors, bie's i sistema d'extinció automàtica de la cuina

b) Haurà de senyalitzar els mitjans d'extinció i les vies d'evacuació segons les normes UNE-23-033 i UNE-23-034

c) Haurà de presentar certificat d'instal·lació i assaig de la porta de sectorització del quadre elèctric conforme disposa d'una resistència al foc EI2 45 C5

d) En cas d'haver recobriments de parets o sostres que no siguin de tipus ceràmic o guix, s'haurà de presentar certificat d'instal·lació i assaig del material conforme disposen de reacció al foc C-s2 d0.

e) En cas d'haver parquet o qualsevol element de recobriment no petri o ceràmic al terra, s'haurà de presentar certificat d'instal·lació i assaig conforme disposen d'una reacció al foc EFL.

f) En cas que hi hagi algun cortinatge no metàl·lic s'haurà de presentar certificat d'instal·lació i assaig conforme el material disposa d'una reacció al foc Classe 1.

CONDICIONS PER A L'INICI DE LES OBRES:

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Programa de control de qualitat dels treballs a realitzar

- Estudi de seguretat i salut

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 16.286,48 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediata de la finca.

- 28.101,88 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcaldessa presidenta clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sra. alcaldessa.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades