Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:38:49 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 06/10/2014

Número d'expedient: N112-2014-24

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 09:37 AM

Hora final: 10:45 AM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Lluïsa Moret i Sabido
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-23

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Serveis Socials

002. Aprovació del recurs econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en l'àmbit de Suport als Serveis Socials Bàsics corresponent a l'any 2014.

Número d'expedient N662/U224/2014/000001

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB DE 8/6/2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona;

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona celebrada el dia 30 de gener de 2014, aprova el Catàleg de concertació de l’any 2014, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”;

Atès que a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 21 de març s’aprova la concessió d’un recurs econòmic a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per l’àmbit d’actuació dels Serveis Socials Bàsics per l’any 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/06/2014

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'acceptació del recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per import de cent noranta-sis mil vuit euros amb vuit cèntims (196.008,08 euros) en l'àmbit de Suport als Serveis Socials Bàsics amb número de codi XGL 14/Y/101421 corresponent a l'any 2014.

SEGON.- Aquest import s'ingressarà a l'aplicació pressupostària 986 23100 46100 Conveni Diputació Serveis Socials.

TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'EDUCACIÓ I CIVISME

Educació i civisme

003. Aprovació de l’acceptació del fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals” aprovat per la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-15”

Número d'expedient N662/U960/2014/002

Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona en data 10 d’abril de 2014 va aprovar la concessió del fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals” aprovat per la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-15;

Atès que la Diputació de Barcelona dins d’aquesta línia de suport ha aprovat una aportació de 17.500 euros a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat;

Vist l’informe del Cap de la Unitat de Planificació i Gestió de Centres Educatius, de data 29 de maig de 2014, favorable a l'acceptació de l'esmentada subvenció;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 05/06/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Aprovar l’acceptació del fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals” per import de 17.500 euros atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-15;

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Àrea d'Atenció a les Persones. Gerència de Serveis d'Educació

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

004. Aprovació de la concessió d'ajuts per a petit manteniment de les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat, per a l'any 2014

Número d'expedient N893/U960/2014/001

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de març de 2014, va aprovar inicialment les bases particulars que han regulat l'atorgament d'ajuts per a petit manteniment de les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat, per a l'any 2014;

Atès que durant el període de publicació i exposició pública no s'han presentat al·legacions a les bases esmentades;

Vistes les sol·licituds presentades dins del termini atorgat a l'efecte;

Vista l'acta de la comissió qualificadora de data 9 de maig de 2014, que informa favorablement l'atorgament de les subvencions per al desenvolupament de les activitats que es detallen al document adjunt, obrant a l'expedient;

Atès que hi ha dotació pressupostària suficient per a atendre les sol·licituds;

Vist l'informe emès pel Cap d'Unitat de Planificació i Gestió de Centres Educatius, de data 30 de maig de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/06/2014

Atès l'article 21 de les bases d'execució del vigent pressupost municipal, els articles 240 a 242 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 118 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'ordenança reguladora de l'activitat de foment, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 84 en data 7 d'abril de 2001;

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Atorgar a les escoles que es relacionen en document annex, un ajut per a petit manteniment, per l'import que es detalla, atès que reuneixen els requisits exigits per les esmentades bases.

Segon.- Aprovar la disposició i el posterior reconeixement de l'obligació a les escoles especificades en el document annex, pels imports que s'indiquen.

Tercer.- Procedir, d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores al pagament del 50% de l'import de l'ajut concedit.

El primer pagament es farà efectiu per transferència bancària a l'aprovació d'aquesta concessió d'ajuts.

El 50 % restant, es farà efectiu un cop emès informe favorable del tècnic municipal respecte a la justificació de la despesa efectuada.

L'Import esmentat 32300 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 963 32210 48900, Assignació a CEIP'S per Manteniment.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Serveis Socials

005. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a APADO Fundació Privada per col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de diferents serveis i accions relacionades amb projectes adreçats a persones amb situació de dependència i dones immigrants en situació de vulnerabilitat social corresponent a l'any 2014

Número d'expedient N663/U224/2014/039

Vista la sol.licitud de subvenció presentada per APADO Fundació Privada el dia 31 de gener de 2014 amb núm de registre d'entrada 2410 i 2405 on inclou el seu programa d'activitats per l'any 2014;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap de Serveis Socials Bàsics Districte Sud, en data 27 de maig de 2014 que proposa l'atorgament d'una subvenció per import de quatre mil dos-cents euros ( 4.200 euros) a favor d'APADO Fundació Privada per col.laborar en la realització del seu programa d'activitats de l'any 2014;

Atès que segons l'intervenció municipal, existeix crèdit adequat i suficient per atendre aquesta despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 986 23106 48914 Conveni entitat APADO, del vigent pressupost municipal;

Atès que l'art. 88 del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, Reglament de la Llei General de Subvencions, contempla la possibilitat de realitzar pagaments a compte previs a la justificació, en els supòsits de subvencions destinades a finançar projectes o programes d'acció social a entitats sense ànim de lucre;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Vist el que preveu l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions, i l'article 10.a) de l'Ordenança Reguladora de l'Activitat de Foment;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/06/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de cuatre mil dos-cents euros (4.200 euros), en concepte de subvenció a APADO Fundació Privada per col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de diferents serveis i accions relacionades amb projectes adreçats a persones amb situació de dependència i dones immigrants en situació de vulnerabilitat social corresponent a l'any 2014.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i APADO Fundació Privada per col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de diferents serveis i accions relacionades amb projectes adreçats a persones amb situació de dependència i dones immigrants en situació de vulnerabilitat social corresponent a l'any 2014.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de cuatre mil dos-cents euros (4.200 euros), APADO Fundació Privada, amb NIF .............., per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de 3.360 euros. La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a l'alcaldessa, perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi el conveni de col.laboració objecte del present acord.

L'Import esmentat 4200 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 986 23106 48914, Conveni entitat APADO.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Igualtat d'oportunitat

006. Aprovació de la concessió de subvenció a la Fundació Marianao per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/040

Atès que la Fundació Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao) treballa al municipi de Sant Boi de Llobregat en un conjunt de serveis en l'àmbit de l’atenció a les persones com a entitat d’iniciativa social i que vol garantir uns serveis de qualitat;

Atès que els projectes de la Fundació Marianao s’emmarquen en un Projecte Educatiu, que promouen una intervenció comunitària, acompanyant a les persones en el seu procés de presa d’una consciència crítica i compromesa davant la seva realitat, i col·laborant en la construcció d’una societat cada cop més justa i solidària;

Vist l'informe tècnic emès per la directora de l'Area de Benestar i Ciutadania, en data 3 de juny de 2014 que proposa l'atorgament d'una subvenció per l'import de dos cents dos mil vuit cents noranta-dos euros (202.892,00 euros) a favor de l'entitat Fundació Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao) per col.laborar en el seu programa d'activitats de l'any 2014;

Atès que l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 12 a) de l'Ordenança General de Subvencions que preveu que podran atorgar-se directament, totes aquelles subvencions que compleixin el règim general de la present ordenança i es trobin en el supòsit següent: a) aquelles previstes nominativament en el pressupost de l'ens. S'entenen per subvencions previstes nominativament en el pressupost aquelles en què apareix l'objecte la dotació pressupostària i el beneficiari expressament a l'estat de despeses del pressupost.

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Atès que en el Pressupost Municipal hi ha crèdit suficient a la partida 224-23205-48901 Conveni Fundació Marianao;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/06/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de dos cents dos mil vuit cents noranta-dos euros (202.892,00 euros) , en concepte de subvenció a l'entitat Fundació Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao), domiciliada al c/Girona, núm. 30, 08830 Sant Boi de Llobregat, amb NIF ............, per portar a terme el seu programa d'activitats de l'any 2014.

SEGON.- Aprovar la minuta del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'entitat Fundació Marianao (Casal Infantil i Juvenil de Marianao), que té per objecte el desenvolupament del seu programa d'activitats de l'any 2014.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de dos cents dos mil vuit cents noranta dos euros (202.892,00 euros), amb la següent distribució:

La Fundació distribuirà aquest import de 202.892 € d’acord amb el detall següent i en relació als següents projectes i serveis que porta a terme:

- Centre Obert: 58.038 €

- VPK: 38.639 €

- Projecte David: 23.066 €

- Casal de joves adolescents: 18.614 €

- Taller de reparació de bicicletes: 13.043 €

- Pla de Formació Integral: 11.944 €

- Pla d’Igualtat de la Fundació Marianao: 4.016 €

- Col·laboració en el projecte sense llar: 3.375 €

- Enllaç (Servei de Promoció de l’Associacionisme, la Participació i el Voluntariat): 4.157 €

- Projecte ARIADNE: 28.000 €

Aquest pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària de la següent manera:

- 50% de la quantitat concedida, un cop signat el conveni.

- 50% restant un cop justificada la quantitat concedida a la presentació de la documentació justificativa.

QUART.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura del conveni de col·laboració objecte del present acord.

L'Import esmentat 202892 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 224 23205 48901, Conveni Fundació Marianao.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Medi Ambient i Entorn Natural

007. Aprovar la signatura del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, l'Agrupació de Defensa Forestal Puig Vicenç i la Federació d'ADF del Baix Llobregat, per a la gestió i l'execució dels plans del programa de suport als municipi en matèria de prevenció d'incendis forestals i el seu annex per a 2014

Número d'expedient N662/U630/2014/008

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l'art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local i l'art. 66.2 lletres c) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril;

Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments i les ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) i el Pla d'informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI), que tenen la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, en coordinació amb l'administració forestal i amb la col·laboració dels Ajuntaments;

Vist el conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar amb la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, l'Agrupació de Defensa Forestal Puig Vicenç i la Federació d'ADF del Baix Llobregat, per a la gestió i l'execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis forestals i el seu annex per a 2014;

Atès que aquest conveni comporta a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, entre d'altres compromisos:

- En relació al PPI:

" Realitzar anualment la aportació corresponent al percentatge del cost del Pla no coberta per la Diputació de Barcelona, segons el criteri del nombre d'habitants del municipi a partir de les dades disponibles del darrer padró, ..."

- En relació al PVI:

"Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i substitucions de rodes dels vehicles, així com el rentat d'aquests, en el decurs de la campanya, ..." ;

Vist l'annex de l'esmentat conveni en el que es descriuen les aportacions previstes per a l'any 2014 pel municipi de Sant Boi, amb un import total de 2.720,00 euros, dels quals el 80% (2.176,00 euros) els aportarà la Diputació de Barcelona i el 20% restant (544,00euros) els abonarà l'Ajuntament de Sant Boi;

Vist l'informe tècnic favorable emès en data 3 de juny de 2014 per la Cap de Servei de Medi Ambient i Agricultura;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/06/2014

D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú;

D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;

D'acord amb l'article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

D'acord amb l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. de 2014 tal com

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la signatura del conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, l'Agrupació de Defensa Forestal Puig Vicenç i la Federació d'ADF del Baix Llobregat, que té per objecte l'execució dels següents Plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis forestals durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 i el seu annex per a 2014:

- Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI)

- Pla d'informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI)

- Pla de Prevenció d'incendis forestals en Urbanitzacions (PPU)

Els plans es duran a terme mitjançant l'establiment de programes anuals d'execució, quan procedeixi. Per a l'any 2014, les actuacions a executar, segons els programes anuals d'execució econòmica s'adjunten com a Annex i per a la resta d'anualitats la comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, s'encarregarà de la definició i proposta d'actuacions del programa anual. L'aprovació dels programes anuals que hagi procedit redactar haurà de ser ratificadada per l'òrgan de govern de les parts intervinents.

SEGON: Autoritzar la despesa i aprovar la posterior disposició i el reconeixement de l'obligació de la quantitat de cinc-cents quaranta quatre euros (544,00 euros), que correspon a la aportació econòmica corresponent al 20% del cost de la actuació "Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí Vell de Torrelles" , inclosa en el PPI 2014 , segons el criteri del nombre d'habitants en el municipi (major de 20.000 habitants).

Aquest import en transferirà al compte corrent de l'ADF, un cop rebuda la justificació i emès l'informe favorable, segons les previsions del pacte vuitè de l'esmentat conveni.

Les despeses generades pel consum de combustible, reparacions i substitucions de rodes dels vehicles així com el rentat d'aquests en el decurs de la campanya de vigilància en el marc del PVI 2014, a que l'Ajuntament es compromet, seran abonades mitjançant bestreta de caixa fixa, seguint-se el procediment de justificació de la despesa previst a les bases d'execució del pressupost d'enguany i a l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

TERCER.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni i l'annex que s'aprova en el present acord.

L'Import esmentat 544 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 630 17202 48902, Conveni ADF Puig Vicenç.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Infància, adolescència i familia

008. Aprovació de l'adjudicació de la contractació de la prestació del servei de Casals d’Estiu municipals de Sant Boi de Llobregat, mitjançant tràmit ordinari pel procediment obert.

Número d'expedient N801/U224/2014/008

Atès que en data 10 març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació dels serveis de Casals d'Estiu Infantils de Sant Boi de Llobregat, mitjançant tràmit ordinari pel procediment obert;

Atès que el Servei de Casals d'Estiu Municipals es divideix en els següents lots:

- LOT 1.- Casals Infantils

- LOT 2.- Casals d'Arts Escèniques

- LOT 3.- Casals Socioeducatius

Vista l'acta de la Mesa de Contractació reunida en data 6 de maig de 2014, que proposa la classificació de les ofertes admeses a la licitació i que ha elaborat proposta favorable als licitadors següents:

- LOT 1.- Fundació Catalana de l'Esplai

- LOT 2.- Associació Espai Lúdic

- LOT 3.- Associació Espai Lúdic

Atès que en data 12 de maig de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de les ofertes admeses a la licitació, per a la contractació dels serveis de Casals d'Estiu municipals de Sant Boi de Llobregat, mitjançant tràmit ordinari pel procediment obert;

Atès que, així mateix, es va requerir a les entitats adjudicatàries perquè presentin document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva i la documentació acreditativa requerida en els plecs de clàusules administratives.

Atès que les entitats adjudicatàries han efectuat l'ingrés de la garantia definitiva i han presentat la documentació requerida al Registre General d'Entrada, en data 26 de maig de 2014 l'empresa Fundació Català de l'Esplai i en data 28 de maig de 2014 l'empresa Espai Lúdic;

Atès l'establert als articles 138 i següents, i 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació del procediment obert pel tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/06/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'adjudicació de la contractació dels serveis de Casals d'Estiu municipals de Sant Boi de Llobregat,segons proposta elevada per la Mesa de Contractació de data 6 de maig de 2014, d'acord amb els preus unitaris ofertats per les entitats licitadores següents:

FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, amb domicili al carrer Riu Anoia, 42 -08820 del Prat de Llobregat, amb NIF número: ............

LOT 1.- Casals Infantils:

- Preu cost infant amb servei de menjador: 129 €

- Preu cost infant sense servei de menjador: 127 €

Aquests preus es mantindran per un nombre d'infants no inferior a 250 la primera quinzena i 230 la segona quinzena. Cas que el nombre d'infants sigui inferior, els preus unitaris seran:

- Preu cost infant amb servei de menjador: 138 €

- Preu cost infant sense servei de menjador: 133 €

ASSOCIACIÓ ESPAI LÚDIC, domiciliada al carrer Freixes, 15 - 08830 Sant Boi de Llobregat. amb NIF número: .............

LOT 2.- Casal d'arts escèniques

- Preu cost adolescent: 173 €

LOT 3.- Casals socioeducatius

- Preu cost infant amb servei de menjador: 141 €

- Preu cost infant sense servei de menjador: 136 €

SEGON.- Disposar la despesa per els imports següents:

- Seixanta-set mil set-cents euros (67.700 €) exempts d’IVA, a la Fundació Catalana de l'Esplai corresponent al Lot 1.

- Tres mil cinc-cents vuitanta euros (3.580 €) exempts d’IVA a l'Associació Espai Lúdic, , corresponent al Lot 2.

- Catorze mil set-cents euros (14.700 €) exempts d’IVA a l'Associació Espai Lúdic, amb NIF número: ..........., corresponent al Lot 3.

Aquests imports aniran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 982 23240 22609 Organització Gestió Casals d'Estiu (A) 34200

TERCER.- Notificar als adjudicataris aquest acord i requerir-los perquè, dins del termini de deu dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzin el contracte d'acord amb l'article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

QUART.- Facultar el Tinent d'Alcade de l'Area de Benestar i Ciutadania perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi els contractes amb els adjudicataris en document administratiu.

CINQUÈ.- Publicar el present acord a la web municipal –perfil del contractant- de conformitat amb allò establert a l'article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

009. Aprovar la certificació d'obra núm. 3 (maig 2014), corresponent a l'execució de les obres del POMO de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 i 17) de Ciutat Cooperativa

Número d'expedient N802/U633/2014/2

En sessió de data 4 de novembre del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais entre els blocs del barri de Ciutat Cooperativa (X116/U633/2013/46), redactat per l'arquitecte ........., de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; amb un pressupost d'execució per contracte de 719.268,56 € (IVA inclòs); i mitjançant decret d'Alcaldia de data 17 de gener del 2014, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

En sessió de data 10 de febrer del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar l'encàrrec, i el corresponent plec de condicions que regeix l'esmentat encàrrec, per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 i 17) de Ciutat Cooperativa (N802/U633/2014/2), a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), amb CIF .........., per un import de 221.181,18 € (IVA inclòs), amb un termini màxim d'execució de les obres de 4 mesos;

La Junta de Govern Local, en aquesta mateixa sessió, va nomenar els tècnics per a les funcions assignades com a gestor del projecte, direcció facultativa, executiva i l'empresa assignada per a la coordinació en matèria de seguretat i salut;

En sessió de data 3 de març del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat i salut presentat per la societat municipal Coressa, per a l'execució de les esmentades obres i el nomenament del tècnic assignat per a les funcions de coordinador en matèria de seguretat i salut;

Vista la certificació d'obra núm. 3 (maig 2014), emesa en data 29 de maig del 2014 per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), en la qual hi consta el vistiplau del cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 05/06/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR la certificació d'obra núm. 3 (maig 2014) i el reconeixement de la seva obligació, corresponent a l'encàrrec per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 i 17) de Ciutat Cooperativa (N802/U633/2014/2), per un import de trenta-cinc mil vuit-cents cinquanta-un euros amb noranta cèntims (35.851,90 euros, IVA inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Coressa.

SEGON- IMPUTAR l'import de 35.851,90 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15161 61102 "Actuacions espais públics".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

010. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (maig 2014), corresponent a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal

Número d'expedient N802/U633/2014/11

En sessió de data 17 de febrer del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal (X116/U633/2014/5); el qual ha estat redactat des de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures; amb un pressupost d'execució per contracte d'obra civil de 915.492,93 € més l'IVA 21% de 192.253,52 €, essent el pressupost total per a coneixement de l'administració d'1.107.746,45 € (IVA inclòs); i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 23 d'abril del 2014, es va considerar aprovat definitivament per manca d'al·legacions en el tràmit d'informació pública;

El conjunt de l'obra es divideix en 6 fases d'actuació, complementàries però independents, i va ésser objecte de l'encàrrec l'execució de la Fase 1; amb un pressupost d'execució per contracte de 250.939,15 € (IVA inclòs), essent l'import base de 207.387,73 € i l'IVA de 43.551,42 €;

En sessió de data 31 de març del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar l'encàrrec, juntament amb el plec de condicions que el regeix, per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal: Fase 1 (N802/U633/2014/11), a la societat municipal Coressa, amb NIF ..........., per un import de 235.882,81 € (IVA inclòs); i amb un termini d'execució de 4 mesos;

La Junta de Govern Local, en aquesta mateixa sessió, va aprovar el nomenament de tècnics municipals per a l'exercici de les funcions de direcció facultativa, direcció executiva i coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les esmentades obres;

En sessió de data 28 d'abril del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de Seguretat i Salut, presentat per la societat municipal Coressa;

En data 6 de maig del 2014 es van subscriure les actes de actes de comprovació del replanteig i d'inici d'obres;

Vista la certificació d'obra núm. 1 (maig 2014), emesa en data 29 de maig del 2014 per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), en la qual hi consta el vistiplau del cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 05/06/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR la certificació d'obra núm. 1 (maig 2014) i el reconeixement de la seva obligació, corresponent a l'encàrrec per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal (N802/U633/2014/11), per un import de catorze mil cent seixanta-sis euros amb seixanta-tres cèntims (14.166,63 euros, IVA inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Coressa.

SEGON- IMPUTAR l'import de 14.166,63 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 16400 63200 "RC/13-Millora i rehabilitació cementiri municipal".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

LLicències d'Obres

011. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar entremitgeres amb emplaçament al carrer Eusebi Güell, núm. 67.

Número d'expedient X124-2014-007

Vista la sol·licitud presentada en data 19 de març de 2014 i amb número de Registre General d'Entrada 2014006709;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 22 d'abril de 2014;

Vist l'informe jurídic de data 24 d'abril de 2014;

Vista la sol·licitud de certificació de silenci administratiu positiu presentada en data 27 de maig de 2014;

Atenent que, havent-se exhaurit el termini de 2 mesos des de la sol.licitud sense resolució, la llicència s'ha d'entendre atorgada per silenci administratiu positiu, amb efectes 19 de maig de 2014;

Atès que, segons l'art 53 del redactat vigent de la Llei 26/2010, de 3 de agost, de Regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l'Administració té obligació de resoldre en qualsevol cas;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Atorgar llicència municipal d'obres, a .......... i .........., amb efectes 19 de maig de 2014 en raó al silenci positiu produït, expedient número X124/2014/007, per a reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar entremitgeres en planta baixa destinada a garatge i habitatge, planta pis destinada a habitatge i piscina, amb emplaçament al carrer Eusebi Güell, núm. 67, amb referència cadastral número 9079608DF1797G0001ZJ, segons projecte tècnic redactat per ..........., Arquitecte.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

3a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tant l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment, sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra estan obligats a assistir als actes.

4a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva. Es col·locarà en lloc visible des de la via pública la corresponent placa oficial de llicència municipal que acredita l'autorització per a l'inici de les obres i el seu termini d'execució.

5a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

6a.- RESIDUS: En relació a la gestió de residus de la construcció:

a) Caldrà que amb caràcter previ a l’inici de les obres s’hagi aportant còpia del corresponent contracte signat entre el gestor de residus de la construcció autoritzat i el productor (titular de la llicència d’obres) i que aquest ha rebut el pla de gestió de residus formulat pel posseïdor (constructor), segons model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Un cop acabades les obres, la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A aquest efecte, prèviament a l'inici de l'obra, s'haurà de dipositar a l’OMAP la fiança corresponent.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb:

1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document:

El tècnic director de l’obra certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament - la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.

El tècnic director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres serà de 3 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

CE1. Per a autoritzar la construcció de la piscina s'aportarà la documentació corresponent al projecte executiu i es tindrà en compte la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que a l'article 546-7 (Distàncies de piscines, excavacions i pous) determina que ningú no pot, sens perjudici del que estableix la normativa urbanística, excavar piscines, cisternes, rampes, soterranis o altres sots a menys de seixanta centímetres del límit d'una finca veïna o d'una paret mitgera. Els propietaris que facin l'excavació han de proporcionar al sòl, en tots els casos, una consolidació suficient perquè la finca veïna tingui el suport tècnicament adequat per a les edificacions que hi hagi o que permeti construir la normativa urbanística.

CE2. S’entén que la connexió d'evacuació d'aigües residuals al clavegueram públic aprofitarà la escomesa preexistent al solar. En el cas que calgui refer-la, caldrà tramitar separadament la corresponent llicència per l’actuació en via pública, aportant la documentació pertinent descriptiva de les seves característiques tècniques, de conformitat amb la vigent Ordenança que regula les rases en la via pública.

CE3. Per tal de poder utilitzar el nou gual d'accès (entrada i/o sortida de vehicles) definit a la llicència, caldrà sol·licitar i obtenir la prèvia autorització i corresponent placa municipal.

CONDICIONS D'EFICÀCIA:

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Projecte executiu, visat pel Col·legi professional corresponent, que inclourà entre la seva documentació:

* Pressupost desglosat per capítols

* Projecte tècnic d'instal·lació de plaques solars signat per tècnic competent i Fitxa de sistema de captació solar tèrmica.

* Certificat d'eficiència energètica i classificació energètica de l'edifici en fase de projecte.

- Full d'assumeix de coordinador de seguretat i salut de les obres signat per tècnic competent.

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 936,00 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediata de la finca.

- 2.521,00 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Serveis de Ciutat

012. Aprovació de donar de baixa de l'autoritzat i disposat a l'empresa Gas Natural Comercializadora, SA, pel contracte de subministrament d'energia elèctrica, durant l'any 2014, l'import de 71.915,34 .-euros.

Número d'expedient N804/U670/2013/122

Atès que per Decret d'Alcaldia de data 31 de desembre de 2013, es va aprovar l'autorització i la disposició de la despesa, a l'empresa Gas Natural Comercializadora, SA, per l'adjudicació del contracte de subministrament d'energia elèctrica, durant l'any 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 05/06/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Aprovar donar de baixa de l'import autoritzat i disposat a favor de l'empresa Gas Natural Comercializadora, SA, pel contracte de subministrament d'energia elèctrica, durant l'any 2014, l'import de 71.915,34 .-euros, de l'aplicació pressupostària 670 16500 22100 "·Subm. elèctric enllumenat públic".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

013. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i aprovació de la convocatòria de licitació mitjançant procediment obert, per a la contractació de les obres de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2014 (fases 1, 2 i 3).

Número d'expedient N802/U670/2014/057

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 10 de març de 2013, va aprovar el Projecte de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2014 (fases 1 a 4);

Atès el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament i informat favorablement per la Intervenció municipal;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/06/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la incoació de l'expedient i aprovar el plec de clàusules administratives particulars, per a la contractació de les obres de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2014 (fases 1, 2 i 3), que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari en la modalitat de procediment obert, de conformitat amb la normativa aplicable.

L'Import esmentat 754382,78 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 670 15510 62100, Millora i reposició Infrastructures i Béns.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

014. Aprovació de l'adjudicació del subministrament de set motocicletes en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari.

Número d'expedient N801/U860/2014/003

Atès que en sessió de data 10 de març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de l'expedient i el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de set motocicletes en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària;

Atès que l'esmentat acord es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6588, de data 24 de març de 2014, i al perfil del contractant de l'Ajuntament;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació que va tenir lloc el dia 13 de maig de 2014, que va elaborar proposta favorable a l'empresa Cooltra Motos, SL;

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2014, es va aprovar la classificació de les empreses admeses a la licitació i, es va requerir a Cooltra Motos, SL, perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presentés la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social;

Atès que l'esmentada empresa Cooltra Motos, SL, ha presentat la documentació requerida en data 30 de maig de 2014, amb número Registre d'Entrada 2014012889;

Atès l'establert als articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació del procediment obert pel tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 05/06/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Aprovar l'adjudicació de la contractació del subministrament de set motocicletes en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, per a quatre anys, segons proposta elevada per la Mesa de Contractació en data 13 de maig de 2014, a l'empresa Cooltra Motos, SL, amb NIF ........... i domiciliada al Passeig Joan de Borbó, 08039 de Barcelona.

Segon.- Aprovar la disposició de la despesa per un import de cent vint-i-cinc mil vuit-cents u amb vint-i-vuit euros (125.801,28 €), dels quals cent tres mil nou-cents seixanta-vuit euros (103.968 €) corresponen a la base i vint-i-un mil vuit-cents trenta-tres amb vint-i-vuit euros (21.833,28 €) són l'IVA, i declarar la plurianualitat de la despesa, segons l'article 174.2.b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

El pagament de la despesa es farà mitjançant quotes mensuals per un import de 338,80 € (IVA inclòs) per cadascuna de les motocicletes de 200cc i un import de 463,43 € (IVA inclòs) per cadascuna de les motocicletes de 650cc, fins a un total de 48 quotes, d'acord amb la Clàusula 8a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest procediment.

Imputar l'import de 125.801,28 € (IVA inclòs) a càrrec de l'aplicació pressupostària 860.13200.20400 Renting vehicles Policia Municipal, segons les següents anualitats:

Exercici 2014 (5 mesos): l'import de 13.104,30 € (IVA inclòs)

Exercici 2015: l'import de 31.450,32 € (IVA inclòs)

Exercici 2016: l'import de 31.450,32 € (IVA inclòs)

Exercici 2017: l'import de 31.450,32 € (IVA inclòs)

Exercici 2018 (7 mesos): l'import de 18.346,02 € (IVA inclòs)

L'aprovació d'aquest acord resta condicionada a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent i el compliment de l'estabilitat del pressupost.

Tercer.- Notificar a l'adjudicatari aquest acord i requerir-lo perquè, dins del termini dels quinze (15) dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte d'acord amb l'article 156 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Quart.- Facultar a la Tinent d'alcalde de Serveis Generals, perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

Cinquè.- Notificar el present acord a la resta de licitadors de conformitat amb allò previst a l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Sisè.- Publicar el present acord a la web municipal -perfil del contractant- de conformitat amb allò establert a l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, abans esmentat.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcaldessa presidenta clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sra. alcaldessa.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades