Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:28:18 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 06/02/2014

Número d'expedient: N112-2014-23

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:40 AM

Hora final: 12:20 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Lluïsa Moret i Sabido
Vocals
Lluís Pérez Gutiérrez Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

Vocals
J. Angel Carcelén Luján

No hi assisteix


A proposta de la ponència de Territori i Ciutadania s'acorda introduir per urgència en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 9è. : 014. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en ampliació i reforma d'edifici existent amb emplaçament al c. Salvador Allende, núm. 6.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-22

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ALCALDIA

Cooperació, solidaritat i pau

002. Aportació al Fons Català de Cooperació per al projecte 1947 "Una antena pel seguiment i suport al pla d'acció de Sant Boi amb San Miguelito"

Número d'expedient N311/U503/2014/002

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat és soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament;

Atès que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va aprovar a la Junta Executiva el projecte 1947 Una antena pel seguiment i suport al pla d’acció de Sant Boi amb San Miguelito;

Atès que des de l'any 2008, l'Ajuntament ha realizat diverses aportacions a aquest projecte que han permès contractar a un tècnic local de San Miguelito (Nicaragua) que s’ha encarregat de vetllar per la bona execució del Pla d’acció 2008-2011 així com dels diversos projectes que requereixen la coordinació entre els actors locals presents en el municipi agermanat;

Atès que a nivell tècnic es requereix d’una figura que continuï supervisant l’execució dels projectes i que doni suport a l'Ajuntament per la coordinació de la visita institucional de diverses representants de Nicaragua que tindrà lloc durant el quart trimestre de l'any, en el marc del projecte "20 anys d'agermanaments, 20 anys de cooperació santboiana";

Atès que els ajuntaments socis del FCCD poden decidir el destí de la seva aportació a algun dels projectes gestionats i aprovats pel FCCD, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es proposa destinar 4.418,28€, al projecte 1947. Una antena pel seguiment i suport al Pla d’acció de Sant Boi;

Atès que hi ha disponibilitat pressupostària per fer front a aquesta despesa a càrrec de la partida 503 92800 49000 Aportació poble agermanat San Miguelito;

Vist l’informe tècnic favorable a aquesta aportació emès el 26 de maig de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Autoritzar la despesa i aprovar la disposició i el reconeixement de l'obligació, per un import de QUATRE MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÉNTIMS (4.418,28 euros), a nom de Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb CIF ..........., en concepte d'aportació al projecte 1947 "Una antena pel seguiment i suport al pla d'acció de Sant Boi amb San Miguelito".

Aquest pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte corrent .............

SEGON.- Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

L'Import esmentat 4418,28 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 503 92800 49000, Aportació poble agermanat San Miguelit.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la ciutat

003. Encarregar a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi , SA (CORESSA), l'encomana de gestió de la formació complementària del programa mixt treball i formació subvencionat per la Generalitat de Catalunya (SOC)

Número d'expedient C14063006

Atès que, per resolució de data 3 de desembre de 2013, el Servei d'Ocupació de Catalunya, va atorgar a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, una subvenció, per a la realització del Programa mixt de Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i /o el subsidi, amb número d’expedient: 2013/PANP/SPO/0080, per un import de 284.783,56 euros.

Atès que, per resolució de data 17 de desembre de 2013, el Servei d'Ocupació de Catalunya, va atorgar a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, una ampliació de la subvenció concedida per la resolució de data 3 de desembre de 2013, per la quantitat de 193.476,90 euros.

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, que va tenir lloc el dia 16/12/2013 segons acord número PCG131029 i la que va tenir lloc el dia 23/12/2013 segons acord número PCG131065, es va aprovar l’acceptació de la subvenció i l’ampliació atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), per a la realització d’accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del "Programa Treball i Formació", per l’any 2013.

Atès que en data 7 de febrer de 2014, es va presentar un escrit pel qual renuncia parcialment a la subvenció atorgada, amb número d’expedient 2013/PANP/SPO/0080, per a la realització del Programa mixt de Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, per l’import de 693,00 euros corresponents a accions formatives.

Atès que en data 7 de maig de 2014, es va presentar un escrit pel qual renuncia parcialment a la subvenció atorgada, amb número d’expedient 2013/PANP/SPO/0080/EX02 i nom de projecte “Dinamització de l’entorn natural”, per a la realització del Programa mixt de Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, per l’import de 365,62 euros corresponents a accions d’experiència laboral, motivat pel canvi de CCAE a tres contractes de l’expedient esmentat.

Atès que en data 21 de maig i número de registre d’entrada telemàtic E-000126-2014, el Servei d'Ocupació de Catalunya ens va notificar electrònicament mitjançant el portal de l'EACAT, l’acceptació de les renuncies, d'acord amb els escrits presentats per l'Ajuntament.

Atès que un cop modificada la subvenció aquesta quedarà establerta en 477.201,84 euros, ateses les renúncies parcials per imports de 693,00 i de 365,62 euros, presentades per l'Ajuntament d'acord amb el següent desglossament:

Bloc1. Experiència laboral: 437.374,88 euros

Bloc 2. Formació : 24.057,00 euros

Bloc 3. Coordinació i prospecció d’empreses: 15.769,96 euros

Atès que, una part d’aquesta subvenció es per accions formatives per un import total de vint-i-quatre mil set cents cinquanta euros (24.057,00 euros) per a l’any 2014.

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va constituir una societat mercantil anònima de capital íntegrament municipal, CORESSA.

Atès que, de conformitat amb el previst a l’article 2.2 dels seus estatus, l'entitat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Sant Boi, per tant l’Ajuntament de Sant Boi pot encarregar expressament la realització de prestacions en forma d’encomana de gestió.

CORESSA dins el punt 10 de l’article 3 dels seus estatuts i entre d’altres contempla com objecte social:

“Organitzar, gestionar i promoure l’ocupació, l’autoocupació i la inserció laboral mitjançant mesures de foment del treball, gestionant cursos ocupacionals i altres activitats de suport als emprenedors.”

CORESSA en compliment del seu objecte social fomenta la inserció laboral de tots els col·lectius que precisen d’intermediaris d’inserció sociolaboral i disposa dels medis materials i humans necessaris, amb un departament de formació que compta amb un equip consolidat i experimentat per executar aquestes accions.

Vist el Plec de condicions al qual se sotmet l'execució de l'encàrrec on ja justifica la conveniència estratègica, tècnica i juridica per l'execucio de l'esmenta't servei de formació per part de la societat Coressa.

Atès que les obligacions econòmiques de l'encàrrec de gestió aniran a càrrec de la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i per tant no suposa cap cost addicional per l'Ajuntament de Sant Boi.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar el plec de condicions per l’encàrrec de gestió de la part de formació del programa mixt de Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i /o el subsidi, amb número d’expedient: 2013/PANP/SPO/0080, subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

SEGON.- Encarregar a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi,SA (CORESSA), la gestió de la formació del programa mixt de Treball i Formació amb número d’expedient: 2013/PANP/SPO/0080, d’acord amb la normativa vigent i demés instruccions i ordres contingudes en el plec de condicions i posteriorment la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei d’ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), per la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de prestació per la formació, per un import de VINT-I-QUATRE MIL CINQUANTA-SET EUROS (24.057,00 euros)

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de conformitat al plec aprovat en el punt anterior, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 063.24122.22703 "Despeses Programa Treball i Formació" del pressupost de l’any 2014.

QUART.- L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat farà efectiu el pagament de l’encàrrec de gestió de la formació a CORESSA quan aquesta última justifiqui degudament la subvenció al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), i condicionat a que l'Ajuntament rebi la transferència per l'import finalment acceptat.

L'Import esmentat 24057 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 063 24122 22703, "Despeses Programa Treball i Formació".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

004. Encarregar a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi , SA (CORESSA), l'encomana de gestió de la formació complementària del programa de treball i formació (RMI) subvencionat per la Generalitat de Catalunya (SOC)

Número d'expedient C14063007

Atès que, per resolució de data 17 de desembre de 2013, el Servei d'Ocupació de Catalunya, va atorgar a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, una subvenció, per a la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de renda mínima d'inserció, amb número d’expedient: 2013/PRMI/SPO/0037, per un import de 82.891,20 euros.

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, que va tenir lloc el dia 23/12/2013 segons acord número PCG131066, es va aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), per a la realització d’accions de treball i formació adreçades a persones aturades perceptores de renda mínima d'inserció (RMI), per l’any 2013.

Atès que, una part d’aquesta subvenció es per accions formatives per un import total de nou-cents euros (900,00 euros) per a l’any 2014.

Atès que, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va constituir una societat mercantil anònima de capital íntegrament municipal, CORESSA.

Atès que, de conformitat amb el previst a l’article 2.2 dels seus estatus, l'entitat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Sant Boi, per tant l’Ajuntament de Sant Boi pot encarregar expressament la realització de prestacions en forma d’encomana de gestió.

CORESSA dins el punt 10 de l’article 3 dels seus estatuts i entre d’altres contempla com objecte social:

“Organitzar, gestionar i promoure l’ocupació, l’autoocupació i la inserció laboral mitjançant mesures de foment del treball, gestionant cursos ocupacionals i altres activitats de suport als emprenedors.”

CORESSA en compliment del seu objecte social fomenta la inserció laboral de tots els col·lectius que precisen d’intermediaris d’inserció sociolaboral i disposa dels medis materials i humans necessaris, amb un departament de formació que compta amb un equip consolidat i experimentat per executar aquestes accions.

Vist el Plec de condicions al qual se sotmet l'execució de l'encàrrec on ja justifica la conveniència estratègica, tècnica i juridica per l'execucio de l'esmenta't servei de formació per part de la societat Coressa.

Atès que les obligacions econòmiques de l'encàrrec de gestió aniran a càrrec de la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i per tant no suposa cap cost addicional per l'Ajuntament de Sant Boi.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar el plec de condicions per l’encàrrec de gestió de la part de formació del programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda minima d'inserció (RMI), amb número d’expedient: 2013/PRMI/SPO/0037, subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

SEGON.- Encarregar a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi,SA (CORESSA), la gestió de la formació del programa de Treball i Formació (RMI) amb número d’expedient: 2013/PRMI/SPO/0037, d’acord amb la normativa vigent i demés instruccions i ordres contingudes en el plec de condicions i posteriorment la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei d’ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), per la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de prestació per la formació, per un import de NOU-CENTS EUROS (900,00 euros)

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de conformitat al plec aprovat en el punt anterior, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 063.24126.22703 "Despeses Programa aturats renda minima" del pressupost de l’any 2014.

QUART.- L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat farà efectiu el pagament de l’encàrrec de gestió de la formació a CORESSA quan aquesta última justifiqui degudament la subvenció al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), i condicionat a que l'Ajuntament rebi la transferència per l'import finalment acceptat.

L'Import esmentat 900 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 063 24126 22703, Despeses Programa aturats renda minima.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Desenvolupament econòmic

005. Ratificar la renúncia relativa a la subvenció atorgada per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, segons expedient:2013/PANP/SPO/0080.

Número d'expedient C14063008

Atès que per resolució de data 3 de desembre de 2013, dictada pel Director del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’atorga a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en concepte de subvenció, la quantitat de 284.783,56 euros, per a accions d’experiència laboral per un import de 254.613,60 euros, per accions formatives per un import de 14.400 euros i per accions de coordinació i prospecció d’empreses per un import de 15.769,96 euros , d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt de Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatoria per a l’any 2013. (Núm. Expedient: 2013/PANP/SPO/0080).

Atès que la Junta de Govern local de data 16 de desembre 2013 va aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya segons acord ACG130583.

Atès que per resolució de data 17 de desembre de 2013, dictada pel Director del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’atorga a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, una ampliació de la subvenció concedida per la resolució de data 3 de desembre de 2013, per la quantitat de 193.476,90 euros, per a accions d’experiència laboral per un import de 183.126,90 euros i per accions formatives per un import de 10.350,00 euros, d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre.

Atès que la Junta de Govern local de data 23 de desembre 2013 va aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya segons acord ACG130605.

Atès que en data 7 de febrer de 2014, es va presentar un escrit pel qual es renuncia parcialment a la subvenció atorgada, amb número d’expedient 2013/PANP/SPO/0080, per a la realització del Programa mixt de Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, per l’import de 693,00 euros corresponents a accions formatives.

Atès que en data 7 de maig de 2014, es va presentar un escrit pel qual es renuncia parcialment a la subvenció atorgada, amb número d’expedient 2013/PANP/SPO/0080/EX02 i nom de projecte “Dinamització de l’entorn natural”, per a la realització del Programa mixt de Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, per l’import de 365,62 euros corresponents a accions d’experiència laboral, motivat pel canvi de CCAE a tres contractes de l’expedient esmentat.

Atès que en data 21 de maig i número de registre d’entrada telemàtic E-000126-2014, el Servei d'Ocupació de Catalunya ens va notificar electrònicament mitjançant el portal de l'EACAT, l’acceptació de les renuncies, d'acord amb els escrits presentats per l'Ajuntament

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Ratificar la renuncia presentada en data 7 de febrer de 2014, d'acord amb l'escrit presentat per l'Ajuntament i aceptat per Servei d'Ocupació de Catalunya i aprovar donar de baixa la quantia de 693,00 euros de l'aplicació pressupostària 063.24100.45051 "Sub. Generalitat Programa Treball i Formació 2013-2014", corresponent a la subvenció aceptada per aquest Ajuntament i atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) per imort total de 284.783,56 euros per la realització del Programa mixt de Treball i Formació, d'accions d'experiència laboral, amb núm. d'expedient 2013/PANP/SPO/0080.

SEGON.- Ratificar la renuncia presentada en data 7 de maig de 2014, d'acord amb l'escrit presentat per l'Ajuntament i aceptat per Servei d'Ocupació de Catalunya i aprovar donar de baixa la quantia de 365,62 euros de l'aplicació pressupostària 063.24100.45051 "Sub. Generalitat Programa Treball i Formació 2013-2014", corresponent a la subvenció aceptada per aquest Ajuntament i atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) per imort total de 193.476,90 euros per la realització del Programa mixt de Treball i Formació, d'accions d'experiència laboral, amb núm. d'expedient 2013/PANP/SPO/0080/EX02.

TERCER.- Amb motiu de les renuncies, modificar la subvenció atorgada que quedarà establerta en un total de 477.201,84 euros, ateses les renúncies parcials per imports de 693,00 i de 365,62 euros, presentades per l'Ajuntament d'acord amb el següent desglossament:

Bloc1. Experiència laboral: 437.374,88 euros

Bloc 2. Formació : 24.057,00 euros

Bloc 3. Coordinació i prospecció d’empreses: 15.769,96 euros

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb discapacitat

006. Aprovar l'aportació ordinària a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA), per la regularització de places 2013 Servei Prelaboral

Número d'expedient N801-U224-2014-024

Atès que el Ple de la Corporació Local en sessió ordinària de data 24 de juliol de 2006 va aprovar encarregar a l'empresa municipal CORESSA la gestió del Servei Prelaboral;

Atès que la clàusula 16a del Plec de clàusules tècniques i d'explotació que van regir aquest encàrrec preveu que la subvenció atorgada pel departament de Benestar i Família destinada al funcionament d'aquest servei seria transferida a CORESSA d'acord amb el que es preveu a la clàusula 12a del plec;

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió del dia 11 de juny de 2012 va adoptar entre d'altres acords aprovar la ratificació del contracte programa, amb vigència pel període 2012-2015, subscrit entre el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en data 12 de juny del 2012, i que té per objecte la cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials i altres programes en l'àmbit del benestar social;

Atès que en data 16 de gener de 2014 consta justificat el Contracte Programa 2013, la qual cosa garanteix un dret reconegut de pagament de la regularització de places de l'any 2013 per part de la Generalitat per un import de 97.003,50 euros;

Vist l'informe emès pel Cap de Departament d'Igualtat d'Oportunitats i Ocupació en data 21 de maig de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'autorització, la disposició, reconeixement de l'obligació i posterior pagament a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA), amb NIF .........., de l'aportació ordinària de la quantitat de noranta-set mil tres euros amb cinquanta cèntims (97.003,50 euros) per la regularització de places 2013 Servei Prelaboral.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària.

L'Import esmentat 97003,5 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 985 23203 48916 Aportació gestió servei Pre-laboral (A) 45002 , .

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Igualtat de gènere

007. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'entitat Arrels i Innovació i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que té com a objecte activar una via productiva que relacioni des de la perspectiva de les bones pràctiques, l'aprenentatge d'un model sostenible de producció, les necessitats de formació i millora de l'ocupabilitat de la gent jove, la cohesió social a través del treball conjunt de persones amb diferents orígens culturals, i el coneixement del treball de la terra de la gent gran

Número d'expedient N663/U224/2014/035

Atès que dues de les tres prioritats i eixos sobre els que centrar els esforços que planteja l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en el seu Pla de Ciutat 2012-2015, són la cohesió social i la recuperació de l’activitat econòmica, el comerç i l’ocupació;

Atès que les darreres dades d’atur ens posen al damunt de la taula una situació força preocupant a nivell general i, en especial pel que fa a l’atur juvenil que suposa, segons dades de la darrera EPA, un 55,1%. Si a aquesta dada li sumem les que ens proporciona el Departament d’Ensenyament de la Generalitat al voltant dels resultats acadèmics del curs 2011-2012 que, pel que fa a Sant Boi ens donen una taxa de fracàs escolar del 25,3% (no acrediten l’ESO) i una taxa d’abandonament a tercer d’ESO que supera ja el 8%, ens trobem amb una situació difícil per aquest col·lectiu, a la que cal donar resposta de manera multidisciplinar i transversal;

Atès que el Departament d’Igualtat d’Oportunitats té, entre els seus objectius més importants, treballar en clau inclusiva i comunitària projectes propis o en col·laboració amb entitats i/o organitzacions que cerquin els mateixos objectius en clau de millora de l’ocupabilitat juvenil, el treball multicultural i la igualtat de gènere per millorar els nivells de cohesió social a la ciutat;

Atès que l’entitat Arrels i Innovació proposa un projecte amb el mateix nom, que pretén activar una via productiva que relaciona, des de la perspectiva de les bones pràctiques, l'aprenentatge d'un model sostenible de producció, les necessitats de formació i d'ocupació de la joventut amb l'experiència de la gent gran, tot establint un recorregut per les fases de producció, comercialització i màrqueting de conreus propis del nostre entorn natural i agrícola;

Atès que aquesta proposta complementa també prioritats d’altres serveis i àrees municipals, com el servei de Medi Ambient i Agricultura de l’Àrea de Serveis de Ciutat, de cara a mantenir i potenciar l’espai del Parc Agrari o de treballar parcel·les forestals per aturar la forestació i l’abandonament de l’espai natural ;

Atès que en el Pressupost Municipal hi ha crèdit suficient a la partida 985 23205 48000 Conveni col·laboració Arrels i Innovació;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Vist el que preveu l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions, i l'article 10.a) de l'Ordenança Reguladora de l'Activitat de Foment;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/05/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de deu mil euros (10.000 euros), en concepte de subvenció a l'entitat Arrels i Innovació que té com a objecte activar una via productiva que relacioni des de la perspectiva de les bones pràctiques, l'aprenentatge d'un model sostenible de producció, les necessitats de formació i millora de l'ocupabilitat de la gent jove, la cohesió social a través del treball conjunt de persones amb diferents orígens culturals, i el coneixement del treball de la terra de la gent gran.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'entitat Arrels i Innovació que té com a objecte activar una via productiva que relacioni des de la perspectiva de les bones pràctiques, l'aprenentatge d'un model sostenible de producció, les necessitats de formació i millora de l'ocupabilitat de la gent jove, la cohesió social a través del treball conjunt de persones amb diferents orígens culturals, i el coneixement del treball de la terra de la gent gran.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de deu mil euros ( 10.000 euros) a l'entitat Arrels i Innovació amb NIF ............, per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de 7.500€. La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a l'alcaldessa perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi el conveni de col.laboració objecte del present acord.

L'eficàcia d'aquest acord resta condicionada a l'aprovació definitiva del 2n Expedient de Modificació del Pressupost, aprovat pel Ple en data 28 d'abril de 2014.

L'Import esmentat 10000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 985 23205 48000 Conveni col·laboració Arrels i Innovació , .

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

008. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment obert, per a la contractació de les obres del POMO per a la construcció dels vestidors i les grades del camp de softbol i beisbol, i requeriment al licitador millor classificat

Número d'expedient N802/U633/2013/109

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de desembre del 2013, va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària per a la construcció dels vestidors i les grades del camp de softbol i beisbol (X116/U633/2013/54), amb un pressupost d'execució per contracte de 909.957,30 € (IVA inclòs); havent-ne estat promogut per l'Ajuntament i redactat per l'empresa BOPBA Arquitectura SLP; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 17 de febrer del 2014 es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de de març del 2014, va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació de les obres del Projecte d'obres municipal ordinària per a la construcció dels vestidors i les grades del camp de softbol i beisbol (N802/U633/2013/109), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària;

Atès que, l'esmentat acord es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6578, de data 10 de març del 2014, i al perfil del contractant de l'Ajuntament en data 5 de març del 2014;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació, de data 15 d'abril del 2014, en la qual es va informar sobre la qualificació de la documentació presentada en el sobre núm. 1 i es va efectuar l'obertura pública de les pliques tècniques (sobre 2), presentades al procediment obert;

Vist l'informe tècnic detallat, de data 7 de maig del 2014, relatiu a la valoració de les ofertes que corresponen al sobre 2, emès per la cap de la unitat d'Edificació i Qualitat de l'Espai Públic;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació, de data 29 d'abril del 2014, de la valoració assignada a la documentació continguda al sobre núm. 2 i obertura pública de les pliques econòmiques presentades al procediment obert;

Vist l'informe tècnic, de data 13 de maig del 2014, sobre la valoració de les ofertes dels sobres 2 i 3 presentades al procediment obert;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació de data 27 de maig del 2014 que, a la vista del resultat del procediment previst a l'article 151 del TRLCSP proposa l'acceptació de les proposicions presentades per les empreses afectades, així com la classificació per ordre decreixent de les empreses admeses a la licitació, efectuant proposta favorable a l'empresa Teyco SL;

Atès que en aquesta mateixa acta de la Mesa de Contractació s'exclouen de la licitació les empreses: Roig Construcciones y Servicios SL i Romero Gamero SAU, amb motiu d'haver-se'n presentat, ambdues, fora de termini;

D'acord amb l'establert als articles 157 i següents del TRLCSP, de 14 de novembre, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment obert pel tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR la classificació de les empreses admeses a la licitació per a la contractació de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària per a la construcció dels vestidors i les grades del camp de softbol i beisbol (N802/U633/2013/109), d'acord amb la valoració de les proposicions efectuada per la Mesa de Contractació de data 13 de maig del 2014. La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula 7.3 del plec de clàusules administratives particulars que ha regit la licitació, i que queda reflectida a l'informe emès per la cap de la unitat d'Edificació i Qualitat de l'Espai Públic, de data 16 de maig del 2014. La classificació en ordre decreixent ha estat:

- Teyco SL (puntuació: 88,20)

- UTE: Gestión Integral de Instalaciones SL - Auxiliar de Obra Civil SA (p: 87,20)

- Obrascón Huarte Laín SA (puntuació: 85,50)

- Constructora del Cardoner SA (p: 84,10)

- Bigas Grup Edificacions i Gestions SL (p: 82,60)

- Eurocatalana Obres i Serveis SL (p: 81,90)

- Construcciones Cots y Claret SL(p: 81,60)

- TAU Ingeniería y Construcciones Especiales SA (p: 81,10)

- Construcciones Bosch Pascual SA (p: 79,80)

- Certis Obres i Serveis SAU (p: 77,90)

- Incofamo SA (p: 76,60)

- Constructora y Rehabilitadora Secla SA (p: 76,60)

- Voracys SL (p: 76,60)

- Constraula Enginyeria i Obres SAU (p: 74,20)

- Construcciones e Instalaciones Rin SA (p: 69,40)

- Construcciones y Servicios Faus SA (p: 65,60)

- Novantia Integral SA (p: 65,30)

- Actia Iniciativas SL (p: 63,40)

- Obres i Contractes Penta SA (p: 60,10)

- Artífex Infraestructuras SL (p: 56,60)

- Abolafio Construccions SL (p: 45,10)

- Ircosi, Instalaciones y Construcciones SL (p: 41,10)

SEGON- REQUERIR a l'empresa Teyco SL, perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti la següent documentació d'acord amb l'establert a la clàusula 8 del plec de clàusules particulars:

1- Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució de la societat o entitat. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. L’anterior documentació haurà de ser validada a la Secretaria d'aquest Ajuntament. Per efectuar aquest tràmit caldrà exhibir l'original de l'escriptura.

2- Acreditació de que el licitador es troba al corrent del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques.

3- Document acreditatiu de la classificació exigida a la clàusula 4.2 del plec.

4- Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5- Document original d’acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat bancària corresponent, segons model normalitzat que es pot descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament www.santboi.cat, a l’apartat de tràmits: lliurament i registre de factures de proveïdors.

6- Document d'ingrés de la garantia definitiva per l'import equivalent al 5% de l'import adjudicat (IVA exclòs) per un import de 31.961,31 €.

- Els empresaris inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya podran substituir la documentació esmentada a l'apartat anterior pel certificat vigent acreditatiu d'aquella inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i obtenció d'ofici. En qualsevol cas, hauran d'aportar la documentació que s'exigeix expressament en aquest procediment si no consta reflectida en l'esmentat certificat.

Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que l'adjudicatari ha retirat la seva oferta i es requerirà al segon classificat.

TERCER- NOTIFICAR aquest acord a les empreses presentades, de conformitat amb allò previst a l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

QUART- PUBLICAR aquest acord al web municipal -perfil del contractant- i de conformitat amb allò establert a l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

009. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment obert, per a la contractació de les obres del POMO per a la millora del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall, i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B, i requeriment al licitador millor classificat

Número d'expedient N802/U633/2014/6

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de març del 2014, va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B (X116/U633/2013/63), el qual ha estat promogut per l'Ajuntament i redactat per l'empresa Alfa Tecnologies SL, amb un pressupost del conjunt de fases d'1.223.207,87 € (IVA inclòs); i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 13 de maig del 2014 es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de de març del 2014, va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària per a la millora del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall, i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B (N802/U633/2014/6), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària;

Atès que, l'esmentat acord es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6588, de data 24 de març del 2014, i al perfil del contractant de l'Ajuntament en data 24 de març del 2014;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació, de data 29 d'abril del 2014, en la qual es va informar sobre la qualificació de la documentació presentada en el sobre núm. 1 i es va efectuar l'obertura pública de les pliques tècniques (sobre 2), presentades al procediment obert;

Vist l'informe tècnic detallat, de data 4 de maig del 2014, relatiu a la valoració de les ofertes que corresponen al sobre 2, emès pel cap de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació, de data 13 de maig del 2014, de la valoració assignada a la documentació continguda al sobre núm. 2 i obertura pública de les pliques econòmiques presentades al procediment obert;

Vist l'informe tècnic, de data 15 de maig del 2014, relatiu a la valoració de les ofertes dels sobres 2 i 3 presentades al procediment obert;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació de data 27 de maig del 2014 que, a la vista del resultat del procediment previst a l'article 151 del TRLCSP proposa l'acceptació de les proposicions presentades per les empreses afectades, així com la classificació per ordre decreixent de les empreses admeses a la licitació, efectuant proposta favorable a la UTE formada per les empreses Tecnología de Firmes SA - Construccions Jordi Riera SL;

D'acord amb l'establert als articles 157 i següents del TRLCSP, de 14 de novembre, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment obert pel tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR la classificació de les empreses admeses a la licitació per a la contractació de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària per a la millora del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall, i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B (N802/U633/2014/6), d'acord amb la valoració de les proposicions efectuada per la Mesa de Contractació de data 27 de maig del 2014. La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula 7.3 del plec de clàusules administratives particulars que ha regit la licitació, i que queda reflectida a l'informe emès pel cap de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures, de data 15 de maig del 2014. La classificació en ordre decreixent ha estat:

- UTE: Tecnología de Firmes SA - Construccions Jordi Riera SL (puntuació: 95)

- Obrascón Huarte Laín SA (p: 92)

- M. y J. Grúas SA (p: 88)

- Obres i Serveis Roig SA (p: 87)

- UTE: Constraula Enginyeria i Obres SAU - Teyco SL (p: 80)

- Bigas Grup Edificacions i Gestions SL (p: 77)

- Eurocatalana Obres i Serveis SL (p: 75)

- Cromsa Construcción y Medio Ambiente SAU (p: 73)

- Romero Gamero SAU (p: 73)

- Certis Obres i Serveis SAU (p: 72)

- UTE: Voracys SL - Asfalto y Construcciones Elsa SA (p: 69)

- Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA (p: 64)

- GrupMas Constructors SLU (p: 61)

- Excavaciones y Construcciones Benjumea SA (p: 45)

SEGON- REQUERIR a la UTE formada per les empreses Tecnología de Firmes SA - Construccions Jordi Riera SL, perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti la següent documentació d'acord amb l'establert a la clàusula 8 del plec de clàusules particulars:

1- Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

2- Document original d’acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat bancària corresponent, segons model normalitzat que es pot descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament www.santboi.cat, a l’apartat de tràmits: lliurament i registre de factures de proveïdors.

3- Document d'ingrés de la garantia definitiva per l'import equivalent al 5% de l'import adjudicat (IVA exclòs) per un import de 40.183,90 €.

Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que l'adjudicatari ha retirat la seva oferta i es requerirà al segon classificat.

TERCER- NOTIFICAR aquest acord a les empreses presentades, de conformitat amb allò previst a l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

QUART- PUBLICAR aquest acord al web municipal -perfil del contractant- i de conformitat amb allò establert a l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Disciplina Urbanística

010. Aprovació de la imposició de multa coercitiva i reiteració ordre d’adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada

Número d'expedient X213/2013/271

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 27 de gener de 2014 va acordar entre d'altres declarar no legalitzables les obres consistents en la subdivisió dels baixos B de la finca situada al carrer Salvador Allende, 23, en dos habitatges, un de 21,94 m2 i l'altre de 80,06 m2, amb un distribuïdor entre habitatges de 4 m2, d'acord amb l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 25 de juliol de 2013 on fa constar que el nombre màxim en aquesta finca ja es troba excedit (13 habitatges) i per tant no es permet subdividir cap dels habitatges que consten a la finca, i en conseqüència,

Així mateix va ordenar a la Sra. ............., en qualitat de propietària de l'esmentat habitatge perquè procedís a la restauració de la realitat física alterada de la finca mitjançant el cessament de l'aprofitament independent en dues unitats d'habitació de l'habitatge preexistent al carrer de Salvador Allende, baixos B, desmuntant la instal·lació de cuina realitzada a un dels dormitoris i reunificant dit habitatge en una sola unitat d'habitació, atorgant-li un termini màxim d'un mes des de la notificació d'aquell acord i a càrrec de la pròpia interessada, d'acord amb el que preveu l'article 267.3.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

L'esmentat acord es va notificar a l'interessada propietària en data 3 de febrer de 2014, i als arrendataris en data 4 de febrer de 2014.

En data 13 de març de 2014 (Reg. entrada núm 2014006226), la Sra ........... presenta contracte d'arrendament de l'habitatge del carrer Salvador Alende, 23 baixos porta D on figuren com arrendataris el Sr. ............ (llogater d'un dels habitatges de la porta B), i el Sr. ............. i la Sra. ............ (llogaters de l'altre habitatge de la porta B).

Vist l'informe emès en data 3 d'abril de 2014 per l'inspector municipal on conclou que no s'han executat els treballs de restauració de la realitat física alterada ordenats, ja que en inspecció realitzada el passat dia 1 d'abril de 2014, s'ha pogut comprovar el següent:

Que un cop superada la porta B, de la planta baixa, del número 23, del carrer Salvador Allende, s'accedeix a un rebedor-distribuïdor, amb dues portes més, totes dues amb pany i clau. La porta de l'esquerra que dona accés a un apartament format per un passadís, cambra de bany, dormitori, amb accés a un pati de llums, i cuina menjador. En aquesta cuina menjador l'únic element desmuntat ha estat la campana extractora de fums, i el frigorífic, el qual ha sigut traslladat al distribuïdor dels habitatges. El moble de la cuina amb fogons i aigüera continuen sense retirar, havent estat camuflats mitjançant una fusta, uns teixits, i la instal·lació d'un televisor.

Que en la mateixa inspecció s'ha tingut accés a l'altre apartament, on s'ha observat que és conformat per un saló menjador, passadís, una cuina, una cambra de bany, i tres dormitoris, un d'ells amb sortida a un pati de llums.

Que a l'expedient X124/1975/078, concedida la llicència en data 22 de desembre de 1975, hi són els plànols del projecte de construcció de l'edifici situat entre els carrers Joan Martí, Victòria, i sense nom, actualment carrer Salvador Allende.

Que en el citat plànol queda reflectida, de manera inequívoca, que en la planta baixa, porta B, del que actualment és el carrer Salvador Allende, número 23 hi ha un únic habitatge, format per un rebedor amb quatre portes. La porta d'accés a l'habitatge, una porta, a l'esquerra, que dóna accés a un petit passadís pel qual s'accedeix a una cambra de bany, i dos dormitoris, un d'ells amb accés a un pati interior. Altra porta, en el centre del rebedor, per la que s'accedeix a la cuina, i des d'aquesta a un pati interior. Una tercera porta, a la dreta, que dóna pas al saló menjador, un passadís distribuïdor, i des d'aquest passadís es pot arribar a una segona cambra de bany i tres dormitoris més.

D'acord amb l'article 225.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, l’article 277.5 i 6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

D'acord amb l'article 213 c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, la vulneració, en més d’un 30%, en sòl urbà o urbanitzable delimitat, dels paràmetres imperatius establerts pel planejament urbanístic relatius a densitat d’habitatges, nombre d’establiments, sostre, alçària, volum, situació de les edificacions i ocupació permesa de la superfície de les finques o les parcel·les, constitueix una infracció urbanística molt greu.

Segons els informes del departament de Llicencies d'obres i Edificació de data 25 de juliol de 2013 i 16 de gener de 2014, el nombre d'habitatges existents és de 13 i la densitat màxima de l'edifici es de 6 habitatges, per la qual cosa es supera en més del 30 % la densitat màxima permesa.

Vist l'informe emès en data 28 d'abril de 2014 pel cap del Departament de Protecció de la Legalitat, on proposa una primera multa coercitiva de 600 €, en atenció a la gravetat de la infracció comesa de caràcter molt greu i l'import de la possible sanció que pot arribar fins a 1.500.000 euros.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Imposar a la Sra. .............., propietària dels baixos B de la finca situada al carrer Salvador Allende, 23, una multa coercitiva de sis-cents euros (600,00 euros) per l'incompliment de l’ordre municipal de restauració de la realitat física alterada de l'esmentada finca, de conformitat amb l’article 225 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

D’acord amb el que estableix l’article 99 de la Llei de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, aquesta multa coercitiva no té caràcter sancionador i és independent i compatible amb la sanció que es pugui imposar en el corresponent expedient sancionador.

Segon.- Reiterar a la Sra. ..........., l'ordre de la Junta de Govern de data 27 de gener de 2014 de restauració de la realitat física alterada, mitjançant el cessament de l'aprofitament independent en dues unitats d'habitació de l'habitatge preexistent al carrer de Salvador Allende, núm. 23, baixos B, desmuntant la instal·lació de cuina realitzada a un dels dormitoris i reunificant dit habitatge en una sola unitat d'habitació, tal i com consta en la llicencia d'obres concedida en data 22 de desembre de 1975 a l'expedient X124/1975/078, segons els plànols del projecte de construcció de l'edifici.

Les mesures ordenades hauran de ser executades en el termini màxim d'un mes des de la notificació del present acord i a càrrec del propi interessat.

Tercer.- Advertir a la interessada que, en cas d’incompliment, s'acordarà l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de la facultat de l'òrgan municipal competent d'imposar multes coercitives de conformitat amb l'article 225 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

011. Aprovació de declarar no legalitzables les obres efectuades a l'habitatge del carrer Lepant 15 i ordre d'adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada

Número d'expedient X213/2013/434

Atès que mitjançant decret número AP23140013 de data 9 de gener de 2014 es va incoar, de conformitat amb l'article 191 del Text refós de la Llei d'urbanisme, expedient de protecció de la legalitat urbanística X213/2013/434 en relació a l'obra executada a l'habitatge situat al carrer Lepant, número 15 àtic primera consistent en l'execució d'una caseta prefabricada de fusta que constitueix un cos construït de nova planta d'aproximadament 6,00m² (3,00m x 2,00m), a tocar amb el mur de separació amb la terrassa de l'àtic 2a. de la mateixa finca.

Així mateix es va comunicar al Sr. ............ i a la Sra. ............, en qualitat de propietaris de l'esmentat habitatge que, d'acord amb l'informe tècnic de data 18 de desembre de 2013, les obres descrites no són susceptibles de legalització, atorgant-los un termini de quinze dies d'audiència, a l'efecte que puguin presentar les al·legacions que estimin convenient en defensa dels seus interessos.

En data 10 de febrer de 2014 es va notificar l'esmentat acord.

Vistes les al·legacions presentades en data 27 de febrer de 2014, registre general d'entrada número 2014005079, per la Sra. ............, manifestant ser propietària de l'habitatge en el que s'han fet les actuacions denunciades (en lloc dels titulars que consten al Decret d'inici d'expedient) i exposa que l'actuació no ha implicat l'execució pròpiament d'obres per tractar-se d'un "be moble", igual que un armari de jardí". També diu que abans d'adquirir l'habitatge hi havia un altre caseta de fusta similar i que aquestes són "part inqüestionable del paisatge urbà més immediat al barri de Marianao.

Vist l'informe emès en data 5 de maig de 2014 per l'arquitecte municipal i cap del Departament de Llicències d'Obres i Edificació on fa constar:

1) Verificades les dades actualment disponibles als arxius cadastrals, s'ha verificat que l'actual titular és la Sra. ............, per la qual cosa cal esmenar aquesta dada i seguir les actuacions envers l'ara al·legant.

2) En quant als aspectes de fons, cal significar que la caseta instal·lada excedeix la consideració de "armari" atribuït per l'al·legant, doncs, per les seves característiques volumètriques (dimensions aproximades en planta de 2,00 x 3,00 metres, amb alçada de 3,00 metres), constitueix funcionalment una superfície útil complementària de l'habitatge. Cal recordar que resulta irrellevant que aquesta caseta s'hagi realitzat "in situ" o sigui prefabricada, amb independència del lloc del seu muntatge. L'objectivament rellevant és la seva ubicació en la coberta de l'edifici (dins la part d'ús privatiu de l'habitatge àtic 1a.) i per sobre de l'alçada reguladora màxima, implicant un increment de volum, disconforme amb els paràmetres normatius d'aplicació, amb consideració de no legalitzable. Finalment, l'argument d'una suposada integració en el paisatge urbà és una apreciació subjectiva que en cap cas pot desvirtuar el fet objectiu d'un incompliment normatiu.

En base al conjunt de les al·legacions presentades pels agents intervinents en l'actuació estudiada abans detallades i atenent tot l’anteriorment exposat, es proposa:

1.- DESESTIMAR la totalitat de les al·legacions formulades pels motius abans detallats.

2.- CONFIRMAR que les obres i instal·lacions executades sense la preceptiva llicència municipal són constitutives d'infracció urbanística i tenen caràcter de NO LEGALITZABLES. "

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l’Ajuntament, en el supòsit que les obres executades siguin manifestament il·legals, mitjançant la resolució del procediment de restauració de la realitat física alterada, ha d’acordar l’enderrocament de les obres a càrrec de la persona interessada i ha d’impedir definitivament els usos a què podien donar lloc.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Desestimar totalment les al·legacions presentades en data 27 de febrer de 2014, registre general d'entrada número 2014005079, per la Sra. ..........., propietària de l'habitatge situat al carrer Lepant, número 15 àtic primera, al sí de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística número X213/2013/434, d'acord amb l'informe emès en data 5 de maig de 2014 per l'arquitecte municipal i cap del Departament de Llicències d'Obres i Edificació, esmentat als antecedents del present acord.

Segon.- Declarar no legalitzables les obres consistents en la instal·lació, en l'habitatge situat al carrer Lepant, número 15 àtic primera, d'una caseta prefabricada de fusta que constitueix un cos construït de nova planta d'aproximadament 6,00m² (3,00m x 2,00m), a tocar amb el mur de separació amb la terrassa de l'àtic segona de la mateixa finca, d'acord amb l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 18 de desembre de 2013, on fa constar que segons el planejament vigent, Pla General Metropolità, aquesta parcel·la es classifica de sol urbà qualificada amb clau 13b "Zona de densificació urbana semiintensiva". Atenent els paràmetres volumètrics d'aplicació, l'edifici existent es troba en situació de "volum disconforme", havent exhaurit en la seva totalitat l'edificabilitat atorgada pel planejament, no essent en conseqüència autoritzables nous increments de volum, i en conseqüència,

Tercer.- Ordenar a la Sra. ............, en qualitat de propietària de l'esmentat habitatge, perquè procedeixi a la restauració de la realitat física alterada de la finca mitjançant el desmuntatge i retirada de l'esmentada caseta prefabricada, tot reposant la superfície de la coberta al seu estat original.

Les mesures ordenades hauran de ser executades en el termini màxim d'un més des de la notificació del present acord i a càrrec dels propis interessats, d'acord amb el que preveu l'article 267.3.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

D’acord amb l’article 267.7 de l'esmentat Decret 305/2006, si l’interessat entén que el termini d’un mes és insuficient per complir el requeriment de restauració, podrà presentar un programa de restauració en el qual fixi el termini exacte que necessita per complir el requeriment, que s’haurà d’aprovar per l’Ajuntament.

Quart.- Advertir a la interessada que, en cas d’incompliment, s'acordarà l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de la facultat de l'òrgan municipal competent d'imposar multes coercitives de conformitat amb l'article 225 del Text refós de la Llei d'urbanisme

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Serveis de Ciutat

012. Aprovació del plec de condicions que regeix l'encomana de gestió del servei de neteja del Polisportiu la Parellada, durant l'any 2014 i aprovació de l'autorització i la disposició de la despesa a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), per la gestió de l'esmentat servei.

Número d'expedient N805/U670/2014/51

Atès que el Ple Municipal, en sessió de data 3 de novembre de 1989, va acordar encomanar i adscriure el servei de recollida de residus sòlids urbans i la neteja viària, així com la gestió d'aquests serveis a l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA);

Atès que la Comissió de Govern en sessió ordinària, de data 19 d'octubre de 1998, acordà aprovar les bases d'actuació per a la promoció de neteja de grafitis i protecció antigrafitis;

Atès que, d'acord amb l'objecte social de CORESSA, aquesta prestarà aquells serveis o activitats econòmiques que li siguin encomanats o encarregats per la Corporació Municipal, haguda compta que dita empresa suposa una de les formes de gestió directa prevista en la normativa local aplicable;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar el plec de condicions que regeix l'encomana de gestió del servei de neteja del Polisportiu la Parellada, durant l'any 2014.

Aprovar l'encomana de gestió del servei de neteja del Polisportiu la Parellada durant l'any 2014, d'acord amb el Plec de condicions aprovat.

TERCER: Aprovar l'autorització i la disposició de la despesa, per un import de setanta-set mil cent noranta-sis euros (77.196,00 .-euros) a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), per la gestió de l'esmentat servei durant l'any 2014, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent que s'indiquen:

- 8.358,00 ,-euros, per a les notes de càrrec corresponents als mesos de gener i febrer, cadascuna d'elles.

- 5.875,00 .-euros, per a les notes de càrrec corresponents als mesos de març fins desembre (ambdós inclosos), pel servei ordinari de neteja, cadascuna d'elles.

- 216,25 .-euros, per a les notes de càrrec corresponents als mesos d'abril fins a desembre (ambdós inclosos, excepte el mes d'agost), pel servei extraordinari de neteja, cadascuna d'elles.

L'Import esmentat 77196 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 670 34201 22700, Neteja Polisportiu la Parellada.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

013. Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2014

Atès que l'article 70 de la Llei 7/2007, del Estatut Bàsic de l'empleat públic, disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés serà objecte de l'oferta pública d'ocupació i aquesta s'executarà dins del termini màxim previst a l'article 70.

Vist l'acord de Ple de data 16 de desembre de 2013 pel qual s'aprova el pressupost d'aquest Ajuntament per a l'any 2014, així com la plantilla i relació de llocs de treball.

Atès que l'article 21 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014 preveu, respectant les disponibilitats pressupostàries del Capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, la incorporació de nou personal en determinats sectors i administracions en els que la taxa de reposició es fixarà fins a un 10 per cent.

Atès que les places vacants que es cubriran per promoció interna no computen dins del límit màxim del càlcul de la taxa de reposició d'efectius.

Vist l'informe tècnic, de data 31/3/2014, emès per la Cap del Servei de Recursos Humans, per a la confecció de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a l'any 2014

Vista l'acta de la Comissió d'organització del treball en la que es recull la negociació del contingut de l'oferta pública d'ocupació amb els representants dels treballadors/es.

Vist l'acord del Ple de data 28/4/2014 en el qual s'acorda que no cal formular cap Pla Econòmic-Financer ni adoptar mesures correctores d'acord amb l'Article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a la vista dels informes d'intervenció presentats.

Atès que es sol·licita la conformitat de la reposició de 8 places d'agent de policia davant de la "Subdelegación General de Relaciones Financieras con Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas" amb caràcter previ a la convocatòria de les places, acreditant el compliment dels requisists que estableix a l'article 21 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legament a la Junta de Govern Local per la normativa municipal esmentada anteriorment,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2014 de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat següent

Plantilla Personal Funcionari:

ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP NRE. P.I. SISTEMA DE SELECCIÓ

Administració Especial Serveis Especials Policia Local Agent C2 3 No Mob. interadministrativa

Administració Especial Serveis Especials Policia Local Agent C2 5 No Concurs-Oposició

Administració Especial Tècnica Superior Advocat A1 1 No Concurs-Oposició*

Administració Especial Tècnica Superior Advocat A1 2 Sí Concurs-Oposició

Administració General Tècnica T.A.G. A1 1 Sí Concurs-Oposició

Plantilla Personal Laboral:

LLOC DE TREBALL CATEGORIA LABORAL TITULACIÓ GRUP NRE. P.I. SISTEMA SELECCIÓ

Administratiu/va Administrativa Batxillerat C1 1 Sí Concurs

Tècnic/a aux. Urbanisme Tècnica auxiliar Batxillerat C1 1 Sí Concurs

Tècnic/a aux. Biblioteca Tècnica auxiliar Batxillerat C1 1 Sí Concurs

Tècnic/a igualtat Tècnic mitja Diplomatura A2 1 Sí Concurs

Educador/a Social Tècnic mitjà Diplomatura A2 2 Sí Concurs

Psicòleg/a Tècnica superior Llicenciatura A1 1 Sí Concurs

*Plaça acollida a la disposició transitòria 4a. de l'EBEP.

SEGON: Publicar l'Oferta pública d'ocupació al BOP i al DOGC i se'n trametrà còpia al Ministerio de Administraciones Públicas, així com una còpia a la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

014. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en ampliació i reforma d'edifici existent amb emplaçament al c. Salvador Allende, núm. 6.

Número d'expedient X124-2013-022

Vista la sol·licitud presentada en data 27 de novembre de 2013 i amb número de Registre General d'Entrada 2013024422;

Atès que es van trobar deficiències al projecte presentat , que han fet que la persona interessada hagi aportat documentació a l'expedient amb dates 9 i 20 de gener i 21 de maig de 2014;

Vist l'informe preventiu municipal favorable en matèria de seguretat contra incendis de data 21 de maig de 2014;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 30 de maig de 2014;

Vist l'informe jurídic favorable de data 30 de maig de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Atorgar llicència municipal d'obres, a Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè, Societat Sant Francesc de Sales, expedient número X124/2013/022, per a ampliació i reforma d'edifici existent per a adecuació com a centre obert a l'escola Salesians de Sant Boi, amb emplaçament al c. Salvador Allende, núm. 6, amb referència cadastral número 9481102DF1798A0001WE, segons projecte tècnic amb número de visat 2013011014 redactat per ............, Arquitecte.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

3a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

4a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tan l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment., sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als actes.

5a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva.

6a.- RESIDUS: Cal lliurar les runes i altres residus de la construcció a gestor i/o abocador autoritzat per a cada classe de residu, amb especial atenció i cura d’aquells tipus que necessitin d’un tractament o destí diferenciats que els de la resta de productes per llurs condicions, continguts o característiques especials (amiant, contaminants, tòxics, volàtils, polsegosos, explosius, radioactius, etc.) en base a la normativa vigent. En acabar les obres, aquest fet s'haurà d'acreditar de forma fefaent (mitjançant contracte amb el gestor i llur certificació del volum i/o pes de les runes i residus dipositats, albarans d'entrada de l'abocador o deixalleria municipal, factura d'empresa homologada de sacs de runa, segons correspongui), essent requisit per retornar la fiança que en el seu cas s'hagués constituït en llur garantia.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra, que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb: 1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document: El tècnic superior, en tant que director de l’obra, certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament -, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment. El tècnic mig, en tant que director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació. 2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres serà de 3 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

CE1. S’entén que la connexió d'evacuació d'aigües residuals al clavegueram públic aprofitarà la escomesa preexistent al solar. En el cas que calgui refer-la, caldrà tramitar separadament la corresponent llicència per l’actuació en via pública, aportant la documentació pertinent descriptiva de les seves característiques tècniques, de conformitat amb la vigent Ordenança que regula les rases en la via pública.

CE2. Durant l'execució de l'obra'haurà de realitzar els treballs de millora de l'accessibilitat als espais actualment existents en planta baixa des de la zona de marquesina sempre i quan el promotor no aporti resolució o informe emès per Benestar Social i Família de la Generalitat amb pronunciament al respecte que indiqui el contrari. En cas de no aportar aquest informe caldrà donar compliment a les indicacions de la TAAC.

CONDICIONS PER A L'INICI DE LES OBRES:

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 1.579,60 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediata de la finca.

- 1.253,50 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcaldessa presidenta clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sra. alcaldessa.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades