Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 06:59:05 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 05/26/2014

Número d'expedient: N112-2014-22

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:40 AM

Hora final: 12:15 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Lluïsa Moret i Sabido
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


A proposta de la ponència de Medi Ambient i Entorn Natural s'acorda introduir per urgència en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 8è.: 008. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya, d'ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció d’animals de companyia amb la finalitat de disminuir-ne l’abandonament. A proposta de la ponència de Territori i Ciutadania s'acorda introduir per urgència en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 9è. : 009. Aprovació del projecte d'execució per procedir a la restauració de la realitat física alterada de la finca del carrer Orioles, 49. A proposta de l'Alcaldessa s'acorda introduir per urgència en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 10è.: 010. Desistiment del procediment per a la contractació de l'edició de la revista municipal Viure Sant Boi

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-21

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Fires

002. Aprovació del plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que regeix el procediment de contractació per a l'adjudicació dels treballs de redacció del projecte, direcció i organització, i gestió d'altres serveis firals per la Fira de la Puríssima, a adjudicar per procediment obert i tràmit ordinari.

Número d'expedient N805/U665/2014/001

Atès que, pel desenvolupament dels treballs per la redacció del projecte, direcció i organització, i gestió d'altres serveis firals de la 68a i 69a edicions de la Fira de la Puríssima de 2014 i 2015, resta necessària l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que han de regir una nova licitació, així com la convocatòria de la mateixa;

Atès el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi en el departament de Promoció de la Ciutat, que s'adjunta;

D'acord amb l'establert a l'article 157 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel tràmit ordinari en la modalitat de procediment obert;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 22/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer: Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que regeix el procediment de contractació per a l'adjudicació dels treballs de redacció del projecte, direcció i organització, i gestió d'altres serveis firals per la Fira de la Puríssima, a adjudicar per procediment obert i tràmit ordinari

Segon: Convocar la licitació mitjançant procediment obert amb subjecció al plec de clàusules particulars aprovat. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà a la data de la publicació de l’anunci de licitació del contracte al DOGC.

Tercer: Autoritzar la despesa que origini l'execució dels esmentats treballs, establint com a tipus màxim de licitació l'import de vuitanta-tres mil sis-cents euros (83.600,00 euros), més l'IVA corresponent, el qual estarà previst en el pressupost de la Corporació dels anys 2014 i 2015, d'acord amb el següent detall:

- QUARANTA-UN MIL VUIT-CENTS EUROS (41.800, 00 €), més l'IVA corresponent, per a la 68a edició de la Fira de 2014.

- QUARANTA-UN MIL VUIT-CENTS EUROS (41.800, 00 €)), més l'IVA corresponent, per a la 69a edició de la Fira de 2015,

L'import esmentat anirà a càrrec de la partida pressupostària 665.43200.22706 Serveis Professionals de 2014 i 2015.

Declarant, per tant, la plurianualitat de la despesa, d'acord amb l'article 174.2.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Quart: Publicar l’anunci de licitació al DOGC i a la Web municipal - Perfil del contractant, en la forma prevista a l’article 142 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Esports

003. Aprovació de l'adjudicació per a la contractació de la prestació de serveis als polisportius municipals La Parellada, L’Olivera i Can Massallera de Sant Boi de Llobregat, mitjançant tràmit ordinari en la modalitat de procediment obert

Número d'expedient N801/U224/2014/004

Atès que en data 17 febrer de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació de la prestació de serveis als polisportius municipals La Parellada, L’Olivera i Can Massallera de Sant Boi de Llobregat, mitjançant tràmit ordinari en la modalitat de procediment obert;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació reunida en data 8 d'abril de 2014, que proposa la classificació de les empreses admeses a la licitació i que ha elaborat proposta favorable a l'empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL;

Atès que en data 22 d'abril de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de les empreses admeses a la licitació, per a la contractació de la prestació de serveis als polisportius municipals La Parellada, L’Olivera i Can Massallera de Sant Boi de Llobregat, mitjançant tràmit ordinari pel procediment obert;

Atès que, així mateix, es va requerir a l'empresa adjudicatària perquè presenti document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva i la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social;

Atès que l'empresa adjudicatària ha efectuat l'ingrés de la garantia definitiva i ha presentat la documentació requerida al Registre General d'Entrada, en data 16 de maig de 2014 ;

Atès l'establert als articles 138 i següents, i 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació del procediment obert pel tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'adjudicació de la contractació de la prestació de serveis als polisportius municipals La Parellada, L’Olivera i Can Massallera de Sant Boi de Llobregat, a l'empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL, segons proposta elevada per la Mesa de Contractació de data 8 d'abril de 2014, d'acord amb els preus ofertats per l'empresa licitadora.

SEGON.- Disposar la despesa per un import total de set-cents setanta-vuit mil dos-cents tretze euros (778.213,00 €) dels quals sis-cents quaranta-tres mil cent cinquanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims (643.151,24 €) corresponen a la base i cent trenta-cinc mil seixanta un euros amb setanta-sis cèntims (135.061,76 €) són l'IVA (21%), a l’empresa l'empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL, amb NIF núm. ..........., amb domicili al carrer Sant Joan, 3 bxs - 08750 de Molins de Rei, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal:

Per a l'exercici 2014, l'import total es de 475.901,00 € distribuït en les següents aplicacions pressupostàries :

- 226.229,00€, Aplicació pressupostaria: 940 34201 22609 Contractació Serveis i Activitats Polisportiu Parellada.

- 143.294,00€, Aplicació pressupostaria: 953 34202 22609 Gestió Polisportiu Can Massallera.

- 106.378,00€, Aplicació pressupostaria: 953 34203 22609 Gestió Polisportiu L'Olivera.

Per l’exercici 2015, l'import total de 302.312,00 € a càrrec de l'aplicació pressupostària de l'exercici corresponent destinada a l'efecte, pels imports de:

- 128.155,76€, Poliesportiu La Parellada

- 99.949,94€, Poliesportiu Can Massallera

- 74.206,30€, Poliesportiu L’Olivera

Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l’establert a l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.

TERCER.- Notificar a l'adjudicatari aquest acord i requerir-lo perquè, dins del termini de deu dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte d'acord amb l'article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.

QUART.- Facultar a la Regidora de l'àmbit d'Esports M. Antonia Barragan Prieto, perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

CINQUÈ.- Publicar el present acord a la web municipal –perfil del contractant- de conformitat amb allò establert a l'article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Patrimoni Immobiliari

004. Aprovar el contingut del conveni d'extinció anticipada i de mutu acord de concessió administrativa de la parada número 25 del Mercat Centre-La Muntanyeta a subscriure per l'Ajuntament amb la titular de la concessió.

Número d'expedient N750/2014/004. Fitxa núm. 232. Parada núm. 25 (Mercat Municipal Centre-La Muntanyeta)

1.- Atès que l’Ajuntament és propietari de la finca que seguidament es descriu, on es troba el MERCAT MUNICIPAL CENTRE-LA MUNTANYETA:

Descripció: "Pieza de tierra urbana de cuatro mil cuatrocientos ochenta metros cuadrados, de forma sensiblemente irregular, y que limita al Norte con la calle de la Riera Basté; al Sur con la calle Joan Miró, mediante la plaça pública; al Este con la calle Lluís Pascual Roca, también mediante plaza pública; y al Oeste con calle en proyecto y parte de la zona de aparcamiento público".

Dades Registrals: La finca està inscrita en el Registre de la propietat de Sant Boi de Llobregat, amb el número de finca 41.564, volum 1.324, llibre 743, foli 41, inscripció 1ª.

Dades de l’Inventari Municipal de Béns immobles i drets reals de l’Ajuntament: Consta a l’inventari amb el número 232, amb la qualificació jurídica de domini públic/servei públic.

2.- Vist l'acord de Ple de data 14/07/1997 d’adjudicació de la concessió per la construcció i posterior explotació d'un mercat municipal a l'eix comercial de centre ciutat, posteriorment anomenat MERCAT MUNICIPAL CENTRE-LA MUNTANYETA a PROMOTORA DEL MERCAT DE SANT JOSEP DE SANT BOI, SA, havent-se subscrit el document administratiu en data 28/10/1997, i una addenda del mateix en data 05/12/1997;

3.- Vist l'acord de Ple de data 26/01/1998 relatiu a l'aprovació de la modificació del contracte de concessió del projecte de construcció i posterior explotació d'un mercat municipal, facultant-se a l’empresa concessionària a efectuar transmissions parcials de la concessió de la que era titular als adquirents de les parades, que autoritza la constitució d'una hipoteca sobre la globalitat de la concessió, subscrivint-se en data 05/02/1998 el contracte de modificació de les condicions;

4.- Atès que en data 19/03/1998 es va atorgar escriptura pública de formalització de la concessió administrativa davant del notari Sr. ..........., núm. 619 del seu protocol, havent-se inscrit en el Registre de la Propietat, causant la inscripció 2ª de la finca registral municipal;

5.- Vista l'escriptura pública de declaració d’obra nova i divisió horitzontal atorgada en data 19/03/1998 per PROMOTORA DEL MERCAT DE SANT JOSEP DE SANT BOI, SA davant del notari Sr. ............, núm. 620 del seu protocol, de la que van resultar 170 departaments (parades, magatzems i places d’aparcament), havent-se inscrit en el Registre de la Propietat, causant la inscripció 3ª de la finca registral municipal en data 5/03/1999;

6.- Atès que en data 19/03/1998 igualment es va atorgar escriptura pública de constitució d’hipoteca a favor de la CAIXA D'ESTALVIS PENEDÈS, davant del notari Sr. ..........., núm. 621 del seu protocol;

7.- Atès que la Sra. ........... és titular de la concessió de la parada número 25 del Mercat municipal esmentat, pel titol que es dirà:

DESCRIPCIÓN: “DESCRIPCIÓ del tenor literal següent: URBANA. ENTIDAD NUMERO VEINTICINCO. Tienda número VEINTICINCO, en construcción, de la planta baja, del edificio destinado a MERCADO, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número y calle Joan Miró, sin número, tiene una superficie construida de treinta metros cuadrados. LINDA: al frente, e izquierda, con zona de paso; a la derecha entrando, con la tienda número veinticuatro; al fondo, con servicios públicos. Se le asigna un coeficiente general del edificio de ochenta y tres centésimas de entero por ciento".

TITOL: es troba inscrita en quant al dret de concessió administrativa a favor de la senyora ............, per títol d'adjudicació, en mèrits del procediment judicial sumari de l'article 131 de la Llei Hipotecària, seguit amb el número 268/2000 al Jutjat de Primera Instància número U dels de Sant Boi de Llobregat, a instàncies de "Caixa d'Estalvis del Penedès" contra "Promotora del Mercat Sant Josep de Sant Boi, S.A." es va admetre a tràmit la proposta de Providència de data vint-i-sis de setembre de dos mil, havent-se aprovat el remat de la concessió administrativa de la finca a favor del seu actual titular mitjançant auto ferm, dictat per l'esmentat Jutjat el vint-i-un de juliol de dos mil quatre. Així resulta de la seva inscripció 4a de data quatre de febrer de dos mil cinc.

CÀRREGUES: sense perjudici de les limitacions resultants del règim Propietat Horitzontal constituït sobre el total edifici del que forma part la finca de que es tracta, es troba lliure de càrregues.

DADES REGISTRALS: Finca registral número 41.587 (IDUFIR número 08102000286179) inscrita al full 186, del tom1.372, llibre 786 de Sant Boi de Llobregat.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 9275101DF1797E0026DK.

8.- Vista la memòria emesa en data 31/01/2014 pel departament de Promoció de la Ciutat, justificativa de la necessitat d'endegar un procés que, en el seu cas, haurà de concloure amb la tramitació preceptiva del projecte de reordenació i reorganització del mercat municipal Centre-La Muntanyeta, amb extinció anticipada d'algunes de les concessions existents que inclou la valoració de la concessió descrita de titularitat de la Sra. .............;

9.- Atès que la Sra. ............. va subscriure amb la Sra. ............. contracte d'arrendament de local de negoci respecte a la concessió demanial de la parada número 25, en data 15/01/2011, per un termini de cinc anys (prorrogable tàcitament mes a mes segons l'establert en l'article 1566 del Codi Civil), per a destinar l'espai municipal a l'activitat de reparació de roba de vestir, relació que la Sr. Jimenez manifesta s'extingirà el proper dia 30/06/2014;

10.- Atès que l'Ajuntament i la Sra. ........... han arribat a un acord de voluntats per procedir a l'extinció anticipada de la concessió demanial de la que en l'actualitat és titular, que tindrà efectes el proper dia 30/06/2014;

11.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 16/05/2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 22/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- APROVAR el contingut del CONVENI D'EXTINCIÓ ANTICIPADA I DE MUTU ACORD, a signar entre l'Ajuntament i la Sra. .......... respecte a la concessió administrativa de la parada número 25 del Mercat Centre-La Muntanyeta, amb efectes el proper dia 30/06/2014. La setmana següent es lliurarà la possessió de la mateixa, lliure de càrregues i d'ocupants i al corrent del pagament de les obligacions acreditades.

SEGON.- APROVAR l'autorització i disposició i reconeixement de l'obligació de l'import total de vint-i-quatre mil euros (24.000,00 €) a abonar, en concepte de contraprestació per tots els conceptes corresponents, per l'extinció anticipada de la concessió administrativa de la parada 25, a la Sra. .......... domicili al carrer ........., número .......... de ........., i NIF .......... , amb càrrec a l'aplicació pressupostària 207 1510 60000, "Expropiacions i adquisicions patrimoni" del pressupost municipal 2014.

TERCER.- COMPENSAR amb l'import anterior, l'import del deute existent a càrrec de la Sra. .........., en concepte de l'IBI referent a la concessió, de l'exercici 2011, d'import 137,84 €. De manera que resta per abonar l'import de 23.862,16 €.

QUART.- El pagament de l'import restant, un cop efectuada la compensació anterior, es a dir, 23.862,16 € s'efectuarà en dos terminis:

A) El primer pagament s'efectuarà el dia de la signatura del conveni, per un import de 20.303,01 €, mitjançant el lliurament de dos xecs nominatius:

1.- Un xec de 303,01€; i

2.- Un xec de 20.000,00 €.

B) El segon pagament , d'import de 3.559,15€, s'efectuarà durant la primera setmana de juliol, el dia que es signi l'acta de lliurament i pressa de possessió de la parada amb la Sra. ...........

CINQUÈ.- FACULTAR el Tinent d'Alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Territori i Ciutadania perquè formalitzi tots els documents necessaris per a fer efectiu l'acord anterior.

SISÈ.- ANOTAR aquest acord en l'inventari de béns immobles i drets reals de la Corporació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

005. Aprovar el contingut del conveni a signar per l'Ajuntament amb la titular de la concessió de la parada número 25 del Mercat Centre-La Muntanyeta i amb l'arrendatària de l'esmentada parada.

Número d'expedient N750/2014/004. Fitxa inventari 232.

1.- Atès que l’Ajuntament és propietari de la finca que seguidament es descriu, on es troba el MERCAT MUNICIPAL CENTRE-LA MUNTANYETA:

Descripció: "Pieza de tierra urbana de cuatro mil cuatrocientos ochenta metros cuadrados, de forma sensiblemente irregular, y que limita al Norte con la calle de la Riera Basté; al Sur con la calle Joan Miró, mediante la plaça pública; al Este con la calle Lluís Pascual Roca, también mediante plaza pública; y al Oeste con calle en proyecto y parte de la zona de aparcamiento público".

Dades Registrals: La finca està inscrita en el Registre de la propietat de Sant Boi de Llobregat, amb el número de finca 41.564, volum 1.324, llibre 743, foli 41, inscripció 1ª.

Dades de l’Inventari Municipal de Béns immobles i drets reals de l’Ajuntament: Consta a l’inventari amb el número 232, amb la qualificació jurídica de domini públic/servei públic.

2.- Vist l'acord de Ple de data 14/07/1997 d’adjudicació de la concessió per la construcció i posterior explotació d'un mercat municipal a l'eix comercial de centre ciutat, posteriorment anomenat MERCAT MUNICIPAL CENTRE-LA MUNTANYETA a PROMOTORA DEL MERCAT DE SANT JOSEP DE SANT BOI, SA, havent-se subscrit el document administratiu en data 28/10/1997, i una addenda del mateix en data 05/12/1997;

3.- Vist l'acord de Ple de data 26/01/1998 relatiu a l'aprovació de la modificació del contracte de concessió del projecte de construcció i posterior explotació d'un mercat municipal, facultant-se a l’empresa concessionària a efectuar transmissions parcials de la concessió de la que era titular als adquirents de les parades, que autoritza la constitució d'una hipoteca sobre la globalitat de la concessió, subscrivint-se en data 05/02/1998 el contracte de modificació de les condicions;

4.- Atès que en data 19/03/1998 es va atorgar escriptura pública de formalització de la concessió administrativa davant del notari Sr. ........, núm. 619 del seu protocol, havent-se inscrit en el Registre de la Propietat, causant la inscripció 2ª de la finca registral municipal;

5.- Vista l'escriptura pública de declaració d’obra nova i divisió horitzontal atorgada en data 19/03/1998 per PROMOTORA DEL MERCAT DE SANT JOSEP DE SANT BOI, SA davant del notari Sr. ..........., núm. 620 del seu protocol, de la que van resultar 170 departaments (parades, magatzems i places d’aparcament), havent-se inscrit en el Registre de la Propietat, causant la inscripció 3ª de la finca registral municipal en data 5/03/1999;

6.- Atès que en data 19/03/1998 igualment es va atorgar escriptura pública de constitució d’hipoteca a favor de la CAIXA D'ESTALVIS PENEDÈS, davant del notari Sr. ............, núm. 621 del seu protocol;

7.- Atès que la Sra. .......... és titular de la concessió de la parada número 25 del Mercat municipal esmentat, pel títol que es dirà:

DESCRIPCIÓN: “DESCRIPCIÓ del tenor literal següent: URBANA. ENTIDAD NUMERO VEINTICINCO. Tienda número VEINTICINCO, en construcción, de la planta baja, del edificio destinado a MERCADO, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número y calle Joan Miró, sin número, tiene una superficie construida de treinta metros cuadrados. LINDA: al frente, e izquierda, con zona de paso; a la derecha entrando, con la tienda número veinticuatro; al fondo, con servicios públicos. Se le asigna un coeficiente general del edificio de ochenta y tres centésimas de entero por ciento".

TÍTOL: es troba inscrita en quant al dret de concessió administrativa a favor de la senyora ..........., per títol d'adjudicació, en mèrits del procediment judicial sumari de l'article 131 de la Llei Hipotecària, seguit amb el número 268/2000 al Jutjat de Primera Instància número U dels de Sant Boi de Llobregat, a instàncies de "Caixa d'Estalvis del Penedès" contra "Promotora del Mercat Sant Josep de Sant Boi, S.A." es va admetre a tràmit la proposta de Providència de data vint-i-sis de setembre de dos mil, havent-se aprovat el remat de la concessió administrativa de la finca a favor del seu actual titular mitjançant auto ferm, dictat per l'esmentat Jutjat el vint-i-un de juliol de dos mil quatre. Així resulta de la seva inscripció 4a de data quatre de febrer de dos mil cinc.

CÀRREGUES: sense perjudici de les limitacions resultants del règim Propietat Horitzontal constituït sobre el total edifici del que forma part la finca de que es tracta, es troba lliure de càrregues.

DADES REGISTRALS: Finca registral número 41.587 (IDUFIR número 08102000286179) inscrita al full 186, del tom1.372, llibre 786 de Sant Boi de Llobregat.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 9275101DF1797E0026DK.

8.- Vista la memòria emesa en data 31/01/2014 pel departament de Promoció de la Ciutat, justificativa de la necessitat d'endegar un procés que, en el seu cas, haurà de concloure amb la tramitació preceptiva del projecte de reordenació i reorganització del mercat municipal Centre-La Muntanyeta, amb extinció anticipada d'algunes de les concessions existents (projectes d'obres i activitats, execució d'obres, noves concessions o cessió d'ús dels nous espais), i entre les quals es troba la de titularitat de la Sra. ..........;

9.- Atès que la Sra. ............ va subscriure amb la Sra. ............. contracte d'arrendament de local de negoci respecte a la concessió demanial de la parada número 25, en data 15/01/2011, per un termini de cinc anys (prorrogable tàcitament més a més segons l'establert en l'article 1566 del Codi Civil), per a destinar l'espai municipal a l'activitat de reparació de roba de vestir;

10.- Atès que la Sra. ............ i la Sra. ........... han arribat a un acord de voluntats per extingir de mutu acord el contracte d'arrendament subscrit entre elles en data 15/01/2011, amb efectes pel proper dia 30/06/2014, data en la que assolirà eficàcia l'extinció anticipada i de mutu acord de la parada número 25 del mercat municipal Centre-La Muntanyeta amb causa a l'expedient de remodelació del Mercat, i s'ha elaborat un conveni a subscriure entre les interessades i l'Ajuntament a efectes de que quedi constància de l'extinció de l'arrendament;

11.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 14/05/2014,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 22/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- APROVAR el contingut del CONVENI a subscriure entre l'Ajuntament, la Sra. ......... i la Sra. .......... en el que es posa de manifest que el contracte d'arrendament respecte a la parada número 25 del mercat municipal Centre-La Muntanyeta, s'extingirà amb efectes 30/06/2014, data en que també s'extingirà la concessió respecte a l'esmentada parada, amb causa a l'expedient de remodelació del Mercat.

SEGON.- FACULTAR el Tinent d'Alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Territori i Ciutadania perquè formalitzi tots els documents necessaris per a fer efectiu l'acord anterior.

TERCER.- ANOTAR aquest acord en l'inventari de béns immobles i drets reals de la Corporació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Llicències de Medi Ambient

006. Aprovació de l'autorització de l'ús privatiu del domini públic consistent en la instal·lació i explotació d'una caseta per a la venda temporal de gelats de l'exercici 2014

Número d'expedient X332/2014/002

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de març de 2014 s'acordà:

PRIMER: Aprovar les bases per a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació d'una caseta per a la venda de gelats, sense instal·lacions fixes, durant la temporada 2014.

SEGON: Sotmetre a informació pública el plec de bases, per un termini de 20 dies hàbils mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i l'exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació d'al·legacions.

TERCER: Convocar simultàniament el procediment per a l'atorgament de les llicències d'ocupació temporal del domini públic i establir que el termini de presentació de sol·licituds és l'especificat a la base 7a del plec de bases.

QUART: Considerar aprovades definitivament les bases per a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació d'una caseta per a la venda de gelats, si en el termini d'informació pública no es presenta cap al·legació.

Atès que la convocatòria es va publicar al BOP de data 7 d'abril de 2014;

Atès que, en data 13 de maig de 2014, es reuneix la mesa de contractació on es constata l'existència d'una única proposició, realitzada per la senyora ........, amb NIF ..........;

Atès que, es proposa l'atorgament de l'autorització de l'ús privatiu del domini públic consistent en la instal·lació i explotació d'una caseta per a la venda temporal de gelats de l'exercici 2014, a la senyora .........., amb NIF .........;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Atorgar l'autorització de l'ús privatiu del domini públic consistent en la instal·lació i explotació d'una caseta per a la venda temporal de gelats de l'exercici 2014, a la senyora ..........., amb NIF .............

SEGON.- Advertir que l'eficàcia de la present resolució i de l'autorització atorgada queda condicionada al compliment de les següents condicions:

1. Respectar l'objecte de la llicència i els límits que estableix en ella.

2. Per les característiques d'aquests emplaçaments, els productes comercialitzats hauran de ser envasats i etiquetats.

3. Exposar i vendre, únicament i exclusivament, els productes per a la comercialització dels quals s'ha obtingut l'autorització, i no podrà destinar el quiosc o l'espai a altres activitats diferents ni encara en el supòsit que aquestes siguin compatibles amb aquella.

4. Mantenir en bon estat la porció del domini públic ocupat, així com perfectament neta una àrea de 3 m al voltant d'aquest espai. Les instal·lacions hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació.

5. L'horari de funcionament màxim queda establert entre les 10 hores i les 23 hores.

6. El termini de vigència de l'autorització atorgada estarà comprès entre el 23 d'abril i el 15 d'octubre de 2014.

7. L'incompliment de les condicions establertes es considerarà falta molt greu, que podrà donar lloc a la caducitat i/o pèrdua de l'autorització sense dret a indemnització.

8. La present llicència és essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions establertes en les mateixes.

9. Realització del pagament per a l'ocupació temporal d'un quiosc de 4 m2 per a la venda de gelats envasats de mil seixanta-cinc amb vint cèntims (1.065,20 euros).

Advertir que qualsevol incompliment dels requeriments anteriors pot ser sancionat tal i com es preveu a l'ordenança municipal d'us del domini públic.

TERCER.- Notificar el present acord a les empreses presentades i publicar-lo a la web municipal -perfil del contractant-, de conformitat amb allò previst a l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Serveis de Ciutat

007. Aprovació del plec de condicions que regeix l'encomana de gestió del servei de neteja de la Masia Can Julià, durant el període comprés entre el 15 de març i el 31 de desembre de 2014 i aprovació de l'autorització i la disposició de la despesa a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), per la gestió de l'esmentat servei.

Número d'expedient N805/U670/2014/52

Atès que el Ple Municipal, en sessió de data 3 de novembre de 1989, va acordar encomanar i adscriure el servei de recollida de residus sòlids urbans i la neteja viària, així com la gestió d'aquests serveis a l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA);

Atès que, d'acord amb l'objecte social de CORESSA, aquesta prestarà aquells serveis o activitats econòmiques que li siguin encomanats o encarregats per la Corporació Municipal, haguda compta que dita empresa suposa una de les formes de gestió directa prevista en la normativa local aplicable;

Vist l'escrit presentat per CORESSA, en el què fa constar que disposen dels mitjans humans, tècnics i materials per a la realització de la gestió de l'esmentat servei, així com manifesta el seu compromís per a dur-lo a terme d'acord amb totes i cadascuna de les obligacions exigides al plec de clàusules on es regula l'encomana de gestió;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 22/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar el plec de condicions que regeix l'encomana de gestió del servei de neteja de la Masia Can Julià, durant el període comprés entre el 15 de març i el 31 de desembre de 2014.

El pagament de l'esmentat servei s'efectuarà mitjançant prèvia presentació de notes de càrrec mensuals, per un import de:

- 294,10 .-euros, per a la nota de càrrec corresponent al mes de març de 2014

- 588,10 .-euros, per a les notes de càrrec corresponents als mesos d'abril fins a desembre (ambdós inclosos), cadascuna d'elles.

L'Import esmentat 5587 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 670 17201 22700, Neteja Masia Can Julià.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

008. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya, d'ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció d’animals de companyia amb la finalitat de disminuir-ne l’abandonament

Número d'expedient N662/U972/2014/007

Vista la convocatòria per a la concessió d'ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció d’animals de companyia amb la finalitat de disminuir-ne l’abandonament, feta pública mitjançant Ordre AAM/12/2014, de 2 d'abril, de la Generalitat de Catalunya

Vist l'imprès normalitzat de sol·licitud de l'ajut esmentat, en el que consta un import sol·licitat per la totalitat de la línia de manteniment i actuacions sobre els animals de 34.060,00 euros;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Aprovar la sol·licitud a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya, per acollir-nos a la convocatòria d'ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció d’animals de companyia amb la finalitat de disminuir-ne l’abandonament, a l'empara de l' Ordre AAM/12/2014, de 2 d'abril, per un import de 34.060,00 euros (trenta-quatre mil seixanta euros), que representa el 100% del pressupost total.

Segon.- Declaració conforme les dades contingudes en la sol·licitud i la documentació que s'hi adjunta són certes.

Tercer.- Assumir el compromís, en el cas d'atorgament de la subvenció sol·licitada, de complir la normativa legal vigent per aquest tipus d'ajuts i totes les condicions previstes en les bases de la convocatòria i en la Resolució de la subvenció.

Quart.- Facultar l'Il·lma.Sra. Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret i Sabidó, per a presentar la sol·licitud de l'esmentat ajut.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

009. Aprovació del projecte d'execució per procedir a la restauració de la realitat física alterada de la finca del carrer Orioles, 49

Número d'expedient X213/2012/166

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de gener de 2013 va acordar declarar no legalitzables les obres que s’estaven executant, contravenint el contingut de la llicència urbanística d’obres atorgada en data 15/10/2007, modificada substancialment per acord de la Junta de Govern Local de data 07/07/2008 (expedient X124/2007/065), en la parcel·la amb referència cadastral 8168607DF1786G0001BL –finca inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat número 50231, tom 1912, llibre 1253, foli 95-, situada al carrer Orioles 49, que segons l’informe de l’arquitecte municipal de data 9 de juliol de 2012, consistents en:

- La plataforma d’anivellament executada confrontant amb la partió amb la parcel·la veïna del carrer Cabrera 13, ultrapassa el màxim de + 1,50 metres que estableix l’article 255 de les normes urbanístiques del Pla general metropolità –article al compliment del qual cal entendre referides les autoritzacions municipals atorgades-.

I, en conseqüència, es va ordenar als propietaris i promotors de les esmentades obres-, perquè d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 14 de gener de 2013 i prèvia la presentació de la documentació tècnica corresponent, ajustada a les referències topogràfiques que consten a l’expedient, es procedeixi a rebaixar la plataforma d’anivellament executada per tal que no superi una diferència màxima de + 1,50 metres respecte al perfil del terreny natural en la partió amb la parcel·la del carrer Cabrera 13, incloent, en el seu cas, l’enderroc dels elements de condicionament de l’espai lliure actualment executats

Atès que per acord de la Junta de Govern Local, de 17 de març de 2014, es va aprovar l'execució subsidiària per part d’aquest Ajuntament de part de les mesures de restauració de la realitat física alterada ordenades per la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2013, a la Sra. .......... i al Sr. ..............., com a copropietaris de la finca i promotors de les obres realitzades en la finca situada al carrer Orioles, 49, consistent en la redacció del projecte tècnic previ, ajustat a les referències topogràfiques que consten a l’expedient, i l'encàrrec de la direcció de les obres, necessari per procedir posteriorment a l'execució de les obres per rebaixar la plataforma d’anivellament executada per tal que no superi una diferència màxima de + 1,50 metres respecte al perfil del terreny natural en la partió amb la parcel·la del carrer Cabrera 13, incloent, en el seu cas, l’enderroc dels elements de condicionament de l’espai lliure actualment executats.

Atès que per decret AP23140960 de data 9 d'abril de 2014, del Tinent d'Alcalde de l'àmbit d'actuació de Territori i Ciutadania, es va autoritzar la despesa i adjudicar la contractació del projecte i de la direcció facultativa de les obres de l'enderrocament parcial del mur de la parcel·la de C/Orioles, 49, a favor del senyor ........., amb NIF .........., per un import de mil vuit-cents quinze euros (1.815,00 euros), dels quals mil cinc-cents euros (1.500,00 euros) corresponen a la base i tres-cents quinze euros (315,00 euros) a l'IVA.

Vist el Projecte d'execució per a la realització dels treballs de demolició parcial del mur de conteniment en la partió Sud de la finca que confronta amb la finca emplaçada al carrer Cabrera, 13 per tal que el seu coronament no superi una diferencia màxima de + 1,50 metres respecte al perfil del terreny natural, redactat per l'arquitecte Sr. .........., amb núm. de col·legiat 30390/9 i visat 2014005324.

Vist l'informe emès en data 16 de maig de 2014 per l'arquitecte municipal, on s'informa favorablement el projecte presentat i es proposa la seva aprovació.

Atès que l'acord de la Junta de Govern Local, de 17 de març de 2014 indicava que una vegada adjudicat i redactat el projecte tècnic i determinat l'import del cost de l'execució material de les obres a realitzar, es procediria si s'escau, a acordar l'execució subsidiària i a aprovar la liquidació provisional de les despeses de les obres per rebaixar la plataforma d’anivellament executada per tal que no superi una diferència màxima de + 1,50 metres respecte al perfil del terreny natural en la partió amb la parcel·la del carrer Cabrera 13, incloent, en el seu cas, l’enderroc dels elements de condicionament de l’espai lliure actualment executats.

Vist l'informe emès en data 16 de maig de 2014 per l'arquitecte municipal, on s'indica que el pressupost d'execució dels treballs d'acord amb el projecte es de 3.129,13 € IVA inclòs i es proposa atorgar als propietaris un nou termini d'un mes per procedir a la restauració de la realitat física alterada d'acord amb el projecte redactat i sota la Direcció facultativa del mateix redactor del projecte.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer:- Aprovar el projecte d'execució dels treballs de demolició parcial del mur de conteniment en la partió Sud de la finca del carrer Orioles, 49 que confronta amb la finca emplaçada al carrer Cabrera, 13 per tal que el seu coronament no superi una diferencia màxima de + 1,50 metres respecte al perfil del terreny natural, redactat per l'arquitecte Sr. ......... amb núm de col·legiat 30390/9 i visat 2014005324, d'acord amb l'informe favorable emès per l'arquitecte municipal en data 16 de maig de 2014

Segon.- Ordenar a la Sra. ......... i al Sr. ..........., com a copropietaris de la finca i promotors de les obres realitzades en la finca situada al carrer Orioles, 49, perquè d’acord amb el projecte aprovat redactat per l'arquitecte Sr. ......... amb núm de col·legiat 30390/9 i visat 2014005324 i sota la Direcció facultativa del mateix redactor del projecte, es procedeixi a la restauració de la realitat física alterada

Les obres de restauració hauran de ser executades en el termini màxim d'un més des de la notificació del present acord i a càrrec dels propis interessats, d'acord amb el que preveu l'article 267.3.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Tercer.- Advertir als interessats que, en cas d’incompliment, s'acordarà l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de la facultat de l'òrgan municipal competent d'imposar multes coercitives de conformitat amb l'article 225 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

Quart.- Notificar el present acord a la Sra. .......... i al Sr. ......... -promotors i copropietaris de la finca del carrer Orioles 49-, al Sr. .......... com a part interessada, i al Sr. .......... com arquitecte redactor del projecte aprovat amb visat 2014005324 i director facultatiu de les obres de restauració de la realitat física alterad

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

010. Desistiment del procediment per a la contractació de l'edició de la revista municipal Viure Sant Boi

Atès que en data 31 de març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la Contractació del Servei d'Edició de la revista municipal Viure Sant Boi durant els anys 2014, 2015 i 2016, a adjudicar pel procediment obert i tràmit oordinàri, subjecte a regulació harmonitada. Així mateix, es va aprovar el plec de Prescripcions Tècniques i la corresponent convocatòria de la contractació

Atès que en data 3 d'abril de 2014 es va publicar l'anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i en data 11 d'abril al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, finalitzant el termini de presentació de proposicions el dia 12 de maig de 2014.

Atès que amb posterioritat a les anteriors actuacions, s'ha dectectat que les característiques tècniques de la revista que consten detallades a la clàusula primera del Plec de Prescripcions Tècniques no es corresponen amb les definides prèviament pel departament de Comunicació, segons el nou format de la revista municipal i que difereix substancialment de l'actual. Concretament, en el plec a`provat es mantenen les mateixes característiques que defineixen el format actual de la revista, fruit d'una erra de transcripció i que afecta al preu del contracte i als criteris d'adjudicació.

Atès el que preveu l'article 155 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el seu apartat 4, el desestiment del procediment haurà d'estar fonamentat en una infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació, i s'ha de justificar en el'expedient la concurrència de la causa.

Atès que l'article 109 del TRLCSP sobre preparació dels contractes, estableix que a l'expedient de contractació ha de constar la necessitat del contracte i a l'article 115 es determina que als plecs de clàusules administratives particulars s'han d'incloiure els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les parts del contracte i d'altres referències.

Vist l'informe emès en data 23 de maig de 2014, del Director de l'Àrea de Gabinet d'Alcaldia, en el qual es justifica i proposa el desestiment del procediment per a la contractació de l'edició de la Revista Municipal Viure Sant Boi.

Vista la revisió de conformitat i les observacions de la intervenció municipal de data 26/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar declarar el desistiment del procediment per a la contractació de l'edició de la revista municipal Viure Sant Boi, d'acord amb el que preveu l'article 155 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per haver-se produït una errada en la definició de l'objecte del contracte que constitueix una infracció de les normes de preparació del contracte, establertes en l'article 109 i següents del TRLCSP.

SEGON.- Notificar aquest acord a totes les empreses que van presentar les seves ofertes en aquest procediment.

TERCER.- Efectuar des de el departament de comptabilitat l'operació comptable adient

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcaldessa presidenta clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sra. alcaldessa.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades