Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:01:29 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 05/21/2014

Número d'expedient: N112-2014-21

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 01:34 PM

Hora final: 02:55 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Lluïsa Moret i Sabido
Vocals
Lluís Pérez Gutiérrez Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

Vocals
J. Angel Carcelén Luján

No hi assisteix


001. Aprovació de les actes de les sessions amb número d'expedient N112-2014-19 i N112-2014-20

Votació:
Aprovades per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Mercats

002. Aprovació de la modificació del plec de condicions per a la concessió de la utilització privativa d'onze parades de venda i quinze magatzems en el mercat municipal de Torre de la Vila, aprovat en data 7 de juny de 2004 per la Junta de Govern Local.

Número d'expedient N787/U665/2014/002

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió celebrada en data 7 de juny de 2004 va aprovar el plec de condicions per a la concessió de la utilització privativa d'onze parades de venda i quinze magatzems en el mercat municipal de Torre de la Vila;

Atès que en data 13 de setembre de 2004 s'aprovà l'adjudicació de les concessions administratives per a la utilització privativa de 10 parades interiors, 1 parada exterior i 8 magatzems del mercat municipal Torre de la Vila;

Atès que, aquest any 2014 finalitzaran les concessions administratives de 4 parades i 8 magatzems del mercat municipal Torre de la Vila, adjudicades al 2004, i existeix la possibilitat de pròrroga per aquells que ho sol·licitin;

Atès que a l'any 2012 amb motiu de l'existència de vacants es va iniciar un nou procediment per a l'adjudicació de les corresponents concessions, i a tal efecte es va aprovar un nou plec de condicions particulars en el qual es va fixar un canon inferior al de l'any 2004, per les condicions econòmiques i del mercat del moment actual;

Atès que segons consta a l'informe tècnic de data 9 de maig de 2014, que s'adjunta a l'expedient, actualment el valor econòmic de les concessions administratives de les parades i magatzems del mercat municipal de Torre de la Vila és inferior al que tenien l'any 2004 i per tant, és necessari modificar el cànon i equiparar-lo al que es va fixar a l'any 2012, per coherència i evitar desigualtats entre els concessionaris;

Atès que en virtut de l'exposat i, segons consta a l'informe tècnic emès en data 24 de març de 2014, cal procedir a la modificació de la clàusula 4, així com de l'annex número 1 del plec de condicions per a la concessió de la utilització privativa d'onze parades de venda i quinze magatzems en el mercat municipal de Torre de la Vila aprovat el 2004 per raons d'interès públic, que s'adjunta a l'expedient;

Atès que el marc normatiu aplicable a les concessions demanials es troba essencialment regulat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL, en endavant), i per la remissió que l’article 60.2 fa a la normativa reguladora de la contractació dels ens locals, sent de supletòria aplicació l’establert als articles 78 a 91 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el reglament de béns de les entitats local

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer: APROVAR la modificació de la clàusula 4 i de l'annex 1 del plec de condicions per a la concessió de la utilització privativa d'onze parades de venda i quinze magatzems en el mercat municipal de Torre de la Vila, aprovat en data 7 de juny de 2004 per la Junta de Govern Local, de la manera següent:

- L'annex 1 en relació a la modificació del cànon, opcions de pagament i imports de les garanties provisional i definitives de la durada de la concessió de 10 anys, que s'adjunta a l'expedient.

- La nova redacció de la clàusula 4 serà la següent:

"4. RÈGIM DE PAGAMENT DEL CÀNON

En funció de l'opció de la durada de la concessió administrativa triada, el cànon s'abonarà de diferent manera:

En els casos:

· Durada de la concessió de 10 anys amb canon de pagament únic o anual.

· Durada de la concessió de 25 anys.

· Durada de la concessió de 50 anys.

El cànon únic pel total del termini de la concessió i el seu pagament s’efectuarà de la manera següent:

· El 30% s’abonarà en el moment de formalitzar el contracte.

· El 70% s’abonarà en el moment de formalitzar l’acta de lliurament.

En el cas de la durada de la concessió de 10 anys, amb pagament de cànon anual, aquest es repartirà durant els deu anys de la concessió, a partir del 2n any, tal com es descriu a l'annex 1 i s'abonarà distribuït en quatre rebuts anuals, coincidint amb cada trimestre natural".

Segon: Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de 20 dies hàbils mitjançant anuncis que s'insereixin en el Butlleti Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Província de Catalunya i el taulell d'anuncis de la Corporació.

Tercer: Entendre aprovat definitivament el plec de condicions esmentat si en el termini d'informació pública no es presenta cap al·legació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb discapacitat

003. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a la Institució Balmes, SCCL per l'execució del projecte per la incorporació de les noves tecnologies en l'aprenentatge de l'alumnat amb necessitats educatives específiques (1x1 2a fase), any 2014

Número d'expedient N663/U224/2014/027

Vista la sol.licitud de subvenció presentada per la Institució Balmes, SCCL el dia 31 de gener de 2014 amb núm de registre d'entrada 0096 on inclou el seu programa d'activitats per l'any 2014;

Vist l'informe tècnic emès per la tècnica de la Unitat d'Inclusió Social i Igualtat, en data 8 de maig de 2014 que proposa l'atorgament d'una subvenció per import de cinc mil cinc-cents euros ( 5.500 euros) a favor de la Institució Balmes, SCCL per col.laborar en la realització del seu programa d'activitats de l'any 2014;

Atès que segons l'intervenció municipal, existeix crèdit adequat i suficient per atendre aquesta despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 985 23204 48900 Aportació Institució Balmes, del vigent pressupost municipal;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Vist el que preveu l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions, i l'article 10.a) de l'Ordenança Reguladora de l'Activitat de Foment;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/05/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de cinc mil cinc-cents euros (5.500 euros), en concepte de subvenció a la Institució Balmes, SCCL, per l'execució del projecte per la incorporació de les noves tecnologies en l'aprenentatge de l'alumnat amb necessitats educatives específiques (1x1 2a fase), any 2014.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Institució Balmes, SCCL per l'execució del projecte per la incorporació de les noves tecnologies en l'aprenentatge de l'alumnat amb necessitats educatives específiques (1x1 2a fase), any 2014.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de cinc mil cinc-cents euros ( 5.500 euros), a la Institució Balmes, SCCL, amb NIF ..........., per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de 2.750 €. La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar el Tinent alcalde de l'Àrea de Benestar i Ciutadania, perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi el conveni de col.laboració objecte del present acord.

L'Import esmentat 5500 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 985 23204 48900 Aportació Institució Balmes , .

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

004. Aprovar la sol·licitud a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, dins del Programa d’Actuacions de Millora Urbana anualitat 2014, de destinar part d’aquesta assignació a despesa corrent de l’Ajuntament.

Número d'expedient N662/U800/2014/001

Atès que, en sessió de data 8 de maig de 2012, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla d’Inversions Metropolità per al període 2012-2015 i aquest Pla inclou el Programa d'Actuacions Municipals de Millora Urbana, amb la quantitat de 1.918.231,28 euros per l'anualitat 2014.

Atès que en data 24 de juliol de 2012, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va adoptar l’acord que modifica els “Criteris reguladors del Programa d’Actuacions Municipals de Millora Urbana 2012-2015” exclusivament per l’anualitat 2012 en el sentit d’incloure en aquest programa, les accions de manteniment i finançament del funcionament ordinari dels serveis, equipaments i actuacions municipals adreçades als usuaris i ciutadans i ciutadanes, definida com a despesa corrent.

Atès que en sessió de data 25 de març de 2014, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat l'extensió a l'anualitat 2014 de l'addenda als “Criteris reguladors del Programa d’Actuacions Municipals de Millora Urbana 2012-2015” aprovada en data 24 de juliol de 2012, per la qual es poden incloure despeses corrents en el Programa.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de destinar part de la subvenció del Programa d'Actuacions Municipals de Millora Urbana per l'exercici 2014, en concret 1.588.231,28 euros, a accions de manteniment i finançament del funcionament ordinari dels serveis, equipaments i actuacions municipals adreçades directament als ciutadans del municipi.

SEGON.- Comunicar aquest acord a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Serveis de Ciutat

005. Aprovació de l’adjudicació del contracte dels treballs de jardineria a diferents equipaments i espais públics, amb compliment del contingut d'un programa específic d'inclusió de persones amb discapacitat del municipi, a l’empresa Fundació Privada Cassià Just.

Número d'expedient N805/U670/2014/023

Atès que en data 10 de març de 2013 la Junta de Govern Local va acordar la incoació de l'expedient de contractació dels treballs de jardineria a diferents equipaments i espais públics, amb compliment del contingut d'un programa específic d'inclusió de persones amb discapacitat del municipi, que s'ha fet mitjançant procediment obert i tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Aprovar l'adjudicació del contracte dels treballs de jardineria a diferents equipaments i espais públics, amb compliment del contingut d'un programa específic d'inclusió de persones amb discapacitat del municipi, a l’empresa Fundació Privada Cassià Just, amb CIF .............

La durada total del contracte serà de 3 anys i entrarà en vigència l'1 de juny de 2014.

L'import esmentat 320.614,23 .-euros (IVA inclòs), s'imputarà de la manera següent:

- 62.341.65 .-euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 32210 21000 "Manteniment jardineria escoles i espais públics, del pressupost municipal vigent.

- 106.871,41 .-euros, a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària, del pressupost de l’any 2015.

- 106.871,41 .-euros, a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària, del pressupost de l’any 2016.

- 44.529,76 .-euros, a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària, del pressupost de l’any 2017.

Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l'article 174, del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L'aprovació d'aquest acord resta condicionada a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent i el compliment de l'estabilitat del pressupost.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Via Pública

006. Aprovació de la concessió de llicència municipal d'establiment obert al públic de caràcter no permanent desmuntable amb autorització d'ocupació de l'ús del domini públic, per la instal·lació de diverses atraccions, a l'emplaçament de la plaça Catalunya

Número d'expedient X326/2014/031

Vista la sol·licitud de llicència municipal d'establiment obert al públic de caràcter no permanent desmuntable consistent en circ presentada en data 23 d'abril de 2014 i amb número de Registre General d'Entrada 2014009489, per la senyora ............, amb NIF ............, a l'emplaçament de la plaça Catalunya, els dies compresos entre el 21 de maig i el 25 de maig de 2014;

D'acord amb l'informe favorable en matèria de mobilitat de data 14 de maig de 2014;

D'acord amb l'informe favorable en matèria de seguretat de data 14 de maig de 2014;

D'acord amb l'informe favorable de protecció civil de data 14 de maig de 2014;

D'acord amb l'informe favorable del cap d'unitat de llicències d'activitats i via pública de data 14 de maig de 2014;

Atès el decret 112/2010, 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives;

Atès l'establert a l'Ordenança reguladora de l'ús del domini públic;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Concedir llicència municipal d'establiment obert al públic de caràcter no permanent desmuntable amb autorització d'ocupació de l'ús del domini públic, per a la instal·lació de diverses atraccions, a la senyora ............., amb NIF ............., ocupant una superfície de 128 m2, a l'emplaçament de la plaça Catalunya, durant els dies compresos entre el 21 de maig i el 25 de maig de 2014.

Aquesta llicència resta condicionada al compliment del següent:

- S'instal·laran les atraccions de llits elàstics i piscina inflable de boles gegants.

- Només estaran en funcionament des del dia 21 al 25 de maig de 2014. El dia 26 de juny es procedirà al seu desmuntatge i el sector on s'ubicaran restarà completament desocupat.

- L’horari de funcionament durant els esmentats dies serà fins a les 21:00 h.

- Aforament màxim: 100 persones.

- Les taxes derivades d'aquesta autorització hauran d'autoliquidar-se al lliurament de la present a la caixa municipal de l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP), que d'acord amb la taula de taxes vigent per a l'exercici en curs serà la quota mínima establerta de quatre-cents set euros amb setanta cèntims (407,70 €).

- Es fixa una fiança mitjançant dipòsit en metàl·lic o aval bancari de cinc-cents euros (500 €).

Mesures correctores:

- Queda prohibit efectuar publicitat gràfica fora dels pannells informatius distribuïts per tota la població.

- Tots els permisos i les gestions davant de les companyies de subministrament elèctric, d’aigua, etc., aniran per compte i a càrrec de les persones titulars.

- Les aigües residuals s’hauran de portar, amb tubs o conductes idonis, a les corresponents arquetes de clavegueram.

Condicions especials:

- S’estableix control inicial el 21 de maig a les 15:00h.

- En el control inicial, s'haurà d'aportar un certificat de la instal·lació elèctrica.

- El conjunt de les atraccions i activitats no podran posar-se en funcionament fins que no hagi estat informada favorablement pels Serveis Tècnics la idoneïtat de la documentació aportada, segons els requeriments dels punts anteriors.

- En tot moment es donarà compliment amb el límit establert a la normativa de contaminació acústica corresponent a la zona residencial més afectada de 50 dB(A).

- No s'autoritza l'accés de vehicles automòbils a l'interior de la plaça Catalunya.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

007. Declaració com a béns no utilitzables i baixa de l'inventari de béns mobles.

Número d'expedient N801/U860/2014/005

Atès que l'Ajuntament disposa d'una sèrie de béns mobles adscrits a diferents serveis;

Vistos els informes emesos pels responsables dels serveis on es fa constar que aquests béns mobles presenten un deteriorament, depreciació o estat deficient i es troben fora d'ús, atesa la seva antiguitat i per tant la seva conservació suposa un sobre cost en el seu manteniment, havent arribat a la fi de la seva vida útil, per la qual cosa cap dels béns no és susceptible d'ésser utilitzat per als serveis públics d'aquest Ajuntament ni ésser normalment aprofitat;

Atès que aquestes circumstàncies impliquen que aquests béns es considerin béns no utilitzables, en tant que, pel seu deteriorament, depreciació o estat deficient, són inaplicables als serveis municipals, o a l'aprofitament normal, ateses la seva naturalesa i destinació, d'acord amb l'article 13 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals;

Atès que, d'acord amb l'article 11 de l'esmentat reglament, els béns no utilitzables es consideren béns patrimonials;

Atès que dels informes tècnics resulta que el destí final d'aquests béns ha de ser la seva destrucció, en tant que no és possible o no procedeix la seva venda o cessió;

Atès que el/la lletrat/da dels Serveis Jurídics d'aquest Ajuntament ha emès un informe sobre la legalitat de declarar com a no utilitzables aquests béns mobles, segons estableix l'article 13.2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre;

Atesos els articles 11 i 13 de l'esmentat Decret 336/1988, de 17 d'octubre;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer: Aprovar la declaració com a bé no utilitzable els béns mobles que a continuació es detallen, en tant que, pel seu deteriorament, depreciació o estat deficient, són inaplicables als serveis municipals o a l'aprofitament normal, ateses la seva naturalesa i destinació:

- Màquina d'escriure electrònica, Olivetti, ET1250MD, n/s 333245

- AGENDA, 1, Palm, Tungsten E, n/s 00VHV1V5H227

- CABINA DISC, 1, HP, MSA 1000, n/s 8A23JN71T0LL

- CABINA DISC, 1, HP, MSA 1000, n/s 8A2BJN71K2VF

- CPU, 16, AIRIS, Aula 4

- CPU, 8, AIRIS, Auto Formació

- CPU, 16, AIRIS, Aula 2

- CPU, 16, AIRIS, Aula 3

- CPU, 1, AIRIS

- CPU, 1, AIRIS, n/s 110704287

- CPU, 1, AIRIS, n/s 110714131

- CPU, 1, AIRIS, n/s 110781988

- CPU, 1, AIRIS, n/s 110717981

- CPU, 1, AIRIS, n/s 110719633

- CPU, 1, AIRIS, n/s 110680532

- CPU, 1, AIRIS, n/s 110703684

- CPU, 1, AIRIS, n/s 110711233

- CPU, 1, AIRIS, n/s 110749633

- CPU, 1, AIRIS, n/s 110681572

- CPU, 1, AIRIS, n/s 110710069

- CPU, 3, APD

- CPU, 1, APD, n/s 3440049AB00072

- CPU, 1, APD, n/s 34230177

- CPU, 1, APD, n/s 34230177-CID2306

- CPU, 1, APD, n/s 34230177-CID2311

- CPU, 1, APD, n/s 34220314 AIE1411

- CPU, 1, APD, n/s 34220314

- CPU, 1, APD

- CPU, 1, APD, n/s 34230177

- CPU, 1, APD, n/s AIE1397

- CPU, 1, HP, DC5700, n/s CZC7504KPB

- CPU, 1, VISA, SILVER

- IMPRESSORA, 1, EPSON, i6500, n/s FBLN13316

- IMPRESSORA, 1, HP, DESKJET, n/s SG765K0J5

- IMPRESSORA, 1, HP, K5400, n/s MY7BQ580J0

- LLIBRERIA, 1, COMPAQ, StorageWorks Series ED2000, n/s AR-K14KA-CL

- MOBIL, 1, NOKIA,5230 Navi, n/s 355396046449131

- MONITOR, 1, ACER,17", n/s ETL1809048450004FEPQ02

- MONITOR, 1, HP, n/s L1951G,CNK95109KP

- MONITOR, 1, NECH, CRT, n/s 942660053

- MONITOR, 1, NECH, CRT, n/s 842BV002Q00475

- MONITOR, 1, PHILIPS, CRT 17", n/s CX000323091175

- SAI, 1, INVERTER, ATL-100

- SERVIDOR, 1, COMPAQ, PC2120, n/s 7J36LGR8K078

- SERVIDOR, 1, COMPAQ, PC2120, n/s 7J36LGR8K0AC

- SERVIDOR, 1, HP, DL360G4, n/s GBJ53802SH

- SERVIDOR, 1, HP, PROLIANT ML150 G3, n/s CZC7141PXT

- SERVIDOR, 1, IBM, Netfinity, n/s KDTXFZD

- SERVIDOR, 1, IBM, Netfinity, n/s KDTXFZL

- SERVIDOR, 1, IBM, RS/6000, n/s 0647DEH

Segon: Acordar la seva destrucció.

Tercer: Donar de baixa aquests béns de l'inventari de béns mobles de l'Ajuntament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

008. Aprovació de la classificació de l'empresa admesa al procediment obert per a la contractació del subministrament de tres vehicles nous en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, i requeriment al licitador classificat.

Número d'expedient N801/U860/2014/001

Atès que en sessió de data 10 de març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de l'expedient i el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de tres vehicles nous en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària;

Atès que l'esmentat acord es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6591, de data 27 de març de 2014, i al perfil del contractant de l'Ajuntament;

Vist que dins del termini fixat per a la presentació d'ofertes, que va finalitzar el dia 8 d'abril de 2014, només va presentar oferta l'empresa Alphabet España Management, SA;

Atès que la Mesa de Contractació es va reunir en data 22 d'abril de 2014, als efectes de la qualificació de la documentació presentada al sobre núm.1 i l'obertura pública de les pliques tècniques (sobre núm. 2) presentades per l'esmentada empresa, que es va traslladar al tècnic municipal per fer la valoració i l'informe corresponent;

Vist l'informe emès pel Tècnic de la Unitat de Compres en data 24 d'abril de 2014;

Atès que en data 6 de maig de 2014 en sessió de la Mesa de Contractació, es va presentar la valoració tècnica del sobre núm. 2 i l'obertura pública de les pliques econòmiques (sobre núm. 3), que es van traslladar al tècnic competent per fer la valoració i l'informe corresponent;

Atès que en aplicació dels criteris de valoració de l'oferta establerts a la clàusula 15a del plec de clàusules administratives particulars que ha regit la licitació, i que queda reflectida a l'informe emès pel Tècnic de la Unitat de Compres en data 7 de maig de 2014, annex a l'expedient, resulta que la valoració de l'oferta presentada ha estat la següent:

- Alphabet España Fleet Management, SA reuneix un total de 72 punts sobre un total de 80;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació reunida en data 13 de maig de 2014, que proposa la classificació de l'única empresa admesa a la licitació i que ha elaborat proposta favorable a Alphabet España Fleet Management, SA;

Atès l'establert als articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació del procediment obert pel tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la classificació obtinguda per l'única empresa admesa a la licitació per a la contractació del subministrament de tres vehicles nous en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, mitjançant procediment obert, d'acord amb la valoració de la proposició efectuada per la Mesa de Contractació que va tenir lloc el dia 13 de maig de 2014.

SEGON: Requerir a l'empresa Alphabet España Fleet Management, SA, amb NIF .............., perquè, dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que l'adjudicatari ha retirat la seva oferta i es procedirà a declarar desert el present procediment i a convocar una nova licitació per procediment negociat sense publicitat.

TERCER: Notificar el present acord a l'única empresa presentada, i publicar aquest a la web municipal -perfil del contractant-, de conformitat amb allò establert a l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

009. Aprovació de la classificació obtinguda per les empreses admeses al procediment obert, per a la contractació del subministrament de set motocicletes en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, i requeriment al licitador millor classificat.

Número d'expedient N801/U860/2014/003

Atès que en sessió de data 10 de març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de l'expedient i el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de set motocicletes en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària;

Atès que l'esmentat acord es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6588, de data 24 de març de 2014, i al perfil del contractant de l'Ajuntament;

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 22 d'abril de 2014, als efectes de la qualificació de la documentació presentada al sobre núm.1 i l'obertura pública de les pliques tècniques (sobre núm. 2), que es van traslladar al tècnic municipal per fer la valoració i l'informe corresponent;

Vist l'informe emès pel Tècnic de la Unitat de Compres en data 25 d'abril de 2014;

Atès que en data 6 de maig de 2014 en sessió de la Mesa de Contractació, es va presentar la valoració tècnica del sobre núm. 2 i l'obertura pública de les pliques econòmiques (sobre núm. 3), que es van traslladar al tècnic competent per fer la valoració i l'informe corresponent;

Vist l'informe tècnic emès en data 7 de maig de 2014, pel Tècnic de la Unitat de Compres, relatiu a la valoració de la documentació presentada al sobre núm. 3;

Vista l'acta de la Mesa de contractació de data 13 de maig de 2014, que proposa l'adjudicació del contracte del subministrament de set motocicletes en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, a l'empresa Cooltra Motos, SL;

Atès l'establert als articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació del procediment obert pel tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la classificació de les empreses admeses a la licitació per a la contractació del subministrament de set motocicletes en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, d'acord amb la valoració de les proposicions efectuada per la Mesa de Contractació de data 13 de maig de 2014. La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula 15a del plec de clàusules administratives particulars que ha regit la licitació, i que queda reflectida a l'informe emès pel Tècnic de la Unitat de Compres, de data 7 de maig de 2014.

La classificació en ordre decreixent ha estat:

­ Cooltra Motos, SL: 42 punts

­ Fraferant, SL: 30 punts

­ Moto Rent&Renting, SL: 26 punts

SEGON: Requerir a l'empresa Cooltra Motos, SL, perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que l'adjudicatari ha retirat la seva oferta i es requerirà al segon classificat.

TERCER: Notificar aquest acord a les empreses presentades i publicar-lo a la web municipal -perfil del contractant- de conformitat amb allò establert a l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcaldessa presidenta clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau de la Sra. alcaldessa.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades