Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:36:57 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 05/16/2014

Número d'expedient: N112-2014-20

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 09:40 AM

Hora final: 10:49 AM

Caràcter: Extraordinari Urgent

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Lluïsa Moret i Sabido
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

Vocals
Juan Antonio Tamayo Fernández

També assisteixen

Tècnic/es
Jordi Samsó i Oscar Muñoz

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Ratificació de la urgència VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Cultura

002. Autorització de diverses activitats per la celebració de la 11a Festa Major Alternativa a diferents espais de domini públic.

Número d'expedient X173/U950/2014/005

Atès que l'entitat Associació Cultural Amics de l'Ateneu Santboià, en data 19 de febrer de 2014, amb número de registre general d'entrada 2014004255, va sol.licitar l'ús dels jardins, terrassa i vestíbul interior de l'Ateneu Santboià, i del domini públic del 15 al 20 de maig de 2014, per dur a terme la 11a Festa Major Alternativa, i va adjuntar projecte tècnic sobre les activitats sol·licitades;

Vista la memòria explicativa per a la celebració de la 11a Festa Major Alternativa

Atès l'informe tècnic emès pel cap del departament de Cultura i Cohesió, en data 14 de maig de 2014;

Vistos els informes preceptius i vinculants emesos en matèria de protecció civil, mobilitat i seguretat ciutadana de data 14 de maig de 2014;

Atès el Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives;

Atès l'establert a l'Ordenança reguladora de l'ús del domini públic i l'Ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana;

Vista la revisió de conformitat i les observacions de la intervenció municipal de data 15/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Atorgar llicència d'ocupació de l'ús del domini públic per la realització de diverses activitats relatives a la celebració de la 11a Festa Major Alternativa a diferents espais del domini Públic a l'entitat Associació Cultural Amics de l'Ateneu Santboià.

Aquesta autorització resta condicionada al compliment del següent:

1. Descripció de les activitats autoritzades, emplaçament, horaris i aforament màxim: Veure document annex a la proposta d'acord.

2. Durant els concerts o activitats musicals es disposarà de vigilància privada i controladors d'accés degudament autoritzats per la Generalitat.

3. Es prohibirà el consum d'alcohol per a persones menors d'edat.

4. Durant la realització del Correbars (dissabte 17 de maig) a la zona de la rambla Rafael Casanova, les activitats de restauració que disposin de dispensadors de cerveses s'ajustaran estrictament a la zona autoritzada per a l'ocupació de taules a la via pública.

5. S'haurà de complir el que disposa l'article 32 apartat 5è de l'Ordenança reguladora del domini públic referent a que la venda i el consum d'alcohol a la via pública es farà amb prou garanties per part dels organitzadors de que no es produiran abusos ni consum compulsiu.

6. Es tindrà accés a les cambres higièniques existents a la zona dels jardins i d'altres portàtils per tal de cobrir les necessitats puntuals de 2.500 persones.

7. Les mesures indicades al pla d’emergència.

8. Durant l'ocupació dels Jardins de l'Ateneu es garantitzarà el pas lliure del vestíbul de l'edifici.

9. Per a les activitats musicals es disposarà un vigilant de seguretat privada amb una empresa degudament inscrita i autoritzada d’acord amb els requisits establerts a la seva normativa específica.

A més a més, es disposarà de 3 persones per a exercir les funcions de personal d'accés i aquestes persones estaran habilitades per exercir per la direcció general competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.

10. En cap cas el personal de control d’accés pot assumir o exercir les funcions pròpies dels vigilants de seguretat privada.

11. Quan l'activitat es realitzi en horari nocturn l'organitzador vetllarà per a incidir el mínim possible en el soroll ambiental de la zona.

12. L'organització haurà d'assumir qualsevol ordre, instrucció o indicació de la policia local o d'altres cossos de seguretat, en relació a les activitats desenvolupades.

Segon.- Qualsevol incompliment de les condicions esmentades al punt anterior podrà comportar, en el seu cas, el corresponent expedient sancionador.

Tercer.- Notificar al present acord al sol·licitant, i donar trasllat a Protecció Civil i Policia Local.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presentsI com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcaldessa presidenta clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sra. alcaldessa.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades