Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:10:09 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 05/12/2014

Número d'expedient: N112-2014-19

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:35 AM

Hora final: 12:34 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Lluïsa Moret i Sabido
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-18

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ALCALDIA

Presidència

002. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial en activitats d'interès general, a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa ESTABLIMENTS VIENA SA

Número d'expedient N668/220/2014/002

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, realitza activitats de la seva pròpia competència i complementàries relacionades amb l'esport, la cultura, l'ocupació, l'oci, la joventut i el turisme, d'acord amb l'establert als articles 66 i 771 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril;

Vist el conveni de col·laboració annex a l'expedient, a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa ESTABLIMENTS VIENA SA, que estableix la forma i condicions en que s'hauran de desenvolupar la col·laboració entre les parts, en relació al suport d'activitats relacionades amb l'educació, la cultura, la joventut, l'esport, de promoció de la dona, de l'habitatge, de la sanitat, de protecció del medi, els arxius, les biblioteques, museus, l'ocupació i de lluita contra l'atur,

Vist l'Informe emès per la Tècnica de Patrocinis, de data 14 d'abril de 2014, annex a l'expedient,

Vist l'informe jurídic emès per la lletrada de Serveis Jurídics, de data 24 d'abril de 2014, annex a l'expedient.

Vist l'establert als articles 16 i 25 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Vist l'article 88 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Vist l'article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques a Catalunya;

Atès que el present conveni queda fora de l'àmbit del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic, en virtut del seu article 4.1 d).

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general,i l'annex, a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa ESTABLIMENTS VIENA SA, amb CIF ..........., domiciliada al carrer Cal Mas, 1-15 de 08205 Sabadell, que té per objecte establir la forma i condicions en que s'hauran de desenvolupar la col·laboració entre les parts, en relació al suport a l'activitat que organitza l'Ajuntament, "Fira del Joc i l'Aventura", que tindrà lloc el dia 17 de maig de 2014, amb motiu de la Festa Major de Sant Boi.

SEGON. Acceptar la col·laboració de l'empresa ESTABLIMENTS VIENA SA, de l'aportació econòmica de 4.000,00 euros (Quatre mil euros) que es destinaran a donar suport a l'activitat "Fira del Joc i l'Aventura", que tindrà lloc el dia 17 de maig de 2014, amb motiu de la Festa Major de Sant Boi,

Dita quantitat es farà efectiva mitjançant transferència bancaria a nom de l'Ajuntament de Sant Boi, al compte núm. ...........

TERCER. Facultar a l'Alcaldessa Presidenta de la Corporació per la signatura del conveni de col·laboració,.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Cooperació, solidaritat i pau

003. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació Cooperacció i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la realització del projecte "Solidaritat Internacional transformadora entre i per les dones"

Número d'expedient N662/U503/2014/003

Atès que Cooperacció lidera el projecte "Solidaritat internacional transformadora entre i per les dones" que vol contribuir a la construcció de consciència crítica, en un context de crisi, sobre la importància de la solidaritat internacional transformadora entre i per les dones, posant especial èmfasi en la feminització de la pobresa i la ciutadania econòmica de les dones, amb una mirada local a Sant Boi de Llobregat;

Atès que aquest projecte ha estat un dels seleccionats i objecte de subvenció en la convocatòria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona als projectes de Sensibilització i Educació per la cooperació al desenvolupament, concertats entre entitats sense ànim de lucre i els ajuntaments metropolitans corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions de EpD 2012-2013 (BOP 17/06/2013);

Atesa la proposta de conveni que s'adjunta entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Cooperacció i l'Ajuntament de Barcelona que defineix el marc d’obligacions i drets de les parts per l'execució del projecte "Solidaritat internacional transformadora entre i per les dones";

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat participa en el projecte encarregant-se de la gestió i realització de l'intercanvi entre dones de El Salvador, Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma previst al projecte (activitat A.7) i que l'Àrea Metropolitana de Barcelona aportarà a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat com a subvenció la quantitat de 1.600 € pel finançament d'aquesta activitat.;

Vist l’informe emès en data 7 de maig de 2014 pel Cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau favorable a la signatura del conveni;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 09/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació Cooperacció i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la realització del projecte "Solidaritat Internacional transformadora entre i per les dones"

SEGON.- Acceptar la subvenció de l‘Àrea Metropolitana de Barcelona de MIL SIS - CENTS EUROS (1.600 €) per a les activitats del projecte que gestiona l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

TERCER.- Facultar a l'Alcaldessa Presidenta per què en nom i representació de l'Ajuntament signi el conveni de col·laboració, objecte del present acord.

QUART.- Notificar el present acord a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a l'entitat Cooperacció.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Serveis Socials

004. Aprovar el protocol aprovat pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per aplicar-se davant del possibles talls de subministrament d'aigua potable per a persones en situació de vulnerabilitat.

Número d'expedient N627/U224/2014/001

Atès que l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el 6 de novembre de 2013 els criteris de les tarifes socials i ecològiques per aconseguir que els usuaris paguin un preu per consum de l'aigua que sigui proporcional a les possibilitats econòmiques i a la seva realitat social.

Atès que aquestes tarifes socials i ecològiques no tenen sentit si no van acompanyades de l'aprovació d'un protocol per evitar els talls de subministrament a tots els ciutadans que no poden fer-se càrrec del pagament de la factura de l'aigua, independentment que prèviament s'hagin apuntat, o no, com a beneficiaris de la tarifa social i ecològica.

Atès que aquest protocol evitarà talls de subministrament a persones que no poden fer-se càrrec del pagament i estarà validat per totes les parts que intervenen en el procés: l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a titular del subministrament i responsable de les tarifes i el servei, els Ajuntaments com a responsables de les actuacions que es portin a terme en el seu territori i les companyies responsables de les gestions del servei en contacte directe amb els usuaris.

Atès l'informe tècnic emès per la Cap del Servei de Serveis Socials, Salut i Família, en data 15 d'abril de 2014, que informa favorablement l'aprovació del protocol per evitar el tall de subministrament d'aigua potable a les persones en situació de vulnerabilitat.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 09/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar el protocol aprovat per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 25 de marc 2014, per aplicar-se davant dels possibles talls de subministrament d'aigua potable per a persones en situació de vulnerabilitat, segons el document adjunt.

Notificar el present acord Àrea Metropolitana de Barcelona

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Infància, adolescència i familia

005. Aprovar la concessió de subvenció al Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Eixida Camps Blancs, per col·laborar en el finançament del funcionament i execució dels diferents projectes i serveis, i el corresponent conveni de col·laboració per l'any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/021

Atès que el Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Eixida Camps Blancs és una entitat d'iniciativa social sense afany de lucre que promou projectes i serveis sòcio-educatius i del lleure adreçats a la infància, a l'adolescència i a la joventut, projectes i serveis emmarcats en un projecte educatiu, preventiu i comunitari;

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té interès en contribuir a la realització d'aquests projectes i serveis d'interès general per als ciutadans del municipi de Sant Boi de Llobregat, i més en concret del barri de Camps Blancs;

Atès que aquest interès de col·laboració de l'Ajuntament en els projectes i serveis del Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Eixida Camps Blancs es basa en el reconeixement del servi que realitza aquest, considerant que formen part de la xarxa local de serveis a la infància, l'adolescència i la joventut, tot i respectar l'autonomia pròpia d'una iniciativa de la societat civil;

Atès que en data 30 de gener de 2014, amb número de registre d'entrada 2014002352, el Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Eixida, Camps Blancs, ha sol·licitat prendre part en el procés de concessió de subvencions;

Atès que l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i l'article 10 a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment preveuen la possibilitat d'atorgar directament subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost municipal;

Atès que l'art. 88 del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, Reglament de la Llei General de Subvencions, contempla la possibilitat de realitzar pagaments a compte previs a la justificació, en els supòsits de subvencions destinades a finançar projectes o programes d'acció social a entitats sense ànim de lucre;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Atès que en el pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2014 hi ha crèdit suficient per atendre aquesta sol·licitud i està prevista nominativament a la corresponent aplicació pressupostària;

Vist l'informe de la Cap de la Unitat d'Infància i Adolescència i Família de data 29 d'abril de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 09/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Concedir una subvenció global per un import de 93.441,00 € (noranta-tres mil quatre-cents quaranta-un euros ) a Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Eixida Camps Blancs amb NIF .........., per col·laborar en el finançament del funcionament i l’execució de diferents projectes i serveis, corresponent a l’any 2014, per als conceptes que a continuació s’indiquen:

- 3.410,15 € per Programació Anyal

- 2.853,83 € per Activitats d'estiu: casals d'estiu

- 1.677,46 € per Activitats d'estiu: colònies d'estiu

- 3.058,56 € per Beques Casals d’estiu

- 402,00 € per l'Espai familiar La Catifa

- 82.039,00 € per la gestió del servei de centre obert municipal de Lola Anglada.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària de la següent manera:

La subvenció concedida en concepte de beques a casals d’estiu per l'import total de 3.058,56 € es farà efectiva un mes abans de que comenci l'activitat (juny de 2014).

La subvenció concedida en concepte de col·laboració en el centre obert municipal Lola Anglada, 82.039,00 € es farà efectiva de la següent manera:

- El 80 % de la subvenció es farà efectiu per transferència bancària un cop signat aquest conveni.

- El 20 % restant un cop hagi estat presentada al Registre General d’entrada la documentació justificativa i s’hagi informat favorablement pels tècnics municipals els compliments dels acords presos en aquest conveni.

Respecte a la resta de la subvenció concedida, 8.343,44 € es farà efectiva de la següent manera:

- El 50 % de la subvenció, es farà efectiu per transferència bancària un cop signat aquest conveni.

- El 50 % restant un cop hagi estat presentada al Registre General d’entrada la documentació justificativa i s’hagi informat favorablement pels tècnics municipals els compliments dels acords presos en aquest conveni.

SEGON: Aprovar el conveni de col·laboració i el seu annex amb el Centre d'Esplai Eixida, segons el document que s'adjunta, on es regulen les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TERCER.- Autoritzar la despesa i aprovar la disposició i el reconeixement de l'obligació per import de noranta-tres mil quatre-cents quaranta-un euros (93.441,00 €), a favor del Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Eixida Camps Blancs.

QUART.- Facultar a l'Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a la signatura del conveni de col·laboració objecte del present acord.

L’esmentada aportació municipal es farà efectiva amb càrrec amb les següents aplicacions pressupostaries:

- 11.000,00 € aniran a càrrec de l’aplicació pressupostaria 982 23244 48907 CONVENI GLOBAL EIXIDA CAMPS BLANCS.

- 82.039,00 € aniran a càrrec de l’aplicació pressupostaria 982 23241 48903 CONVENI CENTRE OBERT EIXIDA.

- 402,00 € aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 982 23241 48903 CONVENI CENTRE OBERT EIXIDA.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

006. Aprovació de la classificació de l'empresa admesa al procediment de licitació per la contractació de la prestació dels serveis de Casals d'Estiu Municipals de Sant Boi de Llobregat, i requeriment al licitador millor classificat.

Número d'expedient N801/U224/2014/008

Atès que en data 10 març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació dels serveis de Casals d'Estiu Municipals de Sant Boi de Llobregat, mitjançant tràmit ordinari pel procediment obert;

Atès que l'esmentat acord va ser publicat al DOGC núm. 6591 de data 27/03/2014;

Atès que el Servei de Casals d'Estiu Municipals es divideix en els següents lots:

- Lot 1.- Casals Infantils

- Lot 2.- Casals d'Arts Escèniques

- Lot 3 - Casals Socioeducatius

Vistes les propostes presentades per les empreses:

- Fundació Catalana de l'Esplai: presenta oferta als Lots núm. 1, 2 i 3

- Associació PAIDO: presenta oferta al Lot núm. 1

- TEDI, Gestions de Espacios Deportivos: presenta oferta al Lot núm. 2

- Associació Artixoc: presenta oferta al Lot núm. 2

- Espai Lúdic: presenta oferta als Lots núm. 2 i 3

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 22 d'abril de 2014, als efectes de l'obertura pública de les pliques tècniques va lliurar la documentació als serveis tècnics municipals als efectes de valorar la documentació del sobre número 2 presentada per les empreses citades anteriorment;

Atès que en data 29 d'abril de 2014 en sessió de la Mesa de contractació es va presentar la valoració tècnica del sobre núm. 2, i també es va procedir a obrir el sobre núm. 3 dels licitadors admesos, que es van traslladar als tècnics competents per fer la valoració i l'informe corresponent;

Vistos els informes emesos per la Cap de la Unitat d'Infància, Adolescència i Família de data 24 d'abril i 30 d'abril de 2014, annexos a l'expedient;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació reunida en data 6 de maig de 2014, que proposa la classificació de les empreses admeses a la licitació i que ha elaborat proposta favorable a l'empreses següents:

LOT 1 -.FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI

LOT 2-. ESPAI LÚDIC

LOT 3 -. ESPAI LÚDIC

Atès l'establert als articles 138 i següents, i 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment obert pel tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 09/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la classificació obtinguda per les empreses admeses a la licitació per a la contractació de la prestació del servei de Casals d'Estiu Municipals de Sant Boi de Llobregat, mitjançant tràmit ordinari pel procediment obert, d'acord amb les valoracions de les proposicions efectuades per la Mesa de Contractació de data 7 de maig de 2014. La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula 16a. del plec de clàusules administratives particulars que ha regit la licitació, i que queda reflexada als informes emesos per la Cap de la Unitat d'Infància, Adolescència i Família de data 24 d'abril i 30 d'abril de 2014, annexos a l'expedient. La classificació en ordre decreixent ha estat la següent:

LOT 1

FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI: 21 punts

ASSOCIACIÓ PAIDO: 13,5 punts

LOT 2

ESPAI LÚDIC: 10 punts

TEDI GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS, SL: 8 punts

FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI: 8 punts

ASSOCIACIÓ ARTIXOC: 6 punts

LOT 3

ESPAI LUDIC: 20 punts

FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI: 16 punts

SEGON.- Requerir la documentació que consta en la clàusula 17 del plec administratiu, dins el termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d’aquest requeriment, a les empreses següents

LOT 1 -. FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI amb NIF: .............

LOT 2 -. ESPAI LÚDIC amb NIF: G-63569974

LOT 3 -. ESPAI LÚDIC amb NIF: G-63569974

La documentació a aportar per cadascuna de les empreses és la següent:

1. Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

2. Document d'ingrés de la garantia definitiva a la tresoreria municipal pels imports següents segons el LOT:

LOT 1 -. FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI : 3.385,00 €

LOT 2 -. ESPAI LÚDIC : 179,00 €

LOT 3 -. ESPAI LÚDIC : 735,00 €

3. Relació dels mitjans compromesos a l’execució del contracte.

4. Pòlissa de cobertura d’accidents personals que cobreixi, a més de les despeses de curació, un capital mínim de 3.005,06 euros per mort (en cas de ser menor de 14 anys es destinaran a cobrir despeses de sepeli) i un capital mínim de 6.010,12 euros per invalidesa per accident, d’acord amb el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

5. Pòlissa d'assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l'ús i de l'activitat i pel danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per unes sumes assegurades mínimes de 150.253,03 euros per víctima individual i de 601.012,10 euros per sinistre, d’acord amb el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

6. Còpia del DNI de la persona física o del representant de la persona jurídica.

7. Si el licitador es una persona jurídica, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l’escriptura de constitució de la societat o entitat. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent registre oficial quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau , en el corresponent registre oficial. L’anterior documentació haurà de ser validada a la Secretaria d’aquest Ajuntament. Per efectuar aquest tràmit caldrà exhibir l’original de l’escriptura de poders.

8. A l’efecte que el licitador acrediti que es troba al corrent del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques, cal que aporti la documentació següent:

- Si el licitador és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i està obligat a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.

- Si el licitador es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.

9. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant:

- Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

La solvència tècnica o professional s’acreditarà pels mitjans següents:

- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.- Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.

Els empresaris inscrits en el registre electrònic d'empreses licitadores (RELI), de la Generalitat de Catalunya podran substituir tota la documentació demanada als apartats 1, 7, 8 i 9, pel certificat vigent acreditatiu d'aquella inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i obtenció d'ofici. A més, hauran d'aportar la documentació que s'exigeix expressament en aquest procediment i no consta reflectida en l'esmentat certificat.

Cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en tot cas, a requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

També haurà de presentar document original d’acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat bancària corresponent, segons model normalitzat que es pot descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament www.santboi.cat, a l’apartat de tràmits: lliurament i registre de factures de proveïdors.

TERCER.- Notificar el present acord a les empreses presentades, de conformitat amb allò previst a l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

QUART.- Publicar el present acord a la web municipal –perfil del contractant i de conformitat amb allò establert a l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Salut comunitària i drogodependències

007. Atorgament de subvenció a l'Assemblea Local de la Creu Roja de Sant Boi de Llobregat, destinada a contribuir al finançament de les despeses produïdes per les diferents activitats que es realitzin en les diferents accions de treball, bàsicament a través del voluntariat durant l'any 2014, i aprovació del conveni corresponent

Número d'expedient N663/U224/2014/034

Atès que l'Assemblea Local de Creu Roja ha sol.licitat subvenció amb data 31 de gener de 2014, amb el número 2458 de Registre General d'Entrada, a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat;

Atès que l'Assemblea Local de Creu Roja és una entitat de voluntariat que té com a finalitat la promoció i la col.laboració en accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a col.lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració social, la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres, i, en general, l'exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l'esperit de la institució;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap de Salut Comunitària i Benestar en data 15 d'abril de 2014 que proposa estimar la sol.licitud presentada i atorgar una subvenció a l'Assemblea Local de Creu Roja per ajudar a les despeses pels projectes específics i activitats que ofereix aquesta entitat;

Atès que en el pressupost municipal vigent per l'any 2014 hi és prevista consignació suficient amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries 970 31312 48901 Conveni Creu Roja i 985 23201 48906 Conveni Creu Roja Punt de Voluntariat Gent Gran la quantitat de setanta mil nou-cents setanta-un euros (70.971 euros) per a l'atorgament de la subvenció a aquesta entitat de Voluntariat;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Vist el que preveu l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions, i l'article 10.a) de l'Ordenança Reguladora de l'Activitat de Foment;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 09/05/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de setanta mil nou-cents setanta-un euros (70.971 euros), en concepte de subvenció a l'Assemblea Local de la Creu Roja de Sant Boi de Llobregat, destinada a contribuir al finançament de les despeses produïdes per les diferents activitats que es realitzin en les diferents accions de treball, bàsicament a través del voluntariat durant l'any 2014.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Assemblea Local de la Creu Roja de Sant Boi de Llobregat que té per objecte contribuir al finançament de les despeses produïdes per les diferents activitats que es realitzin en les diferents accions de treball, bàsicament a través del voluntariat durant l'any 2014.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de setanta mil nou-cents setanta-un euros (70.971 euros) a l'Assemblea Local de la Creu Roja de Sant Boi de Llobregat, amb CIF ..........., per fer front a la subvenció que s'atorga.

L'import esmentat 70.971 euros es distribuirà de la següent manera:

- 53.971 euros distribuïts de la següent manera:

- 1.685,00 euros, per als projectes i activitats especificats al pacte 3è, apartats 1 i 2.

- 21.000,00 euros, per als projectes i activitats especificats al pacte 3è, apartat 3, lletres A,B i C.

- 19.014,67 euros, per als projectes i activitats especificats al pacte 3è, apartat 3, lletra D.

- 1.500,00 euros, per a projectes i activitats especificats en el pacte 3è, apartat 3, lletra E.

- 10.771,33 euros per a activitats extraordinàries derivades de campanyes de sensibilització del punt de voluntariat, del pacte 3è, apartat 3, lletra F.

- 17.000 euros, per al punt d’informació i voluntariat per a gent gran. Pacte 3è, apartat 3, lletra F.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de 53.228,25 €. La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar l'Alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat perquè en nom i representació d'aquest signi el Conveni de col.laboració objecte del present acord.

L'import esmentat 70.971 euros s'imputarà dins del pressupost municipal vigent, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

- 53.971 euros s'imputarà dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 970 31312 48901 Conveni Creu Roja

- 17.000 euros s'imputarà dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 985 23201 48906 Conveni Creu Roja Punt Voluntariat Gent Gran

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Salut Pública

008. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2013/185

Atès que mitjançant decret número AP23132379 de data 10 d'octubre de 2013 es va incoar expedient sancionador per procediment ordinari, número X213/2013/185, al Sr. .........., per a determinar les infraccions en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de les sancions que procedeixin, amb motiu de ser propietari i responsable de la conducció d'un gos de raça potencialment perillosa American Stanffordshire, de grandària mitjana, per no estar censat en el registre municipal d’animals de companyia, incomplir la obligació d’identificar l’animal potencialment perillós amb microxip homologat, no contractar l'assegurança de responsabilitat civil per a la tinença d’animals potencialment perillosos, tenir i conduir un gos potencialment perillós sense llicència i portar el gos sense morrió per la via pública el dia 14 de maig de 2013, a les 13.10 hores, concretament a l'Avinguda Can Carreres, a l’alçada del número 37, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130016341, emesa per la Policia Municipal a les 13,10 hores del dia 14 de maig de 2013;

Atès que en data 30 d'octubre de 2013 es va notificar a l'interessat l'esmentat acord juntament amb el plec de càrrecs de data 19 d'octubre de 201, atorgant-li un termini de 10 dies per a formular les al·legacions i proposar les proves que considerès oportunes;

Atès que ha transcorregut el termini de 10 dies hàbils atorgat per poder presentar al·legacions, sense que s’hi hagi presentat cap;

Vist l'informe definitiu de l'instructor de l'expedient de data 21 de gener de 2014 proposant elevar l'expedient a l'òrgan municipal competent per a la seva resolució, d'acord amb el contingut de la proposta de resolució de data 11 de desembre de 2013;

D'acord amb l'establert a l'Ordenança Municipal sobre la tinença i la Protecció d’animals;

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Imposar una multa de tres-cents euros (300 €) al senyor ............, amb DNI número ..........., com a propietari i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, per la comissió d'una infracció administrativa de caràcter greu prevista a l'article 36 Greus r) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per ometre la inscripció d'un animal potencialment perillós al Registre censal municipal, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130016341, emesa per la Policia Municipal a les 13,10 hores del dia 14 de maig de 2013.

Segon.- Imposar una multa de tres-cents euros (300 €) al senyor ........., amb DNI número ..........., com a propietari i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, per la comissió d'una infracció administrativa de caràcter greu prevista a l'article 36 Greus q) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per incomplir l'obligació d'identificar l'animal potencialment perillós amb el corresponent microxip homologat, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130016341, emesa per la Policia Municipal a les 13,10 hores del dia 14 de maig de 2013.

Tercer.- Imposar una multa de tres-cents euros (300 €) al senyor ............., amb DNI número ..........., com a propietari i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, per la comissió d'una infracció administrativa de caràcter greu prevista a l'article 36 Greus v) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per no contractar l'assegurança de responsabilitat civil per a la tinença d'animals potencialment perillosos, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130016341, emesa per la Policia Municipal a les 13,10 hores del dia 14 de maig de 2013.

Quart.- Imposar una multa de dos mil quatre-cents quatre euros (2.404.-€) al senyor ........., amb DNI número .........., com a propietari i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, per la comissió d'una infracció administrativa de caràcter molt greu prevista a l'article 36 Molt Greus h) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130016341, emesa per la Policia Municipal a les 13,10 hores del dia 14 de maig de 2013.

Cinquè.- Imposar una multa de tres-cents euros (300 €) al senyor .........., amb DNI número ..........., com a propietari i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, per la comissió d'una infracció administrativa de caràcter greu prevista a l'article 36 Greus s) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130016341, emesa per la Policia Municipal a les 13,10 hores del dia 14 de maig de 2013.

Les multes s'han de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que se li notificarà properament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

009. Aprovació de l'estimació en part del recurs de reposició presentat contra acord de la Junta de Govern de data 16/07/13

Número d'expedient X213/2013/034

Atès que la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2013, va desestimar totalment les al·legacions presentades en data 5 d’abril de 2013, per la senyora ..........., al sí de l'expedient sancionador abreujat X213/2013/034, i se li va imposar una multa de 150 euros per conduir un animal potencialment perillós sense portar a sobre la corresponent llicència municipal i una multa de 300 euros per portar el gos sense el morrió obligatori a la via pública, d’acord amb l’acta d’intervenció amb animals de companyia, número 08200130002880, emesa per la Policia Local a les 8:20 hores del dia 5 de febrer de 2013.

Aquest acord va ser notificat a la interessada en data 24 de juliol de 2013.

Vist el recurs de reposició presentat en data 29 de juliol de 2013 per la Sra. ............ contra l’acord de la Junta de Govern Local esmentat al paràgraf anterior, en el que al·lega que era la primera vegada que no portava a sobre la llicència de conducció d’animals potencialment perillosos i sol·licita que se li tregui la multa per aquests fets, per advertiment.

Vist l'informe emès en data 11 d'abril de 2014 per la lletrada de Serveis Jurídics, proposant: l'estimació en part del recurs de reposició en base a la següent argumentació:

"Atès que no consta cap expedient sancionador tramitat a la Sra. ........... pel mateix fet consistent en conduir un animal potencialment perillós sense portar a sobre la llicència corresponent, i que es tracta d’una infracció de caràcter lleu, i que la interessada ha acreditat que en la data en la que es van produir els fets constitutius d’infracció disposava de la corresponent llicència, i, d’acord amb el que preveu l’article 38 de l’Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció dels animals relatiu a les graduacions de les sancions, que al seu apartat f) diu que es tindrà en compte a aquests efectes el fet que existeixi requeriment previ, es proposa l’estimació en part del recurs de reposició i la revocació de la multa de 150 euros, imposada a la Sra. ............., relativa a conduir l’animal potencialment perillós sense portar a sobre la corresponent llicència.

Es proposa així mateix confirmar la multa de 300 euros imposada a la Sra. ..........., de conformitat amb l’article 37.1 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, com a posseïdora i responsable de la conducció del gos de raça rotweiler de grandària gran, i de nom “Yupicandabal”, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu prevista a l’article 36 greus s) de l’esmentada Ordenança per portar el gos sense el morrió obligatori a la via pública, regulat a l’article 26.1 de la mateixa Ordenança, d’acord amb l’acta d’intervenció amb animals de companyia, número 08200130002880, emesa per la Policia Local a les 08:20 hores del dia 5 de febrer de 2013 al carrer Joan Canalias i Amat, a l’alçada del número 6."

D'acord amb l'establert a:

- L'Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals aprovada pel Ple definitivament en data 21 de març de 2011 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 d’abril de 2011.

- El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels animals.

- La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

- La Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

- Els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

- El Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual es regula el procediment sancionador en matèries de competència de la Generalitat de Catalunya.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Estimar en part el recurs de reposició presentat en data 29 de juliol de 2013 per la Sra. .........., contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2013, i relatiu a la imposició de la sanció de 150 euros per conduir l’animal potencialment perillós sense portar a sobre la corresponent llicència, d'acord amb l'informe emès per la lletrada de Serveis Jurídics en data 11 d'abril de 2014, esmentat als antecedents del present acord, així mateix confirmar la multa de 300 euros imposada a la Sra. ............, com a posseïdora i responsable de la conducció del gos de raça rotweiler de grandària gran, i de nom “Yupicandabal”, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu prevista a l’article 36 greus s) de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, per portar el gos sense el morrió obligatori a la via pública.

Segon.- Proposar al Departament d'Hisenda l'anul·lació del rebut/liquidació número 22153271, girat a càrrec de la Sra. ..........., amb NIF .........., domiciliat al carrer ............, ..........., per import de cent cinquanta euros (150,00 euros).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

010. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment abreujat, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2013/425

Atès que mitjançant decret número AP23140389 de data 13 de febrer de 2014, es va incoar expedient sancionador per procediment abreujat, número X213/2013/425, al senyor ..........., per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de ser propietari i responsable de la conducció d'un gos de raça potencialment perillosa American Stanffordshire, de grandària mitjana, per dur-lo sense morrió per la via pública i efectuar el gos dejeccions i no recollir-les, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130029410, emesa per la Policia Municipal a les 08,55 hores del dia 21 d'octubre de 2013;

Atès que en data 17 de febrer de 2014, l'instructor que subscriu, en proposta de resolució ja va atendre les al·legacions a l'acta d'intervenció amb animals de companyia, presentades pel senyor .........., en data 24 d'octubre de 2013, amb registre general d'entrada número 2013022011, en el sentit de que s'estimaven un parell d'infraccions, i es desestimaven dues més, una per no dur lligat el gos en via pública, i la segona per no dipositar els excrements del seu gos de forma higiènicament acceptable;

Atès que en data 27 de febrer de 2014 es va notificar l'esmentat acord juntament amb la proposta de resolució de data 17 de febrer de 2014, atorgant-li un termini de 10 dies per a formular les al·legacions i proposar les proves que considerés oportunes;

Vistes les al·legacions presentades en data 4 de març de 2014 registre general d'entrada 2014005456), on el el senyor ............ manifesta en primer terme, que l'agent que el va identificar el dia dels fets no portava uniforme, i no es va identificar, i per tant no hauria de d'haver-lo sancionat per no estar de servei. En segon lloc diu que el gos no portava el morrió degut a una lesió en la boca. Per a justificar-ho aporta un escrit adreçat a qui l'interessi, d'un presumpte veterinari, on es diagnostica una malaltia i prescriu un tractament;

Vist l'informe de l'instructor de data 10 de març de 2014 on proposa desestimar totalment les al·legacions presentades en base als següents motius:

- Aquestes al·legacions van ser ateses, en part, en la citada proposta de resolució, i en les actuals no aporta cap prova que contradigui ni desvirtuï els fets constatats per l'agent de la Policia Local, doncs el senyor ............ no va voler signar l'acta d'intervenció amb animals de companyia, però l'agent li va deixar còpia en la bústia del seu domicili, i en aquesta acta l'agent descriu que estava de servei, i anava de paisà;

- Quant a la justificació del perquè el gos no portava posat el morrió, no està fonamentada en cap prescripció concreta del suposat veterinari que ha redactat l'escrit que s'adjunta;

- Referent a la sanció per no dipositar els excrements del seu gos d'una manera higiènicament acceptable, no hi ha res a dir, el mateix senyor ............ ho admet;

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 08/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Desestimar totalment les al·legacions presentades en data 4 de març de 2014, registre general d'entrada número 2014005456, pel senyor ..........., al sí de l'expedient sancionador abreujat incoat mitjançant decret número AP23140389 de data 13 de febrer de 2014, d'acord amb l'informe de l'instructor, esmentat als antecedents del present acord, emès en data 10 de març de 2014, i, en conseqüència, :

Segon.- Imposar una multa de tres-cents euros (300.- €) al senyor ............, amb DNI número ............., de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça American Staffordshire, de grandària mitjana, i de nom "Seiko", per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 36 greus s) de l’esmentada Ordenança, per portar el gos potencialment perillós sense morrió a les vies públiques, el dia 21 d'octubre de 2013.

L'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, disposa que les faltes greus de l'apartat s, poden ser sancionades amb multes d'entre 300 € a 2404 €.

Es proposa la imposició de la sanció econòmica en la seva quantia mínima, ja que no consta a aquest instructor la reiteració o reincidència, d'acord amb el que estableix l'article 38 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, en relació al criteris de graduació de la quantia de les multes.

Tercer.- Imposar una multa de cent cinquanta euros (150.- €) al senyor .............., amb DNI número ..............., de conformitat amb l’article 37.1 de l’Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça American Staffordshire, de grandària mitjana, i de nom "Seiko", per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter lleu segons l’article 36 lleus ff) de l’esmentada Ordenança, per recollir els excrements del gos en una bossa de plàstic, i llençar-los dins d'un solar, el dia 21 d'octubre de 2013.

L’article 37.1, de l’esmentada Ordenança estableix per les infraccions lleus previstes a l’apartat ff) una multa de 150 €.

Les multes s'han de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que se li notificarà properament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

011. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2013/206

Atès que mitjançant decret número AP23132380 de data 10 d'octubre de 2013 es va incoar expedient sancionador ordinari número X213/2013/206, a la Sra. ............., com a propietària del gos de raça potencialment perillosa, rottweiler, de grandària gran, amb microxip identificatiu número 947000000108422, i de nom "Golfo", per ometre la inscripció de l'animal en el Registre Censal corresponent, per no contractar l'assegurança de responsabilitat civil, i per tenir un gos potencialment perillós sense estar en possessió de la corresponent llicència i contra el Sr. ............., com a conductor i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, per no estar en possessió de la llicència que l'habilita com a conductor, i per portar els gos sense morrió per la via pública, tal i com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme per la policia local en data 1 de juny de 2013 amb número 08200130014612.

Atès que en data 28 d'octubre de 2013 es va notificar als interessats, mitjançant avis de recepció, l'esmentat decret juntament amb el plec de càrrecs de data 18 d'octubre de 2013, i en el termini d'audiència els interessats no han presentat al·legacions.

Atès que en data 20 de gener de 2014 es va notificar als interessats la proposta de resolució formulada per l’instructor en data 15 de gener de 2014.

Atès que ha transcorregut el termini de 10 dies hàbils atorgat per poder presentar al·legacions, sense que s’hi hagi presentat cap.

Vist l'informe definitiu de l'instructor de l'expedient de data 25 de març de 2014 proposant elevar l'expedient a l'òrgan municipal competent per a la seva resolució, d'acord amb el contingut de la proposta de resolució de data 15 de gener de 2014.

D'acord amb l'establert a l'Ordenança Municipal sobre la tinença i la Protecció d’animals.

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/05/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Imposar una multa de tres-cents euros (300 €) a la senyora ............, amb DNI ............., com a propietària i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, per la comissió d'una infracció administrativa de caràcter greu prevista a l'article 36 Greus r) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per ometre la inscripció d'un animal potencialment perillós al Registre censal corresponent, segons consta en acta de la Policia Local número 8200130014612, de data 1 de juny de 2013.

Segon.- Imposar una multa de tres-cents euros (300 €) a la senyora ............, amb DNI ............, com a propietària i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, per la comissió d'una infracció administrativa de caràcter greu prevista a l'article 36 Greus v) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per no contractar l'assegurança de responsabilitat civil per a la tinença d'animals potencialment perillosos, segons consta en acta de la Policia Local número 8200130014612, de data 1 de juny de 2013.

Tercer.- Imposar una multa de dos mil quatre-cents quatre euros (2.404.-€) a la senyora ........... amb DNI ............, com a propietària i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, per la comissió d'una infracció administrativa de caràcter molt greu prevista a l'article 36 Molt Greus h) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència, segons consta en acta de la Policia Local número 8200130014612, de data 1 de juny de 2013.

Quart.- Imposar una multa de dos mil quatre-cents quatre euros (2.404.-€) al senyor ..........., amb DNI ..........., com a conductor i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, per la comissió d'una infracció administrativa de caràcter molt greu prevista a l'article 36 Molt Greus h) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per conduir un gos potencialment perillós sense llicència, pel carrer Nou, a l'alçada del número 26, el dia 1 de juny de 2013, segons consta en acta de la Policia Local número 8200130014612, de data 1 de juny de 2013.

Cinquè.- Imposar una multa de tres-cents euros (300 €) al senyor ..........., amb DNI ..........., com a conductor i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, per la comissió d'una infracció administrativa de caràcter greu prevista a l'article 36 Greus s) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública, el dia 1 de maig de 2013, segons consta en acta de la Policia Local número 8200130014612, de data 1 de juny de 2013.

Les multes s'hauran de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que us notificarem properament

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA

ALCALDIA

Presidència

012. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació del servei de gestió i explotació dels espais destinats a publicitat de la revista municipal Viure Sant Boi i de l'emissora municipal Ràdio Sant Boi

Número d'expedient N805-2014-02 Subdivisió U092

VOTACIÓ: Per unanimitat dels membres presents s'acorda retirar aquest punt de l'ordre del dia

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Mercats

013. Aprovació de la pròrroga i la modificació de l'encàrrec del servei de control dels mercats municipals sedentaris i mercats no sedentaris de Sant Boi de Llobregat, a l'empresa municipal CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI SA (CORESSA), per a l'any 2014.

Número d'expedient N801/U665/2013/003

Els mercats municipals sedentaris i no sedentaris són un servei públic de competència municipal i és necessari disposar d’un servei de control per garantir el bon funcionament dels mateixos.

L’ajuntament no disposa dels mitjans propis necessaris per a la prestació del servei i per aquest motiu externalitza el servei en una altra empresa, CORPORACIÓ D’EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI, SA (CORESSA).

Des de l’any 2002 CORESSA, sota la direcció funcional del tècnic municipal responsable de mercats, que supervisa la correcta aplicació dels reglaments de funcionament, té encarregat per l’ajuntament en règim de gestió directa la prestació d’aquest servei el qual ha estat realitzat satisfactòriament.

Atès que en data 27 de gener de 2014 es va aprovar per la Junta de Govern Local "La memòria de configuració del mercat no sedentari de Torre de la Vila", i la nova reordenació requereix una ampliació d'hores de vigilància i en conseqüència una ampliació de la plantilla dels vigilants;

En data 25 de març de 2013 es va aprovar l'encàrrec a CORESSA per gestió directa, junt amb el plec de condicions que regeix la prestació del servei de control de mercats municipals i mercats no sedentaris de Sant Boi de Llobregat, amb una durada inicial d'un any, però amb possibilitat de pròrroga fins a una durada total de quatre anys;

Atès que la clàusula VII de durada del contracte preveu que el contracte pot ser objecte de pròrrogues anuals, sense que la duració total del mateix, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre exercicis;

Atès que la clàusula XV de modificació de l'encomana de gestió preveu que per raons tècniques o econòmiques es podrà proposar la modificació del servei;

Vist l'informe tècnic del cap del departament de Promoció de la Ciutat, de data 28 d'abril de 2014, on s'informa favorablement de la pròrroga i la modificació de l'encàrrec del Servei de Control dels mercats municipals sedentaris i mercats no sedentaris de Sant Boi de Llobregat, que s’adjunta a l'expedient;

Atès que ambdues parts poden acordar la pròrroga del contracte per un any més i que l’empresa adjudicatària ha manifestat el seu interès en l’esmentada pròrroga;

Atès que s'ha comprovat que la prestació i execució del servei per part de l’empresa adjudicatària per a l'any de 2013, es va realitzar d'acord amb les condicions del contracte;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer: Aprovar la pròrroga de l'encàrrec del servei de control dels mercats municipals sedentaris i mercats no sedentaris de Sant Boi de Llobregat, a l'empresa municipal CORPORACIÓ D'EMPRESES I SERVEIS DE SANT BOI SA (CORESSA), per a l'any 2014.

Segon: Aprovar la modificació de les clàusules IV i XI del plec de condicions de l'encàrrec del servei de control dels mercats municipals sedentaris i mercats no sedentaris de Sant Boi de Llobregat, sobre el pressupost i la durada dels serveis, aprovat en data 25 de març de 2013 per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, quedant la nova redacció de la següent manera:

CLÀUSULA IV.- Pressupost

El preu màxim total de la prestació del servei es fixa en la quantitat de vuitanta-tres mil nou-cents cinc Euros (83.905 €), per l’any 2014.

PRESSUPOST DE DESPESES DEL SERVEI PER A L'ANY 2014

Cost personal (sous + S.Social) 75.484,00€

Altres despeses socials 415,00€

Comunicacions (telèfon mòbil) 391,00€

Amortització equips comunicació i altres elements 343,00€

Despeses diverses 233,00€

Despeses generals 7.039,00€

PRESSUPOST TOTAL 83.905,00€

CLÀUSULA XI.- Durada dels serveis

Servei setmanal:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

MM/MNS – 2,5 h MM/MNS – 18 h MM – 10,5 h MM/MNS – 17 h MM – 11 h MM/MNS – 27 h

MM : mercats municipals MNS : mercats no sedentaris

El servei ordinari en els mercats municipals es realitzarà tots els dies de la setmana, mentre que el servei en els mercats ambulants es realitzarà els dilluns, dimarts, dijous i dissabtes, assignant un treballador de forma estable a cadascun dels mercats definits.

Igualment, aquests treballadors prestaran el seu servei els Dies Especials de Comerç, dies que fixarà l'ajuntament de Sant Boi.

Tercer: AUTORITZAR la despesa i aprovar la disposició de l'import màxim de licitació de vuitanta-tres mil nou-cents cinc euros (83.905,00 euros), el qual està previst en el pressupost municipal de l’any 2014.

Quart: ESTABLIR que el pagament d’aquesta quantitat es farà mitjançant factures mensuals, conformades prèviament pel tècnic municipal responsable.

Cinquè: NOTIFICAR aquest acord a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (CORESSA).

L'Import esmentat 83905 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 665 43102 22701, Equip vigilància mercats municipals , .

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

014. Aprovar la certificació d'obra núm. 2 (abril 2014), corresponent a l'execució de les obres del POMO de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 i 17) de Ciutat Cooperativa

Número d'expedient N802/U633/2014/2

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de novembre del 2013, va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais entre els blocs del barri de Ciutat Cooperativa (X116/U633/2013/46); el qual ha estat redactat per l'arquitecte ........., de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; amb un pressupost d'execució per contracte de 719.268,56 € (IVA inclòs); i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 17 de gener del 2014, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de febrer del 2014, va aprovar l'encàrrec, i el corresponent plec de condicions que regeix l'esmentat encàrrec, per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 i 17) de Ciutat Cooperativa (N802/U633/2014/2), a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), amb CIF ..........., per un import de 221.181,18 € (IVA inclòs), amb un termini màxim d'execució de les obres de 4 mesos;

Atès que la Junta de Govern Local, en aquesta mateixa sessió, va nomenar els tècnics per a les funcions assignades com a gestor del projecte, direcció facultativa, executiva i l'empresa assignada per a la coordinació en matèria de seguretat i salut;

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març del 2014, va aprovar el Pla de seguretat i salut presentat per la societat municipal Coressa, per a l'execució de les esmentades obres i el nomenament del tècnic assignat per a les funcions de coordinador en matèria de seguretat i salut;

Vistes les actes de comprovació del replanteig i d'inici de les obres, subscrites en data 3 i 4 de març respectivament;

Vista la certificació d'obra núm. 2 (abril 2014), emesa en data 25 d'abril del 2014 per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), en la qual hi consta el vistiplau del cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 08/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR la certificació d'obra núm. 2 (abril 2014) i el reconeixement de la seva obligació, corresponent a l'encàrrec per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 i 17) de Ciutat Cooperativa (N802/U633/2014/2), per un import de divuit mil dos-cents vint euros amb deu cèntims (18.220,10 euros, IVA inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Coressa.

SEGON- IMPUTAR l'import de 18.220,10 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15161 61102 "Actuacions espais públics".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Patrimoni Immobiliari

015. Aprovació del canvi de nom de la meitat indivisa de la concessió demanial de la plaça d'aparcament núm. 70, soterrani -2, de l'aparcament de la Plaça de Catalunya.

Número d'expedient N750/2014/012. Fitxa de l'inventari núm. 172. Plaça d'aparcament núm. 70 (soterrani -2)

Atès que en data 10 de setembre de 1993, el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el Projecte d'Obra Municipal Ordinària per a la realització d’un aparcament soterrani a la Plaça de Catalunya, acord que va esdevenir definitiu en transcórrer el termini d’informació pública, en no haver-se presentat al·legacions;

Atès que en data 14 de febrer de 1994 el Ple va encomanar a la Societat Municipal CORESSA, en règim de gestió directa, l’execució del Projecte d'Obra Municipal Ordinària per a la realització de l’aparcament soterrani esmentat, així com la forma de gestió del mateix, en règim de concessió administrativa de l'Ajuntament sobre l’ús d’un bé de domini públic;

Atès que en el mateix Ple de data 14 de febrer de 1994 es va aprovar el plec de condicions que regeix l’execució del projecte i l’explotació de l’esmentat aparcament, així com posar a disposició de CORESSA els terrenys de domini públic on s’havia d’ubicar l’esmentat aparcament;

Atès que els articles 1.3 i 26.3 de l’esmentat Plec de Condicions en la seva actual redacció segons resulta de les modificacions aprovades pel Ple de l'Ajuntament de 26 de maig de 1997, estableixen que serà l'Ajuntament qui atorgui el dret individualitzat i exclusiu per a l’ús de la plaça assignada, mitjançant concessió administrativa, la durada de la qual serà, com a MÀXIM, de cinquanta anys, preveient-se la possibilitat d’atorgar concessions de durada inferior;

Atès que, segons allò previst a l’article 93.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions públiques, els contractes de concessió administrativa es formalitzaran en document administratiu;

Atès l'article 94 de l'esmentada Llei 33/2003, de 3 de novembre, que determina: "Artículo 94. Prohibiciones para ser titular de concesiones demaniales.En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las administraciones Públicas. Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la concesión."

Atès que avui, les causes de prohibició són les establertes en el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;

Atès que en data 15/02/1999, la Comissió de Govern, va aprovar atorgar la concessió administrativa de la plaça d'aparcament assenyalada amb el número 70, en la planta soterrani -2, amb la superfície de 21,75 m2, i amb el coeficient de 0,39 per cent, a favor del Sr. ......... i la Sra. ............;

Atès que en data 13/05/1999, es va formalitzar mitjançant escriptura pública la concessió administrativa de la plaça d'aparcament núm. 70, en la planta soterrani -2, de l'aparcament de Plaça Catalunya, atorgada per l'empresa municipal CORESSA a favor del Sr. ........... i la Sra. ............., davant del Notari Sr. ............, número de protocol 1.134;

Vista la instància presentada per la Sra. .........., amb número de registre d'entrada 2014005463 de data 5/03/2014, en la que ens comunica la mort del seu marit, el Sr. Sr. ............, i sol.licita el canvi de nom de la seva meitat de la concessió respecte a la plaça d'aparcament núm. 70, del soterrani -2, a favor de la Sra. ............., com a hereva del Sr. ............, la qual cosa acredita adjuntant fotocòpia de l'escriptura de manifestació i acceptació de herència, autoritzada pel Notari Sr........... de data 7/01/2014, número 5 del seu protocol;

Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni Immobiliari de data 6 /05/2014,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 08/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Prendre coneixement, amb efectes des del dia 30/11/2013, del canvi de nom de la meitat indivisa de concessió demanial de la plaça d'aparcament número 70, de la planta soterrani -2 de l'aparcament de Plaça Catalunya a favor de la Sra. .........., amb NIF ..........., hereva del Sr. ............, que va morir en data 30/11/2013, segons consta en l'escriptura de manifestació i acceptació de herència, autoritzada pel Notari Sr. ........... de data 7/01/2014, número 5 del seu protocol.

SEGON: Actualitzar les bases de dades respecte als concessionaris, canvi de nom dels tributs municipals que graven la concessió i actualització de l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

LLicències d'Obres

016. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en construcció d’un habitatge unifamiliar entremitgeres amb emplaçament al carrer Marià Fortuny, núm. 37.

Número d'expedient X124-2014-004

Vista la sol·licitud presentada en data 30 de gener de 2014 i amb número de Registre General d'Entrada 2014002287;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 2 d'abril de 2014;

Vist l'informe jurídic favorable de data 22 d'abril de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Atorgar llicència municipal d'obres, a ........... i .........., expedient número X124/2014/004, per a construcció d’un habitatge unifamiliar entremitgeres de planta baixa i planta pis i que inclou l'enderroc de l'habitatge existent, amb emplaçament al carrer Marià Fortuny, núm. 37, amb referència cadastral número 9874727DF1797D0001UD, segons projecte tècnic redactat per .........., Arquitecte amb número de visat del Col·legi Oficial 2014000743.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

3a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tant l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment, sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra estan obligats a assistir als actes.

4a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva. Es col·locarà en lloc visible des de la via pública la corresponent placa oficial de llicència municipal que acredita l'autorització per a l'inici de les obres i el seu termini d'execució.

5a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

6a.- RESIDUS: En relació a la gestió de residus de la construcció:

a) Caldrà que amb caràcter previ a l’inici de les obres s’hagi aportant còpia del corresponent contracte signat entre el gestor de residus de la construcció autoritzat i el productor (titular de la llicència d’obres) i que aquest ha rebut el pla de gestió de residus formulat pel posseïdor (constructor), segons model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Un cop acabades les obres, la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A aquest efecte, prèviament a l'inici de l'obra, s'haurà de dipositar a l’OMAP la fiança corresponent.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb:

1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document:

El tècnic director de l’obra certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament - la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.

El tècnic director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres serà de 3 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

CE1. La present llicència autoritza l'enderroc de l'habitatge existent. Hi haurà permanentment a peu d'obra un tècnic competent titulat, mentre durin les tasques d'enderroc pròpiament dites i les de codalada dels edificis confrontants, si s’escau, i/o també quan estiguin funcionant les màquines per dits treballs, el qual haurà de vetllar per la correcció d'aquelles i la seguretat, en compliment del Pla de Seguretat i Salut, estant sota les ordres del tècnic director facultatiu de la mateixa, si bé poden coincidir en una mateixa persona. Caldrà a més acreditar-ho documentalment.

CE2. S’entén que la connexió d'evacuació d'aigües residuals al clavegueram públic aprofitarà la escomesa preexistent al solar. En el cas que calgui refer-la, caldrà tramitar separadament la corresponent llicència per l’actuació en via pública, aportant la documentació pertinent descriptiva de les seves característiques tècniques, de conformitat amb la vigent Ordenança que regula les rases en la via pública.

CE3. Per tal de poder utilitzar el nou gual d'accès (entrada i/o sortida de vehicles) definit a la llicència, caldrà sol·licitar i obtenir la prèvia autorització i corresponent placa municipal.

CONDICIONS D'EFICÀCIA:

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Projecte executiu, visat pel Col·legi professional corresponent, que inclourà entre la seva documentació:

* Pressupost desglosat per capítols

* Justificació de la infrastructura d'accés als serveis de telecomunicacions

* Annex tècnic de la instal·lació del sistema de captació d'energia solar

* Programa de control de qualitat dels treballs a realitzar

* Estudi de seguretat i salut

* Certificat d'eficiència energètica i classificació energètica de l'edifici en fase de projecte.

- Full d'assumeix de direcció d'execució de les obres signat per tècnic competent.

- Full d'assumeix de coordinador de seguretat i salut de les obres signat per tècnic competent.

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 1.149,24 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediata de la finca.

- 1.664,56 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Aparcaments

017. Aprovació de l'aportació ordinària (d'abril a desembre) per l'explotació del servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres per a l'any 2014, a la societat municipal Coressa

Número d'expedient M103/U633/2013/67

Atès que en sessió de data 25 de novembre del 2013, el Ple municipal va aprovar inicialment la Memòria justificativa, el Projecte que regula el règim jurídic i el Reglament de la prestació del servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 6 de febrer del 2014, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública. El cost anual de dit servei públic s'estima en 329.727,32 € per a l'exercici 2014;

Atès que, en aquesta mateixa sessió, el Ple municipal va aprovar el plec de clàusules que regeix aquest nou encàrrec de la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA -Coressa-, el plec de clàusules tècniques i d'explotació del Servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres, el qual substitueix al document de requeriments relatius al servei de gestió i explotació d'obligat compliment de les zones blaves de Sant Boi, aprovat pel Ple municipal en data 15-10-2001;

Atès que d'acord amb el que preveu la clàusula VI del plec de clàusules tècniques aprovat el finançament d'aquest servei s'efectuarà íntegrament a través d'ingressos per via de recaptació de la taxa que s'estableixi per a cada exercici fiscal per l'ús de la via pública i per les multes imposades als usuaris per infracció del Reglament del Servei i de l'Ordenança municipal de Circulació;

Atès que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Plec de clàusules, Coressa continuarà fent les funcions de recaptació i ingressarà la totalitat de la recaptació en el compte de l'Ajuntament amb una periodicitat setmanal, i la Intervenció municipal autoritzarà mensualment la transferència al compte de Coressa, per anotació dels serveis realitzats i acceptats d'acord amb l'import que consta al projecte d'establiment, per la realització del servei;

Vist l'informe lliurat per part de Coressa al Registre General d'Entrada 4261 en data 19 de febrer del 2014, emès pel cap de Divisió Equipaments i Serveis relatiu a l'anàlisi per a la prestació del servei de zona blava per a l'any 2014;

Vist l'informe tècnic de data 19 de març del 2014, emès pel cap de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures;

Atès que en sessió de data 22 d'abril del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar l'aportació (82.431,75 €) del 1r trimestre d'enguany a Coressa, per l'explotació del servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançan parquímetres per a l'any 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 08/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR l'autorització, la disposició, el reconeixement de l'obligació i el posterior pagament, per un import de dos-cents quaranta-set mil dos-cents noranta-cinc euros amb vint-i-cinc cèntims (247.295,25 €), corresponent a l'explotació del servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres, a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), amb NIF ............

El reconeixement de l'obligació, així com el pagament efectiu, mitjançant transferència bancària, es farà a mesos vençuts per import de 27.477,25 € mensuals corresponents als mesos d'abril a desembre del 2014, un cop rebuda l'anotació dels serveis a la que fa referència la clàusula VI del plec de clàusules tècniques que regeix l'encàrrec a la societat municipal Coressa per a l'explotació del servei d'estacionament a la via pública, regulat mitjançant parquímetres, aprovat pel Ple municipal de data 25 de novembre del 2013.

SEGON- IMPUTAR l'import total de 247.295,25 €, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 207 93300 25000 "Despeses gestió zones blaves Coressa (A) 33000"

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Serveis de Ciutat

018. Aprovació de la certificació número 2 i última d'obra (desembre 2013), corresponent a les obres del projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2013.

Número d'expedient N802/U670/2013/029

Atès que per Decret d'Alcaldia de data 27 de maig de 2013 s'aprova definitivament, per manca d'al.legacions, el projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2013 (X116/U670/2013/003), promogut per aquest Ajuntament i redactat per l'arquitecte tècnic municipal del Servei de Serveis Municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de 209.193,98 .-euros (IVA inclòs);

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR la certificació núm. 2 i última d'obra (desembre 2013), i el reconeixement de la seva obligació, corresponent a les obres del projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2013, per un import de catorze mil cent dinou euros amb cinquanta-sis cèntims (14.119,56 .-euros) (IVA inclòs), subscrita per l'empresa Tecnología de Firmes, SA, amb CIF ...........

L'Import esmentat 14119,56 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 670 15510 63100, RC/13 Obres accessibilitat i Repavimentació carrers.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

019. Aprovació de la classificació de l'empresa presentada al procediment obert per a la contractació dels treballs de jardineria a diferents equipaments i espais públics, amb compliment del contingut d'un programa específic d'inclusió de persones amb discapacitat del municipi, i requeriment al classificat.

Número d'expedient N805/U670/2014/023

Atès que en data 10 de març de 2013 la Junta de Govern Local va acordar la incoació de l'expedient de contractació dels treballs de jardineria a diferents equipaments i espais públics, amb compliment del contingut d'un programa específic d'inclusió de persones amb discapacitat del municipi, que s'ha fet mitjançant procediment obert i tràmit ordinari;

Atès que va aprovar-se igualment el corresponent plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques particulars i el plec de bases complementari, que determinaven els aspectes econòmics i tècnics objecte de contractació;

Atès que en data 22 d'abril de 2014, la Mesa de Contractació va realitzar la qualificació de la documentació continguda al sobre núm. 2 i va procedir a l'obertura pública del sobre núm. 3;

Vist l’informe tècnic emès pel Cap del Departament de Manteniment d'Equipaments del Servei de Serveis Municipals, de data 23 d'abril de 2014, annex a l'expedient;

Vista l’acta de la Mesa de Contractació que va tenir lloc el dia 29 d'abril de 2014, que ha elaborat proposta favorable a Fundació Privada Cassià Just;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 08/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Aprovar la classificació obtinguda per l'empresa presentada a la licitació per a la contractació dels treballs de jardineria a diferents equipaments i espais públics, amb compliment del contingut d'un programa específic d'inclusió de persones amb discapacitat del municipi, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, d’acord amb la valoració de la proposició efectuada per la Mesa de Contractació que va tenir lloc el dia 29 d'abril de 2014. La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars que ha regit la licitació, i que queda reflexada a l’informe emès pel Cap del Departament de Manteniment d'Equipaments del Servei de Serveis Municipals, de data 23 d'abril de 2014, annex a l’expedient. La classificació ha estat la següent:

- Fundació Privada Cassià Just: 47 punts

- certificat de situació de cotització de la Seguretat Social

- certificat de l’agència tributària

- relació dels mitjans compromesos a l'execució del contracte

Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que l'adjudicatari ha retirat la seva oferta.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Via Pública

020. Aprovació de l'atorgament de llicència d'ocupació temporal del domini públic per a la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions, amb motiu de la celebració de la Festa Major 2014, a favor de la Coordinadora de Industriales Feriantes de l'Hospitalet, Esplugues y del Baix Llobregat

Número d'expedient X326 -2014 -00003

Vista la sol·licitud presentada en data 2 de gener de 2014 i amb número de Registre General d'Entrada 2014000011, per la Coordinadora de Industriales Feriantes de l'Hospitalet, Esplugues y del Baix Llobregat, on demanen permís per a la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions, amb motiu de la propera celebració de la Festa Major de 2014;

Vista la documentació aportada en data 10 d'abril de 2014, amb registre general d'entrada 2014008768;

D'acord amb l'informe en matèria de protecció civil de data 6 de maig de 2014, respecte a l'homologació del pla d'autoprotecció;

D'acord amb l'informe en matèria de seguretat ciutadana de data 6 de maig de 2014;

D'acord amb l'informe en matèria de mobilitat de data 6 de maig de 2014;

D'acord amb l'informe tècnic municipal de data 7 de maig de 2014;

;

Atès el decret 112/2010, 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives;

Atès l'establert a l'Ordenança reguladora de l'ús del domini públic;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 09/05/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Concedir llicència d'ocupació temporal del domini públic, a la Coordinadora de Industriales Feriantes de l'Hospitalet, Esplugues y del Baix Llobregat, amb NIF número .........., per a la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions, amb motiu de la propera celebració de la Festa Major de 2014, que s'ubicaran al carrer Alacant, núm. 2-22, ocupant una superfície de 4.375 m2, durant els dies del 16 de maig al 20 de maig de 2014.

Aquesta llicència resta condicionada al compliment del següent:

- Les atraccions es començaran a instal·lar a partir del dia 14 de maig de 2014 . Només estaran en funcionament des del dia 16 de maig al 20 de maig. El dia 21 de maig es procedirà al seu desmuntatge i el dia 22 de maig, el sector on s'ubicaran restarà completament desocupat.

L’horari de funcionament durant els esmentats dies serà el següent:

Dies 17 i 19 de maig: Fins a les 24.00 hores.

Dies 16,18 i 20 de maig: Fins a les 23.00 hores.

1- Les taxes derivades d'aquesta autorització hauran d'autoliquidar-se al lliurament de la present a la caixa municipal de l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP), que d'acord amb la taula de taxes vigent per a l'exercici en curs serà de 4.375 m2 d'espai ocupat x 5 dies d'ocupació x 0,30 euros per metre i dia = sis mil cinc-cents seixanta-dos euros amb cinquanta cèntims (6562,50 €).

2- Es fixa una fiança mitjançant dipòsit en metàl·lic o aval bancari de mil euros (1.000 €).

3 - Prohibició d’efectuar publicitat gràfica fora dels pannells informatius distribuïts per tota la població.

4 - Tots els permisos i les gestions davant de les companyies de subministrament elèctric, d’aigua, etc., aniran per compte i a càrrec de les persones titulars.

5 - Les aigües residuals s’hauran de portar, amb tubs o conductes idonis, a les corresponents arquetes de clavegueram.

6 - S’estableix control inicial el 16 de maig a les 10:00h.

Condicions especials:

1 - Comptar amb el corresponent certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió especificada a la instrucció 5/2005, de 29 d’abril, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial abans de connectar la instal·lació elèctrica.

2 - Comptar amb el corresponent certificat de garantia de seguretat pel que respecta a les condicions de protecció contra incendis, de la no extensió d’aquests en cas de produir-se i evacuació de les persones en cas d’alarma o perill d’incendi o d’altres sinistres similars.

3 - Les persones sol·licitants de llicència d'ocupació temporal per a la instal·lació d'atraccions que constin de parts mòbils de funcionament electromecànic a on pugen els usuaris/àries, a més del que sigui exigible per les disposicions d’altres administracions públiques, hauran de:

a) Aportar amb llur instància, una còpia de la pòlissa d’una assegurança amb la cobertura especificada i quantificada al Decret 112/2010, de 31 d’agost, o norma que el vingui a substituir.

b) Així mateix, el full d'assumeix de la direcció facultativa del muntatge-instal·lació.

4- Abans de l’inici del funcionament d'atraccions que constin de parts mòbils de funcionament electromecànic, s'haurà d'aportar un certificat signat per persona facultativa autorit­zada, i visat pel corresponent col·legi oficial, en el qual es farà constar haver realitzat les proves de funcionament en el lloc d'emplaçament, amb resultat satisfactori i garantir explícitament:

a) L'estabilitat del conjunt.

b) El correcte funcionament de les parts elèctriques, mecàniques i hidràuliques.

c) El bon estat de tots els motors, frens, circuits, elements d'accionament, elements de subjecció i suspensió i elements estructurals.

d) L’existència i idoneïtat de tots els dispositius de seguretat.

5- Igualment s’hauran d’aportar les certificacions de l’última revisió efectuada als elements d’extinció d’incendis.

6 -Disposar de fil musical de fons ambiental.

7- El conjunt de les atraccions i activitats no podran posar-se en funcionament fins que no hagi estat informada favorablement pels Serveis Tècnics la idoneïtat de la documentació aportada, segons els requeriments dels punts anteriors.

8- En tot moment es donarà compliment amb el límit establert a la normativa de contaminació acústica corresponent a la zona residencial més afectada de 50 dB (A).

9- Cap element superarà els 80 dB (A) mesurats a 5 metres, en cas contrari, es procedirà a la suspensió immediata de l'activitat.

10 - Les activitats es desenvoluparan amb el mínim de molèsties per als veïns.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia

L'Alcaldessa informa que no té previst fer canvis ni noves incorporacions a la Junta de Govern, confirmant així el decret d'alcaldia AALB110011 de 17 de juny de 2011, amb l'única particularitat de la reducció en un membre en la composició per la renúncia a l'alcaldia del Sr. Jaume Bosch.


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcaldessa presidenta clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sra. alcaldessa.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades