Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:13:04 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 05/05/2014

Número d'expedient: N112-2014-18

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:43 AM

Hora final: 01:13 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-17

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ALCALDIA

Cooperació, solidaritat i pau

002. Ratificació de la sol·licitud presentada a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 15 d'abril, per a l'execució del projecte "20 anys d'agermanament, 20 anys de cooperació santboiana"

Número d'expedient N662/U503/2014/002

Atès que l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha obert un concurs de projectes concertats que fomentin la sensibilització, la informació i l'educació per la cooperació al desenvolupament dins l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona;

Atès que les bases regulen la concessió de subvencions per al disseny i execució de projectes concertats entre administracions locals i societat civil;

Atès que els objectius de les bases són coherents amb el Pla de Ciutat que estableix en el seu punt 1.3 Millorar la visibilitat, coneixement, sensibilització i impacte de la política de cooperació internacional i agermanaments, objectiu que es concreta en diversos eixos estratègics: Mantenir les relacions d'intercanvi amb les ciutats agermanades (1.3.1.2); Millorar l'impacte de la política de cooperació municipal al desenvolupament a San Miguelito en els àmbits d'Enfortiment institucional, igualtat de gènere i millora de l'accés a l'aigua (1.2.2); millorar l'impacte de les polítiques d'educació i formació per la solidaritat (1.3.7); reforçar les polítiques de participació ciutadana pel que fa a l'àmbit de la cooperació i la solidaritat (1.3.9);

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi , de manera concertada amb l'Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i l'associació Ensenyament Solidari, ha dissenyat un projecte que lidera el mateix Ajuntament que porta per títol "20 anys d'agermanaments, 20 anys de cooperació santboiana" que té per objectiu afavorir un procés de sensibilització ciutadana al voltant de la cooperació municipal mitjançant la posada en valor de l'agermanament de San Miguelito i Marianao i els canvis i els aprenentatges que han generat als municipis de San Miguelito i de Marianao i al de Sant Boi;

Atès que existeix disponibilitat pressupostària en la partida 503 92800 22626 Pla de sensibilització i Educació per la Solidaritat que permetran assumir els compromisos descrits en el projecte;

Atès que el 15 d'abril de 2014, núm 4964, l'Ajuntament va presentar al Registre General d'Entrada de l'AMB el projecte perquè entrés en consideració per aquesta convocatòria;

Atès que un requisit de la convocatòria és l'aprovació d'un acord de l'Ajuntament on s'especifiqui aquest compromís de participar en el projecte presentat i es designi la persona que representarà l'Ajuntament davant de l'AMB;

Atès l'informe favorable emès per la tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau el 23 d'abril de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Ratificar la sol·licitud presentada a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 15 d'abril, per a l'execució del projecte "20 anys d'agermanament, 20 anys de cooperació santboiana".

Segon.- Designar la Sra. Alba Martínez Vélez, regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau, com a representant de l'Ajuntament davant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per allò que requereixi el projecte.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Serveis Socials

003. Aprovar la modificació de les Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/032

Atès que el passat dia 22 d'abril de 2014 es van aprovar per Junta de Govern les Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici 2014 i la corresponent convocatòria per a la presentació de les sol·licituds;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap de Serveis Socials, Salut i Família en data 28 d'abril de 2014 en el que s'indica que s'ha detectat una errada en la base segona en relació a la quantia de l'IPREM que consta a les bases i cal incorporar aquesta esmena;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la modificació de les Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2014 aprovades inicialment per acord de Junta de Govern Local de data 22 d'abril de 2014 de la Base Segona que ha de tenir el següent redactat:

"d) El conjunt d'ingressos del sol·licitant i de la unitat familiar que, segons el padró municipal d'habitants, convisquin amb ell, hauran de ser iguals o inferiors al barem següent:

d.1.) Sol·licitant sol: el vigent Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual (any 2014: 532,51€ mensual, 6.390,13 € anuals 12 pagues i 7455,14€ amb les pagues extraordinàries incloses)".

SEGON: Sotmetre a informació pública el nou text de les bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2014 que s'annexa al present acord i que conté la modificació, per un termini de vint dies hàbils, als efectes de presentació d'al.legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al.legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Infància, adolescència i familia

004. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a la Societat Francesc de Sales - Salesians de Sant Jordi (Centre Obert Don Bosco) i del conveni corresponent per col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de les diferents activitats i serveis relacionats amb l'àmbit de la infància i la joventut de l'any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/022

Atès que la Societat Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi (Centre Obert Don Bosco) és una entitat d'iniciativa social sense afany de lucre que promou projectes i serveis sòcio-educatius i del lleure adreçats a la infància i la joventut, incidint particularment en els col·lectiu en risc;

Atès que la Societat Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi, en data 30 de gener de 2014 , amb número de registre general d'entrada número 2014002275 ha presentat sol·licitud de subvenció pel desenvolupament dels projectes i plans de treball objecte del present conveni;

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, té interès en contribuir a la realització de projectes i serveis com són els de Centre Obert, Activitats d’estiu, projectes de prevenció de drogodependències i d’atenció al col·lectiu de persones nouvingudes i col·laboració en les mesures alternatives educatives, alguns d’aquests emmarcats en les competències de l’administració municipal, i d’altres en la voluntat política de donar serveis a determinats col·lectius de la població, per tal de promoure un marc de convivència igualitari, i que previnguin les situacions de discriminació envers els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables;

Vist l'informe tècnic emès en data 22 d’abril de 2014, que proposa l'atorgament d'una subvenció a la Societat Francesc de Sales - Salesians Sant Jordi (Centre Obert Don Bosco) i del Conveni corresponent per col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de les diferents activitats i serveis relacionats amb l'àmbit de la infància i la joventut per l'any 2014;

Atès que l'article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i l'article 10a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment preveu la possibilitat d'atorgar directament subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost municipal;

Atès que en el pressupost municipal hi ha consignades les aplicacions pressupostàries següents:

- Aplicació pressupostària 982 23241 48902 "Conveni Don Bosco" per un import de 51.700,00 € (Servei de Centre Obert per a infants i adolescents).

- Aplicació pressupostària 985 23221 48902 "Conveni Don Bosco - persones estrangeres" per un import de 24.000,00 € (Projecte Atles).

Atesa l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Activitat de Foment;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/04/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Concedir una subvenció a la Societat Francesc de Sales - Salesians Sant Jordi (Centre Obert Don Bosco), per un import de setanta-cinc mil set-cents euros ( 75.700,00 €) , amb CIF ............ amb domicili social a Sant Boi de Llobregat, ............., per col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de les activitats i serveis relacionats amb l'àmbit de la infància i la joventut per l'any 2014 que es detallen seguidament:

- Servei de Centre Obert per a infants i adolescents. . . . . . . . . . 50.000 €

- Projectes Atles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000 €

- Aportació activitats d'estiu del Centre Obert. . . . . . . . . . ... . . . . . 1.700 €

Aquest pagament es farà mitjançant transferència bancària, el 50% de la quantitat concedida un cop signat el conveni de col·laboració corresponent i la resta es farà efectiva un cop hagi estat presentada en el Registre General d’Entrada la documentació justificativa i s’hagi informat favorablement pels tècnics municipals el compliment dels acords presos en aquest conveni.

SEGON: Autoritzar la despesa i aprovar la disposició i reconeixement de l'obligació per import de setanta-cinc mil set-cents euros ( 75.700,00 €) a favor de la Societat Francesc de Sales - Salesians Sant Jordi (Centre Obert Don Bosco).

TERCER. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Societat Francesc de Sales - Salesians Sant Jordi (Centre Obert Don Bosco) i el seu annex, segons el document que s'adjunta, on es regulen les condicions i compromisos aplicables d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'import esmentat 75.700,00 € s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:

- 51.700 € a càrrec de l'aplicació pressupostària 982 23241 48902 "Conveni Don Bosco" (Servei de Centre Obert per a infants i adolescents).

- 24.000 € a càrrec de l'aplicació pressupostària 985 23221 48902 "Conveni Don Bosco - persones estrangeres" (Projecte Atles).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Gent gran

005. Modificació de la proposta d'acord núm. ACG140021 en relació a l'aprovació de l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de la prestació del servei relaltiu a la realització de sessions de gimsuau (Activitat física per a la gent gran) adreçada a persones de 60 anys i més del municipi de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient N801/U224/2013/029

Atès que en data 03/02/2014 la Junta de Govern Local va aprovar la proposta d'acord amb núm. ACG140021 en relació a l'aprovació de l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de la prestació del servei relaltiu a la realització de sessions de gimsuau (Activitat física per a la gent gran) adreçada a persones de 60 anys i més del municipi de Sant Boi de Llobregat ;

Atès que al punt segon de la proposta d'acord s'aproven les anualitats per als anys 2014 i 2015 de la següent manera:

Any 2014: 20.126,52 euros (IVA inclòs)

Any 2015: 2.236,40 euros (IVA inclòs)

Atès que el contracte d’adjudicació es va signar en una data posterior a la que en un principi s’havia previst, i que per aquest motiu és necessari fer un nova redistribució de les anualitats;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer: Aprovar la modificació al punt de segon de la proposta d'acord núm ACG140021 en relació a l'aprovació de l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de la prestació del servei relaltiu a la realització de sessions de gimsuau (Activitat física per a la gent gran) adreçada a persones de 60 anys i més del municipi de Sant Boi de Llobregat, en el sentit que les anualitats han de ser les següents:

Per a l'exercici 2014, per import de 18.859,43 euros (IVA inclòs) a càrrec de l'aplicació pressupostària 985 23200 22609 Atenció social a la gent gran i Envelliment actiu

Per a l'exercici 2015, per import de 3.503,49 euros (IVA inclòs) a la mateixa aplicació pressupostària corresponent a l'exercici 2015.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Cultura

006. Aprovació de l'atorgament de llicències temporals dels espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/009

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el dia 10 de març de 2014, va acordar aprovar les bases que han de regular l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de 8 espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2014;

Atès que dins del termini de presentació de sol.licituds, del 28 de març al 23 d'abril de 2014, ambdós inclosos, es van presentar les sol.licituds que es detallen a continuació:

1.- Iniciativa per Catalunya-Els Verds (ICV)

2.- Asociación Cultural Andaluza Casa de Sevilla;

3.- Partit dels Socialistes de Catalunya;

4.- Club Peña Unión Málaga;

Vista l'acta de la Comissió Tècnica reunida en data 28 d'abril de 2014, als efectes d'examinar la documentació presentada i valorar les propostes, així com proposar-ne la resolució que haurà de ser aprovada per aquesta Junta de Govern Local;

Atès que, d'acord amb l'esmentada acta, les següents sol.licituds:

1.- Iniciativa per Catalunya-Els Verds;

2.- Asociación Cultural Andaluza Casa de Sevilla;

3.- Partit dels Socialistes de Catalunya;

4.- Club Peña Unión Málaga;

reuneixen els requisits que preveu l'article 3 de les bases reguladores, i, que, d'acord amb la puntuació atorgada resultant de la valoració efectuada, es proposa l'atorgament de les llicències segons l'ordre de puntuació següent:

CLUB PEÑA UNION MALAGA: 21 punts

INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS: 20 punts

ASOCIACION ANDALUZA CASA DE SEVILLA: 20 punts

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA: 19 punts

Atès que en Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2013, es van aprovar els Preus Públics de l'Ajuntament de Sant Boi per a l'exercici 2014 segons el qual en l'Ordenança reguladora dels "Preus Públics, diferents activitats i serveis", en el punt 6 "Utilització carpa municipal Festa Major" , s'especifica que el pagament per utilització de la Carpa Municipal per Festa Major serà de vuit-cents vuitanta quatre euros amb trenta cèntims (884,30 euros);

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Aprovar l'atorgament de llicències temporals d'ocupació dels espais destinats a Bar dins l'Envelat de Festa Major 2014, del 16 al 20 de maig de 2014, d'acord amb la proposta efectuada per la Comissió Tècnica reunida en data 28 d'abril de 2014, als següents sol.licitants, amb el corresponent pagament a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic ( OMAP) del preu públic per utilització de la Carpa Municipal Festa Major, establert en l'Ordenança reguladora dels "Preus Públics, diferents activitats i serveis", en el punt 6 "Utilització carpa municipal Festa Major":

1) Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), amb domicili a Rambla Rafael Casanova, núm. 13, 08830 Sant Boi de Llobregat.

2) Asociación Cultural Andaluza Casa de Sevilla, amb domicili al c/Riera Gasulla, núm. 14, bx 1a. 08830 Sant Boi de Llobregat.

3) Partit dels Socialistes de Catalunya, amb domicili al c/Nicaragua, núm. 75 de Barcelona.

4) Club Peña Unión Malaga, amb domicili al c/Montmany, núm. 78, LC 03. 08830 Sant Boi de Llobregat.

Les condicions de l'ús dels espais seran les que consten a les bases que regulen l'atorgament d'aquestes llicències aprovades en data 10 de març de 2014.

Segon: El preu public derivat d'aquesta llicència, que és de 884,30 euros, haurà de liquidar-se a l'OMAP. Les corresponents llicències també es reculliran a l'OMAP.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Serveis Socials

007. Aprovació del plec de clàusules administratives, de prescripcions tècniques particulars, de l'annex núm 1 i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del subministrament de catering pel menjador social per a la gent gran ubicat a Can Massallera

Número d'expedient N801-U224-2014-018

Vist l'informe tècnic de data 14 d'abril de 2014, emès a resultes del proveïment d'incoacció d'expedient, segons el qual l'esmentada contractació resta justificada en la seva conveniència i necessitat;

Atès que l'esmentada contractació és convenient dur-la a terme pel procediment negociat sense publicitat; per aplicació de l'article 173.f del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d'un subministrament de pressupost inferior a 60.000 euros;

Atès el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que ha de regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament i informat favorablement per la Intervenció municipal;

Atesos els articles 169 i 178 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, segons els quals quan s'utilitzi el procediment negociat serà necessari sol·licitar l'oferta d'empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, sense que el seu número sigui inferior a tres, sempre que això sigui possible, i fixar amb la seleccionada el preu, deixant constància de tot això a l'expedient;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la conveniència, oportunitat i necessitat de portar a terme la contractació del subministrament de catering pel menjador social per a la gent gran ubicat a can Massallera.

SEGON: Aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i l'annex núm. 1 per a la contractació del subministrament de catering pel menjador social per a la gent gran ubicat a can Massallera, que es durà a terme mitjançant el procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb la normativa aplicable.

TERCER: Convocar la contractació pel procediment negociat, amb subjecció al plec de clàusules particulars aprovat. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de recepció de la invitació a participar.

Per a tal fi, s'haurà de sol·licitar, per part de la unitat responsable, l'oferta d'empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, sense que el seu número sigui inferior a tres, sempre que això sigui possible, i fixar amb la seleccionada el preu, deixant constància de tot això a l'expedient.

QUART: Aprovar l'autorització de la despesa per l'import màxim de vint-i-cinc mil tres-cents euros (25.300 euros) dels quals vint-i-tres mil euros (23.000 euros) corresponen a la base i dos mil tres-cents euros (2.300 euros) corresponen a l'IVA i declarar la plurianualitat de la despesa d'acord amb l'article 174.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la qual s'imputarà a càrrec de les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

- Exercici 2014 a càrrec de l'aplicació pressupostària 986 23304 22719 Menjadors Socials Gent Gran la quantitat de 14.876,40 euros IVA inclòs.

- Exercici 2015 a càrrec de la mateixa aplicació pressupostària corresponent a l'exercici 2015 la quantitat de 10.423,60 euros IVA inclòs

Aquest acord resta condicionat a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Igualtat de gènere

008. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei per la gestió del Centre de Recursos i Documentació de les Dones

Número d'expedient N801-U224-2013-006

Atès que la Junta de Govern Local en data 21 de maig de 2013 va adjudicar a l’entitat Did: Dinamització i Documentació per a la Igualtat d’Oportunitats, el servei per la gestió del Centre de Recursos i Documentació de les Dones, pel termini d’un any a comptar des de la signatura del contracte;

Atès que en la clàusula 1a. del Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, s’estableix la possibilitat de prorrogar el contracte per un any més;

Atès que en data 23 d'abril de 2014, l’entitat adjudicatària ha sol·licitat la pròrroga de l’esmentat contracte per un any, de conformitat amb allò establert en la clàusula 1ª del plec de condicions;

Atès que des de la Unitat d’Inclusió Social i Igualtat es proposa l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de gestió del Centre de Recursos i Documentació de les Dones pel termini d’un any, des del 31 de maig de 2014 fins el 30 de maig de 2015, atès que l’empresa adjudicatària està prestant el servei de forma satisfactòria;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/04/2014

D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener;

D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;

D'acord amb l'article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

D'acord amb l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei per la gestió del Centre de Recursos i Documentació de les Dones a l'entitat DID, Dinamització i Documentació per a la Igualtat d'Oportunitats amb NIF ..........., per import de vint-i-vuit mil nou-cents setanta-quatre euros amb setze cèntims (28.974,16 euros) exempts d'IVA.

SEGON.- Disposar la despesa de caràcter plurianual d'acord amb l'article 174.2.b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, per l'import vint-i-vuit mil nou-cents setanta-quatre euros amb setze cèntims (28.974,16 euros) exempts d'IVA. Aquesta despesa s'imputarà de la següent manera:

- 16.901,59 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 985 23211 22616 Centre Recursos Dona del pressupost 2014,

- 12.072,57 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 985 23211 22616 Centre Recursos Dona del pressupost 2015, corresponent a 5 mesos, de gener a maig de 2015.

TERCER.- Notificar al contractista aquest acord i requerir-lo perquè concorri a formalitzar la pròrroga del contracte.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Patrimoni Immobiliari

009. Aprovar el contingut del conveni d'extinció anticipada i de mutu acord de concessió administrativa a signar respecte al Mercat Centre-La Muntanyeta. Parada 23; Magatzem 82; Aparcament 98 i 120.

Número d'expedient N750/2014/005. Fitxa núm. 232. Parada núm. 23; Magatzem 82; Aparcaments 98 i 120 (Mercat Municipal Centre-La Muntanyeta

1.- Atès que l’Ajuntament, propietari del MERCAT MUNICIPAL CENTRE-LA MUNTANYETA, per acord de Ple de data 14/07/1997 va adjudicar la concessió per la construcció i posterior explotació d'un mercat municipal a l'eix comercial de centre ciutat, posteriorment anomenat MERCAT MUNICIPAL CENTRE-LA MUNTANYETA a PROMOTORA DEL MERCAT DE SANT JOSEP DE SANT BOI, SA, havent-se subscrit el document administratiu en data 28/10/1997, i una addenda del mateix en data 05/12/1997;

2.- Vist l'acord de Ple de data 26/01/1998 relatiu a l'aprovació de la modificació del contracte de concessió del projecte de construcció i posterior explotació d'un mercat municipal, facultant-se a l’empresa concessionària a efectuar transmissions parcials de la concessió de la que era titular als adquirents de les parades, que autoritza la constitució d'una hipoteca sobre la globalitat de la concessió, subscrivint-se en data 05/02/1998 el contracte de modificació de les condicions;

3.- Atès que en data 19/03/1998 es va atorgar escriptura pública de formalització de la concessió administrativa davant del notari Sr. ........., núm. 619 del seu protocol, havent-se inscrit en el Registre de la Propietat, causant la inscripció 2ª de la finca registral municipal;

4.- Vista l'escriptura pública de declaració d’obra nova i divisió horitzontal atorgada en data 19/03/1998 per PROMOTORA DEL MERCAT DE SANT JOSEP DE SANT BOI, SA davant del notari Sr. .........., núm. 620 del seu protocol, de la que van resultar 170 departaments (parades, magatzems i places d’aparcament), havent-se inscrit en el Registre de la Propietat, causant la inscripció 3ª de la finca registral municipal en data 5/03/1999;

5.- Atès que en data 19/03/1998 igualment es va atorgar escriptura pública de constitució d’hipoteca a favor de la CAIXA D'ESTALVIS PENEDÈS, davant del notari Sr. ..........., núm. 621 del seu protocol;

6.- Atès que la Sra. .......... i el Sr. ........... són titulars per meitat i proindivís de les quatre concessions demanials dins el mercat municipal Centre-La Muntanyeta amb la descripció i dades que figuren en el Registre de la Propietat, i que es transcriuen:

6.1.- DESCRIPCIÓ del tenor literal següent: ENTIDAD NÚMERO VEINTITRÉS. Tienda número VEINTITRÉS, en contrucción, de la planta baja, del edificio destinado a MERCADO, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número y calle Joan Miró, sin número, tiene una superficie construida de quince metros veinticuatro decímetros cuadrados. LINDA: al frente, izquierda y fondo, con zona de paso; a la derecha entrando, con la tienda número dieciocho. Se le asigna un coeficiente general de cuarenta y dos centésimas de entero por ciento.

DADES REGISTRALS: Finca registral número 41.583 (IDUFIR número 08102000286155) inscrita al full 180, del tom 1.372, llibre 786 de Sant Boi de Llobregat.

REFERENCIA CADASTRAL: 9275101DF1797E0024AH.

6.2.- DESCRIPCIÓ del tenor literal següent: ENTIDAD NÚMERO OCHENTA Y DOS. Almacén número OCHENTA Y DOS, en construcción, en la planta sótano, del edificio destinado a MERCADO, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número y calle Joan Miró, sin número, tiene una superficie construida de trece metros cincuenta y cuatro decímetros cuadrados. LINDA: al frente, con zona de paso; a la derecha entrando, con el almacén número 81; a la izquierda, con el almacén número 83; al fondo, con el subsuelo de zona de viandantes. Se le asigna un coeficiente general del edificio de treinta y siete centésimas por ciento.

DADES REGISTRALS: Finca registral número 41.701 (IDUFIR número 08102000286773) inscrita al full 133, del tom 1.377, llibre 790 de Sant Boi de Llobregat.

REFERENCIA CADASTRAL: 9275101DF1797E0083YA.

6.3.- DESCRIPCIÓ del tenor literal següent: ENTIDAD NÚMERO NOVENTA Y OCHO. Plaza de parking número NOVENTA Y OCHO, en la planta sótano, del edificio destinado a MERCADO, en construcción, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número y calle Joan Miró, sin número, tiene una superficie construida de diez metros setenta y siete decímetros cuadrados. LINDA al frente, con zona de paso y maniobra; a la derecha entrando, con la plaza número 99, a la izquierda, con la plaza 97; al fondo, con el subsuelo de zona de viandantes. Se le asigna un coeficiente general del edificio de treinta centésimas por ciento.

DADES REGISTRALS: Finca registral número 41.733 (IDUFIR número 08102000286933) inscrita al full 181, del tom 1.377, llibre 790 de Sant Boi de Llobregat.

REFERENCIA CADASTRAL: 9275101DF1797E0099LQ.

6.4.- DESCRIPCIÓ del tenor literal següent: ENTIDAD NÚMERO CIENTO VEINTE: Plaza de parking número CIENTO VEINTE, en construcción, en la planta sótano, del edificio destinado a MERCADO, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número y calle Joan Miró, sin número, en planta sótano, tiene una superficie construida de once metros cuadrados. LINDA: al frente, con zona de paso y maniobra; a la derecha entrando, con la plaza número 119; a la izquierda, con la plaza número 121; al fondo, con la plaza número 141. Se le asigna un coeficiente general del edificio de treinta y una centésimas de entero por ciento.

DADES REGISTRALS: Finca registral número 41.777 (IDUFIR número 08102000287152) inscrita al full 22, del tom 1.378, llibre 791 de Sant Boi de Llobregat.

REFERENCIA CADASTRAL: 9275101DF1797E0121AH.

7.- Vist , respecte al títol, que les quatre finques descrites, es troben inscrites quant al dret de concessió administrativa a favor dels cònjuges el senyor .......... i la senyora ..........., per meitat i proindivís, per títol de cessió dels cònjuges .......... i la senyora ............., i la senyora ..........., mitjançant escriptura atorgada a Sant Boi de Llobregat, el vint-i-u d'abril de dos mil sis, davant la Notari ............, número 565 de protocol, juntament amb una escriptura de subsanació atorgada per l'esmentada Notari, la senyora ..........., el vint-i-sis de setembre de dos mil sis, número 1.256 de protocol. Aíx resulta de la seva inscripció 4a de data tretze d'octubre de dos mil sis.

8.- Atès que, llevat del matganzen descrit, respecte a les altres finques hi constencàrregues. Sense perjudici de les limitacions resultants del règim de Propietat Horitzontal constituït sobre el total edifici es troben afectes a les següents (el magatzem no està hipotecat):

a) HIPOTECA constituïda sobre el dret de concessió administrativa que sobre la finca de què es tracta ostenten els titulars de dita concessió, per la societat "Promotora del Mercat de Sant Josep de Sant Boi, SA", sobre aquesta i altres cent vint-i-set entitats concessionals més d'aquesta vila, a favor de la "CAIXA D'ESTALVIS DELS PENEDÈS", en garantia d'un préstec global, ingressat en compte, de tres-cents quaranta-sis milions vuitanta-sis mil pessetes equivalents a dos milions vuitanta mil divuit euros amb setanta-cinc cèntims d'euro i accessoris; RESPONENT aquesta entitat concessional de quatre milions setanta-dos mil pessetes equivalents a vint-i-quatre mil quatre-cents setanta-tres euros amb vint-i-un cèntims d'euro, dels seus interessos ordinaris corresponents al tipus màxim del dotze per cent anual durant tres anualitats; de la quantitat d'un milió de pessetes equivalents a sis mil deu euros amb dotze cèntims d'euro per a costes i despeses, i de la quantitat de cent noranta-tres mil vuit-cents noranta pessetes equivalents a mil cent seixanta-cinc euros amb trenta cèntims d'euro, entenent-se que en cap cas, els interessos remuneratoris més els de demora podran excedir de l'equivalent a cinc anualitats d'interessos, i que, en cas de que excedissin es reduiran els de demora en l'import excedit. El prestatari es compromet a retornar el principal del préstec en disset anys, dels quals els dos primers seran de carència, sense que s'hagi d'amortitzar capital. La primera quota d'amortització de capital i interessos s'haurà de fer efectiva el dia dinou d'abril de dos mil i l'última el dia dinou de març de dos mil quinze. Taxada per a subhasta l'entitat concessional en la quantitat de sis milions cent vuit mil pessetes, equivalents a trenta-sis mil set-cents nou euros amb vuitanta-un cèntims d'euro, assenyalant-se com a domicili de la part deutora el de la finca hipotecada. Així resulta de la seva inscripció 2a, de data cinc de març de mil nou-cents noranta-nou, motivada per una escriptura atorgada a Sant Boi de Llobregat, el dinou de març de mil nou-cents noranta-vuit, davant el Notari el senyor ............, número 621 de protocol, i d'una escriptura de rectificació atorgada a aquesta Vila, el setze de novembre de mil nou-cents noranta-vuit, davant el Notari el senyor ..........., número 2.391 de protocol.

b) Respecte dels drets de concessió administrativa que sobre la finca de què es tracta ostenten els titulars de la mateixa, a la nota estesa al marge de la inscripció 3a, de data set d'agost de mil nou-cents noranta-nou, de no haver-se fet constar la referència cadastral aportada, a què es refereix el punt quart de l'article 50 de la Llei 13/1996 de 30 de setembre, de mides fiscals, administratives i de l'Ordre Social, als efectes de la constància de la Referència Cadastral de la finca de què es tracta, per tractar-se de la referència del solar.

c) Segons resulta de la inscripció 4a, de data tretze d'octubre de dos mil sis, mitjançant escriptura atorgada a Sant Boi de Llobregat, el vint-i-u d'abril de dos mil sis, davant la Notari ..........., número 565 de protocol, juntament amb una escriptura de subsanació atorgada per l'esmentada Notari, señora ........, el vint-i-sis de setembre de dos mil sis, número 1.256 de protocol, els actuals titulars de la concessió administrativa, s'han subrogat en la posició jurídica de deutors del préstec hipotecari constituït sobre el dret de concessió de la finca de què es tracta, en la seva inscripció 2a, havent acceptat l'esmentada subrogació la "Caixa d'Estalvis del Penedès", havent-se modificat el domicilli a efectes de notificacions de la part deutora, al carrer Torrefigueres, número 44, baixos 2a de Sant Boi de Llobregat.

d) Respecte dels drets de concessió administrativa que sobre la finca de què es tracta ostenten els titulars de la mateixa, a la nota estesa al marge de la inscripció 4a, de data tretze d'octubre de dos mil sis, de no haver-se aportat els documents a què es refereix el punt quart de l'article 50 de la Llei 13/1996, de mides fiscals, administratives i de l'Ordre Social, als efectes de la constància de la Referència Cadastral de la finca de què es tracta.

9.- Atès que hi consta a l'expedient que el crèdit hipotecari ha estat sufragat íntegrament a l'entitat bancària pels titulars de les concessions, i que manca la corresponent cancel·lació hipotecaria, de la que es faran càrrec els concessionaris.

10.- Vista la memòria emesa en data 31/01/2014 pel Departament de promoció de la Ciutat, justificativa de la necessitat d'endegar un procés que, en el seu cas, haurà de concloure amb la tramitació preceptiva del projecte de reordenació i reorganització del mercat municipal Centre-La Muntanyeta, amb extinció anticipada d'algunes de les concessions existents (projectes d'obres i activitats, execució d'obres, noves concessions o cessió d'ús dels nous espais), entre les quals es troba les de titularitat de la Sra. ........... i el Sr. ............ abans descrites;

11.- Atès que l'Ajuntament i la Sra. ........... i el Sr. .............. han arribat a un acord de voluntats per procedir a l'extinció anticipada de les concessions demanials descrites;

12.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 14/04/2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- APROVAR el contingut del CONVENI D'EXTINCIÓ ANTICIPADA I DE MUTU ACORD, AMB LLIURAMENT I PRESSA DE POSSESSIÓ, a signar entre l'Ajuntament i la Sra. ............. i el Sr. ............. respecte a les concessió administratives de la parada número 23, magatzem número 82; i aparcament números 98 i 120, descrites en la part expositiva del present acord, del Mercat Centre-La Muntanyeta, la possessió de les quals serà lliurada, lliure de gravamens i d'ocupants, i al corrent dels pagaments corresponents, per la Sra. ............. i el Sr. ............ a l'Ajuntament en l'acte de la signatura del conveni.

SEGON.- APROVAR l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de l'import total de disset mil cinc-cents euros (17.500,00) EUROS a abonar, en concepte de contraprestació per tots els conceptes corresponents, per l'extinció anticipada de les esmentades concessions, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 207 1510 60000, "Expropiacions i adquisicions patrimoni" del pressupost municipal 2014.

El pagament, s'efectuarà als interessats, amb domicili al carrer .........., núm. ........., ........... de Sant Boi de Llobregat, en el moment de la signatura del conveni d'extinció, moment en que l'Ajuntament prendrà possessió dels espais objecte de les concessions, amb la distribució següent:

- 8.750,00 euros a la Sra. ........... amb NIF ............, mitjançant el lliurament de dos xecs, un de 8.000,00 euros i l' altre de 750,00 euros ; i

- 8.750,00 euros al Sr. ............ amb NIF ............ ,mitjançant el lliurament de dos xecs, un de 8.000,00 euros i l' altre de 750,00 euros .

TERCER.- FACULTAR indistintament al Tinent d'Alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Territori i Ciutadania i al Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Governança i Ciutadania, per a formalitzar tots els documents necessaris per a fer efectiva l'acord anterior.

QUART.- ANOTAR aquest acord en l'inventari de béns immobles i drets reals de la Corporació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Disciplina Urbanística

010. Aprovació de desestimar recurs de reposició interposat contra l'acord de Junta de Govern Local de data 16/09/2013

Número d'expedient X213/2013/203

Atès que la Junta de Govern Local de data 16 de setembre de 2013 va declarar no legalitzables les obres consistents en la formació d'una llosa de formigó armat i instal·lació d'habitatge mòbil de dimensions aproximades 11,00 x 4,00 metres, així com una porta amb pilars d'obra a la finca situada al carrer Cabrera 14, d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal de data 8 de juliol de 2013 on fa constar que a la vista del règim urbanístic vigent a la finca, en raó a la seva classificació urbanística com a Sòl NO urbanitzable i destinació a Sistema d'espais lliures - Parc Forestal de repoblació (clau 28), no és viable la legalització de les obres executades sense llicència, en tant que es tracta de sòl amb aprofitament exclusivament forestal en el que en qualsevol cas no s'admet l'ús d'habitatge, i en conseqüència, es va ordenar al Sr. .......... perquè procedeixi a la restauració de la realitat física alterada de la finca mitjançant la demolició i desmuntatge de la construcció executada.

En data 19 de setembre de 2013 es notifica a l'interessat.

Vist el recurs de reposició presentat en data 20 de setembre de 2013, registre general d'entrada 2013019095, pel Sr ............. .

Vist l'informe emès en data 31 de març de 2014 pel lletrat de Serveis Jurídics on proposa la total desestimació del recurs presentat, en base a la següent argumentació:

"PRIMERA.- A l'escrit es manifesta que "... acepten mi situación actual dado que no tengo ninguna otra vivienda y tengo dos hijos menores de tres y seis años y me aferro a la ley de que todo español tiene derecho a una vivienda digna. - Yo con mis correspondientes permisos he instalado un mobile home que ahora me piden que retire. He hecho una pared con una puerta para que yo y mi familia podamos acceder a la vivienda. Si quieren sancionarme por dicha puerta yo no me negaré a pagar. De hecho la pared que he hecho a -sic-, mejorado esteticamente esa zona. También me acusan de haber construido una losa de hormigón que yo no he hecho, esa losa estaba allí pero al yo limpiar la descubri".

I.1.- En el que afecta els dos béns jurídics protegibles: el dret a una vivenda digna –article 47 de la Constitució-, i la protecció de la legalitat urbanística infringida –articles 199 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i següents-, el Tribunal Suprem a la seva sentència de data 27 de desembre de 2001 (ID CENDOJ 28079130052001100542), diu :

2º.- ... El artículo 47 de la C.E. no impide que las viviendas puedan ser demolidas si ello es exigido por la restauración de la legalidad urbanística infringida (artículo 52 del Reglamento de Disciplina Urbanística, a cuyo tenor "en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal").

Por lo demás, la demolición no es en este caso una medida desproporcionada, habida cuenta de que la sentencia de instancia consideraba probado que no solo parte del edificio sino todo él se encuentra en la zona de no edificación.

Seguint la línia argumental de l’obiter dicta contingut a la sentència abans esmentada no cal oblidar que, d’acord amb l’article 199.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, la potestat de protecció de la legalitat urbanística és d’exercici preceptiu i, per altra banda, els principis rectors de la política social i econòmica –un dels quals és el reconegut a l’article 47 de la Constitució-, només podran ser al·legats davant la jurisdicció ordinària d’acord amb el que disposin les Lleis que els desenvolupin –article 53.3 Constitució-.

I.2.- Quant a la resta d'al·legacions cal concloure que no desvirtuen les conclusions a les que arriba la resolució que s'impugna segons la qual es declaren "...no legalitzables les obres consistents en la formació d'una llosa de formigó armat i instal·lació d'habitatge mòbil de dimensions aproximades 11,00 x 4,00 metres, així com una porta amb pilars d'obra a la finca situada al carrer Cabrera 14, d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal de data 8 de juliol de 2013 on fa constar que a la vista del règim urbanístic vigent a la finca, en raó a la seva classificació urbanística com a Sòl NO urbanitzable i destinació a Sistema d'espais lliures - Parc Forestal de repoblació (clau 28), no és viable la legalització de les obres executades sense llicència, en tant que es tracta de sòl amb aprofitament exclusivament forestal en el que en qualsevol cas no s'admet l'ús d'habitatge...".

D'acord amb l'establert a:

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme.

Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de sòl.

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques.

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Desestimar totalment el recurs de reposició interposat en data 20 de setembre de 2013, registre general d'entrada 2013019095, pel Sr. ............, contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de setembre de 2013, d'acord amb l'informe emès en data 31 de març de 2014 pel lletrat de Serveis Jurídics esmentat als antecedents del present acord.

Segon.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de setembre de 2013, on s'ordena al Sr. ........... perquè procedeixi a la restauració de la realitat física alterada de la finca mitjançant la demolició i desmuntatge de la construcció executada i no legalitzable, consistents en la formació d'una llosa de formigó armat i instal·lació d'habitatge mòbil de dimensions aproximades 11,00 x 4,00 metres, així com una porta amb pilars d'obra a la finca situada al carrer Cabrera 14.

Les mesures ordenades hauran de ser executades en el termini màxim d'un més des de la notificació del present acord i a càrrec dels propis interessats, d'acord amb el que preveu l'article 267.3.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

D’acord amb l’article 267.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, si l’interessat entén que el termini d’un mes és insuficient per complir el requeriment de restauració, podrà presentar un programa de restauració en el qual fixi el termini exacte que necessita per complir el requeriment, que s’haurà d’aprovar per l’Ajuntament.

Tercer.- Advertir a l'interessat que, en cas d’incompliment, s'acordarà l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de la facultat de l'òrgan municipal competent d'imposar multes coercitives de conformitat amb l'article 225 del Text refós de la Llei d'urbanisme

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Serveis de Ciutat

011. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de millora de l'enllumenat públic al C/ Francesc Macià, entre el C/ Tres d'Abril i el C/ Jaume I.

Número d'expedient X116/U670/2014/002

Vist el Projecte d'obra municipal ordinària de millora de l'enllumenat públic al C/ Francesc Macià, entre el C/ Tres d'Abril i el C/ Jaume I (X116/U670/2014/002), promogut per l'Ajuntament i redactat per la Unitat Tècnica de Suport del Servei de Serveis Municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de cent noranta-nou mil tres-cents noranta-cinc euros amb cinc cèntims (199.395,05 .-euros) (IVA inclòs);

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- Aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de millora de l'enllumenat públic al C/ Francesc Macià, entre el C/ Tres d'Abril i el C/ Jaume I (X116/U670/2014/002), redactat per la Unitat Tècnica de Suport del Servei de Serveis Municipals, amb un pressupost d'execució per contracte cent noranta-nou mil tres-cents noranta-cinc euros amb cinc cèntims (199.395,05 .-euros) (IVA inclòs).

El termini d'execució de les obres s'estableix en sis (6) mesos.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari dóna compte de la sentència dictada el 18 de març de 2014 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona que desestima el recurs interposat pel Sr. ........... contra la desestimació en data 24 d'abril de 2012 del recurs contra la resolució sancionadora de 31 de gener de 2012 per la que s'imposava una sanció de 300 € per excés de velocitat.

El secretari amplia la informació sobre els antecedents i efectes de la sentència dictada el 18 de març de 2014 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona que estima el recurs interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2008 en la part relativa a l'aprovació definitiva del conveni urbanístic subscrit entre l'Ajuntament i Promociones Call Roman,SA.


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau de la Sra. alcaldessa.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades