Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:32:18 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 04/28/2014

Número d'expedient: N112-2014-17

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:41 AM

Hora final: 12:25 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

Regidors/res
Olga García Piernas

S'han excusat d'assistir-hi

Vocals
Lluïsa Moret i Sabido

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-16

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la ciutat

002. Sol·licitar una subvenció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per els projectes d'iniciatives d’autoocupació dins del Pla Metropolità de Suport a les polítiques Socials Municipals 2014-2015.

Número d'expedient C14063004

Atès que amb data 24 de febrer la Junta de Govern va acceptar la subvenció de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat dins el Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2014-2015, per un import de SET-CENTS VUITANTA QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS (784.640.- euros), corresponent al 80%, i el 20% restant, CENT-NORANTA SIS-MIL CENT SEIXANTA EUROS (196.160,00 euros), es l'aportació econòmica que tindrà que fer l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Atès que la subvenció aprovada són programes que generen ocupació directa temporalment, reforcen el dispositius d'ocupació i donen formació millorant l'ocupabilitat de les persones aturades, adreçades als col·lectius de persones amb més dificultats davant la situació de crisi actual (persones aturades de llarga durada, families amb tots els membres a l'atur, persones en risc d'exclusió social i d'altres de naturalesa anàloga).

Atès que l’any 2013, el Servei a Empreses i Persones Emprenedores de CORESSA va gestionar un fons, provinent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que tenia com a objectiu donar recolzament a les noves iniciatives d’autoocupació. Dotat amb un total de 70.000 €, englobava quatre línies de treball, que es relacionen a continuació :

Cursos per al foment de l’emprenedoria

7.000 €

Bonificació de les despeses d’instal·lació al Viver d’Empreses, al Sant Boi Centreserveis i al nou espai de coworking

30.000 €

Bonificant quotes de cotització de RETA (autònoms)

27.000 €

Augment de l’oferta de serveis

6.000 €

Total

70.000 €

Després d’analitzar el desenvolupament de cada una de les línies en aquesta primera edició, es plantejava una segona edició, que engloba el període comprès entre 1 de gener de 2014 i 30 de juny de 2015, mantenint algunes línies de les anteriors i modificant-ne d’altres. Les línies són les següents :

Cursos per al foment de l’emprenedoria

4.800 €

Bonificació de les despeses d’arrendament de naus industrials, locals comercials, oficines, instal.lació al Viver d’Empreses, al Sant Boi Centreserveis, espai de Coworking i domiciliació comercial.

15.000 €

Bonificació de les quotes del RETA (autònoms)

26.200 €

Ajuts per a projectes d’emprenedoria i economia social

24.000 €

Gestió tècnica i administrativa

17.500 €

Total

87.500 €

L’objectiu és que el total de beneficiaris d’aquestes accions siguin 135.

Atès que aquestes actuacions proposades estan en el Pla de suport a les politique socials municipals de l'AMB, dins del projecte per la 2ona. fase 2014-2015, ja que són programes que potencien les iniciatives d'activitat emprenedora i d'autoocupació.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 24/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Sol·licitar una subvenció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la 2ona fase 2014-2015 dins del Pla metropolità de suport a les politiques socials municipals, que potencien les iniciatives d'activitat emprenedora i d'autoocupació, per un import de SETANTA-MIL EUROS (70.000,00 euros), que és el 80% que subvenciona l'Àrea Metropolitana de Barcelona de l'import total del pressupost d'aquest projecte que és de VUITANTA-SET MIL CINC-CENTS EUROS (87.500,00 euros). El 20% restant, DISSET MIL CINC-CENTS EUROS (17.500,00 euros), és l'aportació econòmica que tindrà que fer l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Habitatge

003. Aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Diputació de Barcelona, per al funcionament d'un servei d'Intermediació pels deutes de l'habitatge (SIDH)i del servei d'atenció ciutadana (SAC)

Número d'expedient N662/049/2014/001

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" (BOPB de 8/6/2012), que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat d'establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels recursos del Pla;

Atès que la Diputació de Barcelona ha detectat una demanda ciutadana creixent d'informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les seves quotes hipotecàries, i per aquest motiu ha establert un Servei d'Orientació Jurídic (SOJ) i un servei d'Intermediació de l'Habitatge (SIDH) de manera conveniada, entre d'altres, amb els Col·legis d'Advocats de la demarcació de Barcelona;

Atès que la Diputació de Barcelona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han signat, en data 5 de desembre de 2012, un conveni per el funcionament del Servei d'Assessorament sobre el Deute Hipotecari (Ofideute), per prestar un servei d'atenció a les persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals. Aquesta col·laboració es durà a terme mitjançant el servei d'Ofideute de l'Agència de Habitatge de Catalunya i el Servei d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge (SIDH) de la Diputació de Barcelona;

Atès que els municipis tenen competències pròpies en l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social –article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, LRBRL en endavant-;

Atès que, d’acord amb l’establert a l’article 25 LRBRL, l’article 26.1.c) els municipis de població superior a 20.000 habitants han de prestar, entre d’altres, els serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social;

Atès que en el marc del dret a l’habitatge –constitucionalment reconegut a l’article 47 CE i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya als seus article 26 i 47-, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, estableix al seu article 8.1 que “Els ens locals, sota el principi d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure.”;

Atès que, d'acord amb l’article 57.2 de la LRBRL, la subscripció de convenis ha de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminant duplicitats administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera;

Vista la minuta del conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona per al funcionament d'un servei d'Intermediació pels deutes de l'habitatge (SIDH)i del servei d'atenció ciutadana (SAC);

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Diputació de Barcelona, per al funcionament d'un servei d'Intermediació pels deutes de l'habitatge (SIDH) i del servei d'atenció ciutadana (SAC).

SEGON: ESTABLIR que la vigència d’aquest conveni s’estendrà des de la seva data de signatura fins a l’extinció del conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per al funcionament del SIDH.

TERCER: ACCEPTAR l'aportació econòmica de 7.300,00 €, per a l’anualitat 2014, a fer efectiva per la Diputació de Barcelona, per a la realització de les tasques previstes en el conveni, la qual serà transferida a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

QUART: NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona.

L'Import esmentat 7300 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 640.15210.46100 - Conveni Diputació Implantació Servei Intermediació , .

Abandona la sessió la regidora Sra. Olga Garcia Piernas.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ALCALDIA

Alcaldia

004. Ratificació de la sol·licitud presentada a la convocatòria del Premi Compromís Democràtic per a l'any 2014

Número d'expedient N309/U220/2014/005

Vista l'ordre GRI/17/2014, de 8 de gener, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió del Premi Compromís Democràtic, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

Atès que aquestes bases tenen per objecte regular el Premi Compromís Democràtic i l'objecte d'aquest és premiar experiències reeixides del món local i de les entitats sense afany de lucre que contribueixien a l'enriquiment i a la millora de la qualitat democràtica del municipi o de l'entitat, de la participació ciutadana, la transparència i la rendició de comptes.

Atès que el termini per a la presentació de sol.licituds finalitzava el dia 5 d'abril de 2014 i segons les bases en el cas dels ens locals les sol.licituds s'havien de presentar per mitjans electrònics a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT.

Atès que el dia 5 d'abril de 2014 s'ha presentat sol.licitud, signada per l'alcalde, a l'esmentat premi per al projecte anomenat "El Comitè d'Ètica (COET) com a element clau del procés d'implantació i desenvolupament del Codi Ètic" a través de l'EACAT.

Atès que segons les Bases reguladores del Premi Compromís Democràtic les sol.licituds han de ser aprovades per l'òrgan competent i han de ser formalitzades per la persona facultada o apoderada a aquest efecte,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Ratificar la sol.licitud al Premi Compromís Democràtic per al 2014, presentada per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i signada per l'alcalde en data 5 d'abril de 2014, que convoca el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya amb el projecte anomenat "El Comitè d'Ètica (COET), com a element clau del procés d'implantació i desenvolupament del Codi Ètic"

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Joventut

005. Aprovació del plec de clàusules administratives, de prescripcions tècniques particulars, de l' annex i de la convocatòria que regeix la contractació del Servei relatiu a la Xarxa d’Atenció Informativa als Instituts del Servei d’Informació Juvenil El Punt, a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Número d'expedient N801/U224/2014/019--

Vist l'informe tècnic de data 22 d'abril de 2014, emès a resultes del proveïment d'incoació d'expedient, segons el qual l'esmentada contractació resta justificada en la seva conveniència i necessitat;

Atès que l'esmentada contractació és convenient dur-la a terme pel procediment negociat sense publicitat; per aplicació de l'article 174 apartat e) i 177.2. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d'un servei de pressupost inferior a 60.000 euros;

Atès el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, que ha de regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament i informat favorablement per la Intervenció municipal;

Atesos els articles 169 i 178 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, segons els quals quan s'utilitzi el procediment negociat serà necessari sol·licitar l'oferta d'empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, sense que el seu número sigui inferior a tres, sempre que això sigui possible, i fixar amb la seleccionada el preu, deixant constància de tot això a l'expedient

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la conveniència, oportunitat i necessitat de portar a terme la contractació del Servei relatiu a la Xarxa d’atenció Informativa als Instituts del Servei d’Informació Juvenil El Punt, dins del projecte de descentralització informativa amb la finalitat d'aconseguir apropar i difondre informació d'interès juvenil als centres d'ensenyament secundari.

SEGON: Aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, i l'annex, per a la contractació del Servei relatiu a la Xarxa d’atenció Informativa als Centres d’Ensenyament Secundari del Servei d’Informació Juvenil El Punt, que es durà a terme mitjançant el procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb la normativa aplicable.

TERCER: Convocar la contractació pel procediment negociat, amb subjecció al plec de clàusules particulars aprovat. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de recepció de la invitació a participar.

Per a tal fi, s'haurà de sol·licitar, per part de la unitat responsable, l'oferta d'empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, sense que el seu número sigui inferior a tres, sempre que això sigui possible, i fixar amb la seleccionada el preu, deixant constància de tot això a l'expedient.

QUART: Aprovar l'autorització de la despesa per l'import màxim de vint-i-tres mil cinc-cents trenta-quatre euros amb cinquanta cèntims (23.534,50 €) dels quals dinou mil quatre-cents cinquanta euros (19.450 €) corresponen a la base i quatre mil vuitanta-quatre euros amb cinquanta cèntims (4.084,50€) corresponen a l'IVA i declarar la plurianualitat de la despesa, d'acord amb l'article 174.2. b) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la qual s'imputarà a càrrec de l'aplicació pressupostaria 985 23230 22616" Descentralització Informativa als Instituts", del pressupost municipal de l'any 2014 i de l'aplicació pressupostària que es determini de l'any 2015, amb les següents anualitats:

- Exercici 2014: la quantitat de 11.767,25€

- Exercici 2015: la quantitat de 11.767,25€

Aquest acord resta condicionat a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

006. Aprovació del Pla de seguretat i salut, per a l'execució de les obres del POMO de pavimentació del cementiri municipal: Fase 1, presentat per Coressa

Número d'expedient N802/U633/2014/11

En data 17 de febrer del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal (X116/U633/2014/5); el qual ha estat redactat des de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures; amb un pressupost d'execució per contracte d'obra civil de 915.492,93 € més l'IVA 21% de 192.253,52 €, essent el pressupost total per a coneixement de l'administració d'1.107.746,45 € (IVA inclòs); i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 23 d'abril del 2014, es va considerar aprovat definitivament per manca d'al·legacions en el tràmit d'informació pública;

Atès que el conjunt de l'obra es divideix en 6 fases d'actuació, complementàries però independents, essent l'objecte de l'esmentat encàrrec l'execució de la Fase 1; amb un pressupost d'execució per contracte de 250.939,15 € (IVA inclòs), essent l'import base de 207.387,73 € i l'IVA de 43.551,42 €;

En data 31 de març del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar l'encàrrec, juntament amb el plec de condicions que el regeix, per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal: Fase 1 (N802/U633/2014/11), a la societat municipal Coressa, amb NIF ............., per un import de 235.882,81 € (IVA inclòs); i amb un termini d'execució de 4 mesos;

Atès que la Junta de Govern Local, en aquesta mateixa sessió, va aprovar el nomenament de tècnics municipals per a l'exercici de les funcions de direcció facultativa, direcció executiva i coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les esmentades obres;

Vist el Pla de Seguretat i Salut presentat per la societat municipal Coressa, en data 3 d'abril del 2014, amb Registre General d'Entrada núm. 8037;

Vist l'informe tècnic favorable, de data 10 d'abril del 2014, emès pel coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d'execució d'obra;

Atès l'establert a l'article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres públiques, segons el qual en el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 24/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal: Fase 1 (N802/U633/2014/11), presentat per la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), amb NIF .............

SEGON - NOTIFICAR aquest acord a la societat municipal Coressa i als tècnics nomenats.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Patrimoni Immobiliari

007. Aprovació sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la cessió d'ús gratuïta d'una porció de 500 m2 d'una finca de la seva propietat ubicada al Parc de la Muntanyeta, i aprovació del contingut del conveni a subscriure.

Número d'expedient N750/2014/003

1.- Atès que el Parc de la Muntanyeta del municipi de Sant Boi de Llobregat és propietat en quant a la finca que es dirà, de l'Area Metropolitana de Barcelona:

Descripció: “Pieza de tierra, sita en el término de esta villa de San Baudilio de Llobregat, de cabida, según los títulos, una mojada y media, o sean 73 áreas, 44 centiáreas, 75 decímetros, 9 centímetros cuadrados, y según medición reciente la superficie es de una mojada, una cuartera , una cuarta, tres mundinas, noventa y ocho metros, ochenta y dos centímetros, equivalentes a 95 áreas, 85 centiáreas y 79 miliáreas, llamada “Torre Figueras”, Linda por Oriente y Mediodía, con honores de ............, hoy Doña ............; por Poniente, con sucesores de ............. y por Norte, con un camino carretero llamado de los Canons.”

Superfície: 9.585,79 m2

Dades Registrals: finca registral número 247, inscrita al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat, al volum 169, llibre, 83, foli 228.

Qualificació Urbanística: Zona verda 6b.

Títol: Aquesta finca és propietat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (per successió de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona), en virtut d'acta de pagament i presa de possessió subscrita en data 16/10/1991 entre l’Ajuntament, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els anteriors propietaris Srs. ........... i ..............

Dades de l’inventari: Element número 157. Valor a 31/12/2013 189.318,81 €.

2.- Atès que part de la finca descrita, propietat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, està ocupada per un quiosc habilitat per a bar, l'ús privatiu del qual fou atorgat per aquest Ajuntament a un tercer, mitjançant una llicència temporal d'ocupació per a quatre anys que finalitzarà en el proper mes de setembre, quiosc al que expressament es refereix el Conveni de Col·laboració subscrit entre l'Ajuntament i l'Àrea en data 2/05/2013 per a l'encàrrec de la gestió i manteniment del Parc de la Muntanyeta;

3.- Atès que a l'Ajuntament li interessa poder atorgar l'ús privatiu d'una porció de la finca descrita mitjançant una concessió demanial o altre títol que permetés una durada superior a 4 anys per tal que habiliti al titular fer una instal·lació nova que pugui permetre la substitució del quiosc actual;

4.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni Immobiliari de data 11/03/2014,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la cessió d'ús d'una porció de 500 m2 de la finca descrita en la part expositiva d'aquest acord, de forma gratuïta i per un termini de vint (20) anys, autoritzant-se expressament a que per part de l'Ajuntament cedeixi a un tercer, per qualsevol títol l'ús de la mateixa, i APROVAR el contingut del conveni a subscriure per la formalització de l'esmentada cessió.

SEGON: Facultar al Sr. Tinent d'Alcalde de l'àrea d'actuació de Territori i Ciutadania, Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández, perquè signi els documents que siguin necessaris per a la formalització de la cessió.

TERCER: Actualitzar l'Inventari de Béns i Drets Reals de l'Ajuntament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

008. AUTORITZAR a la titular de la llicència temporal d'ocupació de l’espai destinat a bar en l’equipament municipal l’Olivera, situat a la Plaça Montserrat Roig, núm. 1, a cedir-la.

Número d'expedient Número d'expedient N750/2011/044. Fitxa de l'inventari 142

1.- Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 07/05/2012, pel que es va atorgar, per adjudicació directa, la llicència temporal d'ocupació de l’espai destinat a bar en l’equipament municipal l’Olivera, situat a la Plaça Montserrat Roig, núm. 1, a la Sra. .............., amb domicili al carrer ............, núm. .., ............, amb de NIF ............, amb subjecció al plec aprovat a l’efecte, amb caràcter inicial per acord de la Junta de Govern Local de data 5/12/2011, que esdevingué definitiu.

2.- Atès que l'eficàcia de l'esmentada llicència es va sotmetre a la condició suspensiva consistent en que l'adjudicatària, en compliment amb la base 5.2, presenti en el termini de quinze dies, a comptar des de la notificació de l’acord, la garantia establerta en el plec (2.253,04 €).

3.- Atès que l'adjudicatària, Sra. ............., en data 31/05/2012 va presentar en l'Ajuntament una garantia en efectiu de 2.253,04 euros per respondre de les obligacions derivades de l'esmentada llicència, havent-li sigut lliurada la possessió de l'espai municipal en data 1/06/2012;

4.- Vist l'escrit presentat en data 4/02/2014, número de registre d'entrada 2014002778, subscrit per la Sra. ............. i el seu fill, Sr. ............., en el que la Sra. ............. manifesta estar afectada per una greu malaltia, que acredita mitjançant l'aportació d'historial clínic de data 27/11/2013, que l'impedeix fer-se càrrec del bar, i sol·licita que sigui permès que la titularitat de la llicència passi a nom del seu fill, que fins ara l'ha vingut donant suport en el mateix;

5.- Vist que en l'esmentat escrit la Sra. ............ manifesta que cedeix al seu fill el dipòsit efectuat en efectiu davant l'Ajuntament en compliment de l'establert en la base 5.2 del esmentat plec;

6- Atès que en la base 4.7, apartat l, que regeix la llicència estableix, enter les obligacions del titular de la llicència "no cedir o traspassar directament la llícencia temporal d'ocuipació durant la seva vigència sense autorització expressa de l'Ajuntament.

7.- Vist l'informe del Departament de Participació Ciutadana i Proximitat de data 18/02/2014;

8.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 23/04/2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer: AUTORITZAR a la Sra. ............, titular de la llicència temporal d'ocupació de l’espai destinat a bar en l’equipament municipal l’Olivera, situat a la Plaça Montserrat Roig, núm. 1, per cedir l'esmentada llicència al Sr. ............., amb domicili al carrer .........., núm. .., ........, amb de NIF ............., pel termini que resti de vigència, subrogant-se en la situació jurídica de la Sra. ............ amb subjecció al plec de bases aprovat a l'efecte.

Segon.- Actualitzar l'inventari general de béns immobles i drets reals de l'Ajuntament, anotant aquest acord, mitjançant els corresponents assentaments o operacions registrals adients.

Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. ........... i al Sr. ............

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

009. Aprovar el contingut del conveni d'extinció anticipada i de mutu acord de les concessions administratives a signar respecte al Mercat Centre-La Muntanyeta: Parada 17, i places d'aparcament 128 i 149.

Número d'expedient N750/2014/006. Fitxa inventari núm. 232. Parada 17 i places d'aparcament núm. 128 i 149

1.- Atès que l'AJUNTAMENT, propietari del Mercat de la Muntanyeta, va atorgar a la entitat "Promotora del Mercat de Sant Josep de Sant Boi, SA" una concessió administrativa per a la construcció i posterior explotació del Mercat Municipal de la Muntanyeta pel termini de 50 anys a comptar des del dia 8/09/1998, havent-se subscrit el corresponent document administratiu de formalització en data 28/10/1997 i atorgada escriptura pública davant del Notari Sr. ............ en data 19/03/1998, número 619 del seu protocol.

2.- Atès que la Sra. ............, el Sr. ............. i la Sra. ........... són titulars per a terceres i iguals parts indivises de les tres concessions demanials que seguidament es descriuen, del mercat municipal Centre-La Muntanyeta:

2.1.- DESCRIPCIÓ del tenor literal següent: URBANA. ENTIDAD NUMERO DIECISIETE. Tienda número DIECISIETE, de la planta baja, del edificio destinado a MERCADO, en construcción, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número y calle Joan Miró, sin número, tiene una superficie construida de treinta metros cuadrados. LINDA: al frente e izquierda, con zona de paso; a la derecha entrando, con la tienda número dieciséis; al fondo, con tienda número veintidós. Se le asigna un coeficiente general del edificio de ochenta y tres centésimas de entero por ciento.

DADES REGISTRALS: Finca registral número 41.571 (IDUFIR número 08102000286094) inscrita al full 160, del tom1.372, llibre 786 de Sant Boi de Llobregat.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 9275101DF1797E0018ID.

2.2.- DESCRIPCIÓ del tenor literal següent: URBANA. ENTIDAD NUMERO CIENTO VEINTIOCHO: Plaza de parking número CIENTO VEINTIOCHO, en la planta sótano, del edificio destinado a MERCADO, en construcción, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número y calle Joan Miró, sin número, tiene una superficie construida de once metros cuadrados. LINDA: al frente, con zona de paso y maniobra; a la derecha entrando, con la plaza número 127; a la izquierda, con servicios comunes; al fondo, con la plaza número 149. Se le asigna un coeficiente general del edificio de treinta y una centésima de entero por ciento.

DADES REGISTRALS: Finca registral número la 41.793 (IDUFIR número 08102000287237) inscrita al full 46, del tom 1.378, llibre 791 de Sant Boi de Llobregat.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 9275101DF1797E0129LQ

2.3.- DESCRIPCIÓ del tenor literal següent: URBANA: ENTIDAD NUMERO CIENTO CUARENTA Y NUEVE: Plaza de parking número CIENTO CUARENTA Y NUEVE, en la planta sótano, del edificio destinado a MERCADO, en construcción, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número y calle Joan Miró, sin número, tiene una superficie construida de once metros cuadrados. LINDA: al frente, con zona de paso y maniobra; a la derecha entrando, con servicios comunes; a la izquierda, con la plaza número 148; al fondo con la plaza número 128. Se le asigna una coeficiente general del edificio de treinta y una centésimas por ciento.

DADES REGISTRALS: Finca Registral número 41.835 (IDUFIR número 08102000287442) inscrita al full 109, del tom 1.378, llibre 791 de Sant Boi de Llobregat.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 9275101DF1797E0150ID

TÍTOL: Es troben inscrites en quant al dret de concessió administrativa a favor de la senyora ..........., el senyor ........... i la senyora ............, por terceres e iguals parts indivises, per títol de cessió per preu, de la societat "Promotora del Mercat de Sant Josep de Sant Boi, S.A." mitjançant escriptura atorgada a Sant Boi de Llobregat, el vuit de juny de mil nou-cents noranta-nou.

CÀRREGUES: sense perjudici de les limitacions resultants del règim Propietat Horitzontal constituït sobre el total edifici del que forma part la finca de que es tracta, les tres concessions descrites es troben afectes a les següents càrregues:

1) HIPOTECA constituïda sobre el dret de concessió administrativa que sobre la finca de que es tracta ostenten els titulars de dita concessió, per la societat "Promotora del Mercat de Sant Josep de Sant Boi, S.A." sobre aquesta i altres cent vint-i-set entitats concessionals més d'aquesta vila, a favor de la "CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES", en garantia d'un préstec global, ingressat en compte, de tres-cents quaranta-sis milions vuitanta-sis mil pessetes equivalents a dos milions vuitanta mil divuit euros amb setanta-cinc cèntims d'euro i accessoris; RESPONENT aquesta entitat concessional de set milions dos-centes mil pessetes equivalents a quaranta-tres mil dos-cents setanta-dos euros amb vuitanta-set cèntims d'euro, dels seus interessos ordinaris corresponents al tipus màxim del dotze per cent anual durant tres anualitats; de la quantitat d'un milió dos-centes cinquanta mil pessetes equivalents a set mil cinc-cents dotze euros amb seixanta-cinc cèntims d'euro per a costes i despeses, i de la quantitat de tres-centes quaranta-dos mil vuit-cents trenta-dos pessetes equivalents dos mil cent seixanta euros amb quaranta-sis cèntims d'euro, per interessos de demora, entenent-se que en cap cas, els interessos remuneratoris més els de demora podran excedir de l'equivalent a cinc anualitats d'interessos, i que, en cas de que excedissin es reduiran els de demora en l'import excedit. El prestatari es compromet a retornar el principal del préstec en disset anys, dels quals els dos primers seran de carència, sense que s'hagi d'amortitzar capital. La primera quota d'amortització de capital i interessos s'haurà de fer efectiva el dia dinou d'abril de dos mil i l'ultima el dia dinou de març de dos mil quinze. Taxada per a subhasta l'entitat concessional en quantia de deu milions vuit-centes mil pessetes, equivalents a seixanta-quatre mil nou-cents nou d'euro amb trenta cèntims d'euro, assenyalant-se com a domicili de la part deutora el de la finca hipotecada. Així resulta de la seva inscripció 2a, de data cinc de març de mil nou-cents noranta-nou, motivada per una escriptura atorgada a Sant Boi de Llobregat, el dinou de març de mil nou-cents noranta-vuit, davant el Notari el senyor ........., número 621 de protocol, i d'una escriptura de rectificació atorgada a aquesta Vila, el setze de novembre de mil nou-cents noranta-vuit, davant el Notari el senyor .........., número 2.391 de protocol.

2) Respecte dels drets de concessió administrativa que sobre la finca de que es tracta ostenten la senyora ..........., el senyor .......... i la senyora ............, a la nota estesa al marge de la inscripció 3a, de data vint d'octubre de mil nou-cents noranta-nou, de no haver-se fet constar la referència cadastral aportada, a que es refereix el punt quart de l'article 50 de la Llei 13/1996 de 30 de desembre, de Mides Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, als efectes de la constància de la Referència Cadastral de la finca de que es tracta, per tractar-se de la referència del solar.

3) Segons resulta de la inscripció 3a, de data vint d'octubre de mil nou-cents noranta-nou, mitjançant escriptura atorgada a Sant Boi de Llobregat, el vuit de juny de mil nou-cents noranta-nou, davant el Notari el senyor .........., número 1.299 de protocol, la senyora ............., el senyor ............. i la senyora ............, s'ha subrogat en la posició jurídica de deutors del préstec hipotecari constituït sobre el dret de concessió administrativa sobre la finca de que es tracta, en la seva inscripció 2a, havent acceptat l'esmentada subrogació la "Caixa d'Estalvis del Penedès", havent-se modificat el domicili a efectes de notificacions de la part deutora, en la finca de que es tracta.

3.- Atès que consta a l'expedient documentació acreditativa de que el crèdit hipotecari ha estat sufragat íntegrament a l'entitat bancària pels titulars de les concessions, i que està en tràmit la corresponent cancel·lació registral de la hipoteca;

4.- Vista la memòria emesa en data 19/03/2014 pel Departament de promoció de la Ciutat, justificativa de la necessitat de disposar dels espais de les concessions descrites, per tal de dur a terme la remodelació del Mercat de la Muntanyeta, que en alguns casos suposarà l' extinció anticipada d'algunes de les concessions existents;

7.- Atès que l'Ajuntament i la Sra. ..........., el Sr................ i la Sra. .............. han arribat a un acord de voluntats per procedir a l'extinció anticipada i de mutu acord de les concessions demanials, lliures de càrregues i al corrent del pagament dels deutes que li són propis;

8.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 14 d'abril de 2014,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- APROVAR el contingut del CONVENI D'EXTINCIÓ ANTICIPADA I DE MUTU ACORD, AMB LLIURAMENT I PRESSA DE POSSESSIÓ, a signar entre l'Ajuntament i la Sra. ............., el Sr. ........... i la Sra. .............. , de les concessions administratives de la parada 17 i les places d'aparcament 128 i 149, descrites en la part expositiva del present acord, del Mercat Centre-La Muntanyeta, la possessió de les quals serà lliurada, lliure d'ocupants a l'Ajuntament en l'acte de la signatura del conveni.

SEGON.- APROVAR l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de l'import total de trenta mil euros (30.000,00) EUROS, en concepte de contraprestació per tots els conceptes corresponents, per l'extinció anticipada de les esmentades concessións, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 207 1510 60000, "Expropiacions i adquisicions patrimoni" del pressupost municipal 2014.

El pagament, s'efectuarà als interessats, amb domicili al carrer ............, núm. ....., ......, de Sant Boi de Llobregat, en el moment de la signatura del conveni d'extinció, moment en que l'Ajuntament prendrà possessió dels espais objecte de les concessions, en la següent distribució:

- 10.000,00 euros a la Sra. ............., amb NIF ..............;

- 10.000,00 euros al Sr. ............., amb NIF .............; i

- 10.000,00 euros a la Sra............., amb NIF .............

TERCER.- FACULTAR indistintament al Tinent d'Alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Territori i Ciutadania i al Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Governança i Ciutadani, per a formalitzar tots els documents necessaris per a fer efectiu l'acord anterior.

QUART.- ANOTAR aquest acord en l'inventari de béns immobles i drets reals de la Corporació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

010. APROVACIÓ de l'adquisició del dret d'ús gratuït d'un local comercial, situat al polígon Ramon Llull (local 8 de l'edifici social del barri Ciutat Cooperativa) i APROVACIÓ del contingut del document a subscriure per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Número d'expedient N750/2014/018

1.- Atès que COOPERATIVA DE CONSUMO CIUDAD COOPERATIVA, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA és propietària de la finca situada al Polígon Ramon Llull, del terme municipal de Sant Boi de Llobregat, amb les següent dades:

DESCRIPCIÓ: "URBANA: Edificio destinado a albergar las instalaciones sociales de la Cooperativa de Consumo Ciudad Cooperativa, oficinas y varios, sito en el Polígono Ramón Llull de Sant Boi de Llobregat. Se compone de planta sótanos ocupando la parte Sur del solar, con una superficie edificada de ochocientos cincuenta y cuatro metros cincuenta decímetros cuadrados; planta baja, ocupando la totalidad del solar, mil doscientos ochenta y seis metros siete decímetros cuadrados; piso primero, situado en la parte Norte del inmueble, de quinientos ochenta y nueve metros dieciséis decímetros cuadrados, y piso segundo, también en la indicada parte Norte del edificio, de trescientos ochenta y un metros dieciséis decímetros cuadrados. La cubierta es de terrado siendo practicable únicamente la no ocupada por los pisos primero y segundo. Construido sobre una porción de terreno de superficie mil doscientos ochenta y seis metros siete decímetros cuadrados.

LLINDARS: "Lindante al Norte, parte con vial antes propiedad de la Cooperativa de Viviendas Ciudad Cooperativa, y mediante el mismo con Colonia Güell, S.A., y parte con bloque de pisos de dicha Cooperativa de Vivienda; derecha, entrando, Oeste, con el indicado Bloque y a ambos lados del mismo con terreno vial, antes perteneciente a la mencionada Cooperativa de Viviendas; izquierda, Este, con vial de anterior perteneciente de esta última, y por el fondo, Sur, por parte con el mencionado bloque de pisos y parte con plaza, antes propiedad de la repetida Cooperativa de Vivienda Ciudad Cooperativa".

2.- Atès que a l'edifici descrit hi ha un local, el número 8, a la planta baixa, de 105,60 m2, que disposa de instal·lació independent d'aigua i llum;

3.- Atès que el departament de Participació Ciutadania i Proximitat, ha emès en data 31/03/2014, informe d'oportunitat i conveniència on es justifica la necessitat que té l'Ajuntament de disposar de l'ús del local comercial abans descrit, per tal de destinar-lo al projecte de joves del barri de Ciutat Cooperativa, així com l'informe emès en data 16/04/2014;

4.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 23/04/2014,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR l'adquisició del dret de l'ús gratuït del local comercial, situat al Polígon Ramon Llull (local 8 de l'edifici social del barri Ciutat Cooperativa) i APROVAR la minuta de conveni de cessió gratuïta a subscriure per l'Ajuntament i l'entitat Cooperativa de Consumo Ciudad Cooperativa, Societat Cooperativa Catalana Limitada.

SEGON: FACULTAR expressament al Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Actuació Política de Territori i Ciutadania perquè formalitzi tots els documents necessaris per a fer efectiu l'acord anterior.

TERCER: ANOTAR el contingut d'aquest acord en l'Inventari de Béns Immobles i Drets Reals de l'Ajuntament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

011. Donar-se per assabentats dels canvis de nom respecte a la concessió demanial de la plaça d'aparcament núm. 6 de l'aparcament municipal de Plaça Catalunya.

Número d'expedient N750/2014/017. Fitxa de l'inventari 172. Plaça d'aparcament núm. 6

Atès que en data 10 de setembre de 1993 el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el Projecte d'Obra Municipal Ordinària per a la realització d’un aparcament soterrani a la Plaça de Catalunya, acord que va esdevenir definitiu en transcórrer el termini d’informació pública, en no haver-se presentat al·legacions;

Atès que en data 14 de febrer de 1994 el Ple va encomanar a la Societat Municipal CORESSA, en règim de gestió directa, l’execució del Projecte d'Obra Municipal Ordinària per a la realització de l’aparcament soterrani esmentat, així com la forma de gestió del mateix, en règim de concessió administrativa de l'Ajuntament sobre l’ús d’un bé de domini públic;

Atès que en el mateix Ple de data 14 de febrer de 1994 es va aprovar el Plec de Condicions que regeix l’execució del projecte i l’explotació de l’esmentat aparcament, així com posar a disposició de CORESSA els terrenys de domini públic on s’ha d’ubicar l’esmentat aparcament;

Atès que els articles 1.3 i 26.3 de l’esmentat Plec de Condicions en la seva actual redacció segons resulta de les modificacions aprovades pel Ple de l'Ajuntament de 26 de maig de 1997, estableixen que serà l'Ajuntament qui atorgui el dret individualitzat i exclusiu per a l’ús de la plaça assignada, mitjançant concessió administrativa, la durada de la qual serà, com a MÀXIM, de cinquanta anys, preveient-se la possibilitat d’atorgar concessions de durada inferior;

Atès que, segons allò previst a l’article 93.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions públiques, els contractes de concessió administrativa es formalitzaran en document administratiu;

Atès l'article 94 de l'esmentada Llei 33/2003, de 3 de novembre, que determina: "Artículo 94. Prohibiciones para ser titular de concesiones demaniales. En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las administraciones Públicas. Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la concesión."

Atès que avui, les causes de prohibició són les establertes en el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;

Atès que la Comissió de Govern, en la seva sessió del dia 22/05/1995 va atorgar, entre altres concessions demanials, la referida a la plaça número 6 de la planta soterrani menys u, al Sr. SEGISMUNDO RAMIREZ DURAN, pel termini de 50 anys, és a dir, fins el 22/05/2045;

Atès que segons informe de la gerència de CORESSA de data 13/06/2006, l'empresa PRATSER,SL amb CIF ............., va comunicar que l'esmentada concessió, que es formalitzà per escriptura pública atorgada en data 25/05/1995, davant el Notari Sr. ............., havia estat tramesa pel seu titular, Sr. ............., a l'esmentada empresa mitjançant escriptura de transmissió de concessió atorgada en data 7/06/2006, davant del mateix Notari esmentat;

Vista la instància presentada en data 27/03/2014, número 2014007443, pel Sr. ..........., en la que manifesta la transmissió produïda de la concessió demanial respecte a la plaça d'aparcament número 6 de l'Aparcament municipal de la Plaça Catalunya, als efectes adients, adjuntant:

- còpia de l'escriptura pública atorgada davant del Notari Sr. .........., en data 12/03/2014, número de 1.052 del seu protocol, en execució dels acords adoptats per l'empresa PRATSER, SL, en liquidació, havent-se acordat per la Junta General de socis celebrada el dia 5/03/2014, entre altres, que fos adjudicada l'esmentada concessió al Sr. .........., en concepte de pagament a compte de la quota de liquidació que li correspon com a soci adjudicatari;

- còpia de la carta de pagament de l'autoliquidació de l'impost sobre transmissions patrimonial i actes jurídics documentats; i

- declaració de no trobar-se comprès en cap de les causes de prohibició per a contractar amb l'administració segons l'establert en l'article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic;

Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 22/04/2014,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Donar-se per assabentats dels canvis de noms respecte a la concessió demanial de la plaça d'aparcament número 6 de l'aparcament de Plaça Catalunya següents:

1) del Sr. ............ a l'empresa PRATSER, SL, amb domicili al carrer ..........., núm. .. de Sant Boi de Llobregat i CIF..........., mitjançant escriptura atorgada en data 7/06/2006, davant del Notari ..........., número 1082 del seu protocol; i

2) de l'empresa PRATSER, SL, en liquidació, al Sr. ............., amb domicili al ..........., núm. .... de Sant Boi de Llobregat, i NIF ............, per escriptura de transmissió en execució d'acords social atorgada en data 12/03/2014, davant el Notari Sr. .........., número 1052 del seu protocol.

SEGON: Procedir a l'actualització de les bases de dades que gestiona l'empresa municipal CORESSA, i l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Llicències de Medi Ambient

012. Aprovació de les autoritzacions de l'ús privatiu del domini públic consistent en la instal·lació i explotació de casetes per a la venda temporal d'articles de pirotècnia de l'exercici 2014

Número d'expedient X332-2014-001

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2014 s'acordà:

PRIMER: Aprovar les bases per a l'atorgament de nou (9) llicències d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació de casetes per a la venda d'articles de pirotècnia, sense instal·lacions fixes, durant la temporada 2014.

SEGON: Sotmetre a informació pública el plec de bases, per un termini de 20 dies hàbils mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i l'exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació d'al·legacions.

TERCER: Convocar simultàniament el procediment per a l'atorgament de les llicències d'ocupació temporal del domini públic i establir que el termini de presentació de sol·licituds és l'especificat a la base 7a del plec de bases.

QUART: Considerar aprovades definitivament les bases per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació de casetes per a la venda d'articles de pirotècnia, si en el termini d'informació pública no es presenta cap al·legació.

Atès que la convocatòria es va publicar al BOP de data 28 de febrer de 2014;

Atès que en data 8 d'abril de 2014 es reuneix la mesa de contractació on es constata l'existència de les següents proposicions:

P1 - Lluís Companys, en front al C Pau Casals (zona d'aparcament lliure front els edificis 66-67)

1 CORVAL, SCCL: 2.514,00 €

2 DIRECT EASY SOLUTIONS, SLU: 2.200,00 €

3 GIRONINA, SL: 2.027,00 €

P2 - Ronda Sant Ramon, 49

1 GIRONINA, SL: 2.527,00 €

2 DIRECT EASY SOLUTIONS, SLU: 2.400,00 €

3 CORVAL, SCCL: 1.514,00 €

P3 - Pablo Picasso, en front al núm. 21 (zona verda del núm. 18-20 del C Benito Menni)

1 DIRECT EASY SOLUTIONS, SLU: 1.900,00 €

2 GIRONINA, SL: 1.527,00 €

3 PIROTECNIA ROSADO, SL: 1.520,00 €

P4 - Ctra del Prat amb C Salines i amb C Cantàbria

DESERT

P5 - Rda Sant Ramon amb C. Cerdanya

1 .........: 3.027,00 €

2 GIRONINA, SL: 2.527,00 €

3 JEACO, SL: 2.014,00 €

4 DIRECT EASY SOLUTIONS, SLU: 1.390,00 €

P6 - C. Baldiri Net i Figueres amb la carretera Santa Creu de Calafell

1 .........: 3.027,00 €

2 GIRONINA, SL: 2.527,00 €

3 PIROTECNIA ROSADO, SL: 1.520,00 €

P7 - C. Riera Roja amb c. Alberedes

1 PIROTECNIA ROSADO, SL: 1.520,00 €

P8 - Ctra. Sant Creu de Calafell, 103

1 DIRECT EASY SOLUTIONS, SLU: 1.600,00 €

P9 - Ctra. Sant Creu de Calafell amb C. Mossen Pere Tarrés

1 DIRECT EASY SOLUTIONS, SLU: 2.600,00 €

2 GIRONINA, SL: 2.527,00 €

3 CORVAL, SCCL: 2.014,00 €

Atès que atenent les proposicions econòmiques per a cadascun dels emplaçaments es proposa l'atorgament de les autoritzacions de l'ús privatiu del domini públic consistent en la instal·lació i explotació de casetes per a la venda temporal d'articles de pirotècnia de l'exercici 2014, als següents titulars i per aquests imports:

P1 - Lluís Companys, en front al c. Pau Casals (zona d'aparcament lliure front els edificis 66-67), CORVAL, SCCL, amb CIF..........., per un import de 2.514,00 €

P2 - Ronda Sant Ramon, 49, GIRONINA, SL, amb CIF ............ ,per un import de 2.527,00 €

P3 - Pablo Picasso, en front al núm. 21 (zona verda del núm. 18-20 del C Benito Menni), DIRECT EASY SOLUTIONS, SLU, amb CIF ............, per un import de 1.900,00 €

P4 - Ctra del Prat amb c. Salines i amb c. Cantàbria. Queda desert.

P5 - Rda Sant Ramon amb c. Cerdanya, ..........., amb NIF ........... , per un import de 3.027,00 €

P6 - C. Baldiri Net i Figueres amb la carretera Santa Creu de Calafell, ..........., amb NIF ............, per un import de 3.027,00 €

P7 - C. Riera Roja amb c. Alberedes, PIROTECNIA ROSADO, SL, amb CIF .........., per un import de 1.520,00 €

P8 - Ctra. Sant Creu de Calafell, 103, DIRECT EASY SOLUTIONS, SLU, amb CIF ............, per un import de 1.600,00 €

P9 - Ctra. Sant Creu de Calafell amb c. Mossèn Pere Tarrés, DIRECT EASY SOLUTIONS, SLU, amb CIF ............, per un import de 2.600,00 €

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 24/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Atorgar les autoritzacions de l'ús privatiu del domini públic per a la instal·lació i explotació de casetes per a la venda temporal d'articles de pirotècnia següents:

P1 - Lluís Companys, en front al c. Pau Casals (zona d'aparcament lliure front els edificis 66-67), CORVAL, SCCL, amb CIF ............, per un import de 2.514,00 €

P2 - Ronda Sant Ramon, 49, GIRONINA, SL, amb CIF ............... ,per un import de 2.527,00 €

P3 - Pablo Picasso, en front al núm. 21 (zona verda del núm. 18-20 del C Benito Menni), DIRECT EASY SOLUTIONS, SLU, amb CIF ............., per un import de 1.900,00 €

P4 - Ctra del Prat amb c. Salines i amb c. Cantàbria. Queda desert.

P5 - Rda Sant Ramon amb c. Cerdanya, ..........., amb NIF .............., per un import de 3.027,00 €

P6 - C. Baldiri Net i Figueres amb la carretera Santa Creu de Calafell, ............, amb NIF ............., per un import de 3.027,00 €

P7 - C. Riera Roja amb c. Alberedes, PIROTECNIA ROSADO, SL, amb CIF ............, per un import de 1.520,00 €

P8 - Ctra. Sant Creu de Calafell, 103, DIRECT EASY SOLUTIONS, SLU, amb CIF ............, per un import de 1.600,00 €

P9 - Ctra. Sant Creu de Calafell amb c. Mossèn Pere Tarrés, DIRECT EASY SOLUTIONS, SLU, amb CIF ............., per un import de 2.600,00 €

SEGON.- Advertir que l'eficàcia de la present resolució i de les autoritzacions atorgades queda condicionada a l'obtenció del pertinent permís de la Subdelegació de Govern, tal i com indica l'article 20 de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini públic. Així mateix s'haurà de complir les següents condicions:

1. Compliment de les condicions imposades a l'autorització governativa de venda de productes pirotècnics a casetes, suplementàries a les contingudes al vigent Reglament i a la seva Instrucció tècnica complementària número 19 i resta de normativa complementària, imposades per la Subdelegació del Govern a Catalunya.

2. Contractació i presentació de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol risc que es pugui produir a causa de l'activitat.

3. Complir amb tots els requisits que disposa la Instrucció tècnica complementària número 19, Real Decret 230/98, de febrer, Instrucció tècnica complementària al vigent Reglament d'Explosius i resta de normativa complementària.

4. Exposar i vendre, únicament i exclusivament, els productes per a la comercialització dels quals s'ha obtingut l'autorització, i no podrà destinar el quiosc o l'espai a altres activitats diferents ni encara en el supòsit que aquestes siguin compatibles amb aquella.

5. El termini de vigència de les autoritzacions atorgades estarà comprès entre el 5 i el 30 de juny de 2014. L'horari de funcionament màxim queda establert entre les 10 hores i les 23 hores.

6. Hauran de respectar les distàncies reglamentàries a les edificacions confrontants.

7. Hauran de netejar l'entorn de la caseta de matolls i qualsevol altre element que comporti risc d'incendi en un radi de 25 metres.

8. Delimitar el perímetre de l'activitat.

9. L'incompliment de les condicions establertes es considerarà falta molt greu, que podrà donar lloc a la caducitat i/o pèrdua de l'autorització sense dret a indemnització.

10. Les presents llicències són essencialment revocables per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions establertes en les mateixes.

Advertir que qualsevol incompliment dels requeriments anteriors pot ser sancionat tal i com es preveu a l'ordenança municipal d'us del domini públic.

TERCER.- Notificar el present acord a les empreses presentades i publicar-lo a la web municipal -perfil del contractant-, de conformitat amb allò previst a l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades