Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 06:25:21 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 04/22/2014

Número d'expedient: N112-2014-16

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:48 AM

Hora final: 01:20 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

Vocals
Lluïsa Moret i Sabido

També assisteixen

Regidors/res
Olga García Piernas

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-15

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Serveis Socials

002. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos econòmics en un entorn acadèmic.

Número d'expedient N663/U224/2014/031

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té al seu càrrec la realització de programes d'actuació en els serveis socials, adreçats a persones amb manca de recursos econòmics;

Atès que el Centre Universitari de la Visió de la UPC (en endavant CUV) té com objectiu fonamental crear les condicions idònies que contribueixin a proporcionar la millor formació en competències clíniques als alumnes de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, per la qual cosa potencia al màxim l'ensenyament tant teòric com pràctic d'aquelles matèries que aportaran als alumnes els coneixements bàsics per a la seva futura professió.

Atès que la finalitat d'aquest Conveni és establir una col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per dur a terme una tasca de revisió de la salut visual integral de persones amb pocs recursos econòmics, que consta d’un examen optomètric complet i, si s’escau, una revisió oftalmològica que permeti el diagnòstic de patologies oculars. Aquesta actuació inclou, quan sigui necessari, la prestació de la compensació òptica adient amb ulleres.

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat establirà els criteris i el model de selecció de les persones beneficiàries d’aquesta iniciativa segons els requisits que s'estableixin, i remetrà al CUV els pacients seleccionats.

Atès que en el pressupost municipal vigent per l’any 2014 hi és prevista consignació suficient amb càrrec a la partida 986.23100.48000 Ajuts econòmics a famílies;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap del Servei de Serveis socials, Salut i Família, en data 3 d'abril de 2014, que considera convenient la signatura de l'esmentat conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/04/2014

D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener;

D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;

D'acord amb l'article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

D'acord amb l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos econòmics en un entorn acadèmic i que té com objectiu fonamental crear les condicions idònies que contribueixin a proporcionar la millor formació en competències clíniques als alumnes de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa.

SEGON: Facultar a la tinenta d'alcalde de l'àrea d'actuació de Benestar i Ciutadania per a la signatura conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

003. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en relació al sistema de tarifació social vigent del carnet rosa metropolità a les persones empadronades al municipi amb edats compreses entre els 62 i 64 anys per a l'any 2014

Número d'expedient N664/U224/2011/010

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té interès en facilitar a les persones grans d’escassos recursos econòmics i amb edats compreses entre els 62 i 64 anys d’edat l’accés als serveis de transport metropolitans, com a estímul per a garantir la participació i la vida ciutadana;

Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant convenis de col·laboració, amb diferents municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aplica l’ampliació del Sistema de Tarifació Social als municipis que tenen la voluntat d’ampliar els beneficis del Carnet Rosa Metropolità als seus ciutadans i ciutadanes;

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi ja va subscriure, en data 20 de maig de 2011 un conveni amb l'Entitat Metropolitana del Transport (succeïda administrativament per l'Àrea metropolitana de Barcelona de conformitat amb la Disposició addicional primera de la Llei 31/2010,de 3 d'agost, de l'AMB) als efectes de l'ampliació del Sistema de Tarifació Social a les persones de 63 i 64 anys empadronades en aquest municipi;

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va acordar, en sessió de 23 de desembre de 2013, sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona l'ampliació del Sistema de Tarifació Social vigent a les persones empadronades al municipi majors de 62 anys;

Vist l'informe tècnic emés per la Cap de la Unitat Serveis Socials Bàsics Zona Sud en data 27 de març de 2014;

Atès que segons l'intervenció municipal, existeix crèdit adequat i suficient per atendre aquesta despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 986 23107 46400 Conveni Entitat Metropllitana - Projecte Tarifa Social, del vigent pressupost municipal;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que amplia el sistema de tarifació social vigent del carnet rosa metropolità a les persones empadronades al municipi amb edats compreses entre els 62 i 64 anys per a l'any 2014.

SEGON: Aprovar autoritzar la despesa i aprovar la posterior disposició i reconeixement de l'obligació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona de l'aportació municipal de la quantitat de trenta mil euros (30.000 euros), per a l'any 2014

Aquest import serà satisfet a l'Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant pagaments mensuals equivalents a la dotzena part de l'import anual, distribuïts de la següent manera:

- 10.000€ corresponent al mesos de gener a abril d'enguany, a l'aprovació del present acord;

- 20.000€ pagaments mensuals per import de 2.500€ des del mes de maig fins al desembre de 2014

Amb aquests pagaments, l'Àrea Metropolitana de Barcelona farà front als costos de gestió i a la compensació econòmica a les empreses.

Així mateix, es fa constar que a la finalització de cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva de l'aportació municipal. Serà en aquest moment que s'haurà de justificar l'import de la despesa efectuada.

TERCER: Facultar a Jaume Bosch Pugés, alcalde-president de l'Ajuntament de Sant Boi perquè en nom i representació d'aquest signi el Conveni de col·laboració objecte del present acord.

L'Import esmentat 30000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 986 23107 46400 Conveni entitat metropolitana - Projecte Tarifa Social , .

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

S'incorpora a la sessió la regidora Sra. Lluïsa Moret.

004. Aprovació inicial de les Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2014

Número d'expedient N663/U224/2014/032

Atès que al llarg dels últims anys i com a conseqüència de la crisi econòmica, moltes families es troben en una situació de màxima vulnerabilitat econòmica. La manca d’ingressos suficients mensuals per a fer front a les despeses derivades del manteniment del seu habitatge habitual està provocant un increment constant del nombre de rebuts impagats i desnonaments;

Atès que l’actual crisi econòmica, el nou sistema productiu i les consecutives reformes laborals han generat un mercat laboral on l’atur es situa en un 18,5% (Sant Boi de Llobregat) entre les persones adultes i on els contractes temporals arriben al 96% (Sant Boi de Llobregat). Aquesta situació ha provocat l’increment de la pobresa i la manca d’ingressos estables o suficients de moltes les famílies;

Atès que com a conseqüència, cada cop més famílies tenen dificultats o directament no poden fer front a les despeses derivades del manteniment de la seva llar (Impostos, subministraments, despeses imprevistes...);

Atès que cal implementar noves accions que tinguin com a objectiu atendre les necessitats de les famílies en situació d’emergència social, com a conseqüència dels problemes derivats de la dificultat de mantenir el seu habitatge habitual;

Atès que cada cop són més les persones i famílies que requereixen de l’ajuda o intervenció de les institucions publiques per a fer front a les seves necessitats bàsiques diàries ( habitatge, manutenció, subministraments...) i que cal que aquestes institucions actuïn amb la màxima diligència i aplicant criteris objectius que garanteixin la igualtat d’oportunitats i l’equitat en la distribució dels recursos;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap de Servei de Serveis Socials, Salut i Família, en data 10 d'abril de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar inicialment les Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2014.

SEGON: Sotmetre a informació pública les bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2014, per un termini de vint dies hàbils, als efectes de presentació d'al.legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al.legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

TERCER: Aprovar la convocatòria pública per la presentació de les sol.licituds per a l'atorgament dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2014. El període de presentació de sol.licituds serà des del dia 5 al 23 de maig de 2014.

QUART: Autoritzar la despesa per un import total de cent mil euros (100.000 euros), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 986 23100 48000 Ajuts econòmics a famílies per atendre la despesa que es derivi dels ajuts econòmics que s'atorguin en virtut de les bases aprovades objecte del present acord.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

Salut comunitària i drogodependències

005. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat per col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de les activitats relacionades amb el Programa d'atenció al malalt d'Alzheimer i la seva família a Sant Boi de Llobregat especialment les campanyes de sensibilització d'àmbit local per a l'any 2014

Número d'expedient N663/U224/2014/026

Vista la sol.licitud de subvenció presentada per l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat el dia 3 de febrer de 2014 amb núm de registre d'entrada 2700 on inclou el seu programa d'activitats per l'any 2014;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap del Departament de Salut Comunitària i Benestar, en data 25 de març de 2014 que proposa l'atorgament d'una subvenció per import de quatre mil euros ( 4.000 euros) a favor de l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat per col.laborar en la realització del seu programa d'activitats de l'any 2014;

Atès que en el Pressupost Municipal hi ha crèdit suficient a la partida 970 31311 48901 Conveni entitat AFA Projecte Defensem la memòria dels malalts d'Alzheimer;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Vist el que preveu l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions, i l'article 10.a) de l'Ordenança Reguladora de l'Activitat de Foment;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/04/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de quatre mil euros (4.000 euros), en concepte de subvenció a l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat per col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de les activitats relacionades amb el Programa d'atenció al malalt d'Alzheimer i la seva família a Sant Boi de Llobregat, especialment les campanyes de sensibilització d'àmbit local per a l'any 2014.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat que té per objecte col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de les activitats relacionades amb el Programa d'atenció al malalt d'Alzheimer i la seva família a Sant Boi de Llobregat especialment les campanyes de sensibilització d'àmbit local per a l'any 2014.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de quatre mil euros ( 4.000 euros) a l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat amb NIF .........., per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de 2.000€. La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a Lluïsa Moret Sabidó, Tinenta alcalde de l'Àrea de Benestar i Ciutadania, perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi el conveni de col.laboració objecte del present acord.

L'Import esmentat 4000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 970 31311 48901 Conveni entitat AFA Projecte Defensem la memòria dels malalts d'Alzheimer; , .

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

Esports

006. Aprovació de la concessió de subvenció al Club d'Atletisme Sant Boi per a l'organització de la XXIX Cursa Popular "Vila de Sant Boi".

Número d'expedient N663/U224/2014/025

Vista la sol.licitud de subvenció presentada pel Club d'Atletisme de Sant Boi de Llobregat, en data 14 de març de 2014 amb el número de registre d'entrada 2014006314, per portar a terme la XXIX Cursa Popular "Vila de Sant Boi";

Vist l'informe tècnic emès per la cap del departament d'Esports, en data 25 de març de 2014, que proposa l'atorgament d'una subvenció per import de quatre mil cinc-cents euros (4.500 euros) a favor de l'entitat Club d'Atletisme de Sant Boi de Llobregat per portar a terme la XXIX Cursa Popular " Vila de Sant Boi";

Atès que l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 10 a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment que preveuen la possibilitat d'atorgar directament subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost municipal;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Atès que en el Pressupost Municipal hi ha crèdit suficient a la partida 940-34102-48900 Club d'Atletisme Sant Boi. Cursa Popular;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/04/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

Atès que l'article 22.2 C) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions possibilita l'atorgament directe de subvencions en el supòsits d'interès públic.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de quatre mil cinc-cents euros (4.500 euros), en concepte de subvenció a l'entitat Club d'Atletisme de Sant Boi de Llobregat, domiciliada al c/Riera del Fonollar, núm. 4, 08830 Sant Boi de Llobregat, amb NIF ..........., per donar supor a l'organització de la XXIX Cursa Popular Vila de Sant Boi.

SEGON: Aprovar el document d'acceptació de subvenció entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'entitat Club d'Atletisme de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte donar suport a l'organització de la XXIX Cursa Popular Vila de Sant Boi.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de quatre mil cinc-cents euros (4.500 euros) a l'entitat Club d'Atletisme de Sant Boi de Llobregat, amb NIF ..........., per donar suport a l'organització de la XXIX Cursa Popular Vila de Sant Boi.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el document d'acceptació, a la signatura d'aquest, per import de tres mil tres-cents setanta-cinc euros (3.375 euros) . El pagament de la restaes durà a terme en presentar la documentació justificativa.

L'Import esmentat 4500 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 940 34102 48900, Club Atletisme Sant Boi.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

007. Aprovar el pagament al Futbol Club Casablanca, en virtut del conveni que regula la cessió d'ús del Camp Municipal de Futbol Casablanca.

Número d'expedient N664/U224/2012/018

Atès que en data 23 de juliol de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Futbol Club Casablanca, per a la regulació de la cessió de l'ús del Camp Municipal de Futbol Casablanca, per l'interès municipal en la promoció de l'esport del futbol, en col·laboració amb entitats esportives santboianes;

Atès que en data 25 de juliol de 2013 s'ha signat el conveni per part de l'entitat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per un termini de 4 anys a comptar des de la data de la signatura;

Atès el que preveu la clàusula 8ena. Obligacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a l'apartat a) en que es manifesta que “l'Ajuntament aportarà la quantitat de 3.000,00€ per any natural en concepte d'aportació pel manteniment, neteja i vigilància de la instal·lació, la qual es farà efectiva, amb la corresponent justificació documental, en els terminis que es fixin a les bases de subvencions anuals”;

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha consignat en el seu pressupost per a l’any 2014 la quantitat de 12.020,00€ en l’aplicació pressupostària 953 34214 48900 “Aportació Gestió Camps Municipals de Futbol“;

Atès que el Futbol Club Casablanca, està realitzant les responsabilitats que van assumir amb la signatura d'aquest conveni amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i compleix les obligacions establertes en l’apartat 5è de l’esmentat conveni;

Vist l'informe emès pel Cap de la Unitat d'Equipaments Esportius, en data 10 d'abril de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement de l'obligació i posterior pagament de 3.000,00€ a l'entitat Futbol Club Casablanca, amb NIF: ..........., en concepte d'aportació pel manteniment, neteja i vigilància de la instal·lació del Camp Municipal de Futbol Casablanca per l'any 2014.

Aquest import es farà efectiu en un sol pagament.

L'Import esmentat 3000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 953 34214 48900, Aportació Gestió Camps Municipals de Futbol.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

008. Aprovar el pagament al Club Futbol Ciutat Cooperativa, en virtut del conveni que regula la cessió d'ús del Camp Municipal de Futbol Dani Jarque - Ciutat Cooperativa.

Número d'expedient N664/U224/2012/017

Atès que en data 30 de juliol de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Club de futbol Ciutat Cooperativa, per a la regulació de la cessió de l’ús del camp municipal de futbol Dani Jarque - Ciutat Cooperativa, per l’interès municipal en la promoció de l’esport del futbol, en col·laboració amb entitats esportives santboianes;

Atès que en data 12 de desembre de 2012 es va signar el conveni per part de l’entitat i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per un termini de 4 anys a comptar des de la data de la signatura;

Atès el que preveu la clàusula 8ena. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a l’apartat a) en que es manifesta que “l’Ajuntament aportarà la quantitat de 3.000,00€ per any natural en concepte d’aportació pel manteniment, neteja i vigilància de la instal·lació, la qual es farà efectiva, amb la corresponent justificació documental, en els terminis que es fixin a les bases de subvencions anuals”;

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha consignat en el seu pressupost per a l’any 2014 la quantitat de 12.020,00€ en l’aplicació pressupostària 953 34214 48900 “Aportació Gestió Camps Municipals de Futbol“;

Atès que el Club de Futbol Ciutat Cooperativa està realitzant les responsabilitats que van assumir amb la signatura d’aquest conveni amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i compleix les obligacions establertes en l’apartat 5è de l’esmentat conveni;

Vist l'informe emès pel Cap de la Unitat d'Equipaments Esportius, en data 10 d'abril de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement de l'obligació i posterior pagament de 3.000,00€ a l'entitat Club de Futbol Ciutat Cooperativa, amb NIF: ..........., en concepte d’aportació pel manteniment, neteja i vigilància de la instal·lació per l'any 2014.

Aquest import es farà efectiu en un sol pagament.

L'Import esmentat 3000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 953 34214 48900, Aportació Gestió Camps Municipals de Futbol.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

009. Aprovar el pagament al Club Deportivo Marianao Poblet, en virtut del conveni que regula la cessió d'ús del Camp Municipal de Futbol Marianao.

Número d'expedient N664/U224/2012/019

Atès que en data 30 de juliol de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Club Deportivo Marianao Poblet, per a la regulació de la cessió de l'ús del Camp Municipal de Futbol Marianao, per l'interès municipal en la promoció de l'esport del futbol, en col·laboració amb entitats esportives santboianes;

Atès que en data 6 de juny de 2013 s'ha signat el conveni per part de l'entitat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per un termini de 4 anys a comptar des de la data de la signatura;

Atès el que preveu la clàusula 8ena. Obligacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a l'apartat a) en que es manifesta que “l'Ajuntament aportarà la quantitat de 3.000,00€ per any natural en concepte d'aportació pel manteniment, neteja i vigilància de la instal·lació, la qual es farà efectiva, amb la corresponent justificació documental, en els terminis que es fixin a les bases de subvencions anuals”;

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha consignat en el seu pressupost per a l’any 2014 la quantitat de 12.020,00€ en l’aplicació pressupostària 953 34214 48900 “Aportació Gestió Camps Municipals de Futbol“;

Atès que el Club Deportivo Marianao Poblet, està realitzant les responsabilitats que van assumir amb la signatura d'aquest conveni amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i compleix les obligacions establertes en l’apartat 5è de l’esmentat conveni;

Vist l'informe emès pel Cap de la Unitat d'Equipaments Esportius, en data 10 d'abril de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement de l'obligació i posterior pagament de 3.000,00€ a l'entitat Club Deportivo Marianao Poblet, amb NIF: ..........., en concepte d'aportació pel manteniment, neteja i vigilància de la instal·lació, per a l'any 2014.

Aquest import es farà efectiu en un sol pagament.

L'Import esmentat 3000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 953 34214 48900, Aportació Gestió Camps Municipals de Futbol.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

010. Aprovar el pagament al Club Futbol Vinyets-Molí Vell, en virtut del conveni que regula la cessió d'ús del Camp Municipal de Futbol La Parellada.

Número d'expedient N664/U224/2012/016

Atès que en data 30 de juliol de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Club de futbol Vinyets Molí Vell per a la regulació de la cessió de l’ús del camp municipal de futbol La Parellada, per l’interès municipal en la promoció de l’esport del futbol, en col·laboració amb entitats esportives santboianes;

Atès que en data 5 de desembre de 2012. es va signar el conveni per part de l’entitat i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per un termini de 4 anys a comptar des de la data de la signatura;

Atès el que preveu la clàusula 8ena. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a l’apartat a) en que es manifesta que “l’Ajuntament aportarà la quantitat de 3.000,00€ per any natural en concepte d’aportació pel manteniment, neteja i vigilància de la instal·lació, la qual es farà efectiva, amb la corresponent justificació documental, en els terminis que es fixin a les bases de subvencions anuals”;

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha consignat en el seu pressupost per a l’any 2014 la quantitat de 12.020,00€ en l’aplicació pressupostària 953 34214 48900 “Aportació Gestió Camps Municipals de Futbol“;

Atès que el Club de Futbol Vinyets Molí Vell està realitzant les responsabilitats que van assumir amb la signatura d’aquest conveni amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i compleix les obligacions establertes en l’apartat 5è de l’esmentat conveni;

Vist l'informe emès pel Cap de la Unitat d'Equipaments Esportius, en data 10 de maig de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement de l'obligació i posterior pagament de 3.000,00€ a l'entitat Club de Futbol Vinyets Molí Vell, amb NIF: ............, en concepte d’aportació pel manteniment, neteja i vigilància de la instal·lació per a l'any 2014.

Aquest import es farà efectiu en un sol pagament.

L'Import esmentat 3000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 953 34214 48900, Aportació Gestió Camps Municipals de Futbol.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

011. Aprovació conveni de col·laboració i annexos entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Club de Beisbol i Softbol Sant Boi per a la regulació de la cessió d'ús per a la gestió de l'Estadi Municipal de Beisbol i Softbol Sant Boi.

Número d'expedient N663/U224/2014/030

La Junta de Govern del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en data 1 d’abril de 2004 va aprovar un conveni de cessió d’ús per a la gestió de l’estadi Municipal de Beisbol i Softbol amb el Club de Beisbol i Softbol Sant Boi, per un període de 5 anys, prorrogable per 5 anys més com a màxim, des de la signatura del conveni que es va realitzar en data 22 d’abril de 2004.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, va aprovar la pròrroga de l'esmentat conveni en data 20 d'abril de 2009 al Club de Beisbol i Softbol Sant Boi, amb una durada màxima de 5 anys.

Mitjançant carta de data 28 de setembre de 2012 i número de registre d’entrada 2012017502, el president del Club de Beisbol i Softbol Sant Boi, va sol·licitar l’extensió del conveni de gestió de l’Estadi Municipal de Beisbol i Softbol, amb motiu de la finalització de les obres de construcció i adequació del nou Camp de Softbol, el qual formarà part de l’Estadi Municipal de Beisbol i Softbol de Sant Boi de Sant Boi de Llobregat.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de data 12 de novembre de 2012, va aprovar la modificació del conveni de cessió d'ús per a la gestió de l'Estadi Municipal de Beisbol i Softbol, incorporant les instal·lacions del nou camp de softbol i incrementant la dotació econòmica en 25.000,00€ anuals.

Atès que la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2014 ha aprovat la liquidació econòmica de la part corresponent a la finalització del conveni vigent del període de l’1 de gener a 22 d’abril de 2014.

Vista la carta del president del Club de Beisbol i Softbol Sant Boi amb registre d’entrada 2014007831 de data 1 d’abril de 2014, en la que sol·licita la signatura d’un nou conveni per a la gestió de l’Estadi Municipal de Beisbol i Softbol, a partir del dia 24 d’abril de 2014 i per un període de 4 anys.

Atès l’interès municipal per a la promoció de l’esport del beisbol i softbol, en col·laboració amb entitats esportives de Santboianes, per a l’ús i gestió de les instal·lacions esportives municipals.

Vist l'informe tècnic emès pel Cap de la Unitat d'Equipaments Esportius, en data 8 d'abril de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/04/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració i annexos entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Club de Beisbol i Softbol Sant Boi que té per objecte la regulació de la cessió d'ús per a la gestió de l'Estadi Municipal de Beisbol i Softbol Sant Boi.

SEGON: Aprovar l'autorització i disposició de la despesa plurianual, per un import total de cinc-cents cinquanta-dos mil quatre-cents vint-i-quatre euros (552.424,00€), 138.106,00 x 4 anys, la distribució de la qual s'imputarà de la manera següent:

- 92.071,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 953 34212 48900 Aportació Club de Beisbol i Softbol, del pressupost municipal vigent

- 138.106,00€ euros, per exercici, a càrrec de l'aplicació pressupostària corresponent dels pressupostos dels anys 2015, 2016, 2017

- 46.035,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost de l'exercici 2018.

TERCER: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, a la signatura del conveni, per import de 46.036,00€. La resta del pagament (46.035,00 €) es durà a terme en el mes d'octubre 2014, d'acord amb el que estableix l'apartat 8 del conveni regulador.

Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord a l'article 174.2.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

QUART: Facultar a Maria Antonia Barragan Prieto, Regidora de l'àmbit d'Esports per a la seva signatura del conveni i annexos que s'aproven en el present acord.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

012. Aprovar la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per la contractació de la prestació de serveis als polisportius municipals La Parellada, L’Olivera i Can Massallera i requeriment al licitador millor classificat.

Número d'expedient 801/U224/2014/004

Atès que en data 17 de febrer de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules administratives el de prescripcions tècniques particulars i els annexos corresponents a cada equipament esportiu per a la contractació de la prestació de serveis als polisportius municipals La Parellada, L’Olivera i Can Massallera de Sant Boi de Llobregat, mitjançant tràmit ordinari en la modalitat de procediment obert;

Atès que va aprovar-se igualment el corresponent plec de clàusules administratives el de prescripcions tècniques particulars i els annexos, que determinaven els aspectes econòmics i tècnics objecte de contractació;

Atès que l'esmentat acord va ser publicat al DOGC núm. 6569 de data 25 de febrer de 2014 i al perfil del contractant de l'Ajuntament de data 25 de febrer de 2014;

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 25 de març de 2014, va procedir a l'obertura de pliques d'aquest procediment obert i del sobre número 2 i que es va lliurar la documentació als tècnics municipals als efectes de valorar aquesta documentació;

Atès que el dia 1 d’abril de 2014 la Mesa de contractació obre els sobres número 3, de les cinc empreses admeses al procediment obert per a la contractació de la prestació de serveis als polisportius municipals L’Olivera, Can Massallera i La Parellada, on es presenta la valoració dels criteris objectius.

Atès que en aquesta valoració la Mesa va declarar exclosa l’empresa Llop-Gestió Esportiva, S.L.

Vist l’informe emès per la cap de la Unitat Promoció Esportiva i pel Cap de la unitat d’Equipaments Esportius de data 3 d'abril de 2014;

Vista l'acta de la Mesa de Contractació reunida en data 8 d'abril de 2014 que proposa l'adjudicació a l’empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL, atenent la idoneïtat de l'oferta proposada, perquè és la que ha obtingut millor classificació de totes les presentades;

Atès l'establert als articles 122 i següents, i 141 a 145 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment obert pel tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la classificació obtinguda per les empreses admeses a la licitació per a la contractació de la prestació de serveis als polisportius municipals L’Olivera, Can Massallera i La Parellada, amb expedient número: N801/U224/2014/004, d'acord amb la valoració de la proposició efectuada per la Mesa de Contractació de data 8 d'abril de 2014. La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula 26a. del plec de clàusules administratives particulars que ha regit la licitació, i que queda reflexada a l'informe emès per la cap de la Unitat Promoció Esportiva i pel Cap de la unitat d’Equipaments Esportius de data 3 d'abril de 2014. La classificació obtinguda ha estat:

- Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL: 93.50

- Safis Sports, SL: 93:00

- Paido Esports, SL: 92:00

- Eucagest, SL: 86:00

SEGON.- Requerir a l'empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL, perquè, dins el termini de deu (10), dies hàbils següents a la notificació d’aquest requeriment presenti el document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per un import de trenta-dos mil cent cinquanta-set euros amb cinquanta-sis cèntims (32.157,56 €), corresponents al 5% de l'import de l'oferta (IVA exclòs), així com la següent documentació: certificat de situació de cotització de la Seguretat Social, certificat de l’agència tributària i relació de les millores compromeses en la prestació del servei.

Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s’entendrà que l’adjudicatari ha retirat la seva oferta.

TERCER.- Publicar el present acord a la web municipal –perfil del contractant i de conformitat amb allò establert a l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Salut Pública

013. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment abreujat, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2013/411

Atès que mitjançant decret número AP23140390 de data 13 de febrer de 2014, es va incoar expedient sancionador per procediment abreujat, número X213/2013/411, al senyor ............, per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l’aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de ser propietari i responsable de la conducció d'un gos de raça potencialment perillosa American Stanffordshire, de grandària gran, per dur-lo deslligat i sense morrió per la via pública, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130026016, emesa per la Policia Municipal a les 13,10 hores del dia 21 de setembre de 2013.

Atès que en data 25 de febrer de 2014 es va notificar l'esmentat acord juntament amb la proposta de resolució de data 17 de febrer de 2014, atorgant-li un termini de 10 dies per a formular les al·legacions i proposar les proves que considerés oportunes.

Vistes les al·legacions presentades en data 26 de febrer de 2014, registre general d'entrada número 2014004948, pel senyor .........., en les que admet que el gos, un cadell de sis mesos, es trobava en el parc solt i sense morrió, i demana que es rebaixi la sanció ja que mai ha treballat i no té ingressos, o si més no, fer treballs socials, doncs no pot fer front a la multa, ni ell, ni la seva família.

Vist l'informe de l'instructor de data 27 de febrer de 2014 on proposa desestimar totalment les al·legacions presentades en base als següents motius:

Les manifestacions efectuades pel senyor ............ no contradiuen ni desvirtuen el fets constatats pels agents de la Policia Local intervinents, és més, ho ratifiquen, en el sentit de que el gos es trobava sense lligar i sense morrió en la via pública, concretament en la plaça Francesc Ferrer i Guàrdia, a l'alçada del número 1.

- Referent a la reducció de la sanció, cal dir que aquesta ha estat imposada en el seu terme mínim, no podent-se substituir les sancions econòmiques per la realització de treballs socials, doncs aquesta figura no és reflectida en les ordenances municipals.

D'acord amb l'establert a l'Ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals,

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Desestimar totalment les al·legacions presentades en data 26 de febrer de 2014, registre general d'entrada número 2014004948, pel senyor ............, al sí de l'expedient sancionador abreujat incoat mitjançant decret número AP23140390 de data 13 de febrer de 2014, d'acord amb l'informe de l'instructor, esmentat als antecedents del present acord, emès en data 27 de febrer de 2014, i, en conseqüència, :

Segon.- Imposar una multa de tres-cents euros (300.- €) al senyor .........., amb DNI número ............., de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça American staffordshire, de tamany gran, i de nom “Darko", per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 36 greus s) de l’esmentada Ordenança, per portar un gos potencialment perillós deslligat per la plaça Francesc Ferrer i Guàrdia, a l'alçada del número 1, de la nostra vila, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130026016, emesa per la Policia Municipal a les 13,10 hores del dia 21 de setembre de 2013.

L'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, disposa que les faltes greus de l'apartat s, poden ser sancionades amb multes d'entre 300 € a 2404 €.

Tercer.- Imposar una multa de tres-cents euros (300.- €) al senyor ..........., amb DNI número ............, de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça American staffordshire, de tamany gran, i de nom “Darko", per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 36 greus s) de l’esmentada Ordenança, per portar un gos potencialment perillós sense morrió per la plaça Francesc Ferrer i Guàrdia, a l'alçada del número 1, de la nostra vila, d'acord amb l’acta d'intervenció amb animals de companyia, número 08200130026016, emesa per la Policia Municipal a les 13,10 hores del dia 21 de setembre de 2013.

L'article 37.2 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, disposa que les faltes greus de l'apartat s, poden ser sancionades amb multes d'entre 300 € a 2404 €.

Es proposa la imposició de les sancions econòmiques en la seva quantia mínima, ja que no consta a aquest instructor la reiteració o reincidència, d'acord amb el que estableix l'article 38 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, en relació al criteris de graduació de la quantia de les multes.

Les multes s'han de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que se li notificarà properament.

La regidora Sra. Olga Garcia Piernas abandona la sessió.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

014. Aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i de la convocatòria, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la contractació de les obres definides pel POMO de millora de la seguretat vial a la ronda de Sant Ramon, cruïlles amb el c/ Mare de Déu de Montserrat i l'avgda. Torre de la Vila

Número d'expedient N802/U633/2013/72

En data 12 de novembre del 2012, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de millora de la seguretat vial a la ronda de Sant Ramon, a les cruïlles amb el carrer Mare de Déu de Montserrat i l'avinguda Torre de la Vila (X116/U633/2012/69), promogut per l'Ajuntament i redactat per l'enginyer industrial municipal, cap de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures de l'Àrea d'Urbanisme; amb un pressupost d'execució per contracte de 97.084,30 € (IVA inclòs) i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 25 de febrer del 2013, es va considerar aprovat definitivament per manca d'al·legacions en el tràmit d'informació pública;

Vist l'informe tècnic, de data 31 de març del 2014, emès pel cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures, segons el qual la contractació de les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària de millora de la seguretat vial a la ronda de Sant Ramon, cruïlles amb el carrer Mare de Déu de Montserrat i l'avinguda Torre de la Vila (N802/U633/2013/72) resta justificada en la seva conveniència i necessitat;

Vist el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que ha de regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament;

D'acord amb l'article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), que defineix les característiques dels contractes d'obres;

D'acord amb els articles 169 a 178 del TRLCSP, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat, per tractar-se d'unes obres amb un pressupost inferior a 200.000,00 euros;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR l'expedient i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació de les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària de millora de la seguretat vial a la ronda de Sant Ramon, a les cruïlles amb el carrer Mare de Déu de Montserrat i l'avinguda Torre de la Vila (N802/U633/2013/72), que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari pel procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb la normativa aplicable.

SEGON- CONVOCAR la contractació pel procediment negociat sense publicitat, amb subjecció al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars aprovat. El termini per a la presentació de la proposició serà de quinze (15) dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de recepció de la invitació a participar-hi.

Per a tal fi, s'haurà de sol·licitar, per part de la unitat gestora, l'oferta d'empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, sense que el seu número sigui inferior a tres, sempre que això sigui possible, i fixar amb la seleccionada el preu, deixant constància de tot això a l'expedient.

TERCER- AUTORITZAR la despesa per l'import màxim de noranta-set mil vuitanta-quatre euros amb trenta cèntims (97.084,30 €), dels quals 80.234,96 € corresponen a la base i 16.849,34 € corresponen al 21% d'IVA.

QUART- IMPUTAR l'import màxim de 97.084,34 €, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15160 63202 "RC/13-Urbanització viària".

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

015. Aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i de la convocatòria, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la contractació de les obres definides pel POMO de millora de l'accessibilitat a diverses cruïlles del municipi per a l'any 2013 -Fases 6 a 13-

Número d'expedient N802/U633/2013/59

En data 26 de novembre del 2012, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de millora de l'accessibilitat a diverses cruïlles del municipi per a l'any 2013 (X116/U633/2012/65), promogut per l'Ajuntament i redactat per l'arquitecta tècnica municipal, ............., amb un pressupost d'execució per contracte de 205.051,44 € (IVA inclòs), i que mitjançant decret d'Alcaldia, de data 8 de febrer del 2013, es va considerar aprovat definitivament per manca d'al·legacions en el tràmit d'informació pública;

Atès que l'esmentat projecte preveu 13 fases d'execució, havent-se'n executat les fases 1 a 5, és l'objecte d'aquesta contractació les que corresponen a les fases de la 6 a la 13;

Vist l'informe tècnic, de data 27 de març del 2014, emès pel cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures, segons el qual la contractació de les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària de millora de l'accessibilitat a diverses cruïlles del municipi per a l'any 2013 -Fases 6 a 13- (N802/U633/2013/59) resta justificada en la seva conveniència i necessitat;

Vist el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que ha de regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament;

D'acord amb l'article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), que defineix les característiques dels contractes d'obres;

D'acord amb els articles 169 a 178 del TRLCSP, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat, per tractar-se d'unes obres amb un pressupost inferior a 200.000,00 euros;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR l'expedient i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació de les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària de millora de l'accessibilitat a diverses cruïlles del municipi per a l'any 2014 -Fases 6 a 13- (N802/U633/2013/59), que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari pel procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb la normativa aplicable.

SEGON- CONVOCAR la contractació pel procediment negociat sense publicitat, amb subjecció al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars aprovat. El termini per a la presentació de la proposició serà de quinze (15) dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de recepció de la invitació a participar-hi.

Per a tal fi, s'haurà de sol·licitar, per part de la unitat gestora, l'oferta d'empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, sense que el seu número sigui inferior a tres, sempre que això sigui possible, i fixar amb la seleccionada el preu, deixant constància de tot això a l'expedient.

TERCER- AUTORITZAR la despesa per l'import màxim de cent quaranta-quatre mil set-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta-sis cèntims (144.788,46 €), dels quals 119.659,88 € corresponen a la base i 25.128,58 € corresponen al 21% d'IVA.

QUART- IMPUTAR l'import màxim de 144.788,46 €, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15160 63202 "RC/13-Urbanització viària".

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

016. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, corresponent a l'execució de les obres del POMO de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 i 17) de Ciutat Cooperativa

Número d'expedient N802/U633/2014/2

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de novembre del 2013, va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais entre els blocs del barri de Ciutat Cooperativa (X116/U633/2013/46); el qual ha estat redactat per l'arquitecte ........., de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; amb un pressupost d'execució per contracte de 719.268,56 € (IVA inclòs); i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 17 de gener del 2014, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de febrer del 2014, va aprovar l'encàrrec, i el corresponent plec de condicions que regeix l'esmentat encàrrec, per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 i 17) de Ciutat Cooperativa (N802/U633/2014/2), a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), amb CIF ........., per un import de 221.181,18 € (IVA inclòs), amb un termini màxim d'execució de les obres de 4 mesos;

Atès que la Junta de Govern Local, en aquesta mateixa sessió, va nomenar els tècnics per a les funcions assignades com a gestor del projecte, direcció facultativa, executiva i l'empresa assignada per a la coordinació en matèria de seguretat i salut;

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març del 2014, va aprovar el Pla de seguretat i salut presentat per la societat municipal Coressa, per a l'execució de les esmentades obres i el nomenament del tècnic assignat per a les funcions de coordinador en matèria de seguretat i salut;

Vistes les actes de comprovació del replanteig i d'inici de les obres, subscrites en data 3 i 4 de març respectivament;

Vista la certificació d'obra núm. 1 (març 2014), emesa en data 28 de març del 2014 per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), en la qual hi consta el vistiplau del cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR la certificació d'obra núm. 1 (març 2014) i el reconeixement de la seva obligació, corresponent a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 i 17) de Ciutat Cooperativa (N802/U633/2014/2), per un import de vint-i-quatre mil cinc-cents trenta-nou euros amb tretze cèntims (24.539,13 euros, IVA inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Coressa.

SEGON- IMPUTAR l'import de 24.539,13 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15161 61102 "Actuacions espais públics".

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

Patrimoni Immobiliari

017. Aprovar, amb caracter provisional, la declaració dels danys ocasionats en el bé municipal restaurant del Parc de la Muntanyeta i la seva quantificació.

Número d'expedient N750/2005/026 i N750/2013/022. Fitxa de l'inventari núm. 454

1.- Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 30/01/2006 es va aprovar l'adjudicació de la concessió demanial de l'espai destinat a restaurant i bar de la piscina del Parc de la Muntanyeta, amb l'ús comú especial del llac i espais adjacents mitjançant el lloguer de les embarcacions per passejar pel llac, a l'empresa JOSEPH'S COFFEE, SL, amb CIF ........., amb domicili inicialment a l'avinguda Josep Tarradellas, 8, 6è 1ª (08029) de Barcelona i en l'actualitat a la Ronda Sant Ramon, núm. 157 de Sant Boi de Llobregat, amb subjecció al plec de condicions que regeix la concessió (aprovat per acord del mateix òrgan administratiu en data 07/11/2005) i a l'oferta efectuada per l'adjudicatària, havent-se signat en data 27/02/2006 el document de formalització de la concessió demanial;

2.- Atès que en data 22/10/2013 es va tenir coneixement de que contra JOSEPH'S COFFEE, SL, es segueix l'expedient número 08130900089763 en la Unitat de Recaptació executiva número 08/13 de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per deutes a la mateixa, i que en data 24/10/2013 va arribar a aquest Ajuntament, via fax, la diligència d'embargament de qualsevol dret econòmic a favor de l'empresa apremiada que l'Ajuntament pugues estar obligat a satisfer a la mateixa, en el que es requeria, per altra banda, informació al respecte;

3.- Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 28/10/2013, es va aprovar la incoació d'expedient per a la revocació de la concessió demanial adjudicada, per haver incorregut l'esmentada empresa en causa de prohibició per contractar amb l'Administració pública;

4.- Atès que en data 10/12/2013, el Sr. ............., actuant com administrador solidari de l'empresa JOSEPH COFFEE, SL, presentà en l'Ajuntament un escrit, número registre d'entrada 2013025200, al que adjunta la documentació següent:

a) Fotocòpia de l'escriptura atorgada en data 9/05/2013 davant de la Notaria Sra. ........., número 939 del seu protocol, per la que els tres socis anteriors van procedir a vendre llurs participacions de l'empresa, que suposava el total capital, a cinc persones.

b) Fotocòpia de l'escriptura atorgada el mateix dia 9/05/2013 davant de la Notaria Sra. ........., número 940 del seu protocol, per la que s'aixequen a públic els acords socials de la Junta General Extraordinària i Universal de socis, celebrada el mateix 9/05/2013, pels quals:

- S'accepta la renúncia del càrrec d'administrador solidari del Sr. ........... (el Sr. ........... ja havia renunciat amb anterioritat)

- S'anomena administradors solidaris de la companyia al Sr. ............ i al Sr. ...........;

- Es trasllada el domicili social de l'empresa de l'avinguda Josep Tarradellas, 8, 6è 1ª (08029) de Barcelona a la Ronda San Ramon núm. 157 de Sant Boi de Llobregat, i en conseqüència modifiquen l'article cinquè dels estatuts.

5.- Atès que en l'esmentada escriptura amb número de protocol 940 la Notaria adverteix expressament de la necessitat d'inscriure prèviament en el Registre Mercantil:

a) El nomenament del Sr. .......... com administrador ( acordat per la Junta General de Socis del dia 5/05/2010 i aixecat a escriptura el següent dia 13/05/2013); i

b) La renuncia del Sr. ............ al seu càrrec d'administrador solidari mitjançant escriptura de data 13/10/2011.

6.- Atès que en l'esmentat escrit el Sr. ........... manifestà que els nous socis no van rebre dels anteriors la informació correcta respecte a deutes amb l'Ajuntament, la Seguretat Social i proveïdors, i que malgrat la dificultat estaven interessats en l'explotació de l'establiment i abonar els corresponents deutes municipals, interessant un fraccionament;

7.- Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 3/02/2014 va acordar revocar la concessió demanial adjudicada per acord del mateix òrgan de data 30/01/2006, a l'empresa JOSEPH'S COFFEE, SL respecte l'espai destinat a restaurant i bar de la piscina del Parc de la Muntanyeta, amb l'ús comú especial del llac i espais adjacents mitjançant el lloguer de les embarcacions per passejar pel llac, amb requeriment per deixar lliures i vacus, a disposició de l'Ajuntament els béns objecte de la concessió;

8.- Atès que l'esmentat acord de data 3/02/2014 fou notificat el dia 7/02/2014 personalment pels tècnics municipals al Sr. ..........., com administrador de la concessionària, en l'acta de compareixença efectuada en l'esmentat local municipals, moment en que es va emplaçar a l'empresa concessionària a les 9.30 hores del dia 17/03/2014 per l'acte de lliurament de la possessió;

9.- Atès que en data 17/03/2014, els tècnics municipals es van personar en el Restaurant, on estava l'administrador de JOSEPH'S COFFEE, SL Sr. ........... i es va procedir a verificar l'estat de l'interior del local i instal·lacions, i es va lliurar la possessió del local a l'Ajuntament, aixecant-se la corresponen acta,

10.- Atès que del Plec de condicions que regia la concessió que ha esta revocada es desprèn:

a) Segons la Clàusula 4.1.1, referent a " Obres a realitzar per l'adjudicatari de la concessió", l' adjudicatària havia de completar el condicionament dels espais municipals. Les instal·lacions, equipament i mobiliari a aportar pel concessionari no es consideraran a aquest efectes, elements fixos del local, és a dir que no revertirien a l'Ajuntament en el moment de l'extinció de la concessió, ni tampoc els elements d'acabat, de decoració, d'adequació a la normativa especifica d'activitats, de mobiliari ..., d'utillatge propi del negoci, d'electrodomèstics... o qualsevol altre que no tingui la consideració d'element fix de l'edifici.

Una vegada extingida la concessió per qualsevol de les circumstàncies que preveu la Clàusula 6, les obres i elements fixos instal·lats revertiran a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sense que aquest hagi de satisfer cap tipus d'indemnització per aquest concepte.

b) Segons la Clàusula 4.1.2, referent a " Equipament a subministrar per l'adjudicatari", l'adjudicatari havia d'aportar la maquinaria, estris i mobiliari necessaris per al desenvolupament de l'activitat. Una vegada extingida la concessió per qualsevol de les circumstàncies que preveu la clàusula 6 a aquests béns s'els donarà el destí que preveu la clàusula 6.5"

c) Segons la Clàusula 6.2., referent a "Actuacions derivades de l’extinció de la concessió" el concessionari havia de deixar lliures i vacus, a disposició de l’Ajuntament, els béns objecte de la concessió, en el termini de trenta dies des del moment que s’entengui extingida la concessió. Dintre de l’esmentat termini havia d’enretirar al seu càrrec tots els elements que no hagin de ser objecte de reversió a favor de l’Ajuntament.

d) Segons la Clàusula 6.5, referent a "Normes d’aplicació en tots els supòsits d’extinció", el concessionari, en el moment de lliurament de la possessió a l’Ajuntament, havia de lliurar els béns objecte de la concessió, les construccions i instal·lacions i qualsevol altre element que hagi de ser objecte de reversió, en perfecte estat de conservació. Les reparacions que s’hagin d’efectuar per l’incompliment d’aquesta obligació seran realitzades per l’Ajuntament a càrrec del concessionari, i el seu import deduït de la garantia, prèviament a la seva devolució;

11.- Atès que, a la vista de les actuacions, procedeix reclamar a l'empresa JOSEPH'S COFFEE, SL, amb CIF ............ els béns que manquen - per considerar-se elements fixos i que han estat enretirats o substrets-, l'import de les reparacions a efectuar en les instal·lacions pel seu correcte funcionament i l'import dels danys efectuats en el local;

12.- Vist l'informe emès l'enginyer municipal en data 25/03/2014, com a complement de l'acta de pressa de possessió del restaurant de data 17/03/2014, en el que es detalla i valora, a la vista de la documentació dels expedients de la concessió (N/750/2005/026) i el contradictori sancionador (N/750/2013/022), els béns que havien de revertir a l'Ajuntament i que mancaven al local al moment de la pressa de possessió, així com els desperfectes en el local per una quantitat de 28.600,00 €, import que procedeix reclamar a l'empresa JOSEPH'S COFFEE, SL, sense perjudici de la tramitació dels expedients tributaris per requerir-li igualment el deute pendent amb l'Ajuntament;

13.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 26/03/2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- DECLARAR, amb caràcter provisional, els danys ocasionats en el bé municipal restaurant-bar emplaçat al Parc de la Muntanyeta que havia estat objecte de concessió demanial adjudicada en data 30/01/2006 a l'empresa JOSEPH'S COFFEE, SL, amb CIF ........., domicili inicialment a l'avinguda Josep Tarradellas, 8, 6è 1ª (08029) de Barcelona i actualment a la Ronda Sant Ramon, núm. 157 de Sant Boi de Llobregat amb subjecció al plec aprovat amb data 07/11/2005 (expedient N/750/2005/026), segons la documentació de l'expedient contradictori incoat contra la concessionària per incompliments de les seves obligacions que finalitzà amb la revocació de la concessió i lliurament de la possessió de la finca municipal (expedient N/750/2013/022) i quantificar-los en l'import de 28.600,00 €, valoració dels béns que havien de revertir a l'Ajuntament i que mancaven en el local en el moment de la seva pressa de possessió per part d'aquest, així com els desperfectes en el local i instal·lacions.

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l'empresa JOSEPH'S COFFEE, SL, per a que en el termini de quinze dies al·legui el que consideri adient als seus interessos, tot informant-los que, en cas de no presentar cap al·legació o reclamació en l'esmentat termini, el present acord assolirà el caràcter de definitiu, moment en que es procedirà a la liquidació de l'import fitxat com a danys en els béns municipals per efectuar el requeriment del seu pagament mitjançant el procediment de recaptació de drets públics, sense perjudici de prosseguir amb la tramitació dels preceptius expedients contra l'empresa JOSEPH'S COFFEE, SL fins l'extinció del deute pendent.

TERCER.- Anotar el contingut d'aquest acord en l'Inventari de Béns Immobles i Drets Reals de l'Ajuntament.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

018. Aprovació del conveni de cessió gratuïta de l'ús local ubicat al carrer Cardenal Vidal i Barraquer, número 19 baixos, porta segona, per a destinar-ho a activitats vinculades al Casal de Gent Gran del Barri Centre.

Número d'expedient N750/2014/016

1.- Atès que la Fundació Especial Pinnae és igualment propietària del local del carrer Cardenal Vidal Barraquer, número 19, baixos, porta segona, que seguidament es descriu, i que està interessada en cedir a l'Ajuntament el seu ús mitjançant conveni de cessió gratuïta d'ús :

Descripció: DEPARTAMENTO NÚMERO dieciséis.- Local comercial nº 4 de la planta baja de la casa números 17 y 17 bis que corresponden a las escaleras A y B respectivamente, de la calle Obispo Irurita de Sant Boi (avui carrer Cardenal Vidal Barraquer), Escalera B, de superficie útil treinta y siete metros cuarenta y tres decímetros cuadrados, y se compone de una nave diáfana y aseo.

Superficie útil: 37,43 m2

Llindars: lindante por el frente, con la calle Luis Castells, por donde tiene su acceso; por la derecha entrando, con el local comercial nº 5 de la misma planta y escalera; por la izquierda, con la calle Obispo Irurita; y por el fondo, con el vestíbulo de la propia escalera

Coeficient : Se le asigna una cuota de dos enteros trece centésimas por ciento.

Titular Registral: Consta inscrita a favor de Caja de Ahorros del Penedés.

Dades registrals: Finca registral número 27.411, inscrita al volum 786, llibre 311, foli 73. (IDUFIR: 08102000523212)

Referència cadastral: 9578601DF1797H0016JG.

2.- Atès que el Departament de d'Igualtat d'Oportunitats i Ocupació de l'Àrea de Benestar i Ciutadania, ha emès en data 18/03/2014, memòria de conveniència i oportunitat on es justifica la necessitat que té l'Ajuntament de disposar de l'ús del local comercial abans descrit, per tal de destinar-lo a activitats vinculades al Casal de Gent Gran del Barri Centre;

3.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 1/04/2014;

4.- Vist l'informe tècnic respecte a l'estat del locals objectes d'aquest acord, instal.lacions i mobles,

Vista la revisió de conformitat i les observacions de la intervenció municipal de data 11/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR l'adquisició de l'ús del local comercial situat al carrer Cardenal Vidal i Barraquer, número 19, baixos, porta segona de Sant Boi de Llobregat, descrit en l'apartat primer de la part expositiva d'aquest acord, de la Fundació Especial Pinnae mitjançant conveni de cessió gratuïta d'ús i APROVAR la minuta del conveni a subscriure entre l'Ajuntament i l'esmentada entitat.

SEGON: FACULTAR indistintament a l'Alcalde i al Tinent d'Alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Territori i Ciutadania perquè formalitzin tots els documents necessaris per a fer efectius els acords anteriors.

TERCER: Anotar el contingut d'aquest acord en l'Inventari de Béns Immobles i Drets Reals de l'Ajuntament.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

Llicències de Medi Ambient

019. Aprovació de l'adjudicació de concessions demanials per a la col·locació i explotació de sis estructures verticals publicitàries a diversos espais de domini públic de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient X322-2014-001

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2013, notificat en data 24 de gener de 2014, es va aprovar la classificació obtinguda per les empreses admeses a la licitació i es va requerir a l'empresa Soportes y Medianeras, SL, per ser la que ha obtingut millor classificació de totes les presentades per què dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti la següent documentació:

a) Certificat o document de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en què consti que ha presentat les declaracions tributàries exigides a l’article 13 del Reial Decret 1081/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. A l’efecte que el licitador acrediti que es troba al corrent del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques, cal que aporti la documentació següent:

- Si el licitador és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i està obligat a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.

-Si el concurrent es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 82 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.

b) Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditant que l’empresa concurrent es troba al corrent de les seves obligacions. Aquest Certificat haurà d'estar datat durant l’any anterior a la data de presentació de la documentació.

c) El document acreditatiu d'haver constituït la garantia que es detalla a la clàusula 11.2. per import de 20.000 euros.

d) Justificant de disposar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada de l’activitat objecte de la concessió, per un import mínim de 600.000 €.

Atès que, segons diligència de la cap de la Unitat d'arxiu i documentació de data 17 de febrer de 2014, l'empresa Soportes y Medianeras, SL, no ha presentat la documentació requerida;

Atès que la clàusula 10 del plec de bases ja disposava que en el cas que no es complimentés adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendria que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en tot cas a demanar la mateixa documentació al licitador següent per ordre en que hagin quedat classificades, fet que també es feia constar en l'acord esmentat de 23 de desembre de 2013;

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2014, es va acordar:

PRIMER.- Entendre que l'empresa Soportes y Medianeras, SL, ha retirat la seva oferta, en tant que no ha presentat la documentació requerida dins del termini atorgat a l'efecte.

SEGON.- Requerir a l'empresa BCN 2004 Comunicació Exterior, SLU, per ser la segona empresa que ha obtingut la millor classificació de totes les presentades, perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti la següent documentació:

a) Certificat o document de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en què consti que ha presentat les declaracions tributàries exigides a l’article 13 del Reial Decret 1081/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. A l’efecte que el licitador acrediti que es troba al corrent del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques, cal que aporti la documentació següent:

- Si el licitador és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i està obligat a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.

-Si el concurrent es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 82 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.

b) Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditant que l’empresa concurrent es troba al corrent de les seves obligacions. Aquest Certificat haurà d'estar datat durant l’any anterior a la data de presentació de la documentació.

c) El document acreditatiu d'haver constituït la garantia que es detalla a la clàusula 11.2. per import de 20.000 euros.

d) Justificant de disposar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada de l’activitat objecte de la concessió, per un import mínim de 600.000 €.

Atès que el dia 28 de març de 2014, amb registre general d'entrada 2014007589, la societat BCN 2004 Comunicació Exterior, SL, ha presentat la documentació requerida;

Vist l'informe del cap de la unitat de llicències d'activitats i via pública de data 2 d'abril de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Adjudicar les concessions demanials per a la col·locació i explotació de sis estructures verticals publicitàries a diversos espais de domini públic de Sant Boi de Llobregat, per un periode de 5 anys, prorrogables per un periode de 5 anys més, a la societat BCN 2004 Comunicació Exterior, SLU, amb CIF ........., per l'import de dos-cents dotze mil vuitanta-un euros amb quaranta cèntims anuals (212.081,40 €/any). Aquest preu es revisarà cada any d’acord amb les variacions que experimenti l’IPC estatal. La liquidació corresponent al primer any es determinarà sobre la base dels dies naturals que, des del moment de la data de subscripció de l’acta de lliurament de la possessió de la porció de domini públic objecte de concessió, restin fins a finalitzar l’any. La liquidació corresponent al darrer any es determinarà de forma anàloga a la prevista per al primer any.

Segon: Notificar el present acord a les empreses i entitats presentades, i publicar-lo a la web municipal-perfil del contractant de conformitat amb allò previst a l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Tercer: Facultar al tinent d'alcalde de l'Àrea d'Actuació Política de Territori i Ciutadania, Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández, perquè en nom i representació de l'Ajuntament subscrigui el document de formalització de la concessió.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

Aparcaments

020. Aprovació de l'aportació per l'explotació del servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres per a l'any 2014, a la societat municipal Coressa

Número d'expedient M103/U633/2013/67

Atès que en sessió de data 25 de novembre del 2013, el Ple municipal va aprovar inicialment la Memòria justificativa, el Projecte que regula el règim jurídic i el Reglament de la prestació del servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 6 de febrer del 2014, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública. El cost anual de dit servei públic s'estima en 329.727,32 € per a l'exercici 2014;

Atès que, en aquesta mateixa sessió, el Ple municipal va aprovar el plec de clàusules que regeix aquest nou encàrrec de la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA -Coressa-, el plec de clàusules tècniques i d'explotació del Servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres, el qual substitueix al document de requeriments relatius al servei de gestió i explotació d'obligat compliment de les zones blaves de Sant Boi, aprovat pel Ple municipal en data 15-10-2001;

Atès que d'acord amb el que preveu la clàusula VI del plec de clàusules tècniques aprovat el finançament d'aquest servei s'efectuarà íntegrament a través d'ingressos per via de recaptació de la taxa que s'estableixi per a cada exercici fiscal per l'ús de la via pública i per les multes imposades als usuaris per infracció del Reglament del Servei i de l'Ordenança municipal de Circulació;

Atès que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Plec de clàusules, Coressa continuarà fent les funcions de recaptació i ingressarà la totalitat de la recaptació en el compte de l'Ajuntament amb una periodicitat setmanal, i la Intervenció municipal autoritzarà mensualment la transferència al compte de Coressa, per anotació dels serveis realitzats i acceptats d'acord amb l'import que consta al projecte d'establiment, per la realització del servei;

Vist l'informe lliurat per part de Coressa al Registre General d'Entrada 4261 en data 19 de febrer del 2014, emès pel cap de Divisió Equipaments i Serveis relatiu a l'anàlisi per a la prestació del servei de zona blava per a l'any 2014;

Vist l'informe tècnic de data 19 de març del 2014, emès pel cap de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures, que proposa que s'autoritzi la despesa corresponent al primer trimestre d'aquest any 2014 a Coressa, per l'explotació del servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 11/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR l'autorització i la disposició de la despesa, amb el reconeixement de l'obligació i posterior pagament, de l'import total de vuitanta-dos mil quatre-cents trenta-un euros amb setanta-cinc cèntims (82.431,75 €), corresponent al primer trimestre d'enguany per l'explotació del servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres, a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi (Coressa), amb NIF ............

SEGON- IMPUTAR l'import total de 82.431,75 € (que correspon al 1r trimestre), dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 207 93300 25000 "Despeses gestió zones blaves Coressa (A) 33000".

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari dóna compte de la sentència dictada el 18 de març de 2014 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona que estima el recurs interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2008 en la part relativa a l'aprovació definitiva del conveni urbanístic subscrit entre l'Ajuntament i Promociones Call Roman,SA. i es decideix que s'ampliï la informació sobre els antecedents i els efectes a la propera sessió de la Junta de Govern.


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades