Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:25:00 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 04/11/2014

Número d'expedient: N112-2014-15

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 09:41 AM

Hora final: 10:26 AM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-14

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

002. Aprovació de la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 23/12/2013 i de la clàusula III.2 del conveni d'expropiació per mutu acord i d'ocupació i pagament de la finca situada al carrer Llevant, número 24 -finca registral 2172-.

Número d'expedient X111/2007/015

Atès que en data 23 de desembre de 2013 la Junta de Govern Local va acordar aprovar la minuta del conveni d'expropiació per mutu acord i d'ocupació i pagament de la finca registral número 2172 de Sant Boi de Llobregat, situada al carrer Llevant, número 24;

Atès que atenent la minoria d’edat de la Sra. ..........., i, en garantia dels seus drets, l'esmentada minuta del conveni d'expropiació aprovat el 23 de desembre de 2013 establia al pacte III.2 que les quanties corresponent a aquesta es consignarien a disposició de l’autoritat judicial de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei d’Expropiació Forçosa;

Atès que, en data 26 de març de 2014 i amb registre d'entrada 2014007352, es presenta a l'Ajuntament escriptura pública, atorgada pel Notari ........... amb data 21 de març de 2014, on s'autoritza a ........... a prestar consentiment en nom de ............, sobre la que ostenta la pàtria potestat, als efectes del disposat a l'article 236-30 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, en relació a la substitució de l'autorització judicial definida a l'article 236-28 de l'esmentada Llei 25/2010;

Vist l'informe jurídic de data 2 d'abril de 2014, on atenent la nova documentació aportada i en relació a les determinacions contingudes a l'acord de la Junta de Govern Local de 23/12/2013, relatives a la forma de procedir al pagament de les quantitats a satisfer a la menor d'edat, es proposa:

a) La modificació del pacte III.2 del conveni d'expropiació per mutu acord,

b) L'aprovació de la minuta del conveni que incorpora la modificació anteriorment esmentada deixant sense efectes la minuta del conveni aprovada el 23/12/2013.

c) La modificació de l'apartat quart de l'acord de la Junta de Govern Local de data 23/12/2013, en els concrets paràgrafs que es refereixen als pagaments a realitzar a la Sra. Anna Orona Gili.

Vista la minuta del conveni d'expropiació per mutu acord i ocupació de la finca registral número 2172 de Sant Boi de Llobregat, situada al carrer Llevant número 24, que incorpora la modificació del pacte III.2 anteriorment esmentada;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: MODIFICAR el pacte III.2 del conveni d’expropiació per mutu acord i ocupació de la finca registral número 2172 de Sant Boi de Llobregat, situada al carrer Llevant número 24, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 23/12/2013, en els següents termes:

On diu:

"III.2.- Les quantitats a satisfer a la Sra. ............, atenent la seva minoria d’edat es consignaran a disposició de l’autoritat judicial de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei d’Expropiació Forçosa."

Ha de dir:

"III.2.- Les quantitats a satisfer a la Sra. ............, es fan efectives al Sr. ........... segons el que resulta de l'acta de notorietat i autorització atorgada en escriptura pública davant el notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya amb residència a Sant Boi de Llobregat, Sr. ............, en data 21 de març de 2014, sota el seu número de protocol 1268."

SEGON: APROVAR la minuta del conveni d'expropiació per mutu acord i ocupació de la finca registral número 2172 de Sant Boi de Llobregat, situada al carrer Llevant número 24, que incorpora la modificació del pacte III.2 anteriorment esmentada.

TERCER.- MODIFICAR l'apartat quart de l'acord de la Junta de Govern Local de data 23/12/2013, en els termes que a continuació es determina:

a) El següent paràgraf:

"-A la Sra ..........., amb NIF ............, tres mil nou-cents vint.-i-dos euros, amb disset cèntims (3.922,17 €). Aquesta quantitat, atenent la minoria d’edat de la Sra. ............ es consignarà a disposició de l’autoritat judicial de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei d’Expropiació Forçosa."

Queda redactat com segueix:

"-A la Sra ............, amb NIF ............, tres mil nou-cents vint.-i-dos euros, amb disset cèntims (3.922,17 €)."

b) El següent paràgraf:

"-A la Sra ............, amb NIF ............, sis mil tres-cents euros (6.300,00 €). Aquesta quantitat, atenent la minoria d’edat de la Sra. ............ es consignarà a disposició de l’autoritat judicial de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei d’Expropiació Forçosa."

Queda redactat com segueix:

"-A la Sra ............, amb NIF ..........., sis mil tres-cents euros (6.300,00 €).

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a les senyores ..........., .........., .........., .........., ............, i els senyors ..........., ..........., ........... i ............, com a tutor legal de ............, i CONVOCAR-LOS perquè compareguin a l’Ajuntament per tal de subscriure el conveni d’expropiació per mutu acord i d’ocupació i pagament de la finca descrita en l’apartat anterior, un cop siguin requerits a l’efecte.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

003. Aprovació de la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 23/12/2013 i de la clàusula III.2 del conveni d'expropiació per mutu acord i d'ocupació i pagament de la finca situada al carrer Llevant, número 26 -finca registral 2282-

Número d'expedient X111/2007/015

Atès que en data 23 de desembre de 2013 la Junta de Govern Local va acordar aprovar la minuta del conveni d'expropiació per mutu acord i d'ocupació i pagament de la finca registral número 2282 de Sant Boi de Llobregat, situada al carrer Llevant, número 26;

Atès que atenent la minoria d’edat de la Sra. ..........., i, en garantia dels seus drets, l'esmentada minuta del conveni d'expropiació aprovat el 23 de desembre de 2013 establia al pacte III.2 que les quanties corresponent a aquesta es consignarien a disposició de l’autoritat judicial de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei d’Expropiació Forçosa;

Atès que, en data 26 de març de 2014 i amb registre d'entrada 2014007352, es presenta a l'Ajuntament escriptura pública, atorgada pel Notari ........... amb data 21 de març de 2014, on s'autoritza a ........... a prestar consentiment en nom de ............, sobre la que ostenta la pàtria potestat, als efectes del disposat a l'article 236-30 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, en relació a la substitució de l'autorització judicial definida a l'article 236-28 de l'esmentada Llei 25/2010;

Vist l'informe jurídic de data 2 d'abril de 2014, on atenent la nova documentació aportada i en relació a les determinacions contingudes a l'acord de la Junta de Govern Local de 23/12/2013, relatives a la forma de procedir al pagament de les quantitats a satisfer a la menor d'edat, es proposa:

a) La modificació del pacte III.2 del conveni d'expropiació per mutu acord,

b) L'aprovació de la minuta del conveni que incorpora la modificació anteriorment esmentada deixant sense efectes la minuta del conveni aprovada el 23/12/2013.

c) La modificació de l'apartat quart de l'acord de la Junta de Govern Local de data 23/12/2013, en els concrets paràgrafs que es refereixen als pagaments a realitzar a la Sra. ............

Vista la minuta del conveni d'expropiació per mutu acord i ocupació de la finca registral número 2282 de Sant Boi de Llobregat, situada al carrer Llevant número 24, que incorpora la modificació del pacte III.2 anteriorment esmentada;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: MODIFICAR el pacte III.2 del conveni d’expropiació per mutu acord i ocupació de la finca registral número 2282 de Sant Boi de Llobregat, situada al carrer Llevant número 26, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 23/12/2013, en els següents termes:

On diu:

"III.2.- Les quantitats a satisfer a la Sra. ............, atenent la seva minoria d’edat es consignaran a disposició de l’autoritat judicial de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei d’Expropiació Forçosa."

Ha de dir:

"III.2.- Les quantitats a satisfer a la Sra. ............, es fan efectives al Sr. ........... segons el que resulta de l'acta de notorietat i autorització atorgada en escriptura pública davant el notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya amb residència a Sant Boi de Llobregat, Sr. ..........., en data 21 de març de 2014, sota el seu número de protocol 1268."

SEGON: APROVAR la minuta del conveni d'expropiació per mutu acord i ocupació de la finca registral número 2282 de Sant Boi de Llobregat, situada al carrer Llevant número 24, que incorpora la modificació del pacte III.2 anteriorment esmentada.

TERCER.- MODIFICAR l'apartat quart de l'acord de la Junta de Govern Local de data 23/12/2013, en els termes que a continuació es determina:

a) El següent paràgraf:

"- A la Sra. ............, amb NIF ..........., tres mil set-cents un euros, amb seixanta-dos cèntims (3.701,62 €). Aquesta quantitat, atenent la minoria d’edat de la Sra. .......... es consignarà a disposició de l’autoritat judicial de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei d’Expropiació Forçosa."

Queda redactat com segueix:

"- A la Sra. .........., amb NIF .........., tres mil set-cents un euros, amb seixanta-dos cèntims (3.701,62 €)."

b) El següent paràgraf:

-A la Sra. ..........., amb NIF .........., sis mil tres-cents euros (6.300,00 €). Aquesta quantitat, atenent la minoria d’edat de la Sra. .......... es consignarà a disposició de l’autoritat judicial de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei d’Expropiació Forçosa.

Queda redactat com segueix:

"-A la Sra .........., amb NIF ..........., sis mil tres-cents euros (6.300,00 €)."

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a les senyores ..........., ............, ..........., ............, ............, i els senyors ............, ............., ............ i ............, com a tutor legal de ............, i CONVOCAR-LOS perquè compareguin a l’Ajuntament per tal de subscriure el conveni d’expropiació per mutu acord i d’ocupació i pagament de la finca descrita en l’apartat anterior, un cop siguin requerits a l’efecte.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Salut Pública

004. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2012/028

Atès que mitjançant decret número AP23130628 de data 11 de març de 2013 es va incoar expedient sancionador ordinari número X213/2012/028, al Sr. ............. , com a propietari i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, de raça pit bull, de nom Tor, per a determinar les infraccions en què hagi pogut incórrer i l'aplicació, si s’escau, de les sancions que procedeixin, per no estar censat en el registre municipal d’animals de companyia, incomplir la obligació d’identificar l’animal potencialment perillós amb microxip homologat, no contractar l'assegurança de responsabilitat civil per a la tinença d’animals potencialment perillosos, tenir i conduir un gos potencialment perillós sense llicència, conduir l’animal potencialment perillós sense portar a sobre la corresponent llicència municipal, i portar el gos sense morrió i deslligat a les vies públiques el dia 3 de gener de 2013, a les 22.10 hores, concretament al carrer Eucaliptus, a l’alçada del número 54, tal i com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme per la policia local en data 3 de gener de 2012 amb número 08200120000148-A.

Atès que per haver resultat infructuosos els intents de notificació de l'esmentat decret AP23130628, en data 24 d'abril de 2013 es va notificar a l’interessat, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP, així com al taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, de conformitat amb l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, atorgant-li un termini de 10 dies per a formular les al·legacions i proposar les proves que considerés oportunes.

Atès que per haver resultat infructuosos els intents de notificació de la proposta de resolució de data 6 de juny de 2013 formulada per l'instructor de l'expedient, en data 4 de desembre de 2013 es va notificar a l’interessat, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP, així com al taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, de conformitat amb l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, atorgant-li un termini de 10 dies per a formular les al·legacions que considerés oportunes.

Atès que dins dels terminis atorgats per a la presentació d'al·legacions no s'ha presentat cap.

Vist l'informe definitiu de l'instructor de l'expedient de data 21 de gener de 2014 proposant elevar l'expedient a l'òrgan municipal competent per a la seva resolució, d'acord amb el contingut de la proposta de resolució de data 6 de juny de 2013.

D'acord amb l'establert a l'Ordenança Municipal sobre la tinença i la Protecció d’animals.

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Imposar una multa de tres cents euros (300.-€) al Sr............. amb DNI núm. ..........., de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor, i responsable de la tinença d’un gos potencialment perillós de raça pit bull, de grandària mitjana, i de nom “Tor" per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a l'article 36. Greus r) de l'esmentada Ordenança, per ometre la inscripció d’un animal potencialment perillós al Registre censal corresponent, segons es va constatar en acta d’intervenció d’animals de companyia número 08200120000148-A aixecada per la policia local el dia 3 de gener de 2013, a les 22.10 hores, concretament al carrer Eucaliptus, a l’alçada del número 54.

Segon.- Imposar una multa de tres cents euros (300.-€) al Sr. ............, amb DNI núm. ............., de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor, i responsable de la tinença d’un gos potencialment perillós de raça pit bull, de grandària mitjana, i de nom “Tor" per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a l'article 36. Greus q) de l'esmentada Ordenança, per incomplir l’obligació d’identificar l’animal potencialment perillós, segons es va constatar en l'esmentada acta d’intervenció d’animals de companyia número 08200120000148-A.

Tercer.- Imposar una multa de tres cents euros (300.-€) al Sr. ..........., amb DNI núm. ............, de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor, i responsable de la tinença d’un gos potencialment perillós de raça pit bull, de grandària mitjana, i de nom “Tor" per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a l'article 36. Greus v) de l'esmentada Ordenança, per no contractar l’assegurança de responsabilitat civil per la tinença d’animals potencialment perillosos, segons es va constatar en l'esmentada acta d’intervenció d’animals de companyia número 08200120000148-A.

Quart.- Imposar una multa de dos mil quatre cents quatre euros (2.404.-€) al Sr. ..........., amb DNI núm. ..........., de conformitat amb l’article 37.3 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor, i responsable de la tinença d’un gos potencialment perillós de raça pit bull, de grandària mitjana, i de nom “Tor" per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter molt greu, prevista a l'article 36. Molt Greus h) de l'esmentada Ordenança, per tenir un gos potencialment perillós sense llicència, segons es va constatar en l'esmentada acta d’intervenció d’animals de companyia número 08200120000148-A.

Cinquè.- Imposar una multa de tres cents euros (300.-€) al Sr. ............, amb DNI núm. ............, de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor, i responsable de la tinença d’un gos potencialment perillós de raça pit bull, de grandària mitjana, i de nom “Tor" per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a l'article 36. Greus s) de l'esmentada Ordenança, per portar els gossos potencialment perillosos sense morrió a les vies públiques, a les parts comuns dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general, segons es va constatar en acta d’intervenció d’animals de companyia número 08200120000148-A aixecada per la policia local el dia 3 de gener de 2013, a les 22.10 hores, concretament al carrer Eucaliptus, a l’alçada del número 54.

Sisè.- Imposar una multa de tres cents euros (300.-€) al Sr. ............, amb DNI núm. .........., de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor, i responsable de la tinença d’un gos potencialment perillós de raça pit bull, de grandària mitjana, i de nom “Tor" per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a l'article 36. Greus s) de l'esmentada Ordenança, per portar els gossos potencialment perillosos deslligats a les vies públiques, a les parts comuns dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general, segons es va constatar en acta d’intervenció d’animals de companyia número 08200120000148-A aixecada per la policia local el dia 3 de gener de 2013, a les 22.10 hores, concretament al carrer Eucaliptus, a l’alçada del número 54.

Les multes s'hauran de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que us notificarem properament

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

005. Aprovació inicial de la tercera modificació puntual del Pla especial del parc urbà i equipaments del sector la Muntanyeta

Número d'expedient X107/2014/002 UO640

Examinat l'expedient de la tercera modificació puntual del Pla especial del parc urbà i equipaments del sector la Muntanyeta, de promoció pública i redactat pel servei de Planejament i Gestió Urbanística i Habitatge de l'àrea d'Urbanisme, el qual té com a objectius principals els següents:

- Modificar l'ús assignat a la reserva d'equipament SC-2 existent al planejament vigent: atenent a les característiques de l'edificació existent, i la topografia del seu emplaçament, es proposa destinar aquesta reserva a equipament amb ús de serveis tècnics, per tal de possibilitar la implantació en aquesta edificació d'una central de biomassa que doni servei als equipaments que hi ha dins del parc i en el seu entorn immediat.

- Adaptar l'assignació d'usos al sòl previstos al planejament vigent a l'execució concreta de les diferents fases del parc equipat, alhora que es preveu l'ampliació, o bé dels usos o bé de l'edificació, quan s'escau.

- Atesa la insuficient definició del pla especial vigent quant a paràmetres urbanístics bàsics, però sobre tot de les condicions d'edificació definides per a aquells equipaments ja existents en el moment de l'aprovació del Pla, es fa necessari modificar-lo per fer-ne més precises les determinacions urbanístiques per tal que qualsevol futur projecte de millora o ampliació dels esmentats equipaments no requereixi la redacció de planejament especial específic.

- Fruit de les esmentades modificacions, s'adapten els sòls confrontants d'espai verd, procedint alhora a simplificar els usos quant als sòls destinats a parc urbà, sense que això impliqui en cap cas, minva en la seva superfície.

D'acord amb els articles 78, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (en endavant TRLUC) i l'article 109 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, relatius a la tramitació que haurà de seguir el Pla especial;

D'acord amb els articles 67 i 69 del TRLUC, i els articles 94 i 99 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya, relatius al contingut, determinacions i a la documentació que el Pla especial urbanístic ha d'incorporar;

Vist l'informe jurídic favorable que consta en l'expedient,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR inicialment la tercera modificació puntual del Pla especial del parc urbà i equipaments del sector la Muntanyeta, de promoció pública i redactat pel servei de Planejament i Gestió Urbanística i Habitatge de l'Àrea d'Urbanisme, els objectius principals del qual són els esmentats en l'apartat de fets i fonaments jurídics del present acord.

SEGON: SOTMETRE a informació pública l'esmentada modificació puntual de Pla especial pel termini d'un mes i ordenar la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a un dels diaris de més difusió de la província.

Durant el període d'informació pública totes les persones, físiques o jurídiques, poden consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o expedient i obtenir-ne còpia, presentar-hi al.legacions o suggeriments, així com aportar els informes o documents que considerin oportú en relació amb l'instrument o expedient sotmès a informació pública.

Es pot exercir el dret d'informació a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic, plaça de l'Ajuntamen
t, núm. 1, de Sant Boi de Llobregat, (08830) i a la pàgina web municipal (http://www.santboi.cat).

TERCER: SOL·LICITAR informe a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento.

QUART: DONAR trasllat d'aquest acord al Servei de Projectes, Obres i Infraestructures de l'àrea d'Urbanisme, a l'àrea de Benestar i Ciutadania i al Servei de Medi Ambient i Agricultura.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Projectes i Obres

006. Aprovar la certificació núm. 5 i última d'obra (febrer 2014), corresponents a les obres del POMO de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fases 1-A i 1-B

Número d'expedient N802/U633/2013/16

En sessió de data 4 de març del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fase 1-A (X116/U633/2012/80), amb un pressupost d'execució per contracte de 161.876,99 € (IVA inclòs), promogut per l'Ajuntament i redactat per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 3 de maig del 2013, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

En sessió de data 29 d'abril del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fase 1-B (X116/U633/2011/52), amb un pressupost d'execució per contracte de 247.260,05 € (IVA inclòs); havent-ne estat promogut per l'Ajuntament i redactat per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 28 de juny del 2013, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

En data 5 d'agost del 2013, per decret de ponent delegat es va adjudicar el contracte menor de servei per a la direcció d'obra en missió completa de les obres de l'esmentat projecte (N805/U633/2013/26), a la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP, amb CIF B-61 559 027, per un import de 21.719,50 € (IVA inclòs);

En sessió de data 2 de setembre del 2013, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres del Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fases 1-A i 1-B (N802/U633/2013/16), a l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, amb CIF ............, per un import de 322.647,63 € (IVA inclòs) i amb un termini d'execució material de 6 mesos;

En sessió de data 9 de setembre del 2013, la Junta de Govern Local va nomenar els tècnics assignats per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP, per a l'exercici de les funcions de direcció facultativa, direcció executiva i coordinador en matèria de seguret i salut;

En sessió de data 23 de setembre del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat i salut de les esmentades obres;

En sessió de data 23 de desembre del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar les actes de preus contradictoris de l'1 al 5, corresponent a ajustos d'amidaments sense cap increment econòmic, així com la modificació del contracte;

Vista l'acta de preu contradictori núm. 6 de data 26 de febrer del 2014, corresponent a ajustos d'amidaments sense cap increment econòmic, així com la modificació del contracte, aprovats per la Junta de Govern en data 10-3-2014;

Vistes les actes de finalització i de recepció de les obres, subscrites en data 22 de gener i 26 de febrer del 2014, respectivament;

Vista la certificació núm. 5 i última d'obra (febrer 2014), emesa en data 28 de febrer del 2014 per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, en la qual consta el vistiplau del cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR la certificació núm. 5 i última d'obra (febrer 2014) i el reconeixement de la seva obligació, corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fases 1-A i 1-B, per un import de dotze mil set-cents trenta euros amb trenta-nou cèntims (12.730,39 euros, IVA inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i i subscrita per l'empresa Certis Obres i Serveis SAU.

SEGON- IMPUTAR l'import de 12.730,39 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 34212 63201 "RC/13-Actuació estadi de beisbol i softbol".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

LLicències d'Obres

007. Aprovació de la suspensió de la tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial expedient núm. N622/U243/2012/001.

Número d'expedient N622/U243/2012/001

Vista la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada en data 13 de desembre de 2011 pel Sr. ............, amb DNI núm. ............, advocat, amb número de col·legiat de l’ICAB 21.619, en nom i representació del Sr. ..........., la Sra. ..........., la Sra. ........... i el Sr. ............, provistos de DDNNI ............, .........., ........... i ..........., respectivament, en relació a la llicència municipal d’obres atorgada el dia 10 de maig de 2000 per a l’addició d’una planta en els habitatges interiors situats al carrer Rambla Rafael Casanova, núm. 56, i a la resolució del Regidor de Disciplina Urbanística de 12 de gener de 2004 en virtut de la qual s’acordà l’arxiu de l’expedient infractor X-136/2003/09;

Vista la resolució de data 3 d’octubre de 2012 del tinent d’alcalde titular de l’àrea d’actuació de Territori i Ciutadania que acorda l’inici del procediment de responsabilitat patrimonial en relació a la sol·licitud abans esmentada, que designa instructora i que deixa ens suspens la tramitació del procediment fins que es concreti la reclamació, un cop es determinin els danys i perjudicis ocasionats i/o que s’ocasionin;

Vista la sol·licitud de data 19 de novembre de 2012 presentada pel Sr. ..........., en la representació que ostenta, en virtut de la qual es fa una primera estimació de danys i perjudicis, determinant-ne diferents conceptes que es consideren indemnitzables;

Vista la providència de la instructora de data 19 de desembre de 2012, així com els informes emesos, incorporats a l’expedient;

Vista la documentació aportada pels interessats en dates 29 i 30 de gener de 2013 atenent la sol·licitud que, en relació a diferents aspectes, contenia la referida providència de data 19 de desembre de 2012;

Vista la documentació aportada pel Sr. ........... en data 8 de maig de 2013, atenent la sol·licitud que contenia la providència de la instructora de data 16 d’abril de 2013;

Vistos els escrits d’al·legacions presentats el 13 de juny de 2013 pel Sr. .......... i el 14 de juny pel Sr. ..........., en la representació que ostenta, dins del termini d’audiència als interessats;

Vist l’informe de motivació de la proposta de resolució de la instructora de data 5 de juliol de 2013;

Vist el dictamen número 58/14 emès per la Comissió Jurídica Assessora en data 13 de febrer de 2014 segons el qual es conclou que és procedent suspendre la tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial instat pel Sr. ............, en nom i representació del Sr. ..........., la Sra. ............, la Sra. ........... i el Sr. ..........., davant l'Ajuntament pels danys i perjudicis derivats de l'anul·lació d'una llicència d'obres atorgada per a l’addició d’una planta en els habitatges interiors situats al carrer Rambla Rafael Casanova, núm. 56, fins a la finalització dels processos penals en curs (154/13 i 807/06);

D’acord amb el previst en la normativa reguladora de responsabilitat patrimonial, i en especial el que disposen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques (LRJPAC) i l'article 13 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, que aprova el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Suspendre la tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial instat en virtut de sol·licitud presentada en data 13 de desembre de 2011 pel Sr. ..........., en nom i representació del Sr. ............, la Sra. ............, la Sra. ............. i el Sr. ............, davant l'Ajuntament per danys i perjudicis en relació a la llicència municipal d’obres atorgada el dia 10 de maig de 2000 per a l’addició d’una planta en els habitatges interiors situats al carrer Rambla Rafael Casanova, núm. 56, i a la resolució del Regidor de Disciplina Urbanística de 12 de gener de 2004 en virtut de la qual s’acordà l’arxiu de l’expedient infractor X-136/2003/09, en els termes plantejats pel dictamen número 58/14 emès per la Comissió Jurídica Assessora de data 13 de febrer de 2014, fins a la finalització dels processos penals en curs instats pels sol·licitats de la reclamació, un dels quals contra treballadors municipals, amb petició de responsabilitat subsidiària de l'Ajuntament - el 154/13 - i l'altre - el 807/06 - contra el promotor de les edificacions adquirides pels reclamants.

El fet d'acordar la suspensió de la tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial per prejudicialitat penal, permetrà, poder incorporar al procediment, quan sigui el moment, nous elements per definir la responsabilitat de l'Ajuntament respecte dels danys que s'hi reclamen, i es considera un posicionament prudent en el sentit d'evitar un possible doble resarciment per uns mateixos danys, que també són objecte de reclamació en els dos procediments que hi ha oberts actualment en l'àmbit jurisdicional penal.

SEGON.- Notificar el present acord als sol·licitants i al Sr. ..............

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Llicències de Medi Ambient

008. Aprovació del trasllat de l'activitat d'administrador de finques, agent de la propietat immobiliària i agent d'assegurances, situada al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 17 al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 25

Número d'expedient X204-1989-074

Vista la sol·licitud presentada en data 10 de març de 2014 i amb número de Registre General d'Entrada 2014005926, on el senyor ............, en representació de Famigle Sant Boi, SL amb CIF ............., demana el trasllat forçós de l'activitat d'administrador de finques, agent de la propietat immobiliària i agent d'assegurances, situada al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 17 al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 25

Vist l'informe favorable del cap d'unitat de Llicències d'activitats i via pública emès en data 20 de març de 2014;

D'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera, del vigent Pla especial d'ordenació d'usos urbans, segons el qual "la Junta de Govern Local resta facultada per admetre el trasllat de les activitats en situació disconforme al si de la mateixa zona de tolerància"

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer: Autoritzar a Famigle Sant Boi, SL amb CIF ..........., el trasllat de l'activitat destinada a administrador de finques, agent de la propietat immobiliària i agent d'assegurances, de la seva localització actual al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 17 al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 25.

Segon: Prendre en consideració el contingut del present acord per a la comunicació d'exercici d'activitat en el nou emplaçament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Disciplina Urbanística

009. Aprovació de declarar no legalitzables les tres cartelleres publicitàries situades al carrer Josep Torras i Bages, 10-12 i ordre d'adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada

Número d'expedient X213/2013/293

Atès que mitjançant decret número AP23132334 de data 9 d'octubre de 2013 es va incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística en relació a les tres cartelleres publicitàries instal·lades a l'interior del solar situat al carrer Josep Torras i Bages, entre els números 10 i 12 i es va comunicar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en qualitat de propietari de la finca i a Cbs Outdoor, SA, com a exploradors comercials per publicitat, que, d'acord amb l'informe del tècnic municipal de data 30 de setembre de 2013 les obres descrites apareixen com a no susceptibles de legalització, atorgant-los un termini de quinze dies d'audiència, a fi i efecte que puguéssin presentar els documents o al·legacions que estiméssin convenients respecte al caràcter legalitzable o no de les mateixes.

Atès que en data 16 d'octubre de 2013 es va notificar, mitjançant avis de recepció, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya l'esmentat acord.

Atès que per haver resultat infructuosos els intents de notificació de l'esmentat decret AP23132334 a Cbs Outdoor, SA, en data 18 de novembre de 2013 es va notificar a l’interessat, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP, així com al taulell d’edictes de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Vistes les al·legacions presentades en data 7 de novembre de 2013, registre general d'entrada 2013022953, pel Sr. Josep Verdaguer Codina, en nom i representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Vist l'informe emès en data 13 de gener de 2014 per l'arquitecte municipal i cap del Departament de Llicències d'Obres i Edificació, desestimant les al·legacions presentades, en base als següents motius:

" Sense entrar en el fons de la qüestió, únicament es manifesta que, com a propietat de la finca, tenen arrendat aquest concret espai, junt amb d'altres al llarg del traçat ferroviari, a la empresa Cbs Outdoor, SA, i que en el contracte s'especifica que és obligació de l'arrendatari l'obtenció dels permisos administratius. En base a això, sol·licita que les actuacions disciplinàries es concentrin exclusivament en l'arrendatària i es procedeixi al sobreseïment de l'expedient pel que fa a la propietat de la finca.

Al respecte, s'ha de significar que davant l'administració urbanística, la propietat no pot eludir la seva responsabilitat dels actes d'ús i disposició dels terrenys que siguin contraris a la legislació del sòl, amb independència de les accions civils que li pugui correspondre envers l'arrendatari, en el seu cas. En aquest sentit, convé recordar que la referida empresa assenyalada com arrendatària ja va ser identificada com explotadora comercial de la publicitat que contenen les cartelleres, per la qual cosa li va ser igualment notificada a dita empresa la incoació de l'expedient com a part interessada."

Atès que en data 3 de febrer de 2014 es va tornar a notificar el decret número AP23132334 de data 9 d'octubre de 2013 a l'empresa Cbs Outdoor, SA (Exterion Media amb seu social carrer Huelva, 10 de Cornellà de Llobregat.)

Vist l'escrit de sol·licitud per a la legalització de les obres efectuades, aportant projecte tècnic sense signatura, per part. de Cbs Outdoor, SA, en data 27 de febrer de 2014, registre general d'entrada 2014005055.

Vist l'informe emès en data 10 de març de 2014 per l'arquitecte municipal i cap del Departament de Llicències d'Obres i Edificació. on fa constar que:

Tot considerant aquest escrit com una al·legació en el present tràmit d'audiència, s'ha de desestimar igualment per tal com es limita a aportar documentació tècnica descriptiva de les obres ja efectuades i en cap moment es plantegen nous arguments que desvirtuïn la qualificació de les obres com a NO legalitzables, per la qual cosa procedeix confirmar explícitament la inviabilitat de la seva legalització.

D'acord amb l'establert al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Desestimar totalment les al·legacions presentades en data 7 de novembre de 2013, registre general d'entrada 2013022953, pel Sr. ..........., en nom i representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i les presentades per part. de Cbs Outdoor, SA, en data 27 de febrer de 2014, registre general d'entrada 2014005055, al sí de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat mitjançant decret número AP23132334 de data 9 d'octubre de 2013, en relació a les tres cartelleres publicitàries instal·lades a l'interior del solar situat al carrer Josep Torras i Bages, entre els números 10 i 12, d'acord amb els informes tècnics emesos en dates 13 de gener i 10 de març de 2014 esmentats als antecedents del present acord.

Segon.- Declarar no legalitzables les obres consistents en la instal·lació de tres cartelleres publicitàries instal·lades a l'interior del solar situat al carrer Josep Torras i Bages, entre els números 10 i 12, d'acord amb l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 30 de setembre de 2013 on fa constar que segons l'Ordenança metropolitana de publicitat es tracta de "cartelleres" i aquestes només són autoritzables en finques urbanes edificables sobre els següents suports: en tanques provisionals de solars sense edificar i en parets mitgeres (art. 18.1.4). A més segons la disposició transitòria 2a. de la mateixa ordenança, apartat B.1.5, es prohibeix expressament les cartelleres en tanques definitives de finques, com és el present cas, i en conseqüència,

Tercer.- Ordenar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en qualitat de propietari de la finca i a Cbs Outdoor, SA, com a explorador comercials per publicitat, perquè procedeixin a la restauració de la realitat física alterada de la finca mitjançant el desmuntatge de les cartelleres publicitàries instal·lades.

Les mesures ordenades hauran de ser executades en el termini màxim d'un més des de la notificació del present acord i a càrrec dels propis interessats, d'acord amb el que preveu l'article 267.3.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

D’acord amb l’article 267.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, si l’interessat entén que el termini d’un mes és insuficient per complir el requeriment de restauració, podrà presentar un programa de restauració en el qual fixi el termini exacte que necessita per complir el requeriment, que s’haurà d’aprovar per l’Ajuntament.

Quart..- Advertir als interessats que, en cas d’incompliment, s'acordarà l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de la facultat de l'òrgan municipal competent d'imposar multes coercitives de conformitat amb l'article 225 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

010. Aprovació de la liquidació definitiva de l'execució subsidiària i arxiu d'expedient

Número d'expedient X213/2010/008

Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2010 es va acordar procedir a l'execució subsidiària per part d’aquest Ajuntament de les mesures de restauració de la realitat física alterada indicades a l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2010, en compliment del contingut de la sentència núm. 76/2010, de data 28 de gener de 2010 dictada per la secció tercera de la Sala de lo contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs d’apel·lació contra sentencies 20/2009, en la parcel·la cadastral núm. 38, polígon 14, (Marina, 50) ubicada al passatge Ràfols, camí de cal francès, del terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

Les mesures a executar subsidiàriament eren les següents:

a) - Enderrocament de la totalitat de la nau d’una única planta de 238,78 m2.

b) - Enderrocament de la totalitat de l’edificació adossada a la nau, consistent en habitatge unifamiliar aïllat i magatzem pecuari de 245,22m2 construïts i composada per planta baixa (destinada a magatzem) i planta pis (destinada a habitatge).

c) - Càrrega i transport dels residus a abocador autoritzat .

Per tal d’executar els treballs d’enderroc calia disposar prèviament, del corresponent projecte d’enderroc visat i signat per tècnic competent, i d’un estudi bàsic de seguretat i salut, així com de la direcció d’obra amb permanència i d’un coordinador de seguretat en fase d’obra.

El compte provisional de les despeses de l'execució subsidiària aprovat va ser per un import total de vint-i-dos mil tres-cents cinquanta dos euros amb noranta un cèntims (22.352,91 €), d’acord amb l’informe tècnic de data 28 d’abril de 2010, sens perjudici de l’aprovació de la liquidació definitiva un cop acabada l’execució, de conformitat amb el que disposen els paràgrafs 3 i 4 de l’article 98 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En data 1 de juliol de 2011 pel senyor............, amb NIF ............, en nom i representació de la societat Promociones Viladecans 2000 SL presenta sol·licitud de responsabilitat patrimonial (Expedient administratiu N622/U243/2011/001)

En informe emès per l'arquitecte tècnic de data 21 de setembre de 2011 es fa constar que les obres d'execució subsidiària d'enderroc de la nau i habitatge han estat executades en la seva totalitat en data 7 de juliol de 2011, amb un cost final dels treballs executats de 28.036,80 € (IVA inclòs), pels següents conceptes:

- redacció del projecte d'enderroc, estudi bàsic de seguretat i salut, direcció d'obra amb permanència i coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de l'enderroc de la nau industrial i habitatge, adjudicats a l'empresa Delta Punt 3000, SA, amb NIF ........... per un import de 2.124 ,00 € per decret AP16110732 de 4 de maig de 2011

- enderroc de la nau, planta baixa magatzem i planta pis habitatge, adjudicat a l'empresa Delta Punt 3000, SA, amb NIF ............ per import de 20.060,00 € , per decret AALB110041 de 21 de juny de 2011.

- treballs d'enderroc dels fonaments de la nau i l'habitatge, adjudicats a l'empresa Delta Punt 3000, SA, amb NIF ........... per un import de 5.852,80 € per decret AP23110089 13 de juliol de 2011

Per acord de la Junta de Govern de data 11 de juny de 2012, es va desestimar en la seva totalitat la sol·licitud de responsabilitat patrimonial, d’acord amb les consideracions exposades al llarg de l’informe del lletrat dels Serveis Jurídics de data 21 de setembre de 2011 i amb el dictamen número 158/12 emès per la Comissió Jurídica Assessora en data 17 de maig de 2012, per la manca d’un dels requisits objectius que han de concórrer per a la producció de la responsabilitat patrimonial: que entre el dany o la lesió i l’actuació correcta o incorrecta de l’administració ha d’existir una relació directa de causalitat.

Està en tràmit el recurs ordinari contencions administratiu número 304/2012 interposat per Promociones Viladecans 2000 SL davant Jutjat Contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona, contra l'acord de la Junta de Govern de data 11 de juny de 2012.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/04/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Aprovar la despesa definitiva de l'execució subsidiària efectuada per part d’aquest Ajuntament de les mesures ordenades a l'empresa Promociones Viladecans 2000 SL (NIF ...........), mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2010, en la seva condició de propietària de les construccions i finca ubicada al passatge Ràfols, camí de cal francès, ( parcel·la cadastral núm. 38, polígon 14, (Marina, 50), per un import total de 28.036,80 € (IVA inclòs), de conformitat amb el que disposen els paràgrafs 3 i 4 de l’article 98 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Aquesta quantitat s’haurà de fer efectiva, per Promociones Viladecans 2000, SL, en la seva qualitat de propietari/obligat, fent front al pagament abans del venciment, i a les entitats bancàries col·laboradores que s’indicaran a la liquidació que s'aprovarà i es notificarà properament.

Segon.- Arxivar l'expedient de protecció de la legalitat urbanística número X213/2010/008

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Via Pública

011. Aprovació de la concessió de llicència municipal d'establiment obert al públic de caràcter no permanent desmuntable amb autorització d'ocupació de l'ús del domini públic, per la instal·lació de diverses atraccions, a l'emplaçament de la plaça Teresa Valls i Diví

Número d'expedient X326/2014/00014

Vista la sol·licitud presentada en data 20 de febrer de 2014 i amb número de Registre General d'Entrada 2014004310, pel senyor .........., amb NIF ............, per a la instal·lació de diverses atraccions, a l'emplaçament de la plaça Teresa Valls i Diví, els dies compresos entre el 30 de maig i el 29 de juny de 2014;

D'acord amb l'informe favorable en matèria de seguretat ciutadana de data 4 de març de 2014;

D'acord amb l'informe favorable en matèria de protecció civil de data 4 de març de 2014;

D'acord amb l'informe favorable en matèria de mobilitat de data 5 de març de 2014;

D'acord amb l'informe tècnic municipal de data 10 de març de 2014;

Atès el decret 112/2010, 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives;

Atès l'establert a l'Ordenança reguladora de l'ús del domini públic;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Concedir llicència municipal d'establiment obert al públic de caràcter no permanent desmuntable amb autorització d'ocupació de l'ús del domini públic, per a la instal·lació de diverses atraccions, al senyor ..........., amb NIF ............., ocupant una superfície de 70 m2, a l'emplaçament de la plaça Teresa Valls i Diví, durant els dies compresos entre el 30 de maig i el 29 de juny de 2014.

Aquesta llicència resta condicionada al compliment del següent:

S'instal·laran les següents atraccions que s'allisten i pels metres quadrats que s'especifiquen a continuació:

ACTIVITAT SUPERFÍCIE

Baby 21 m2

Llits elàstics 24 m2

Globus 35 m2

Total superfície ocupada ........70 m2

Aquesta llicència resta condicionada al compliment del següent:

- Les atraccions es començaran a instal·lar a partir del dia 29 de maig de 2014. Només estaran en funcionament des del dia 30 de maig al 29 de juny 2014. El dia 30 de juny es procedirà al seu desmuntatge i el sector on s'ubicaran restarà completament desocupat.

- L’horari de funcionament durant els esmentats dies serà fins a les 21:00 h.

- Aforament màxim: 100 persones.

- Les taxes derivades d'aquesta autorització hauran d'autoliquidar-se al lliurament de la present a la caixa municipal de l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP), que d'acord amb la taula de taxes vigent per a l'exercici en curs serà de 70 m2 d'espai ocupat x 30 dies d'ocupació x 0,60 euros per metre i dia = mil dos-cents seixanta euros (1.260 €).

- Es fixa una fiança mitjançant dipòsit en metàl·lic o aval bancari de cinc-cents euros (500 €).

Mesures correctores:

- Queda prohibit efectuar publicitat gràfica fora dels pannells informatius distribuïts per tota la població.

- Tots els permisos i les gestions davant de les companyies de subministrament elèctric, d’aigua, etc., aniran per compte i a càrrec de les persones titulars.

- Les aigües residuals s’hauran de portar, amb tubs o conductes idonis, a les corresponents arquetes de clavegueram.

Condicions especials:

- S’estableix control inicial el 30 de maig a les 14:00h.

- En el control inicial, s'haurà d'aportar un certificat signat per persona facultativa autoritzada, i visat pel corresponent col·legi oficial, en el qual es farà constar haver realitzat les proves de funcionament de les atraccions que constin de parts mòbils de funcionament electromecànic en el lloc d'emplaçament, amb resultat satisfactori i garantir explícitament:

- L'estabilitat del conjunt

- El correcte funcionament de les parts elèctriques, mecàniques i hidràuliques

- El bon estat de tots els motors, frens, circuits, elements d'accionament, elements de subjecció i suspensió i elements estructurals

- L’existència i idoneïtat de tots els dispositius de seguretat

- El conjunt de les atraccions i activitats no podran posar-se en funcionament fins que no hagi estat informada favorablement pels Serveis Tècnics la idoneïtat de la documentació aportada, segons els requeriments dels punts anteriors.

- Disposar d'un servei de vigilància atès, per personal amb formació que s'estableixi per reglament, el qual ha d'estar capacitat, com a mínim, per practicar primers auxilis.

- En tot moment es donarà compliment amb el límit establert a la normativa de contaminació acústica corresponent a la zona residencial més afectada de 50 dB(A)

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari informa de l'auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 8 d'abril que aprova la taxació de costes judicials per la desestimació de la sol·licitud de nul·litat d'actuacions interessada per la representació processal de la Sra. ........... en relació amb el recurs d'apel·lació estimat parcialment a l'Ajuntament, en una quantia de 4.173,82 € i l'ordena el pagament en un termini de 10 dies.


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades