Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

11/17/2019 04:48:38 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 04/07/2014

Número d'expedient: N112-2014-14

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:45 AM

Hora final: 12:16 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

Vocals
Juan Antonio Tamayo Fernández

No hi assisteix


A proposta de la ponència d'Esports s'acorda introduir per urgència en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 8è., renumerant-se els següents: 008. Aprovació del pagament de l'aportació econòmica de l'exercici 2014, en virtut de la liquidació de la pròrroga de conveni de cessió d'ús per a la gestió de l'Estadi Municipal de Beisbol i Softbol.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-13

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ALCALDIA

Presidència

002. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial en activitats d'interès general, a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa LOTRANS PORTES SL.

Número d'expedient N668/2014/220/001

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, realitza activitats de la seva pròpia competència i complementàries relacionades amb l'esport, la cultura, l'ocupació de l'oci, la joventut i el turisme, d'acord amb l'establert als articles 66 i 771 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril;

Vist el conveni de col·laboració annex a l'expedient, a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa LOTRANS PORTES SL, que estableix la forma i condicions en que s'hauran de desenvolupar la col·laboració entre les parts, en relació al suport d'activitats relacionades amb l'educació, la cultura, la joventut, l'esport, de promoció de la dona, de l'habitatge, de la sanitat, de protecció del medi, els arxius, les biblioteques, museus, l'ocupació i de lluita contra l'atur,

Vist l'Informe emès per la Tècnica de Patrocinis, de data 19 de març de 2014, annex a l'expedient,

Vist l'informe jurídic emès per la lletrada de Serveis Jurídics, de data 24 de març de 2014, annex a l'expedient.

Vist l'establert als articles 16 i 25 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Vist l'article 88 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Vist l'article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques a Catalunya;

Atès que el present conveni queda fora de l'àmbit del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós del a Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic, en virtut del seu article 4.1 d).

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/03/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general, a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa LOTRANS PORTES SL, amb CIF ............, domiciliada al carrer Osca núm 10 de 08830 Sant Boi de Llobregat, que té per objecte establir la forma i condicions en que s'hauran de desenvolupar la col·laboració entre les parts, en relació al suport d'activitats d'interès públic que organitza l'Ajuntament.

SEGON. Acceptar la col·laboració de l'empresa LOTRANS PORTES SL, valorada en 9.450 euros (NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS), consistent en el transport i càrrega i descàrrega d'aliments de fins a 54 tones, a realitzar un màxim de sis vegades l'any, des del magatzem del Banc d'Aliments de Barcelona, ubicat al carrer Motors, 122, 08040, al magatzem del Banc d'Aliments de Sant Boi, ubicat al carrer Mare de Deu de Núria 13-15,

TERCER. Facultar a l'Alcalde President de la Corporació per la signatura del conveni de col·laboració,.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb discapacitat

003. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de disminuïts psíquics Tots Som Santboians per col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de les activitats relacionades amb els projectes de l'àmbit de les persones amb discapacitat corresponent a l'any 2014

Número d'expedient N663/U224 /2014/028

Vista la sol.licitud de subvenció presentada per l'Associació de disminuïts psíquics Tots Som Santboians el dia 7 de febrer de 2014 amb núm de registre d'entrada 3253 on inclou el seu programa d'activitats per l'any 2014;

Vist l'informe tècnic emès per la Tècnica de la unitat d'Inclusió Social i Igualtat, en data 31 de març de 2014 que proposa l'atorgament d'una subvenció per import de vint-i-tres mil euros (23.000 euros) a favor de l'Associació de disminuïts psíquics Tots Som Santboians per col.laborar en la realització del seu programa d'activitats de l'any 2014;

Atès que segons l'intervenció municipal, existeix crèdit adequat i suficient per atendre aquesta despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 985 23204 48908 Conveni Tots Som Santboians, del vigent pressupost municipal;

Atès que l'Art. 88 del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, Reglament de la Llei General de Subvencions, contempla la possibilitat de realitzar pagaments a compte previs a la justificació, en els supòsits de subvencions destinades a finançar projectes o programes d'acció social a entitats sense ànim de lucre;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Vist el que preveu l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions, i l'article 10.a) de l'Ordenança Reguladora de l'Activitat de Foment;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/04/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de vint-i-tres mil euros (23.000 euros), en concepte de subvenció a l'Associació de disminuïts psíquics Tots Som Santboians per col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de les activitats relacionades amb els projectes de l'àmbit de les persones amb discapacitat corresponent a l'any 2014.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Associació de disminuïts psíquics Tots Som Santboians per col·laborar en el finançament del funcionament i l'execució de les activitats relacionades amb els projectes de l'àmbit de les persones amb discapacitat corresponent a l'any 2014.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de vint-i-tres mil euros ( 23.000 euros), Associació de disminuïts psíquics Tots Som Santboians, amb NIF ............., per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de 14.250 euros. La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a Lluïsa Moret Sabidó, Tinenta alcalde de l'Àrea de Benestar i Ciutadania, perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi el conveni de col.laboració objecte del present acord.

L'Import esmentat 23000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 985 23204 48908 Conveni Tots Som Santboians , .

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Cultura

004. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement, i el conveni de col.laboració corresponent per portar a terme el programa d'activitats relatives a dinamització musical per a l'any 2014

Número d'expedient N663/U224/2014/013

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi, d’acord amb el que es contempla en el Pla de Cultura vigent, té interès a impulsar aquells projectes i iniciatives l’objectiu dels quals sigui donar suport als creadors i intèrprets musicals locals i, en general, dinamitzar l’escena musical del municipi;

Vista la sol.licitud de subvenció presentada en data 27 de gener de 2014 i amb número de registre d'entrada 201001931, per l'Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement;

Atès que el departament de Cultura, va signar el 2008 un conveni de col.laboració amb l'entitat Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement per impulsar un programa d'activitats coherent amb els objectius descrits com ara són: donar suport als creadors i intèrprets musicals locals i, en general, dinamitzar l’escena musical del municipi;

Atès que la valoració positiva des d'aleshores ens impulsa a renovar el compromís de col.laboració amb l'Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement mitjançant un nou conveni que tindrà validesa fins al desembre del 2014;

Vist l'informe emès pel tècnic del Departament de Cultura i Cohesió en data 3 de març de 2014 que proposa estimar la sol.licitud i atorgar una subvenció per col.laborar amb aquesta entitat en el seu programa d'activitats relatives a dinamització musical per a l'any 2014;

Atès que l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 10 a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment preveuen la possiblitat d'atorgar directament subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost municipal;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Atès que al pressupost municipal de 2014, hi ha crèdit suficient per atendre aquesta sol.licitud a la partida 950-33401-48903 Conveni Cultura F activitats dinamització musical;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/04/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu.

Atès que l’article 22.2 C) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions possibilita l’atorgament directe de subvencions en els supòsits d’interès públic.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de vint-i-cinc mil euros (25.000 euros) , en concepte de subvenciò a l'entitat Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement, amb NIF ........... domiciliada al c/Mallorca, 30, 08830 Sant Boi de Llobregat, per col.laborar en el desenvolupament de les activitats relatives a dinamització musical per a l'any 2014.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement, que té per objecte el desenvolupament de les activitats, projectes i serveis relacionats amb la cultura en el municipi, corresponents a l'any 2014.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de vint-i-cinc mil euros (25.000 euros) , a l'Associació Cultural per a la Formació i El Coneixement, amb NIF ..........., per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni per import de divuit-mil set-cents cinquanta euros (18.750 euros). La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar la Sra Montserrat Mirabent i Coll, Regidora Delegada de Cultura i Turisme, perquè signi el conveni de col.laboració objecte del present acord.

SISE: Comunicar aquest acord a l'entitat Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement.

L'Import esmentat 25000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 950 33401 48903, Conveni Cultura F activitats dinamització musical.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

005. Aprovar la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals per a l'any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/029

Atès que en el marc de la implementaciò del Pla de Cultura, el departament de Cultura i Cohesió de l'Ajuntament de Sant Boi, dissenya i produeix anualment el programa d'exposicions estable de Can Castells Centre d'Art;

Atès que per a la realització de les programacions que formen part del Pla de Cultura esmentat en el punt anterior, cal comptar amb el suport municipal i amb el d'altres administracions, com ara el departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya;

Vist l'informe tècnic emès per la tècnica de Promoció Cultural, en data 26 de març de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la realització del conjunt de la programació estable d'Arts Visuals de Can Castells Centre d'Art prevista per l'any 2014, que apareix descrita en la documentació adjunta que comprèn les fitxes del projecte d'indicadors culturals per a l'entorn municipal.

SEGON.- Facultar a la Regidora de Cultura, Sra. Montserrat Mirabent i Coll, per a la signatura dels documents que s'escaiguin.

TERCER.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

006. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement i el conveni de col·laboració corresponent per donar suport a la línia d’activitat docent en l’àmbit musical portada a terme per aquesta associació durant l'any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/014

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi, i en concret el Departament de Cultura, d’acord amb el que es contempla en el Pla de Cultura vigent, té interès a impulsar aquells projectes i iniciatives l’objectiu dels quals sigui potenciar els ensenyaments artístics en qualsevol de les seves modalitats;

Vista la sol.licitud de subvenció presentada en data 27 de gener de 2014 i amb número de registre d'entrada 2014001932, per l'Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement;

Atès que l’entitat Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement, és una associació composta per músics professionals amb una llarga experiència en l’àmbit de la docència musical que desenvolupa un complet programa d’ensenyaments musicals adreçats al conjunt de la ciutadania de Sant Boi. Aquesta oferta educativa es realitza a l’equipament municipal de Can Massallera;

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament donar suport a aquesta línia d’activitat docent en l’àmbit musical.

Vist l'informe emès pel cap del Departament de Cultura i Cohesió en data 25 de març de 2014 que proposa atorgar una subvenció a l'Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement, per col.laborar en el sosteniment de la seva activitat docent en l'àmbit musical;

Atès que l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 10 a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment preveuen la possiblitat d'atorgar directament subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost municipal;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Atès que en el pressupost municipal de 2014 hi ha crèdit suficient a la partida 950-3341-48902 Conveni Cultura F. Gestió ensenyaments musicals;

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu.

Atès que l'article 22.2 C) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions possibilita l'atorgament directe de subvencions en els supòsits d'interès públic;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de vint mil euros (20.000 euros), en concepte de subvenció a l'entitat Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement, amb NIF ..........., domiciliada al c/Mallorca, 30, 08830 Sant Boi de Llobregat, per donar suport a la línia d'activitat docent en l'àmbit musical durant l'any 2014.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement, que té per objecte col.laborar en el finançament del funcionament i execució de les activitats relacionades amb l'àmbit de cultura: formació en matèria de música moderna a Can Massallera.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de vint mil euros (20.000 euros), a l'Associació Cultural per a la Formació i El Coneixement, amb NIF ............, per col.laborar en el finançament del funcionament i execució de les activitats relacionades amb l'àmbit de cultura: formació en matèria de música moderna a Can Massallera.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni per import de quinze mil euros (15.000 euros). La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar la Sra. Montserrat Mirabent i Coll, Regidora Delegada de Cultura i Turisme, perquè signi el conveni de col.laboració objecte del present acord.

SISÈ: Comunicar aquest acord a l'entitat Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement.

L'Import esmentat 20000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 950 33400 48902, Conveni Cultura F gestió ensenyaments musicals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Esports

007. Aprovació de l'atorgament d'una subvenció al Club Ciclista Sant Boi per a la realització de l'activitat "XXXIII ena. edició de la Cursa Ciclista del Llobregat Navàs - Sant Boi" i del conveni de col·laboració corresponent.

Número d'expedient N663/U224/2014/016

Atès que el Club Ciclista Sant Boi ha presentat sol·licitud de subvenció en data 3 de febrer de 2014 amb número registre d'entrada 2014002608, on adjunta un projecte per la realització de la "XXXIII ena. edició Cursa Ciclista del Llobregat Navàs - Sant Boi";

Vist l'informe tècnic emès en data 17 de març de 2014 que fa constar que la Cursa Ciclista del Llobregat Navàs - Sant Boi, es un esdeveniment esportiu puntual de caire competitiu, puntuable per a la Copa d'Espanya Júnior 2014 categoria nacional; i forma part, doncs, del calendari de competicions ciclistes;

Atès que aquest acte es d'una rellevància especial i promou la imatge de la ciutat, i que aquest club organitza aquesta prova amb èxit esportiu i de forma correcta i amb resultats satisfactoris des de fa 30 anys, i per tant es proposa atorgar un ajut econòmic de 9.673 € per la realització de la "XXXIII Cursa Ciclista del Llobregat Navàs - Sant Boi ";

Atès que l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l'article 10 de l'Ordenança Reguladora de l'Activitat de Foment estableixen la possibilitat d'atorgar directament aquelles subvencions previstes singularment al pressupost de l'ens;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Atès que al pressupost de l'Ajuntament per l'any 2014 hi ha crèdit suficient per atendre aquesta sol·licitud i està prevista nominativament a la corresponent aplicació pressupostària.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/04/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'atorgament d'una subvenció a CLUB CICLISTA SANT BOI amb CIF ..........., amb domicili a Camps Blancs, 7 local - 44 d'aquesta localitat, per import de NOU MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS (9.673 €), per l'organització de la XXXIII ena. edició de la cursa ciclista del Llobregat Navàs - Sant Boi.

SEGON: Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre el CLUB CICLISTA SANT BOI, i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on es regulen les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de NOU MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS (9.673 €), al Club Ciclista Sant Boi, per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la seva signatura, per import de 7.254,75 €. La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a la Regidora de l'Àmbit d'Esports, Sra. M. Antonia Barragán Prieto, per la signatura del conveni de col·laboració objecte d'aquest acord.

SISÈ: Comunicar aquest acord al CLUB CICLISTA SANT BOI.

L'Import esmentat 9673 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 940 34103 48910, Aportació Club Ciclista Sant Boi, Cursa..

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

Abandona la sessió el regidor Sr. J.Angel Carcelén.

008. Aprovació del pagament de l'aportació econòmica a l'exercici 2014, en virtut de la liquidació de la pròrroga de conveni de cessió d'ús per a la gestió de l'Estadi Municipal de Beisbol i Softbol.

Número d'expedient N664/U224/2009/005

Atès que en data 1 d'abril de 2004 la Junta de Govern del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, va aprovar el conveni de gestió de les instal·lacions municipals de l'Estadi Municipal de Beisbol i Softbol al Club de Beisbol i Softbol Sant Boi;

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, va aprovar la pròrroga de l'esmentat conveni en data 20 d'abril de 2009 al Club de Beisbol i Softbol Sant Boi, amb una durada màxima de 5 anys comptadors des de la signatura del mateix;

Atès que en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de data 12 de novembre de 2012, va aprovar la modificació del conveni de cessió d'ús per a la gestió de l'Estadi Municipal de Beisbol i Softbol;

Atès que les obligacions econòmiques derivades del present conveni seran aprovades prèvia consignació pressupostària;

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, ha consignat en el seu pressupost per l'any 2014 la quantitat de cent trenta-vuit mil cent sis euros (138.106,00 euros) per la gestió de l'Estadi Municipal de Beisbol i Softbol;

Vist l'informe favorable emès pel Cap de la Unitat d'Equipaments Esportius, en data 2 d’abril de 2014 que proposa l'aportació econòmica al Club Beisbol i Softbol Sant Boi, per la liquidació per finalització el dia 30 d’abril de 2014 de l’actual conveni per a la gestió de l'Estadi Municipal de Beisbol i Softbol, segons consta en l'aplicació pressupostària "Aportació Club Beisbol i Softbol Sant Boi Gestió Estadi Mpal. de Beisbol i Softbol 953 34212 48900" per un import de 46.035,00 euros;

D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener;

D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;

D'acord amb l'article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

D'acord amb l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/04/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement de l'obligació i posterior pagament de la quantitat de QUARANTA-SIS MIL TRENTA CINC EUROS (46.035,00 €) al Club de Beisbol i Softbol Sant Boi per a la gestió de l'Estadi Municipal de Beisbol i Softbol, amb NIF ............ i adreça social al c/Av. Aragó, núm. 42, 08830 Sant Boi de Llobregat, en concepte de pagament de les obligacions econòmiques derivades de la pròrroga del conveni de gestió de la instal·lació municipal i dels serveis annexos, corresponents a la liquidació per finalització del conveni el dia 30 d’abril de 2014.

La quantitat econòmica a abonar és de quaranta-sis mil trenta cinc € (46.035,00€) que correspon a la part proporcional del mes gener a abril de l'any 2014. Aquesta aportació es farà efectiva a l’aprovació d’aquest acord.

Aquest pagament es farà mitjançant transferència bancària.

L'Import esmentat 46035 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 953 34212 48900, Aportació Club Beisbol i Softbol Sant Boi Gestió Estadi Mpal. de Beisbol i Softbol..

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

LLicències d'Obres

009. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en reforma i ampliació del pavellons D i E del C.A.S.M. Benito Menni amb emplaçament al carrer Doctor Antoni Pujades, núm. 36-38.

Número d'expedient X124-2012-020

Vista la sol·licitud presentada en data 17 de juliol de 2012 i amb número de Registre General d'Entrada 2012013897;

Vist l'informe favorable, condicionat a l'adopció de mesures de seguretat contraincendis, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de data 31 de juliol de 2012;

Atès que es van trobar deficiències al projecte presentat, que han fet que la persona interessada hagi aportat documentació a l'expedient amb data 21 de gener de 2013;

Atès que, en raó de l'activitat prevista es requereix la prèvia obtenció de llicència ambiental;

Atès que la Junta de Govern Local, en data 10 de febrer de 2014, va atorgar llicència ambiental a Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazon de Jesús per a l'activitat de centre d'assistència sanitària (exp. X207/2012/008);

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 28 de març de 2014;

Vist l'informe jurídic favorable de data 31 de març de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Atorgar llicència municipal d'obres, a Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, expedient número X124/2012/020, per a rehabilitació i ampliació dels pavellons D i E del centre “Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental”, que consta de planta soterrani, planta baixa i tres plantes pis, per a la millora de l'habitabilitat i l'accessibilitat, amb emplaçament al carrer Doctor Antoni Pujades, núm. 36-38, amb referència cadastral número 9582801DF1798B0001KS, segons projecte tècnic redactat per .......... i ............, arquitectes.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

3a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tan l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment., sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als actes.

4a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva. Es col·locarà en lloc visible des de la via pública la corresponent placa oficial de llicència municipal que acredita l'autorització per a l'inici de les obres i el seu termini d'execució.

5a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

6a.- RESIDUS: En relació a la gestió de residus de la construcció:

a) Caldrà que amb caràcter previ a l’inici de les obres s’hagi aportant còpia del corresponent contracte signat entre el gestor de residus de la construcció autoritzat i el productor (titular de la llicència d’obres) i que aquest ha rebut el pla de gestió de residus formulat pel posseïdor (constructor), segons model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Un cop acabades les obres, la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A aquest efecte, prèviament a l'inici de l'obra, s'haurà de dipositar a l’OMAP la fiança corresponent.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra, que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb:

1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document:

El tècnic director de l’obra, certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament -, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.

El tècnic director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la

documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres serà de 3 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

CE.1. La present llicència d’obres no autoritza “per se” l’activitat prevista, l’exercici de la qual resta subjecta a les condicions i requisits formals establerts a la llicència ambiental que es tramita paral·lelament (exp. X207/2012/00008) de conformitat amb la vigent Ordenança municipal reguladora de les activitats i serveis al terme municipal de Sant Boi de Llobregat i, en especial, els derivats de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, que ha estat aprovada per la Junta de Govern Local en data 10/02/2014.

CE.2. D’acord amb l’article 226.3 de les Normes Urbanístiques del PGM, als soterranis no es permet l’ús d’habitatge, ni la ubicació d’habitacions a l’ús residencial i sanitari.

CE.3. En compliment de l'informe preventiu de la direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, s'haurà d'instal·lar un hidrant d'incendis normalitzat prop de l'entrada del local si no hi ha cap a menys de 100 m.

CE.4. S’entén que la connexió d'evacuació d'aigües residuals al clavegueram públic aprofitarà la escomesa preexistent al solar. En el cas que calgui refer-la, caldrà tramitar separadament la corresponent llicència per l’actuació en via pública, aportant la documentació pertinent descriptiva de les seves característiques tècniques, de conformitat amb la vigent Ordenança que regula les rases en la via pública.

dsbl@citelum.es) per la necessitat de desgrapat o desplaçament provisional de la línia aèria d'enllumenat ( cablejat ) i/o d'un o més dels punts de llum (fanals) i la consegüent realització dels treballs (siguin o no per compta pròpia) que com a mínim hauran d'estar en coneixement i ésser tutelats per aquesta empresa municipal encarregada del manteniment del mateix. Fet que es comprovarà, i que en cas necessari s'haurà de poder acreditar el haver-ho així efectuat. Qualsevol dany o manipulació de la xarxa incorrecta o simplement sense el vist i plau o autorització prèvia de l'empresa municipal, haurà d'ésser modificada o reparada per aquella al vostre càrrec.

CE.6. Segons el RITE, quan la potència tèrmica nominal a instal·lar a l’edifici, segons el còmput que s’explica en el mateix reglament, sigui superior a 70 kw. s’haurà d’elaborar un Projecte específic que justifiqui el compliment del RITE. Aquest projecte haurà d’anar signat per tècnic competent i visat pel Col·legi Professional corresponent, i s’haurà de lliurar juntament amb el Projecte Executiu, i sempre abans de l’inici de l’obra.

CONDICIONS D'EFICÀCIA

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Assumeix de Direcció d’execució, subscrit per tècnic mitjà

- Assumeix de Coordinador de seguretat i salut

- Projecte executiu, visat pel Col·legi professional corresponent, que inclourà entre la seva documentació:

* Pressupost desglossat per capítols

* Certificat d'eficiència energètica i classificació energètica de l'edifici en fase de projecte

* Programa de control de qualitat dels treballs a realitzar

* Projecte de la instal·lació de plaques de captació solar per a A.C.S. o sistema alternatiu redactat per tècnic competent

* Projecte de telecomunicacions redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 15.840,00 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediat a la finca.

- 65.054,72 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

010. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en construcció edifici plurifamiliar aïllat amb vivendes, un local sense ús específic, aparcament i trasters amb emplaçament al carrer Frederic Mompou, núm. 5-11.

Número d'expedient X124-2014-001

Vista la sol·licitud presentada en data 13 de gener de 2014 i amb número de Registre General d'Entrada 2014000700;

Vistos els informes favorables de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de data 26 de febrer de 2014, en relació a l'aparcament en les plantes sòtan 1 i sòtan 2 ;

Atès que es van trobar deficiències al projecte presentat, que han fet que la persona interessada hagi aportat documentació a l'expedient amb data 18 de març de 2014;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 25 de març de 2014;

Vist l'informe jurídic favorable de data 31 de març de 2014;

Atès que en data 2 d'abril de 2014 s'ha formalitzat l'ingrés de la quantitat de setanta-un mil cinc-cents cinquanta-sis euros amb vint-i-dos cèntims (71.556,22 €) en concepte de compensació econòmica per substitució del deure de cessió d'espais lliures públics, derivat de la MPGM al carrer Frederic Mompou, números del 5 al 35, definitivament aprovada el 19.02.2013 (DOGC 19.04.2013);

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la modificació puntual de l'estudi d'ordenació volumètrica de les parcel·les emplaçades als núms. 5 a 19 del carrer de Frederic Mompou aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2008 conjuntament amb les llicències d'obres relatives als edificis dels núms. 13-15 i 17-19 del mateix carrer (expts. X124/2006/042 i X124/2006/043, respectivament), en coherència amb el present projecte i segons el nou avantprojecte de conjunt aportat en data 18 de març de 2014, redactat per ..........., arquitecte i subscrita pel propietari únic del conjunt, Cat 2002 Promociones Inmobiliarias, SL, tot indicant la necessitat d'incorporar les adaptacions pertinents en els projectes objecte de les llicències anteriorment atorgades.

SEGON: Atorgar llicència municipal d'obres, a Cat 2002 Promociones Immobiliarias, SL, expedient número X124/2014/001, per a construcció d'edifici plurifamiliar aïllat amb 48 habitatges i un local sense ús específic en planta baixa, amb planta soterrani 1 destinada a aparcament públic per a 72 places per automòbil i 19 per a bicicletes, i planta soterrani 2 destinada a aparcament privat per als habitatges (51 places per a automòbil, 13 places per a bicicletes i 48 trasters) i incloent la urbanització de la zona comunitària interior, amb emplaçament al carrer Frederic Mompou, núm. 5-11, amb referències cadastrals número 9188116DF1798G0001XA i 9188118DF1798G0001JA, segons projecte tècnic redactat per ..........., arquitecte.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

3a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tan l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment., sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als actes.

4a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva. Es col·locarà en lloc visible des de la via pública la corresponent placa oficial de llicència municipal que acredita l'autorització per a l'inici de les obres i el seu termini d'execució.

5a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

6a.- RESIDUS: En relació a la gestió de residus de la construcció:

a) Caldrà que amb caràcter previ a l’inici de les obres s’hagi aportant còpia del corresponent contracte signat entre el gestor de residus de la construcció autoritzat i el productor (titular de la llicència d’obres) i que aquest ha rebut el pla de gestió de residus formulat pel posseïdor (constructor), segons model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Un cop acabades les obres, la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A aquest efecte, prèviament a l'inici de l'obra, s'haurà de dipositar a l’OMAP la fiança corresponent.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra, que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb:

1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document:

El tècnic director de l’obra, certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament -, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.

El tècnic director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres serà de 3 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

CE.1. La present llicènci s'atorga considerant el local de la planta baixa com a un local sense activitat ni ús específic. Previ a la definició del seu ús i l'exercici de qualsevol activitat en ell, es requerirà informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, no s’admet l’exercici de cap activitat sense la prèvia tramitació que en cada cas requereixin la vigent Ordenança municipal reguladora de les activitats i serveis al terme municipal de Sant Boi de Llobregat i resta de normativa aplicable pel seu exercici.

CE.2. En rel·lació al local i/o espais que es defineixen sense ús específic, s'adverteix expresament que seran d'exclusiva responsabilitat del promotor les modificacions de l’obra que, en el seu cas, es requereixin en ordre a la viabilitat dels futurs usos a definir i les activitats que es denvolupin, amb expressa indemnitat de l’Ajuntament davant qualsevol reclamació al respecte.

CE.3. S’entén que la connexió d'evacuació d'aigües residuals al clavegueram públic aprofitarà la escomesa preexistent al solar. En el cas que calgui refer-la, caldrà tramitar separadament la corresponent llicència per l’actuació en via pública, aportant la documentació pertinent descriptiva de les seves característiques tècniques, de conformitat amb la vigent Ordenança que regula les rases en la via pública.

dsbl@citelum.es) per la necessitat de desgrapat o desplaçament provisional de la línia aèria d'enllumenat ( cablejat ) i/o d'un o més dels punts de llum (fanals) i la consegüent realització dels treballs (siguin o no per compta pròpia) que com a mínim hauran d'estar en coneixement i ésser tutelats per aquesta empresa municipal encarregada del manteniment del mateix. Fet que es comprovarà, i que en cas necessari s'haurà de poder acreditar el haver-ho així efectuat. Qualsevol dany o manipulació de la xarxa incorrecta o simplement sense el vist i plau o autorització prèvia de l'empresa municipal, haurà d'ésser modificada o reparada per aquella al vostre càrrec.

CE.5. Per tal de poder utilitzar els nous guals d'accès (entrades i/o sortides) pels vehicles inclossos a la llicència, caldrà sol·licitar i obtenir la prèvia i corresponent placa municipal per a cadascun d'ells.

CE.6. Segons el RITE, quan la potència tèrmica nominal a instal·lar a l’edifici, segons el còmput que s’explica en el mateix reglament, sigui superior a 70 kw. s’haurà d’elaborar un Projecte específic que justifiqui el compliment del RITE. Aquest projecte haurà d’anar signat per tècnic competent i visat pel Col·legi Professional corresponent, i s’haurà de lliurar juntament amb el Projecte Executiu, i sempre abans de l’inici de l’obra.

CONDICIONS D'EFICÀCIA

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Projecte executiu, visat pel Col·legi professional corresponent, que inclourà entre la seva documentació:

* Pressupost desglosat per capítols

* Informació gràfica del traçat, elements de registre i detalls constructius de la xarxa de desguàs,

amb indicació de les cotes facilitades pels Serveis Municipals.

* Justificació de la infrastructura d'accés als serveis de telecomunicacions

* Annex tècnic de la instal·lació del sistema de captació d'energia solar

* Programa de control de qualitat dels treballs a realitzar

* Estudi de seguretat i salut

* Certificat d'eficiència energètica i classificació energètica de l'edifici en fase de projecte.

- Full d'assumeix de coordinador de seguretat i salut de les obres signat per tècnic competent.

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 31.476,00 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediat a la finca.

- 352.380,78 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

S'incorpora de nou a la sessió el regidor Sr. J. Angel Carcelén.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Salut Pública

011. Aprovació de la pròrroga del contracte per la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, i la gestió del Refugi l'animals de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient N805-2012-012 Subdivisió 972

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió ordinària del dia 8 d'abril de 2013, va aprovar l'adjudicació del contracte per la prestació del Servei de recollida d'animals abandonats o perduts, i la gestió del refugi municipal d'animals de Sant Boi de Llobregat a la Residència Canina La Sentiu SL, i que el contracte es va signar el dia 11 d'abril de 2013;

Atès que la clàusula 2 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació estableix que la durada del contracte serà d’un any, a comptar des de la data de signatura del mateix i que es pot prorrogar per un any més, previ acord d’ambdues parts;

Atès que la clàusula 3 del Plec de clàusules administratives particulars estableix que el Servei es prestarà als termes municipals de Sant Boi de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló, atès que aquest Ajuntament ha subscrit dos convenis interadministratius: un amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i l’altre amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per col·laborar en el servei de recollida d’animals abandonats i perduts en els municipis esmentats i el trasllat al Refugi d’Animals de Companyia de Sant Boi de Llobregat (RMAC);

Atès que el conveni interadministratiu amb l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat ha finalitzat la seva vigència en data 31 de desembre de 2013, i que d'acord amb el que preveu la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars esmentada s'ha d'excloure el municipi de l'Hospitalet de l'àmbit de prestació del servei, sense que això comporti cap canvi substancial en les condicions de contractació;

Vist l'informe de la cap del Servei de Medi Ambient i Agricultura de data 28 de març de 2014, que fa constar que el contractista ha realitzat el contracte de forma satisfactòria, però que atesa la modificació de l'àmbit de prestació del servei, és necessària la elaboració d'uns nous plecs de clàusules i la convocatòria d'un nou procediment, en el que s'intentarà introduir millores adreçades a la racionalització dels costos actuals;

Vista la sol·licitud de pròrroga, presentada per l'empresa adjudicatària en data 31 de març de 2014;

Atès que s'ha de garantir la prestació del servei de forma continuada i adient, fins la finalització d'aquest nou procediment de contractació;

D'acord amb el que preveu l'article 23 en relació amb l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/04/2014

Atès l'establert als articles 138 i següents i 157 a 161 del real decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment obert pel tràmit ordinari;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte de prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, i la gestió del refugi municipal d'animals de Sant Boi de Llobregat, a la Residència Canina La Sentiu SL, amb NIF núm. ..........., per l'import màxim de cent noranta-nou mil sis-cents cinquanta euros (199.650,00 euros), IVA inclòs.

L'àmbit de prestació del servei és la totalitat dels termes municipals de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló en relació al servei de recollida, i el Refugi d'Animals de Companyia de Sant Boi de Llobregat ubicat al carrer Riera del Fonollar, número 2, en relació a la gestió del Refugi.

Aquesta pròrroga començarà a comptar des del dia 12 d'abril i fins la finalització d'un nou procediment de contractació, sense que la seva vigència, en tot cas, pugui superar un any, d'acord amb el que preveu la clàusula 2 del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació.

SEGON.- Disposar la despesa de caràcter plurianual d'acord amb l'article 174.2.b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, per l'import màxim de cent noranta-nou mil sis-cents cinquanta euros (199.650,00 euros), dels quals cent seixanta-cinc mil euros (165.000,00 euros) corresponen a la base i trenta-quatre mil sis-cents cinquanta euros (34.650,00 euros) al 21% d'IVA corresponent. Aquesta despesa s'imputarà de la següent manera:

- Un import màxim de cent quaranta-quatre mil cent noranta-un euros amb seixanta-set cèntims (144.191,67 euros), dels quals cent dinou mil cent seixanta-sis euros amb seixanta-set cèntims (119.166,67 euros) corresponen a la base i vint-i-cinc mil vint-i-cinc euros (25.025,00 euros) corresponen a l'IVA, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 972 31301 22704 "Contractació Servei Recollida d'Animals" del vigent pressupost municipal vigent, que té dotació pressupostària suficient.

- Un import màxim de cinquanta-cinc mil quatre-cents cinquanta-vuit euros amb trenta-tres cèntims (55.458,33 euros), dels quals quaranta-cinc mil vuit-cents trenta-tres euros amb trenta-tres cèntims (45.833,33 euros) corresponen a la base i nou mil sis-cents vint-i-cinc euros (9.625,00 euros) corresponen a l'IVA, càrrec de la mateixa aplicació pressupostària del pressupost municipal de l'any 2015.

Les factures hauran de contenir el desglòs del servei prestat i el cost corresponent i el seu pagament es farà efectiu mensualment, una vegada conformades pels tècnics municipals, mitjançant transferència bancària.

TERCER.- Notificar al contractista aquest acord i requerir-lo perquè concorri a formalitzar la pròrroga del contracte.

QUART.- Facultar al Tinent d'Alcalde, regidor delegat de Medi Ambient i Entorn Natural i Salut Pública, Sr. Josep Puigdengolas Torres, perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades