Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

11/17/2019 04:53:36 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 03/31/2014

Número d'expedient: N112-2014-13

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:38 AM

Hora final: 12:15 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

Vocals
Lluïsa Moret i Sabido

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-12

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'EDUCACIÓ I CIVISME

Educació i civisme

002. Aprovar les bases particulars que han de regular la concessió d’ajuts per al servei de petit manteniment a les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2014

Número d'expedient N893/U960/2014/001

Atès que aquest Ajuntament té com a competència pròpia prevista a l'article 25.2, apartat n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, la conservació i el manteniment de les instal·lacions de les escoles públiques d'Educació Infantil i Primària de la població;

Atès que, a més a més del manteniment preventiu i correctiu que es realitza des del Departament de Manteniment d'Equipaments, és necessari que les escoles disposin d'efectiu econòmic que faciliti les tasques del petit manteniment que puguin realitzar els conserges;

Vist l'informe tècnic sobre la conveniència de convocar la concessió d’ajuts per al servei de petit manteniment a les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2014 emès pel Cap de la Unitat de Planificació i Gestió de entres Educatius en data 17 de març de 2014;

Atès que s'han elaborat les bases particulars per regular la concessió d'ajuts per al servei de petit manteniment a les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat durant l'any 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases particulars que han de regular la concessió d’ajuts per al servei de petit manteniment a les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2014.

SEGON.- Sotmetre a informació pública les bases particulars que han de regular la concessió d’ajuts per al servei de petit manteniment a les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2014, per un termini de 20 dies hàbils, als efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

TERCER.- Aprovar la primera i segona convocatòria de concurs públic per a la concessió d’ajuts per al servei de petit manteniment a les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2014. Aquestes convocatòries restaran condicionades al fet que no es presentin al·legacions contra les bases particulars i l'estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions, i en tot cas restaran suspeses en el supòsit que es presentin al·legacions a les bases i fins que siguin resoltes.

El termini per la presentació de sol·licituds per la primera convocatòria serà de deu dies a comptar des del dia següent a la publicació al BOPB de les esmentades bases.

El termini per la presentació de sol·licituds per la segona convocatòria serà des del dia 1 al 15 de setembre de 2014, ambdós inclosos, i només es podran presentar aquelles escoles públiques que no hagin presentat la seva sol·licitud durant el termini establert en el paràgraf anterior.

QUART.- Autoritzar la despesa per un importat total de trenta-dos mil tres-cents deu euros (32.310 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 963 32210 48900, "Assignació a CEIP's per manteniment" per atendre la despesa que es derivi de les subvencions que s'atorguin en virtut de les bases aprovades objecte de present acord.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Cultura

003. Aprovació de la concessió de subvenció a l'entitat Omnium Cultural per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/020

Vista la sol.licitud de subvenció presentada per l'entitat Omnium Cultural, el dia 3 de febrer de 2014 amb núm. de registre d'entrada 2014002690, on inclou el seu programa d'activitats per l'any 2014;

Vist l'informe tècnic emès pel tècnic del departament de Cultura i Cohesió, en data 20 de febrer de 2014 que proposa l'atorgament d'una subvenciò per import de cinc mil sis-cents set euros (5.607,- euros) a favor de l'entitat Omnium Cultural per col.laborar en la realització del seu programa d'activitats de l'any 2014;

Atès que l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 10 a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment que preveuen la possiblitat d'atorgar directament subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost municipal;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Atès que en el Pressupost Municipal hi ha crèdit suficient a la partida 950-33700-48914 Conveni entitat OMNIUM Cultural D-Baix Llobregat;

Vist l'informe tècnic emès en data 20 de febrer de 2014, pel tècnic del departament de Cultura i Cohesió.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/03/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

Atès que l’article 22.2 C) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions possibilita l’atorgament directe de subvencions en els supòsits d’interès públic.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de cinc mil sis-cents set euros (5.607,- euros), en concepte de subvenció a l'entitat Omnium Cultural, domiciliada al c/Major, núm. 71, baixos B, 08830 Sant Boi de Llobregat, amb NIF ............, per portar a terme el seu programa d'activitats de l'any 2014.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'entitat Omnium Cultural, que té per objecte el desenvolupament del seu programa d'activitats culturals de l'any 2014.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de cinc mil sis-cents set euros (5.607,- euros) a l'entitat Omnium Cultural, amb NIF ............, per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de dos mil vuit-cents tres euros amb cinquanta cèntims (2.803,50 ,- euros). La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a Montserrat Mirabent i Coll, regidora delegada de l'àmbit de Cultura, perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi el conveni de col.laboració objecte del present acord.

SISÈ: Comunicar aquest acord a l'entitat Omnium Cultural.

L'Import esmentat 5607 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 950 33700 48914, Conveni entitat OMNIUM Cultural D-Baix Llobrega.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ALCALDIA

Presidència

004. Aprovació de l'expedient del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques particulars i de la convocatòria per a la contractació de l'edició de la revista municipal Viure Sant Boi a adjudicar pel procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada

Número d'expedient N805-2014-001 Subdivisió 092

Vist l'informe tècnic de data 31 de gener de 2013, emès a resultes del proveïment d'incoació d'expedient, segons el qual l'esmentada contractació resta justificada en la seva conveniència i necessitat;

Atès el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir aquesta licitació, elaborats per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament i informat favorablement per la Intervenció municipal

Atès l'establert als articles 109 i 110 i 157 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la conveniència, oportunitat i necessitat de portar a terme la contractació del servei d'edició de la revista municipal Viure Sant Boi durant els anys 2014, 2015 i 2016.

SEGON: Aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació de l'edició de la revista municipal Viure Sant Boi , que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari pel procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada de conformitat amb la normativa aplicable.

TERCER:Convocar la contractació pel procediment obert, amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques particulars aprovats. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 40 dies naturals, comptadors des de la data d'enviament de l'anunci del contracte al Diari Oficial d
e la Unió Europea, per tal que els possibles interessats hi concorrin. Així mateix, la present convocatòria també es publicarà a la plataforma de serveis de contractació pública de l'extranet de les administracions públiques catalanes (http://contractaciopublica.gencat,cat/ecofinpscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=6015697).

QUART: Autoritzar la despesa per l'import màxim de dos-cents quaranta-tres mil tres-cents seixanta euros (243.360,00 euros), dels quals dos-cents trenta-quatre mil euros (234.000,00 euros) corresponen a la base i nou mil tres-cents seixanta euros (9.360,00 euros) al 4% d'IVA.

L'import esmental 243.360,00 euros (IVA inclòs). s'imputarà de la manera següent:

> 60.840,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 092 49100 22612 "Edició Butlletí Municipal Viure Sant Boi", del pressupost municipal vigent, corresponent a 5 revistes repartides entre els mesos de juliol i desembre de 2014

> 121.680,00 euros, a càrrec de la mateixa l'aplicació pressupostària del pressupost municipal 2015, corresponent a 10 revistes repartides entre els mesos de febrer i desembre de 2015

> 60.840,00 euros, a càrrec de la mateixa l'aplicació pressupostària del pressupost municipal 2016, corresponent a 5 revistes repartides entre els mesos de febrer i juny de 2016

Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l'article 174 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març

CINQUÈ: Publicar l'anunci de licitació al DOUE, al BOE, al DOGC, i al Perfil del Contractant, en la forma prevista a l'article 142 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

005. Aprovació de l'encàrrec, i del plec de condicions que el regeix, per a l'execució de les obres del POMO de pavimentació del cementiri municipal: Fase 1, a la societat municipal Coressa

Número d'expedient N802/U633/2014/11

En data 17 de febrer del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal (X116/U633/2014/5); el qual ha estat redactat des de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures; amb un pressupost d'execució per contracte d'obra civil de 915.492,93 € més l'IVA 21% de 192.253,51 €, ); i que actualment es troba en el tràmit d'informació pública;

Atès que el conjunt de l'obra es divideix en 6 fases d'actuació, complementàries però independents, essent l'objecte de l'esmentat encàrrec l'execució de la Fase 1, amb un pressupost d'execució per contracte de 250.939,15 € (IVA inclòs), essent l'import base de 207.387,73 € i l'IVA de 43.551,42 €;

Vist l'informe, de data 14 de març del 2014, emès pel cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures; justificatiu de la conveniència i oportunitat de l'execució de la fase 1 d'aquest projecte;

Vista l'oferta econòmica i la disposició de mitjans tècnics i humans, de data 14 de març del 2014, amb Registre General d'Entrada 6345, presentada per la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA -Coressa-, per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal: Fase 1, per import de 235.882,81 € (IVA inclòs);

Vist l'informe tècnic, de data 14 de març del 2014, emès pel cap de la unitat de Mobilitat Urbanitzacions i Infraestructures; justificatiu de l'aprovació de l'encàrrec corresponent a la societat municipal Coressa;

D'acord amb l'establert als articles 4.1.n) i 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic;

D'acord amb l'establert a l'article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres públiques;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER - APROVAR l'encàrrec, i el plec de condicions que regeix l'esmentat encàrrec, per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal: Fase 1 (N802/U633/2014/11), a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), amb CIF ............, per un import de cent noranta-quatre mil nou-cents quaranta-quatre euros amb quaranta-set cèntims (194.944,47 euros), més quaranta mil nou-cents trenta-vuit euros amb trenta-quatre cèntims (40.938,34 euros), corresponents a l'IVA; amb un termini màxim estipulat per a l'execució de les esmentades obres de 4 (quatre) mesos.

L'eficàcia d'aquest encàrrec, i per tant l'inici de les obres, restarà condicionada a l'aprovació definitiva del projecte d'obra municipal ordinària de referència.

SEGON - IMPUTAR l'import de 235.882,81 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 16400 63200 "RC/13-Millora i rehabilitació cementiri municipal".

TERCER - NOMENAR els tècnics municipals per a l'exercici de les funcions següents:

-............ enginyer, cap de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures, com a gestor del projecte i direcció facultativa de l'obra.

- ............, arquitecte tècnic, com a direcció executiva i coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les esmentades obres, de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre.

QUART - NOTIFICAR aquest acord a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (CORESSA) i als tècnics a dalt nomenats.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Disciplina Urbanística

006. Aprovació de declarar no legalitzables les obres efectuades a la finca del carrer Cabrera, 13 i ordenar l'adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada

Número d'expedient X213/2013/291

Atès que mitjançant decret número AP23132694 de data 19 de novembre de 2013 es va incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística en relació a les obres que s'han executat a la finca situada al carrer Cabrera, 13 d'aquest municipi, consistents en l'ampliació en alçada de l'ordre de 0,50m de la tanca lleugera (lames metàl·liques) de la parcel·la confrontant al carrer Cabrera núm. 13, (cantonada amb passatge lateral). Aquesta ampliació ultrapassa en la seva totalitat l'alçada màxima de tanques en aquest punt segons la normativa vigent. Es va comunicar al Sr. ............ i a la Sra. ............, en qualitat de propietaris de la finca que, d'acord amb l'informe del tècnic municipal de data 23 de setembre de 2013 les obres descrites apareixen com a no susceptibles de legalització, sense perjudici que amb posterioritat es pugui confirmar o no aquesta primera apreciació, i es va atorgar un termini de 15 dies d'audiència per tal que puguin presentar les al·legacions pertinents.

En data 17 de desembre de 2013, registre general d'entrada número 2013025903, l'interessat demana una ampliació del termini d'audiència per preparar suficientment les al·legacions a formular.

Vistes les al·legacions presentades pel Sr. ............ i per la Sra. ........... en data 20 de gener de 2014, registre general d'entrada 2014001367.

Vist l'informe emès en data 6 de març de 2014 per l'arquitecte municipal i cap del Departament de Llicències d'Obres i Edificació on manifesta el següent:

"A l'abans referit escrit es formulen diverses al·legacions que tot seguit s'analitzen:

a) Inconcreció de regulació de tanques amb front a carrer. L'al·legant planteja que només es regulen expressament les tanques a altres partions diferents a les de carrer, per la via genèrica del PGM, el qual delega en planejament derivat o Ordenances específiques de cada sector. Atenent la inexistència de regulació expressa del sector, considera que no és aplicable dita regulació al cas de partions confrontants a vial.

Al respecte s'ha de dir, en primer lloc, que l'element de tancament en discussió es disposa per sobre l'alçada màxima prevista per elements massissos en qualsevol partió, que en aquest cas coincideix amb el coronament del mur de conteniment, es a dir que ja es troba 1,5 m per sobre de la cota del terreny natural en aquesta partió. Per tant, aplicant el criteri de l'alçada màxima en qualsevol partió entre parcel·les en una situació anàloga, el tancament no massís a disposar sobre aquest coronament de mur no podria sobrepassar 1 metre, per esgotar el màxim de 2,5 m sobre la cota natural del terreny, com així va ser executat originalment, segons el projecte objecte de llicència d'obres mitjançant gelosia de lames horitzontals. Malgrat això, la referida tanca no massissa de 1 metre va ser posteriorment suplementada, sense emparar-se en llicència, en altre mig metre, totalitzant 1,5 metres per sobre de l'alçada massissa prèvia de 1,5 metres (totalitzant així, 3,00 metres sobre la cota natural del terreny), cosa que genera la present situació constitutiva d'infracció no legalitzable.

El fet que el PGM deixi per una regulació més detallada el cas específic de la partió directament confrontant a vial, es justifica precisament per possibilitar regulacions més restrictives en funció de criteris estètics propis del lloc. En base a aquest raonament, si per delimitar propietats s'estableix una alçada màxima, no sembla lògic que resulti lliure el tancament confrontant a vial, permetent tanques de alçada il·limitada, malgrat no ser massisses. Seguint aquest lògica, es desvirtuaria manifestament la tipologia de ciutat-jardí amb edificació aïllada, on ha de predominar la relació entre els espais lliures privats i l'espai públic.

És per aquest motiu que, en absència d'altre regulació detallada, resulta justificat adoptar els paràmetres aplicables a la resta de partions per limitar l'alçada de les tanques a vial públic en aquells àmbits de ciutat on no hi ha una regulació específica més restrictiva, com és el present cas del Sector Canons-Orioles.

b) Alternativament, es planteja una suposada analogia amb la regulació dels tancaments entre terrats de 1,80m, en base a "qüestions d'ordenació, protecció i seguretat de les persones ".

Pel que fa a la proposta de l'al·legant d'aplicar al present cas una analogia amb els tancaments entre terrats regulats per l'art. 23.4.b) de la MPGM de Canons-Orioles (limitats a una alçada màxima de 1,80 metres amb elements calats sobre el seu paviment) s'ha de dir que aquest article es refereix als elements permesos per sobre de l'alçada reguladora màxima dels edificis, no a elements disposats sobre el terreny, com seria el present cas. A més, pel tipus d'ordenació en edificació aïllada del sector, tals elements es troben a l'interior de parcel·la, no ubicats en façana a vial, com seria el cas que ens ocupa.

En conseqüència, el referit article no és d'aplicació per una eventual legalització del tancament executat sense llicència, doncs no ens trobem en una situació que es pugui qualificar d'anàloga, ni per la seva naturalesa ni per la ubicació relativa del tancament.

En quant a les qüestions de "ordenació, protecció i seguretat de les persones" que s'invoquen, cal recordar que l'alçada total permesa de 2,50m sobre el terreny natural resulta més que suficient per complimentar dites "qüestions". Altrament, és el mateix fet d'esgotar el límit premés amb el terraplenat del terreny (tancament massís) que implica que només resti 1,00 metre per afegir com a tanca calada, cosa que l'al·legant ara valora com a insuficient. No pot acceptar-se doncs aquest argument per evadir el compliment normatiu en base a una necessitat artificialment generada.

Vist el conjunt de les al·legacions presentades pels agents intervinents en l'actuació edificatòria estudiada abans detallades i atenent tot l’anteriorment exposat, es proposa la seva DESESTIMACIÓ, tot confirmant el caràcter NO LEGALITZABLE de les obres realitzades sense llicència consistents en l'ampliació en alçada de l'ordre de 0,50m de la tanca lleugera (lames metàl·liques) de la parcel·la confrontant al c/ Cabrera núm. 13, (cantonada amb passatge lateral) i la necessitat de restitució de la legalitat urbanística alterada, mitjançant el seu desmuntatge, restituint la tanca a la situació anterior, de conformitat amb la llicència atorgada."

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l’Ajuntament, en el supòsit que les obres executades siguin manifestament il·legals, mitjançant la resolució del procediment de restauració de la realitat física alterada, ha d’acordar l’enderrocament de les obres a càrrec de la persona interessada i ha d’impedir definitivament els usos a què podien donar lloc.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. ........... i per la Sra. ............ en data 20 de gener de 2014, registre general d'entrada 2014001367, al sí de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat mitjançant decret número AP23132694 de data 19 de novembre de 2013, en relació a les obres que s'han executat a la finca situada al carrer Cabrera, 13 d'aquest municipi, d'acord amb l'informe emès en data 6 de març de 2014 per l'arquitecte municipal i cap del Departament de Llicències d'Obres i Edificació, esmentat als antecedents del present acord.

Segon.- Declarar no legalitzables les obres consistents en l'ampliació en alçada de l'ordre de 0,50m de la tanca lleugera (lames metàl·liques) de la parcel·la confrontant al carrer Cabrera núm. 13, (cantonada amb passatge lateral), d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal de data 23 de setembre de 2013, on fa constar que aquesta ampliació ultrapassa en la seva totalitat l'alçada màxima de tanques en aquest punt segons la normativa vigent., i en conseqüència,

Tercer.- Ordenar al Sr. ........... i a la Sra. ............, en qualitat de propietaris de l'esmentada finca perquè procedeixi a la restauració de la realitat física alterada mitjançant el seu desmuntatge, restituint la tanca a la situació anterior, de conformitat amb la llicència atorgada (expedient administratiu X124/2007/074).

Les mesures ordenades hauran de ser executades en el termini màxim d'un mes des de la notificació del present acord i a càrrec dels propis interessats, d'acord amb el que preveu l'article 267.3.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

D’acord amb l’article 267.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, si l’interessat entén que el termini d’un mes és insuficient per complir el requeriment de restauració, podrà presentar un programa de restauració en el qual fixi el termini exacte que necessita per complir el requeriment, que s’haurà d’aprovar per l’Ajuntament.

Quart.- Advertir als interessats que, en cas d’incompliment, s'acordarà l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de la facultat de l'òrgan municipal competent d'imposar multes coercitives de conformitat amb l'article 225 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

007. Aprovació de la cinquena pròrroga del contracte del servei de mediació de les assegurances i el de subscripció de les diferents pòlisses d'assegurances que garanteixen els riscos que es deriven de l'activitat normal que desenvolupa l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per un període d'un any.

Número d'expedient N801-U860-2008-017

Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 14/04/2009 l'adjudicació definitiva, mitjançant procediment obert, del servei de mediació de les assegurances i el de subscripció de les diferents pòlisses d'assegurances que garanteixen els riscos que es deriven de l'activitat normal que desenvolupa l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a Aser Brokers, Correduría de Seguros, SL, amb NIF ............, la qual presentava com a companyia asseguradora a Mapfre Empresas, Cía. de Seguros y Reaseguros, SA, per un termini d'un any, comptadors des de l'entrada en vigor de les pòlisses, de l'1 de maig de 2009 fins el 30 d'abril de 2010;

Vista la clàusula 7 del plec de clàusules administratives que regeix la present contractació, la qual estipula que es podrà prorrogar de forma expressa per períodes d’un any, sense que la durada màxima de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys;

Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 26/04/2010, la modificació del contracte en el sentit d'incorporar nous riscos i una primera pròrroga;

Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 11/04/2011, 23/04/2012 i 22/04/2013, una segona, tercera i quarta pròrrogues del contracte esmentat, respectivament;

Atès que l'adjudicatari proposa continuar realitzant la prestació del servei pel període d'un any i, a petició d'aquest Ajuntament, presenta en data 21/03/2014 amb número de Registre General d'Entrada 2014006983, la proposta de les primes de les pòlisses d'assegurances contractades, revisades segons un barem comú a les companyies asseguradores, que regiran des de l'1 de maig de 2014 fins el 30 d'abril de 2015;

Vist l'informe tècnic que s'adjunta de data 24/03/2014, amb la proposta d'aprovar una cinquena pròrroga del contracte, d'acord amb l’esmentada clàusula 7 del plec de clàusules administratives, amb la revisió dels preus de les primes presentats per l'adjudicatari que regiran en el proper període, que suposa l'import total de les pòlisses contractades i que representa una baixa d’un 0,48% respecte l'import de l’última pròrroga aprovada;

Atès que s'ha comprovat que la prestació i execució del servei s'ha realitzat d'acord amb les condicions del contracte;

Atès allò que disposa l'article 303 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la cinquena pròrroga del contracte del servei de mediació de les assegurances i el de subscripció de les diferents pòlisses d'assegurances que garanteixen els riscos que es deriven de l'activitat normal que desenvolupa l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a Aser Brokers, Correduría de Seguros, SL, amb NIF ............, la qual presenta com a companyia asseguradora a Mapfre Empresas, Cía. de Seguros y Reaseguros, per un import de tres-cents catorze mil nou-cents seixanta-cinc euros amb trenta-set cèntims (314.965,37 euros), i que es divideixen en les pòlisses que es detallen a continuació:

- Pòlisses de responsabilitat civil patrimonial i general: 109.494,03 €

- Pòlissa de recursos humans: 21.056,52 €

- Pòlissa de danys materials i equips electrònics: 100.083,74 €

- Pòlisses de vehicles: 49.000 €

- Pòlissa d’equips electrònics – 5 sales de cines: 2.331,08 €

- Pòlisses danys materials centres escolars: 33.000 €

Les pòlisses subscrites tindran la cobertura de la companyia d'assegurances esmentada, amb el detall de cobertures de cada una de les pòlisses.

Aquesta pròrroga té efectes per un termini d'un any, comptadors des de l'1 de maig de 2014 fins el 30 d'abril de 2015, i s'efectuarà amb el lliurament dels rebuts corresponents a cada una de les pòlisses contractades.

SEGON: Autoritzar i disposar la despesa per import de tres-cents catorze mil nou-cents seixanta-cinc euros amb trenta-set cèntims (314.965,37 euros) a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s'indiquen a continuació:

860.92062.22400 "Assegurances", un import de 262.687,37 €

860.32210.22400 "Assegurances Equipaments Educatius", un import de 40.075 €

860.33201.22400 "Assegurances Bib. Jordi Rubió i Balaguer", un import de 8.320 €

860.43102.22400 "Assegurances Mercat Torre de la Vila", un import de 3.883 €

El pagament es farà efectiu d'acord amb les estipulacions del plec de clàusules administratives, mitjançant transferència bancària, una vegada conformades les pòlisses pels tècnics municipals.

TERCER: Notificar a l'adjudicatari aquest acord i requerir-lo perquè concorri a formalitzar la pròrroga del contracte.

La formalització de la pròrroga de les assegurances, en atenció a què els contractes d'assegurances resten compresos en la categoria 6 de l'Annex II del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i que en relació als efectes i extinció se subjecti a les normes de dret privat que li siguin aplicables per la seva naturalesa, s'entendrà realitzada en el moment que se subscriguin les corresponents pòlisses d'assegurances.

QUART: Facultar a la Tinent d'alcalde de l'àrea de Serveis Generals, perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi la pròrroga del contracte en document administratiu.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari dóna compte de la sentència dictada el 18 de març de 2014 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona que desestima el recurs interposat contra la resolució dictada el 24 d'abril de 2012 desestimatòria del recurs interposat contra la resolució de 31 de gener de 2012 per la que s'imposava una sanció de 300 € per excés de velocitat.


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades