Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 08:11:57 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 03/24/2014

Número d'expedient: N112-2014-12

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:45 AM

Hora final: 01:00 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-11

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ALCALDIA

Cooperació, solidaritat i pau

002. Aprovació del conveni de col·laboració 2014 entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de San Boi de Llobregat

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat és soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament;

Atesa la proposta de conveni que s'adjunta que regula la relació entre les dues parts pel que fa als diferents projectes i activitats en els que hi participarà l'Ajuntament al llarg de 2014 i les activitats i serveis que el Fons oferirà a l’Ajuntament;

Atès que hi ha disponibilitat econòmica suficient a la partida 503 92800 48900, Aportació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament;

Vist l'informe del Cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de data 6 de març de 2014;

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que regula la relació entre les dues parts pel que fa als diferents projectes i activitats en els que hi participarà l’Ajuntament al llarg de 2014 i les activitats i serveis que el Fons oferirà a l’Ajuntament.

SEGON.- Aprovar la despesa, la disposició i l'obligació de pagament de la quantitat de SEIXANTA-DOS MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE euros (62.734 €) al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amb NIF .......... i domicili a Barcelona Rambla Santa Mònica, 10, 4t

Aquest import total es destinarà com a aportació als següents projectes del Fons:

1.- APORTACIÓ AL PROJECTE 2662 PLA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PER A LA SOLIDARITAT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 2014

Import: 33.710 €

2.- APORTACIÓ A CAMPANYES D’EMERGÈNCIA

Import: 5.000 €

3.- QUOTA DE SOCI 2014

Import: 1.500 €

4.- REVISIÓ DE PROJECTES DE LA CONVOCATÒRIA MUNICIPAL DE SUBVENCIONS

Import: 2.150 €

5.- APORTACIÓ AL PROJECTE NÚM. 2627 - GRUP DE TREBALL MARROC: TALLERS DE CINEMA SOCIAL SOBRE MEMÒRIA MIGRATÒRIA DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I DE LA REGIÓ DE TÀNGER-TETUAN (MIGRAZOOM)

Import: 9.863 €

6.- APORTACIÓ A ALTRES PROJECTES

Import: 10.511 €

TERCER.- Facultar a l’Alcalde – President per a la signatura del conveni objecte del present acord.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

003. Aprovació de la concessió de subvenció 2014 a l'entitat Ensenyament Solidari de Sant Boi

Número d'expedient N664/U503/2014/002

Atès que Ensenyament Solidari és una entitat santboiana que té com a objectius prioritaris “l’ajut solidari, la cooperació i l’intercanvi cultural amb el poble nicaragüenc i cubà”. Porten des de l’any 2001 desenvolupant projectes de cooperació amb les ciutats agermanades de San Miguelito (Nicaragua) i Marianao (Cuba), així com activitats de sensibilització relacionades amb aquests dos països;

Atesa la proposta de projectes pel conveni que han fet arribar en data 30 de gener de 2014 amb número de Registre general d'entrada 2014002380;

Atès que en el pressupost municipal hi ha la partida 503 92800 48907 Conveni amb Ensenyament Solidari amb un import de 13000€

Atès l'informe favorable emès per la tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau en data 6 de març;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/03/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la concessió d'una subvenció de TRETZE MIL EUROS (13.000 €) a l'entitat Ensenyament Solidari de Sant Boi amb NIF ..........., inscrita en el Registre Municipal d'Entitats amb el número 204, destinada a col·laborar en el finançament del funcionament i l’execució de les següents activitats a San Miguelito: Estada de mestres de Sant Boi i formació de mestres a través de l'intercanvi d'experiències educatives, construcció d’escoles i adquisició de material escolar pels centres educatius de San Miguelito (Nicaragua) i manteniment del Centre de recursos pedagògics i estudiar la possibilitat de cessió d'aquest. A Marianao: agermanament d’escoles. Jornades d'intercanvi a Marianao, enviament d'un contenidor en col·laboració amb el Comitè de Solidaritat a Centreamèrica i impuls del projecte El teatre com a pont d'unió entre els dos municipis agermanats, Marianao (Cuba) i Sant Boi (Catalunya).

SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració entre Ensenyament Solidari i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que s’adjunta, on es regulen les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TERCER.- Autoritzar la despesa i aprovar la disposició i el reconeixement de l'obligació, per un import de tretze mil euros (13.000 €), a nom de l'entitat Ensenyament Solidari de Sant Boi.

Aquesta quantitat es farà efectiva en dues parts: 9.100€ una vegada signat el conveni de col·laboració i els 3.900 € restants que es faran efectius un cop hagi estat presentada en el Registre General d’Entrada la documentació justificativa i s’hagi emès un informe favorable per part de l’equip tècnic responsable al respecte.

QUART.- Facultar la Regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau Alba Martínez Vélez per a la signatura del conveni de col·laboració objecte del present acord.

L'Import esmentat 13000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 503 92800 48907, Conveni amb Ensenyament Solidari.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

004. Aprovació de l'ampliació del termini d'execució i justificació de la subvenció concedida l'any 2013 a Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes solidaris

Número d'expedient N664/U224/2013/001

Atès que les Bases Particulars 2013 de subvencions a entitats de Cooperació i Solidaritat estableixen al seu punt 8 la possibilitat d’acordar una ampliació del termini d'execució i justificació de la subvenció a projectes de cooperació al desenvolupament fins a un termini màxim d’un any, sempre i quan l’entitat subvencionada ho justifiqui de forma motivada.

Atès que el 25 de març de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va acordar concedir subvenció, entre d’altres, a la Fundació Josep Comaposada- Sindicalistes Solidaris per al seu projecte:

- Programa de formació i d'inserció al mercat de treball per a joves de la Wilaya de Tetuan 2012-2016;

Atès que el 15 d’abril de 2013 es van signar els Documents d’acceptació de subvenció, segons els qual les entitats es comprometien a complir les obligacions establertes a les bases reguladores de la subvenció concedida i a presentar en el Registre General d’Entrada abans de l'1 de febrer de 2014 la documentació justificativa de l’aportació rebuda.

Atès que el 24 de gener de 2013 Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris, amb número de Registre d’entrada 2014001762, va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini d’execució i justificació del projecte;

Atès que a l’annex 4 de Cooperació i Solidaritat de les Bases Particulars 2013, al seu punt 8 diu que en el cas de projectes de cooperació, sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l'entitat sol·licitant, es podrà acordar l’ampliació del termini d’execució i justificació del projecte subvencionat per un període màxim d’un any.

Atès que la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris ha presentat escrit sol·licitant l’ampliació del termini d'execució i justificació de la subvenció concedida l’any 2013 a projectes de cooperació al desenvolupament, en el termini establert en les bases de la convocatòria.

Atès que existeixen raons suficients i motivades així com garanties que aquesta entitat acomplirà el seu compromís si s’accepta aquesta ampliació del termini d'execució i justificació.

Vist l’informe favorable emès per la tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau de data 6 de març de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/03/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Ampliar el termini d’execució i de justificació fins al 30 d'agost de 2014 de la subvenció concedida l’any 2013 a projectes de cooperació de l'entitat:

- Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris

SEGON.- Notificar aquest acord a l'esmentada entitat.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

005. Ampliació del termini de justificació de la subvenció concedida l'any 2013 a l'entitat Cooperacció

Número d'expedient N664/U224/2013/001

Atès que les Bases Particulars 2013 de subvencions a entitats de Cooperació i Solidaritat estableixen al seu punt 8 la possibilitat d’acordar una ampliació del termini de justificació de la subvenció a projectes de cooperació al desenvolupament fins a un termini màxim d’un any, sempre i quan l’entitat subvencionada ho justifiqui de forma motivada;

Atès que el 25 de març de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va acordar concedir subvenció a Cooperacció per al projecte Dones de tres associacions locals implementen estratègies de prevenció a la violència contra les dones a El Salvador;

Atès que el 15 d’abril de 2013 es van signar els respectius documents d’acceptació de subvenció, segons els quals l'entitat es compromet a complir les obligacions establertes a les bases reguladores de la subvenció concedida i a presentar en el Registre General d’Entrada abans de l’1 de febrer de 2014 la documentació justificativa de l’aportació rebuda;

Atès que el 28 de gener de 2014 Cooperacció, amb número de Registre d'entrada 2014002047, va presentar una sol·licitud de pròrroga pel lliurament del informe final;

Atès que el 28 de febrer de 2014, després de les aclaracions sol·licitades per part de l'Ajuntament, l' entitat va presentar una nova sol·licitud que corregia l'anterior i en la qual es sol·licita l'ampliació del termini d'execució del projecte fins el 7 de març i de presentació de l'informe final;

Atès que l’annex 4 de Cooperació i Solidaritat de les Bases Particulars 2013, al seu punt 8 diu que en el cas de projectes de cooperació, sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l'entitat sol·licitant, es podrà acordar l’ampliació del termini d’execució i justificació del projecte subvencionat per un període màxim d’un any;

Donat que la sol·licitud d’ampliació del termini d'execució i de justificació de la subvenció concedida l’any 2013 es va presentar dins el termini establert en les bases de la convocatòria;

Considerant que existeixen raons suficients i motivades per aquesta sol·licitud i garanties que aquesta entitat acomplirà els seu compromisos si s’accepta aquesta ampliació d'execució;

Vist l’informe favorable emès per la tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau en data 6 de març de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/03/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Ampliar el termini d’execució i de justificació fins al 31 de març de 2014 de la subvenció concedida l’any 2013 al projecte de Cooperacció: "Dones de tres associacions locals implementen estratègies de prevenció a la violència contra les dones a El Salvador".

SEGON.- Notificar el present acord a l'entitat esmentada.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

006. Ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat a l'entitat VOLS dins de la convocatòria de subvencions a entitats de Cooperació i Solidaritat corresponent a l'any 2013

Número d'expedient N664/U224/2013/001

Atès que les Bases Particulars 2013 de subvencions a entitats de Cooperació i Solidaritat estableixen al seu punt 8 la possibilitat d’acordar una ampliació del termini de justificació de la subvenció a projectes de cooperació al desenvolupament fins a un termini màxim d’un any, sempre i quan l’entitat subvencionada ho justifiqui de forma motivada;

Atès que el 25 de març de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va acordar concedir subvenció a VOLS-Voluntariat Solidari per al projecte "Moi aussi" una proposta de formació més enllà de l'analfabetisme per assegurar l'accés a activitats productives per a cinc grups de dones de la zona rural de Ouéme-Plateau, Benin;

Atès que el 15 d’abril de 2013 es van signar els respectius Documents d’acceptació de subvenció, segons els quals l'entitat es compromet a complir les obligacions establertes a les bases reguladores de la subvenció concedida i a presentar en el Registre General d’Entrada abans de l’1 de febrer de 2014 la documentació justificativa de l’aportació rebuda;

Atès que el 31 de gener de 2014 VOLS-Voluntariat Solidari, va presentar per correu la documentació que va entrar el dia 3 de febrer de 2014 amb número de Registre d'entrada 2014002633, amb la memòria narrativa i econòmica de justificació del projecte;

Atès que el 26 de febrer de 2014, després dels aclariments sol·licitats per part de l'Ajuntament relatius als comprovants imputats en data 2014, l'entitat va presentar una nova sol·licitud on aclareix que es tracta d'un projecte de caràcter bianual i per això algunes accions previstes s'han allargat fins el gener i que per tal que s'acceptin com a justificants del projecte, sol·liciten a l'Ajuntament una ampliació del període d'execució del projecte fins el gener de 2014;

Atès l’annex 4 de Cooperació i Solidaritat de les Bases Particulars 2013, al seu punt 8 diu que en el cas de projectes de cooperació, sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l'entitat sol·licitant, es podrà acordar l’ampliació del termini d’execució i justificació del projecte subvencionat per un període màxim d’un any;

Donat que la memòria de justificació del projecte es va presentar dins el termini establert per les bases de la convocatòria i que els aclariments facilitats per l'entitat són coherents amb el projecte;

Considerant que existeixen raons suficients i motivades per aquesta sol·licitud i garanties que aquesta entitat acomplirà els seu compromisos si s’accepta aquesta ampliació;

Vist l’informe favorable emès per la tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau en data 6 de març de 2014;

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Ampliar el termini d'execució del projecte "Moi aussi" una proposta de formació més enllà de l'analfabetisme per assegurar l'accés a activitats productives per a cinc grups de dones de la zona rural de Ouéme-Plateau, Benin impulsat per VOLS-Voluntariat Solidari fins el 31 de gener de 2014.

SEGON.- Notificar el present acord a l'esmentada entitat.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Comerç

007. Concessió de subvencions per a la realització del programa "MILLORA" en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat per a l’any 2013.

Número d'expedient N664/U665/2013/003

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 29 de juliol de 2013, va aprovar definitivament les bases particulars per regular la sol.licitud i atorgament de subvencions dins del programa "MILLORA" que té per objecte incentivar la millora de la imatge externa dels establiments comercials o la gestió del negoci i adequar-la a les noves necessitats del mercat en el terme municipal per a l’any 2013;

Vistes les sol·licituds de subvenció presentades i la documentació adjunta;

- FLORISTERIA TORRENTS, la Sra. ........... en data 20 de desembre de 2013, presenta la instància amb núm. registre d’entrada 2013026307.

- MERCHE PERRUQUERA, la Sra. ............ en data 30 de desembre de 2013, presenta la instància amb núm. registre d’entrada 2013026568.

- ATMOSFERA HOME 2005 SL, la Sra. ........... en data 15 de novembre de 2013, presenta la instància amb núm. registre d’entrada 2013023533- 2013023531- 2013023537 i

2013023536.

- CONFECCIONES TURCÓ, la Sra. ........... en data 18 de desembre de 2013, presenta la instància amb núm. registre d’entrada 2013025984.

- CARNISSERIA DE CAVALL, POLTRE I MENUTS, el Sr. ............ en data 16 de desembre de 2013, presenta la instància amb núm. registre d’entrada 2013025762.

D'acord amb l’ acta de la Comissió Qualificadora, que s’adjunta a l’expedient;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i d'acord amb allò establert a l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment que impulsa l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat publicada en el BOP de 7 d'abril de 2001;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/03/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: CONCEDIR als establiments comercials que es relacionen a continuació, una subvenció dins el programa "MILLORA" pels imports que s'especifiquen:

a) La Sra. ........... amb NIF ............ titular de l'establiment comercial FLORISTERIA TORRENTS: 600,00 euros

b) ATMOSFERA HOME 2005 SL amb ............: 600,00 euros

c) La Sra. ........... amb NIF ............ com a titular de l'establiment comercial CONFECCIONES TURCÓ: 123,97 euros

d) El Sr. ........... amb NIF ............ com a titular de l'establiment comercial CARNISSERIA DE CAVALL, POLTRE I MENUTS: 600,00 euros

SEGON: DENEGAR a l'establiment comercial que es relaciona a continuació, una subvenció dins el programa "MILLORA", pel motiu que s’especifica:

- La Sra. ........... amb NIF ........... com a titular de l'establiment MERCHE PERRUQUERA: no compleix el requisit del punt 2 de les bases particulars, relatiu al termini de realització de l'actuació;

TERCER.- Aprovar la disposició i el posterior reconeixement de l'obligació als establiments comercials especificats, pels imports que s'indiquen.

El 100% del pagament de la subvenció es farà efectiu per transferència bancària un cop signat el document d'acceptació de la subvenció atorgada.

QUART.- L'import esmentat es de MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS ( 1.923,97 euros) s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 665 43100 48900 RC/13 Mesures de Foment del Comerç.

CINQUÈ.- Notificar a tots els sol.licitants la resolució final individualment.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Igualtat d'oportunitat

008. Aprovació de la concessió de subvencions per a la realització d'activitats i serveis dels àmbits de Medi ambient, Foment de la Sostenibilitat als centres educatius, Salut comunitària, Cooperació i solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Comerç, Gent gran, Serveis socials, Promoció cultural, Festa major, Esports, Promoció de l’associacionisme de mares i pares d’alumnes, Persones amb discapacitat, Foment de l'Associacionisme veïnal i Infància i adolescència, per a l’exercici 2014.

Número d'expedient N666-2013-000001

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de desembre de 2013, va aprovar inicialment les bases particulars que han regulat l'atorgament de subvencions per a la realització d’activitats i serveis dels àmbits de Medi ambient, Foment de la Sostenibilitat als centres educatius, Salut comunitària, Cooperació i solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Comerç, Gent gran, Serveis socials, Promoció cultural, Festa major, Esports, Promoció de l’associacionisme de mares i pares d’alumnes, Persones amb discapacitat, Foment de l'Associacionisme veïnal i Infància i adolescència, per a l’exercici 2014 i es va aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la concessió de les subvencions;

Atès que, per decret d'alcaldia número AAL140038 de data 12 de març de 2014 es van considerar aprovades definitivament les esmentades bases per manca d'al·legacions;

Vistes les sol·licituds presentades;

Vistes les actes de les comissions qualificadores:

- Medi ambient i Sostenibilitat de centres educatius de data 10 de març de 2014.

- Salut comunitària de data 10 de març de 2014.

- Cooperació i solidaritat de data 12 de març de 2014..

- Joventut de data 12 de març de 2014.

- Igualtat de gènere de data 12 de març de 2014.

- Comerç de data 11 de març de 2014.

- Gent gran de data 11 de març de 2014.

- Infància i adolescència de data 13 de març de 2014.

- Promoció cultural i Festa major de data 14 de març de 2014

- Esports de data 14 de març de 2014.

- Promoció de l’associacionisme de pares i mares d’alumnes de data 13 de març de 2014.

- Persones amb discapacitat de data 10 de març de 2014.

- Associacionisme veïnal de data 11 de març de 2014.

- Serveis socials de data 13 de març de 2014.

630 17201 48903 Subvencions mediambientals - 11.500,00 euros

970 31312 48903 Subvencions entitats de Salut - 4.500,00 euros

503 92800 48901 Aport. ONGs Cooperació i Solidaritat - 43.000,00 euros

985 23233 48902 Suport entitats juvenils - 8.500,00 euros

985 23212 48900 Suport entitats àmbit de la Igualtat - 12.412,00 euros

665 43100 48900 Mesures de foment del comerç - 45.000,00 euros

985 23201 48901 Suport entitats àmbit de la Gent Gran - 16.889,00 euros

950 33700 48900 Convenis amb les entitats culturals - 50.344,00 euros

950 33800 48912 Correfoc de Festa Major - 6.328,00 euros

950 33800 48913 Trobada gegantera de Festa Major - 5.527,00 euros

950 33800 48915 Aplec Trabucaire de Festa Major - 2.323,00 euros

940 34103 48900 Subv. activitats promoció fisicoesportiva - 95.000,00 euros

962 32300 48900 Aport. AMPAS desenvolupament projectes - 15.000,00 euros

985 23204 48911 Associacionisme àmbit de discapacitats - 7.565,00 euros

400 92403 48900 Suport associacions de veïns - 13.300,00 euros

982 23244 48905 Suport entitats àmbit Infància i Adolescència - 16.500,00 euros

986 23106 48901 Conveni amb entitats Serveis Socials - 10.000,00 euros

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

Atès l'article 21 de les bases d'execució del vigent pressupost municipal, els articles 240 a 242 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de règim Local de Catalunya, i els articles 118 i següents de Decret 179/1995 de 13 de juny que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'ordenança reguladora de l'activitat de foment, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 84 en data 7 d'abril de 2001;

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: ATORGAR a les entitats que es relacionen al llistat annex del present acord que comença per AMPA Escola Barrufet i acaba per Vols Voluntariat Solidari, una subvenció per a les actuacions i pels imports que es detallen en el mateix, atès que reuneixen els requisits exigits per les esmentades bases.

SEGON: Aprovar la disposició, i el posterior reconeixement de l'obligació a les persones especificades al llistat annex, pels imports que s'indiquen.

TERCER: Procedir d’acord amb el que s’estableix a les bases reguladores al pagament anticipat del 50% de l’import de les subvencions concedides.

El primer pagament del 50% del total es farà efectiu per transferència bancària un cop signat el document d’acceptació de la subvenció atorgada.

El 50% restant, es farà efectiu un cop emès informe favorable dels tècnics municipals respecte el compliment dels acords contemplats en el document d’acceptació.

Els imports de les subvencions s’imputaran, dins del pressupost municipal vigent, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen en el mateix llistat annex.)

QUART: Aprovar el model de document d'acceptació que hauran de signar els/les beneficiaris/es.

L'import de 344.185,08 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de les partides següents:

630 17201 48903 Subvencions mediambientals - 11.475,00 euros

970 31312 48903 Subvencions entitats de Salut - 4.500,00 euros

503 92800 48901 Aport. ONGs Cooperació i Solidaritat - 43.000,00 euros

985 23233 48902 Suport entitats juvenils - 8.500,00 euros

985 23212 48900 Suport entitats àmbit de la Igualtat - 12.412,00 euros

665 43100 48900 Mesures de foment del comerç - 45.000,00 euros

985 23201 48901 Suport entitats àmbit de la Gent Gran - 13.350,00 euros

950 33700 48900 Convenis amb les entitats culturals - 50.344,00 euros

950 33800 48912 Correfoc de Festa Major - 6.328,00 euros

950 33800 48913 Trobada gegantera de Festa Major - 5.527,00 euros

950 33800 48915 Aplec Trabucaire de Festa Major - 2.323,00 euros

940 34103 48900 Subv. activitats promoció fisicoesportiva - 85.393,95 euros

962 32300 48900 Aport. AMPAS desenvolupament projectes - 15.000,00 euros

985 23204 48911 Associacionisme àmbit de discapacitats - 7.565,00 euros

400 92403 48900 Suport associacions de veïns - 12.763,53 euros

982 23244 48905 Suport entitats àmbit Infància i Adolescència - 16.500,00 euros

986 23106 48901 Conveni amb entitats Serveis Socials - 4.203,60 euros

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

009. Aprovació de la denegació de subvencions per a la realització d'activitats i serveis dels àmbits de Medi ambient, Foment de la Sostenibilitat als centres educatius, Salut comunitària, Cooperació i solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Comerç, Gent gran, Serveis socials, Promoció cultural, Festa major, Esports, Promoció de l’associacionisme de mares i pares d’alumnes, Persones amb discapacitat, Foment de l'Associacionisme veïnal i Infància i adolescència, per a l’exercici 2014.

Número d'expedient N666-2013-000001

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de desembre de 2013, va aprovar inicialment les bases particulars que han regulat l'atorgament de subvencions per a la realització d’activitats i serveis dels àmbits de Medi ambient, Foment de la Sostenibilitat als centres educatius, Salut comunitària, Cooperació i solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Comerç, Gent gran, Serveis socials, Promoció cultural, Festa major, Esports, Promoció de l’associacionisme de mares i pares d’alumnes, Persones amb discapacitat, Foment de l'Associacionisme veïnal i Infància i adolescència, per a l’exercici 2014. i es va aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la concessió de les subvencions;

Atès que, per decret d'alcaldia número AAL140038 de data 12 de març de 2014 es van considerar aprovades definitivament les esmentades bases per manca d'al·legacions;

Vistes les sol·licituds presentades;

Vistes les actes de les comissions qualificadores:

- Medi ambient i Sostenibilitat de centres educatius de data 10 de març de 2014.

- Salut comunitària de data 10 de març de 2014.

- Cooperació i solidaritat de data 12 de març de 2014..

- Joventut de data 12 de març de 2014.

- Igualtat de gènere de data 12 de març de 2014.

- Comerç de data 11 de març de 2014.

- Gent gran de data 11 de març de 2014.

- Infància i adolescència de data 13 de març de 2014.

- Promoció cultural i Festa major de data 14 de març de 2014

- Esports de data 14 de març de 2014.

- Promoció de l’associacionisme de pares i mares d’alumnes de data 13 de març de 2014.

- Persones amb discapacitat de data 10 de març de 2014.

- Associacionisme veïnal de data 11 de març de 2014.

- Serveis socials de data 13 de març de 2014.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

Atès l'article 21 de les bases d'execució del vigent pressupost municipal, els articles 240 a 242 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de règim Local de Catalunya, i els articles 118 i següents de Decret 179/1995 de 13 de juny que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'ordenança reguladora de l'activitat de foment, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 84 en data 7 d'abril de 2001;

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: DENEGAR a les entitats sol·licitants que es relacionen al llistat annex del present acord que comença per Joventuts Musicals del Baix Llobregat i acaba per Club d'Escacs Ciutat Cooperativa, una subvenció pels motius que es detallen en l'esmentat annex.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

010. Aprovació de la denegació per manca de disponibilitat pressupostària de subvencions per a la realització d'activitats i serveis dels àmbits de Medi ambient, Foment de la Sostenibilitat als centres educatius, Salut comunitària, Cooperació i solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Comerç, Gent gran, Serveis socials, Promoció cultural, Festa major, Esports, Promoció de l’associacionisme de mares i pares d’alumnes, Persones amb discapacitat, Foment de l'Associacionisme veïnal i Infància i adolescència, per a l’exercici 2014.

Número d'expedient N666-2014-000001

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de desembre de 2013, va aprovar inicialment les bases particulars que han regulat l'atorgament de subvencions per a la realització d’activitats i serveis dels àmbits de Medi ambient, Foment de la Sostenibilitat als centres educatius, Salut comunitària, Cooperació i solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Comerç, Gent gran, Serveis socials, Promoció cultural, Festa major, Esports, Promoció de l’associacionisme de mares i pares d’alumnes, Persones amb discapacitat, Foment de l'Associacionisme veïnal i Infància i adolescència, per a l’exercici 2014 i es va aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la concessió de les subvencions;

Atès que, per decret d'alcaldia número AAL140038 de data 12 de març de 2014 es van considerar aprovades definitivament les esmentades bases per manca d'al·legacions;

Vistes les sol·licituds presentades;

Vistes les actes de les comissions qualificadores:

- Medi ambient i Sostenibilitat de centres educatius de data 10 de març de 2014.

- Salut comunitària de data 10 de març de 2014.

- Cooperació i solidaritat de data 12 de març de 2014.

- Joventut de data 12 de març de 2014.

- Igualtat de gènere de data 12 de març de 2014.

- Comerç de data 11 de març de 2014.

- Gent gran de data 11 de març de 2014.

- Infància i adolescència de data 13 de març de 2014.

- Promoció cultural i Festa major de data 14 de març de 2014

- Esports de data 14 de març de 2014.

- Promoció de l’associacionisme de pares i mares d’alumnes de data 13 de març de 2014.

- Persones amb discapacitat de data 10 de març de 2014.

- Associacionisme veïnal de data 11 de març de 2014.

- Serveis socials de data 13 de març de 2014.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

Atès l'article 21 de les bases d'execució del vigent pressupost municipal, els articles 240 a 242 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de règim Local de Catalunya, i els articles 118 i següents de Decret 179/1995 de 13 de juny que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'ordenança reguladora de l'activitat de foment, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 84 en data 7 d'abril de 2001;

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: DENEGAR a les entitats sol·licitants que es relacionen al llistat annex del present acord que comença per AUPA Associació Units per Ajudar i acaba per ASS UPA Diver's,una subvenció per a les actuacions, per manca de disponibilitat pressupostària.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Cultura

011. Aprovació de la concessió de subvenció a l'entitat Unión Extremeña per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/012

Vista la sol.licitud de subvenció presentada per l'entitat Union Extremeña el dia 22 de gener de 2014 amb núm de registre d'entrada 2014001493 on inclou el seu programa d'activitats per l'any 2014;

Vist l'informe tècnic emès pel tècnic del departament de Cultura i Cohesió, en data 27 de febrer de 2014 que proposa l'atorgament d'una subvenció per import de set mil dos-cents nou euros (7.209 euros) a favor de l'entitat Union Extremeña per col.laborar en la realització del seu programa d'activitats de l'any 2014;

Atès que l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 10 a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment preveuen la possibilitat d'atorgar directament subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost municipal;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Atès que en el Pressupost Municipal hi ha crèdit suficient a la partida 950 33700 48915 Conveni Entitat Union Extremeña;

Vist l'informe tècnic emès en data 27 de febrer de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/03/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

Atès que l’article 22.2 C) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions possibilita l’atorgament directe de subvencions en els supòsits d’interès públic.

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de set mil dos-cents nou euros (7.209 euros), en concepte de subvenció a l'entitat Unión Extremeña, domiciliada al c/Mossèn Jacint Verdaguer, núm 161, 08830 Sant Boi de Llobregat, amb NIF ............, per portar a terme el seu programa d'activitats de l'any 2014.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'entitat Union Extremeña, que té per objecte el desenvolupament del seu programa d'activitats culturals de l'any 2014.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de set mil dos-cents nou euros a l'entitat Union Extremeña, amb NIF ..........., per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de tres mil sis-cents quatre amb cinquanta cèntims (3.604,50 euros). La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUE: Facultar a Montserrat Mirabent i Coll, regidora delegada de l'àmbit de cultura, perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi el conveni de col.laboració objecte del present acord.

SISÈ: Comunicar aquest acord a l'entitat Union Extremeña.

L'Import esmentat 7209 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 950 33700 48915, Conveni entitat Union Extremeña.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

012. Aprovació de la concessió d'una subvenció a l'entitat A.C.A. Casa de Sevilla de Sant Boi de Llobregat, destinada a portar a terme el programa d'activitats per a l'any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/023

Vista la sol.licitud presentada per l'entitat A.C.A. Casa de Sevilla de Sant Boi de Llobregat, el dia 4 de febrer de 2014 amb número de registre d'entrada 2014002848 on inclou el seu programa d'activitats pel 2014;

Vist l'informe tècnic emès pel tècnic de Cultura, de data 20 de febrer de 2014 que proposa l'atorgament d'una subvenció per import total de vuit mil dos-cents cinquanta euros (8.250 euros) a favor de l'entitat A.C.A. Casa de Sevilla de Sant Boi de Llobregat, per portar a terme per una banda el seu programa d'activitats de l'any 2014;

Atès que l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 10 a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment preveuen la possibilitat d'atorgar directament subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost municipal;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Atès que en el Pressupost Municipal hi ha crèdit suficient a la partida 950 33700 48910 Conveni Entitat ACA Casa de Sevilla;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/03/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

Atès que l’article 22.2 C) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions possibilita l’atorgament directe de subvencions en els supòsits d’interès públic.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de vuit mil dos-cents cinquanta euros (8.250 euros) , en concepte de subvenció a l'entitat Asociación Cultural Andaluza Casa de Sevilla, domiciliada al c/Riera Gasulla, núm. 14, baixos 1a, 08830 Sant Boi de Llobregat, amb NIF ..........., per portar a terme el seu programa d'activitats de l'any 2014.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'entitat Asociacion Cultural Andaluza Casa de Sevilla, que té per objecte el desenvolupament del seu programa d'activitats culturals de l'any 2014.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de vuit mil dos-cents cinquanta euros (8.250 euros) a l'entitat Asociación Cultural Andaluza Casa de Sevilla, amb NIF ............, per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de quatre mil cent vint-i-cinc euros (4.125 euros). La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a Montserrat Mirabent i Coll, regidora delegada de l'àmbit de cultura, perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi el conveni de col.laboració objecte del present acord.

SISÈ: Comunicar aquest acord a l'entitat Asociacion Cultural Andaluza Casa de Sevilla.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

013. Aprovació de la concessió de subvenció a l'entitat Coral Renaixença per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/019

Vista la sol.licitud de subvenció presentada per l'entitat Coral Renaixença el dia 3 de febrer de 2014 amb núm de registre d'entrada 2014002668 on inclou el seu programa d'activitats per l'any 2014;

Vist l'informe tècnic emès pel tècnic del departament de Cultura i Cohesió, en data 20 de febrer de 2014 que proposa l'atorgament d'una subvenció per import de set mil dos-cents nou euros (7.209,00 euros) a favor de l'entitat Coral Renaixença per col.laborar en la realització del seu programa d'activitats de l'any 2014;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Atès que l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 10 a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment preveuen la possiblitat d'atorgar directament subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost municipal;

Atès que en el Pressupost Municipal hi ha crèdit suficient a la partida 950 33700 48913 Conveni entitat Coral Renaixença;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/03/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

Atès que l’article 22.2 C) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions possibilita l’atorgament directe de subvencions en els supòsits d’interès públic.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de set mil dos-cents nou euros (7.209 euros), en concepte de subvenció a l'entitat Coral Renaixença, domiciliada al c/Pl Constitució, núm. 6, 08830 Sant Boi de Llobregat, amb NIF ............, per portar a terme el seu programa d'activitats 2014.

SEGON: Aprovar la minuta de conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'entitat Coral Renaixença, que té per objecte el desenvolupament del seu programa d'activitats culturals de l'any 2014.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de set mil dos-cents nou euros (7.209 euros) a l'entitat Coral Renaixença, amb NIF ............, per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de tres mil sis-cents quatre euros amb cinquanta cèntims (3.604,50 euros) . La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a Montserrat Mirabent i Coll, regidora delegada de l'àmbit de cultura, perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi el conveni de col.laboració objecte del present acord.

SISÈ: Comunicar aquest acord a l'entitat Coral Renaixença.

L'Import esmentat 7209 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 950 33700 48913, Conveni entitat Coral Renaixença.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Medi Ambient i Entorn Natural

014. Aprovació de l'atorgament a l'Escola Benviure de l'aportació de 2.000,00 euros per formar part del Projecte Euronet 50/50 amb l'objectiu d'estalviar energia a les escoles d'Europa

Número d'expedient N662/U630/2010/004

Atès que el Ple municipal de 23 de novembre de 2009 va aprovar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) de Sant Boi, i que l'acció 1.1.19 d'aquest Pla que té com a títol "Implantació d’un programa d’eficiència energètica 50/50 en equipaments municipals", consisteix en una iniciativa per fomentar l'estalvi energètic mitjançant accions educatives i petites millores a l'equipament, atorgant l'import corresponent al 50% de l'estalvi energètic a l'equipament educatiu, i representant l'altre 50% un estalvi per a l'Ajuntament;

Atès que per Junta de Govern Local de data 25 d'octubre de 2010 es va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Escola Benviure i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte el desenvolupament del projecte europeu Euronet 50/50;

Atès que per Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2010 es va ratificar el conveni de col·laboració entre l'Escola Benviure i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que introdueix les modificacions del text de la clàusula sisena del clausulat al text aprovat en data 25 d'octubre de 2010;

Atès que al punt 3 de la clàusula tercera de l'esmentat conveni, es fa constar que l'Ajuntament, per promoure la motivació de l'escola, es compromet a retornar una part dels estalvis aconseguits segons els resultats obtinguts i que a la clàusula sisena s'estableix el procediment a seguir per calcular el referit estalvi;

Vist els càlculs realitzats per l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona;

Vist l'escrit presentat per l'Escola Benviure en data 13 de febrer de 2014, amb número de registre d'entrada 2014003815, en el qual ens sol·liciten:

" ... el lliurament de la quantitat de 3.470,17 € com a resultat de l'estalvi obtingut, en total ha estat de 6.940,34 €, en les factures de consum energètic després de posar en marxa el projecte i aplicar les mesures d'estalvi a tot el Centre. "

i ens comuniquen que:

"Aquest diners s'invertiran en recursos que contribueixen a reduir la despesa energètica acondicionament espais on s'ha constatat que hi ha pèrdues d'energia calorífica .";

Atès que es compte amb una aplicació pressupostària 630.17201.48906 "Conveni Euronet 50/50", amb una dotació de 2.000 euros;

Vist l'informe de la Cap del Servei de Medi Ambient i Agricultura de data 17 de febrer de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/03/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Aprovar l'atorgament a l'Escola Benviure amb NIF: ............, de l'aportació de dos mil euros (2.000,00 euros), amb càrrec a l'Ajuntament de Sant Boi i que la resta de mesures pendent fins arribar als 3.470,17 euros que representen el 50% de l'import estalviat, amb un import màxim de 1.470,17 euros, s'assolirà mitjançant les actuacions que l'Ajuntament promourà a l'Escola Benviure per tal d'afavorir les mesures d'eficiència energètica, que s'imputaran a l'aplicació pressupostària 670 92080 63200 "Actuacions Edificis Municipals".

L'Import esmentat 2000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 630 17201 48906, Conveni Euronet 50/50.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

015. Aprovació de la sol·licitud d'ajut de 256.302,20 euros al programa complementari de suport a l'economia productiva local dins de la línia de suport "Finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d'elements constitutius del patrimoni singular local" aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 19 de desembre de 2013.

Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona en data 19 de desembre de 2013 va aprovar el "Programa Complementari de suport a l'economia productiva local" en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-15

Atès que a la mateixa data es va a aprovar el règim de concertació aplicable a aquest programa;

Atès que dins d'aquest programa complementari hi ha una línia de "Finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d'elements constitutius del patrimoni singular local"

Donat que es considera necessari continuar amb la rehabilitació del Palau de Marianao com a seu del Clúster de Salut Mental i centre d'excel·lència de la salut mental de Catalunya tal i com ja es va fer per acord de Junta de 18 de febrer de 2013 amb la presentació d'una sol·licitud de subvenció al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016

Vist l'informe del Coordinador General de data 19 de març de 2014

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer: Aprovar la sol·licitud d'ajut a la Diputacio de Barcelona per import de 256.302,20 euros per a l'actuació " Reforma del Palau de Marianao com a seu del Clúster de Salut Mental i centre d'excel·lència de la salut mental de Catalunya" dins de la línia de suport "Finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d'elements constitutius del patrimoni singular local" aprovat per la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona en data 19 de desembre de 2013

Segon: Aprovar la memòria de sol·licitud adjunta com a formulari associat a aquesta sol·licitud

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

016. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla especial d'assignació d'usos i ordenació de l'equipament públic situat al número 30 del carrer Girona (Fundació Marianao)

Número d'expedient X107/2014/001

En data 30 de maig de 2013, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona va acordar aprovar definitivament el Pla especial d'assignació d'usos i ordenació de l'equipament públic situat al número 30 del carrer Girona (Fundació Marianao). L'esmentat acord, així com la normativa urbanística del pla especial es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6.462, de data 18 de setembre de 2013;

Durant la fase d'elaboració del projecte arquitectònic de l'amplació s'ha detectat la necessitat de modificar el planejament vigent en els termes que endavant es detallaran;

Examinat l'expedient de modificació puntual del Pla especial d'assignació d'usos i ordenació de l'edificació de la Fundació Marianao, de promoció pública i redactat pel servei de Planejament i Gestió Urbanística i Habitatge de l'Àrea d'Urbanisme, el qual té com a objectiu principal modificar l'ordenació de l'edificació de l'ampliació de l'equipament existent esmentat, d'acord amb els canvis proposats en relació a les determinacions definides al planejament vigent següents:

- permetre la construcció d'un nou nucli vertical de comunicacions, necessari per donar compliment a les exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi definides al Codi Tècnic de l'Edificació (Real Decret 314/2006, de 17 de març).

- modificar l'ordenació de l'edificació a l'objecte de que les façanes amb front a la Plaça Juan Antonio García Nieto i al carrer Urgell, tinguin la presència i entitat suficients, propis del que ha de ser un equipament públic.

- substituir la remissió al Pla especial d'usos vigent quant a l'aparcament i establir, en substitució, una reserva mínima obligatòria de 18 places per a bicicletes, ateses les característiques especials d'aquest equipament.

- regular l'ocupació màxima en planta soterrani.

- fer una remissió explícita a les normes urbanístiques del Pla General Metropolità, en relació a les construccions i elements tècnics permesos per damunt de l'alçada màxima de l'edificació.

Les modificacions anteriorment citades representen un petit increment de l'edificabilitat màxima permesa, tot mantenint els usos definits com a admesos en el planejament vigent.

D'acord amb els articles 78, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (en endavant TRLUC) i l'article 109 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, relatius a la tramitació que haurà de seguir el Pla especial;

D'acord amb els articles 67 i 69 del TRLUC, i els articles 94 i 99 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya, relatius al contingut, determinacions i a la documentació que el Pla especial urbanístic ha d'incorporar;

Vist l'informe jurídic favorable que consta en l'expedient,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR inicialment la modificació puntual del Pla especial d'assignació d'usos i ordenació de l’equipament públic situat al número 30 del carrer Girona (Fundació Marianao), de promoció pública i redactat pel servei de Planejament i Gestió Urbanística i Habitatge de l'Àrea d'Urbanisme, el qual té com a objectiu principal modificar l'ordenació de l'edificació de l'ampliació de l'equipament existent esmentat, d'acord amb els canvis proposats en relació a les determinacions definides al planejament vigent que es detallen a continuació:

- permetre la construcció d'un nou nucli vertical de comunicacions, necessari per donar compliment a les exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi definides al Codi Tècnic de l'Edificació (Real Decret 314/2006, de 17 de març).

- modificar l'ordenació de l'edificació a l'objecte de que les façanes amb front a la Plaça Juan Antonio García Nieto i al carrer Urgell, tinguin la presència i entitat suficients, propis del que ha de ser un equipament públic.

- substituir la remissió al Pla especial d'usos vigent quant a l'aparcament i establir, en substitució, una reserva mínima obligatòria de 18 places per a bicicletes, ateses les característiques especials d'aquest equipament.

- regular l'ocupació màxima en planta soterrani.

- fer una remissió explícita a les normes urbanístiques del Pla General Metropolità, en relació a les construccions i elements tècnics permesos per damunt de l'alçada màxima de l'edificació.

Les modificacions anteriorment citades representen un petit increment de l'edificabilitat màxima permesa, tot mantenint els usos definits com a admesos en el planejament vigent.

SEGON: SOTMETRE a informació pública l'esmentada modificació puntual de Pla especial pel termini d'un mes i ordenar la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a un dels diaris de més difusió de la província.

Durant el període d'informació pública totes les persones, físiques o jurídiques, poden consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o expedient i obtenir-ne còpia, presentar-hi al.legacions o suggeriments, així com aportar els informes o documents que considerin oportú en relació amb l'instrument o expedient sotmès a informació pública.

Es pot exercir el dret d'informació a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic, plaça de l'Ajuntamen
t, núm. 1, de Sant Boi de Llobregat, (08830) i a la pàgina web municipal (http://www.santboi.cat).

TERCER: SOL·LICITAR informe a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento.

QUART: DONAR trasllat d'aquest acord a la Fundació Marianao, a l'Àrea de Benestar i Ciutadania i a l'Àrea de Governança i Ciutadania d'aquest Ajuntament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Patrimoni Immobiliari

017. Donar-se per assabentats de la resolució del Ministeri de Foment desistint de l'expropiació de la finca municipal de la fitxa 324, en l'execució del Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" (Referència segons Projecte SB-075).

Número d'expedient Número d'expedient N750/2007/037. Fitxa número 324

Vist l'expedient que està en tràmit per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

Vist que entre les finques afectes per l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16, en un principi es trobava la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 324, amb la Referència segons Projecte SB-075;

Vist que en data 4/09/2008 es va signar l'Acta prèvia d'ocupació assenyalant-se que la superfície afectada per expropiació era de 121 m2, havent-se ofert en el seu moment l'import de 7.908,56 euros, sense que es signés la corresponent acta de jutipreu per mutu acord; en tant que aquesta finca resultà afectada per la modificació del projecte tramitat posteriorment;

Vist l'ofici de data 17/04/2013 remés per la Demarcació de Carreteres de l'Estat en Catalunya del Ministeri de Foment, a l'Ajuntament, en el que es comunicava que s'havia resolt desistir de l'expropiació iniciada sobre la finca SB-075 del plànol parcel·lari del projecte 49-B-4210 "Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona, termino municipal de Sant Boi de Llobregat" deixant sense efectes les actuacions realitzades al respecte,

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Donar-se per assabentat de la resolució de la Demarcació de Carreteres de l'Estat en Catalunya del Ministeri de Foment , a l'Ajuntament, en el que es comunicava que s'havia resolt desistir de l'expropiació iniciada sobre la finca SB-075 del plànol parcel·lari del projecte 49-B-4210 "Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona, termino municipal de Sant Boi de Llobregat" deixant sense efectes les actuacions realitzades al respecte.

SEGON: ACTUALITZAR l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

018. Aprovació del contingut de l'Acta de regularització de superfície afectada, i acta de justipreu per mutu acord, pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 324 (Referència segons Projecte SB-075-SRV).

Número d'expedient N750/2007/037. Fitxa número 324

Vist l'expedient que està en tràmit per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

Vist que entre les finques afectes per l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16, es troba una finca municipal, la de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 324, amb la Referència segons Projecte SB-075-SRV.

Vist que en data 4/09/2008 es va signar l'Acta prèvia d'ocupació assenyalant-se que la superfície afectada per servitud era de 26 m2, havent-se fitxat de mutu acord l'import del justipreu en la quantitat de 1.892,23 €, del quals, en data 26/03/2009 vam rebre l'import de 1.129,63 €;

Vist que pel Ministeri de Foment s'ha tramitat un Modificat del projecte de referència, resultant modificada la superfície afectada de la finca municipal referida, procedeix signar acta de regularització de superfícies amb la corresponent regularització econòmica;

Vista la proposta d'acta de regularització efectuada pel Ministeri i l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 20/02/2014, del que resulta que la finca municipal ha passat a estar afectada per una servitud, de superfície 54 m2, de manera que el justipreu resultant és de 1.763,10 €. Una vegada descomptat l'import cobrat per l'Ajuntament en data 26/03/2009 (1.129,63 €) resulta que resta pendent de cobrar l'import de 633,47 €.

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR el contingut de l'Acta de regularització de superficie afectada pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 324 amb referència segons Projecte SB-075-SRV, així com l'acta de justipreu per mutu acord.

SEGON: FACULTAR expressament al Tinent d'Alcalde ponent de l'Àrea d'Actuació Política de Territori i Ciutadania, per a que subscrigui l'acta de regularització referida i acta de justipreu.

TERCER: ACTUALITZAR l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

019. Aprovació del contingut de l'Acta de regularització de superfície afectada, i conveni de justipreu per mutu acord, pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 326 (Referència segons Projecte SB-076).

Número d'expedient N750/2007/037. Fitxa número 326

Vist l'expedient que està en tràmit per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

Vist que entre les finques afectes per l'execució de les obres del Projecte Prologació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16, es troba una finca municipal, la de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 326, amb la Referència segons Projecte SB-076;

Vist que en data 4/09/2008 es va signar l'Acta prèvia d'ocupació assenyalant-se que la superfície afectada en el projecte era de 2.206 m2, havent-se fitxat de mutu acord l'import del justipreu en la quantitat de 144,184,00 €, del quals, en data 26/03/2009 vam rebre l'import de 86.078,12 €;

Vist que pel Ministeri de Foment s'ha tramitat un Modificat del projecte de referència, resultant modificada la superfície de la finca municipal referida, procedeix signar acta de regularització de superfícies amb la corresponent regularització econòmica;

Vista la proposta d'Acta de regularització de superfície afectada i conveni de justipreu per mutu acord, efectuada pel Ministeri i l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 20/02/2014, del que resulta que la finca municipal ha passat a estar afectada en una superfície de 1.241 m2, de manera que el justipreu resultant és de 81.037,30 €. Una vegada descomptat l'import cobrat per l'Ajuntament en data 26/03/2009 (86.078,12 €) resulta que procedeix retornar al Ministeri de Foment l'import de 5.040,82 € (Cinc mil quaranta euros amb vuitanta-dos cèntims),

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR el contingut de l'Acta de regularització de superficie afectada i conveni de justipreu per mutu acord pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 326 amb referència segons Projecte SB-076.

SEGON: FACULTAR expressament al Tinent d'Alcalde ponent de l'Àrea d'Actuació Política de Territori i Ciutadania, per a que subscrigui l'Acta de regularització de superficie afectada i conveni de justipreu per mutu acord.

TERCER: APROVAR la devolució d'ingrés a favor de la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya, Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, de la quantitat de 5.040,82 € (Cinc mil quaranta euros amb vuitanta-dos cèntims), corresponent a la regularització de superfície afectada d'una finca municipal, la de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 326, amb la Referència segons Projecte SB-076, en l'expedient que està en tràmit per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

L'import esmentat 5.040,82 € (Cinc mil quaranta euros amb vuitanta-dos cèntims) s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 207 93300 60002 "Exprop. finques Prolongació Autovia Baix Llobregat".

El pagament s'efectuarà mitjançant l'imprès de l'Agència Tributària del Ministeri d'Economia i Hisenda, model 069, un cop es notifiqui a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per efectuar l'esmentat ingrès.

QUART: ACTUALITZAR l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

020. Aprovació del contingut de l'Acta de regularització de superfície afectada, i acta de justipreu per mutu acord, pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 326 (Referència segons Projecte SB-076-SRV).

Número d'expedient N750/2007/037. Fitxa número 326

Vist l'expedient que està en tràmit per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

Vist que entre les finques afectades per l'execució de les obres del Projecte Prologació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16, es troba una finca municipal, la de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 326, amb la Referència segons Projecte SB-076-SRV;

Vist que en data 4/09/2008 es va signar l'Acta prèvia d'ocupació assenyalant-se que la superfície afectada en el projecte era de 178 m2, havent-se fitxat de mutu acord l'import del justipreu en la quantitat de 10.929,13 €, del quals, en data 26/03/2009 vam rebre l'import de 6.524,53 €;

Vist que pel Ministeri de Foment s'ha tramitat un Modificat del projecte de referència, resultant modificada la superfície de la finca municipal referida, procedeix signar acta de regularització de superfícies amb la corresponent regularització econòmica;

Vist la proposta d'Acta de regularització de superfície afecta, i acta de justipreu per mutu acord, efectuada pel Ministeri i l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 20/02/2014, del que resulta que la finca municipal ha passat a estar afectada en una superfície de 220 m2, de manera que el justipreu resultant és de 7.183,00 €. Una vegada descomptat l'import cobrat per l'Ajuntament en data 26/03/2009 (6.524,53 €) resulta que resta pendent de cobrar l'import de 658,47 €.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR el contingut de l'Acta de regularització de superficie afectada pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 326 amb referència segons Projecte SB-076-SRV, així com l'acta de justipreu per mutu acord.

SEGON: FACULTAR expressament al Tinent d'Alcalde ponent de l'Àrea d'Actuació Política de Territori i Ciutadania, per a que subscrigui l'acta de regularització referida i l'acta de justipreu.

TERCER: ACTUALITZAR l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

021. Aprovació del contingut de l'Acta de regularització de superfície afectada, i acta de justipreu per mutu acord, pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 330 (Referència segons Projecte SB-87).

Número d'expedient N750/2007/037. Fitxa número 330

Vist l'expedient que està en tràmit per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

Vist que entre les finques afectes per l'execució de les obres del Projecte Prologació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16, es troba una finca municipal, la de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 330, amb la Referència segons Projecte SB-87;

Vist que en data 4/09/2008 es va signar l'Acta prèvia d'ocupació assenyalant-se que la superfície afectada en el projecte era de 4.218 m2, havent-se fitxat de mutu acord l'import del justipreu en la quantitat de 275.688,48 €, del quals, en data 26/03/2009 vam rebre l'import de 160.790,16 €;

Vist que pel Ministeri de Foment s'ha tramitat un Modificat del projecte de referència, resultant modificada la superfície de la finca municipal referida, procedeix signar acta de regularització de superfícies amb la corresponent regularització econòmica;

Vist la proposta d'Acta de regularització de superfície afectada, i acta de justipreu per mutu acord, efectuada pel Ministeri i l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 20/02/2014, del que resulta que la finca municipal ha passat a estar afectada en una superfície de 4.413 m2, de manera que el justipreu resultant és de 288.168,90 €. Una vegada descomptat l'import cobrat per l'Ajuntament en data 26/03/2009 (160.790,16 €) resulta que resta pendent de cobrar l'import de 127.378,74 €.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR el contingut de l'Acta de regularització de superficie afectada pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 330 amb referència segons Projecte SB-87, així com l'acta de justipreu per mutu acord.

SEGON: FACULTAR expressament al Tinent d'Alcalde ponent de l'Àrea d'Actuació Política de Territori i Ciutadania, per a que subscrigui l'acta de regularització referida i l'acta de justipreu.

TERCER: ACTUALITZAR l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

022. Aprovació del contingut de l'acta de regularització de superfície afectada, i acta de justipreu per mutu acord, pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 330 (Referència segons Projecte SB-87-SRV).

Número d'expedient N750/2007/037. Fitxa número 330

Vist l'expedient que està en tràmit per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

Vist que entre les finques afectes per l'execució de les obres del Projecte Prologació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16, es troba una finca municipal, la de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 330, amb la Referència segons Projecte SB-87-SRV;

Vist que en data 4/09/2008 es va signar l'Acta prèvia d'ocupació assenyalant-se que la superfície afectada en el projecte era de 52 m2, havent-se fitxat de mutu acord l'import del justipreu en la quantitat de 3.173,31 €, del quals, en data 26/03/2009 vam rebre l'import de 1.850,73 €;

Vist que pel Ministeri de Foment s'ha tramitat un Modificat del projecte de referència, resultant modificada la superfície de la finca municipal referida, procedeix signar acta de regularització de superfícies amb la corresponent regularització econòmica;

Vist la proposta d'acta de regularització de superfície afectada, i acta de justipreu per mutu acord, efectuada pel Ministeri i l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 20/02/2014, del que resulta que la finca municipal ha passat a estar afectada en una superfície de 81 m2, de manera que el justipreu resultant és de 2.644,65 €. Una vegada descomptat l'import cobrat per l'Ajuntament en data 26/03/2009 (1.850,73 €) resulta que resta pendent de cobrar l'import de 793,92 €,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR el contingut de l'acta de regularització de superficie afectada pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 324 amb referència segons Projecte SB-075-SRT, així com acta de justipreu per mutu acord.

SEGON: FACULTAR expressament al Tinent d'Alcalde ponent de l'Àrea d'Actuació Política de Territori i Ciutadania, per a que subscrigui l'acta de regularització referida i l'acta de justipreu.

TERCER: ACTUALITZAR l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

023. Aprovació del contingut de l'acta de regularització de superfície afectada pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 331 (Referència segons Projecte SB-87.1).

Número d'expedient N750/2007/037. Fitxa número 331

Vist l'expedient que està en tràmit per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

Vist que entre les finques afectes per l'execució de les obres del Projecte Prologació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16, es troba una finca municipal, la de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 331, amb la Referència segons Projecte SB-87.1;

Vist que en data 4/09/2008 es va signar l'Acta prèvia d'ocupació assenyalant-se que la superfície afectada en el projecte era de 738 m2, havent-se fitxat de mutu acord l'import del justipreu en la quantitat de 48.235,68 €, del quals, en data 26/03/2009 vam rebre l'import de 28.132,56 €;

Vist que pel Ministeri de Foment s'ha tramitat un Modificat del projecte de referència, resultant modificada la superfície de la finca municipal referida, procedeix signar acta de regularització de superfícies amb la corresponent regularització econòmica;

Vist la proposta d'acta de regularització de superfície afectada, efectuada pel Ministeri i l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 20/02/2014, del que resulta que la finca municipal ha passat a estar afectada en una superfície de 337 m2, de manera que el justipreu resultant és de 22.006,10 €. Una vegada descomptat l'import cobrat per l'Ajuntament en data 26/03/2009 (28.132,56 €) resulta que procedeix retornar al Ministeri de Foment l'import de 6.126,46 €,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR el contingut de l'acta de regularització de superficie afectada pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 331 amb referència segons Projecte SB-87.1.

SEGON: FACULTAR expressament al Tinent d'Alcalde ponent de l'Àrea d'Actuació Política de Territori i Ciutadania, per a que subscrigui l'acta de regularització referida.

TERCER: APROVAR la devolució d'ingrés a favor de la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya, Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, de la quantitat de 6.126,46 € (Sis mil cent vint-i-sis euros amb quaranta-sis cèntims), corresponent a la regularització de superfície afectada d'una finca municipal, la de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 326, amb la Referència segons Projecte SB-076, en l'expedient que està en tràmit per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

L'import esmentat 6.126,46 € (Sis mil cent vint-i-sis euros amb quaranta-sis cèntims) s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 207 93300 60002 "Exprop. finques Prolongació Autovia Baix Llobregat".

El pagament s'efectuarà mitjançant l'imprès de l'Agència Tributària del Ministeri d'Economia i Hisenda, model 069, un cop es notifiqui a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per efectuar l'esmentat ingrès.

QUART: ACTUALITZAR l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

024. Aprovació del contingut de l'acta prèvia a l'ocupació, així com l'acta de justipreu per mutu acord, respecte a la finca municipal la de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 331 (Referència segons Projecte SB-087-1-SRV), afecta pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)"

Número d'expedient N750/2007/037. Fitxa número 331

Atès que des de la Demarcació de Carreteres de l'Estat en Catalunya de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment , està en tràmit l'expedient expropiatori per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

Atès que entre les finques afectades per l'execució de les obres del Projecte Prologació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16, es troba una finca municipal, la de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 331, amb la Referència segons Projecte SB-087-1-SRV;

Atès que pel Ministeri de Foment s'ha tramitat un Modificat del projecte de referència, incloent-hi una nova afectació, respecte a l'esmentada finca municipal, amb una servitud soterrània de superfície 171 m2, de manera que procedeix formalitzar l'acta prèvia a l'ocupació i acta de justipreu per mutu acord;

Vista la proposta d'acta prèvia a l'ocupació i acta de justipreu per mutu acord, efectuada pel Ministeri i l'informe de la Unitat de Patrimoni de dta 20/02/2014, del qual resulta, que la finca municipal està afecta a una servitud de 172 m2, de manera que el justipreu resultant és de 5.538,15 €;

Vist l'informe de data 15/07/2010, emès per l'arquitecte municipal, en el que es conclou que és correcte l'oferta efectuada pel Ministeri de Foment, de l'import de 32,68 €/m2 per l'imposició de servitud, així com l'acord de la Junta de Govern Local de data 27/09/2010 en el que s'acceptava l'esmentada proposta,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR el contingut de l'Acta prèvia a l'ocupació, així com l'acta de preu just per mutu acord, respecte a la finca municipal la de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 331 (Referència segons Projecte SB-087-1-SRV), afecta pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)"

SEGON: ACCEPTAR l'import de 5.538,15 € (Cinc mil cinc-cents trenta-vuit euros amb quinze cèntims), en concepte de preu just per mutu acord, per l'afectació d'una finca municipal, la de la fiitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 331, amb una servitud de 171 m2 , per l'execució de les obres del Projecte Prologació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16, amb la Referència segons Projecte SB-87-1-SRV:

TERCER: FACULTAR expressament al Tinent d'Alcalde ponent de l'Àrea d'Actuació Política de Territori i Ciutadania, per a què signi les actes prèvies d'ocupació i acta de preu just per mutu acord.

QUART: ACTUALITZAR l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

025. Aprovació del contingut de l'Acta de regularització de superfície afectada pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal (parcel·la 02 polígon 04741), amb referència segons Projecte SB-062.

Número d'expedient N750/2007/037. CAMÍ

Vist l'expedient que està en tràmit per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

Vist que entre les finques afectes per l'execució de les obres del Projecte Prologació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16, es troba una finca municipal, (parcel·la 02 polígon 04741), que es un camí, amb referència segons Projecte SB-062;

Vist que en data 4/09/2008 es va signar l'Acta prèvia d'ocupació assenyalant-se que la superfície afectada en el projecte era de 280 m2, sense justipreu per tractar-se d'una finca de domini públic;

Vist que pel Ministeri de Foment s'ha tramitat un Modificat del projecte de referència, resultant modificada la superfície de la finca municipal referida, procedeix signar acta de regularització de superfícies amb la corresponent regularització econòmica;

Vista la proposta d'Acta de regularització de superfície afectada iefectuada pel Ministeri i l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 20/02/2014, del que resulta que la finca municipal ha passat a estar afectada en una superfície de 75 m2,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR el contingut de l'Acta de regularització de superfície pel Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" respecte a la finca municipal (parcel·la 02 polígon 04741), que es un camí, amb referència segons Projecte SB-062.

SEGON: FACULTAR expressament al Tinent d'Alcalde ponent de l'Àrea d'Actuació Política de Territori i Ciutadania, per a que subscrigui l'Acta de regularització de superfície afectada.

TERCER: ACTUALITZAR l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

026. Donar-se per assabentats de la resolució del Ministeri de Foment modificant la naturalesa de la servitud que afecta a la finca municipal de la fitxa 336, en l'execució del Projecte de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-Autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)" (Referència segons Projecte SB-089-SRV) i aprovar la devolució corresponent.

Número d'expedient Número d'expedient N750/2007/037. Fitxa número 336

Vist l'expedient que està en tràmit per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

Atès que entre les finques afectes per l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16, es troba la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 336, amb la Referència segons Projecte SB-089-SRV:

Atès que en data 4/09/2008 es va signar l'Acta prèvia d'ocupació assenyalant-se que la finca, entre altres, quedava afectada per una servitud subterrània de 262 m2, havent-se signat en data 3/11/2010 acta de preu just per mutu acord fitxant-se el preu just en 4.288,94 €, que fou íntegrament ingressat, part en data 26/03/2009 i part en 2013;

Vist l'ofici de data 13/11/2013 remés per la Demarcació de Carreteres de l'Estat en Catalunya del Ministeri de Foment, a l'Ajuntament, número de registre d'entrada 2013024132 en el que, donant resposta a un escrit sol.licitant informació per a la regularització de l'inventari, es comuniquen que s'ha resolt, per necessitats de l'execució de l'obra, la naturalesa de la servitud establerta sobre la finca havia estat modificada, passant a ser aèria i amb una superfície de 410 m2;

Atès que en el mateix ofici, i en conseqüència amb l'anterior, ens comuniquen que procedeix la devolució de l'import de 274,94 euros, de l'import cobrat respecte a una superfície superior;

Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 20/02/2014,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Donar-se per assabentat de la resolució de la Demarcació de Carreteres de l'Estat en Catalunya del Ministeri de Foment en la que es comunica que s'ha resolt modificar la naturalesa de la servitud que afecta a la finca municipal de la fitxa de l'Inventari de Béns i Drets Reals número 336, amb la Referència segons Projecte SB-089-SRV, passant a ser aèria i amb una superfície de 410 m2.

SEGON: FACULTAR expressament al Tinent d'Alcalde ponent de l'Àrea d'Actuació Política de Territori i Ciutadania, per a que subscrigui l'acta de regularització referida.

TERCER: APROVAR la devolució d'ingrés a favor de la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya, Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, de la quantitat de 274,94 € (dos-cents setanta quatre euros amb noranta-quatre cèntims), corresponent a la regularització de superfície afectada d'una finca municipal, la de la fitxa de l'Inventari de Béns i Dret Reals número 326, amb la Referència segons Projecte SB-076, en l'expedient que està en tràmit per a l'execució de les obres del Projecte Prolongació de l'Autovia del Baix Llobregat, Tram: Ronda Litoral-autopista A-16. Província de Barcelona (Clau 49-B-4210)";

L'import esmentat 274,94 € (dos-cents setanta quatre euros amb noranta-quatre cèntims) s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 207 93300 60002 "Exprop. finques Prolongació Autovia Baix Llobregat".

El pagament s'efectuarà mitjançant l'imprès de l'Agència Tributària del Ministeri d'Economia i Hisenda, model 069, un cop es notifiqui a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per efectuar l'esmentat ingrès.

QUART: ACTUALITZAR l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

027. APROVACIÓ inicial del plec de condicions que ha de regir la concessió demanial a atorgar per a l'ús privatiu del domini públic i l'explotació de l'establiment de restaurant-bar, situat al Parc de la Muntanyeta, junt al llac i APROVACIÓ de la convocatòria del procediment obert per l'atorgament de la mateixa.

Número d'expedient N750/2014/011. Fitxa número 454.

1.- L'Ajuntament es propietari de la finca següent:

Descripció: URBANA: EDIFICACIÓ aïllada, semi-soterrada i adossada al llac de formes rectangulars i que es situa donant front amb una façana sud-oest completament cega a la Ronda Sant Ramón, de Sant Boi de Llobregat. A l'edifici s'hi accedeix per la seva façana Sud-est i disposa d'un espai de forma allargada a la part del davant amb vistes cap al llac . Paral·lel al restaurant al darrera es situa amb una zona d'office. Davant el restaurant es situa una terrassa embarcador coberta. Al fons, tocant a la façana nord-oest es situen els magatzems. La coberta de l'edifici és plana transitable, on només sobresurten els badalots que protegeixen les sortides de les escales juntament amb les reserves d'espai per instal·lacions. Superfície: la superfície construïda total de l'edifici és de cinc-cents dotze metres setanta-tres decímetres quadrats, dels que noranta metres setanta-sis decímetres quadrats corresponen a la terrassa exterior descoberta i quaranta-cinc metres dotze decímetres quadrats a la terrassa oberta lateralment però coberta. La superfície útil interior és de tres-cents divuit metres quaranta-nou decímetres quadrats.

Referència Cadastral: Constitueix una part de la major finca amb referència cadastral 9671317DF1797A0001ZO.

Dades Registrals: Finca número 50361 inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat al volum 1982, llibre 1316, foli 117.

Dades de l'Inventari: Es correspon amb la fitxa número 545 de l'Inventari de Béns i Drets Reals de l'Ajuntament, amb la qualificació jurídica de bé de domini públic.

Qualificació Urbanística: Equipament.

2.- Atès que està justificada la conveniència i oportunitat de dotar l’entorn del Parc de la Muntanyeta d’activitats complementàries que permetin la cobertura de la seva demanda i atendre des d'una perspectiva integral les necessitats d’esbarjo de la ciutadania santboiana, així com de que un operador exploti l'establiment de restaurant-bar existent.

3.- Vist l'informe tècnic respecte a l'estat del local, instal·lacions i mobles, així com la seva valoració, amb proposta de cànon a abonar;

4.- Atesa la regulació de les concessions demanials establerta en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions públiques, el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals; el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i normativa que la desenvolupa;

5.- Vist el plec de condicions que s'ha elaborat per a que regeixi la concessió demanial a atorgar mitjançant procediment obert per a l'ús privatiu i explotació de l'establiment de restaurant-bar situat al Parc de la Muntanyeta, així com la seva adjudicació;

6.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 19/03/2014,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR inicialment el plec de condicions que ha de regir la concessió demanial a atorgar per a l'ús privatiu del domini públic i l'explotació de l'establiment de restaurant-bar, situat al Parc de la Muntanyeta, junt al llac, així com el seu atorgament.

SEGON: SOTMETRE a informació pública l'esmentat plec de condicions, per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació d'al·legacions i considerar aprovat definitivament el plec si durant el termini d'informació pública no es formulen al·legacions ni reclamacions.

TERCER: Convocar, simultàniament, la licitació per l’adjudicació per procediment obert, d’una concessió demanial per a l’ús privatiu i l'explotació de l'establiment de restaurant-bar, situat al Parc de la Muntanyeta, junt al llac, amb subjecció a l’esmentat plec de clàusules, publicant-se a tal efecte l'anunci de licitació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant . El termini per a la presentació de les proposicions serà de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al l'esmentat Diari Oficial.

QUART: Establir als efectes de la convocatòria de la licitació que se suspendrà el procediment en el supòsit de que siguin formulades al·legacions en relació al plec de condicions, fins la seva resolució.

CINQUÈ: Condicionar l’eficàcia de la convocatòria de la licitació a la definitiva aprovació del plec de condicions.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Llicències de Medi Ambient

028. Aprovació de les bases que regiran el procediment d'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació d'una caseta per a la venda de gelats i de la seva convocatòria

Número d'expedient X332-2014-0002

Atès que d'acord amb l'informe emès en data 26 de febrer de 2014 pel cap de la unitat de Llicències d'Activitats i Via Pública, és necessari l'establiment d'unes bases per a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació d'una caseta per a la venda de gelats, sense instal·lacions fixes, durant la temporada de 2014;

Atès l'establert a l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini públic;

Vist el Plec de bases que han de regir l'atorgament d'aquestes llicències d'ocupació temporal de la via pública, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament;

De conformitat amb la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques i el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, així com de la resta de normativa aplicable;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar les bases per a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació d'una caseta per a la venda de gelats, sense instal·lacions fixes, durant la temporada 2014.

SEGON: Sotmetre a informació pública les bases per un termini de 20 dies hàbils mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i l'exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació d'al·legacions.

TERCER: Convocar simultàniament el procediment per a l'atorgament de les llicències d'ocupació temporal del domini públic i establir que el termini de presentació de sol·licituds és l'especificat a la base 7a del plec de bases.

QUART: Considerar aprovades definitivament les bases per a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació d'una caseta per a la venda de gelats, si en el termini d'informació pública no es presenta cap al·legació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Disciplina Urbanística

Abandona la sessió el regidor Sr. J. Angel Carcelén.

029. Aprovació de la desestimació del recurs de reposició presentat contra l'acord de Junta de Govern de data 9/9/13

Número d'expedient X213/2013/007

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2013 va acordar declarar no legalitzables les obres realitzades a la finca situada al carrer ........... consistents en la generació de nous habitatges concretament a la planta baixa (inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat com a finca 35463, tom 1045, llibre 494, foli 45) i a la planta segona, (inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat com a finca 35467, tom 1045, llibre 494, foli 50) d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal emès en data 15 de gener de 2013, on fa constar que segons la normativa urbanística no es poden subdividir cap dels habitatges que consten a la finca en planta baixa i/o planta 2a. doncs el nombre màxim ja es troba excedit d'acord amb l'establert a les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, i va ordenar a la Sra. ............ perquè procedís a la restauració de la realitat física alterada de la finca, sol·licitant la corresponent llicència d'obres en base a un projecte tècnic amb aixecament de l'estat actual resultat de les obres il·legals i proposant les actuacions corresponents en ordre a que s'elimini aquesta divisió no legalitzable, sia amb una deconstrucció de tots els elements construïts per aconseguir la mateixa distribució interior original de cadascun d'aquests únics habitatges per planta, o bé plantejant una remodelació global de la planta amb idèntica destinació de 1 sol habitatge per planta, d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal emès en data 18 de juny de 2013,

Vist el recurs de reposició presentat en data 14 d'octubre de 2013, registre general d'entrada número 2013021008, per la Sra. .............

Vist l'informe emès en data 18 de febrer de 2014 per l'arquitecte municipal on proposa desestimar totalment les al·legacions formulades per la interessada en base als següents motius:

"Per part de la interessada dins del termini d'audiència atorgat en la referida ordre de restitució, s'han formulat al·legacions en el sentit d'aportar diversa documentació referida a altres procediments judicials, civils i penals, en que estan incursos la denunciada i el denunciant, si bé no han d'afectar al fet objectiu de la infracció urbanística objecte del present expedient.

A més s'aporta altra documentació que es considera donaria cobertura legal a les infraccions denunciades, que a continuació s'analitza:

a) Documentació cadastral, de 11/03/1996.

Al respecte, s'ha de dir que es tracta d'un procediment relatiu a l'establiment de la superfície i coeficient de l'entitat ubicada en planta baixa i l'entitat ubicada en planta pis segon. En ambdós casos són entitats úniques en cadascuna d'aquests plantes, com així consten actualment al cadastre.

b) Certificat de legalitat d'edifici emès per l'Ajuntament en data 03/04/1992.

Cal advertir que el certificat es refereix a la legalitat del conjunt de l'edifici, de conformitat amb la llicència per a la seva construcció de data 20/10/1964, cosa que al present procediment no és posa en qüestió. En tot cas, aquest certificat serveix de base per la divisió horitzontal de l'immoble en un total de 3 entitats, una per planta segons l'escriptura pública de data 21/12/1992, també aportada. En cap cas es diu que es puguin subdividir cap d'aquestes 3 entitats, generant noves, com ara s'ha produït i fet que constitueix la infracció que motiva el present procediment.

c) Informe acreditatiu de legalitat d'edifici emès per l'Ajuntament en data 10/06/1996.

El seu contingut és idèntic a l'anterior, si bé es fa una precisió, en el sentit que a l'entitat en planta baixa (de superfície 71,692 m²) hi ha una part de 24,67 m² destinada a local, estant la resta destinats a habitatge. Igualment, res es diu respecte a hipotètiques subdivisions de la vigent propietat horitzontal, quedant clar que el nombre d'habitatges existents , dels que s'acredita la seva legalitat es limita a 3 unitats.

f) Llicència d'obra menor atorgada per l'Ajuntament en règim de comunicació en data 01/10/1997.

Es tracta d'una obra consistent en el pintat de la façana a nivell de planta baixa, cosa que no té cap incidència en l'objecte del present procediment.

g) Llicència d'obra menor atorgada per l'Ajuntament en règim de comunicació en data 20/03/1998.

Es tracta d'una obra consistent en "formació d'un despatx en l'interior de local, sense activitat, per un professional privat". Val a dir que es refereix precisament a l'entitat ubicada en planta baixa i és congruent amb el fet que una part d'aquesta entitat té un ús diferenciat de la resta que es destina a habitatge, tal com ja es feia constar a l'informe analitzat a l'apartat c). En cap cas es dedueix d'això la possibilitat de l'existència de dos habitatges en aquesta planta baixa i ni tan sols es podria interpretar possibilitat de subdivisió horitzontal, doncs s'entén que la part destinada a despatx professional conforma un annex de l'habitatge, en especial pel fet de fer constar expressament per part del sol·licitant que no constitueix activitat per sí mateix, sinó que es destina a despatx privat.

h) diverses declaracions jurades de l'any 1997 de suposats ocupants de l'edifici

A, banda d'aspectes que no tenen incidència en el cas, en un d'ells es manifesta la presumpta existència de la subdivisió de l'habitatge de la planta segona en dos "departaments independents", dels que s'encarrega de la seva comercialització a una administració de finques, si bé no aporta característiques concretes que permetin acreditar la seva identitat amb el nou habitatge actualment detectat en dita planta. Val a dir que aquesta mera manifestació no és suficient per sí mateixa per constituir una prova de la preexistència efectiva de l'actual subdivisió il·legal de la entitat, als efectes de demostrar la seva prescripció.

Atenent tot l'exposat en quant a l'anàlisi del conjunt de les al·legacions presentades per la interessada, es conclou que no s'han desvirtuat els fets constitutius de la infracció urbanística que motiva el present procediment i que aquesta en cap cas es pot emparar en cap dels documents aportats, per la qual cosa es confirma que la subdivisió dels habitatges preexistents en planta baixa i planta pis segon, de titularitat de la denunciada, s'ha realitzat sense autorització municipal. Per aquest motiu es proposa la desestimació de la totalitat de les al·legacions formulades, als efectes de continuar el tràmit del present procediment de restitució de la legalitat urbanística alterada.

Vist l'informe emès en data 10 de març de 2014 pel lletrat de Serveis Jurídics proposant la total desestimació de l'esmentat recurs de reposició.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Desestimar totalment les al·legacions presentades el 14 d'octubre de 2013, registre general d'entrada número 2013021008, per la Sra. ............, propietària de la finca situada al carrer ............, contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2013, en base a l'informe emès en data 18 de febrer de 2014 per l'arquitecte municipal i pel lletrat de Serveis Jurídics de data 10 de març de 2014, esmentats als antecedents del present acord, i, en conseqüència:

Segon.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2013, que declarava no legalitzables les obres realitzades a la finca situada al carrer ........... consistents en la generació de nous habitatges concretament a la planta baixa (inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat com a finca 35463, tom 1045, llibre 494, foli 45) i a la planta segona, (inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat com a finca 35467, tom 1045, llibre 494, foli 50).

Tercer.- Ordenar a la Sra............, propietària de les finques registrals núm. 35463 i núm. 35467 del carrer ............ què procedeixi a la restauració de la realitat física alterada de la finca, sol·licitant la corresponent llicència d'obres en base a un projecte tècnic amb aixecament de l'estat actual resultat de les obres il·legals i proposant les actuacions corresponents en ordre a que s'elimini aquesta divisió no legalitzable, sia amb una deconstrucció de tots els elements construïts per aconseguir la mateixa distribució interior original de cadascun d'aquests únics habitatges per planta, o bé plantejant una remodelació global de la planta amb idèntica destinació de 1 sol habitatge per planta, d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal emès en data 18 de juny de 2013,

Les mesures ordenades hauran de ser executades en el termini màxim d'un més des de la notificació del present acord i a càrrec dels propis interessats, d'acord amb el que preveu l'article 267.3.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Quart.- Advertir a la interessada que, en cas d’incompliment, s'acordarà l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de la facultat de l'òrgan municipal competent d'imposar multes coercitives de conformitat amb l'article 225 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Habitatge

030. Aprovació de la desestimació del recurs de reposició interposat per la comunitat de propietaris del carrer de Primer de Maig, número 46 contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 28 d'octubre de 2013

Número d'expedient X131/2013/000039 UO049

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió de data 28 d'octubre de 2013, mitjançant l'acord número ACG130517, va aprovar denegar a les persones sol·licitants que es relacionaven al llistat annex al propi acord que començava per ............ i acabava per CPH Ciutat Cooperativa, 84, subvenció per a les actuacions de rehabilitació d'edificis pels motius que es detallaven en l'esmentat annex

Atès que en data 5 de desembre de 2013 i amb número de registre general d'entrada 2013025099, la comunitat de propietaris del carrer de Primer de Maig, número 46, amb CIF ............, va presentar un recurs de reposició contra l'acord número ACG130517 adoptat en la sessió de la Junta de Govern Local de data 28 d'octubre de 2013;

Vist l'informe jurídic emès en data 11 de març de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la comunitat de propietaris del carrer de Primer de Maig, número 46, amb CIF ............, contra l'acord número ACG130517 adoptat en la sessió de la Junta de Govern Local de data 28 d'octubre de 2013, tenint en compte que les al·legacions contingudes al recurs de reposició interposat no desvirtúen el fet que, tal com s'estableix a l'acord de la Junta de Govern Local esmentat, "la sol·licitud incompleix les determinacions de la Base 1.2- atès que les actuacions no van ser iniciades entre el 31 d'octubre de 2012 i el 28 de juny de 2013, ni es tracta d'actuacions sol·licitades a les convocatòries de 2011 i 2012 que hagin estat denegades per manca de pressupost a les esmentades convocatòries".

SEGON: NOTIFICAR el present acord a la comunitat de propietaris del carrer de Primer de Maig, número 46.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Serveis de Ciutat

S'incorpora de nou a la sessió el regidor Sr. J.Angel Carcelén.

031. Aprovació del plec de condicions i de l'annex 1 que regeix l'encomana de gestió del servei de manteniment, conservació i millora de les zones enjardinades de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2014 i aprovació de l'autorització i la disposició de la despesa a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), per la gestió de l'esmentat servei.

Número d'expedient N805/U670/2014/032

Atès que l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA gestiona, entre d'altres, des del servei de Promoció de l'Activitat Econòmica , la promoció de l'ocupació i inserció laboral al municipi, d'acord amb l'article 3.6 dels seus estatuts socials, encarregant-se de la recerca activa de feina per a persones aturades o en actiu que volen millorar el seu lloc de treball, amb actuacions d'informació, orientació i motivació;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar el plec de condicions i l'annex 1 que regeix l'encomana de gestió del servei de manteniment, conservació i millora de les zones enjardinades de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2014.

L'Import esmentat 392604,6 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 670 17100 21008, "Manteniment zones verdes".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

032. Aprovació del plec de condicions i dels annexos 1, 2 i 3 que regeix l'encomana de gestió del servei de manteniment, conservació i millora de zones verdes i arbrat viari de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2014, i aprovació de l'autorització i la disposició de la despesa a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), per la gestió de l'esmentat servei.

Número d'expedient N805/U670/2013/033

Atès que l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA gestiona entre d'altres, des del servei de Promoció de l'Activitat Econòmica, la promoció de l'ocupació i inserció laboral al municipi, d'acord amb l'article 3.6 dels seus estatuts socials, encarregant-se de la recerca activa de feina per a persones aturades o en actiu que volen millorar el seu lloc de treball, amb actuacions d'informació, orientació i motivació;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar el plec de condicions i els annexos 1, 2 i 3 que regeixen l'encomana de gestió del servei de manteniment, conservació i millora de zones verdes i arbrat viari de Sant Boi de Llobregat, a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (Coressa), durant l'any 2014.

El pagament del servei s'efectuarà mitjançant la presentació de notes de càrrec mensuals, per un import de vint mil set-cents vint-i-set euros amb quaranta-sis cèntims (20.727,46.-euros) cadascuna d'elles, prèvia conformitat del tècnic municipal.

L'Import esmentat 248729,52 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 670 17100 21008, Manteniment zones verdes.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

033. Aprovació de l'adjudicació a l'empresa T-Systems del manteniment de les aplicacions informàtiques TAO per l'any 2014;

Número d'expedient N810-2014-C/16B Subdivisió 250

Atès que la Junta de Govern Local en data 17 de febrer de 2014, va aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per la contractació del servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de TAO per tot l'any 2014, mitjançant el procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb la normativa aplicable;

Donat que dita contractació només es pot encomanar a l'empresa T-Systems ITC Iberia SAU que té els drets de propietat intel·lectual dels programes informàtics TAO;

Vista l'oferta presentada per l'empresa T-Systems ITC Iberia SAU en data 24/3/2014 per un import de 93.062,37 euros, l'IVA inclòs;

D'acord amb l'informe tècnic del departament d'informàtica i l' acta de la Comissió Tècnica de Contractació del dia 17 de març de 2014, en que es manifesten favorablement a l'adjudicació;

Atès l'establert en els articles 138 i següents i 169 a 178 del R.D.Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'¡aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'adjudicació del contracte de manteniment de les aplicacions informàtiques TAO a l'empresa T-Systems ITC Iberia SAU, amb domicili al carrer Sancho d'Avila número 110-130, 08018 de Barcelona, amb NIF ..........., per l'any 2014 i per un import total de 93.062,67 euros ( noranta-tres mil seixanta-dos euros amb seixanta-set cèntims) dels quals 76.911,30 euros correspon al principal i 16.151,37 euros corresponen a l'IVA;

TERCER: Notificar el present acord i requerir al contractista perquè en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti el document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per un import de 3.845,56 euros corresponent al 5% de l'import total d'adjudicació sense l'IVA;

QUART: Aquesta adjudicació restaria condicionada a la constitució de la garantia definitiva per part de l'adjudicatari;

CINQUÈ: Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de 15 dies hàbils següents a aquell en què hagi constituït la garantia definitiva, formalitzi el contracte, d'acord amb el que s'estableix a l'article 156 de RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públics;

SISÈ: Facultar a la tinent d' alcalde Antònia Barragan Prieto, perquè en nom i representació de l'ajuntament formalitzi el contracte, d'acord amb la norma esmentada;

SETÈ: Publicar el present acord al-perfil del contractant.

L'Import esmentat 93062,67 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 250 92042 21600, Manteniment d'Equips i Aplicacions Informàtiques;.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari dóna compte de la sentència núm. 156/2014, dictada el 21 de febrer de 2014 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d'apel·lació interposat per Park industrial del Baix Llobregat,SL contra la sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona de data 29 de juny de 2010, que desestimava el recurs interposat contra la resolució dictada el 14 d'abril de 2009 per la Junta de Govern Local, que declarava desert el concurs convocat per l'alienació de béns patrimonials o, alternativament, la constitució d'un dret de superfície de la parcel·la B.8a del sector Prologis Parc Sant Boi.


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades