Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:00:11 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 03/17/2014

Número d'expedient: N112-2014-11

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:50 AM

Hora final: 01:14 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

Vocals
Juan Antonio Tamayo Fernández

També assisteixen

Regidors/res
Olga García Piernas

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-10

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

002. Aprovació de l'operació jurídica complementària i del text refós del projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació al subàmbit 3 de la Modificació puntual del PGM al carrer Frederic Mompou

Número d'expedient X111/2013/002

En data 3 d'octubre de 2012 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla General Metropolità (MPPGM) al carrer Frederic Mompou, números 5 al 35, i va ser publicat en el DOGC de data 19 d' abril de 2013;

En sessió de data 23 de setembre de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació al subàmbit 3 de la Modificació puntual del PGM al carrer Frederic Mompou;

L'acord d'aprovació definitiva va ser publicat al diari "El Punt" de data 1 d'octubre de 2013 i al BOPB de data 9 d'octubre de 2013. Així mateix, va ser notificat als propietaris i titulars de drets de l'àmbit;

En data 29 de gener de 2014, la societat CAT 2002 PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL va presentar davant l'Ajuntament un document d'Operació Jurídica Complementària (OJC) per a l'esmena d'errades materials del Projecte de reparcel·lació aprovat, així com un text refós de dit projecte que incorpora les esmenes portades a terme en l'OJC;

D'acord amb el que estableix l'article 1681.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, quan la rectificació del projecte de reparcel·lació tingui per objecte les circumstàncies descriptives de les finques aportades o resultants, la tramitació de l'expedient es limita a l'aprovació de l'òrgan actuant, prèvia compareixença de les persones titulars interessades o, altrament, prèvia notificació a les persones interessades del contingut de la rectificació, amb fixació d'un termini de vint dies per a presentar les al.legacions que estimin oportunes;

Mitjançant decret de Tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Ciutadania de data 20 de febrer de 2014, es va acordar concedir un termini de vint dies d'audiència als titular de drets sobre les finques aportades al projecte de reparcel·lació perquè presentessin les al·legacions que estimin oportunes, en relació al contingut de l'Operació Jurídica Complementària del projecte esmentat;

En data 25 de febrer de 2014, l'entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA., en la seva qualitat de creditora hipotecària de dues de les finques incloses al polígon d'actuació (registrals 51.120 i 51.122), va presentar una instància davant l'Ajuntament mitjançant la qual manifesta el seu consentiment amb el contingut de l'Operació Jurídica Complementària del Projecte de reparcel·lació presentada per CAT 2002;

En data 4 de març de 2014, l'entitat Caixabank, SA., creditora hipotecària d'una altra finca aportada al projecte de reparcel·lació (finca registral 51.124), ha presentat una instància amb la finalitat de manifestar, així mateix, la seva conformitat al contingut de l'esmentada Operació Jurídica Complementària;

A la vista de les esmentades compareixences dels titulars interessats a l'expedient, d'acord amb l'establert per l'article 168.1.b) del RLUC, l'òrgan actuant pot procedir a l'aprovació de la referida Operació Jurídica Complementària i el Text refós del Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació al subàmbit 3 de la modificació puntual del PGM al carrer Frederic Mompou de San Boi de Llobregat;

Vist l'informe favorable del servei de Planejament i Gestió Urbanística i Habitatge i de Serveis Jurídics de data 11 de març de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR l'operació jurídica complementària i el text refós del Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació al subàmbit 3 de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer Frederic Mompou, d'aquest municipi.

SEGON: NOTIFICAR el present acord als titulars de les finques afectades.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Igualtat de gènere

003. Aprovació de la concessió de subvenció a la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat i del conveni de col·laboració corresponent

Número d'expedient N663/U224/2014/007

Atès que des de l'any 2000 fins al 2006 la Diputació de Barcelona i la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat van establir un conveni de col.laboració per al desenvolupament del Servei d'Assessoria Jurídica a les dones dels municipis del Baix Llobregat, entre els quals el municipi de Sant Boi de Llobregat formava part;

Atès que per l'any 2007, la Diputació de Barcelona va traspassar als ens locals, mitjançant els convenis de suport a les polítiques d'igualtat dona-home els costos econòmics d'aquest servei per a que siguin els ajuntaments els que es facin càrrec;

Atès que aquest servei d’assessorament jurídic que la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat ve prestant a Sant Boi, ubicat a Can Jordana dins els serveis que engloba el CRDD, c/ Ebre, 27, realitzat amb el seguiment tècnic de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Boi s’ha valorat molt positivament, a més de necessari;

Atès que l’activitat subvencionada és d’interès públic i social i no es podria dur a terme sense la subvenció del 100% dels seu cost, atenent-nos a l 'article 9 de l’Ordenança reguladora de l’activitat de foment de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat;

Vist l'informe tècnic emès en data 10 de febrer de 2014 per la Tècnica de la Unitat d'Inclusió Social i Igualtat, que proposa l'atorgament d'una subvenció a la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat, que correspon al 100% del cost del servei d'assessorament jurídic;

Atès que segons l'intervenció municipal, existeix crèdit adequat i suficient per atendre aquesta despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 985 23212 48910 Aportació Federació de Dones, del vigent pressupost municipal;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Vist el que preveu l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions, i l'article 10.a) de l'Ordenança Reguladora de l'Activitat de Foment;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/03/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica d'once mil cinc-cents euros (11.500 euros), en concepte de subvenció a la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat que correspon al 100% del cost del servei gratuït d'Assessoria Jurídica a les Dones del Municipi de Sant Boi de Llobregat.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat, que té per objecte el desenvolupament del servei gratuït d'Assessoria Jurídica a les dones del municipi de Sant Boi, la vigència del qual serà de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2014.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import d'onze mil cinc-cents euros ( 11.500 euros), a la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat, amb NIF .................., per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de 5.750,00€, La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a l'alcalde, Jaume Bosch Pugès, perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi el conveni de col.laboració objecte del present acord.

L'Import esmentat 11500 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 985 23212 48910 Aportació federació dones , .

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Cultura

004. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Joventuts Musicals del Baix Llobregat, per portar a terme el Programa d'Activitats de l'any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/011

Vista la sol.licitud de subvenció presentada per l'entitat Joventuts Musicals del Baix Llobregat el dia 15 de gener de 2014 amb núm de registre d'entrada 2014000957 on inclou el seu programa d'activitats per l'any 2014;

Vist l'informe tècnic emès pel tècnic del departament de Cultura, en data 20 de febrer de 2014 que proposa l'atorgament d'una subvenció per import de sis mil divuit euros (6.018 euros) a favor de l'entitat Joventuts Musicals del Baix Llobregat per col.laborar en la realització del seu programa d'activitats de l'any 2014;

Atès que l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 10 a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment que preveuen la possibilitat d'atorgar directament subvencions quan estiguin previstes singularment en el pressupost municipal;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Atès que en el Pressupost Municipal hi ha crèdit suficient a la partida 950-33700-48916 Conveni Joventuts Musicals;

Vist l'informe tècnic emès pel tècnic del departament de Cultura i Cohesió, en data 20 de febrer de 2014;

D'acord amb l'article 88 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions possibilita l'atorgament directe de subvencions en els supòsits d'interès públic.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/03/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una aportació econòmica de sis mil divuit euros (6.018 euros), en concepte de subvenció a l'entitat Joventuts Musicals del Baix Llobregat, domiciliada al carrer Jaume I, núm 24, 08830 de Sant Boi de Llobregat, amb NIF .................. per portar a terme el seu programa d'activitats de l'any 2014.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'entitat Joventuts Musicals del Baix Llobregat, que té per objecte l'atorgament per part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a l'esmentada entitat, d'una subvenció per import de sis mil divuit euros (6.018,- euros) a càrrec a la partida 950-33700-48916 Conveni Joventuts Musicals per col.laborar en el finançament del funcionament i execució de les seves activitats relacionades en l'àmbit musical, la vigència del qual serà fins al 31 de desembre de 2014.

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa per import de sis mil divuit euros (6.018,- euros), a l'entitat Joventuts Musicals del Baix Llobregat, amb NIF ....................., per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de quatre mil cinc-cents tretze euros amb cinquanta cèntims (4.513,50 ,- euros). La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a la regidora delegada de l'àmbit de Cultura i Cohesió, Sra M Montserrat Mirabent i Coll, per la signatura del conveni de col.laboració.

SISÈ: Comunicar aquest acord a l'entitat Joventuts Musicals del Baix Llobregat.

Aquest pagament es farà mitjançant transferència bancària.

L'Import esmentat 6018 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 950 33700 48916, Conveni Joventuts Musicals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Esports

S'incorpora a la sessió el regidor Sr. Juan Antonio Tamayo.

005. Aprovar resoldre de mutu acord la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Futbol Club Santboià per a la regulació de la cessió de l'ús de l'Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà i aprovació de nou del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Futbol Club Santboià per a la regulació de la cessió de l'ús de l'Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà

Número d'expedient N663/U224/2014/008

Atès que la Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 2009, va aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Futbol Club Santboià per a la regulació de la cessió de l'ús de l'Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà, amb una durada de 5 anys a comptar de la data de la seva signatura que va tenir lloc el dia 21 de juliol de 2009;

Atès que el Futbol Club Santboià, en data 11 de març de 2014 i registre d'entrada número 2014006027, ha presentat sol·licitud per deixar sense efecte la pròrroga del conveni esmentat que té vigència fins el 20 de juliol d'enguany, per signar un nou conveni de cessió d'ús per a la gestió de l'Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà;

Vist l'informe tècnic emès per la cap del departament d'Esports, en data 12 de març de 2014;

Vist el nou conveni de col·laboració entre el Futbol Club Santboià i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on es regulen les condicions i compromisos aplicables, per a la regulació de la cessió de l'ús de l'Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/03/2014

D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener;

D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;

D'acord amb l'article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

D'acord amb l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar resoldre de mutu acord la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Futbol Club Santboià per a la regulació de la cessió de l'ús de l'Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà i procedir a efectuar el pagament per import de 27.901,25 €, corresponent al darrer trimestre de dit conveni.

SEGON: Aprovar el nou conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Futbol Club Santboià, amb una vigencia de quatre anys, a comptar de la data de la seva signatura, per a la regulació de la cessió de l'ús de l'Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà.

TERCER: Autoritzar la despesa i aprovar la posterior disposició i el reconeixement de l'obligació de la quantitat de vuitanta-un mil sis-cents cinc euros (81.605,00 euros)

QUART: Declarar la plurianualitat de la despesa d'acord amb l'establert a l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,

El pagament de la despesa es farà efectiu de la següent forma:

- 33.302,50 €, abril de 2014.

- 20.401,25 €, octubre de 2014.

- 7.500,00 €, gener de 2015, resta anualitat 2014-2015.

La resta de pagaments s'efectuaran de conformitat amb el calendari previst en el conveni i restaran condicionats a la disponibilitat pressupostària.

CINQUÉ: Facultar a la Regidora d'Esports, M Antònia Barragan Prieto, per a la seva signatura del conveni objecte d'aquest acord.

L'Import esmentat 81605 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 953 34214 48901, Aport. F.C. Santboià Gestió Estadi Mpal. Futbol J.B. Milà.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Abandona la sessió la regidora Sra. Olga Garcia Piernas.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció del Turisme

006. Aprovació de l’aportació econòmica de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per a l'any 2014.

Número d'expedient N662/U665/2014/001

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va signar en data 11 de maig de 2001 un conveni d'adhesió al Consorci de Turisme del Baix Llobregat;

Atès que el Consell Plenari del Consorci de Turisme del Baix Llobregat en la sessió del dia 5 de febrer de 2014 va adoptar, entre d’altres, l’acord de l'aprovació de les aportacions econòmiques a realitzar per a l’exercici 2014 per part dels ajuntaments membres per contribuir al seu finançament, que s'adjunta;

Atès l'establert al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'hisendes locals; al Real Decret 500/1995, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei estatal 39/1988; i, a les Bases d'execució del pressupost municipal vigent;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer: Aprovar l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consorci de Turisme del Baix Llobregat per a l'any 2014 per un import de TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA TRES CÈNTIMS (3.982,93 euros).

Segon: Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement de l'obligació al Consorci de Turisme del Baix Llobregat de l'import total de TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA TRES CÈNTIMS(3.982,93 euros).

L'Import esmentat 3982,93 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 665 43201 46700, Aportació Consorci Turisme del Baix, , .

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

007. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària del ramal d'enllaç amb el c/ Primer de Maig a la ctra. BV-2002

Número d'expedient X116-2014-7 Subdivisió U633

Vist el Projecte d'obra municipal ordinària del ramal d'enllaç amb el c/ Primer de Maig a la carretera BV-2002 (X116/U633/2014/7), amb un pressupost d'execució material de 182.807,88 € (IVA inclòs), el qual ha estat promogut per l'Ajuntament i redactat per l'enginyer de camins canals i ports, el Sr. ................................., de l'empresa Ingenieros Asociados SA, sota la direcció superior dels serveis tècnics de la Diputació de Barcelona; el qual fou presentat en aquesta corporació en data 25 de juliol del 2013, amb Registre General d'Entrada 16479;

Atès que l'esmentat projecte contempla els objectius bàsics i defineix adequadament totes les obres necessàries per tal de possibilitar la connexió directa de la BV-2002 amb el carrer de Primer de Maig, mitjançant un ramal d'enllaç al barri de Molí-Nou;

Vist l'informe tècnic favorable a la seva tramitació i aprovació inicial, de data 25 de febrer del 2014, emès pel cap de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures, en el qual es considera resolta satisfactòriament la problemàtica actual de dificultats d'accés i trànsit al barri; així com els dels serveis de Planejament, Gestió Urbanística i Habitatge i de Projectes, Obres i Infraestructures

D'acord amb els articles 234 i 235 del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 36 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària del ramal d'enllaç amb el carrer Primer de Maig a la carretera BV-2002 (X116/U633/2014/7), el pressupost del qual ascendeix a cent vuitanta-dos mil vuit-cents set euros amb vuitanta-vuit cèntims (182.807,88 € IVA inclòs), que corresponen 151.080,89 € al pressupost base i 31.726,99 € a l'IVA 21%, promogut per l'Ajuntament i redactat per l'enginyer de camins canals i ports, el Sr. .................................., de l'empresa Ingenieros Asociados SA, sota la direcció superior dels serveis tècnics de la Diputació de Barcelona.

El termini màxim per a l'execució de les esmentades obres serà de 4 (quatre) mesos.

SEGON- SOTMETRE a informació pública l'esmentat projecte, pel termini de trenta dies i ordenar la publicació al Butlletí oficial de la província i exposar-lo en el tauler d'edictes municipal.

TERCER- DONAR TRASLLAT d'aquest acord a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona i al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Els punts 8 i 9 es tracten conjuntament, començant pel 9.

009. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de millora del c/ Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B

Número d'expedient X116-2013-63 Subdivisió U633

En data 11 d'octubre del 2013, per decret de ponent delegat es va adjudicar el contracte menor de servei per a la redacció del Projecte d'obra municipal ordinària de la millora del carrer de Montmany -entre els carrers Girona i Francesc Pi i Margall- (N805/U633/2013/63), a l'empresa Alfa Tecnologies SL;

En sessió de data 24 de febrer del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de millora del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall i àmbits de carrers de l'entorn (Eusebi Güell i Pablo Picasso): fases 1, 2-A i 2-B (X116/U633/2013/63), amb un pressupost d'execució d'1.369.285,35 € (IVA inclòs);

Segons consta a l'informe emès pel cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures en data 12 de març de 2014, amb posterioritat a l'aprovació inicial s'ha tingut constància de l'existència de novetats tecnològiques amb menors costos d'implantació en relació a les xarxes de telecomunicacions previstes al projecte inicial, així com de la possibilitat d'establir nous escenaris de cooperació amb d'altres administracions i operadors per a un millor i més eficient ús de la infraestructura; per aquest motiu, el projecte ha estat modificat en coherència amb aquests objectius i la nova versió del projecte comporta un significatiu estalvi econòmic de 146.077,48 € (equivalent al 10,67%);

Vista la nova versió del Projecte d'obra municipal ordinària de millora del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall i àmbits de carrers de l'entorn (Eusebi Güell i Pablo Picasso): fases 1, 2-A i 2-B (X116/U633/2013/63), que ja incorpora les modificacions corresponents, se n'haurà d'aprovar de nou inicialment i tornar a sotmetre'l a informació pública; amb un pressupost del conjunt de fases d'1.223.207,87 € (IVA inclòs), essent-ne la base d'1.010.915,60 € més l'IVA de 212.292,27 €, havent-ne estat promogut per l'Ajuntament i redactat per l'empresa Alfa Tecnologies SL;

Aquesta nova versió del projecte preveu continuar organitzant l'execució material en 3 fases d'àmbits per separat i diferenciats d'obra:

- Fase 1: carrer Montmany, entre els carrers Girona i Francesc Pi i Margall (superfície: 4.600 m2). Import de 931.437,03 € (21% IVA inclòs)

- Fase 2-A : carrer Eusebi Güell, entre la pl. Pallars Sobirà i c/ Salvador Allende (superfície: 200 m2). Import de 83.207,00 € (21% IVA inclòs)

- Fase 2-B: carrer Pablo Picasso, entre el c/ Girona i pl. Pallars Sobirà (superfície: 1.100 m2). Import de 208.563,84 € (21% IVA inclòs)

Vista l'acta de replanteig incorporada a l'expedient administratiu, juntament amb l'informe emès pel cap del departament d'Informació del Territori i Població, relatiu a la disponibilitat i titularitat pública dels terrenys afectats pel projecte;

Vist l'informe tècnic favorable, de data 12 de març del 2014, emès pel cap de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures, justificativa per a l'aprovació de la nova versió;

D'acord amb els articles 234 i 235 del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 36 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR de nou inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària per a la millora del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B (X116/U633/2013/63), el pressupost del qual ascendeix en el seu conjunt a un milió dos-cents vint-i-tres mil dos-cents set euros amb vuitanta-set cèntims (1.223.207,87 € IVA inclòs), que corresponen 1.010.915,60 € al pressupost base i 212.292,27 € a l'IVA 21%. Projecte promogut per l'Ajuntament i redactat per l'empresa Alfa Tecnologies SL. I DEIXAR SENSE EFECTES l'aprovació inicial de l'anterior projecte de data 24 de febrer del 2014.

El termini màxim per a l'execució de la totalitat de les obres serà de 10'5 (deu i mig) mesos. En cas de licitació i execució per separat, els terminis proporcionals a les 3 fases d'àmbits d'actuació seran de 6 (sis), 1'5 (un i mig) i 3 (tres) mesos, respectivament.

SEGON- SOTMETRE a informació pública l'esmentat projecte, pel termini de trenta dies i ordenar la publicació al Butlletí oficial de la província i exposar-lo en el tauler d'edictes municipal.

TERCER- CONSIDERAR aprovat definitivament aquest projecte si en el termini d'informació pública no s'hi presenta cap al·legació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

008. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria, mitjançant procediment obert, corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària per a la millora del c/ Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall, i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B

Número d'expedient N802/U633/2014/6

En sessió de data 17 de març del 2014, la Junta de Govern Local aprova de nou inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària per a la millora del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall, i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B (X116/U633/2013/63), promogut per l'Ajuntament i redactat per l'empresa Alfa Tecnologies SL, amb un pressupost d'execució del seu conjunt d'1.223.207,87 € (IVA inclòs);

Vist el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació de les obres previstes a l'esmentat projecte, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament;

Vistos els informes tècnics favorables, justificatius de la conveniència i idoneïtat de l'esmentat contracte;

D'acord amb l'article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), que defineix les característiques dels contractes d'obres;

D'acord amb l'establert als articles 157 i següents del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), l'adjudicació s'efectuarà pel procediment obert i tramitació ordinària;

D'acord amb allò establert a l'article 174.2.b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR l'expedient i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària per a la millora del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall, i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B (N802/U633/2014/6), que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari i procediment obert, de conformitat amb la normativa aplicable.

El pressupost de licitació del projecte ascendeix a 1.010.915,60 € més l'IVA per import de 212.292,27 €, i el termini màxim efectiu per a l'execució de les obres s'estableix en 10,5 (deu i mig) mesos.

SEGON- CONVOCAR la contractació pel procediment obert, amb subjecció al plec de clàusules particulars aprovat. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 26 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la licitació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que els possibles interessats hi concorrin.

L'adjudicació del contracte restarà condicionada a l'aprovació definitiva del projecte d'obra municipal ordinària de referència.

TERCER- AUTORITZAR la despesa per l'import màxim d'1.223.207,87 € (IVA inclòs) dins del pressupost municipal vigent, d'acord amb l'article 174.2.b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i declarar la plurianualitat de la despesa, a càrrec de les aplicacions pressupostàries:

- Exercici 2014: 633 15160 63202 "RC/13-Urbanització viària", la quantitat d'1.000.000,00 €

- Exercici 2015: l'import d'adjudicació que en resulti i fins a un màxim de 223.207,87 €

QUART- PUBLICAR l'anunci de licitació al DOGC i al perfil del contractant de l'Ajuntament, en la forma prevista a l'article 142 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

El regidor Sr. Josep Puigdengolas abandona la sessió.

Patrimoni Immobiliari

010. Declarar extemporani el recurs de reposició interposat contra la revocació de la concessió demanial respecte l'espai destinat a restaurant i bar de la piscina del Parc de la Muntanyeta, amb l'ús comú especial del llac i espais adjacents mitjançant el lloguer de les embarcacions per passejar pel llac i declarar que l'acte impugnat ha esdevingut ferm.

Número d'expedient N750/2013/022. Fitxa de l'inventari núm. 454

1.- Atès que per acord de la Junta de Govern Local en la sessió de data 3/02/2014 es va acordar :

"PRIMER: Revocar la concessió demanial adjudicada per acord de la Junta de Govern Local de data 30/01/2006 a l'empresa JOSEPH'S COFFEE, SL, amb CIF.........................., respecte l'espai destinat a restaurant i bar de la piscina del Parc de la Muntanyeta, amb l'ús comú especial del llac i espais adjacents mitjançant el lloguer de les embarcacions per passejar pel llac, per haver incorregut l'esmentada empresa en causa de prohibició per contractar amb l'Administració pública.

SEGON: Requerir a JOSEPH'S COFFEE, SL perquè en el termini de trenta dies a comptar des de la notificació d'aquest acord, i en compliment de l'establert en la clàusula 6.2 del Plec que regeix la concessió, deixi lliures i vacus, a disposició de l'Ajuntament els béns objecte de la concessió. A tal efecte, els tècnics municipals es personaran a l'establiment per verificar l'estat de l'edificació i instal·lacions i per prendre'n possessió del mateix. En el supòsit de que, transcorregut el termini anterior, JOSEPH'S COFFEE, SL hagi incomplert l'esmentat requeriment es procedirà de conformitat amb l'establert a l'art. 152 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals...."

2.- Atès que l'esmentat acord fou notificat en data 7/02/2014 a l'empresa concessionària, mitjançant lliurament personal al Sr. ........................, en tant que administrador solidari de la mateixa, en el propi local objecte de concessió.

3.- Atès que en el mateix acte es van relacionar els béns incorporats per la concessionària en l'establiment, així com el seu estat, i que en virtut de l'establert en el plec de condicions que regeix l'esmentada concessió, una vegada extingida la mateixa, per qualsevol de les circumstàncies que preveu la Clàusula 6, revertiran a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sense que aquest hagi de satisfer cap tipus d'indemnització per aquest concepte, i que en el moment de lliurament de la possessió han d'estar en perfecte estat de conservació;

4.- Atès que en el mateix acte es va autoritzar expressament a l'Ajuntament a accedir al local amb la finalitat de fer les obres necessàries per a la instal·lació d'una passarel·la sobre el llac, i a tal fi el Sr. ......................... va fer lliurament d'un joc de claus del mateix i la combinació del número per activar/desactivar l'alarma;

5.- Atès que obra en l'expedient acta aixecada en la que es recull l'anterior, amb la conformitat del Sr. ....................., en la seva qualitat d'administrador de JOSEPH'S COFFEE, SL;

6.- Atès que l'Ajuntament ha efectuat les obres previstes sense fer ús de l'autorització que tenia per accedir al local;

7.- Atès que contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 3/02/2014, notificat en data 7/02/2014, l'empresa JOSEPH'S COFFEE, SL ha presentat en data 10/03/2013, número de registre d'entrada 2014005864, recurs de reposició sense cap al·legació, i es sol·licita que es deixi sense efectes l'acte impugnat i s'acordi un fraccionament del deute municipal pendent de pagament;

8.- Atès que el recurs de reposició es va presentar un cop transcorregut el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació de l'acte impugnat, de manera que aquest ha esdevingut ferm, i procedeix declarar extemporani el recurs;

9.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 12/03/2014,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Declarar extemporani el recurs de reposició interposat en data 10/03/2014, número de registre d'entrada 2014005864, per l'empresa JOSEPH'S COFFEE, SL, contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 3/02/2014, notificat en data 7/02/2014, pel que s'acordà la revocació de la concessió demanial adjudicada per acord de la Junta de Govern Local de data 30/01/2006 respecte l'espai destinat a restaurant i bar de la piscina del Parc de la Muntanyeta, amb l'ús comú especial del llac i espais adjacents mitjançant el lloguer de les embarcacions per passejar pel llac, per haver incorregut l'esmentada empresa en causa de prohibició per contractar amb l'Administració pública, i declarar que l'acte administratiu impugnat ha esdevingut ferm.

SEGON: Notificar aquest acord a l'empresa JOSEPH'S COFFEE, SL a la Ronda San Ramon núm. 157 de Sant Boi de Llobregat.

TERCER: Actualitzar l'inventari de béns i drets reals de l'Ajuntament, amb el contingut d'aquest acord.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

LLicències d'Obres

011. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres consistent en obres de reforma i ampliació d'edifici existent amb emplaçament al carrer Pont, núm. 17-19.

Número d'expedient X124-2014-002

Vista la sol·licitud presentada en data 17 de gener de 2014 i amb número de Registre General d'Entrada 2014001237;

Atès que en data 12 de novembre de 2013 la Comissió Tècnica de Patrimoni Arquitectònic va informar respecte a la consulta prèvia del projecte de reforma i ampliació;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 19 de febrer de 2014;

Vist l'informe jurídic favorable de data 5 de març de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Concedir llicència municipal d'obres, a .................................., expedient número X124/2014/002, per a reforma i ampliació d'un habitage unifamiliar entremitgeres, amb ampliació i redistribució de la planta baixa i addició d'una planta pis, amb emplaçament al carrer Pont, núm. 17-19, amb referència cadastral número 0379108DF2707G0001ZH, segons projecte tècnic redactat per ....................., Arquitecte, amb número de visat del Col·legi Oficial 2013013598.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

3a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tant l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment, sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra estan obligats a assistir als actes.

4a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva. Es col·locarà en lloc visible des de la via pública la corresponent placa oficial de llicència municipal que acredita l'autorització per a l'inici de les obres i el seu termini d'execució.

5a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

6a.- RESIDUS: En relació a la gestió de residus de la construcció:

a) Caldrà que amb caràcter previ a l’inici de les obres s’hagi aportant còpia del corresponent contracte signat entre el gestor de residus de la construcció autoritzat i el productor (titular de la llicència d’obres) i que aquest ha rebut el pla de gestió de residus formulat pel posseïdor (constructor), segons model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Un cop acabades les obres, la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A aquest efecte, prèviament a l'inici de l'obra, s'haurà de dipositar a l’OMAP la fiança corresponent.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb:

1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document:

El tècnic director de l’obra certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament - la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.

El tècnic director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres serà de 3 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

CE1. S’entén que la connexió d'evacuació d'aigües residuals al clavegueram públic aprofitarà la escomesa preexistent al solar. En el cas que calgui refer-la, caldrà tramitar separadament la corresponent llicència per l’actuació en via pública, aportant la documentació pertinent descriptiva de les seves característiques tècniques, de conformitat amb la vigent Ordenança que regula les rases en la via pública.

CE2. La present llicència no autoritza intervencions al subsòl. D'acord amb el planejament vigent, aquesta parcel·la està inclosa en àrea d'expectativa arqueològica; per tant, caldrà la presència d'un arqueòleg a peu d'obra en cas de tasques de remoció de terres.

CE3. Els materials de tancament afegits a les tanques de separació existents, hauran de constituïr elements vegetals o calats, què en cap cas assoliran una alçada superior a 180cm.

CE3. Per tal de poder utilitzar el nou gual d'accès (entrada i/o sortida de vehicles) definit a la llicència, caldrà sol·licitar i obtenir la prèvia autorització i corresponent placa municipal.

CONDICIONS D'EFICÀCIA:

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

- Projecte tècnic d'instal·lació de plaques solars signat per tècnic competent i Fitxa de sistema de captació solar tèrmica.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 1.024,80 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediata de la finca.

- 243,36 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

012. Aprovació de l'atorgament de la llicència d'obres consistent en ampliació de nau industrial amb emplaçament al c. Doctor Josep Castells, núm. 2.

Número d'expedient X124-2013-021

Vista la sol·licitud presentada en data 7 de novembre de 2013 i amb número de Registre General d'Entrada 2013022955;

Atès que es van trobar deficiències al projecte presentat, segons informe tècnic municipal, que han fet que la persona interessada hagi aportat documentació a l'expedient amb data 15 de gener de 2014;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 14 de febrer de 2014;

Vist l'informe jurídic favorable de data 11 de març de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Atorgar llicència municipal d'obres, a Transportes Extremeños Interurbanos SL, expedient número X124/2013/021, per a ampliació d'edifici existent amb oficines i zona de vestidors en nau industrial aïllada, amb emplaçament al c. Doctor Josep Castells, núm. 2, amb referència cadastral número 8859901DF1786D0001UG, segons projecte tècnic redactat per .................., arquitecte, amb número de visat del Col·legi Oficial 2013010644.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

3a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tant l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment, sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra estan obligats a assistir als actes.

4a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva. Es col·locarà en lloc visible des de la via pública la corresponent placa oficial de llicència municipal que acredita l'autorització per a l'inici de les obres i el seu termini d'execució.

5a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

6a.- RESIDUS: En relació a la gestió de residus de la construcció:

a) Caldrà que amb caràcter previ a l’inici de les obres s’hagi aportant còpia del corresponent contracte signat entre el gestor de residus de la construcció autoritzat i el productor (titular de la llicència d’obres) i que aquest ha rebut el pla de gestió de residus formulat pel posseïdor (constructor), segons model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Un cop acabades les obres, la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A aquest efecte, prèviament a l'inici de l'obra, s'haurà de dipositar a l’OMAP la fiança corresponent.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb:

1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document:

El tècnic director de l’obra certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament - la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.

El tècnic director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres serà de 3 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS D'EFICÀCIA:

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 1.795,00 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediata de la finca.

- 826,04 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Llicències de Medi Ambient

013. Aprovació de les bases que regiran el procediment d'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació d'una caseta per a la venda de gelats i de la seva convocatòria

Número d'expedient X332-2014-0002

VOTACIÓ: Per unanimitat dels membres presents s'acorda retirar aquest punt de l'ordre del dia.

014. Aprovació del trasllat de l'activitat de gestor intermediari de promocions i edificacions, situada al carrer Eusebi Güell, núm. 45, bxs. 1 al carrer Eusebi Güell, núm. 68

Número d'expedient X204-1990-0092

Vista la sol·licitud presentada en data 20 de febrer de 2014, registre general d'entrada 2014004439, on la senyora ............................., amb NIF ......................., demana el trasllat forçós de l'activitat de gestor intermediari de promocions i edificacions, situada al carrer Eusebi Güell, núm. 45, bxs. 1 al carrer Eusebi Güell, núm. 68;

Vist l'informe favorable del cap d'unitat de Llicències d'activitats i via pública emès en data 10 de març de 2014;

D'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera, del vigent Pla especial d'ordenació d'usos urbans, segons el qual "la Junta de Govern Local resta facultada per admetre el trasllat de les activitats en situació disconforme al si de la mateixa zona de tolerància"

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer: Autoritzar a la senyora ..............................., amb NIF .............................., el trasllat de l'activitat destinada a gestor intermediari de promocions i edificacions, de la seva localització actual al carrer Eusebi Güell, núm. 45, bxs. 1 al carrer Eusebi Güell, núm. 68.

Segon: Prendre en consideració el contingut del present acord per a la comunicació d'exercici d'activitat en el nou emplaçament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Disciplina Urbanística

Abandona la sessió el regidor Sr. J. Angel Carcelén.

015. Aprovació de l'execució subsidiària de part de les mesures de restauració de la realitat física alterada ordenades per la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2013

Número d'expedient X213/2012/166

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de gener de 2013 va acordar declarar no legalitzables les obres que s’estan executant, contravenint el contingut de la llicència urbanística d’obres atorgada en data 15/10/2007, modificada substancialment per acord de la Junta de Govern Local de data 07/07/2008 (expedient X124/2007/065), en la parcel·la amb referència cadastral 8168607DF1786G0001BL –finca inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat número 50231, tom 1912, llibre 1253, foli 95-, situada al carrer Orioles 49, que segons l’informe de l’arquitecte municipal de data 9 de juliol de 2012, consisteixen en:

- La plataforma d’anivellament executada confrontant amb la partió amb la parcel·la veïna del carrer Cabrera 13, ultrapassa el màxim de + 1,50 metres que estableix l’article 255 de les normes urbanístiques del Pla general metropolità –article al compliment del qual cal entendre referides les autoritzacions municipals atorgades-.

I, en conseqüència, es va ordenar a la Sra. ..................... –promotora de les esmentades obres-, perquè d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 14 de gener de 2013 i prèvia la presentació de la documentació tècnica corresponent, ajustada a les referències topogràfiques que consten a l’expedient, es procedeixi a rebaixar la plataforma d’anivellament executada per tal que no superi una diferència màxima de + 1,50 metres respecte al perfil del terreny natural en la partió amb la parcel·la del carrer Cabrera 13, incloent, en el seu cas, l’enderroc dels elements de condicionament de l’espai lliure actualment executats.

Les mesures ordenades havien de ser executades en el termini màxim d'un més des de la notificació de l'acord i a càrrec dels propis interessats, d'acord amb el que preveu l'article 267.3.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 de març de 2013 va estimar la sol·licitud de la Sra. ........................................ d'ampliació del termini per donar compliment a l'ordre de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2013, considerant les circumstàncies del cas i la possible complexitat de les actuacions de restauració que s'en poden derivar, atorgant un ajornament d'un altre mes.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 13 de gener de 2014 va acordar inadmetre a tràmit la pretensió de la Sra. ........................................ formulada mitjançant escrit presentat en data 16 de maig de 2013, registre general d’entrada 2013010533, d’anul·lar i deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2013, d'acord amb l'informe emès en data 18 d'octubre de 2013 pels serveis jurídics municipals, reiterant l'ordre de restauració acordada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de gener de 2013.

Així mateix es va imposar una multa coercitiva de tres-cents euros (300,00 €), amb caràcter solidari, a la Sra. ............................................. i al Sr. ........................................, com a copropietaris de la finca i promotors de les obres realitzades, per l'incompliment de l’ordre municipal de restauració de la realitat física alterada de la finca situada al carrer Orioles, 49, de conformitat amb l’article 217 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i es va advertir als interessats que, en cas d’incompliment, s'acordaria l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En data 20 de gener de 2014 es notifica l'acord a la Sra. ..................................

Vist l'informe emès en data 5 de març de 2014 pel cap del Departament de Protecció de la Legalitat, on fa constar:

" El nou termini atorgat als interessats per tal de complir l'ordre de restauració finalitzava el dia 20 de febrer de 2014.

L'ordre no ha estat atesa, ja que no consta que s'hagi presentat la documentació tecnica prèvia requerida per tal de procedir a rebaixar la plataforma d’anivellament executada per tal que no superi una diferència màxima de + 1,50 metres respecte al perfil del terreny natural en la partió amb la parcel·la del carrer Cabrera 13, incloent, en el seu cas, l’enderroc dels elements de condicionament de l’espai lliure actualment executats.

En inspecció realitzada en data 5 de març de 2014 l'inspector ha constatat l'incompliment de l'ordre de restauració.

El punt quart de l'acord de la Junta de Govern local de data 13 de gener de 2014 advertia als interessats que, en cas d’incompliment, s'acordaria l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En data 21 de febrer de 2014 (registre general d'entrada número 14004550) es presenta pressupost d'hononaris per la redacció del projecte tècnic i per la direcció facultativa de les obres per un import de 1.815 € IVA inclòs."

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer:- Acordar i procedir a l'execució subsidiària per part d’aquest Ajuntament de part de les mesures de restauració de la realitat física alterada ordenades per la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2013, a la Sra. ..................................... i al Sr. ............................., com a copropietaris de la finca i promotors de les obres realitzades en la finca situada al carrer Orioles, 49, consistent en la redacció del projecte tècnic previ, ajustat a les referències topogràfiques que consten a l’expedient, i l'encarrec de la direcció de les obres, necessari per procedir posteriorment a l'execució de les obres per rebaixar la plataforma d’anivellament executada per tal que no superi una diferència màxima de + 1,50 metres respecte al perfil del terreny natural en la partió amb la parcel·la del carrer Cabrera 13, incloent, en el seu cas, l’enderroc dels elements de condicionament de l’espai lliure actualment executats.

Segon.- Aprovar el compte provisional de les despeses de l'execució subsidiària parcial de les mesures de restauració esmentades, consistent en la redacció del projecte tècnic i l'encarrec de la direcció facultativa de les obres per un import total de mil vuit-cents quinze euros (1.815 € IVA inclòs) sens perjudici de l'aprovació de la liquidació definitiva un cop acabada l'execució, de conformitat amb el que disposen els paràgrafs 3 i 4 de l’article 98 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Aquesta quantitat s’haurà de fer efectiva, per part de la Sra. .................................... i el Sr. ...................................., en la seva qualitat de propietaris/obligats, fent front al pagament abans del venciment, i a les entitats bancàries col·laboradores que s’indicaran a la liquidació que es notificarà properament.

Aquestes despeses aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 023 16900 22799 Actuacions municipals subsidiàries (A) 39906, la qual caldrà ampliar d'acord amb el procediment descrit a l'article 9 de les Bases d'execució del pressupost.

Una vegada adjudicat i redactat el projecte tècnic i determinat l'import del cost de l'execució material de les obres a realitzar, es procedirà, si s'escau, a acordar l'execució subsidiària i a aprovar la liquidació provisional de les despeses de les obres per rebaixar la plataforma d’anivellament executada per tal que no superi una diferència màxima de + 1,50 metres respecte al perfil del terreny natural en la partió amb la parcel·la del carrer Cabrera 13, incloent, en el seu cas, l’enderroc dels elements de condicionament de l’espai lliure actualment executats.

Tercer.- Donar audiència a l'interessat del present acord i de l'esmentat compte provisional, per un termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació del present acord, per què al·legui allò que consideri convenient a la seva defensa, d'acord amb el que disposa l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Quart..- Assabentar als interessats que hauran de facilitar l'accés a la seva finca per poder realitzar les tasques prèvies necessàries per a la redacció del projecte, i que el fet d'ocasionar algun impediment, per acció o per omissió, a l'execució serà considerat desobediència a l'autoritat, passant-se el tant de culpa al Jutjat d’instrucció corresponent per a la determinació de les responsabilitats penals en les que hagués pogut incórrer, d’acord amb l’establert als articles 326, 556 o 634 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, mitjançant la qual s’aprova el Codi Penal.

Cinquè.- Sol·licitar autorització judicial per a l’entrada en domicili, en el supòsit de negativa constatada de la persona interessada a consentir voluntàriament l’accés per part de l’empresa adjudicatària i/o serveis municipals, de conformitat amb l’article 96.3 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 8.6 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

L'Import esmentat 1815 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 023 16900 22799, Actuacions municipals subsidiàries (A) 39906.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

S'incorpora de nou a la sessió el regidor Sr. J. Angel Carcelén.

Via Pública

016. Aprovació de l'atorgament d'una llicència d'ocupació del l'ús del domini públic i llicència municipal per a la celebració d’un espectacle públic de caràcter extraordinari consistent en la celebració d'activitats culturals, a l'emplaçament de la plaça de la Bòbila, durant l'any 2014 i en horari diurn

Número d'expedient X173/2013/0070

VOTACIÓ: Per unanimitat dels membres presents s'acorda retirar aquest punt de l'ordre del dia.

017. Aprovació de la concessió de llicència municipal d'establiment obert al públic de caràcter no permanent desmuntable amb autorització d'ocupació de l'ús del domini públic, per la instal·lació de diverses atraccions, a l'emplaçament de la plaça Teresa Valls i Diví

Número d'expedient X326/2014/00014

VOTACIÓ: Per unanimitat dels membres presents s'acorda retirar aquest punt de l'ordre del dia.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

018. Aprovació de la rectificació de l'errada material del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del subministrament de tres vehicles nous en la modalitat d'arrendament (renting), sense opció de compra, aprovat per la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2014.

Número d'expedient N801/U860/2014/001

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió celebrada en data 10 de març de 2014 va aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de tres vehicles nous en la modalitat d'arrendament (renting), sense opció de compra (N801/U860/2014/001).

Atès que s'ha constatat una errada material en el plec de clàusules administratives particulars, concretament a la clàusula 11a., punt 9, al segon apartat d'Acreditació de la solvència tècnica, en el qual consta "Catàleg de les motocicletes amb descripció detallada de les especificacions i característiques de les motocicletes proposades, concretant de forma expressa el nivell d'equipament", essent el redactat correcte "Catàleg dels vehicles amb descripció detallada de les especificacions i característiques dels vehicles proposats, concretant de forma expressa el nivell d'equipament".

Atès que l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, estableix que les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els erros materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes;

D'acord amb el que estableixen els articles 157 i següents, del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Aprovar la rectificació de l'errada material del segon apartat d'Acreditació de la solvència tècnica, del punt 9 de la clàusula 11a. del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del subministrament de tres vehicles nous en la modalitat d'arrendament (renting), sense opció de compra, i modificar l'esmentat apartat en els següents termes:

On diu:

Catàleg de les motocicletes amb descripció detallada de les especificacions i característiques de les motocicletes proposades, concretant de forma expressa el nivell d'equipament.

Ha de dir:

Catàleg dels vehicles amb descripció detallada de les especificacions i característiques dels vehicles proposats, concretant de forma expressa el nivell d'equipament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades