Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 08:13:15 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 03/10/2014

Número d'expedient: N112-2014-10

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:40 AM

Hora final: 01:25 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

Vocals
Lluïsa Moret i Sabido

També assisteixen

Regidors/res
Olga García Piernas

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-09

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Planificació i Avaluació de polítiques públiques

002. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Federació d'Entitats Els Garrofers de Sant Boi per l'any 2014

Atès que la Federació d'Entitats Els Garrofers de Sant Boi té com a finalitat promocionar i dinamitzar la cultura popular i tradicional catalana, en l'àmbit de la infància, l'adolescència i la joventut, en relació al lleure i altres àmbits i essent la seva voluntat la de contribuir a establir unes bases sòlides pel desenvolupament de diferents accions incloses a diversos àmbits d'aquest Ajuntament per portar a terme durant l'exercici 2014.

Atès l'interès de l'Ajuntament de Sant Boi en contribuir a la realització de projectes i serveis per a la promoció i dinamització de la cultura tradicional i popular catalana, de l'àmbit d'infància, adolescència i joventut en relació al lleure en general.

Atès que al pressupost municipal hi ha prevista consignació suficient amb càrrec a les partides:

400 92403 48903 Conveni Federació Els Garrofers

982 23244 48904 Conveni Minicoope Federació Garrofers

982 23242 48905 Ludoteca Federació Garrofers

985 23233 48903 Conveni Casal Joves Casablanca Federació Garrofers

950 33801 48901 Suport Trobada de Dracs Federació Garrofers

950 33700 48912 Conveni Diables de Casablanca Federació Garrofers

Vist l'informe favorable emès pel cap del Departament de participació ciutadana i proximitat en data 6 de març de 2014

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una subvenció de 117.142,00 € a la Federació d'Entitats Els Garrofers de Sant Boi amb NIF ................ amb domicili al carrer Badajoz, 2 de Sant Boi de Llobregat, com aportació econòmica pel desenvolupament de diferents accions incloses a diversos àmbits de l'Ajuntament a portar a terme durant l'exercici 2014

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la Federació d'Entitats Els Garrofers de Sant Boi i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on es regulen les condicions i compromisos aplicables, de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TERCER: : Autoritzar la despesa i disposar una despesa de CENT DISSET MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS (117.142,00 €), a la Federació d'Entitats Els Garrofers de Sant Boi, per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb l'apartat segon dels Pactes del conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de 46.856,80€, La resta del pagament es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a l'Alcalde, Sr. Jaume Bosch per a la signatura del conveni de col·laboració objecte del present acord.

L'import esmentat 117.142,00€ s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:

400 92403 48903 Conveni Federació Els Garrofers 30.720,00€

982 23244 48904 Conveni Minicoope Federació Garrofers 30.000,00€

982 23242 48905 Ludoteca Federació Garrofers 30.000,00€

985 23233 48903 Conveni Casal Joves Casablanca Federació Garrofers 16.000,00€

950 33801 48901 Suport Trobada de Dracs Federació Garrofers 6.257,00€

950 33700 48912 Conveni Diables de Casablanca Federació Garrofers 4.165,00€

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Igualtat d'oportunitat

003. Aprovació de l'annex vinculat al conveni marc signat en data 15 de juliol 2011 entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient N664/U224/2011/015

Atès que en data 15 de juliol de 2011 es va signar un conveni marc per al desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment lingüístic amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per una vigència fins el 31 d'agost de 2015;

Atès que aquest conveni té vinculat un annex per tal de dur a terme la consecució de les accions previstes en el Pla d'Acolliment Lingüístic i que aquestes accions tenen una dotació pressupostària prevista en el pressupost municipal de l'any 2014;

Atès que l'annex núm. A861-00701-003-14 vinculat al conveni marc signat en data 15 de juliol de 2011 i codi C863-00701-025-11 hi ha previstes unes accions per al desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment lingüístic mitjançant l'organització de cursos de català durant el primer semestre d'aquest any 2014;

Atès que aquestes accions tenen un cost total de 11.100 euros i l'Ajuntament fa una aportació del 28'42% que suposa un total de 3.155 euros que s'han d'imputar a l'aplicació pressupostària 985 23220 46700 Conveni Consorci Normalització Linguística de l'exercici 2014;

Vist l'informe tècnic emès en data 27 de febrer de 2014 per la Cap de la Unitat d'Inclusió Social i Igualtat;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la signatura de l'annex vinculat al conveni marc signat en data 15 de juliol de 2011 entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Consorci per a la Normaltizació Lingüística que permeti desplegar el Pla d'Acolliment Lingüístic de Sant Boi per al primer semestre de 2014, amb l'objectiu d'afavorir la comprensió de la llengua catalana, la relació comunicativa i la integració de les persones immigrades en el context social, cultural i lingüístic de Sant Boi de Llobregat.

SEGON: Autoritzar la despesa i aprovar la posterior disposició i el reconeixement de l'obligació de la quantitat de tres mil cent cinquanta-cinc euros ( 3.155 euros).

El pagament de la despesa es farà efectiu en un únic pagament per transferència bancària.

TERCER: Facultar a l'Alcalde, Jaume Bosch Pugès per a la seva signatura.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Cultura

004. Aprovació inicial de les bases que han de regular l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de 8 espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/009

Atès que des del departament de Cultura de l'Ajuntament de Sant Llobregat es treballa per fomentar la participació d'entitats, associacions i partits polítics en activitats del Cicle Festiu com és la Festa Major;

Atès que entre d'altres, les finalitats bàsiques que es plantegen des del departament de Cultura són per una banda ordenar l'ús dels espais destinats a Bar de l'Envelat de Festa Major emplaçat a la Plaça de l'Agricultura de Sant Boi de Llobregat i, de l'altra, regular l'atorgament de llicències d'ocupació d'aquests espais, tot facilitant la concurrència pública de les entitats, associacions i partits polítics d'aquest municipi, i la valoració de les que són mereixedores de fer-ne ús;

Vistes les Bases que han de regular l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de 8 espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2014, document elaborat pels serveis tècnics d'aquest Ajuntament i informat favorablement pels Serveis Jurídics;

Vist l'informe tècnic emès pel cap del departament de Cultura i Cohesió, en data 18 de febrer de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/03/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar inicialment les Bases que han de regular l'atorgament de llicències d'ocupació temporal dels 8 espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2014, segons el document annex a aquest acord.

SEGON: Sotmetre a informació pública les bases particulars que han de regular l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de 8 espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2014, per un termini de vint dies hàbils, als efectes de presentació d'al.legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al.legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

TERCER: Aprovar la convocatòria pública per la presentació de les sol.licituds per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal dins l'Envelat de Festa Major 2013. El període de presentació de sol.licituds serà des del dia següent al de la publicació de les presents bases al BOP fins el dia 23 d'abril de 2013.

Aquesta convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al.legacions contra les bases aprovades, l'estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.

QUART: Nomenar la Comissió Técnica, com a órgan col.legiat encarregat de proposar l'atorgament de llicències, d'acord amb el que preveu la clàusula 7.2 de les Bases que estarà formada per:

Presidenta: La Regidora delegada de Cultura, Promoció del Turisme i Fires.

Secretari: Tècnic de Promoció Cultural de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Vocals: Cap de Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i tres tècnics; un tècnic de Promoció Cultural de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, un segon tècnic del departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i un altre tècnic del departament de Participació Ciutadana i Proximitat.

Les funcions d'aquesta Comissió són les que s'especifiquen a la clàusula 7.2.2. de les bases.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

005. Aprovació dels preus públics per a la inscripció als seminaris i tallers de Can Castells-Centre d'Art de l'exercici 2014.

Número d'expedient N943/U850/2014/002

Atès que els ens locals poden establir preus públics per la prestació dels serveis o la realització d'activitats de la competència de l'entitat local, d'acord amb el que estableix l'article 41 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;

D'acord amb l'article 47.1 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;

Vist l'informe tècnic emès pel Cap del Departament de Cultura i Cohesió en data 21 de febrer de 2014;

Vist l'informe tècnic-econòmic emès en data 25 de febrer de 2013;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar els preus públics per a la inscripció als seminaris i tallers de Can Castells-Centre d'Art de l'exercici 2014, següents:

- Preu inscripció seminaris/tallers per sessió: 5 euros

- Preu reduït inscripció seminaris/tallers per sessió: 2,50 euros

Podran gaudir del preu reduït aquells alumnes que facin activitats no gratuïtes a Can Castells-Centre d'Art, l'entitat Afoboi, els titulars del Carnet Jove, persones jubilades i persones en situació d'atur.

Per justificar que es troba en situació d'atur caldrà aportar el certificat emès per l'oficina de Treball de la Generalitat on es justifiqui aquesta situació i si es percep subsidi econòmic o no.

SEGON.- Publicar aquest acord segons el que estableix la normativa vigent.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

La regidora Sra. Olga Garcia Piernas abandona la sessió.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Infància, adolescència i familia

006. Aprovació de l'expedient, del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques particulars i de la convocatòria per a la contractació dels serveis de Casals d’Estiu Infantils de Sant Boi de Llobregat a adjudicar pel procediment obert

Número d'expedient N801/U224/2014/008

Vist l'informe tècnic de data 5 de març de 2014, emès a resultes del proveïment d'incoació d'expedient, segons el qual la contractació dels serveis de Casals d’Estiu Infantils de Sant Boi de Llobregat resta justificada en la seva conveniència i necessitat;

Atès el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament i informat favorablement per la Intervenció municipal;

Atès l'establert als articles 138 i 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment obert pel tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la conveniència, oportunitat i necessitat de portar a terme la contractació relativa als serveis de Casals d’Estiu Infantils d'acord amb l'informe tècnic de data 5 de març de 2014, que s'annexa al present acord.

SEGON: Aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació dels serveis de Casals d’Estiu Infantils de Sant Boi de Llobregat, que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari pel procediment obert, de conformitat amb la normativa aplicable.

TERCER: Convocar la contractació pel procediment obert, amb subjecció als plecs de clàusules particulars aprovats. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals, comptadors des de la data de la publicació de l'anunci del contracte al DOGC, per tal que els possibles interessats hi concorrin.

QUART: Aprovar l'autorització de la despesa per l'import màxim de CENT QUATRE MIL TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (104.035,80 €) dels quals VUITANTA-CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS (85.980 €) corresponen a la base i DIVUIT MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (18.055,80 €) són l'IVA.

CINQUÈ: Publicar l'anunci de licitació al DOGC i al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Boi, en la forma prevista a l'article 126 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

L'import esmentat 104.035,80 € s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostaria 982 23240 22609, Organització i gestió Casals Estiu (A) 34400.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

007. Aprovació de l'acta de PC núm. 6 i de la certificació d'obra núm. 4 (gener 2014), corresponents a les obres del POMO de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fases 1-A i 1-B

Número d'expedient N802/U633/2013/16

Atès que, en sessió de data 4 de març del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fase 1-A (X116/U633/2012/80), amb un pressupost d'execució per contracte de 161.876,99 € (IVA inclòs), promogut per l'Ajuntament i redactat per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 3 de maig del 2013, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que, en sessió de data 29 d'abril del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fase 1-B (X116/U633/2011/52), amb un pressupost d'execució per contracte de 247.260,05 € (IVA inclòs); havent-ne estat promogut per l'Ajuntament i redactat per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 28 de juny del 2013, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que, per decret de ponent delegat de data 5 d'agost del 2013, es va adjudicar el contracte menor de servei per a la direcció d'obra en missió completa de les obres de l'esmentat projecte (N805/U633/2013/26), a la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP, amb CIF ............, per un import de 21.719,50 € (IVA inclòs);

Atès que, en sessió de data 2 de setembre del 2013, la Junta de Govern Local, va adjudicar el contracte d'obres del Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fases 1-A i 1-B (N802/U633/2013/16), a l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, amb CIF ..........................., per un import de 322.647,63 € (IVA inclòs) i amb un termini d'execució material de 6 mesos;

Atès que, en sessió de data 9 de setembre del 2013, la Junta de Govern Local va nomenar els tècnics assignats per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP, per a l'exercici de les funcions de direcció facultativa, direcció executiva i coordinador en matèria de seguret i salut;

Atès que, en sessió de data 23 de setembre del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat i salut de les esmentades obres;

Atès que, en sessió de data 23 de desembre del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar les actes de preus contradictoris de l'1 al 5, corresponent a ajustos d'amidaments sense cap increment econòmic, així com la modificació del contracte;

Vista l'acta de preu contradictori núm. 6, de data 31 de gener del 2014, emesa per la direcció facultativa i l'empresa adjudicatària de les obres, que no comporta cap increment de costos;

Vista la certificació d'obra núm. 4 (gener 2014), emesa en data 26 de febrer del 2014 per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, en la qual consta el vistiplau del cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures;

Vist l'informe tècnic, de data 26 de febrer del 2014, emès per l'arquitecta municipal cap de la unitat d'Edificació i Qualitat de l'Espai Públic, justificatiu del preu contradictori núm. 6 que correspon a ajustos d'amidaments i que no suposa cap increment econòmic de l'obra, així com la corresponent modificació del contracte, d'acord amb la clàusula 13, del plec de clàusules administratives i tècniques particulars, i amb l'article 107 del text refós de la Llei de contractes del sector públic;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR l'acta de preu contradictori núm. 6 que correspon a ajustos d'amidaments i que no representa cap increment econòmic, així com la corresponent modificació del contracte, tal com es justifica en l'informe tècnic municipal de data 26 de febrer del 2014, de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fases 1-A i 1-B (N802/U633/2013/16), adjudicades a l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, amb CIF ..................................

SEGON- APROVAR la certificació d'obra núm. 4 (gener 2014) i el reconeixement de la seva obligació, corresponent a les esmentades obres, per un import de deu mil dos-cents trenta-sis euros amb quinze cèntims (10.236,15 euros, IVA inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i i subscrita per l'empresa Certis Obres i Serveis SAU.

TERCER- IMPUTAR l'import de 10.236,15 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 34212 63201 "RC/13-Actuació estadi de beisbol i softbol".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Patrimoni Immobiliari

008. Aprovació de la resolució del recurs de reposició presentat contra l'acord de la Junta de Govern Local de la sessió de data 4/11/2013.

Número d'expedient N750/2011/023. Fitxa de l'inventari 504. Plaça núm. 34

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 25/06/2012 es va aprovar l'adjudicació de les concessions demanials per cinquanta anys de 204 places d’aparcament de l’aparcament municipal Montserrat Roig als interessats, requerint-los perquè es personessin en la Secretaria General de l'Ajuntament en el termini de 30 dies, a comptar des de la notificació de l'esmentat acord, (prèvia concreció per telèfon de la data) per tal de formalitzar el document administratiu, segons la minuta aprovada en la mateixa sessió, i amb indicació que la no formalització del document de concessió administrativa per causes imputables als concessionaris, seria causa de resolució;

Atès que entre les places adjudicades hi era la següent:

* Plaça d’aparcament nº 34, amb referència cadastral 8984202DF1788D0034GR, adjudicada al Sr. ...................................... i a la Sra. ........................................ Import cànon 13.644,00 €. Signatura contracte pre-concessió 22/11/2005.

Atès que els esmentats adjudicataris no es van personar en aquest Ajuntament a signar el corresponent document de formalització de la respectiva concessió demanial, malgrat els requeriments efectuats;

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 4/11/2013 es va aprovar resoldre i deixar sense efecte l'adjudicació de la concessió demanial de la plaça d'aparcament núm. 34 de l'aparcament municipal de Montserrat Roig, atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 25/06/2012;

Atès que en data 28/02/2014, amb número de registre d'entrada 2013024419, el Sr. .............................................. i a la Sra. ..................................... van presentar recurs de reposició contra l'acord de data 4/11/2013, al·legant no haver entès el contingut de les comunicacions, sol·licitant que es deixi sense efectes l'acord impugnat;

Atès que en data 28/02/2014, el Sr. ...................................................... i a la Sra. ...................................................., després de posar-se al corrent del deute pendent de pagament van subscriure document administratiu de formalització de concessió demanial respecte a la plaça d'aparcament número 34 de l'aparcament municipal Montserrat Roig;

Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 3/03/2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

ESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. ............................................ i a la Sra. .........................................., contra l'acord de la Junta de Govern Local de la sessió de data 4/11/2013, en la que s'aprovava resoldre i deixar sense efecte l'adjudicació de la concessió demanial de la plaça d'aparcament núm. 34 de l'aparcament municipal de Montserrat Roig, atorgada per acord de Junta de Govern Local de data 25/06/2012, i en conseqüència revocar l'acord impugnat.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

009. Aprovació de la resolució del recurs de reposició presentat contra l'acord de la Junta de Govern Local de la sessió de data 4/11/2013.

Número d'expedient N750/2011/023. Fitxa de l'inventari 504. Plaça d'aparcament núm. 196 M. Roig

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 25/06/2012 es va aprovar l'adjudicació de les concessions demanials per cinquanta anys de 204 places d’aparcament de l’aparcament municipal Montserrat Roig als interessats, requerint-los perquè es personessin en la Secretaria General de l'Ajuntament en el termini de 30 dies, a comptar des de la notificació de l'esmentat acord, (prèvia concreció per telèfon de la data) per tal de formalitzar el document administratiu, segons la minuta aprovada en la mateixa sessió, i amb indicació que la no formalització del document de concessió administrativa per causes imputables als concessionaris, seria causa de resolució;

Atès que entre les places adjudicades hi era la següent:

* Plaça d’aparcament nº 196, amb referència cadastral 8984202DF1788D0198KU. Adjudicada al Sr. ........................................................ i a la Sra. .............................................. Import cànon 14.170,16 €. Signatura contracte pre-concessió 27/07/2007.

Atès que els esmentats adjudicataris no es van personar en aquest Ajuntament a signar el corresponent document de formalització de la respectiva concessió demanial, malgrat els requeriments efectuats;

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 4/11/2013 es va aprovar resoldre i deixar sense efecte l'adjudicació de la concessió demanial de la plaça d'aparcament núm. 196 de l'aparcament municipal de Montserrat Roig, atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 25/06/2012;

Atès que en data 27/11/2013, amb número de registre d'entrada 2013024419, el Sr. ..................................................... va presentar recurs de reposició contra l'acord de data 4/11/2013, al.legant motius familiars greus i sol.licitant que es deixi sense efectes l'acord impugnat;

Atès que en data 28/02/2014, el Sr. ............................................ i la Sra. ..................................................., després de posar-se al corrent del deute pendent de pagament van subscriure document administratiu de formalització de concessió demanial respecte a la plaça d'aparcament número 196 de l'aparcament municipal Montserrat Roig;

Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 3/03/2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr.............................................., amb DNI ........................, contra l'acord de la Junta de Govern Local de la sessió de data 4/11/2013, en la que s'aprovava resoldre i deixar sense efecte l'adjudicació de la concessió demanial de la plaça d'aparcament núm. 196 de l'aparcament municipal de Montserrat Roig, atorgada per acord de Junta de Govern Local de data 25/06/2012, i en conseqüència revocar l'acord impugnat.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

010. Aprovació de la resolució del recurs de reposició presentat contra l'acord de la Junta de Govern Local de la sessió de data 4/11/2013.

Número d'expedient N750/2011/023. Fitxa de l'inventari 504. Plaça d'aparcament núm. 35 M. Roig

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 25/06/2012 es va aprovar l'adjudicació de les concessions demanials per cinquanta anys de 204 places d’aparcament de l’aparcament municipal Montserrat Roig als interessats, requerint-los perquè es personessin en la Secretaria General de l'Ajuntament en el termini de 30 dies, a comptar des de la notificació de l'esmentat acord, (prèvia concreció per telèfon de la data) per tal de formalitzar el document administratiu, segons la minuta aprovada en la mateixa sessió, i amb indicació que la no formalització del document de concessió administrativa per causes imputables als concessionaris, seria causa de resolució;

Atès que entre les places adjudicades hi era la següent:

* Plaça d’aparcament nº 35, amb referència cadastral 8984202DF1788D0034GR, adjudicada al Sr. .......................................... Import cànon 13.644,00 €. Signatura contracte pre-concessió 22/11/2005.

Atès que l'esmentat adjudicatari no es va personar en aquest Ajuntament a signar el corresponent document de formalització de la respectiva concessió demanial, malgrat els requeriments efectuats;

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 4/11/2013 es va aprovar resoldre i deixar sense efecte l'adjudicació de la concessió demanial de la plaça d'aparcament núm. 35 de l'aparcament municipal de Montserrat Roig, atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 25/06/2012;

Atès que en data 28/02/2014, amb número de registre d'entrada 2013024419, el Sr. ............................................ va presentar recurs de reposició contra l'acord de data 4/11/2013, al·legant no haver entès el contingut de les comunicacions, sol·licitant que es deixi sense efectes l'acord impugnat;

Atès que en data 28/02/2014, el Sr. ..........................................., després de posar-se al corrent del deute pendent de pagament, va subscriure document administratiu de formalització de concessió demanial respecte a la plaça d'aparcament número 35 de l'aparcament municipal Montserrat Roig;

Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 3/03/2014,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. .............................................., contra l'acord de la Junta de Govern Local de la sessió de data 4/11/2013, en la que s'aprovava resoldre i deixar sense efecte l'adjudicació de la concessió demanial de la plaça d'aparcament núm. 35 de l'aparcament municipal de Montserrat Roig, atorgada per acord de Junta de Govern Local de data 25/06/2012, i en conseqüència revocar l'acord impugnat.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Llicències de Medi Ambient

011. Aprovació del requeriment al segon classificat per a les concessions demanials per a la col·locació i explotació de sis estructures verticals publicitàries a diversos espais de domini públic de Sant Boi de Llobregat, per no haver presentat el primer classificat la documentació requerida

Número d'expedient X332-2013-003

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 14 d'octubre de 2013, s'acordà aprovar definitivament el plec de bases que regirà l'atorgament de concessions demanials per a la col·locació i explotació de sis estructures verticals publicitàries a diversos espais de domini públic de Sant Boi de Llobregat , que incorpora les modificacions derivades als efectes de l'estimació de les al·legacions presentades;

Atès que en data 3 de desembre de 2013 es reuneix la mesa de contractació que proposa la classificació de les empreses presentades a la licitació i que ha elaborat proposta favorable a l'empresa Soportes y Medianeras, SL;

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2013, notificat en data 24 de gener de 2014, es va aprovar la classificació obtinguda per les empreses admeses a la licitació i es va requerir a l'empresa Soportes y Medianeras, SL, per ser la que ha obtingut millor classificació de totes les presentades per què dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti la següent documentació:

a) Certificat o document de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en què consti que ha presentat les declaracions tributàries exigides a l’article 13 del Reial Decret 1081/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. A l’efecte que el licitador acrediti que es troba al corrent del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques, cal que aporti la documentació següent:

- Si el licitador és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i està obligat a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.

-Si el concurrent es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 82 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.

b) Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditant que l’empresa concurrent es troba al corrent de les seves obligacions. Aquest Certificat haurà d'estar datat durant l’any anterior a la data de presentació de la documentació.

c) El document acreditatiu d'haver constituït la garantia que es detalla a la clàusula 11.2. per import de 20.000 euros.

d) Justificant de disposar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada de l’activitat objecte de la concessió, per un import mínim de 600.000 €.

Atès que, segons diligència de la cap de la Unitat d'arxiu i documentació de data 17 de febrer de 2014, l'empresa Soportes y Medianeras, SL, no ha presentat la documentació requerida;

Atès que la clàusula 10 del plec de bases ja disposava que en el cas que no es complimentés adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendria que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en tot cas a demanar la mateixa documentació al licitador següent per ordre en que hagin quedat classificades, fet que també es feia constar en l'acord esmentat de 23 de desembre de 2013;

D'acord amb l'establert a l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Entendre que l'empresa Soportes y Medianeras, SL, ha retirat la seva oferta, en tant que no ha presentat la documentació requerida dins del termini atorgat a l'efecte, segons consta a la relació de fets del present acord;

SEGON.- Requerir a l'empresa BCN 2004 Comunicació Exterior, SLU, per ser la segona empresa que ha obtingut la millor classificació de totes les presentades, perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti la següent documentació:

a) Certificat o document de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en què consti que ha presentat les declaracions tributàries exigides a l’article 13 del Reial Decret 1081/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. A l’efecte que el licitador acrediti que es troba al corrent del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques, cal que aporti la documentació següent:

- Si el licitador és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i està obligat a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.

-Si el concurrent es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 82 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.

b) Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditant que l’empresa concurrent es troba al corrent de les seves obligacions. Aquest Certificat haurà d'estar datat durant l’any anterior a la data de presentació de la documentació.

c) El document acreditatiu d'haver constituït la garantia que es detalla a la clàusula 11.2. per import de 20.000 euros.

d) Justificant de disposar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada de l’activitat objecte de la concessió, per un import mínim de 600.000 €.

Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es requerirà al tercer classificat, aprovat en l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2013.

TERCER.- Notificar el present acord a les empreses presentades, de conformitat amb allò previst a l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;

QUART.- Publicar el present acord a la web municipal -perfil del contractant i de conformitat amb allò establert a l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

012. Aprovació de les bases que regiran el procediment d'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació d'una caseta per a la venda de gelats i de la seva convocatòria

Número d'expedient X332-2014-0002

VOTACIÓ: Per unanimitat dels membres presents s'acorda retirar aquest punt de l'ordre del dia.

Seguretat Ciutadana

013. Autoritzar la disposició de la despesa a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis Sant Boi, S.A. per la gestió del Servei d'Operadors del Centre Control de Serveis del Servei Local de Seguretat a l'any 2014

Número d'expedient N804-520/2014-002

Atès que, d'acord amb l'objecte social de CORESSA, aquesta prestarà aquells serveis o activitats econòmiques que li siguin encomanats o encarregats per la Corporació Municipal, tenint en compte que l'esmentada empresa suposa una de les formes de gestió directa prevista a la normativa local aplicable.

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en la sessió del dia 16 de gener de 2006 va aprovar encarregar a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi de Llobregat, SA (CORESSA), la prestació del servei d'operadors del Centre de Control del Servei del Servei Local de Seguretat, a partir del dia 11 de febrer de 2006, i va aprovar, així mateix, les condicions en què s'havia de realitzar el servei;

Vist l'informe per a la gestió del Centre de Control Local de seguretat a l'any 2014 presentat per l'empresa municipal CORESSA, en data 4 de febrer de 2014, on consten les condicions de prestació del servei, la proposta d'organització i el pressupost de despeses del servei previst per l'any 2014 per un import total de 222.385 euros;

Vist l'informe favorable del Cap del Servei Local de Seguretat emès en data 20 de febrer de 2014;

Atès que al pressupost municipal 2014 hi figura l'aplicació pressupostària 520 13201 22701 (Contractació Servei Centre Control de Serveis), per import de 222.385,00€ (dos-cents vint-i-dos mil tres-cents vuitanta-cinc euros);

Atès el que estableix l'article 4.1.n) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que exclou de l'àmbit d'aplicació de la Llei de contractes els negocis jurídics en virtut dels quals s'encarregui a una entitat que, de conformitat amb el que assenyala l'article 24.6, del mateix Reial decret legislatiu, tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d'aquest, la realització d'una determinada prestació;

Atès el que preveu l'article 188 del Reglament d'Obres activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Aprovar l'autorització i la disposició de la despesa per l'import de dos-cents vint-i-dos mil tres-cents vuitanta-cinc euros (222.385€), a favor de la l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi de Llobregat, SA (CORESSA), amb CIF ....................., per la gestió del Servei d'Operadors del Centre Control de Serveis del Servei Local de Seguretat a l'any 2014, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 520 13201 22701 (Contractació Servei Centre Control de Serveis).

El pagament a l'empresa municipal CORESSA s'efectuarà mitjançant l'aprovació del reconeixement de l'obligació de les factures presentades prèviament i conformades pels tècnics municipals.

L'Import esmentat 222385 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 520 13201 22701, Contractació Servei Centre Control de Serveis.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Salut Pública

014. Aprovació de l'adjudicació, mitjançant procediment obert, per a la contractació del Servei de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions municipals

Número d'expedient N805/U972/2013/012

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi, en sessió de data 10 de desembre de 2013, va aprovar l'expedient i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i els seus annexos, que regeixen la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions municipals per a l'any 2014 sense possibilitat de pròrrogues i es va convocar la seva contractació i que la mateixa Junta també va autoritzar la despesa per l'import màxim total de 44.429,03 € IVA inclòs, que s'imputarà a les següents aplicacions pressupostàries previstes al pressupost de 2014:

- 33.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 972 31303 22605 "Control i prevenció de la Legionel.la"

- 5.454,45 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 670 32210 21200 "Manteniment instal·lacions escoles"

- 2.254,72 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 670 34214 21200 "Manteniment Camps de Futbol"

- 401,16 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 670 34201 21200 "Manteniment instal·lacions Poliesportiu Parellada"

- 401,16 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 670 34202 21200 "Manteniment instal·lacions Poliesportiu Massallera"

- 401,16 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 670 34203 21200 "Manteniment instal·lacions Poliesportiu l'Olivera"

- 401,16 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 670 23000 21200 "Manteniment dependències Serveis Socials"

- 401,16 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 670 32101 21200 "Manteniment jardineria Escola Bressol La Marta"

- 401,16 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 670 32102 21200 "Manteniment jardineria Escola Bressol La Mercè"

- 401,16 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 670 32103 21200 "Manteniment jardineria Escola Bressol La Susa"

- 802,33 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 670 34212 21200 "Manteniment instal·lacions Estadi de Beisbol"

- 109,41 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 670 34216 21200 "Manteniment piscina La Muntanyeta";

Atès que en data 24 de febrer de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la classificació obtinguda per les empreses presentades a la licitació per a la contractació del Servei de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions municipals, mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb la valoració de la proposició efectuada per la Comissió Tècnica de Contractació que va tenir lloc el dia 20 de febrer de 2014, així com requerir a l'empresa Legiservice mantenimiento, limpieza i desinfección SL, amb NIF ........................, per ser la que ha obtingut millor classificació de totes les presentades, perquè presentés el document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per un import de mil set-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta-sis cèntims (1.755,86 €), corresponents al 5% de l'import de l'oferta, així com el certificat de situació de cotització de la Seguretat Social i certificat de l'agència tributària;

Atès que l'empresa Legiservice mantenimiento, limpieza i desinfección SL, ha efectuat l'ingrés en efectiu de la garantia definitiva en data 5 de març de 2014 i que en la mateixa data ha presentat la documentació requerida al Registre General d'Entrada;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

Atès l'establert a l’article 169 a 174 i 176 a 178 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'adjudicació del contracte per a la prestació del Servei de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions municipals, a l'empresa Legiservice mantenimiento, limpieza i desinfección SL, amb NIF ............................, domiciliada al C/ Aribau, 168 1r1a, 08036 Barcelona, segons proposta elevada per la Mesa de Contractació de data 20 de febrer de 2014.

SEGON.- Disposar la despesa per l'import màxim de quaranta-un mil cinc-cents set euros amb seixanta-un cèntims (41.507,61 euros), dels quals trenta-quatre mil tres-cents tres euros amb vuitanta-un cèntims (34.303,81 euros) corresponen a la base i set mil dos-cents tres euros amb vuitanta cèntims (7.203,80 euros) corresponen a l'IVA, que s'imputarà amb càrrec a les següents aplicacions del pressupost municipal vigent:

972 31303 22700 "Control i prevenció de la Legionel.la" 31.561,11 €

670 32210 21200 "Manteniment instal·lacions escoles" 4.742,38 €

670 34214 21200 "Manteniment Camps de Futbol" 1.960,37 €

670 34201 21200 "Manteniment instal·lacions Poliesportiu Parellada" 348,79 €

670 34202 21200 "Manteniment instal·lacions Poliesportiu Massallera" 348,79 €

670 34203 21200 "Manteniment instal·lacions Poliesportiu l'Olivera" 348,79 €

670 23000 21200 "Manteniment dependències Serveis Socials" 348,79 €

670 32100 21200 "Manteniment instal·lacions Escoles Bressol" 1.046,37 €

670 34212 21200 "Manteniment instal·lacions Estadi de Beisbol" 697,59 €

670 34216 21200 "Manteniment piscina La Muntanyeta". 104,63 €

El pagament de les factures es farà efectiu mitjançant transferència bancària, una vegada conformades pels tècnics municipals.

TERCER .- Alliberar les quantitat següents de les corresponents aplicacions pressupostàries:

972 31303 22700 "Control i prevenció de la Legionel.la" 1.438,89 €

670 32210 21200 "Manteniment instal·lacions escoles" 712,07 €

670 34214 21200 "Manteniment Camps de Futbol" 294,35 €

670 34201 21200 "Manteniment instal·lacions Poliesportiu Parellada" 52,37 €

670 34202 21200 "Manteniment instal·lacions Poliesportiu Massallera" 52,37 €

670 34203 21200 "Manteniment instal·lacions Poliesportiu l'Olivera" 52,37 €

670 23000 21200 "Manteniment dependències Serveis Socials" 52,37 €

670 32100 21200 "Manteniment instal·lacions Escola Bressol La Marta" 157,11 €

670 34212 21200 "Manteniment instal·lacions Estadi de Beisbol" 104,74 €

670 34216 21200 "Manteniment piscina La Muntanyeta". 4,78 €

TOTAL 2.921,42 €

que corresponent a la diferència entre la previsió inicial autoritzada (44.429,03€) i la finalment disposada (41.507,61€).

QUART.- Notificar a l'adjudicatari el present acord i requerir-lo perquè, dins el termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte d'acord amb l'article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

CINQUÈ.- Facultar al Tinent d'Alcalde, regidor delegat de Medi Ambient i Entorn Natural i Salut Pública, Sr. Josep Puigdengolas Torres, perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

SISÈ.- Notificar el present acord a la resta de licitadors de conformitat amb allò previst a l'article 151 del real decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Serveis de Ciutat

015. Aprovació de l'autorització i la disposició a favor de la Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA), per la gestió del servei de cementiri municipal, durant l'any 2014.

Número d'expedient N805/U670/2014/027

Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de data 26 de novembre de 2012 va aprovar l'encàrrec a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), de la gestió del servei públic del cementiri municipal (operacions d'enterrament, exhumació, trasllat de restes i neteja del recinte);

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Aprovar l'autorització i la disposició de la despesa a favor de la Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA), per la gestió del servei de cementiri municipal durant l'any 2014, per un import de cent deu mil cinquanta-vuit euros (110.058,00 .-euros).

L'Import esmentat 110058 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 670 16400 22704, Serveis del cementiri municipal.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

016. Aprovació dels plecs de condicions que regeixen l'encomana de gestió de diversos serveis al municipi, durant l'any 2014 i aprovació de l'autorització i la disposició de la despesa a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), per la gestió dels mateixos serveis.

Número d'expedient N805/U670/2014/029

Atès que el Ple Municipal, en sessió de data 3 de novembre de 1989, va acordar encomanar i adscriure el servei de recollida de residus sòlids urbans i la neteja viària, així com la gestió d'aquests serveis a l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA);

- Servei de neteja viària

- Servei de neteja de grafitis de façanes (tant públiques com privades) i dels espais de titularitat municipal

- Servei de recollida de fracció orgànica dels residus municipals

- Servei de recollida de residus sòlids (fracció rebuig) municipals

- Servei de neteja dels edificis i dependències municipals

- Servei de gestió de la deixalleria municipal

- Servei de transport de runes i restes vegetals

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar els plecs de condicions que regeixen l'encomana de gestió de diversos serveis al municipi, durant l'any 2014.

SEGON: Aprovar l'autorització i la disposició de la despesa a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), per la gestió dels següents serveis al municipi, durant l'any 2014, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent que s'indiquen:

- Servei de neteja viària, per import de 2.293.916,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 16300 22710 "Neteja viària".

- Servei de neteja de façanes (tant públiques com privades) i dels espais de titularitat municipal, per import de 54.070,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 16300 22730 "Neteja façanes".

- Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram, per import de 122.120,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 16100 25000 "Manteniment i millora xarxa de clavegueram".

- Servei de gestió de la deixalleria municipal, per import de 64.094,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 16200 22760 "Gestió deixalleria".

- Servei de gestió de la mini deixalleria municipal, per import de 16.381,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 16200 22770 "Gestió Mini Deixalleria".

- Servei de transport de runes i restes vegetals, per import de 54.558,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 16200 22750 "Transport de runes i mobles"-

- Servei de recollida de residus sòlids urbans (fracció rebuig), per import de 1.243.501,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 16200 22720 "Recollida residus sòlids urbans".

- Servei de recollida selectiva de residus orgànics, per import de 424.271,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 16200 22730 "Recollida selectiva residus orgànics".

- Servei de neteja d'escoles públiques, per import de 1.185.409,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 32210 22710 "Neteja escoles públiques".

- Servei de neteja del Museu Can Barraquer, per import de 15.475,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 33300 22700 "Neteja Museu Can Barraquer".

- Servei de neteja de l'Escola de Música, per import de 23.447,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 33403 22700 "Neteja Escola de Música".

- Servei de neteja de Can Castells, per import de 28.078,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 33404 22700 "Neteja Can Castells".

- Servei de neteja de l'Emissora municipal, per import de 9.021,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 49103 22700 "Neteja Emissora municipal".

- Servei de neteja de diverses dependències municipals, per import de 380.020,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 92080 22700 "Neteja dependències municipals".

- Servei de neteja dels casals de barri, per import de 287.881,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 92400 22700 "Neteja casals de barri".

- Servei de neteja de la Biblioteca M. Aurèlia Capmany, per import de 16.473,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 33200 22700 "Neteja biblioteca M. Aurèlia Capmany".

- Servei de neteja de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, per import de 68.112,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 33201 22700 "Neteja biblioteca J. Rubió i Balaguer".

- Servei de neteja dels casals d'avis, per import de 36.555,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 670 23201 22700 "Neteja casals d'avis".

El pagament dels esmentats serveis s'efectuarà mitjançant prèvia presentació de notes de càrrec mensuals, que aniran a càrrec de les corresponents aplicacions pressupostàries.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

017. Aprovació del plec de condicions que regeix l'encàrrec del servei de neteja del Parc del Saló Central de Sant Boi de Llobregat, de l'encàrrec de l'esmentat servei durant l'any 2014 a favor de l'empresa IGUALSSOM, SRL, i aprovació de l'autorització i la disposició de la despesa a favor de l'empresa Igualssom, SRL.

Número d'expedient N805/U670/2014/026

Atès que l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), en sessió de Junta General de data 21 d'abril de 2008, va prendre l'acord, entre d'altres d'aprovar la constitució i els Estatuts del Centre Especial de Treball, IGUALSSOM, SRL;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'encàrrec de prestació del servei de neteja del Parc del Saló Central de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2014, així com el plec de condicions que el regeix, a la societat Igualssom, SRL, amb CIF .....................

L'Import esmentat 17660,5 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 670 16300 22710, Neteja viària.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

018. Aprovació del plec de condicions que regeix l'encàrrec del servei de neteja de Can Massallera, de l'encàrrec de l'esmentat servei durant l'any 2014 a favor de l'empresa IGUALSSOM, SRL, i aprovació de l'autorització i la disposició de la despesa a favor de l'empresa Igualssom, SRL.

Número d'expedient N805/U670/2014/025

Atès que l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), en sessió de Junta General de data 21 d'abril de 2008, va prendre l'acord, entre d'altres d'aprovar la constitució i els Estatuts del Centre Especial de Treball, IGUALSSOM, SRL;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'encàrrec de prestació del servei de neteja de Can Massallera, durant l'any 2014, així com el plec de condicions que el regeix, a la societat Igualssom, SRL, amb CIF ..............................

L'Import esmentat 123028 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 670 92400 22710, Neteja Can Massallera.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

019. Aprovació del plec de condicions que regeix l'encomana de gestió del servei de recollida selectiva de residus comercials, durant l'any 2014 i aprovació de l'autorització i la disposició de la despesa a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), per la gestió del mateix servei.

Número d'expedient N805/U670/2014/030

Atès que el Ple Municipal, en sessió de data 3 de novembre de 1989, va acordar encomanar i adscriure el servei de recollida de residus sòlids urbans i la neteja viària, així com la gestió d'aquests serveis a l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA);

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'encomana de gestió del servei de recollida selectiva de residus comercials, durant l'any 2014, així com el plec de condicions que el regeix, a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), amb CIF ............................

L'Import esmentat 466440 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 670 16200 22710, Recollida selectiva residus comercials (A) 30300.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

020. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2014 (Fases 1 a 4).

Número d'expedient X116/U670/2014/001

Vist el Projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2014 (X116/U670/2014/001), promogut per l'Ajuntament i redactat per la Unitat Tècnica de Suport del Servei de Serveis Municipals, amb un pressupost d'execució per contracte d'un milió sis mil dos-cents set euros amb cinquanta cèntims (1.006.207,50 .-euros) (IVA inclòs);

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- Aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2014 (Fases 1 a 4) (X116/U670/2014/001), redactat per la Unitat Tècnica de Suport del Servei de Serveis Municipals, amb un pressupost d'execució per contracte d'un milió sis mil dos-cents set euros amb cinquanta cèntims (1.006.207,50 .-euros) (IVA inclòs);

El termini d'execució de les obres s'estableix en 14 dies de calendari per fase.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

021. Aprovació de la incoació de l'expedient, del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques particulars i del plec de bases complementari, de la convocatòria per a la contractació dels treballs de jardineria a diferents equipaments i espais públics, amb compliment del contingut d'un programa específic d'inserció de persones amb discapacitat del municipi.

Número d'expedient N805/U670/2014/023

Vist l'informe tècnic de data 4 de març de 2014, emès a resultes del proveïment d'incoació d'expedient, segons el qual resta justificada la conveniència i necessitat de la contractació dels treballs de jardineria a diferents equipaments i espais públics, amb compliment del contingut d'un programa específic d'inserció de persones amb discapacitat del municipi, durant el període de 3 anys;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la incoació de l'expedient, del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques particulars i del plec de bases complementari, per a la contractació dels treballs de jardineria a diferents equipaments i espais públics, amb compliment del contingut d'un programa específic d'inserció de persones amb discapacitat del municipi, durant el període de 3 anys, que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari en la modalitat de procediment obert, de conformitat amb la normativa aplicable.

Exercici 2014: la quantitat de 63.736,75 € (IVA inclòs)

Exercici 2015: la quantitat de 109.263,00 € (IVA inclòs)

Exercici 2016: la quantitat de 109.263,00 € (IVA inclòs)

Exercici 2017: la quantitat de 45.526,25 € (IVA inclòs)

L'aprovació d'aquest acord resta condicionada a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

S'incorpora a la sessió la regidora Sra. Lluïsa Moret.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

022. Aprovació de la incoació de l'expedient i dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de set motocicletes noves en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari.

Número d'expedient N801/U860/2014/003

Vist l'informe tècnic de data 28/01/2014, emès a resultes del proveïment d'incoació d'expedient, segons el qual l'esmentada contractació de subministrament de set motocicletes noves en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, per a quatre anys, resta justificada en la seva conveniència i necessitat;

Atès el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir aquesta licitació, elaborats per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament i informats favorablement per la Intervenció municipal;

D'acord amb el que estableixen els articles 157 i següents, del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, el contracte s'adjudicarà pel procediment obert i per tramitació i ordinària;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer: Aprovar la incoació de l'expedient i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de set motocicletes noves en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, per a quatre anys, que es durà a terme mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, de conformitat amb la normativa aplicable.

Segon: Convocar la licitació mitjançant procediment obert, amb subjecció als plecs de clàusules particulars aprovats. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de licitació del contracte al DOGC, per tal que els possibles interessats hi concorrin.

Tercer: Autoritzar la despesa plurianual per l'import màxim de cent cinquanta-tres mil sis-cents setanta euros (153.670 euros), dels quals cent vint-i-set mil euros (127.000 euros) són la base i vint-i-sis mil sis-cents setanta euros (26.670 euros) l'IVA. El pagament s'imputarà als exercicis respectius tal i com s'indica a continuació:

Exercici 2014 (8 mesos): un import de 25.611,67 € (IVA inclòs)

Exercici 2015: un import de 38.417,50 € (IVA inclòs)

Exercici 2016: un import de 38.417,50 € (IVA inclòs)

Exercici 2017: un import de 38.417,50 € (IVA inclòs)

Exercici 2018 (4 mesos): un import de 12.805,83 € (IVA inclòs)

El crèdit necessari per atendre el pagament s'imputarà a l'aplicació pressupostària 860.13200.20400 "Renting vehicles Policia Municipal" del pressupost de despeses d'aquest Ajuntament per a l'any 2014 i a les aplicacions pressupostàries dels successius exercicis que es consignin.

Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l'article 174, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

L'aprovació d'aquest acord resta condicionada a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent i el compliment de l'estabilitat del pressupost.

Quart: Publicar l'anunci de la licitació al DOGC i a la web municipal -perfil del contractant-, en la forma prevista a l'article 142 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

023. Aprovació de la incoació de l'expedient i dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de tres vehicles nous en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari.

Número d'expedient N801/U860/2014/001

Vist l'informe tècnic de data 28/01/2014, emès a resultes del proveïment d'incoació d'expedient, segons el qual l'esmentada contractació de subministrament de tres vehicles nous en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, per a quatre anys, resta justificada en la seva conveniència i necessitat;

Atès el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir aquesta licitació, elaborats per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament i informats favorablement per la Intervenció municipal;

D'acord amb el que estableixen els articles 157 i següents, del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, el contracte s'adjudicarà pel procediment obert i per tramitació i ordinària;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/03/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer: Aprovar la incoació de l'expedient i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de tres vehicles nous en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, per a quatre anys, que es durà a terme mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, de conformitat amb la normativa aplicable.

Segon: Convocar la licitació mitjançant procediment obert, amb subjecció als plecs de clàusules particulars aprovats. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de licitació del contracte al DOGC, per tal que els possibles interessats hi concorrin.

Tercer: Autoritzar la despesa plurianual per l'import màxim de cent cinquanta-set mil tres-cents euros (157.300 euros), dels quals cent trenta mil euros (130.000 euros) són la base i vint-i-set mil tres-cents euros (27.300 euros) l'IVA. El pagament s'imputarà als exercicis respectius tal i com s'indica a continuació:

Exercici 2014 (7 mesos): un import de 22.939,58 € (IVA inclòs)

Exercici 2015: un import de 39.325 € (IVA inclòs)

Exercici 2016: un import de 39.325 € (IVA inclòs)

Exercici 2017: un import de 39.325 € (IVA inclòs)

Exercici 2018 (5 mesos): un import de 16.385,42 € (IVA inclòs)

El crèdit necessari per atendre el pagament s'imputarà a l'aplicació pressupostària 860.13200.20400 "Renting vehicles Policia Municipal" del pressupost de despeses d'aquest Ajuntament per a l'any 2014 i a les aplicacions pressupostàries dels successius exercicis que es consignin.

Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l'article 174, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

L'aprovació d'aquest acord resta condicionada a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent i el compliment de l'estabilitat del pressupost.

Quart: Publicar l'anunci de la licitació al DOGC i a la web municipal -perfil del contractant-, en la forma prevista a l'article 142 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari dóna compte de la sentència núm. 9/2014 dictada el 10 de gener de 2014, pel Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, que desestima el recurs interposat pel Sr. ........................ contra l'acord de la Junta de Govern de data 13 de desembre de 2010, que no admet a tràmit la sol·licitud de revisió d'ofici de la llicència d'obres atorgada per acord de la Junta de Govern de 23 de gener de 2006, relativa a la construcció d'edifici unifamiliar de 12 habitatges, un habitatge unifamiliar i aparcament per 36 vehicles dins l'àmbit del polígon d'actuació urbanística núm. 7, discontinu (Miquel cantonada Ramon Estruch i Can Pinyol).


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades