Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:16:55 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 03/03/2014

Número d'expedient: N112-2014-09

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:44 AM

Hora final: 12:23 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

Vocals
Lluís Pérez Gutiérrez i Josep Puigdengolas Torres

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-08

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Cultura

002. Aprovació de la classificació de l'empresa admesa al procediment obert per l’atorgament de la concessió del servei públic “Cinemes Can Castellet” i per l’adjudicació del contracte d’arrendament del local situat al carrer Jaume I núm. 32.

Número d'expedient N801/U224/2012/040

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en sessió de 10 de juny de 2013, va aprovar inicialment del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques per l’atorgament de la concessió del servei públic “Cinemes Can Castellet” i per l’adjudicació del contracte d’arrendament del local situat al carrer Jaume I, núm. 32, mitjançant procediment obert.

Atès que el punt Segon de l’acord de 10 de juny de 2013 acordava sotmetre a informació pública el plec esmentat, per un termini de vint dies hàbils, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació d’al·legacions i considerar aprovat definitivament el plec si durant el termini d'informació pública no es formulen al·legacions ni reclamacions

Atès que l’acord de 10 de juny de 2013 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 25 de juny de 2013 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 28 de juny de 2013.

Atès que segons Diligència de data 10 d’agost de 2013, signada per la Cap de la unitat d’Arxiu i Documentació, no s’ha registrat cap document referent a al·legacions o reclamacions dins del termini establert a l’aprovació inicial de l’expedient.

Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en sessió de 21 d'octubre de 2013, va aprovar la convocatòria de la licitació mitjançant el procediment obert per l’atorgament de la concessió del servei públic “Cinemes Can Castellet” i per l’adjudicació del contracte d’arrendament del local situat al carrer Jaume I núm. 32.

Atès que l'esmentat acord va ser publicat al DOGC núm. 6495 de data 6 de novembre de 2013;

Vista la proposta presentada per l'empresa PICKING SPI, SL

Atès que, en data 18 de desembre de 2013, la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura del sobre número 2 i es va lliurar la documentació als serveis tècnics municipals als efectes de valorar aquesta documentació;

Atès que en data 28 de gener de 2014, la Mesa de Contractació va realitzar la lectura de la valoració assignada a la documentació continguda al sobre núm. 2 i va procedir a l'obertura pública de les pliques econòmiques;

Vist l’informe tècnic emès pel Cap del Departament de Cultura i Cohesió, de data 13 de febrer de 2014;

Vista l’acta de la Mesa de Contractació que va tenir lloc el dia 18 de febrer de 2014, que proposa adjudicar el contracte a l’empresa PICKING SPI, SL ;

Atesa la regulació prevista als articles 138 i següents i als articles 275 i següents del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic;

Atesa la regulació del contracte de gestió de servei públic establerta als articles 228 a 265 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;

Atès que, correspon a la Junta de Govern Local l’atorgament de la concessió de la gestió del servei públic de Cinemes “Can Castellet” i l’adjudicació del contracte d’arrendament, d’acord amb l’establert a les Disposicions Addicional Segona del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic i a l’acord de delegació del Ple de data 30 de juny de 2011 publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 135 de data 19 de juliol de 2011.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/02/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la classificació obtinguda per l'empresa que ha presentat la seva oferta a la licitació per l’atorgament de la concessió del servei públic “Cinemes Can Castellet” i per l’adjudicació del contracte d’arrendament del local situat al carrer Jaume I núm. 32. d'acord amb la valoració de la proposició efectuada pels tècnics municipals. La puntuació atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establertes a la clàusula 5.4 ha estat la següent:

-PICKING SPI, SL: 52.60 punts.

Segon.- Requerir a l’empresa PICKING SPI, SL, amb CIF ......................., per ser la que ha obtingut millor classificació de totes les presentades, perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d’aquest requeriment presenti el document acreditatiu d’haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per un import de dinou mil dos-cents euros (19.200 €), corresponents al 5% de l’import de l’oferta (IVA exclòs), i la quantitat de sis mil quatre-cents cinquanta dos euros amb setze cèntims (6.452,16 €), en efectiu mitjançant xec nominatiu a favor de l'Ajuntament, en concepte de fiança com a adjudicatari del contracte de lloguer del local comercial, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i de disposar efectivament dels mitjans compromesos a l’execució del contracte.

Tercer.- Notificar el present acord a les empreses presentades i publicar-lo a la web municipal -perfil del contractant-, de conformitat amb allò previst a l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

S'incorporen a la sessió els regidors Luís Pérez i Josep Puigdengolas.

003. Aprovació del pagament a la comunitat de propietaris del carrer de Viladecans, número 19 de la indemnització derivada de l'estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per l'esmentada comunitat de propietaris

Número d'expedient N622/U640/2011/001

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 de juny de 2013, va estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la comunitat de propietaris del carrer de Viladecans, número 19 (CIF ..................), mitjançant sol·licitud presentada en data 22/12/2011 pel Sr. ........................... en nom i representació de l’esmentada comunitat de propietaris, que d’acord amb l’informe de data 19/10/2012 de l’arquitecta municipal cap del servei de Planejament i Gestió Urbanística i Habitatge, es quantifica en un màxim de trenta-tres mil vuit-cents cinquanta-tres euros i vint-i-nou cèntims (33.853,29 €);

Atès que en l'esmentat acord de data 3 de juny de 2013 s'establia que el pagament de la indemnització es faria a mesura que l’efectiva execució de les obres de rehabilitació i conservació es duguessin a terme i a aquests efectes, amb caràcter previ al pagament, la comunitat de propietaris del carrer de Viladecans, 19, hauria d’aportar les corresponents certificacions de l’obra efectivament executada;

Vistes les factures així com les corresponents certificacions de l’obra executada, presentades en el Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament en data 23 de desembre de 2013 amb el número 2013013671, per part de la comunitat de propietaris del carrer de Viladecans, número 19, per un import total de dinou mil cinc-cents vint-i-vuit euros amb quaranta cèntims (19.528,40 euros);

Vist l'informe tècnic de data 23 de desembre de 2013, en relació a l'estat d'execució de les obres fins a la data i que conclou que:

a) S'informa favorablement l'obra a executar que ha de ser pagada per l'ajuntament de conformitat amb l'expedient de responsabilitat patrimonial instruït.

b) Les condicions afecten a certes deficiències observades a l'edifici -baranes metàl·liques i suports dels estenedors existents-, que poden afectar la seguretat de les persones. En relació a les quals i mitjançant comunicat intern de la cap del servei de Planejament i Gestió Urbanística i Habitatge s'ha donat trasllat als departaments de Protecció de la Legalitat i de Llicències d'Obres i Edificació.

Vist l'informe favorable emès en data 25 de febrer de 2014 per part del servei de Planejament i Gestió Urbanística i Habitatge, en relació al pagament de la quantitat total de 19.537,43 euros, en concepte del pagament de la indemnització derivada de l'estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per l'esmentada comunitat de propietaris;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- APROVAR el reconeixement de l'obligació i posterior pagament a la comunitat de propietaris del carrer de Viladecans, número 19, amb CIF ...................., per un import de dinou mil cinc-cents trenta-set euros amb quaranta-tres cèntims (19.537,43 euros), en concepte del pagament de la indemnització derivada de l'estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per l'esmentada comunitat de propietaris.

Aquest pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de la comunitat de propietaris del carrer de Viladecans, 19.

L'import esmentat 19.537,43 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, amb càrrec de l'aplicació pressupostària 860 93500 22605 "RC/13 Reclamacions Patrimonials".

Així doncs, es proposa l'arxiu de l'expedient de responsabilitat patrimonial en haver-se satisfet el total de la indemnització.

SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Sr. ..................................... en nom i representació de la comunitat de propietaris del carrer de Viladecans, número 19, a l'empresa constructora Grup Ride Restauración integral de edificios i a les companyies d'assegurances.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ALCALDIA

Presidència

004. Pròrroga de l'encàrrec de prestació dels serveis de distribució de la revista municipal Viure Sant Boi a l'empresa IGUALSSOM SL per l'any 2014

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat edita mensualment la revista municipal Viure Sant Boi i que es distribueix domiciliàriament de forma gratuïta en tot el terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

Atès que, en la Junta de Govern de data 28 de gener de 2009, en sessió de caràcter extraordinari, es va aprovar l'encàrrec de prestació del servei de distribució del butlletí municipal Viure Sant Boi a la societat Igualssom SL.

Vist l'informe tècnic emès per la Cap del Gabinet de Comunicació de data 12 de febrer 2014 on es justifica la conveniència tècnica de continuar a l'esmentat encàrrec.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la pròrroga de l'encàrrec de prestació dels serveis de distribució del butlletí municipal Viure Sant Boi, per l'any 2014, a la societat Igualssom SL, amb CIF: ................ i domicili al carrer Pau Claris, 14, 08830 Sant Boi de Llobregat.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa a l'empresa Igualssom SL, per un import unitari amb IVA inclòs, per cadascún dels diferents tipus de suplements en els termes que s'assenyalen a continuació i amb un límit màxim de 36.459,50 euros (trenta-sis mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb cinquanta cèntims) per l'exercici 2014, desglossats segons s'indica:

- VSB amb un suplement que no superi 160 grs.: 0,0964 euros (IVA inclòs); 0,0797 euros (sense (IVA)

- VSB amb encartament addicional del programa Festa Major, Fira de la Puríssima o Altaveu, que no superi conjuntament 210 gr.: 0,1068 euros (IVA inclòs); 0,0883 euros (sense IVA)

- En el cas que els programes (Festa Major, Fira de la Puríssima i Altaveu) es reparteixin separadament, repartiments addicionals fins a 100 gr 0,0259 euros (IVA inclòs); 0,0214 (sense IVA)

El pagament es farà efectiu d'acord amb les estipulacions de les càusules tècniques mitjançant transferència bancària, una vegada conformades les factures pels tècnics municipals.

L'import esmentat 36.459,50 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 092 49100 22201, Distribució Butlletí Municipal Viure Sant Boi.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

005. Aprovació de la certificació núm. 2 i última d'obra (desembre 2013), corresponent a les obres del POMO per a la millora de l'accessibilitat a un tram del c/ Acàcies, entre el passeig de les Mimoses i la ronda Sant Ramon

Número d'expedient N802/U633/2013/31

Atès que, en sessió de data 25 de març de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària per a la millora de l'accessibilitat a un tram del carrer Acàcies, entre el passeig de les Mimoses i la ronda Sant Ramon (X116/U633/2013/22), amb un pressupost d'execució per contracte de 99.521,56 € (IVA inclòs), que ha estat promogut per l'Ajuntament i redactat des de la Unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures de l'Àrea de Urbanisme; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 10 de juny de 2013 es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que, en sessió de data 8 de juliol de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar l'encàrrec i el plec de condicions que regeix l'execució de les obres de l'esmentat projecte (N802/U633/2013/31), a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), per un import de 95.540,69 € (IVA 21% inclòs), amb un termini màxim de quatre mesos;

Atès que, en aquesta mateixa sessió, la Junta de Govern Local va nomenar els tècnics per a les funcions de direcció facultativa, executiva i coordinadora en matèria de seguretat i salut;

Atès que, en sessió de data 23 de setembre de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar el canvi de tècnics per les funcions a dalt esmentades degut a acumulació de tasques, i alhora va aprovar el Pla de seguretat i salut de les esmentades obres;

Vista la certificació núm. 2 i última d'obra (desembre 2013), emesa en data 18 de desembre del 2013, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Coressa, en la qual consta el vistiplau del cap del servei del Projectes, Obres i Infraestructures;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR la certificació núm. 2 i última d'obra (desembre 2013) i el reconeixement de la seva obligació, de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària per a la millora de l'accessibilitat a un tram del c/ Acàcies, entre el passeig de les Mimoses i la ronda Sant Ramon (N802/U633/2013/31), per un import de setanta-tres mil set-cents trenta-dos euros amb trenta-tres cèntims (73.732,33 euros, IVA inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Coressa, amb CIF ......................

SEGON- IMPUTAR l'import de 73.732,33 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15161 61104 "RC/13-Projecte camins escolars segurs".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

006. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria, mitjançant procediment obert, corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària per a la construcció dels vestidors i les grades del camp de softbol i beisbol

Número d'expedient N802/U633/2013/109

Atès que, en sessió de data 2 de desembre del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària per a la construcció dels vestidors i les grades del camp de softbol i beisbol (X116/U633/2013/54), amb un pressupost d'execució per contracte de 909.957,30 € (IVA inclòs); havent-ne estat promogut per l'Ajuntament i redactat per l'empresa BOPBA Arquitectura SLP; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 17 de febrer del 2014 es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Vist el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació de les obres previstes a l'esmentat projecte, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament;

Vist l'informe favorable de data 28 de gener del 2014, emès pel cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures, justificatiu de la necessitat i idoneïtat de l'esmentat contracte;

D'acord amb l'article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), que defineix les característiques dels contractes d'obres;

D'acord amb l'establert als articles 157 i següents del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), l'adjudicació s'efectuarà pel procediment obert i tramitació ordinària;

D'acord amb allò establert a l'article 174.2.b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR l'expedient i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària per a la construcció dels vestidors i les grades del camp de softbol i beisbol (N802/U633/2013/109), que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari i procediment obert, de conformitat amb la normativa aplicable.

El pressupost de licitació del projecte ascendeix a 752.030,83 € més l'IVA per import de 157.926,47 €, i el termini màxim efectiu per a l'execució de les obres s'estableix en 8 (vuit) mesos.

SEGON- CONVOCAR la contractació pel procediment obert, amb subjecció al plec de clàusules particulars aprovat. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 26 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la licitació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que els possibles interessats hi concorrin.

TERCER- AUTORITZAR la despesa per l'import màxim de 909.957,30 € (IVA inclòs) dins del pressupost municipal vigent, d'acord amb l'article 174.2.b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i declarar la plurianualitat de la despesa, a càrrec de les aplicacions pressupostàries i en les anualitats següents:

- Exercici 2014: 633 34212 63201 "RC/13-Actuació estadi de beisbol i softbol", la quantitat de 712.473,38 €

- Exercici 2015: l'import d'adjudicació que en resulti i fins a un màxim de 197.483,92 €

QUART- PUBLICAR l'anunci de licitació al DOGC i al perfil del contractant de l'Ajuntament, en la forma prevista a l'article 142 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

007. Aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres del POMO de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 i 17) de Ciutat Cooperativa

Número d'expedient N802/U633/2014/2

Atès que, en sessió de data 4 de novembre del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais entre els blocs del barri de Ciutat Cooperativa (X116/U633/2013/46); el qual ha estat redactat per l'arquitecte ........................., de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; amb un pressupost d'execució per contracte de 719.268,56 € (IVA inclòs); i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 17 de gener del 2014, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que, en sessió de data 10 de febrer del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar l'encàrrec, i el corresponent plec de condicions que regeix l'esmentat encàrrec, per a l'execució de les obres del POMO de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 i 17) de Ciutat Cooperativa (N802/U633/2014/2), a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), amb CIF ............................., per un import de 221.181,18 € (IVA inclòs), amb un termini màxim d'execució de les obres de 4 mesos;

Atès que, en aquesta mateixa sessió, la Junta de Govern Local va nomenar els tècnics per a les funcions assignades com a gestor del projecte, direcció facultativa, executiva i a l'empresa assignada per a la coordinació en matèria de seguretat i salut;

Vist el Pla de seguretat i salut, presentat en data 24 de febrer del 2014 (Registre General d'Entrada 4648), per la societat municipal Coressa;

Vist l'informe tècnic favorable (juntament amb el document d'assumeix), de data 24 de febrer del 2014 (RGE núm. 4648), emès pel Sr. .................................., coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d'execució d'obra;

Atès l'establert a l'article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres públiques, segons el qual en el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- NOMENAR el Sr. ................., arquitecte tècnic (col·legiat núm. 9895), de l'empresa Payma Cotas SAU, com a coordinador en matèria de seguretat i salut per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 i 17) de Ciutat Cooperativa (N802/U633/2014/2).

SEGON- APROVAR el Pla de seguretat i salut, presentat per la societat municipal Coressa, per a l'execució de les esmentades obres.

TERCER- NOTIFICAR aquest acord a la societat municipal Coressa, a la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, al despatx d'arquitectura AR47 SCP i a l'empresa Payma Cotas SAU.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Seguretat Ciutadana

008. Autoritzar la disposició de la despesa a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis Sant Boi, S.A. per la gestió del Dipòsit municipal de Vehicles del Servei Local de Seguretat a l'any 2014

Número d'expedient N804-520/2014-001

Atès que, d'acord amb l'objecte social de CORESSA, aquesta prestarà aquells serveis o activitats econòmiques que li siguin encomanats o encarregats per la Corporació Municipal, tenint en compte que l'esmentada empresa suposa una de les formes de gestió directa prevista a la normativa local aplicable.

Atès que el Ple municipal en la sessió del dia 30 de setembre 2002 va aprovar encarregar a la Societat Anónima Municipal Corporació d'Empreses i Serveis, S.A. (CORESSA) la gestió del Dipòsit Municipal de Vehicles;

Vist l'informe per a la gestió del Dipòsit municipal de vehicles a l'any 2014 presentat per l'empresa municipal CORESSA en data 4 de febrer de 2014, on consta les condicions de prestació del servei, la proposta d'organització i el pressupost de despeses de servei previst per l'any 2014 per un import total de 40.294 euros;

Vist l'informe favorable del Cap del Servei Local de Seguretat emès en data 20 de febrer de 2014;

Atès que al pressupost municipal pera l'any 2014, hi figura l'aplicació pressupostària 520 13303 22704 (Gestió Dipòsit de Vehicles);

Atès el que estableix l'article 4.1.n) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que exclou de l'àmbit d'aplicació de la Llei de contractes els negocis jurídics en virtut dels quals s'encarregui a una entitat que, de conformitat amb el que assenyala l'article 24.6, del mateix Reial decret legislatiu, tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d'aquest, la realització d'una determinada prestació;

Atès el que preveu l'article 188 del Reglament d'Obres activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Aprovar l'autorització i la disposició de la despesa per l'import de quaranta-mil dos-cents noranta-quatre euros (40.294,00€) a favor de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis Sant Boi, S.A. amb CIF .................... per la gestió del Dipòsit municipal de Vehicles del Servei Local de Seguretat a l'any 2014, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 520 13303 22704 (Gestió Dipòsit de Vehicles).

El pagament a l'empresa municipal CORESSA, s'efectuarà mitjançant l'aprovació del reconeixement de l'obligació de les factures presentades prèviament conformades pels tècnics municipals.

L'Import esmentat 40294 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 520 13303 22704, Gestió Dipòsit de Vehicles.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades