Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:22:29 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 02/24/2014

Número d'expedient: N112-2014-08

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:40 AM

Hora final: 12:45 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

Vocals
Lluïsa Moret i Sabido

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


A proposta de la ponència de Territori i Ciutadania s'acorda introduir per urgència en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 15è.: 015. Aprovar l'aportació de l'anualitat 2014 de la subvenció de capital atorgada a la societat municipal Coressa per a la construcció de l'aparcament de vehicles al c/ Baldiri Aleu, d'acord amb la plurianualitat compromesa en l'acord de Junta de Govern de 17-12-2012.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-07

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la ciutat

002. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, dins del Pla Metropolità de suport a les politiques socials municipals 2012-2015, per la 2ona convocatòria 2014-2015.

Número d'expedient C14063002

Atès que considerant les necessitats que imposa l'actual conjuntura econòmica, tant als Ajuntaments com a la ciutadania metropolitana, els Òrgans de Govern de l'AMB han acordat obrir una nova línia de cooperació econòmica, que prioritza donar suport a les politiques socials dels Ajuntaments metropolitans i posa a la seva disposició un conjunt de recursos destinats a complementar les actuacions que impulsen en l’àmbit del desenvolupament econòmic del seu territori, amb l’objectiu de crear i diversificar l’activitat econòmica i de generar llocs de treball.

Atès que el Pla de suport a les politiques socials municipals esdevé, doncs, el principal instrument que es desplegarà durant el mandat per assolir un dels objectius estratègics prioritaris de l'AMB:mantenir la cohesió social.

Atès que, dins el marc legal de referència aplicable als sistemes públics d’atorgament de subvencions, la voluntat d’aquestes bases i directrius és prioritzar el suport econòmic als programes municipals que impulsin iniciatives que generin ocupació directa al territori, reforcin els dispositius i xarxes locals d’ocupació i millorin les condicions d'ocupabilitat de la població aturada.

Atès que la junta de govern local en la sessió de data 23/12/2013, acord número PCG131069, aprovava la sol·licitud de subvenció, corresponent a les actuacions dins del projecte per la 1era Convocatòria 2014-2015, programes que generen ocupació directa temporal, amb els programes i actuacions amb els desglòs de la quantia sol·licitada.

Atès que mitjançant acord de la junta de govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de data 14 de gener de 2014 s’aprova la subvenció a l'Ajuntament dins el Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2014-2015, per un import de SET-CENTS VUITANTA QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS (784.640.- euros), que és el 80% que subvenciona l'Àrea Metropolitana de Barcelona de l'import total del pressupost del projecte que és de NOU-CENTS VUITANTA MIL VUIT-CENTS EUROS (980.800,00 euros). El 20% restant, CENT-NORANTA SIS-MIL CENT SEIXANTA EUROS (196.160,00 euros), es l’aportació econòmica que tindrà que fer l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/02/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Acceptar la subvenció de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per les actuacions dins del projecte per la 1era Convocatòria 2014-2015, programes que generen ocupació directa temporal, amb els programes i actuacions amb els desglòs de la quantia sol·licitada, per un import de SET-CENTS VUITANTA QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS (784.640.- euros) distribuït, de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de la següent manera: 427.320.- euros per a l’any 2014 i 357.320,00.- euros per a l’any 2015, que és el 80% que subvenciona l'Àrea Metropolitana de Barcelona de l'import total del pressupost del projecte que és de NOU-CENTS VUITANTA MIL VUIT-CENTS EUROS (980.800,00 euros). El 20% restant, CENT-NORANTA SIS-MIL CENT SEIXANTA EUROS (196.160,00 euros), es l’aportació econòmica que tindrà que fer l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

SEGON.- Encarregar a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA, (CORESSA), la gestió d’aquest projecte, a través de la divisió de Promoció de l'Activitat Econòmica que és, l’encarregada del desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació, realitzant la tasca de disseny, sol·licitud, gestió i justificació, per un import total de NOU-CENTS VUITANTA MIL VUIT-CENTS EUROS (980.800,00 euros).

Aquesta encomana es distribuirà amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries i d'acord amb les següents anualitats:

Assignació econòmica anualitat 2014 :

CINC-CENTS CINQUANTA-NOU MIL TRES-CENTS VINT EUROS (559.320,00€), a càrrec de l'aplicació pressupostària 063 24100 44002 "Aportació Coressa Pla suport Polítiques Socioeconòmiques AMB 2014"

Assignació econòmica anualitat 2015 :

QUATRE-CENTS VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS (421.480,00€), a càrrec de l'aplicació pressupostària que es determini en el pressupost de l'exercici.

Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l'article 174 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, d'acord amb l'article 25 de les Bases d'execució del pressupost vigent.

TERCER.- Atès que l'Àrea Metropolitana de Barcelona farà l'ingrés de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que és l'ens beneficiari de la subvenció, segons les condicions i calendari de transferències de l'assignació econòmica establertes, a fi de realitzar els traspassos de la part corresponent i el pagament de l'aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a favor de CORESSA, s'acorda establir el següent calendari per el reconeixement de l'obligació, així com el pagament efectiu (mitjançant transferència bancària):

A) A mes vençut, es farà el corresponent pagament a favor de CORESSA, en funció dels ingressos rebuts per l'Àrea Metropolitana, que segons el seu calendari de transferències, serà:

2014 2015

Gener -- 46.476,00

Febrer 181.509,09 46.476,00

Març 24.581,09 46.476,00

Abril 24.581,09 46.476,00

Maig 24.581,09 46.476,00

Juny 24.581,09 46.476,00

Juliol 24.581,09 --

Agost 24.581,09 78.464,00

Setembre 24.581,09

Octubre 24.581,09

Novembre 24.581,09

Desembre 24.581,10

B)- A més, es farà efectiu al mes de juliol de l'any corresponent el pagament a favor de CORESSA. de l'aportació econòmica que realitza l'Ajuntament de Sant Boi al projecte (20% de l'import total del pressupost), amb els següents imports:

Aportació econòmica anualitat 2014 - CENT TRENTA-I-DOS MIL EUROS (132.000,00€),

Aportació econòmica anualitat 2015 - SEIXANTA-QUATRE MIL CENT SEIXANTA EUROS (64.160,00€)

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Esports

003. Aprovar la subvenció i el conveni de col·laboració entre el Club de Beisbol i Softbol Sant Boi i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pel desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials del Club per l’any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/005

Atès que el Club de Beisbol i Softbol Sant Boi, ha presentat en data 24 de gener de 2014 sol·licitud de subvenció pel desenvolupament de les seves activitats esportives per l'any 2014, amb el número de registre 2014001781;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap del departament d'Esports, en data 4 de febrer de 2014; que informa favorablement l'atorgament de subvenció per col·laborar en el desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials del Club de Beisbol i Softbol Sant Boi per l'any 2014;

Vist el conveni de col·laboració entre el Club de Beisbol i Softbol Sant Boi i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on es regulen les condicions i compromisos aplicables, de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;

Atès que segons preveu l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de subvencions i l'article 10.a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment es poden atorgar directament aquelles subvencions que estiguin previstes singularment en el pressupost de l'ens;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/02/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa al Club de Beisbol i Softbol Sant Boi amb CIF núm.: ................, per un import de SETANTA-NOU MIL SETANTA-CINC EUROS (79.075 €), destinada a finançar el desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials pel 2014.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Club de Beisbol i Softbol Sant Boi i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on es regulen les condicions i compromisos aplicables, de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TERCER: Autoritzar i disposar una despesa de SETANTA-NOU MIL SETANTA-CINC EUROS (79.075 €), al Club de Beisbol i Softbol Sant Boi, per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb l'apartat 3 del conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de 59.306,25€, La resta del pagament (19.768,75 €) es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a la Regidora d'Esports, M. Antonia Barragan Prieto per a la signatura del conveni objecte d'aquest acord.

L'Import esmentat 79075 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 940 34103 48902, Aportació Club Beisbol i Softbol.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Medi Ambient i Entorn Natural

004. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar en la Campanya "Coneguem els nostres parcs" exercici 2014

Número d'expedient N662/U630/2013/017

Atès el que disposen les bases reguladores i la convocatòria (codi 201420135120005203) per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer front a les despeses de transport en la campanya "Coneguem els nostres parcs" exercici 2014, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 22 de juliol de 2013;

Atès que, en data 15 d'octubre de 2013, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va presentar davant del registre general de la Diputació de Barcelona la sol·licitud de dita subvenció per un import de 804,00 euros;

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2013, va atorgar a l'Ajuntament de Sant Boi la quantitat de 739,68 euros, en concepte de l'esmentada subvenció;

Vist l'informe tècnic de data 5 de febrer de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/02/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per un import de set-cents trenta-nou euros amb seixanta-vuit cèntims (739,68 euros), per fer front a les despeses de transport escolar en la Campanya "Coneguem els nostres parcs " exercici 2014, admetent totes i cadascuna de les condicions previstes en la convocatòria (codi 201420135120005203) i en la resolució de concessió.

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Salut Pública

005. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2013/139

Atès que mitjançant decret número AP23132376 de data 10 d'octubre de 2013 es va incoar expedient sancionador ordinari número X213/2013/139, al Sr. ......................., com a propietari i responsable de la tinença de dos gossos potencialment perillosos, de raça creuada, un de sexe femella, de nom "Curuxa, amb microxip número 941000001486194, placa censal número 8571, i l'altre de sexe mascle, de nom "Moucho", amb microxip número 941000001504401, placa censal número 8572, per a determinar les infraccions en què hagi pogut incórrer i l'aplicació, si s’escau, de les sancions que procedeixin, per no estar en possessió de la corresponent llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com es fa constar a l'informe emès per la tècnica de Salut Pública, en data 23 d'abril de 2013.

Atès que en data 28 d'octubre de 2013 es notifica a l'interessat, mitjançant avis de recepció, l'esmentat decret juntament amb el plec de càrrecs, on s'atorga un termini 10 dies hàbils comptadors a partir del següent dia de la recepció de la notificació, per formular al·legacions i proposar proves.

Atès que dins del termini atorgat s'han presentat al·legacions al plec de càrrecs que han estat analitzades;

Vista la proposta de resolució formulada per l'instructor de l'expedient en data 7 de novembre de 2013, destimant les al·legacions presentades per l'interessat contra el plec de càrrecs en data 4 de novembre de 2013, registre general d'entrada número 2013022602, en el sentit següent:

"Manifesta que fins el dia dels fets, els seus gossos "Moucho" i "Curuxa", no precisaven llicència, doncs mai s'havien vist en mig de cap incident.

Que al identificar els animals amb microxip, i/o, en les successives revisions veterinàries ningú li havia informat de l'obligatorietat de treure's la llicència municipal per gossos potencialment perillosos.

Que arrels d'un incident amb altre gos el jutge el va descarregar de tota culpa, però que a partir d'aquell moment, si que considera raonable que l'Ajuntament li exigís la llicència administrativa per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos.

Que li sorprèn que a dia 28 d'octubre de 2013 li arribi una sanció per tenir assegurats (suposo que vol dir censats) els dos gossos, quan curiosament, tots dos, van aparèixer morts un dilluns al matí, havent-los visitat justament el dissabte anterior.

Que sol·licita es doni marxa enrere aquesta denúncia o que es suavitzi, ja que es troba en situació de desocupació.

Les al·legacions formulades a data 4 de novembre de 2013 (registre d'entrada 2013022602) s’han de desestimar ja que en cap moment contradiuen o desvirtuen el fet de tenir en possessió, el dia dels fets, dos animals potencialment perillosos, "Curutxa" amb microxip número 941000001486194, i número de placa censal 8571, i "Moucho" amb microxip número 941000001504401, i número de placa censal 8572, sense la preceptiva llicència administrativa.

Cal recordar que en data 12 de novembre de 2012, es va notificar al senyor .................................., mitjançant l'acord AP23122407, la consideració de gossos potencialment perillosos els dos animals de la seva propietat, amb noms "Curuxa", de raça creuada, sexe femella i microxip número 941000001486194, i "Moucho", de raça creuada, sexe mascle i microxip número 941000001504401. En el mateix acord s'adverteix que el propietari dels dos animals resten sotmesos a la normativa específica que és d'aplicació en matèria de gossos potencialment perillosos des de l'endemà del dia de recepció de la notificació de l'acord, amb excepció de la sol·licitud de la llicència administrativa de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, per a la qual el propietari disposa d'un mes."

Atès que dins del termini de deu dies atorgat per a la presentació d'al·legacions a la proposta de resolució no s'han presentat al·legacions

Vist l'informe definitiu de l'instructor de l'expedient de data 21 de gener de 2014 proposant elevar l'expedient a l'òrgan municipal competent per a la seva resolució, d'acord amb el contingut de la proposta de resolució de data 7 de novembre de 2013.

D'acord amb l'establert a l'Ordenança Municipal sobre la tinença i la Protecció d’animals.

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/02/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades en data 4 de novembre de 2013, registre general d'entrada número 2013022602, pel Sr. .............................., al sí de l'expedient sancionador ordinari incoat mitjançant decret número AP23132376 de data 10 d'octubre de 2013, d'acord amb l'informe de l'instructor emès en data 7 de novembre de 2013 i esmentat als antecedents del present acord.

Segon.- Imposar una multa de dos mil quatre-cents cinquanta-quatre euros (2404 €) al senyor ....................................., amb DNI número ......................., de conformitat amb l’article 37.3 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor i responsable de la tinença de dos gossos de raça creuada, considerats en acord AP23122407 com a potencialment perillosos, de noms "Curuxa" i "Moucho" de sexes femella i mascle respectivament i amb número de xip 941000001486194 i 941000001504401, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter molt greu segons l’article 36. Molt greus h) de l’esmentada Ordenança, per posseir dos gossos potencialment perillosos sense llicència, segons es va constatar en informe de la Unitat de Salut Pública de data 23 d'abril de 2013.

La multa s'haurà de fer efectiva abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indica a la liquidació que us notificarem properament

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

S'incorpora a la sessió la regidora Sra. Lluïsa Moret.

006. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2013/160

Atès que mitjançant decret número AP23132377 de data 10 d'octubre de 2013 es va incoar expedient sancionador ordinari número X213/2013/160, al Sr. .................., com a propietari i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, de raça pit bull terrier o american staffordshire terrier, de grandària mitjana, i de nom “Thor”, per a determinar les infraccions en què hagi pogut incórrer i l'aplicació, si s’escau, de les sancions que procedeixin, per no estar censat en el registre municipal d’animals de companyia, incomplir l'obligació d’identificar l’animal potencialment perillós amb microxip homologat, no contractar l’assegurança de responsabilitat civil per a la tinença d’animals potencialment perillosos, tenir i conduir un gos potencialment perillós sense estar en possessió de la corresponent llicència municipal, portar el gos sense morrió i dur-lo deslligat, el dia 24 d'abril de 2013, a les 19.55 hores, concretament en la plaça Margarita Xirgu, tal i com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme per la policia local en data 24 d'abril de 2013 amb número 08200130009780.

Atès que en data 19 de novembre de 2013 es notifica a l'interessat, mitjançant avis de recepció, l'esmentat decret juntament amb el plec de càrrecs, on s'atorga un termini 10 dies hàbils comptadors a partir del següent dia de la recepció de la notificació, per formular al·legacions i proposar proves.

Atès que dins del termini atorgat s'han presentat al·legacions al plec de càrrecs que han estat analitzades;

Vista la proposta de resolució formulada per l'instructor de l'expedient en data 10 de desembre de 2013, estimant en part les al·legacions presentades per l'interessat contra el plec de càrrecs en data 2 de desembre de 2013, registre general d'entrada número 2013024819, en el sentit següent:

"Manifesta que no té cap gos dit "Thor", que el seu gos es diu "Tysson", i que no ha pogut posar en regla els papers del gos per causes personals, per problemes de notificació i per problemes econòmics.

Que des de el 12 de setembre de 2013 el gos està donat d'alta en el cens municipal d'animals i conseqüentment té tots els papers en regla.

Que ja hi ha obert l'expedient número X213/2012/176, raó per la qual sol·licita s'anul·lin totes les multes relacionades amb l'expedient citat, i també demana que estudiïn el seu cas, en base a la còpia del plec de descàrrecs presentat per a aquest fi.

- Dels fets que s’imputen a l’expedientat:

a) No haver inscrit el gos potencialment perillós al Registre municipal d’animals potencialment perillosos - Les al·legacions formulades a data 2 de desembre de 2012 (registre d’entrada número 2013024819) seran estimades doncs resta demostrat amb la consulta efectuada a la base de dades del registre municipal d'animals, que el gos de raça pit bull terrier, de grandària mitjana, i de nom "Tysson" ha estat censat en data 12 de setembre de 2013, tal i com el senyor ................. manifesta en les seves al·legacions.

b) Incomplir l'obligació d'identificar l'animal potencialment perillós. - Aquesta infracció tampoc serà tinguda en compte a l'hora d'imposar les sancions, doncs s'estima l'al·legació presentada pel senyor Tejeda el dia 2 de desembre de 2013 (registre d'entrada número 2013024819) , ja que el gos ha estat identificat amb el microxip número 941000014845741, i la placa 9224, segons consta en la base de dades del registre municipal d'animals, a data 10 de desembre de 2013.

c) Tenir i/o conduir un gos potencialment perillós sense disposar de la corresponent llicència administrativa - Les al·legacions formulades a data 2 de desembre de 2013 (registre d’entrada número 2013024819) seran tingudes en compte doncs s'ha comprovat que a data de 10 de desembre de 2013 el senyor ........... ha regularitzat la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

d) No haver contractat l’assegurança de responsabilitat civil per la tinença d’animals potencialment perillosos - En aquest cas també s'estimarà l'al·legació presentada pel senyor ............. en data 2 de desembre de 2013 (registre d'entrada número 2013024819), després d'haver consultat la base de dades del registre municipal d'animals, en data 10 de desembre de 2013, i comprovar que l'assegurança de responsabilitat civil per a gossos potencialment perillosos està en regla.

També cal deixar constància que l'inici dels tràmits per a la regularització de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, l'obtenció de la pòlissa de responsabilitat civil, la identificació del gos amb microxip, i el seu cens en el registre municipal d'animals de companyia, no s'ha fet efectiva fins el dia 19 de setembre de 2013, després de rebre la notificació de la sanció en ferm de l'expedient X213/2012/176, que es va produir el dia 2 d'agost de 2013. Malgrat aquest fet, aquest instructor ha tingut en compte que aquestes mateixes infraccions van ser comeses i sancionades amb anterioritat, i que un cop corregides dins d'aquesta nova instrucció, el seu elevat cost econòmic, i la situació del senyor ......................, s'ha considerat adient no tornar a sancionar-les

e) per portar els gossos potencialment perillosos sense morrió i sense lligar a les vies públiques proposo imposar dos multes de tres-cents euros cadascuna."

Atès que dins del termini de deu dies atorgat per a la presentació d'al·legacions a la proposta de resolució no s'han presentat al·legacions

Vist l'informe definitiu de l'instructor de l'expedient de data 21 de gener de 2014 proposant elevar l'expedient a l'òrgan municipal competent per a la seva resolució, d'acord amb el contingut de la proposta de resolució de data 10 de desembre de 2013.

D'acord amb l'establert a l'Ordenança Municipal sobre la tinença i la Protecció d’animals.

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/02/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Estimar en part les al·legacions presentades en data 2 de desembre de 2013, registre general d'entrada número 2013024819, pel Sr. .............................., al sí de l'expedient sancionador ordinari incoat mitjançant decret número AP23132377 de data 10 d'octubre de 2013, d'acord amb l'informe de l'instructor emès en data 10 de desembre de 2013 i esmentat als antecedents del present acord.

Segon.- Imposar una multa de tres-cents euros (300 €) al senyor .............................., amb DNI número ................., de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça pit bull, de grandària mitjana, i de nom “Tysson" per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 36. greus s) de l’esmentada Ordenança, per portar el gos potencialment perillós sense morrió a les vies públiques, a les parts comuns dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general, segons es va constatar en acta d’intervenció d’animals de companyia número 8200130009780 aixecada per la policia local, quan el senyor Tejeda portava el gos per la plaça Margarita Xirgu, d'aquesta vila.

Tercer.- Imposar una multa de tres-cents euros (300 €) al senyor .........................., amb DNI número ...................., de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça pit bull, de grandària mitjana, i de nom “Tysson" per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 36. greus s) de l’esmentada Ordenança, per portar el gos potencialment perillós sense lligar a les vies públiques, a les parts comuns dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general, segons es va constatar en acta d’intervenció d’animals de companyia número 8200130009780 aixecada per la policia local, quan el senyor ........... portava el gos per la plaça Margarita Xirgu, d'aquesta vila.

Les multes s'hauran de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que us notificarem properament

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

007. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment ordinari, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2012/048

Atès que mitjançant decret número AP23130767 de data 21 de març de 2013 es va incoar expedient sancionador ordinari número X213/2012/048, al Sr. ..................... , com a propietari i responsable de la tinença de gos potencialment perillós, de raça rottweiler, de nom Ron, per a determinar les infraccions en què hagi pogut incórrer i l'aplicació, si s’escau, de les sancions que procedeixin, per no estar censat en el registre municipal d’animals de companyia, incomplir l'obligació d’identificar l’animal potencialment perillós amb microxip homologat, no contractar l'assegurança de responsabilitat civil per a la tinença d’animals potencialment perillosos, tenir i conduir un gos potencialment perillós sense llicència, a les vies públiques el dia el dia 22 de febrer de 2012, a les 12.30 hores, concretament a la plaça generalitat, a l’alçada del número 22, tal i com es fa constar a l'acta d'intervenció amb animals de companyia duta a terme per la policia local en data 22 de febrer de 2012 amb número 08200120004568.

Atès que per haver resultat infructuosos els intents de notificació de l'esmentat decret AP23130767, en data 9 de maig de 2013 es va notificar a l’interessat, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP, així com al taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, de conformitat amb l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, atorgant-li un termini de 10 dies per a formular les al·legacions i proposar les proves que considerés oportunes.

Atès que per haver resultat infructuosos els intents de notificació de la proposta de resolució de data 3 de juny de 2013 formulada per l'instructor de l'expedient, en data 4 de desembre de 2013 es va notificar a l’interessat, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP, de conformitat amb l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, atorgant-li un termini de 10 dies per a formular les al·legacions que considerés oportunes.

Atès que dins dels terminis atorgats per a la presentació d'al·legacions no s'han presentat cap.

Vist l'informe definitiu de l'instructor de l'expedient de data 21 de gener de 2014 proposant elevar l'expedient a l'òrgan municipal competent per a la seva resolució, d'acord amb el contingut de la proposta de resolució de data 3 de juny de 2013.

D'acord amb l'establert a l'Ordenança Municipal sobre la tinença i la Protecció d’animals.

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/02/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Imposar una multa de tres cents euros (300.-€) al Sr. ......................., amb DNI núm. ...................., de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor, i responsable de la tinença d’un gos potencialment perillós de raça rottweiler, de grandària gran, i de nom “Ron" per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a l'article 36. Greus r) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per ometre la inscripció d’un animal potencialment perillós al Registre censal corresponent, segons es va constatar en acta d’intervenció d’animals de companyia número 08200120004568 aixecada per la policia local el dia 22 de febrer de 2012, a les 12.30 hores, concretament a la plaça generalitat, a l’alçada del número 22.

Segon.- Imposar una multa de tres cents euros (300.-€) al Sr. ..................................., amb DNI núm. ...................., de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor, i responsable de la tinença d’un gos potencialment perillós de raça rottweiler, de grandària gran, i de nom “Ron", per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a l'article 36. Greus q) de l'esmentada Ordenança, per incomplir l’obligació d’identificar l’animal potencialment perillós, segons es va constatar en l'esmentada acta d’intervenció d’animals de companyia número 08200120004568.

Tercer.- Imposar una multa de tres cents euros (300.-€) al Sr. ............................., amb DNI núm. ..................., de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor, i responsable de la tinença d’un gos potencialment perillós de raça rottweiler, de grandària gran, i de nom “Ron", per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a l'article 36. Greus v) de l'esmentada Ordenança, per no contractar l’assegurança de responsabilitat civil per la tinença d’animals potencialment perillosos, segons es va constatar en l'esmentada acta d’intervenció d’animals de companyia número 08200120004568.

Quart.- Imposar una multa de dos mil quatre cents quatre euros (2.404.-€) al Sr. ............................, amb DNI núm. ......................, de conformitat amb l’article 37.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor, i responsable de la tinença d’un gos potencialment perillós de raça rottweiler, de grandària gran, i de nom “Ron", per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter molt greu, prevista a l'article 36. Molt Greus h) de l'esmentada Ordenança, per tenir un gos potencialment perillós sense llicència, segons es va constatar en l'esmentada acta d’intervenció d’animals de companyia número 08200120004568.

Les multes s'hauran de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que us notificarem properament

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Ocupació

008. Atorgament de subvenció a la Fundación Acción contra el Hambre, pel desenvolupament del projecte "Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario" i aprovació del conveni corresponent.

Atès que la Fundación Acción contra el Hambre desenvolupa el projecte Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario (LEES) , que té per objecte millorar l'ocupabilitat dels joves en risc d'exclusió

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat s'ha compromès al seu Pla de Ciutat 2012-2015 en donar resposta prioritària a les necessitats de recuperació econòmica i ocupació, sense descuidar la cohesió social i tot allò des de la màxima transparència i rigor, objectius coincidents amb el propòsit del projecte Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario (LEES).

Atès que en data 30 de gener es va posar en marxa al Casal de Casablanca el Laboratori Cívic d'Emprenedoria i Economia Social, coBoi, que té per missió crear un ecosistema col·laboratiu on es generin iniciatives sostenibles en un entorn de confiança, capaces de donar resposta a les necessitats socials i incidir en el desenvolupament econòmic local de Sant Boi.

Atès que entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Fundación Acción contra el Hambre existeix l'interès mutu de coordinar-se per a dur a terme el projecte Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario al Casal de Casablanca dintre de les activitats del projecte coBoi

Vist l'informe favorable emès per la cap del Servei de planificació i avaluació de les polítiques públiques, en data 12 de febrer de 2014

Atès que en el pressupost municipal vigent per l'any 2014 hi és prevista consignació suficient amb càrrec a la següent aplicació pressupostària Fundación Acción contra el Hambre - Projecte COBOI 665 43300 48903, per a l'atorgament de la subvenció a aquesta entitat

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/02/2014

D'acord amb l'article 22.2 apartat a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 10.a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que estableixen que podran atorgar-se directament, sense necessitat de convocatòria totes aquelles subvencions que estiguin previstes singularment al pressupost dels ens locals;

D'acord amb l'article 65, de l'apartat 3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions on s'estableix que el procediment per la concesió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor del crèdit presupuestari al que s'imputa la subvenció, o a instància de l'interessat i finalitzarà amb la resolució de concesió o el conveni

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i competències conferides legament a la Junta de Govern Local per la normativa municipal esmentada anteriorment,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una subvenció de 7.500,00€ a favor de la Fundación Acción contra el Hambre, amb CIF ................ pel desenvolupament del projecte Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario

SEGON: Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Acción contra el Hambre on es regulen les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

TERCER: Autoritzar la despesa i aprovar la disposició i el reconeixement de l'obligació, per un import de 7.500€, a favor de la Fundación Acción contra el Hambre

Aquesta quantitat es farà efectiva en dues parts: el 75% que correspon a 5.625€ euros es farà efectiu a la signatura del conveni i el 25% restant que correspon a 1.875€ es farà efectiva una vegada realitzades les activitats subvenciondades.

QUART: Facultar a Jaume Bosch Pugés, alcalde-president de l'Ajuntament de Sant Boi perquè en nom i representació d'aquest signi el conveni de col·laboració objecte del present acord.

CINQUÈ: L'aprovació d'aquest acord resta condicionada a l'aprovació definitiva de l'acord de Ple, de data 27/01/2014, del 1er expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2014.

L'Import esmentat 7500 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 665 43300 48903, Fundación Acción contra el Hambre-Projecte COBOI.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

009. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de millora del c/ Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B

Número d'expedient X116/U633/2013/63

Atès que, en data 11 d'octubre del 2013, per decret de ponent delegat es va adjudicar el contracte menor de servei per a la redacció del Projecte d'obra municipal ordinària de la millora del carrer de Montmany -entre els carrers Girona i Francesc Pi i Margall- (N805/U633/2013/63), a l'empresa Alfa Tecnologies SL;

Vist el Projecte d'obra municipal ordinària de millora del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall i àmbits de carrers de l'entorn (Eusebi Güell i Pablo Picasso): fases 1, 2-A i 2-B (X116/U633/2013/63), amb un pressupost del conjunt d'1.369.285,35 € (IVA inclòs), essent-ne la base d'1.131.640,79 € més l'IVA de 237.644,56 €; que ha estat promogut per l'Ajuntament i redactat per l'empresa Alfa Tecnologies SL;

Atès que l'esmentat projecte preveu la possibilitat execució material en 3 fases de contractació independent, amb àmbits separats i diferenciats, d'obra:

- Fase 1: carrer Montmany, entre els carrers Girona i Francesc Pi i Margall (superfície: 4.600 m2). Import de 987.544,15 € (21% IVA inclòs)

- Fase 2-A : carrer Eusebi Güell, entre la pl. Pallars Sobirà i c/ Salvador Allende (superfície: 200 m2). Import de 140.667,47 € (21% IVA inclòs)

- Fase 2-B: carrer Pablo Picasso, entre el c/ Girona i pl. Pallars Sobirà (superfície: 1.100 m2). Import de 241.073,73 € (21% IVA inclòs)

Vist l'informe tècnic favorable, de data 18 de febrer del 2014, emès pel cap de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures, així com l'acta de replanteig incorporada a l'expedient administratiu i el certificat de disponibilitat i titularitat pública dels terrenys afectats pel projecte;

D'acord amb els articles 234 i 235 del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 36 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària per a la millora del carrer de Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B (X116/U633/2013/63), el pressupost del qual ascendeix en el seu conjunt a un milió tres-cents seixanta-nou mil dos-cents vuitanta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims (1.369.285,35 € IVA inclòs), que corresponen 1.131.640,79 € al pressupost base i 237.644,56 € a l'IVA 21%. Projecte promogut per l'Ajuntament i redactat per l'empresa Alfa Tecnologies SL.

El termini màxim per a l'execució de la totalitat de les obres serà de 10'5 (deu i mig) mesos. En cas de licitació i execució per separat, els terminis proporcionals a l'àmbit d'actuació per a cadascuna de les fases serà de 6 (sis), 1'5 (un i mig) i 3 (tres) mesos, respectivament.

SEGON- SOTMETRE a informació pública l'esmentat projecte, pel termini de trenta dies i ordenar la publicació al Butlletí oficial de la província i exposar-lo en el tauler d'edictes municipal.

TERCER- CONSIDERAR aprovat definitivament aquest projecte si en el termini d'informació pública no s'hi presenta cap al·legació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

010. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de reforma del carrer Jaume I, entre el carrer Pompeu Fabra i Francesc Macià

Número d'expedient X116/U633/2014/002

Vist el Projecte d'obra municipal ordinària de reforma del carrer Jaume I (X116/U633/2014/002), el qual ha estat promogut per l'Ajuntament i redactat des de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic, Serveis de Projectes i Obres III de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb un pressupost d'execució per contracte de set-cents noranta-sis mil vuit-cents seixanta-dos euros amb vuitanta-tres cèntims (796.862,83 €, IVA inclòs);

Atès que aquest projecte d'obra municipal ordinària es situa en el darrer tram de carrer que resta per reurbanitzar, entre els carrers Pompeu Fabra amb Canonge Jaume Collell i Francesc Macià amb Lluís Pascual Roca;

Vist l'informe tècnic de data 18 de febrer de 2014, emès pel cap de la Unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures, als efectes de l'aprovació de l'esmentat projecte per l'òrgan competent;

D'acord amb els articles 234 i 235 del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 36 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- Aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de reforma del carrer Jaume I (X116/U633/2014/002), el qual ha estat promogut per l'Ajuntament i redactat des de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic, Serveis de Projectes i Obres III de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb un pressupost d'execució per contracte de set-cents noranta-sis mil vuit-cents seixanta-dos euros amb vuitanta-tres cèntims (796.862,83 €, IVA inclòs).

El termini d'execució de les obres s'estableix com a màxim 8 mesos.

SEGON- Sotmetre a informació pública l'esmentat projecte, pel termini de trenta dies i ordenar la publicació al Butlletí Oficial de la Província i exposar-lo en el tauler d'edictes municipal.

TERCER- Considerar aprovat definitivament aquest projecte si en el termini d'informació pública no s'hi presenta cap al·legació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Patrimoni Immobiliari

011. Incoar expedient per a la revocació tres parades, dos magatzems y tres places d'aparcament amb concessió administrativa al mercat de la Muntanyeta, per incompliment de les obligacions.

Número d'expedient N750/2012/030. Fitxa número 232.

1.- Atès que l'entitat Cal Cuiret, SL és titular de les vuit concessions administratives, respecte als departaments que es dirà del Mercat Municipal Centre - La Muntanyeta, totes elles inscrites al seu nom en el Registre de la Propietat, segons certificat de domini i càrregues emès en data 17/04/2013:

- Parades números 18, 21, 22.

- Magatzems números 47, 49.

- Places d'aparcament números 119, 137, 159;

2.- Atès que, respecte als deutes pendents a càrrec de l'entitat Cal Cuiret, SL, amb causa a les anteriors concessions administratives de les que és titular, hi conta:

a) Sis de les vuit concessions (totes menys els dos magatzems) hi consten gravades amb una hipoteca constituïda sobre el dret de concessió administrativa per la societat "Promotora del Mercat de Sant Josep de Sant Boi, SA" a favor de la "CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES" en garantia d'un préstec, al que es va subrogar la titular de les concessions. Malgrat l'anterior, per certificat emès en data 20/01/2014 pel BANC MARE NOSTRUM, SA, (entitat successora de l'anterior) s'ha acreditat que els deutes de Cal Cuiret, SL davant l'entitat, amb causa a les concessions del Mercat de la Muntanyeta, ha estat saldat, restant només cancel·lar la hipoteca registralment.

b) Deutes amb l'Ajuntament: L'entitat Cal Cuiret, SL, amb causa a les concessions de les que és titular, té deutes pendents amb l'Ajuntament, la qual cosa ha originat que cinc de les vuit concessions de les que és titular l'entitat (totes menys els dos magatzems i una plaça d'aparcament) hi consten embargades a favor de l'Ajuntament, per la Unitat del Baix Llobregat-Barcelonés de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per l'anotació lletra A de data 3/11/2009, i prorrogada per l'anotació lletra B, de data 18/02/2013.

c) Deutes amb la Comunitat de Concessionaris: L'entitat Cal Cuiret, SL té deutes pendents amb l'esmentada comunitat.

3.- Vistos els antecedents que obren en l'expedient, dels que cal destacar el següent:

a) Cal Cuiret, SL va presentar una instància en l'Ajuntament en data 23/03/2011, número de registre d'entrada 2011006365, en la que manifesten que l'empresa està donada de baixa en la seva activitat i per tant les parades estan tancades des de fa varis mesos, amb deutes pendents a la comunitat. Que l'impagament li genera sancions que no poden abonar, pel que s'acullen a l'establert en l'art. 85 del Reglament del Mercat, i renuncien a la parada (s'ha d'entendre a totes les concessions) i que posaran a disposició de l'Ajuntament les mateixes en el termini de 30 dies des de la notificació de l'admissió de l'esmentada renuncia.

Al·leguen que la renuncia ha de ser acceptada per l'Ajuntament sense sotmetre-la a cap condició. Per altra banda recorden que l'incompliment de les normes contingudes en el Reglament (art. 78) i el fet d'estar tancades les parades són causa de infracció greu, que pot derivar en la pèrdua de la mateixa. Es queixen que l'Ajuntament no actua de conformitat amb el Reglament (extinció concessió) i sí que imposen sancions pecuniàries. Es comunica el poder (que s'adjunta) atorgat per l'empresa a la seva lletrada.

b) Per ofici de data 13/04/2011, adreçat a la lletrada i representant de Cal Cuiret, SL, se'ls requereix l'aportació del certificat de domini i càrregues del Registre de la Propietat respecte a les concessions de les que és titular, per poder tramitar la solitud efectuada.

c) Escrit presentat per correu administratiu en data 4/05/2011, número de registre d'entrada 9802, per la lletrada i representant de Cal Cuiret, SL, en el que, en contestació al requeriment municipal, comunica que necessita les dades registrals de les concessions administratives de l'esmentada entitat per sol·licitar en el Registre el certificat de domini i càrregues.

d) Escrit presentat per correu administratiu en data 13/10/2011, número de registre d'entrada 19.700, per la lletrada i representant de Cal Cuiret, SL, en el que reitera el seu anterior escrit de data 4/05/2011.

4.- Atès que els incompliments anteriors suposen causa d'extinció de la concessions, pel fet d'incórrer el concessionari en causa de prohibició per contractar amb l'Administració Pública estipulada avui en l'article 60 del "Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público",

5.- Atès que Cal Cuiret, SL, en data 12/12/2013 va presentar una instància, número de registre d'entrada 2013025497, manifestant el seu interès en que l'Ajuntament revoqui les concessions de les que és titular, manifestant a tal efecte que han abonat íntegrament el deute que va originar la hipoteca que gravava les concessions, renunciant inclòs al procediment contradictori preceptiu per a que l'esmentada revocació tingui efectes abans del proper exercici, i al tràmit d'audiència.

6.- Vist l'informe del Departament de Promoció de la Ciutat de data 18/02/2014.

7.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 19/02/2014.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: INCOAR EXPEDIENT PER REVOCAR, sense cap contraprestació, les concessions administratives del Mercat Municipal Centre - La Muntanyeta, de titularitat de l'entitat Cal Cuiret, SL, per incompliment de les obligacions inherents a les mateixes, totes elles inscrites al seu nom en el Registre de la Propietat, segons certificat de domini i càrregues emès en data 17/04/2013:

- Parades números 18, 21, 22.

- Magatzems números 47, 49.

- Places d'aparcament números 119, 137, 159;

SEGON: Donar trasllat d'aquest acord a Cal Cuiret, SL, així com a Comunitat de Concessionaris del Mercat municipal Centre-La Muntanyeta, per a que, en el termini de quinze dies a comptar des de la notificació d'aquest acord, formulin les al·legacions i presentin els documents i justificants que estimin procedents al respecte.

TERCER: Procedir a l'actualització de l'inventari de béns immobles i drets reals de l'Ajuntament d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

012. Aprovació del contingut del Conveni de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior referent a la cessió temporal de l'ús gratuït d'un futur local a les instal·lacions del Mercat municipal Centre-La Muntanyeta.

Número d'expedient N750/2013/0019. Fitxa número 232

1.- Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 17/06/2013 es va aprovar el contingut de la Declaració d'Intencions a subscriure entre l'Ajuntament i la Direcció General de Policia del Ministeri del Interior, amb la finalitat de que, un cop executades les obres per part de l'Ajuntament en el Mercat municipal Centre-La Muntanyeta, s'iniciaria el preceptiu expedient per a cedir a la Direcció de Policia un espai per tal de destinar-lo a "Oficina de Documentación de Españoles y Extranjeros en la localidad de Sant Boi de Llobregat, dependiente de la Comisaría Local de Cornellá de Llobregat", i així mateix es restituirà a l'Ajuntament l'espai del Palau de Marianao que hores d'ara ocupen.

2.- Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 29/07/2013 es va aprovar el següent:

"PRIMER: Modificar el contingut de la clàusula vuitena de la Declaració d'Intencions a subscriure entre l'Ajuntament i la Direcció General de Policia del Ministeri de l'Interior, amb la finalitat de que, un cop executades les obres per part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en el Mercat municipal Centre-La Muntanyeta, s'iniciarà el preceptiu expedient per a cedir a la Direcció de Policia un espai per tal de destinar-ho a "Oficina de Documentación de Españoles y Extranjeros en la localidad de Sant Boi de Llobregat, dependiente de la Comisaría Local de Cornellá de Llobregat", aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 17/06/2013, de manera que quedi amb el següent contingut:

"SEXTA.- Formalización de la cesión

Las oficinas descritas en el expositivo II continuarán siendo de titularidad municipal del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y, una vez adaptadas, es decir finalizada la ejecución del proyecto ejecutivo, serán entregadas al Cuerpo Nacional de Policía en cesión temporal, en los términos previstos en el artículo 28.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el Decreto 336/1988, de 17 de octubre por el que se aprobó el Reglamento del patrimonio de los entes locales, para ser utilizado como Unidad de Documentación y Extranjería, por un plazo de 25 años, contados a partir de la firma del acta de entrega, prorrogables por igual periodo. Simultáneamente a la entrega del local por parte del Ayuntamiento a la Dirección General de la Policía, se procederá a hacer entrega y poner a disposición del Ayuntamiento la porción del Palau de Marianao que hasta entonces ocupara la Policía."

SEGON: Aprovar novament, en conseqüència amb l'anterior, el contingut de la Declaració d'Intencions a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Direcció General de Policia del Ministeri de l'Interior."

3.- Atès que abans de subscriure la Declaració d'Intencions per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Direcció General de Policia del Ministeri de l'Interior, amb el contingut aprovat, s'ha proposat una nova modificació en el text del document;

4.- Vist l'informe del Departament de Promoció de la Ciutat de data 17/02/2014 i el de la Unitat de Patrimoni de data 18/02/2014.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR el contingut del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la cessió temporal gratuïta de l'ús d'un futur local a les instal·lacions del Mercat municipal Centre-La Muntanyeta, per a la ubicació de l'oficina de documentació d'espanyols i estrangers de la Direcció General de la Policia, amb el benentès de que, un cop executades les obres per part de l'Ajuntament en el Mercat municipal Centre-La Muntanyeta, es tramitarà el preceptiu expedient per aprovar l'esmentada cessió i així mateix es restituirà a l'Ajuntament l'espai del Palau de Marianao que hores d'ara ocupen les dependències citades del Ministeri de l'Interior.

SEGON: Deixar sense efectes els acords de la Junta de Govern Local de dates 17/06/2013 i 29/07/2013 que s'esmenten al punts 1 i 2 de la relació de fets i fonaments jurídics.

TERCER: FACULTAR l'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat perquè subscrigui el conveni de col.laboració esmentat anteriorment

QUART: ACTUALITZAR l’inventari de béns immobles i drets reals de l'Ajuntament, d’acord amb l’establert a l’article 102.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Salut Pública

013. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment negociat sense publicitat, per a la contractació del Servei de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacións municipals i requeriment al licitador millor classificat

Número d'expedient N805/U972/2013/012

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi, en sessió de data 10 de desembre de 2013, va aprovar l'expedient i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i els seus annexos, que regeixen la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions municipals pel període d'un any sense possibilitat de pròrrogues;

Atès que es va convidar a la concurrència d'ofertes per a l'adjudicació de la contractació de l'esmentat servei de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions municipals a les empreses següents: Heck Trade SL, Legiservice Mantenimiento y Desinfección SL i Serviproject (d'ara endavant Xavier Ballart Guasch) ;

Atès que les empreses següents, assabentades de l'oferta de contractació pel perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament, van presentar la seva sol·licitud dins del període establert al plec de clàusules administratives particulars: Eminfor SL, Servicios Depec SL, Sunet Plagas SL i Unión Internacional de Limpieza SA;

Atès que durant el període fixat pel plec de clàusules administratives particulars han presentat oferta les següents empreses: Eminfor SL, Legiservice Mantenimiento y Desinfección SL, Servicios Depec SL, Sunet Plagas SCP, Unión Internacional de Limpieza SA i el Sr. Xavier Ballart Guasch;

Atès que l'empresa Heck Trade SL mitjançant escrit de data 16 de desembre de 2013, presentat al registre de l'Ajuntament en la mateixa data amb número de registre 2013025784, declina la seva participació al procediment;

Atès que en aplicació dels criteris d'avaluació establerts a la clàusula 11a del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest procediment negociat resulta que els licitadors obtenen les següents puntuacions finals:

- Servicios Depec SL: 50 punts

- Xavier Ballart Guasch (Serviproject): 20 punts

- Legiservice mantenimiento, limpieza i desinfección SL: 60 punts

- Sunet Plagas SCP: 45 punts

- Unión Internacional de Limpieza SA: 55 punts

- Eminfor SL: 55 punts

per la qual cosa es dedueix la idoneïtat de l'oferta proposada per l'empresa Legiservice mantenimiento, limpieza i desinfección SL, perquè és la que ha obtingut millor classificació de totes les presentades

Vist l'informe tècnic emès pel cap de la Unitat de Salut Pública en data 20 de febrer de 2014;

Vista l'acta de la Comissió Tècnica de Contractació que va tenir lloc el dia 20 de febrer de 2014, que proposa la classificació de les empreses i entitats presentades a la licitació i que ha elaborat proposta favorable a l'empresa Legiservice mantenimiento, limpieza i desinfección SL;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/02/2014

Atès l'establert als articles 169 a 170, i 173 a 178 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Aprovar la classificació obtinguda per les empreses presentades a la licitació per a la contractació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions municipals, mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb la valoració de la proposició efectuada per la Comissió Tècnica de Contractació que va tenir lloc el dia 20 de febrer de 2014.

La classificació en ordre decreixent ha estat la següent:

- Legiservice mantenimiento, limpieza i desinfección SL: 60 punts

- Unión Internacional de Limpieza SA: 55 punts

- Eminfor SL: 55 punts

- Servicios Depec SL: 50 punts

- Sunet Plagas SCP: 45 punts

- Xavier Ballart Guasch (Serviproject): 20 punts

Segon.- Requerir a l'empresa Legiservice mantenimiento, limpieza i desinfección SL, amb NIF ................., per ser la que ha obtingut millor classificació de totes les presentades, perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti el document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per un import de mil set-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta-sis cèntims (1.755,86 €), corresponents al 5% de l'import de l'oferta, així com la següent documentació: certificat de situació de cotització de la Seguretat Social i certificat de l'agència tributària.

Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que l'adjudicatari ha retirat la seva oferta i es requerirà al segon classificat.

Tercer.- Notificar el present acord a les empreses presentades, de conformitat amb allò previst a l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Quart.- Publicar el present acord a la web municipal –perfil del contractant i de conformitat amb allò establert a l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

014. Declaració com a béns no utilitzables i baixa de l'inventari de béns mobles.

Número d'expedient N801/U860/2014/004

Atès que l'Ajuntament disposa d'una sèrie de béns mobles adscrits a diferents serveis;

Vistos els informes emesos pels responsables dels serveis on es fa constar que aquests béns mobles presenten un deteriorament, depreciació o estat deficient i es troben fora d'ús, atesa la seva antiguitat i per tant la seva conservació suposa un sobre cost en el seu manteniment, havent arribat a la fi de la seva vida útil, per la qual cosa cap dels béns no és susceptible d'ésser utilitzat per als serveis públics d'aquest Ajuntament ni ésser normalment aprofitat;

Atès que aquestes circumstàncies impliquen que aquests béns es considerin béns no utilitzables, en tant que, pel seu deteriorament, depreciació o estat deficient, són inaplicables als serveis municipals, o a l'aprofitament normal, ateses la seva naturalesa i destinació, d'acord amb l'article 13 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals;

Atès que, d'acord amb l'article 11 de l'esmentat reglament, els béns no utilitzables es consideren béns patrimonials;

Atès que dels informes tècnics resulta que el destí final d'aquests béns ha de ser la seva destrucció, en tant que no és possible o no procedeix la seva venda o cessió;

Atès que el/la lletrat/da dels Serveis Jurídics d'aquest Ajuntament ha emès un informe sobre la legalitat de declarar com a no utilitzables aquests béns mobles, segons estableix l'article 13.2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre;

Atesos els articles 11 i 13 de l'esmentat Decret 336/1988, de 17 d'octubre;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer: Aprovar la declaració com a bé no utilitzable dels béns mobles que a continuació es detallen, en tant que, pel seu deteriorament, depreciació o estat deficient, són inaplicables als serveis municipals o a l'aprofitament normal, ateses la seva naturalesa i destinació:

- Fotocopiadora Gestetner DSc332 (Ricoh), n/s K0241000590

- Fotocopiadora Gestetner DSc332 (Ricoh), n/s K0241000511

- Moto serra Husqvarna 55 air injection núm. 7

- Moto serra Husqvarna 55 air injection núm. 8

- Moto serra Husqvarna 55 núm. 10

- Moto serra Alpina núm. 17

- Tallabarder Echo HC 1600 núm. 3

Segon: Acordar la seva destrucció.

Tercer: Donar de baixa aquests béns de l'inventari de béns mobles de l'Ajuntament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

015. Aprovar l'aportació de l'anualitat 2014 de la subvenció de capital atorgada a la societat municipal Coressa per a la construcció de l'aparcament de vehicles al c/ Baldiri Aleu, d'acord amb la plurianualitat compromesa en l'acord de Junta de Govern de 17-12-2012

Número d'expedient N765/U800/2012/001

Atès que, en sessió de data 19 de juliol de 2010, el Ple municipal va autoritzar a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis Sant Boi SA (Coressa) per a la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini, per un import de 3.750.000,00 €, destinats a finançar les obres per a l'aparcament municipal de vehicles al carrer de Baldiri Aleu, consistent en la seva construcció i posterior explotació;

Atès que, en sessió de data 17 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local va concedir una subvenció de capital a l'empresa de titularitat íntegrament municipal Corporació d'Empreses i Serveis Sant Boi SA (Coressa), per a la construcció de l'aparcament de vehicles al carrer Baldiri Aleu (N765/U800/2012/001), per import de 3.750.000,00 €;

Atès que, en aquest mateix acord, es va autoritzar i aprovar la disposició de la despesa per l'import total de 3.750.000,00 € declarant alhora la seva plurianualitat, dins l'exercici del 2012, a càrrec de l'aplicació pressupostària 800 9340 74000 "Aportació Coressa actuació aparcament Baldiri Aleu":

- Exercici 2012: l'import d'1.137.000,00 €

- Exercici 2013: l'import de 795.900,00 €

- Exercici 2014: l'import de 682.200,00 €

- Exercici 2015: l'import de 568.500,00 €

- Exercici 2016: l'import de 566.400,00 €

Atès que durant l'actual exercici, des de Serveis Generals es van introduir els tràmits oportuns per a la modificació, donant d'alta i consignant-se suficient import a l'aplicació pressupostària 633 15161 74000 "Aportació Coressa actuació aparcament", per al reconeixement de l'aportació de l'anualitat 2014 per import de 682.200,00 €;

D'acord amb la relació de fets i fonaments jurídics continguts a l'acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, i que segueixen essent d'aplicació a data d'avui;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR el reconeixement de l'obligació corresponent a l'anualitat 2014 de la subvenció de capital atorgada a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa,) per a la construcció de l'aparcament de vehicles al c/ Baldiri Aleu (N765/U800/2012/001), d'acord amb la plurianualitat compromesa en l'acord de Junta de Govern de 17 de desembre del 2012, de la quantitat de 682.200,00 €, i el seu pagament, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15161 74000 "Aportació Coressa actuació aparcament", del pressupost vigent.

SEGON- AFECTAR la destinació d’aquesta subvenció de capital a l’amortització anticipada del préstec a llarg termini que Coressa va concertar amb l’entitat financera “Caixa Penedès" i que va ser avalat per aquest Ajuntament, mitjançant l’acord APL100064, pel Ple municipal que va tenir lloc en sessió de data 19 de juliol de 2010.

TERCER- REQUERIR a la societat municipal Coressa, per tal que un cop feta la cancel·lació anticipada parcial, aporti el corresponent certificat bancari a l'Ajuntament.

QUART- NOTIFICAR aquest acord a la societat municipal Coressa.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades