Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:02:30 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 02/17/2014

Número d'expedient: N112-2014-07

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:40 AM

Hora final: 12:46 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

Regidors/res
Olga García Piernas

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


A proposta de la ponència de Medi Ambient i Entorn Natural i Salut Pública s'acorda introduir per urgència en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 12è.: 012. Aprovació de l'adjudicació, mitjançant procediment obert, per a la contractació del Servei de Desratització, Desinsectació i Desinfecció en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-06

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la ciutat

002. Aprovació de la devolució d’ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball, de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi per al desenvolupament del projecte "Treball als barris, del PMI Casablanca de l'any 2010, amb núm. d’expedient BLB-12/10/01.

Número d'expedient C14063001

Atès que el Servei d'Ocupació de Catalunya mitjançant la resolució TRE/1675/2009, de 15 de juny, de subvencions en el marc del Projecte "Treballs als barris PMI Casablanca 2010 va aprovar l’atorgament d’una subvenció per un import de 1.308.978,72 euros, amb número d’expedient BLB-12/10, a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pels projectes i accions per a l'ocupació, i que correspon a "El pla d’execució anual de les accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc de la Llei de Barris", de la convocatòria per a l’any 2010.

Atès que un dels programes aprovats es d’experimentació amb els projectes següents d’ocupació anomenats "Dinamització del barri de Casablanca", per la contractació de 24 treballadors, el "Manteniment del barri de Casablanca", per la contractació de 48 treballadors, el ”Pla d'Ocupació de tècnics”, per la contractació de 10 treballadors desocupats per la realització d’obres i serveis d’interès general i social amb una durada de 6 mesos i amb data d’inici del 30/12/2010 i finalització 29/06/2011, amb una subvenció total de 1.160.108,41 euros.

Atès que un cop efectuada la justificació econòmica de la subvenció es va posar de manifest que l'import justificat per l’entitat d’aquesta part de la subvenció era de 1.129.703,44 euros, i per tant, hi havia una diferencia total entre la subvenció atorgada per aquests programes i la quantitat justificada de 30.404,97 euros, quantitat que segons acord ACGB110136 de data 17/10/2011 es va reintegrar al compte restringit d’ingressos del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Atès que en data 3 de novembre de 2011 el Servei d'Ocupació de Catalunya va rebre de l'Ajuntament de Sant Boi l'import de la renuncia, per import de 30.404,97 euros, dels quals 3.178,86 euros corresponien a la renúncia de l’expedient BLB-12/10/01 del projecte anomenat "Dinamització del barri de Casablanca", per la contractació de 24 treballadors.

Donat que, un cop efectuada la revisió de la documentació justificativa de la subvenció de l'import justificat per l'Ajuntament en aquest projecte i ateses les al·legacions presentades i verificades davant el Servei d'Ocupació de Catalunya, referent a la liquidació de la justificació econòmica.

Atès la resolució emesa pel director del Servei d'Ocupació de Catalunya, de data 19/12/2013, entrada per registre a l'Ajuntament en data 7/01/2014.

Declarar l’obligació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de reintegrar a la Generalitat de Catalunya la quantia de 1.891,58 euros, corresponents a l'import de la renúncia no reintegrada més els interessos legals en la quantia de 16,58 euros.

I tanmateix, declarar l’obligació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de reintegrar a la Generalitat de Catalunya la quantia de 1.918,77 euros, corresponents a l'import de la renúncia no reintegrada més els interessos legals en la quantia de 16,82 euros, per un reajustament en l’import atorgat a la durada realitzada d’una treballadora d’aquest programa i per discrepàncies amb algunes quantitats certificades amb les nòmines presentades.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/02/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER .- Aprovar la devolució d'ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya de la quantitat no gastada de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per import total de TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (3.843,75 euros), corresponent al PMI Casablanca BLB-12/10/01, en referència els Plans d'Ocupació de l'any 2010, del projecte anomenat "Dinamització del barri de Casablanca" del any 2010, corresponent a les baixes laborals(accidents, ILT) indemnitzacions, per discrepàncies amb algunes quantitats certificades amb les nòmines presentades i dels periodes que passa per sustituir els treballadors que han causat baixa i que el Servei d'Ocupació de Catalunya no subvenciona.

SEGON.- Aprovar la devolució d’ingrés al Servei d’ocupació de Catalunya per import de tres mil vuit-cents deu euros amb trenta-cinc cèntims (3.810,35 euros), més els interessos legals en la quantia de trenta-tres euros amb quaranta cèntims (33,40 euros).

TERCER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació del pagament del total de la part corresponent als interessos legals per import de trenta-tres euros amb quaranta cèntims (33,40 euros), s’imputarà a la partida 840-01100-35200, interessos de demora.

El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària al següent compte corrent:

Caixa de Pensions Entitat 2100

Oficina 1183

Dígit de control 35 núm. compte ............

Compte restringit del Servei d'Ocupació de Catalunya

Fent arribar fotocòpia de la transferència, on ha de constar el número d’expedient ( BLB-12/10/01), a què correspon l'ingrés que s’efectua, a la següent adreça:

Servei de Pressupostos i Gestió Econòmica

Secció d'Habilitació

Generalitat de Catalunya

Servei d'Ocupació de Catalunya

C/. Llull, 297

08019 BARCELONA

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Esports

003. Aprovar la subvenció i el conveni de col·laboració entre la Unió Esportiva Santboiana i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pel desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials de la Unió Esportiva Santboiana per l’any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2013/006

Atès que la Unió Esportiva Santboiana, ha presentat en data 27 de gener de 2014 sol·licitud de subvenció pel desenvolupament de les seves activitats esportives per l'any 2014, amb el número de registre 2014001820;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap de la Unitat de Promoció Esportiva i Cohesió, en data 3 de febrer de 2014; que informa favorablement l'atorgament de subvenció per col·laborar en el desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials de la Unió Esportiva Santboiana per l'any 2014.

Vist el conveni de col·laboració entre la Unió Esportiva Santboiana i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on es regulen les condicions i compromisos aplicables, de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;

Atès que segons preveu l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de subvencions i l'article 10.a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment es poden atorgar directament aquelles subvencions que estiguin previstes singularment en el pressupost de l'ens;

Atès que l'article 22.3 de les Bases d'Execució 2014 determina els documents comptables que es generaran en el procediment de concessió de subvencions;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/02/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a la Unió Esportiva Santboiana amb CIF núm.: ............., per un import de CENT SETZE MIL SET-CENTS TRETZE EUROS (116.713,00 €), destinada a finançar el desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials pel 2014.

SEGON: Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la Unió Esportiva Santboiana i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on es regulen les condicions i compromisos aplicables, de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TERCER: Autoritzar i disposar una despesa de CENT SETZE MIL SET-CENTS TRETZE EUROS (116.713,00 €)), a la Unió Esportiva Santboiana, per fer front a la subvenció que s'atorga.

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb l'apartat 3 del conveni regulador, a la signatura del conveni, per import de 87.534,75 €, La resta del pagament (29.178,25 €) es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

CINQUÈ: Facultar a la Regidora d'Esports, M. Antonia Barragán Prieto per a la signatura del conveni objecte d'aquest acord.

L'Import esmentat 116713 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 940 34103 48904, Aportació U. E. Santboiana.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

004. Aprovació de la incoació de l'expedient, del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques particulars i annexos corresponents a cada equipament esportiu, de la convocatòria per a la contractació de la prestació de serveis als polisportius municipals: La Parellada, L'Olivera i Can Massallera de Sant Boi de Llobregat a adjudicar per procediment obert.

Número d'expedient N801/U224/2014/004

Vist l'informe tècnic de data 10 de febrer de 2014, emès a resultes del proveïment d'incoació d'expedient, segons el qual la contractació de serveis als polisportius municipals: La Parellada, L'Olivera i Can Massallera de Sant Boi de Llobregat resta justificada en la seva conveniència i necessitat;

Atès el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars i annexos que han de regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament i informat favorablement per la Intervenció municipal;

Atès l'establert als articles 138 i següents, i 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment obert pel tràmit ordinari;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/02/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la incoació de l'expedient, el plec de clàusules administratives, el de prescripcions tècniques particulars i els annexos corresponents a cada equipament esportiu, per a la contractació relativa a la prestació de serveis als polisportius municipals: La Parellada, L'Olivera i Can Massallera de Sant Boi de Llobregat d'acord amb l'informe tècnic de data 10 de febrer de 2014, que s'annexa al present acord, que es durà a terme mitjançant tràmit ordinari en la modalitat de procediment obert, de conformitat amb la normativa aplicable.

SEGON: Convocar contractació del procediment obert, amb subjecció als plecs particulars i annexos aprovats. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci oficial al DOGC, per tal que els possibles interessats hi concorrin.

TERCER: Autoritzar la despesa per l'import màxim de set-cents vuitanta-cinc mil quatre-cents setanta-tres euros (785.473,00€), dels quals sis-cents quaranta-nou mil cent cinquanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims (649.151,24 €) corresponen a la base i cent trenta-sis mil tres-cents vint-i-un euros amb setanta-sis cèntims (136.321,76 €) són l'IVA (21%), amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost municipal:

Per a l'exercici 2014, pels imports de:

- 226.229,00€, Aplicació pressupostaria: 940 34201 22609 Contractació Serveis i Activitats Polisportiu Parellada.

- 143.294,00€, Aplicació pressupostaria: 953 34202 22609 Gestió Polisportiu Can Massallera.

- 106.378,00€, Aplicació pressupostaria: 953 34203 22609 Gestió Polisportiu L'Olivera.

Per l’exercici 2015, a càrrec de l'aplicació pressupostària de l'exercici corresponent destinada a l'efecte, pels imports de:

- 131.234,00€, Poliesportiu La Parellada

- 102.353,00€, Poliesportiu Can Massallera

- 75.985,00€, Poliesportiu L’Olivera

Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l’establert a l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.

QUART: Publicar l'anunci de licitació al DOGC i a la web municipal -perfil del contractant, en la forma prevista a l'article 142 del TRLCSP.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Llicències de Medi Ambient

005. l'aprovació del canvi d'ubicació de dues estructures verticals tipus D, adjudicades segons acord de la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2011

Número d'expedient X322/2011/003

Vist l'acord de data 19 de maig de 2011, on la Junta de Govern Local va acordar adjudicar la llicència temporal d'ocupació per a la col·locació i explotació d'estuctures verticals tipus D a l'empresa BCN 2004 COMUNICACIÓ EXTERIOR, SL amb CIF ...........;

Vista la sol·licitud de data 21 de juny de 2013, amb registre general d'entrada 2013013624, on l'empresa BCN 2004 COMUNICACIÓ EXTERIOR, SL, demana un canvi d'ubicació de dues de les estructures verticals (D4 i D5) adjudicades;

Vist l'informe de la tècnica de Projectes i Obres, de data 10 de juliol de 2013, on informa favorablement la sol·licitud de canvi d'ubicació de dues de les estructures verticals (D4 i D5) adjudicades;

Vist l'informe favorable de cap de departament de Llicències d'obres i edificació de data 11 de febrer de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Autoritzar a BCN 2004 COMUNICACIÓ EXTERIOR, SL, amb CIF ..........., el canvi d'ubicació de dues estructures verticals, anomenades D4 i D5, adjudicades segons acord de la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2011.

Segon.- Haurà de sol·licitar llicència municipal d'obres per tal de dur a terme les obres corresponents a la nova ubicació.

Tercer.- El trasllat de les estructures verticals no podrà afectar a la xarxa de sanejament existent a la parcel·la del carrer Feixars, núm. 16, tal i com es pot observar al planol adjunt.

La regidora Sra. Olga Garcia Piernas abandona la sessió.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

006. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal

Número d'expedient X116/U633/2014/5

Vist el Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal (X116/U633/2014/05), redactat des de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures; amb un pressupost d'execució per contracte d'obra civil de 915.492,93 € més l'IVA 21% de 192.253,51 €, essent el pressupost total per a coneixement de l'administració de 167.891,29 € (IVA inclòs);

Atès que el projecte s'estructura en 6 fases d'execució, 5 d'elles són pròpiament de pavimentació i altra de canalització de les aigües de pluja directament al col·lector des de l'entrada del Cementiri i baixant pel carrer Joaquim Auger fins al carrer Girona. El total de l'àmbit és 9.250,03 m²;

El conjunt de l'obra es divideix en 6 fases d'actuació, complementàries però independents, funcionalment i física, consistents en tractaments de superfícies i un col·lector d'aigües pluvials fins a la xarxa pública:

- Fase 1: Zona A, que consta de 2.126,00 m², amb un import del PEC de 250.939,15 € (21% IVA inclòs)

- Fase 2: Clavegueram del c/ Joaquim Auger, que consta de 456,88 m², amb un import del PEC de 112.232,82 € (21% IVA inclòs)

- Fase 3: Zona B, que consta de 2.191,49 m², amb un import del PEC de 268.671,57 € (21% IVA inclòs)

- Fase 4: Zona C, que consta de 1.984,20 m², amb un import del PEC de 210.839,33 € (21% IVA inclòs)

- Fase 5: Zona D, que consta de 1.574,97 m², amb un import de 173.040,07 € (21% IVA inclòs)

- Fase 6: Zona E, que consta de 916,49 m², amb un import de 92.023,51 € (21% IVA inclòs)

Vist l'informe tècnic favorable, de data 3 de febrer del 2014, emès pel cap de la unitat Mobilitat Urbanitzacions i Infraestructures;

D'acord amb els articles 234 i 235 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 36 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de pavimentació del cementiri municipal (X116/U633/2014/5), redactat des de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures; amb un pressupost d'execució per contracte d'obra d'un milió cent set mil set-cents quaranta-sis euros amb quaranta-cinc cèntims (1.107.746,45 € IVA inclòs), que correspon 915.492,93 € al pressupost base i 192.253,52 € a l'IVA de 21%.

El termini màxim per l'execució total de les obres serà de vint-i-un (21) mesos.

SEGON- SOTMETRE a informació pública l'esmentat projecte, pel termini de trenta dies i ordenar la publicació al Butlletí oficial de la província i exposar-lo en el tauler d'edictes municipal.

TERCER- CONSIDERAR aprovat definitivament aquest projecte si en el termini d'informació pública no s'hi presenta cap al·legació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Patrimoni Immobiliari

007. Aprovació del canvi de nom de la meitat indivisa de la concessió demanial de la plaça d'aparcament número 126 (planta -2) de l'aparcament municipal de Plaça Catalunya.

Número d'expedient N750/2013/009. Fitxa núm. 172. Plaça d'aparcament núm. 126

Atès que en data 10/09/1993, el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el Projecte d'Obra Municipal Ordinària per a la realització d'un aparcament soterrani a la Plaça de Catalunya, acord que es va esdevenir definitiu en transcórrer el termini d'informació pública, no havent-se presentat al·legacions;

Atès que en data 14 de febrer de 1994 el Ple va encomanar a la Societat Municipal CORESSA, en règim de gestió directa, l'execució del Projecte d'Obra Municipal Ordinària per a la realització de l'aparcament soterrani esmentat, així com la forma de gestió del mateix, en règim de concessió administrativa de l'Ajuntament sobre l'ús d'un bé de domini públic;

Atès que en el mateix Ple de data 14/02/1994 es va aprovar el Plec de Condicions que regeix l'execució del projecte i l'explotació de l'esmentat aparcament, així com posar a disposició de CORESSA els terrenys de domini on s'havia d'ubicar l'esmentat aparcament;

Atès l'establert als articles 1.3 i 26.3 de l’esmentat Plec de Condicions en la seva actual redacció segons resulta de les modificacions aprovades pel Ple de l'Ajuntament de 26 de maig de 1997.

Atès que, segons allò previst a l’article 93.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions públiques, els contractes de concessió administrativa es formalitzaran en document administratiu;

Atès l'article 94 de l'esmentada Llei 33/2003, de 3 de novembre, que determina: "Artículo 94. Prohibiciones para ser titular de concesiones demaniales.En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las administraciones Públicas. Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la concesión."

Atès que avui les causes de prohibició són les establertes en el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;

Atès que en data 9/04/1996 la Comissió de Govern va aprovar atorgar la concessió administrativa de la plaça d'aparcament assenyalada amb el número 126, en la planta soterrani -2, amb la superfície de 21,75 m2, i amb el coeficient de 0,39 per cent, a favor del Sr. ............ i la Sra. ............;

Atès que en data 9/05/1996 es va formalitzar mitjançant escriptura pública la concessió administrativa de la plaça d'aparcament núm. 126, en la planta soterrani -2, de l'aparcament de Plaça Catalunya, amb número de protocol 916 del Notari José Luís Gómez Díez, atorgada per l'empresa municipal CORESSA a favor del Sr. ............. i la Sra. ............;

Vista la instància presentada pel Sr. ..........., amb número de registre d'entrada 2013002037 de data 29/01/2013, en la que manifesta que el titular d'un 50% indivís de la concessió administrativa de la plaça d'aparcament número 126 -planta -2- , la Sra. ............, va morir el dia 23/06/2011, i sol·licita autorització per a la transmissió produïda a favor d'ell, segons còpia de l'escriptura pública atorgada pel Sr. ............, Sra. ........... i el Sr. ..........., en data 22/11/2011, davant del Notari Sr. Juan García Sáez, número de protocol 2.331, de manifestació d'herència, respecte als béns de la difunta, entre altres, de la meitat indivisa de la concessió demanial de la plaça d'aparcament número 126, document en el que hi consta la seva presentació als efectes de la liquidació de l'impost de successions;

Atès que presentada l'anterior escriptura de manifestació d'herència en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat, i segons qualificació registral emesa en data 27/01/2012, es suspèn la inscripció respecte a la concessió demanial referida, pel defecte qualificat de subsanable, de no constar la comunicació prèvia per a la transmissió de la mateixa de l'autoritat competent pel seu atorgament, segon l'art. 98 i disposició final 2ª núm. 5 de la Llei de Patrimoni.

Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 30/01/2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Prendre coneixement el canvi de nom de la meitat indivisa de la concessió demanial de la plaça d'aparcament número 126 - planta -2- de l'Aparcament Municipal de la Plaça Catalunya, a favor del Sr. ............, amb NIF ..........., domiciliat al carrer ............ núm. .........., de ..........., en concepte d'usdefruit i a favor de la ............, amb NIF ........... i domicili al Carrer .........., núm. ............ de ............, i del Sr. ............, amb NIF ............ i domiciliat al .........., número .......... de ............., en concepte de nua propietat de la concessió de l'esmentada meitat, segons es desprèn de l'escriptura pública de manifestació d'herència atorgada en data 22/11/2011, davant del Notari Sr. Juan García Sáez, número de protocol 2.331.

SEGON: Procedir a l'actualització de les dades en les bases de dades que gestiona l'empresa municipal CORESSA, i l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

008. Aprovació del canvi de nom de la meitat proindivis de la concessió demanial de la plaça d'aparcament núm. 52, soterrani -1, de l'aparcament de la Plaça de Catalunya.

Número d'expedient N750/2014/001. Fitxa de l'inventari núm. 172. (Plaça d'aparcament núm. 52 - soterrani -1-, aparcament Plaça Catalunya)

Atès que en data 10 de setembre de 1993, el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el Projecte d'Obra Municipal Ordinària per a la realització d’un aparcament soterrani a la Plaça de Catalunya, acord que va esdevenir definitiu en transcórrer el termini d’informació pública, en no haver-se presentat al·legacions;

Atès que en data 14 de febrer de 1994 el Ple va encomanar a la Societat Municipal CORESSA, en règim de gestió directa, l’execució del Projecte d'Obra Municipal Ordinària per a la realització de l’aparcament soterrani esmentat, així com la forma de gestió del mateix, en règim de concessió administrativa de l'Ajuntament sobre l’ús d’un bé de domini públic;

Atès que en el mateix Ple de data 14 de febrer de 1994 es va aprovar el plec de condicions que regeix l’execució del projecte i l’explotació de l’esmentat aparcament, així com posar a disposició de CORESSA els terrenys de domini públic on s’havia d’ubicar l’esmentat aparcament;

Atès que els articles 1.3 i 26.3 de l’esmentat Plec de Condicions en la seva actual redacció segons resulta de les modificacions aprovades pel Ple de l'Ajuntament de 26 de maig de 1997, estableixen que serà l'Ajuntament qui atorgui el dret individualitzat i exclusiu per a l’ús de la plaça assignada, mitjançant concessió administrativa, la durada de la qual serà, com a MÀXIM, de cinquanta anys, preveient-se la possibilitat d’atorgar concessions de durada inferior;

Atès que, segons allò previst a l’article 93.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions públiques, els contractes de concessió administrativa es formalitzaran en document administratiu;

Atès l'article 94 de l'esmentada Llei 33/2003, de 3 de novembre, que determina: "Artículo 94. Prohibiciones para ser titular de concesiones demaniales.En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las administraciones Públicas. Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la concesión."

Atès que avui, les causes de prohibició són les establertes en el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;

Atès que en data 8/05/1995, la Comissió de Govern, va aprovar atorgar la concessió administrativa de la plaça d'aparcament assenyalada amb el número 52, en la planta soterrani -1, amb la superfície de 21,75 m2, i amb el coeficient de 0,39 per cent, a favor de la Sra. ............;

Atès que en data 11/05/1995, es va formalitzar mitjançant escriptura pública la concessió administrativa de la plaça d'aparcament núm. 52, en la planta soterrani -1, de l'aparcament de Plaça Catalunya, amb número de protocol 673 del Notari José Luís Gómez Díez, atorgada per l'empresa municipal CORESSA a favor de la Sra. ............. (assenyalant-se en l'escriptura com a número 1-052);

Atès que posteriorment la Sra. ............. va cedir la concessió administrativa de la plaça d'aparcament núm. 52, en la planta soterrani -1, de l'aparcament de la Plaça Catalunya, formalitzant-se mitjançant escriptura pública de cessió de concessió administrativa, amb número de protocol 203 del Notari Anguel Querol Sancho, atorgada a favor del Sr. ............ i la Sra. ..........., per meitat i en proindivís;

Vista la instància presentada per la Sra. ............, amb número de registre d'entrada 2013026081 de data 19/12/2013, en la que ens comunica la mort del seu marit, el Sr. ............. i sol.licita el canvi de nom de la seva meitat de la plaça d'aparcament núm. 52, del soterrani -1, a favor de la Sra. ............, com a hereva del Sr. ............, la qual cosa acredita adjuntant fotocòpia de l'escriptura de manifestació i acceptació de herència, dissolució de la societat de ganancials i adjudicacions autoritzada pel Notari Sr. Angel Querol Sancho de data 7/11/2013, número 2.060 del seu protocol;

Vista la instància presentada per la Sra. ..........., amb número de registre d'entrada 2014000456 de data 9/01/2014, a la que adjunta una declaració responsable de no trobar-se compresa en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb l'administració 9/01/2014;

Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni Immobiliari de data 30 /01/2014,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Prendre coneixement el canvi de nom de la meitat indivisa de concessió demanial de la plaça d'aparcament número 52, de la planta soterrani -1 de l'aparcament de Plaça Catalunya a favor de la Sra. ..........., amb NIF ............, hereva del Sr. .........., que va morir en data 1/09/2013, segons consta en l'escriptura de manifestació i acceptació de herència, dissolució de la societat de ganancials i adjudicacions autoritzada pel Notari Sr. Angel Querol Sancho de data 7/11/2013, número 2.060 del seu protocol.

SEGON: Actualitzar les bases de dades respecte als concessionaris, canvi de nom dels tributs municipals que graven la concessió i actualització de l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament d'acord amb el previst a l'article 102 del Decret 338/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Llicències de Medi Ambient

009. Aprovació de les bases que regiran el procediment d'atorgament de nou llicències d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació de casetes per a la venda d'articles de pirotècnia i de la seva convocatòria

Número d'expedient X332/2014/001

Atès que d'acord amb l'informe emès en data 22 de gener de 2014 pel cap de la unitat de Llicències d'Activitats i Via Pública, és necessari l'establiment d'unes bases per a l'atorgament de nou llicències d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació de casetes per a la venda d'articles de pirotècnia, sense instal·lacions fixes, durant la temporada de 2014;

Atès l'establert a l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini públic;

Vist el Plec de bases que han de regir l'atorgament d'aquestes llicències d'ocupació temporal de la via pública, elaborat per a tal fi pels serveis d'aquest Ajuntament;

De conformitat amb la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques i el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, així com de la resta de normativa aplicable;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar les bases per a l'atorgament de nou (9) llicències d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació de casetes per a la venda d'articles de pirotècnia, sense instal·lacions fixes, durant la temporada 2014.

SEGON: Sotmetre a informació pública el plec de bases, per un termini de 20 dies hàbils mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i l'exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació d'al·legacions.

TERCER: Convocar simultàniament el procediment per a l'atorgament de les llicències d'ocupació temporal del domini públic i establir que el termini de presentació de sol·licituds és l'especificat a la base 7a del plec de bases.

QUART: Considerar aprovades definitivament les bases per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal del domini públic per l'explotació de casetes per a la venda d'articles de pirotècnia, si en el termini d'informació pública no es presenta cap al·legació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Serveis de Ciutat

010. Aprovació de declarar el desistiment del procediment de contractació de les obres d'instal.lació complementària de la barana protectora en la Plaça de la Bòbila.

Número d'expedient N802/U670/2013/28

Atès que en data 4 de març de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar la memòria tècnica valorada de les obres de col·locació d'una barana protectora a la Plaça de la Bòbila;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar declarar el desistiment del procediment de contractació de les obres d'instal.lació complementària de la barana protectora en la Plaça de la Bòbila, d'acord amb el que preveu l'article 155 en relació amb l'article 161 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès l'incompliment del termini previst a l'article 161 esmentat, per l'adjudicació del contracte.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

011. Aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de TAO;

Número d'expedient N810-2014-C/16 Subdivisió 250

Vist l'informe tècnic de data 23 de gener de 2014, emès a resultes del proveïment d'incoació d'expedient, segons el qual l'esmentada contractació del servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de TAO, resta justificada en la seva conveniència i necessitat;

D'acord amb el mencionat proveïment, segons el qual l'esmentada contractació és convenient dur-la a terme pel procediment negociat sense publicitat; per aplicació de l'article 170 d) del Reial Decret Legislatiu 3/201, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, per tractar-se d'un contracte que només es pot encomanar a un empresari determinat per motius relacionats amb la protecció de drets d'exclusivitat;

Atès el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que ha de regir aquesta licitació, elaborat per a tal fi pels serveis informàtics d'aquest ajuntament i informat favorablement per la Intervenció municipal;

Atès que la societat "T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU" és la titular dels drets d'explotació, tenint plena titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual de les aplicacions informàtiques, el manteniment de les quals és objecte d'aquesta contractació;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de TAO, que es durà a terme mitjançant el procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb la normativa aplicable.

SEGON: Convocar la contractació pel procediment negociat, amb subjecció al plec de clàusules particulars aprovat. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 10 dies naturals, comptadors des de la data de recepció de la invitació a la participació. A aquest efectes i tenint en compte que, per les característiques d'aquesta contractació només es pot encomanar a la societat "T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU", es procedirà a negociar les condicions del contracte amb aquesta empresa.

TERCER: Autoritzar la despesa per l'import màxim de 93.062,67 euros ( noranta-tres mil seixanta-dos euros amb seixanta-set cèntims ), dels quals 76.911,30 euros correspon a la base i 16.151,37 euros corresponen a l'IVA;

L'Import esmentat 93062,67 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 250 92042 21600, Manteniment Equips i Aplicacions Informàtiques.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

012. Aprovació de l'adjudicació, mitjançant procediment obert, per a la contractació del Servei de Desratització, Desinsectació i Desinfecció en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient N805-2013-010 Subdivisió 972

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi, en sessió de data 4 de novembre de 2013, va aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, l’annex I i l’annex II que regeix la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de Desratització, Desinsectació i Desinfecció en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, pel període de dos anys, a comptar des de la data de signatura del contracte, amb possibilitat de pròrrogues pactades de mutu acord de les parts, fins a un màxim de quatre anys en total i es va convocar la seva contractació;

Atès que en data 27 de gener de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la classificació obtinguda per les empreses presentades a la licitació per a la contractació del Servei de Desratització, Desinsectació i Desinfecció en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb la valoració de la proposició efectuada per la Comissió Tècnica de Contractació que va tenir lloc el dia 21 de gener de 2014, així com requerir a l'empresa Coll i Miró Tractaments SL, amb NIF ..........., per ser la que ha obtingut millor classificació de totes les presentades, perquè presentés el document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per un import de mil dos-cents setanta-vuit euros (1.278,00 €), corresponents al 5% de l'import de l'oferta, així com el certificat de situació de cotització de la Seguretat Social i certificat de l'agència tributària;

Atès que l'empresa Coll i Miró Tractaments SL ha efectuat l'ingrés en efectiu de la garantia definitiva en data 7 de febrer de 2014 i que en la mateixa data ha presentat la documentació requerida al Registre General d'Entrada;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/02/2014

Atès l'establert a l’article 169 a 174 i 176 a 178 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Aprovar l'adjudicació del contracte per a la prestació del Servei de Desratització, Desinsectació i Desinfecció en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, a l'empresa COLL I MIRÓ TRACTAMENTS SL, amb NIF ..........., domiciliada al C/ de la Roda, núm. 2 i 4, Polígon Industrial Regàs, 08850 Gavà (Barcelona), segons proposta elevada per la Mesa de Contractació de data 21 de gener de 2014.

SEGON.- Disposar la despesa de caràcter plurianual, d'acord amb l'article 174.2.b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per l'import màxim de trenta mil nou-cents vint-i-set euros amb seixanta cèntims (30.927,60 euros), dels quals vint-i-cinc mil cinc-cents seixanta euros (25.560,00 euros) corresponen a la base i cinc mil tres-cents seixanta-set euros amb seixanta cèntims (5.367,60 euros) corresponen a l'IVA, que s'imputarà de la següent manera:

- L'import màxim de tretze mil cent setze euros amb setanta-dos cèntims (13.116,62 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 972.31300.22709 "Contractacio Serveis DDD", del pressupost municipal de l’any 2014 (que té dotació pressupostària suficient en el moment del present procediment)

- L'import màxim de quinze mil quatre-cents seixanta-tres euros amb vuitanta cèntims (15.463,80 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària que es determini del pressupost municipal de l'any 2015 i

- L'import màxim de dos mil tres-cents quaranta-set euros amb divuit cèntims (2.347,18 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària que es determini del pressupost municipal de l'any 2016

El pagament de les factures es farà efectiu mensualment mitjançant transferència bancària, una vegada conformades pels tècnics municipals.

TERCER .- Alliberar la quantitat de 4.065,58 euros corresponents a la diferència entre la previsió inicial autoritzada pel 2014 (17.182,20 euros) i la finalment disposada pel mateix any (13.116,62 euros).

QUART.- Notificar a l'adjudicatari el present acord i requerir-lo perquè, dins el termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte d'acord amb l'article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

CINQUÈ.- Facultar al Tinent d'Alcalde, regidor delegat de Medi Ambient i Entorn Natural i Salut Pública, Sr. Josep Puigdengolas Torres, perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

SISÈ.- Notificar el present acord a la resta de licitadors de conformitat amb allò previst a l'article 151 del real decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari dóna compte de la sentència dictada el 30 de gener de 2014, pel Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona, que desestima el recurs interposat pel Sr. ........... contra el decret del tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Ciutadania de data 15 d'octubre de 2010, desestimatori del recurs de reposició interposat contra la resolució de 5 de maig de 2010, d'arxiu de les actuacions administratives practicades en expedient informatiu incoat a sol·licitud del recurrent de tramitació d'un procediment de restauració de la legalitat urbanística dins l'àmbit del polígon d'actuació urbanística núm. 7, discontinu (Miquel cantonada Ramon Estruch i Can Pinyol).


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades