Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 06:52:46 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 02/10/2014

Número d'expedient: N112-2014-06

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 09:14 AM

Hora final: 10:04 AM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-05

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'EDUCACIÓ I CIVISME

Educació i civisme

002. Aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria pública per al concurs de videos "Clips per la convivència", i el nomenament del Jurat.

Número d'expedient N627/U960/2014/001

Atesa la voluntad de l'Ajuntament de Sant Boi de convocar la segona edició del concurs de vídeos "Clips per la convivència", amb la finalitat de potenciar l'educació en valors, la convivència, la diversitat i en contra de la discriminació;

Vistes les bases reguladores de la segona edició del concurs de vídeos "Clips per a la convivència";

Atès que, d'acord amb el que preveuen aquestes bases reguladores, s'ha d'aprovar la convocatòria pública i nomenar un Jurat qualificador que realitzarà la selecció de la proposta guanyadora;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/02/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la segona edició del concurs de vídeos "Clips per a la convivència".

SEGON.- Aprovar la convocatòria pública, d'acord amb el que preveuen les bases aprovades, per a la presentació de propostes de video que hauran de ser originals i inèdites, per participar en l'esmentat concurs. El termini de presentació de propostes s'iniciarà l'endemà de la publicació de les bases aprobvades al BOP i finalitzarà el 24 d'abril de 2014.

Aquesta convocatòria restarà suspesa en el supòsit que es presentin al·legacions a les bases i fins que aquestes siguin resoltes.

TERCER.- Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant el termini de 20 díes hàbils, als efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BOP i al tauler de la corporació, i en el DOGC.

QUART.- Aprovar el nomenament dels membres del jurat per a la segona edició del concurs de vídeos "Clips per a la convivència", perque portin a terme la seva tasca amb totes les prerrogatives aprovades a les bases del concurs, amb la composició que es detalla a continuació:

PRESIDENT:

Sr. Jaume Bosch Pugés, Alcalde de Sant Boi de Llobregat

VOCALS:

Sr. Luis Pérez Gutiérrez, Tinent d'Alcalde d'Educació i Civisme

Sra. Montserrat Mirabent, Regidora de Cultura

Sra. ..........., Cap de Comunicació

Sra. ..........., Cap de la Unitat d'Educació Comunitària i Civisme

Sra. ............ Responsable del programa Escola Amiga de l'Obra Social Sant Joan de Déu

Sr. .........., Cap de Servei de Rehabilitació Comunitària, Benito Menni

Sr. ............, Centre de Recursos Pedagógics Baix Llobregat III

Sr. ............, representant de l'Associació Obertament

Sra. ............, representant de l'Associació Obertament

SECRETARI:

Sr. ............, tècnic d'Educació.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

003. Aprovació dels preus públics de la deixalleria municipal

Número d'expedient N943/U850/2014/001

Atès que els ens locals poden establir preus públics per la prestació dels serveis o la realització d'activitats de la competència de la entitat local, d'acord amb el que estableix l'article 41 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;

D'acord amb l'article 47.1 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap del Servei de Medi Ambient de data 28 de gener de 2014;

Vist l'informe tècnic-econòmic emès en data 30 de gener de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/02/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar els preus públics de la Deixalleria Municipal recollits a l'annex d'aquest acord.

SEGON.- Publicar aquest acord segons el que estableix la normativa vigent.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

004. Aprovació de l'encàrrec, i del plec de condicions que el regeix, per a l'execució de les obres del POMO de remodelació d'espais entre blocs (fase II-A: escales 11, 12, 16 I 17) de Ciutat Cooperativa, a la societat municipal Coressa

Número d'expedient N802/U633/2014/02

En data 4 de novembre de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais entre els blocs del barri de Ciutat Cooperativa (X116/U633/2013/46); el qual ha estat redactat per l'arquitecte ..........., de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; amb un pressupost d'execució per contracte de 719.268,56 € (IVA inclòs); i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 17 de gener del 2014, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

L'esmentat projecte correspon a una segona fase (II) d'execució de les obres de remodelació dels espais entre els blocs del barri de Ciutat Cooperativade, que se subdivideix en les fases següents:

- A ( escales 11, 12, 16 i 17); primer i tercer del carrer Eduard Toldrà; pressupost d'execució de contracte 240.414,33 € (IVA inclòs).

- B ( escales18, 19, 20 i 21); segon tram del carrer Eduard Toldrà; pressupost d'execució de contracte 237.074,95€ (IVA inclòs).

- i C ( passtges de les escales13, 14, 15, 22 i 23); pressupost d'execució de contracte 241.779,21 € (IVA inclòs).

Vista l'oferta econòmica i la disposició de mitjans tècnics i humans, de data 14 de gener de 2014, amb Registre General d'Entrada núm. 812, presentada per la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA -Coressa-, per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais entre els blocs del barri de Ciutat Cooperativa (Fase II-A) , per un import de 221.181,18 € (IVA inclòs);

Vist l'informe tècnic, de data 3 de gener de 2014, emès pel cap de la Unitat de Mobilitat Urbanitzacions i Infraestructures, justificatiu de la conveniència i oportunitat de l'execució de la fase A del projecte, així com de l'aprovació de l'encàrrec corresponent a la societat municipal Coressa en els termes presentats en la seva oferta;

D'acord amb l'establert als articles 4.1.n) i 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER - APROVAR l'encàrrec, i el plec de condicions que regeix l'esmentat encàrrec, per a l'execució de les obres del POMO de remodelació d'espais entre blocs (Fase II-A: escales 11, 12, 16 I 17) de Ciutat Cooperativa (N802/U633/2014/02), a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), amb CIF ............, per un import de cent vuitanta-dos mil set-cents noranta-quatre euros amb trenta-sis cèntims (182.794,36 euros), més trenta-vuit mil tres-cents vuitanta-sis euros amb vuitanta-dos cèntims (38.386,82 euros), corresponents a l'IVA, amb un termini màxim estipulat per a l'execució de les esmentades obres de 4 (quatre) mesos.

SEGON - IMPUTAR l'import de 221.181,18 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15161 61102 "Actuacions Espais Públics".

TERCER - NOMENAR els tècnics per a l'exercici de les funcions següents:

- ............, enginyer industrial municipal, cap de la Unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures, com a gestor del projecte.

- Sr. ............, arquitecte, del despatx d'arquitectura AR47, com a direcció facultativa.

- Sra. ..........., arquitecta tècnic, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a direcció executiva.

- L'empres Payma Cotas SAU, s'encarregarà de la coordinació en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les esmentades obres, de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1627/1997, de 24 de novembre.

QUART - NOTIFICAR aquest acord a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (CORESSA) i als tècnics a dalt nomenats.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

LLicències d'Obres

005. Aprovació de la cinquena pròrroga de la llicència d'obres consistent enconstrucció d'edifici plurifamiliar de 95 habitatges, 2 locals comercials sense ús definit i aparcament per a 118 automòbils, 14 trasters i 30 bicicletes, a l'emplaçament carrer Baldiri Net i Figueres, núm. 5-7 i carretera Santa Creu de Calafell, núm. 28.

Número d'expedient X124-2009-027

Atès que en data 24 de gener de 2011, la Junta de Govern Local va acordar concedir llicència d'obres a l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSÒL) consistent en construcció d'edifici plurifamiliar de 95 habitatges, 2 locals comercials sense ús definit i aparcament per a 118 automòbils, 14 trasters i 30 bicicletes, en sòl urbà clau 18, a l'emplaçament carrer Baldiri Net i Figueres, núm. 5-7 i carretera Santa Creu de Calafell, núm. 28.La llicència de referència estableix un termini màxim per a l’inici de les obres d'un any a partir de la notificació de l’acord d’atorgament que consta formalitzat en data 1 de febrer de 2011 i per tant aquest termini finia el dia 1 de febrer de 2012;

Atès que en data 27 de gener de 2012 l'IMPSÒL va sol.licitar pròrroga per iniciar les obres;

Atès que, en sessió de Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2012 es va acordar concedir una pròrroga per comunicar l'inici de les obres, ampliant-se el termini en sis mesos que finien en data 1 d'agost de 2012;

Atès que en data 26 de juliol de 2012 l'IMPSÒL va sol.licitar segona pròrroga per iniciar les obres;

Atès que, en sessió de Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2012 es va acordar concedir una segona pròrroga per comunicar l'inici de les obres, ampliant-se el termini en sis mesos que finien en data 1 de febrer de 2013;

Atès que en data 24 de gener de 2013 l'IMPSÒL va sol.licitar tercera pròrroga per iniciar les obres;

Atès que, en sessió de Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2013 es va acordar concedir una tercera pròrroga per comunicar l'inici de les obres, ampliant-se el termini en sis mesos que finien en data 1 d'agost de 2013;

Atès que en data 24 de juliol de 2013 l'IMPSÒL va sol.licitar quarta pròrroga per iniciar les obres;

Atès que, en sessió de Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2013 es va acordar concedir una quarta pròrroga per comunicar l'inici de les obres, ampliant-se el termini en sis mesos que finien en data 1 de febrer de 2014;

Vista la sol·licitud de nova prórroga per l'inici de les obres presentada per l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSÒL) en data 17 de gener de 2014 i amb número de Registre General d'Entrada 2014001261;

D'acord amb l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 27 de gener de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Concedir a l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) la cinquena pròrroga de la llicència municipal d'obres consistent en construcció d'edifici plurifamiliar de 95 habitatges, 2 locals comercials sense ús definit i aparcament per a 118 automòbils, 14 trasters i 30 bicicletes, en sòl urbà clau 18, a l'emplaçament carrer Baldiri Net i Figueres, núm. 5-7 i carretera Santa Creu de Calafell, núm. 28, expedient número X124/2009/027, tot ampliant el termini prorrogat per comunicar l'inici d'obres amb sis mesos més, restant un total de 42 mesos per iniciar les obres, que fineixen en data 1 d'agost de 2014.

CONDICIONS ESPECIALS:

Les mateixes que les imposades en l'atorgament de la llicència d'obres.

En breu rebrà la notificació de la liquidació practicada en concepte de taxa de pròrroga de la llicència d'obres per import de quatre-cents setanta-dos euros amb trenta cèntims (472,30 €), pagament que podrà efectuar a qualsevol entitat financera.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

006. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres consistent en consolidació de parts deteriorades i repintat de façana amb emplaçament al carrer Doctor Antoni Pujades, núm. 36-38,

Número d'expedient X124-2013-026

Vista la sol·licitud presentada en data 18 de desembre de 2013 i amb número de Registre General d'Entrada 2013026067;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 22 de gener de 2014;

Vista l'acta de la Comissió Tècnica de Patrimoni de data 29 de gener de 2014, on s'informa favorablement la concessió de la present llicència;

Vist l'informe jurídic favorable de data 29 de gener de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Concedir llicència municipal d'obres, a Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús , expedient número X124/2013/026, per a reparació puntual de la façana del carrer Doctor Antoni Pujades del pavelló 11 del Complex assistencial de salut mental Benito Menni i el repintat general de la mateixa, amb emplaçament al carrer Doctor Antoni Pujades, núm. 36-38,amb referència cadastral número 9582801DF1798B0001KS, segons projecte tècnic redactat per Ramon Pedrerol Jardí, Arquitecte, amb número de visat del Col·legi Oficial 2013005486.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

3a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tan l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment., sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als actes.

4a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva. Es col·locarà en lloc visible des de la via pública la corresponent placa oficial de llicència municipal que acredita l'autorització per a l'inici de les obres i el seu termini d'execució

5a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

6a.- RESIDUS: En relació a la gestió de residus de la construcció:

a) Caldrà que amb caràcter previ a l’inici de les obres s’hagi aportant còpia del corresponent contracte signat entre el gestor de residus de la construcció autoritzat i el productor (titular de la llicència d’obres) i que aquest ha rebut el pla de gestió de residus formulat pel posseïdor (constructor), segons model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Un cop acabades les obres, la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A aquest efecte, prèviament a l'inici de l'obra, s'haurà de dipositar a l’OMAP la fiança corresponent.

En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta fiança, sempre que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra, que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb:

1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document:

El tècnic director de l’obra, certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament -, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.

El tècnic director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per a executar les obres serà de 1 any, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

CE1. En cas d'afectació als elements de l'enllumenat públic, caldrà comunicar-ho per escrit als Serveis municipals quan aquesta es produeixi mitjançant instància davant del Registre General de l'Ajuntament i, a la vegada, contactar amb l'empresa municipal encarregada del enllumenat públic (CITELUM, telf.: 93 630 41 60 fax: 93 630 06 41 email: dsbl@citelum.es) per la necessitat de desgrapat o desplaçament provisional de la línia aèria d'enllumenat ( cablejat ) i/o d'un o més dels punts de llum (fanals) i la consegüent realització dels treballs (siguin o no per compta pròpia) que com a mínim hauran d'estar en coneixement i ésser tutelats per aquesta empresa municipal encarregada del manteniment del mateix. Fet que es comprovarà, i que en cas necessari s'haurà de poder acreditar el haver-ho així efectuat. Qualsevol dany o manipulació de la xarxa incorrecta o simplement sense el vist i plau o autorització prèvia de l'empresa municipal, haurà d'ésser modificada o reparada per aquella al vostre càrrec.

CE2. Les instal·lacions de l'edifici (aigua, electricitat, gas, telefonia, calefacció, refrigeració, depuració, telecomunicació, aparells elevadors, etc.) que s'afectin per l'obra objecte de la llicència, siguin de nova creació o modificació de les existents, hauran de ser assumides, executades i certificades per instal·ladors autoritzats i caldrà que compleixin amb tota la legislació que els sigui aplicable. En aquest sentit, s'autoritzen sense perjudici dels permisos necessaris d'altres administracions i qualsevol dubte caldrà aclarir-lo amb l' instal·lador autoritzat, el servei d'inspecció de la companyia subministradora i amb els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

CONDICIONS D'EFICÀCIA

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Assumeix de Coordinador de seguretat i salut.

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 7.754,40 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediata de la finca.

- 150,00 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta fiança, sempre que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

007. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres consistent en reparació de patologies constructives en edifici B amb emplaçament al carrer Pablo Picasso, núm. 8-10, edifici B.

Número d'expedient X124-2013-025

Vista la sol·licitud presentada en data 18 de desembre de 2013 i amb número de Registre General d'Entrada 2013026064;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 22 de gener de 2014;

Vista l'acta de la Comissió Tècnica de Patrimoni de data 29 de gener de 2014, on s'informa favorablement la concessió de la present llicència;

Vist l'informe jurídic favorable de data 29 de gener de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Concedir llicència municipal d'obres, a Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús , expedient número X124/2013/025 , per a reparació de patologies a la façana de l'edifici B del complex assistencial de salut mental Benito Menni, amb emplaçament al carrer Pablo Picasso, núm. 8-10, edifici B, amb referència cadastral número 9582801DF1798B, segons projecte tècnic redactat per ..........., Arquitecte, amb número de visat del Col·legi Oficial 2013005489.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

3a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tan l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment., sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als actes.

4a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva. Es col·locarà en lloc visible des de la via pública la corresponent placa oficial de llicència municipal que acredita l'autorització per a l'inici de les obres i el seu termini d'execució

5a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

6a.- RESIDUS: En relació a la gestió de residus de la construcció:

a) Caldrà que amb caràcter previ a l’inici de les obres s’hagi aportant còpia del corresponent contracte signat entre el gestor de residus de la construcció autoritzat i el productor (titular de la llicència d’obres) i que aquest ha rebut el pla de gestió de residus formulat pel posseïdor (constructor), segons model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Un cop acabades les obres, la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A aquest efecte, prèviament a l'inici de l'obra, s'haurà de dipositar a l’OMAP la fiança corresponent.

En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta fiança, sempre que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra, que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb:

1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document:

El tècnic director de l’obra, certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament -, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.

El tècnic director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per a executar les obres serà de 1 any, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

dsbl@citelum.es) per la necessitat de desgrapat o desplaçament provisional de la línia aèria d'enllumenat ( cablejat ) i/o d'un o més dels punts de llum (fanals) i la consegüent realització dels treballs (siguin o no per compta pròpia) que com a mínim hauran d'estar en coneixement i ésser tutelats per aquesta empresa municipal encarregada del manteniment del mateix. Fet que es comprovarà, i que en cas necessari s'haurà de poder acreditar el haver-ho així efectuat. Qualsevol dany o manipulació de la xarxa incorrecta o simplement sense el vist i plau o autorització prèvia de l'empresa municipal, haurà d'ésser modificada o reparada per aquella al vostre càrrec.

CE2. Les instal·lacions de l'edifici (aigua, electricitat, gas, telefonia, calefacció, refrigeració, depuració, telecomunicació, aparells elevadors, etc.) que s'afectin per l'obra objecte de la llicència, siguin de nova creació o modificació de les existents, hauran de ser assumides, executades i certificades per instal·ladors autoritzats i caldrà que compleixin amb tota la legislació que els sigui aplicable. En aquest sentit, s'autoritzen sense perjudici dels permisos necessaris d'altres administracions i qualsevol dubte caldrà aclarir-lo amb l' instal·lador autoritzat, el servei d'inspecció de la companyia subministradora i amb els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

CONDICIONS D'EFICÀCIA

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Assumeix de Coordinador de seguretat i salut

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 9.157,37 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediata de la finca.

- 150,00 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta fiança, sempre que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

Llicències de Medi Ambient

008. l'aprovació de la rectificació de l'adreça que consta a l'acord de data 18 de juny de 2001, on es concedia llicència municipal d'instal·lació i funcionament, per a l'activitat consistent en taller de reparació d'automòbils, situada al carrer Viladecans, núm. 29

Número d'expedient X203-1988-042

Vist l'acord de data 18 de juny de 2001, on es concedia llicència municipal d'instal·lació i funcionament a ............, número d'expedient X203/1988/042, per a la instal·lació de l'activitat consistent en taller de reparació d'automòbils, situada al carrer Viladecans, núm. 29, amb una superfície útil de 82,25 m2;

Vista la sol·licitud de data 23 d'octubre de 2013, on el senyor Juan Marín Santiago sol·licita la rectificació de l'esmentat acord atès que hi ha una errada en l'emplaçament de l'activitat, essent el correcte carrer Viladecans, núm. 27 , soterrani 1;

Atès l'informe del departament d'Informació del Territori i Població de data 23 d'octubre de 2013, on s'indica que l'adreça correcte de l'esmentada activitat és carrer Viladecans, núm. 27 , soterrani 1, amb referència cadastral 9862410DF1796D0067PZ;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Rectificar l'acord de data 18 de juny de 2001, on es concedia llicència municipal d'instal·lació i funcionament a ............., número d'expedient X203/1988/042, per a la instal·lació de l'activitat consistent en taller de reparació d'automòbils, essent l'emplaçament correcte el carrer Viladecans, núm. 27 , soterrani 1, amb referència cadastral 9862410DF1796D0067PZ.

SEGON: Notificar el present acord a l'interessat.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

009. Aprovació de l'atorgament de vuit noves llicències d'ocupació temporal a Sistemas e Imagen Publicitaria, S.L. en aplicació de l'establert a la clàusula I.5 del plec de bases que regeix la instal·lació i explotació de cartelleres publicitàries en diversos espais de domini públic del municipi de Sant Boi de Llobregat, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'abril de 2012.

Número d'expedient X322/2012/013

Atès que en sessió de data 17 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local, va acordar adjudicar quaranta-tres llicències d'ocupació temporal per a la instal·lació i explotació de cartelleres publicitàries en diversos espais de domini públic del municipi de Sant Boi de Llobregat, segons proposta elevada per la mesa de contractació de data 18 de setembre de 2012, a Sistemas e Imagen Publicitaria, SL, amb CIF ............., amb submissió al plec de bases que ha regit la licitació i regula el règim de les llicències atorgades aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'abril de 2012;

Vistes les sol·licituds de data 5 de desembre de 2013, amb registre general d'entrada 2013025131 i 2013025132, on Sistemas e Imagen Publicitaria, SL, amb CIF ............, demana ampliar el número de les llicències atorgades;

Vista la sol·licitud de data 22 de gener de 2014, on Sistemas e Imagen Publicitaria, SL, amb CIF ............, desisteix d'un dels emplaçaments demanats a la seva sol·licitud de data 5 de desembre de 2013, amb registre general d'entrada 2013025131;

Atès que a la clàusula I.5. del plec de bases que va regir l'esmentat concurs s'especifica que prèvia sol·licitud raonada de l'adjudicatari i amb l'informe favorable dels serveis tècnics municipals, es podrà ampliar fins a un 20% el nombre de cartelleres;

Vistos els informes tècnics favorables de dates 13 de desembre de 2013 i 20 de gener de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Adjudicar vuit noves llicències d'ocupació temporal a Sistemas e Imagen Publicitaria, SL, amb CIF ............., en aplicació de l'establert a la clàusula I.5 del plec de bases que regeix la instal·lació i explotació de cartelleres publicitàries en diversos espais de domini públic del municipi de Sant Boi de Llobregat.

Els vuit nous emplaçaments i imports seran els següents:

CODI EMPLAÇAMENT CARES PREU ANYAL

PER CARTELLERA

E-49 Cr. Santa Creu de Calafell amb carrer Salinas Doble 1.200 €

E-50 Cr. del Prat amb avinguda Marina Doble 1.200 €

E-51 Cr. Santa Creu de Calafell amb ptge. Solsones Doble 1.200 €

E-52 Cr. Santa Creu de Calafell front el núm. 97 Doble 1.200 €

E-53 Pl. Europa amb cr. del Prat Doble 1.800 €

E-54 Av. Marina amb av. Segle XXI Doble 3.600 €

E-55 carrer Feixars (sector comercial Alcampo) Doble 3.600 €

E-56 Av. Marina amb c. Hortells Senzilla 1.800 €

Segon.- Establir que, en el moment de formalitzar l'acta de lliurament de la porció de domini públic que ha de ser objecte d'ocupació es procedirà al replanteig de la ubicació exacta amb el tècnic municipal, havent-se hagut de dipositar amb caràcter previ, la garantia de 600,00 euros per cadascun dels nous emplaçaments, a què es refereix la clàusula II.11 del plec de bases.

Tercer.- Advertir que aquestes noves llicències queden supeditades a l'establert a l'acord de la Junta de Govern Local de data 12/12/2012 d'atorgament de les llicències d'ocupació temporal i al plec de bases aprovat en el seu moment per acord de la Junta de Govern Local de data 16/04/2012, en el benentès que la vigència de les llicències d'ocupació temporal que s'atorgen amb el present acord finalitza en el mateix moment que el de les atorgades en data 17/12/2012.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

010. Aprovació de l'atorgament de llicència ambiental de l'activitat consistent en centre d'assistència sanitària (salut mental), amb emplaçament al carrer Doctor Antoni Pujadas, núm. 36

Número d'expedient X207-2012-000008 Subdivisió 685

Vista la sol·licitud presentada en data 17 de juliol de 2012 i amb número de Registre General d'Entrada 2012013904;

Atès que es tracta d'una activitat de les sotmeses a informe preceptiu per part del Departament d'Interior ha estat emès l'informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de data 23 d'agost de 2012;

Atès que es van trobar deficiències al projecte presentat, segons actes de la Ponència Tècnica de dates 17 de setembre de 2012, 10 de desembre de 2012 i 9 de maig de 2013, que han fet que la persona interessada hagi aportat documentació a l'expedient amb dates 14 de novembre de 2012, 15 de març de 2013 i 27 de juny de 2013;

Atès que en el termini d'informació pública no s'hi han presentat al·legacions;

D'acord amb l'informe favorable de la Ponència Tècnica Municipal de data 3 d'octubre de 2013;

Atès que, la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 21 d'octubre de 2013, va aprovar emetre l'informe integrat provisional, que té la consideració legal de proposta de resolució provisional municipal als efectes de l'establert a l'article 45 de la Llei 10/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;

Atès que en el tràmit d'audiència de la proposta de resolució provisional de data 21 d'octubre de 2013, no s'hi han presentat al·legacions, esdevenint definitiva la proposta de resolució;

D'acord amb l'establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: ATORGAR llicència ambiental, a Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, amb CIF ............., per a l'activitat de centre d'assistència sanitària (salut mental), amb emplaçament al carrer Doctor Antoni Pujadas, núm. 36 , amb referència cadastral 9582801DF1798B0001KS, segons proposta de resolució provisional aprovada en data 21 d'octubre de 2013, esdevinguda definitiva per manca de presentació d'al·legacions, el contingut de la qual es transcriu a continuació:

I.- Per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, ha estat emès l'informe favorable, rebut en data 23 d'agost de 2012, del qual s'adjunta còpia.

II.- Per part de l'Ajuntament l'enginyer tècnic municipal emet el següent informe:

- Valors límit d'emissió de substàncies contaminants, paràmetres o mesures tècniques equivalents que els complementen o que els substitueixen: les indicades a la instrucció tècnica del servei de vigilància i control de l'aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental

- Determinacions de la declaració d'impacte ambiental: no aplica

- Sistemes de tractament i control ambiental de les emissions: les indicades a la instrucció tècnica del servei de vigilància i control de l'aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental

- Mesures relatives a les condicions diferents de les normals (posada en funcionament, fuites, errades de funcionament, aturades momentànies i tancament definitiu): No aplica

- Prescripcions que garanteixin la protecció del sòl i de les aigües subterrànies: L'establiment no resta considerat com a activitat potencialment contaminant del

- Mesures relatives a la gestió de les aigües residuals i dels residus: Segons s'indica al projecte la gestió dels residus es realitza de forma conjunta de tot el complex

- Garantia suficient per a respondre de les obligacions derivades de l'activitat: no procedeix

- Termini màxim d'instal·lació de l'activitat: El termini adequat i proporcional segons les característiques, recursos disponibles i prioritats del titular i del tècnic redactor del projecte, necessari per poder assegurar el compliment de les mesures de la llicència imposades i les indicades al projecte tècnic. O bé, a l'acabament de les obres.

- Procés de posada en funcionament: Procés de llicència.

- Control periòdic de l'activitat: Cada 8 anys

- Altres condicions:

- D - Juntament amb el certificat tècnic final d'instal·lació haurà de presentar la següent documentació:

- DO.01 - Còpies de les actes i/o inscripcions de les instal·lacions i/o maquinària subjectes a les revisions d’altres organismes oficials (Electricitat, gas natural, GLP, climatització, aire comprimit, aparells elevadors, raigs X, etc.)

- DO.02 - Certificat d'acte de comprovació favorable expedit per una entitat col·laboradora de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis.

Advertiments:

- En el moment que hagi finalitzat la instal·lació de l'activitat, la persona titular de l'activitat ha de presentar a l'Ajuntament la sol·licitud de l'inici de la posada en marxa adjuntant tota la documentació acreditativa.

- Advertir que no es podrà exercir l'activitat sense l'informe tècnic municipal favorable del període de posada en marxa. En el cas que l'Ajuntament comprovi l'inici de l'exercici de l'activitat sense aquest informe favorable, pot procedir a la incoació d'un procediment de clausura de l'activitat i a la imposició d'una multa coercitiva per una quantia de fins a tres mil euros (3.000.- euros), d'acord amb allò establert a l'article 88 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i dels articles 95, 96.1 i 99 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

- Advertir igualment a la persona interessada que l'incompliment de les condicions establertes a la llicència comportarà la incoació d'un procediment de clausura de l'activitat amb independència dels procediments sancionadors que, en el seu cas, es puguin instruir.

SEGON: ESTABLIR que seràn objecte del control inicial i dels controls periòdics totes les determinacions establertes en aquesta llicència i que aquesta llicència resta subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigües, aire i/o residus que sigui d'aplicació.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

011. l'aprovació de la rectificació de l'adreça que consta al decret d'alcaldia de data 13 de març de 1987, on es concedia llicència municipal d'instal·lació, per a l'activitat consistent en magatzem tancat al públic de productes alimentaris, situada al carrer Pare Pere de Piera i Estadella, núm. 5-7

Número d'expedient X203-1986-028 Subdivisió 141

Vist el decret d'alcaldia de data 13 de març de 1987, on es concedia llicència municipal d'instal·lació, a Yani Comercial, SA, per a l'activitat consistent en magatzem tancat al públic de productes alimentaris, situada al carrer Pare Pere de Piera i Estadella, núm. 5-7;

Vista la sol·licitud de data 9 de gener de 2014, on Distribuciones Esmar, SL, amb CIF ............., actuant com a actual titular de l'esmentada activitat, sol·licita la rectificació de l'esmentat decret atès que l'emplaçament correcte de l'activitat es el carrer Pare Pere de Piera i Estadella, núm. 7-9, bxs. 01;

Atès l'informe del departament d'Informació del Territori i Població de data 31 de gener de 2014, on s'indica que l'adreça correcte de l'esmentada activitat és carrer Pare Pere de Piera i Estadella, núm. 7-9, bxs. 01, amb referència cadastral 9774323DF1797D0002PF;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Rectificar el decret d'alcaldia de data 13 de març de 1987, on es concedia llicència municipal d'instal·lació, a Yani Comercial, SA, per a l'activitat consistent en magatzem tancat al públic de productes alimentaris, essent l'emplaçament correcte el carrer Pare Pere de Piera i Estadella, núm. 7-9, bxs. 01, amb referència cadastral 9774323DF1797D0002PF.

SEGON: Notificar el present acord a l'interessat.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

012. Aprovació de la renúncia de tres de les quaranta-tres llicències d'ocupació temporal per a la instal·lació i explotació de cartelleres publicitàries en diversos espais de domini públic del municipi de Sant Boi de Llobregat, adjudicades segons acord de Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012

Número d'expedient X322/2012/013

Atès que en sessió de data 17 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local, va acordar adjudicar quaranta-tres llicències d'ocupació temporal per a la instal·lació i explotació de cartelleres publicitàries en diversos espais de domini públic del municipi de Sant Boi de Llobregat, segons proposta elevada per la mesa de contractació de data 18 de setembre de 2012, a Sistemas e Imagen Publicitaria, SL, amb CIF ............., amb submissió al plec de bases que ha regit la licitació i regula el règim de les llicències atorgades aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'abril de 2012;

Vistes les sol·licituds de dates 4 i 5 de desembre, amb números de registre general d'entrada 2013024933, 2013024934 i 2013025126 , on Sistemas e Imagen Publicitaria, SL, amb CIF ............., sol·licita un canvi d'ubicació de tres de les quaranta-tres llicències adjudicades, amb els codis E-11, E-21 i E-47;

Vistos els informes tècnics favorables de data 13 de desembre de 2013;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Prendre coneixement de la renuncia de Sistemas e Imagen Publicitaria, SL, amb CIF ............, a tres de les quaranta-tres llicències, amb els codis E-11, E-21 i E-47, d'ocupació temporal per a la instal·lació i explotació de cartelleres publicitàries en diversos espais de domini públic del municipi de Sant Boi de Llobregat, que li van ser adjudicades segons acord de Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012.

Segon.- Advertir a Sistemas e Imagen Publicitaria, S.L. que, de conformitat amb l'establert al plec de bases, haurà d'haver procedit a retirar les cartelleres i restituir els espais públics afectats a la situació original. A l'efecte, els tècnics municipals procediran a la verificació de l'efectiva retirada de les cartelleres publicitàries instal·lades subscribint-se la corresponent acta. En el supòsit que no s'hagi enretirat la cartellera es podrà procedir, previ requeriment a l'execució subsidiària amb incautació de la garantia dipositada, sense perjudici dels procediments sancionadors que es puguin instruir.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents

Serveis de Ciutat

013. Aprovació de la modificació del contracte del servei de manteniment dels ascensors de diverses dependències municipals.

Número d'expedient N805/U670/2012/115

Atès que la Junta de Govern de data 2 de novembre de 2009 va adjudicar definitivament el contracte del servei de manteniment dels ascensors de diverses dependències municipals, durant els anys 2010, 2011 i 2012, a l'empresa Acresa Cardellach, SL, per un import total de 91.141,20 euros (IVA inclòs);

Atès que el contracte corresponent es va signar en data 10 de novembre de 2009;

Atès que en data 17 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga de l'esmentat contracte, durant els anys 2013, 2014 i 2015;

Vista la revisió de conformitat i les observacions de la intervenció municipal de data 07/02/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Modificar el contracte de manteniment dels ascensors de diverses dependències municipals, adjudicat a l'empresa Acresa Cardellach, SL, per acord de la Junta de Govern de data 2 de novembre de 2009, per incloure la prestació del servei de manteniment de l'elevador situat a l'Ermita de Sant Ramon, d'acord amb l'informe tècnic emès per l'enginyer tècnic de la Unitat de Suport Tècnic de Serveis Municipals, en data 30 de gener de 2014, annex a l'expedient.

TERCER: Declarar la plurianualitat de la despesa d'acord amb l'establert a l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb les anualitats següents:

- Per a l'exercici 2015, per import de 878, 16 euros (IVA inclòs) a la mateixa aplicació pressupostària corresponent a l'exercici 2015

QUART: Notificar al contractista aquest acord i requerir-lo perquè, dins del termini dels quinze dies següents a la notificació presenti el document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva complementària per l'import de seixanta-nou euros amb cinquanta-cinc cèntims (69,55 .-euros) i formalitzi el corresponent contracte administratiu.

L'Import esmentat 1683,14 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 670 92080 21300, Manteniment i reparació ascensors.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari informa de l'auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que desestima la sol·licitud de nul·litat d'actuacions interessada per la representació processal de la Sra. ............. en relació amb el recurs d'apel·lació estimat parcialment a l'Ajuntament.

El secretari informa del decret 92/13 del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona que acorda declarar caducada la instància i tenir per desistit a l'actor en el recurs contenciós administratiu núm. 129/11-F (interposat per la Sra. ............. i el Sr. ........... contra un acord de la Junta de Govern en matèria de protecció de la legalitat urbanística relatiu a una finca del carrer Garona).


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades