Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/08/2020 04:33:08 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 02/03/2014

Número d'expedient: N112-2014-05

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:37 AM

Hora final: 12:43 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
J. Angel Carcelén Luján
Vocals
Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

Olga García Piernas i Carlos Moreno Jurado

S'han excusat d'assistir-hi

Jaume Bosch Pugès i Josep Puigdengolas Torres

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-04

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'EDUCACIÓ I CIVISME

Educació i civisme

002. Aprovar l'aportació ordinària a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA) per la gestió del servei públic de l'escola bressol La Susa per a l'any 2014.

Número d'expedient N801/U960/2014/001

Atès que el Ple municipal que va tenir lloc en data 15 de maig de 2006 va aprovar l'establiment del Servei públic de titularitat municipal d'Escola Bressol, així com la memòria, el projecte d'establiment i el reglament d'aquest servei;

Atès que es va acordar, així mateix, que aquest servei es prestaria sota la forma de gestió directa, a través de la societat mercantil municipal CORESSA;

Atès que el Ple municipal en aquesta sessió també va aprovar el Plec de clàusules tècniques i d'explotació que regiria l'encàrrec a l'empresa municipal CORESSA, i així mateix va aprovar aquest encàrrec;

Atès el que preveu la clàusula 18 del Plec de clàusules tècniques i d'explotació que regeix l'encàrrec a CORESSA per la gestió del servei d'escola bressol, correspon fer l'aportació econòmica corresponent per aquest any 2014;

Vist l'informe tècnic emès pel Cap de la Unitat de planificació i Gestió de Centres Educatius de data 23 de gener de 2014

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/01/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Aprovar l'autorització, la disposició, el reconeixement de l'obligació i el posterior pagament corresponent a la gestió del servei públic de l'escola bressol La Susa per a l'any 2014, a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA) amb NIF ..........., per import de QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL CENT NORANTA-TRES EUROS (444.193 euros)

El reconeixement de l'obligació, així com el pagament efectiu (mitjançant transferència bancària) es farà a mesos vençuts per import de 37.016,08 euros mensuals corresponents als mesos de gener a desembre de 2014.

L'Import esmentat 444193 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 963 32100 25000, Gestió Escoles Bressol.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

003. Aprovar l'aportació ordinària a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA), per la gestió del servei públic de l'escola bressol La Mercè per a l'any 2014

Número d'expedient N801/U960/2014/002

Atès que el Ple municipal que va tenir lloc en data 15 de maig de 2006 va aprovar l'establiment del Servei Públic de titularitat municipal d'Escola Bressol, així com la memòria, el projecte d'establiment i el reglament d'aquest servei;

Atès que es va acordar, així mateix, que aquest servei es prestaria sota la forma de gestió directa, a través de la societat mercantil municipal CORESSA;

Atès que el Ple municipal en aquesta sessió també va aprovar el Plec de clàusules tècniques i d'explotació que regiria l'encàrrec a l'empresa municipal CORESSA, i així mateix va aprovar aquest encàrrec;

Atès el que preveu la clàusula 18 del Plec de clàusules tècniques i d'explotació que regeix l'encàrrec a CORESSA per la gestió del servei públic d'escola bressol, correspon fer l'aportació econòmica corresponent per a aquest any 2014;

Vist l'informe tècnic emès pel Cap de la Unitat de Planificació i Gestió de Centres Educatius de data 23 de gener de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/01/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Aprovar l'autorització, la disposició, el reconeixement de l'obligació i el posterior pagament corresponent a la gestió del servei públic de l'escola bressol La Mercè per a l'any 2014, a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA) amb NIF ..........., per import de QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL CENT NORANTA-TRES EUROS (444.193 euros)

El reconeixement de l'obligació, així com el pagament efectiu (mitjançant transferència bancària) es farà a mesos vençuts per import de 37.016,08 euros.

L'Import esmentat 444193 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 963 32100 25000, Gestió Escoles Bressol.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

004. Aprovar l'aportació ordinària a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA), per la gestió del servei públic de l'escola bressol La Marta per a l'any 2014

Número d'expedient N801/U960/2014/003

Atès que el Ple municipal que va tenir lloc en data 15 de maig de 2006 va aprovar l'establiment del Servei Públic de titularitat municipal d'Escola Bressol, així com la memòria, el projecte d'establiment i el reglament d'aquest servei;

Atès que es va acordar, així mateix, que aquest servei es prestaria sota la forma de gestió directa, a través de la societat mercantil municipal CORESSA;

Atès que el Ple municipal en aquesta sessió també va aprovar el Plec de clàusules tècniques i d'explotació que regiria l'encàrrec a l'empresa municipal CORESSA, i així mateix va aprovar aquest encàrrec;

Atès el que preveu la clàusula 18 del Plec de clàusules tècniques i d'explotació que regeix l'encàrrec a CORESSA per la gestió del servei públic d'escola bressol, correspon fer l'aportació econòmica corresponent per a aquest any 2014;

Vist l'informe tècnic emès pel Cap de la Unitat de Planificació i Gestió de Centres Educatius de data 23 de gener de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/01/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Aprovar l'autorització, la disposició, el reconeixement de l'obligació i el posterior pagament corresponent a la gestió del servei públic de l'escola bressol La Marta per a l'any 2014, a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA) amb NIF ..........., per import de QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL CENT NORANTA-TRES EUROS (444.193 euros)

El reconeixement de l'obligació, així com el pagament efectiu (mitjançant transferència bancària) es farà a mesos vençuts per import de 37.016,08 euros.

L'Import esmentat 444193 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 963 32100 25000, Gestió Escoles Bressol.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

005. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que té per objecte la realització de programes de qualificació professional inicial organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball, per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria

Número d'expedient N662/U960/2014/001

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Generalitat de Catalunya han col·laborat des del curs 1990-91 per tal de realitzar el Pla de Transició al Treball a la nostra població;

Atès que aquesta acció és una modalitat de Programa de Qualificació Professional Inicial, adreçada a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense haver obtingut l'acreditació que els permeti la continuació d’estudis;

Atès que la finalitat d’aquest programa és millorar la formació d'aquests joves per tal de possibilitar l'inici d'un itinerari de transició al món laboral i a la formació permanent;

Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que té per objecte la realització de programes de qualificació professional inicial organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball, per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria;

Atès que la despesa màxima prevista a càrrec del capítol II del pressupost d'aquest Ajuntament, i en virtut de l'esmentat conveni, serà d'un màxim de 3.000 euros;

Vist l'informe tècnic favorable a la signatura del conveni esmentat, emès per la Cap de la Unitat d'Educació Permanent i Inserció Sociolaboral de data 21 de gener de 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 31/01/2014

D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener;

D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;

D'acord amb l'article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

D'acord amb l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que té per objecte l'establiment d'un Pla de Transició al Treball en aquest municipi, en el marc del Programa de Qualificació Professional Inicial i adreçat a joves, preferentment de setze a vint-i-un anys, que han acabat l'etapa d'educació obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació.

SEGON.- Autoritzar l'alcalde Sr. Jaume Bosch i Pugés per a la signatura del conveni de col·laboració objecte del present acord.

TERCER.- Notificar aquest acord a la Direcció General de formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'import màxim de 3.000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 964 32601 22629 "Promoció de l'Educació Permanent".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Esports

006. Aprovar la subvenció i el conveni de col·laboració entre el Club Voleibol Sant Boi i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pel desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials del Club Voleibol Sant Boi per l’any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/002

Atès que el Club Voleibol Sant Boi, ha presentat en data 17 de gener de 2014 sol·licitud de subvenció pel desenvolupament de les seves activitats esportives per l’any 2014, amb el número de registre 2014001180;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap de la Unitat de Promoció Esportiva i Cohesió, en data 20 de gener 2014, que informa favorablement l'atorgament de subvenció per col·laborar en el desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials del Club Voleibol Sant Boi, per l’any 2014;

Vist el conveni de col·laboració entre el Club Voleibol Sant Boi i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on es regulen les condicions i compromisos aplicables, de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;

Atès que segons preveu l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de subvencions i l'article 10.a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment es poden atorgar directament aquelles subvencions que estiguin previstes singularment en el pressupost de l'ens;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 31/01/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una subvenció al Club Voleibol Sant Boi, amb NIF .............., per l'import de TRENTA-QUATRE MIL SIS EUROS (34.006 €), per col·laborar en el desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials pel 2014.

SEGON: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Club Voleibol Sant Boi i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on es regulen les condicions i compromisos aplicables, de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TERCER: Autoritzar la despesa i aprovar la posterior disposició i el reconeixement de l'obligació de la quantitat de TRENTA-QUATRE MIL SIS EUROS (34.006 €), al Club Voleibol Sant Boi.

El pagament de la despesa es farà efectiu de la següent forma:

- 25.504,50 € a la signatura del conveni.

- 8.501,50 € al mes d'octubre, previ lliurament de la justificació de la totalitat subvencionada.

QUART: Facultar a la Regidora de l'Àmbit d'Esports, M. Antonia Barragán Prieto per a la signatura del conveni objecte d'aquest acord.

L'Import esmentat 34006 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 940 34103 48901, Aportació Club Voleibol Sant Boi.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Patrimoni Immobiliari

007. Aprovació de la revocació de la concessió demanial adjudicada respecte l'espai destinat a restaurant i bar de la piscina del Parc de la Muntanyeta, amb l'ús comú especial del llac i espais adjacents mtijançant el lloguer de les embarcacions per passejar pel llac.

Número d'expedient N750/2013/022. Fitxa de l'inventari número 454

1.- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió de data 7/11/2005 va aprovar el plec de condicions que va regir el concurs per a la concessió demanial de l'espai destinat a restaurant i bar de la piscina del Parc de la Muntanyeta, amb l'ús comú especial del llac i espais adjacents mitjançant el lloguer de les embarcacions per passejar pel llac, així com la convocatòria de l'esmentat concurs;

2.- Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 30/01/2006 es va aprovar l'adjudicació de l'esmentada concessió demanial a l'empresa ..........., SL, amb CIF ............, domicili fiscal a ........... de............, amb subjecció al plec de condicions que regeix la concessió i l'oferta efectuada per l'adjudicatària, havent-se signat en data 27/02/2006 el document de formalització de la concessió demanial;

3.- Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 29/07/2013, la part dispositiva del qual es transcriurà, notificat mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província del dia 16/10/2013:

"PRIMER: DECLARAR que l'empresa ..........., amb CIF ..........., amb domicili fiscal a ............ de ............, ha comès set infraccions de caràcter MOLT GREU, per la manca de pagament de l'import, total o parcial, corresponent al cànon de la concessió dels exercicis 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012, en virtut de l'establert en la clàusula 5.4.1.b) del Plec de condicions que regula l'esmentada concessió;

SEGON: IMPOSAR a l'empresa ..........., set sancions d'import 601,00 € cadascuna, i traslladar aquest acord al Departament d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per tal de practicar les liquidacions corresponents sense perjudici de prosseguir amb els tràmits preceptius per a exigir el deute per via de constrenyiment.

TERCER: ADVERTIR a l'empresa ..........., que, de conformitat amb l'establert en la clàusula 5.4.4, in fine, del plec que regula la concessió, pot ser causa de revocació de la concessió, que es pot acordar per part de l'Ajuntament sense perjudici de les sancions imposades, així com de la reclamació que contra la mateixa pugui formular-se per danys i perjudicis."

4.- Atès que en data 22/10/2013 s'ha tingut coneixement de que contra ............, es segueix l'expedient número 08130900089763 en la Unitat de Recaptació executiva número 08/13 de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per deutes a la mateixa, i que en data 24/10/2013 ha arribat, via fax, la diligència d'embargament de qualsevol dret econòmic a favor de l'empresa apremiada que l'Ajuntament pogués estar obligat a satisfer a la mateixa, en el que es requereix, per altra banda, informació al respecte;

5.- Atès l'establert en a l'últim paràgraf de la clàusula 5.4.4 del Plec de condicions que regula l'esmentada concessió, en el que es preveu que la imposició de sancions contra el concessionari es pot realitzar sense perjudici del dret de l'Ajuntament d'optar per la revocació de concessió i la corresponent reclamació que es pugui formular per danys i perjudicis;

6.- Atès que entre las causes d'extinció de la concessió establertes en la clàusula 6.1 s'especifica a l'apartat i) "el fet d'incórrer el concessionari en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb l'Administració Pública estipulades a l'article 20 i concordants de del TRLCAP durant l'execució del contracte", que hem de entendre, avui, referit a l'article 60 del "Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público", i concretament el seu apartat d) que estableix com a causa de prohibició " d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.";

7.- Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 28/10/2013, es va aprovar la incoació d'expedient per a la revocació de la concessió demanial adjudicada, per acord de la Junta de Govern de data 30/01/2003, a l'empresa ............, respecte l'espai destinat a restaurant i bar de la piscina del Parc de la Muntanyeta, amb l'ús comú especial del llac i espais adjacents mitjançant lloguer de les embarcacions per passejar pel llac, per haver incorregut l'esmentada empresa en causa de prohibició per contractar amb l'Administració pública;

8.- Atès que a la part dispositiva de l'anterior acord s'establia un tràmit d'audiència per un termini de quinze dies a l'adjudicatari de la concessió demanial, per tal que l'empresa ............, pogués al·legar el que considerés adient, i presentar tots els documents i justificants oportuns al respecte;

9.- Atès que un cop transcorregut el període d'audiència, i segons diligència de la Cap del Departament d'Arxiu i Documentació de data 22/01/2014, no consta cap al.legació al respecte des del dia 29/10/2013 al 28/11/2013;

10.- Atès que, una vegada transcorregut el termini d'audiència, en data 10/12/2013, el Sr. ............, actuant com administrador solidari de l'empresa ............., presenta un escrit, número registre d'entrada 2013025200. De l'esmentat escrit (i la documentació que s'adjunta) es deriva el següent:

10.1 - Segons la fotocòpia de l'escriptura atorgada en data 9/05/2013 davant de la Notaria Sra. ..........., número 939 del seu protocol, els tres socis anteriors van procedir a vendre llurs participacions de l'empresa, que suposava el total capital, a cinc persones, els actuals socis.

10.2 - Segons la fotocòpia de l'escriptura atorgada el mateix dia 9/05/2013 davant de la Notaria Sra. ............, número 940 del seu protocol, s'eleven a públics els acords socials, de la Junta General Extraordinària i Universal de socis, celebrada el mateix 9/05/2013, pels quals:

- S'accepta la renúncia del càrrec d'administrador solidari del Sr. ............ (el Sr. .............. ja havia renunciat amb anterioritat.)

- Es nomenen administradors solidaris de la companyia al Sr. .............. i al Sr. .............;

- Es trasllada el domicili social de l'empresa a la ............. de ............, i en conseqüència es modifica l'article cinquè dels estatuts.

A la mateixa escriptura la Notaria adverteix expressament de la necessitat d'inscriure prèviament al Registre Mercantil:

1) El nomenament del Sr. ............ com a administrador (acordat per la Junta General de Socis del dia 5/05/2010 i aixecat a escriptura el següent dia 13/05/2013; i

2) La renúncia del Sr. ............. al seu càrrec d'administrador solidari mitjançant escriptura de data 13/102011.

11.- Atès que a l'escrit referit a l'apartat anterior, el Sr. ............ manifesta que no han atès la resolució d'incoació de l'expedient per no haver-la rebut. Que dels anteriors titulars no van rebre la informació correcta respecte a deutes amb l'Ajuntament, la Seguretat Social i proveïdors, però que malgrat la dificultat estan molt interessats en l'explotació de l'establiment, i abonar les deutes corresponents a la concessió.

12.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 21/01/2014,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 31/01/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Revocar la concessió demanial adjudicada per acord de la Junta de Govern Local de data 30/01/2006 a l'empresa ............., amb CIF .............., respecte l'espai destinat a restaurant i bar de la piscina del Parc de la Muntanyeta, amb l'ús comú especial del llac i espais adjacents mitjançant el lloguer de les embarcacions per passejar pel llac, per haver incorregut l'esmentada empresa en causa de prohibició per contractar amb l'Administració pública.

SEGON: Requerir a ............. perquè en el termini de trenta dies a comptar des de la notificació d'aquest acord, i en compliment de l'establert en la clàusula 6.2 del Plec que regeix la concessió, deixi lliures i vacus, a disposició de l'Ajuntament els béns objecte de la concessió. A tal efecte, els tècnics municipals es personaran a l'establiment per verificar l'estat de l'edificació i instal·lacions i per prendre'n possessió del mateix. En el supòsit de que, transcorregut el termini anterior, .............. hagi incomplert l'esmentat requeriment es procedirà de conformitat amb l'establert a l'art. 152 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

TERCER: Continuar amb els procediments tributaris adients per tal d'exigir el pagament dels deutes existents, per diferents conceptes, a càrrec de ............., i, arribat el cas, INSTAR l'execució de l'aval bancari dipositat en la Tresoreria municipal per garantir el compliment de les obligacions del concessionari i cobrir parcialment, en la part que concorri, els esmentats deutes amb l'Ajuntament.

QUART: Notificar aquest acord a l'empresa ............, a .............. de ..........., així com a ............ de ............, i a la Unitat de Recaptació executiva número 08/13 de la Tresoreria de la Seguretat social, a l'Avinguda Maresme, núm. 21 de Cornellà de Llobregat (08940).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Salut Pública

S'incorpora a la sessió el cap del departament de Protecció de la Legalitat, Sr. ............, que informa sobre la proposta d'acord següent.

008. Aprovació estimació recurs de reposició interposat contra acord ACG130365

Número d'expedient X213/2012/278

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2013 va aprovar desestimar totalment les al·legacions presentades en data 8 de febrer de 2013, registre general d'entrada número 2013003778, per la Sra. ............, al sí de l'expedient sancionador ............ incoat mitjançant decret número ............. de data 11 de gener de 2013 i va imposar-li una multa de dos mil quatre-cents quatre euros (2.404 €), com a posseïdora i responsable de la tinença del gos de raça american staffordshire terrier, de grandària mitjana, i de nom “Lua”, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a l'article 36. Molt Greus h) de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, per tenir un gos potencialment perillós sense llicència, i dos multes de tres-cents euros (300,00 €) cadascuna, per la comissió d' infraccions administratives tipificades com a falta de caràcter greu, previstes a l'article 36. Greus de l'esmentada Ordenança per no contractar l’assegurança de responsabilitat civil per la tinença d’animals potencialment perillosos i per ometre la inscripció d’un animal potencialment perillós al Registre censal.

L'esmentat acord, després de varis intents, es va notificar en mà en data 23 de setembre de 2013.

Vist el recurs de reposició presentat, dins de termini, per la Sra. ............. en data 11 d'octubre de 2013, registre general d'entrada número 2013020907, contra l'esmentat acord, i que, de forma succinta, manifesta el següent:

- Que la Sra ............. no residia en Sant Boi de Llobregat en data 25 d'abril de 2013, per la qual cosa el gos de raça american staffordshire terrier de nom “Lua”, no havia de tenir llicencia de tinença i conducció de gos potencialment perillós atorgada per l'Ajuntament de Sant Boi ni estar censat en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

- Que la Sra. ............. no hi era present el dia i hora en que es va fer l'aixecament de l'acta per la policia local, per la qual cosa ella no va fer cap de acte de tenir o conduir el gos a la via pública sense llicencia.

- Que el Sr. .............. ja ha esta sancionat en altre expedient per portar el dia del fets, el gos sense morrió i sense disposar de llicencia de conducció de gossos potencialment perillosos.

- Que la Sra ............ es va empadronar a Sant Boi de Llobregat en data 3 de desembre de 2013, moment en que va sol·licitar la llicencia i el cens del gos en l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

- Que el gos va quedar censat al Cens Municipal d'Animals en data 21 de febrer de 2013 i la llicencia de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos va ser aprovada en data 24 d'abril de 2013, amb la corresponent pòlissa de responsabilitat civil.

Vist l'informe tècnic emès en data 20 de desembre de 2013 proposant l'estimació del recurs de reposició en base a la següent argumentació:

"L'ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d'animals estableix a l'article 3 en relació al seu àmbit d’aplicació que:

Els preceptes d’aquesta Ordenança seran d’aplicació en tot el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, amb independència de què els animals es trobin de manera permanent o temporal al municipi i del lloc de residència de les persones que en són propietàries o posseïdores

No obstant això, es clar que determinades obligacions establertes en aquesta norma, seran exigibles en quan el propietari del gos sigui resident de Sant Boi de Llobregat.

En aquest sentit, el compliment de les obligacions dels articles següents depèn de que el/la propietària/a siguin residents de Sant Boi:

Article 22.1. La persona propietària de qualsevol animal classificat com a potencialment perillós està obligada a obtenir prèviament la llicència administrativa que serà atorgada per aquest Ajuntament.

Article 23. 2. Com requisit previ a l’obtenció de la llicència, l’animal ha d’estar identificat mitjançant microxip homologat i inscrit en el Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos de l’Ajuntament

Article 25. El titular de la llicència administrativa per la tinença de gossos considerats potencialment perillosos haurà de lliurar anualment a l’Ajuntament una còpia de la renovació de la pòlissa d’assegurança, per tal que es pugui comprovar la seva vigència.

En quant que la Sra ............. en data 25 d'abril de 2012 no residia en Sant Boi de Llobregat, tal i com ha quedat acreditat mitjançant la consulta del padró municipal, sinó que residia en Barcelona, no estava obligada a obtenir la llicència administrativa per la tinença de gossos considerats potencialment perillosos de l'Ajuntament de Sant Boi, nio acreditar davant seu la renovació de la pòlissa d’assegurança. Tampoc tenia que inscriure el gos al registre censal municipal.

Per altre banda, segons consta a l'acta de la policia local de data 25 d'abril de 2012 el posseïdor del gos aquell dia era el Sr. .............., i no la Sra. ............., que ni tan sol hi era present, per la qual cosa no va fer cap acte de tinença i/o conducció del gos sense llicencia en el terme municipal de Sant Boi

El Sr. ............. ha estat sancionat a l'exp. ............ per acord de la Junta de Govern Local el 25 de març de 2013 amb una multa de dos mil quatre-cents quatre euros (2.404,00 €), de conformitat amb l’article 23.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça american staffordshire terrier, de grandària mitjana, i de nom “Lua”, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter molt greu segons l’article 36. molt greus h) de l’esmentada Ordenança, per conduir un gos potencialment perillós sense llicència, segons es va constatar en acta d’intervenció d’animals de companyia número 8200120011013 aixecada per la policia local el 25 d'abril de 2012, quan el Sr. ............ portava el gos per la plaça Generalitat, a l’alçada del número 23, i a una multa de tres-cents euros (300,00 €), de conformitat amb l’article 23.2 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i la Protecció d’Animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça american staffordshire terrier, de grandària mitjana, i de nom “Lua”, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu segons l’article 36. greus s) de l’esmentada Ordenança, per portar els gossos potencialment perillosos sense morrió a les vies públiques, a les parts comuns dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general. segons es va constatar en acta d’intervenció d’animals de companyia número ............. aixecada per la policia local, quan el Sr. ............. portava el gos per la plaça Generalitat, a l’alçada del número 23

Ha quedat acreditat que el gos es troba actualment censat al Registre Censal Municipal de Sant Boi de Llobregat des del dia 21 de febrer de 2013 i que la Sra propietària disposa de la llicencia de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos aprovada en data 24 d'abril de 2013, amb la corresponent pòlissa de responsabilitat civil"

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/01/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Estimar totalment el recurs de reposició presentat per la Sra. ............ en data 11 d'octubre de 2013, registre general d'entrada 2013020907, contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2013, pel qual es desestimaven totalment les al·legacions presentades en data 8 de febrer de 2013, al si de l'expedient sancionador ..........., i se li imposava tres multes per la comissió de tres infraccions administratives tipificades com a faltes de caràcter molt greu i greu de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, com a posseïdora i responsable del gos potencialment perillós de raça american staffordshire terrier, mida mitjana, i de nom Lua, amb motiu de no tenir-lo censat en el registre municipal d'animals de companyia, no contractar l'assegurança de responsabilitat civil per a la tinença d'animals potencialment perillosos i tenir un gos potencialment perillós sense llicència, d'acord amb l'informe tècnic emès en data 20 de desembre de 2013 esmentat als antecedents del present acord.

Segon.- Revocar en tots els seus extrems l'acord de la Junta de Govern Local de data 11 d'octubre de 2013.

Tercer: Proposar al Departament d'Hisenda l'anul·lació dels rebuts/liquidacions girats a càrrec de la Sra. ............., amb NIF ............., domiciliada al carrer ............., següents:

- número 22153275 per import de dos mil quatre-cents quatre euros (2.404 €)

- número 22153276 per import de tres-cents euros (300 €)

- número 22153277 per import de tres-cents euros (300 €)

Quart.- Arxivar l'expedient disciplinari X213/2012/278 incoat a la Sra. .............

Abandona la sessió el Sr. ..............

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

009. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment abreujat, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2013/221

Atès que mitjançant decret número ............ de data 30 d'octubre de 2013 es va incoar expedient sancionador número ............., per procediment abreujat, al Sr. ............, com a posseïdor i responsable del gos potencialment perillós de raça pit bull terrier, de grandària mitjana, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia, número ............, emesa per la Policia Local a les 1.50 hores del dia 15 de juny de 2013 al carrer Riera Roja, a l'alçada del núm. 29, per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l'aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de dur-lo en espais públics deslligat i sense morrió.

Atès que en data 12 de novembre de 2013 es va notificar a l'interessat, mitjançant avis de recepció, l'esmentat decret juntament amb la proposta de resolució de data 4 de novembre de 2013, i no s'ha presentat cap al·legació.

Vist l'informe emès en data 11 de desembre de 2013 per l'instructor de l'expedient.

D'acord amb l'establert a l'Ordenança Municipal sobre la tinença i la Protecció d’animals.

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/01/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Imposar una multa de tres-cents euros (300,00 €) al senyor ............, amb DNI ............., de conformitat amb l'article 37.1 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció d'un gos de raça pit bull terrier, de grandària mitjana, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu prevista a l’article 36 greus s) de l’esmentada Ordenança, per portar els gos sense el morrió obligatori regulat a l’article 26.1. de la mateixa Ordenança, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia número .............., emesa per la Policia Local a les 1.50 hores del dia 15 de juny de 2013 al carrer Riera Roja, a l'alçada del núm. 29

Segon.- Imposar una multa de tres-cents euros (300,00 €) al senyor ............, amb DNI ............., de conformitat amb l'article 37.1 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció de l'esmentat gos, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu prevista a l’article 36 greus s) de l’esmentada Ordenança, per portar els gos deslligat a la via pública, fet obligatori regulat a l’article 26.1. de la mateixa Ordenança, d'acord amb l'esmentada acta d'intervenció amb animals de companyia número 0820013001657.

Les multes s'hauran de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que us notificarem properament

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

010. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment abreujat, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2013/184

Atès que mitjançant decret número ............. de data 10 d'octubre de 2013 es va incoar expedient sancionador número ............., per procediment abreujat, al Sr. ............, com a posseïdor i responsable del gos potencialmemt perillós de raça american staffordshire, de grandària mitjana, i de nom "Gancho", d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia, número ..........., emesa per la Policia Local a les 14.35 hores del dia 21 de maig de 2013 a la plaça José Monge "Camarón", a l'alçada del núm. 6, per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l'aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de conduir l'animal per la via pública deslligat i sense morrió.

Atès que en data 28 de novembre de 2013 es va notificar a l'interessat, mitjançant avis de recepció, l'esmentat decret juntament amb la proposta de resolució de data 18 de novembre de 2013, i no s'ha presentat cap al·legació.

Vist l'informe emès en data 10 de desembre de 2013 per l'instructor de l'expedient.

D'acord amb l'establert a l'Ordenança Municipal sobre la tinença i la Protecció d’animals.

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/01/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Imposar una multa de tres-cents euros (300,00 €) al senyor ............, amb DNI ............, de conformitat amb l'article 37.1 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció del gos de raça american staffordshire, de grandària mitjana, i de nom "Gancho", per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu prevista a l’article 36 greus s) de l’esmentada Ordenança, per portar els gos sense el morrió obligatori regulat a l’article 26.1. de la mateixa Ordenança, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia número .............., emesa per la Policia Local a les 14.35 hores del dia 21 de maig de 2013 a la plaça José Monge "Camarón", a l'alçada del núm. 6.

Segon.- Imposar una multa de tres-cents euros (300,00 €) al senyor ............, amb DNI ............., de conformitat amb l'article 37.1 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció de l'esmentat gos, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu prevista a l’article 36 greus s) de l’esmentada Ordenança, per portar els gos deslligat a la via pública, fet obligatori regulat a l’article 26.1. de la mateixa Ordenança, d'acord amb l'esmentada acta d'intervenció amb animals de companyia número 08200130013094.

Les multes s'hauran de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que us notificarem properament

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

011. Aprovació de la resolució de l'expedient sancionador, per procediment abreujat, per presumptes infraccions a l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals

Número d'expedient X213/2013/163

Atès que mitjançant decret número ............. de data 14 d'octubre de 2013 es va incoar expedient sancionador número ............, per procediment abreujat, a la Sra. ............, com a posseïdora i responsable del gos potencialmemt perillós de raça american staffordshire terrier, de grandària petita, i de nom "Thor", d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia, número ............., emesa per la Policia Local a les 21.20 hores del dia 30 d'abril de 2013 a la carretera de Santa Creu de Calafell, a l'alçada del núm. 8, per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l'aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de dur-lo en espais públics sense morrió.

Atès que en data 12 de novembre de 2013 es va notificar a l'interessat, mitjançant avis de recepció, l'esmentat decret juntament amb la proposta de resolució de data 15 d'octubre de 2013.

Vistes les al·legacions presentades per la Sra. ............. en data 12 de novembre de 2013, registre general d'entrada número 2013023250, manifestant que el dia 30 de d'abril de 2013, a les 21.20 hores, va ser multada davant de casa seva per dur el seu gos sense morrió. En el moment no se li va lliurar cap mena de denúncia, ja que estaven realitzant un avís aliè a ella. Sol·licità el seu número de telèfon per a tancar la denuncia telefònicament al dia següent. En aquell moment explicà a l'agent el motiu pel qual no podia posar-li el morrió. i es que tenia otitis severa des de fa mesos i es va fer ferides sagnants en les orelles. L'agent li va comentar que si presentava un informe veterinari conforme això era cert, se li retiraria la denuncia".

Amb les al·legacions adjunta la següent documentació:

1.- Fotocòpia de certificat veterinari de data 2 de maig de 2013.

2.- Fotocopia de Llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

3.- Fotocòpia de tiquets de compra de panolog, amb dates 4 de febrer, i 2 de maig de 2013.

4.- Fotocòpia del decret número AP23132417, de data 14/10/2013.

5.- Fotocòpia de la proposta de resolució de data 15/10/2013

Vist l'informe emès en data 31 de desembre de 2013 per l'instructor de l'expedient on indica que en data 13 de novembre de 2013 sol·licita ratificació de l'acta policial número ............., i en data 3 de desembre de 2013 els agents de la Policia Local números 231 i 245 manifesten que les al·legacions no desvirtuen els fets denunciats, sol·licitant que continuï el procés sancionador. Per la qual cosa proposa la desestimació de les al·legacions i elevar l’expedient a l’òrgan municipal competent per a la seva resolució, d’acord amb el contingut de la proposta de resolució de data 15 d'octubre de 2013.

D'acord amb l'establert a l'Ordenança Municipal sobre la tinença i la Protecció d’animals.

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/01/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. .............. en data 12 de novembre de 2013, registre general d'entrada número 2013023250, al sí de l'expedient sancionador abreujat incoat mitjançant decret número ............ de data 14 d'octubre de 2013, d'acord amb l'informe de l'instructor emès en data 31 de desembre de 2013 i esmentat als antecedents del present acord.

Segon.- Imposar una multa de tres-cents euros (300,00 €) a la Sra. ............., amb DNI ............, de conformitat amb l'article 37.1 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, com a posseïdor i responsable de la conducció de raça american staffordshire terrier, de grandària petita, i de nom "Thor", per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu prevista a l’article 36 greus s) de l’esmentada Ordenança, per portar els gos sense el morrió obligatori regulat a l’article 26.1. de la mateixa Ordenança, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia número ............., emesa per la Policia Local a les 21.20 hores del dia 30 d'abril de 2013 a la carretera de Santa Creu de Calafell, a l'alçada del núm. 8.

La multa s'haurà de fer efectiva abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indica a la liquidació que us notificarem properament

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

012. Aprovació del Conveni de Cooperació educativa entre l'Ajuntament de Sant Boi i la Universitat Nacional d'Educació a Distancia (UNED)

Número d'expedient N526/2013/005

Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 2 de juliol de 2009 PCG091034 que acordava aprovar un conveni de col·laboració educativa entre el Consorci de Centre Associat de la Universitat Nacional d'Educació a Distancia de Terrassa i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb l'objectiu de regular el marc en que alumnes matriculats en aquesta Universitat podien completar la seva formació teòrica amb la formació pràctica que requereix el desenvolupament d'activitats professionals en el nostre Ajuntament.

Vist el RD 1497/1981, de 19 de juny i el RD1845/1994 de 9 de setembre, que el modifica, i la resta de normativa vigent que regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Atès que la UNED proposa un nou model de conveni a signar entre l'Ajuntament de Sant Boi i la Univesitat Nacional d'Educació a Distancia (UNED) que recull noves clàusules que, entre d'altres elements, detallen de forma més específica el procediment de formació, seguiment i avaluació de la realització de les pràctiques externes que realitzin els alumnes d'aquesta Universitat en la nostra Corporació.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/01/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar el Conveni de Cooperació Educativa de pràctiques externes d'estudiants entre la Universitat Nacional d'Educació a Distancia i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que s'annexa a aquest acord i que substituirà el Conveni signat entre l'Ajuntament i el Consorci del Centre Associat de la Uned de Terrassa aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local PCG091034 de data 2 de juliol de 2009.

SEGON: Facultar a la tinenta d'acalde de l'àrea d'actuació de Serveis Generals per a signar el Conveni de Cooperació Educativa amb la UNED.

Abandona la sessió la regidora Sra. Olga Garcia Piernas.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Gent gran

013. Aprovació de l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de la prestació del servei relaltiu a la realització de sessions de gimsuau (Activitat física per a la gent gran) adreçada a persones de 60 anys i més del municipi de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient N801/U224/2013/029

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en la sessió ordinària portada a terme el dia 8 de juliol de 2013 va acordar aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei relaltiu a la realització de sessions de gimsuau (Activitat física per a la gent gran) adreçada a persones de 60 anys i més del municipi de Sant Boi de Llobregat, de conformitat amb la normativa aplicable;

Atès que aquest servei estava previst realitzar-lo durant 2013-2014 i que s'ha endarrerit més del que estava previst, el servei es prestarà de febrer de 2014 a gener de 2015 per la qual cosa la plurianualitat de la despesa serà 2014-2015;

Vista l'acta de la Comissió Tècnica de Contractació que va tenir lloc el dia 12 de desembre de 2013, la qual es pronuncià a favor de l'empresa Llop Gestió Esportiva, SL;

Atès que, així mateix, es va requerir a l'entitat adjudicatària perquè presenti document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva i la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social;

Atès que l'empresa adjudicatària ha efectuat l'ingrés de la garantia definitiva i ha presentat la documentació requerida al Registre General d'Entrada, en data 10 de gener de 2014;

Atès l'establert als articles 169 a 170, 173 i 176 a 178 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/01/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'adjudicació a favor de l'empresa Llop Gestió Esportiva, SL, amb NIF ............, i amb domicili al carrer Sant Antoni Maria Claret, 10 Lc 2n, 08750 Mollins de Rei, segons proposta elevada per la Comissió Tècnica de Contractació de data 12 de desembre de 2013, per import de vint-i-dos mil tres-cents seixanta-dos euros amb noranta-dos cèntims (22.362,92 euros) dels quals vint mil tres-cents vint-i-nou euros amb nouranta-tres cèntims (20.329,93 euros) corresponen a la base i dos mil trenta-dos euros amb nouranta-nou cèntims (2.032,99 euros) corresponen a l'IVA, de la contractació del servei relaltiu a la realització de sessions de gimsuau (Activitat física per a la gent gran) adreçada a persones de 60 anys i més del municipi de Sant Boi de Llobregat,

- Per a l'exercici 2014, per import de 20.126,52 euros (IVA inclòs) a càrrec de l'aplicació pressupostària 985 23200 22609 Atenció social a la gent gran i Envelliment actiu

- Per a l'exercici 2015, per import de 2.236, 40 euros (IVA inclòs) a la mateixa aplicació pressupostària corresponent a l'exercici 2015

TERCER: Notificar a l'adjudicatari aquest acord i requerir-lo perquè, dins del termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l'ajudicació, formalitzi el contracte d'acord amb l'article 140 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

QUART: Facultar a la Tinenta d'Alcaldia de l'Àrea de Benestar i Ciutadania, Lluïsa Moret Sabidó, perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

CINQUÉ: Publicar el present acord a la web municipal - perfil del contractant - de conformitat amb allò establert a l'article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

014. Aprovació inicial del Pla especial urbanístic d'assignació d'usos per a les parcel·les 1 i 39 del polígon 26, paratge cementiri Ros de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient X107/2012/004 Subdivisio: U640

La Junta de Govern Local en la sessió de data 22 d'abril de 2013, va aprovar la suspensió de l'aprovació inicial del Pla especial urbanístic d'assignació d'usos per a les parcel·les 1 i 19 del polígon 26, paratge cementiri Ros de Sant Boi de Llobregat (d'iniciativa particular, promogut per DADESA 09 SL i PITPANTER 09, SL, i redactat pel Sr. ..........., arquitecte, així com el de requeriment al promotors del pla perquè en el termini de quinze dies presentessin un nou document de planejament que incorporés les prescripcions dels informes tècnics emesos a tal efecte;

Els objectius de l'esmentat Pla especial són els següents:

1.- Assignar a les finques rústiques un ús recreatiu-esportiu, en concret d'hípica.

2.- Definir les mesures correctores que s'hauran de dur a terme per tal d'evitar els impactes visuals i sobre el medi que les actuals edificacions i actuacions sobre el terreny, realitzades fora de la legalitat, han tingut sobre aquest entorn.

3.- Definir l'ordenació de l'edificació i de les instal·lacions necessàries per als usos assignats, amb criteris d'integració ambiental i paisatgística amb l'entorn.

L'acord de suspensió de l'aprovació inicial es va notificar a les empreses promotores, així com a la resta de titulars de drets i càrregues de les finques incloses en l'àmbit d'aquest Pla especial;

En data 10 de juliol de 2013 i amb número de Registre general d'entrada 2013015247, l'empresa promotora DADESA 09, SL va presentar nova documentació en relació al Pla especial urbanístic d'assignació d'usos per a les parcel·les 1 i 39 del polígon 26, paratge cementiri Ros de Sant Boi de Llobregat, d'iniciativa particular, així com l'estudi d'impacte i integració paisatgístic que hi porta causa, redactat per ............, ............ i ............, presentat en data 12 de juliol de 2013 i amb número de Registre general d'entrada 2013015495;

La Junta de Govern Local en data 21/10/2013, va acordar suspendre novament l'aprovació inicial del Pla especial urbanístic de referència i reiterar el requeriment als promotors del pla perquè en el termini d'un mes presentessin un nou document de planejament que incorpori les prescripcions que es detallaven a l'acord i als informes tècnics emesos que consten a l'expedient;

En data 27/12/2013, té entrada en aquest Ajuntament un nou document urbanístic de pla especial (registre d'entrada 201026453 i promogut per DADESA 09, SL i PITPANTER O9, SL) i elaborat per l'arquitecte .............. A part del Pla especial, el document incorpora un informe ambiental i d'integració paisatgística, elaborat per ............., ............ i ............, així com un annex amb documentació registral i un altre que conté un estudi geològic, elaborat per ............, geòloga.

Vistos els nous informes tècnics (urbanístic i paisatgístic) i jurídic emesos, favorables amb prescripcions, incorporats al present expedient;

D'acord amb l'establert a l'article 67, 85, i 89 del Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU en endavant), pel que fa a l'objecte, contingut i tramitació del present Pla especial;

D'acord amb els articles 47 i següents, 101 i 102 del TRLU;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 31/01/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR inicialment el Pla especial urbanístic d'assignació d'usos per a les parcel·les 1 i 39 del polígon 26, paratge cementiri Ros de Sant Boi de Llobregat, amb les prescripcions que endavant es detallen i que caldrà incorporar abans de l'aprovació provisional del Pla especial.

1.- Caldrà grafiar al plànol o04 la superfície de paviment que s'enderroca a l'entorn de la pista hípica, segons l'apartat 9 de de la llegenda del mateix plànol.

2.- Caldrà modificar l'article 25 de la normativa i el document 5.1 del Pla especial, en el sentit de preveure que els promotors es comprometen a efectuar la segregació de la porció de terreny qualificada de sistema viari i la seva posterior cessió a l'Ajuntament en escriptura pública, lliure de càrregues i gravàmens. La formalització de la cessió serà condició prèvia a l'atorgament de qualsevol llicència en l'àmbit del Pla especial.

El Pla especial té com objectius:

1.- assignar a les finques rústiques un ús recreatiu-esportiu, en concret hípica.

2.- definir les mesures correctores que s'han de dur a terme per tal d'evitar els impactes visuals i sobre el medi que les actuals edificacions tenen sobre el terrenys

3.- definir l'ordenació de l'edificació i les instal·lacions necessàries pels usos assignats, amb criteris d'integració ambiental i paissatgística amb l'entorn.

SEGON: SOTMETRE a informació pública l'esmentat pla, pel termini d'un mes i ordenar la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a un dels diaris de més difusió de la província.

Durant el període d'informació pública totes les persones, físiques o jurídiques, poden consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o expedient i obtenir-ne còpia, presentar-hi al.legacions o suggeriments, així com aportar els informes o documents que considerin oportú en relació amb l'instrument o expedient sotmès a informació pública.

Es pot exercir el dret d'informació a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic, plaça de l'Ajuntamen
t, núm. 1, de Sant Boi de Llobregat, (08830) i a la pàgina web municipal (http://www.santboi.cat).

TERCER: SOL·LICITAR informe als organismes següents:

- Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment.

- Direcció General de desenvolupament rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

- Institut Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.

- Agència Catalana de l'Aigua.

QUART: NOTIFICAR el present acord a DADESA 09, SL, a PITPANTER 09, SL i al Sr. ...........

CINQUÈ: DONAR trasllat d'aquest acord a la Fiscalia de Medi ambient de Catalunya i al departament de Protecció de la Legalitat de l'Àrea de Serveis de Ciutat d'aquest Ajuntament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

LLicències d'Obres

015. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres consistent en construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al carrer Margarita Xirgu, núm. 35.

Número d'expedient X124-2013-014

Vista la sol·licitud presentada en data 13 de setembre de 2013 i amb número de Registre General d'Entrada 2013018611;

Atès que es van trobar deficiències al projecte presentat , segons informe tècnic municipal, que han fet que la persona interessada hagi aportat documentació a l'expedient amb data 19 de desembre de 2013;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 23 de gener de 2014;

Vist l'informe tècnic complementari de l'arquitecte municipal de data 27 de gener de 2014, relatiu a la liquidació tributària a practicar;

Vist l'informe jurídic favorable de data 27 de gener de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Concedir llicència municipal d'obres, a ............ i ............, expedient número ............., per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa, planta pis i soterrani. Inclou l'arranjament de la parcel·la i la construcció d'una piscina, amb emplaçament al carrer Margarita Xirgu, núm. 35, amb referència cadastral número ............, segons projecte tècnic redactat per .........., Arquitecte amb número de visat del Col·legi Oficial 2013002099.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

3a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tant l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment, sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra estan obligats a assistir als actes.

4a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva. Es col·locarà en lloc visible des de la via pública la corresponent placa oficial de llicència municipal que acredita l'autorització per a l'inici de les obres i el seu termini d'execució.

5a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

6a.- RESIDUS: En relació a la gestió de residus de la construcció:

a) Caldrà que amb caràcter previ a l’inici de les obres s’hagi aportant còpia del corresponent contracte signat entre el gestor de residus de la construcció autoritzat i el productor (titular de la llicència d’obres) i que aquest ha rebut el pla de gestió de residus formulat pel posseïdor (constructor), segons model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Un cop acabades les obres, la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A aquest efecte, prèviament a l'inici de l'obra, s'haurà de dipositar a l’OMAP la fiança corresponent.

En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta fiança, sempre que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb:

1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document:

El tècnic director de l’obra certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament - la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.

El tècnic director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres serà de 3 anys, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

CE1. S’entén que la connexió d'evacuació d'aigües residuals al clavegueram públic aprofitarà la escomesa preexistent al solar. En el cas que calgui refer-la, caldrà tramitar separadament la corresponent llicència per l’actuació en via pública, aportant la documentació pertinent descriptiva de les seves característiques tècniques, de conformitat amb la vigent Ordenança que regula les rases en la via pública.

CE2. La present llicència autoritza l'acondicionament de l'espai lliure de la parcel·la segons el projecte, incloent un una piscina compatible amb el seu caràcter enjardinat amb unes dimensions de làmina d'aigua de 6 m x 3 m.

CE3. En compliment de l'article 27 del PMU Camí del Llor en quant al tractament de l'espai lliure de parcel·la, el nombre d'arbres a plantar serà de 5 unitats, corresponent a l'aplicació de l'esmentat article a la superfície de la parcel·la no ocupada per edificació.

CE4. Per tal de poder utilitzar el nou gual d'accès (entrada i/o sortida de vehicles) definit a la llicència, caldrà sol·licitar i obtenir la prèvia autorització i corresponent placa municipal.

CONDICIONS D'EFICÀCIA:

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 4.308,00 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediata de la finca.

- 301,18 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta fiança, sempre que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

SEGON: Donar trasllat del present acord al departament d'Hisenda de l'Ajuntament, per tal que tramiti l'expedient de devolució de part de la taxa autoliquidada en excès, per l'import de cent vuit euros amb tretze cèntims (108,13 €) de l'autoliquidació núm. 22.269.577, practicada a càrrec de............, amb NIF núm. ............, domiciliada a ............., c. .............., en raó que es va tramitar incorrectament com una sol.licitud de modificacions substancials de llicència, quan es tractava només d'una ampliació del contingut del projecte prèvia a l'atorgament de la llicència.

En breu, rebrà notificació de la liquidació practicada en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de set mil tres-cents noranta-vuit euros amb trenta-set cèntims (7.398,37 €), pagament que podrà efectuar en qualsevol entitat financera.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

016. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres consistent en instal·lació d'entresolats i prestatgeries a magatzem amb emplaçament al carrer Astúries, núm. 4.

Número d'expedient X124-2013-011

Vista la sol·licitud presentada en data 12 d'abril de 2013 i amb número de Registre General d'Entrada 2013007830;

Atès que es van trobar deficiències al projecte presentat , segons informe tècnic municipal, que han fet que la persona interessada hagi aportat documentació a l'expedient amb data 16 de setembre i 16 de desembre de 2013;

Vist l'informe preventiu municipal favorable en matèria de seguretat contra incendis de data 13 de gener de 2014;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 20 de gener de 2014;

Vist l'informe jurídic favorable de data 28 de gener de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Concedir llicència municipal d'obres, a ..........., expedient número ............ , per a instal·lació d'entresolats i prestatgeries tipus Mecalux a magatzem amb oficines amb emplaçament al carrer Astúries, núm. 4, amb referència cadastral número .............., segons projecte tècnic redactat per ............, Enginyer tècnic industrial amb número de visat del Col·legi Oficial 2013904885.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

3a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tan l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment., sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra, estan obligats a assistir als actes.

4a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva. Es col·locarà en lloc visible des de la via pública la corresponent placa oficial de llicència municipal que acredita l'autorització per a l'inici de les obres i el seu termini d'execució

5a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

6a.- RESIDUS: En relació a la gestió de residus de la construcció:

a) Caldrà que amb caràcter previ a l’inici de les obres s’hagi aportant còpia del corresponent contracte signat entre el gestor de residus de la construcció autoritzat i el productor (titular de la llicència d’obres) i que aquest ha rebut el pla de gestió de residus formulat pel posseïdor (constructor), segons model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Un cop acabades les obres, la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A aquest efecte, prèviament a l'inici de l'obra, s'haurà de dipositar a l’OMAP la fiança corresponent.

En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta fiança, sempre que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra, que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb:

1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document:

El tècnic director de l’obra, certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament -, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.

El tècnic director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per a executar les obres serà de 1 any, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

CE1. Cal garantir les indicacions de l'informe preventiu municipal en matèria de seguretat contra incendis que tramita el departament de Llicències d'activitats ( exp. X217/2013/000012 - 142) de conformitat amb la vigent Ordenança municipal reguladora de les activitats i serveis al terme municipal de Sant Boi de Llobregat, en especial el que refereixen:

- Cal presentar certificat d'instal·lació i assaig conforme l'escala d'accés a l'altell, l'estructura de suport i els terres i/o forjats de l'altell disposen com a mínim de classificació EI-60.

- S'haurà de senyalitzar el mitjans d'extinció i les vies d'evacuació segons les normes UNE-23-033 i UNE-23-034.

CE2. Les instal·lacions de l'edifici (aigua, electricitat, gas, telefonia, calefacció, refrigeració, depuració, telecomunicació, aparells elevadors, etc.) que s'afectin per l'obra objecte de la llicència, siguin de nova creació o modificació de les existents, hauran de ser assumides, executades i certificades per instal·ladors autoritzats i caldrà que compleixin amb tota la legislació que els sigui aplicable. En aquest sentit, s'autoritzen sense perjudici dels permisos necessaris d'altres administracions i qualsevol dubte caldrà aclarir-lo amb l' instal·lador autoritzat, el servei d'inspecció de la companyia subministradora i amb els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

CONDICIONS D'EFICÀCIA

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 2.010,40 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediata de la finca.

- 150,00 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta fiança, sempre que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

En breu, rebrà notificació de les liquidacions practicades en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per import de set-cents quaranta-nou euros amb setanta-set cèntims (749,77 €)taxa complementària (segons pressupost modificat resultant de la revisió realitzada per l'arquitecte municipal d'acord l'establert a l'ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa per la prestació de serveis urbanístics i inspeccions) per import de tres-cents vuitanta-un euros amb setanta-un cèntims (381,71 €), pagament que podrà efectuar en qualsevol entitat financera.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Llicències de Medi Ambient

017. Autorització de la transmissió d'un quiosc de premsa, situat a la ronda Sant Ramon, núm. 172

Número d'expedient X322/2013/023

Vista la sol·licitud de data 18 d'octubre de 2013, amb número de Registre General d'Entrada 2013021457, de la senyora ............., amb NIF ............., com a titular de la concessió d'un quiosc de premsa, situat a la ronda Sant Ramon, núm. 172 on demana la transmissió de la dita concessió a favor del senyor ..............., amb NIE .............;

Atès que es tracta d'una concessió amb una vigència de 50 anys, comptadors a partir del 15 de setembre de 1975;

Vist el que disposa la disposició transitòria primera de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini públic, que admet una única transmissio de l'esmentada concessió sempre que no s'hagi esgotat el termini de la seva vigencia, i no estigui prohibida en l'acte del seu atorgament;

Atès que el preu declarat de l'esmentada transmissió és de quatre mil euros (4.000 €)

D'acord amb l'establert a l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini públic;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 31/01/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Autoritzar a ............., amb NIF ............., com a titular de la concessió del quiosc de premsa ubicat a la ronda Sant Ramon, núm. 172, la transmissió de la dita concessió a favor del senyor .............., amb NIE ...............

SEGON.- Advertir al nou titular que aquesta autorització:

- Resta condicionada al pagament d'un cànon de dos-cents euros (200 €), equivalent al 5 per cent del preu de la transmissió.

- La concessió, vigent fins al 15 de setembre de 2025, resta sotmesa al règim jurídic fixat a l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini públic;.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Disciplina Urbanística

018. Aprovació de la imposició de multa coercitiva i reiteració ordre d’adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada, obres no legalitzables a l'habitatge del carrer Joan Pfaff, núm. 28 02 03

Número d'expedient X213/2007/142

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 3 de març de 2008 acorda declarar no legalitzables les obres consistents en una construcció edificada d'estructura de fusta metàl·lica amb tancaments translúcids i coberta metàl·lica a nivell de coberta a habitatge del carrer Joan Pfaff, núm. 28 02 03, d'acord amb l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 11 de febrer de 2008, on fa constar que, segons el planejament vigent, Pla General Metropolità, aquesta parcel·la es classifica de sol urbà i qualificada amb clau 13b "Zona de densificació urbana: Subzona II, semiintensiva".

- L'altura reguladora de l'edificació és de 10,60 m. i el nombre de plantes permeses PB+2 és l'establert per les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità atenent a l'amplada del carrer al que dóna front i segons la qualificació urbanística esmentada (article 239).

- La construcció descrita es considera sostre consolidat en planta coberta fora de l'envolvent del 30% permès, i per tant no complint amb la normativa, i en conseqüència, ordena al Sr. .............. perquè procedeixi a la restauració de la realitat física alterada de la finca mitjançant el desmuntatge de l'esmentada construcció atorgant-li un termini d'un mes.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2008 acorda desestimar totalment el recurs de reposició interposat en data 9 d’abril de 2008, número de registre d’entrada 8572, pel Sr. .............., contra l’acord abans esmentat i confirmar en tots els seus extrems l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de març de 2008.

Atès que en data 20 d'octubre de 2010 es notifica a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sentència ferma del Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona de data 21 de juny de 2010, en virtut de la qual es desestima el recurs contenciós administratiu núm. 475/2008 interposat pel Sr. ..............., confirmant per ser-hi ajustada a dret la resolució dictada per la Junta de Govern de data 21 de juliol de 2008.

Vist l'informe emès per l'inspector municipal en data 23 de desembre de 2013 on fa constar que en data 16 de desembre de 2013 va comprovar que, malgrat el temps transcorregut des de que es va dictar la sentència ferma del Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona de data 21 de juny de 2010, no s'han portat a terme els treballs de restauració de la realitat física alterada de la finca mitjançant el desmuntatge de la construcció no legalitzable.

Vist l'informe emès pel cap del departament de Protecció de la Legalitat de data 23 de desembre de 2013.

Atès que en el punt tercer de l'acord de data 3 de març de 2008 s'advertia al titular que l'incompliment de l'ordre de restauració de la realitat física alterada podria comportar la imposició d'una multa coercitiva d'entre tres-cents euros (300,00 €) fins a tres-mil euros (3.000,00 €) segons el que disposa l'article 217.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i dels articles 95, 96.1 i 99 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Atès el que estableixen l’article 225 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 24/01/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Imposar al Sr. .............. una multa coercitiva de tres-cents euros (300,00 euros) per l'incompliment de l’ordre municipal de restauració de la realitat física alterada de la finca situada al carrer Joan Pfaff. núm. 28, 2n, 3a, de conformitat amb l’article 225 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

D’acord amb el que estableix l’article 99 de la Llei de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, aquesta multa coercitiva no té caràcter sancionador i és independent i compatible amb la sanció que es pugui imposar en el corresponent expedient sancionador.

Segon.- Reiterar al Sr. ............. l'ordre de la Junta de Govern de data 3 de març de 2008 de restauració de la realitat física alterada de la finca mitjançant l'enderroc de la construcció edificada d'estructura de fusta metàl·lica amb tancaments translúcids i coberta metàl·lica a nivell de coberta de l'habitatge segon tercera.

Les mesures ordenades hauran de ser executades en el termini màxim d'un mes des de la notificació del present acord i a càrrec del propi interessat.

Tercer.- Advertir a l'interessat que, en cas d’incompliment, s'acordarà l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de la facultat de l'òrgan municipal competent d'imposar multes coercitives de conformitat amb l'article 225 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

019. Aprovació de la imposició de multa coercitiva i reiteració ordre d’adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada, obres no legalitzables a l'habitatge del carrer Joan Pfaff, núm. 28 02 04

Número d'expedient X213/2007/141

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 3 de març de 2008 acorda declarar no legalitzables les obres consistents en una construcció edificada d'estructura de fusta metàl·lica amb tancaments translúcids i coberta metàl·lica a nivell de coberta a l'habitatge del carrer Joan Paff, núm. 28 02 04, d'acord amb l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 11 de febrer de 2008, on fa constar que, segons el planejament vigent, Pla General Metropolità, aquesta parcel·la es classifica de sol urbà i qualificada amb clau 13b "Zona de densificació urbana: Subzona II, semiintensiva".

- L'altura reguladora de l'edificació és de 10,60 m. i el nombre de plantes permeses PB+2 és l'establert per les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità atenent a l'amplada del carrer al que dóna front i segons la qualificació urbanística esmentada (article 239).

- La construcció descrita es considera sostre consolidat en planta coberta fora de l'envolvent del 30% permès, i per tant no complint amb la normativa, i en conseqüència, ordena al Sr. ............. perquè procedeixi a la restauració de la realitat física alterada de la finca mitjançant el desmuntatge de l'esmentada construcció atorgant-li un termini d'un mes.

Atès que la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2008 va desestimar totalment el recurs de reposició interposat en data 4 d’abril de 2008, amb número de registre d’entrada 8190, pel Sr. Venancio Pérez González, contra l’acord abans esmentat i confirmar en tots els seus extrems l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de març de 2008.

Atès que en data 20 d'abril de 2010 es notifica a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sentència ferma del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona de data 07/04/2010, en virtut de la qual es desestima el recurs contenciós administratiu núm. 329/2008 interposat pel Sr. ............., confirmant per ser-hi ajustada a dret la resolució dictada per la Junta de Govern de data 29 d’abril de 2008.

Vist l'informe emès per l'inspector municipal en data 18 de desembre de 2013, on fa constar que en data 16 de desembre de 2013 comprova que, malgrat el temps transcorregut des de que es va dictar la sentència ferma del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona de data 7 d'abril de 2010, no s'han portat a terme els treballs de restauració de la realitat física alterada de la finca.

Vist l'informe emès en data 23 de desembre de 2013 pel cap del departament de Protecció de la Legalitat.

Atès que en el punt tercer de l'acord de data 3 de març de 2008 s'advertia al titular que l'incompliment de l'ordre de restauració de la realitat física alterada podria comportar la imposició d'una multa coercitiva d'entre tres-cents euros (300,00 €) fins a tres-mil euros (3.000,00 €) segons el que disposa l'article 217.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i dels articles 95, 96.1 i 99 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Atès el que estableixen l’article 225 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 24/01/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Imposar al Sr. .............. una multa coercitiva de tres-cents euros (300,00 euros) per l'incompliment de l’ordre municipal de restauració de la realitat física alterada de la finca situada al carrer Joan Pfaff, núm. 28, 2n. 4a. de conformitat amb l’article 225 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

D’acord amb el que estableix l’article 99 de la Llei de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, aquesta multa coercitiva no té caràcter sancionador i és independent i compatible amb la sanció que es pugui imposar en el corresponent expedient sancionador.

Segon.- Reiterar al Sr. ............. l'ordre de la Junta de Govern de data 3 de març de 2008 de restauració de la realitat física alterada de la finca mitjançant l'enderroc de la construcció edificada d'estructura de fusta metàl·lica amb tancaments translúcids i coberta metàl·lica a nivell de coberta de l'habitatge segon quarta.

Les mesures ordenades hauran de ser executades en el termini màxim d'un mes des de la notificació del present acord i a càrrec del propi interessat.

Tercer.- Advertir a l'interessat que, en cas d’incompliment, s'acordarà l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de la facultat de l'òrgan municipal competent d'imposar multes coercitives de conformitat amb l'article 225 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

020. Aprovació de la pròrroga del contracte d'arrendament amb la Fundació Privada Llar Sant Josep.

Número d'expedient N801/U860/2010/012

Atès que en data 20/12/2010, la Junta de Govern Local va aprovar el contracte d'arrendament amb la Fundació Privada Llar Sant Josep, del local situat al carrer Raurich, 47 baixos de Sant Boi, per a destinar-lo a dependències municipals o a d'altres entitats de caire social vinculades amb l'Ajuntament, el termini de durada del qual finalitzava el 31 de desembre de 2012;

Atès que en data 03/12/2012, la Junta de Govern Local va aprovar una pròrroga de l'esmentat contracte per un termini de durada d'un any;

Vist l'informe tècnic de data 21 de gener de 2014, en el qual es justifica la necessitat de prorrogar l'esmentat contracte d'arrendament per continuar desenvolupant els serveis que es presten;

Vista la conformitat expressa de la part arrendadora de prorrogar l'esmentat contracte d'arrendament, en document amb registre general d'entrada 2014001252 de data 17 de gener de 2014;

Atesa la condició 5 de l'esmentat contracte d'arrendament, la qual permet la possibilitat de prorrogar-lo anualment;

Atès el que estableix el Reglament de patrimoni dels ens locals i l'article 124 de la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques;

Atesa la Llei d'arrendaments urbans, que deixa a la voluntat de les parts la durada i pròrrogues del contracte d'arrendament per a ús diferent del d'habitatge;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/01/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer: Aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament del local situat al carrer Raurich, 47 baixos de Sant Boi, propietat de la Fundació Privada Llar Sant Josep, amb NIF ............., per continuar destinant-lo a dependències municipals o a d'altres entitats de caire social vinculades amb l'Ajuntament, per un temini de durada d'un any, comptador a partir de l'1 de gener de 2014.

Segon: Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per un import total de quatre mil sis-cents noranta-sis euros amb vint cèntims (4.696,20 euros), d'acord amb la condició 7 del contracte d'arrendament.

El pagament es farà per mensualitats per import de 391,35 euros, prèvia presentació i aprovació del rebut corresponent.

L'Import esmentat 4696,2 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 860 92060 20200, Lloguer dependències municipals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades