Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 05:27:09 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 01/27/2014

Número d'expedient: N112-2014-04

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:44 AM

Hora final: 12:24 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluïsa Moret i Sabido Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

Vocals
Lluís Pérez Gutiérrez Antonia Barragán Prieto

També assisteixen

Regidors/res
Olga García Piernas

S'han excusat d'assistir-hi

Vocals
Juan Antonio Tamayo Fernández

No hi assisteix


A proposta de la ponència de Serveis Generals s'acorda introduir per urgència en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 4t..: 004. Aprovar la subvenció i el conveni de col·laboració entre el Futbol Club Santboià i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pel desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials del Futbol Club Santboià per l’any 2014.

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-03

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Mercats

002. Aprovació inicial de la memòria de la configuració del mercat no sedentari de Torre de la Vila, de les bases que han de regir el procediment per a l'atorgament d’autoritzacions per a la venda no sedentària en el mercat no sedentari de Torre de la Vila, i de la corresponent convocatòria pública.

Número d'expedient N627/U665/2013/001

Atès que, per acord del Ple de 17 de juny de 2013 es va aprovar l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat;

Vista la memòria de la configuració del mercat no sedentari de Torre de la Vila, emesa pel tècnic municipal i el Cap de departament de Promoció de la Ciutat, que s’adjunta a l’expedient;

Atès que, de conformitat amb el que es deriva de l'establert als articles 56.4 i 57.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, si els sol·licitants són més d'un s'han de tenir en compte els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència;

Atès que, a l'efecte, cal aprovar les corresponents bases que serveixin per fer efectius els principis anteriorment esmentats;

Vistes les bases que han de regir el procediment per a l'atorgament d’autoritzacions per a la venda no sedentària en el mercat no sedentari de Torre de la Vila, que s’adjunten a l’expedient;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 24/01/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar inicialment la memòria de la configuració del mercat no sedentari de Torre de la Vila de Sant Boi de Llobregat.

SEGON: Aprovar les bases que han de regir el procediment per a l'atorgament d’autoritzacions per a la venda no sedentària en el mercat no sedentari de Torre de la Vila.

TERCER: Aprovar simultàniament convocatòria pública per a l'atorgament de les autoritzacions per a la venda no sedentària en el mercat no sedentari de Torre de la Vila, amb plena submissió a les bases reguladores del procediment per a l’atorgament de les autoritzacions esmentades.

Aquesta convocatòria està condicionada al fet que no es presentin al.legacions contra les bases particulars i en el cas que se’n presentin s’iniciarà novament l’expedient.

QUART.- Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de 20 dies hàbils mitjançant anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la Corporació.

CINQUÈ: Considerar aprovada definitivament la memòria de la configuració del mercat no sedentari de Torre de la Vila i les bases que han de regir per a l'atorgament d’autoritzacions per a la venda no sedentària en el mercat no sedentari de Torre de la Vila, si durant el període d’informació pública no es presenta cap al.legació i/o suggeriment.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Salut Pública

S'incorpora a la sessió el regidor Sr. Lluís Pérez.

El següent punt de l'ordre del dia, relatiu a la resolució d'un recurs de reposició, es retira per tal que siguin aclarits els dubtes que planteja i es torni a incorporar a l'ordre del dia de la propera sessió de la Junta de Govern.

003. Aprovació estimació recurs de reposició interposat contra acord ACG130365

Número d'expedient X213/2012/278

VOTACIÓ: Per unanimitat dels membres presents s'acorda retirar aquest punt de l'ordre del dia.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

S'incorpora a la sessió la regidora Sra. Antonia Barragán i l'abandona la regidora Sra. Olga Garcia Piernas.

004. Aprovar la subvenció i el conveni de col·laboració entre el Futbol Club Santboià i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, pel desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials del Futbol Club Santboià per l’any 2014.

Número d'expedient N663/U224/2014/001

Atès que el Futbol Club Santboià, ha presentat en data 14 de gener de 2014 sol·licitud de subvenció pel desenvolupament de les seves activitats esportives per l’any 2014, amb el número de registre 2014000893;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap del departament d'Esports, en data 15 de gener 2014; que informa favorablement l'atorgament de subvenció per col·laborar en el desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials del Futbol Club Santboià per l’any 2014;

Vist el conveni de col·laboració entre el Futbol Club Santboià i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on es regulen les condicions i compromisos aplicables, de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;

Atès que segons preveu l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de subvencions i l'article 10.a) de l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment es poden atorgar directament aquelles subvencions que estiguin previstes singularment en el pressupost de l'ens;

Vista la revisió de conformitat i les observacions de la intervenció municipal de data 27/01/2014

D'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la concessió d'una subvenció al Futbol Club Santboià per l'import de CENT DIVUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS (118.657 €), per col·laborar en el desenvolupament dels objectius esportius, econòmics i socials pel 2014.

SEGON: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Futbol Club Santboià i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on es regulen les condicions i compromisos aplicables, de conformitat amb el que preveu l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TERCER: Autoritzar la despesa i aprovar la posterior disposició i el reconeixement de l'obligació de la quantitat de CENT DIVUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS (118.657 €), al Futbol Club Santboià.

El pagament de la despesa es farà efectiu de la següent forma:

- 88.992.75 € a la signatura del conveni.

- 29.664,25 € a finals del mes de juny, previ lliurament de la justificació de la totalitat subvencionada.

Cal compensar parcialment el primer lliurament amb deutes pendents del conveni de gestió de l'instalació.

QUART: Facultar a la Regidora d'Esports, M. Antonia Barragán Prieto per a la signatura del conveni objecte d'aquest acord.

L'Import esmentat 118657 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 940 34103 48905, Aportació Futbol Club Santboià.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

LLicències d'Obres

005. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres consistent en canvi d'ús de local comercial a habitatge amb emplaçament al c. Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 20, Lc 01.

Número d'expedient X124-2013-024

Vista la sol·licitud presentada en data 12 de desembre de 2013 i amb número de Registre General d'Entrada 2013025471;

Atès que en data 10 de gener de 2014 va comparèixer l'arquitecte redactor del projecte per esmenar dades a la memòria descriptiva i a la documentació gràfica;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 10 de gener de 2014;

Vist l'informe jurídic favorable de data 13 de gener de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Concedir llicència municipal d'obres, a Adis Solucions Immòbiliàries, SCP, expedient número X124/2013/024 , per a canvi d'ús de local comercial a habitatge, amb emplaçament al c. Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 20, Lc 01, amb referència cadastral número 9476415DF1797F0001WI, segons projecte tècnic redactat per Ignacio Galán Santacana, arquitecte, amb número de visat del Col·legi Oficial 2013012319.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de la Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

3a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tant l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment, sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra estan obligats a assistir als actes.

4a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva. Es col·locarà en lloc visible des de la via pública la corresponent placa oficial de llicència municipal que acredita l'autorització per a l'inici de les obres i el seu termini d'execució.

5a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres bens.

6a.- RESIDUS: En relació a la gestió de residus de la construcció:

a) Caldrà que amb caràcter previ a l’inici de les obres s’hagi aportant còpia del corresponent contracte signat entre el gestor de residus de la construcció autoritzat i el productor (titular de la llicència d’obres) i que aquest ha rebut el pla de gestió de residus formulat pel posseïdor (constructor), segons model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Un cop acabades les obres, la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A aquest efecte, prèviament a l'inici de l'obra, s'haurà de dipositar a l’OMAP la fiança corresponent.

En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta fiança, sempre que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb:

1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document:

El tècnic director de l’obra certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament - la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.

El tècnic director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

3) Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat signat pel tècnic director facultatiu de les obres.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres serà de 1 any, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència te dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

CE1. La present llicència es condiciona a que la evacuació de bafs i fums de la cuina es resolgui fins a coberta. Tanmateix, s’admetrà com a solució alternativa la seva extracció per façana com es proposa al projecte, només si és expressament acceptada pels Serveis d’inspecció competents, mitjançant l’atorgament de la corresponent Cèdula d’Habitabilitat, amb total indemnitat per aquest Ajuntament si aquesta resulta denegada per tal motiu.

CE2. S’entén que la connexió d'evacuació d'aigües residuals al clavegueram públic aprofitarà la escomesa preexistent al solar. En el cas que calgui refer-la, caldrà tramitar separadament la corresponent llicència per l’actuació en via pública, aportant la documentació pertinent descriptiva de les seves característiques tècniques, de conformitat amb la vigent Ordenança que regula les rases en la via pública.

CE3. Les instal·lacions siguin generals de l'edifici o particulars dels recintes o construccions objecte de la llicència (d'aigua, electricitat, gas, telefonia, calefacció, refrigeració, depuració, telecomunicació, aparells elevadors, etc.) afectades per l'obra, siguin de nova creació o modificació de les existents, hauran de ser assumides, executades i certificades per instal·ladors autoritzats i caldrà que compleixin amb tota la legislació que els sigui aplicable. S'autoritzen sense perjudici dels permisos necessaris d'altres administracions. No s’autoritza cap nova sortida de bafs o fums que no sigui connectada a conducte existent a l'efecte fins a la coberta o part alta de l’edifici o almenys a espai exterior previst per a tal fi, sense incidència directa o indirecta en obertures o finestres de peces principals d’espais habitables.

CE4. No s'admetrà la col·locació de portes ni elements de tancament opacs o calats ( ni tan sols els d'origen vegetal ) a la tanca de separació entre l'espai obert d'accés a l'habitatge i la via pública. Per tal de la seva integració a l'entorn, qualsevol element de separació que es vulgui col·locar serà format per elements lineals de característiques i dimensions similars als existents a la resta del conjunt edificatòri del que forma part .

CONDICIONS D'EFICÀCIA:

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full

d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 430,80 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediat de la finca.

- 230,92 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta fiança, sempre que acrediti fefaentment

aquesta circumstància.

En breu, rebrà notificació de la liquidació practicada en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de quatre-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims (486,56 €), pagament que podrà efectuar en qualsevol entitat financera.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Disciplina Urbanística

006. Aprovació de declarar no legalitzables les obres efectuades a l'habitatge del carrer Salvador Allende, 23 bxs i ordre d'adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada

Número d'expedient X213/2013/271

Atès que mitjançant decret número AP23132565 de data 30 d'octubre de 2013 es va incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística en relació a les obres que s'han executat a la finca situada al carrer Salvador Allende, 23 d'aquest municipi, consistents en la subdivisió dels baixos B en dos habitatges, un de 21,94 m2 i l'altre de 80,06 m2, amb un distribuïdor entre habitatges de 4 m2, i es va comunicar a la Sra. ............., en qualitat de propietària de l'esmentat habitatge que, d'acord amb l'informe del tècnic municipal de data 25 de juliol de 2013 les obres descrites apareixen com a no susceptibles de legalització, atorgant-li un termini de quinze dies d'audiència, a fi i efecte que pugui presentar els documents o al·legacions que estimi convenients respecte al caràcter legalitzable o no de les mateixes.

Atès que l'esmentat acord es va notificar als llogaters Sr. ............, Sr. ............ i Sra. ............, com a part interessada.

Atès que en data 8 de novembre de 2013 es notifica a la Sra. ..........., mitjançant avis de recepció, l’esmentat decret.

Vistes les al·legacions presentades el dia 19 de novembre de 2013, registre general d'entrada número 2013023778, per la Sra. ............

Vist l'informe emès en data 16 de gener de 2014 per l'arquitecte municipal i cap del departament de Llicències d'Obres i Edificació, on fa constar que:

"L'al·legant, en tant que propietària de l'habitatge objecte de subdivisió, manifesta que no ha estat mai la seva intenció formalitzar la divisió de la finca registral ni tampoc la seva "legalització" (SIC). També segueix existint un únic comptador de subministrament de serveis. Sense entrar en el fons de la qüestió, també manifesta que l'habitatge segueix mantenint la mateixa distribució, igual que la resta d'habitatges porta B de la resta de plantes de l'edifici, amb la excepció de posar una cuina addicional en un dels dormitoris. En tot cas, reconeix el "subarrendament" de l'habitatge amb dos contractes d'arrendament parcial que delimiten espais d'ús diferenciat.

Al respecte, s'ha de significar que les al·legacions en res desvirtuen el fet que s'han realitzat obres sense llicència, tant en quant a la divisió material de l'habitatge, independitzant dos espais, com en l'acondicionament d'una de els habitacions com a cuina.

A banda, el fet de generar materialment dos entitats susceptibles d'utilització i habitació independents també està subjecte a llicència. Concretament en el present cas per tractar-se d'ús d'habitatge, cal significar que la zonificació atribuïda a la finca pel PGM (densificació urbana semiintensiva, clau 13b), estableix un nombre màxim de plantes permeses de planta baixa i dos plantes pis, fixant una densitat màxima de 6 habitatges.

El nombre d'habitatges existents en aquesta finca ja es troba excedit (13 habitatges), per la qual cosa no resulta autoritzable la subdivisió de l'habitatge existent als Baixos B, per trobar-se superat el topall d'unitats atribuït a l'edifici, en raó de la densitat màxima d'habitatges fixada pel PGM .

La resta de consideracions resulten irrellevants respecte al fets objectius denunciats. En tot cas, el fet de no haver intentat la seva legalització (òbviament inviable com ja s'ha exposat) no pot ser considerat un eximent de la infracció, ans al contrari, pot ser un agreujant per establir la sanció."

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l’Ajuntament, en el supòsit que les obres executades siguin manifestament il·legals, mitjançant la resolució del procediment de restauració de la realitat física alterada, ha d’acordar l’enderrocament de les obres a càrrec de la persona interessada i ha d’impedir definitivament els usos a què podien donar lloc.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 24/01/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Desestimar totalment les al·legacions presentades en data 19 de novembre de 2013, registre general d'entrada número 2013023778, per la Sra. ............, al sí de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat mitjançant decret número AP23132565 de data 30 d'octubre de 2013, en relació a les obres que s'han executat a la finca situada al carrer Salvador Allende, 23 d'aquest municipi, consistents en la subdivisió dels baixos B, d'acord amb l'informe tècnic emès en data 16 de gener de 2014 esmentat als antecedents del present acord.

Segon.- Declarar no legalitzables les obres consistents en la subdivisió dels baixos B de la finca situada al carrer Salvador Allende, 23, en dos habitatges, un de 21,94 m2 i l'altre de 80,06 m2, amb un distribuïdor entre habitatges de 4 m2, d'acord amb l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 25 de juliol de 2013 on fa constar que el nombre màxim en aquesta finca ja es troba excedit (13 habitatges) i per tant no es permet subdividir cap dels habitatges que consten a la finca, i en conseqüència,

Tercer.- Ordenar a la Sra. ..........., en qualitat de propietària de l'esmentat habitatge perquè procedeixi a la restauració de la realitat física alterada de la finca mitjançant el cessament de l'aprofitament independent en dues unitats d'habitació de l'habitatge preexistent al carrer de Salvador Allende, baixos B, desmuntant la instal·lació de cuina realitzada a un dels dormitoris i reunificant dit habitatge en una sola unitat d'habitació.

Les mesures ordenades hauran de ser executades en el termini màxim d'un mes des de la notificació del present acord i a càrrec de la pròpia interessada, d'acord amb el que preveu l'article 267.3.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

D’acord amb l’article 267.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, si l’interessat entén que el termini d’un mes és insuficient per complir el requeriment de restauració, podrà presentar un programa de restauració en el qual fixi el termini exacte que necessita per complir el requeriment, que s’haurà d’aprovar per l’Ajuntament.

Quart..- Advertir a la Sra. ............ que, en cas d’incompliment, s'acordarà l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de la facultat de l'òrgan municipal competent d'imposar multes coercitives de conformitat amb l'article 225 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Salut Pública

007. Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment negociat sense publicitat, per a la contractació del Servei de Desratització, Desinsectació i Desinfecció en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, i requeriment al licitador millor classificat

Número d'expedient N805/U972/2012/010

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi, en sessió de data 4 de novembre de 2013, va aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, l’annex I i l’annex II que regeix la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de desratització, desinsectació i desinfecció de les vies i espais públics i dels edificis i instal·lacions de titularitat municipal per a un període de dos anys amb possibilitat de pròrrogues pactades de mutu acord de les parts, fins a un màxim de quatre anys en total i es va convocar la seva contractació;

Atès que es va convidar a la concurrència d'ofertes per a l'adjudicació de la contractació de l'esmentat servei de desratització, desinsectació i desinfecció a les empreses següents: Rentokil SA, Tafa 2000 SL, Ibercontrol 86 SL i Coll i Miró Tractaments SL;

Atès que les empreses següents, assabentades de l'oferta de contractació pel perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament, van presentar la seva sol·licitud dins del període establert al plec de clàusules administratives particulars: Anticimex 3D Sanidad Ambiental SA, Rains Control de plagues SL i Radan Desinfecciones técnicas SL;

Atès que l'empresa Rentokil Initial España SA mitjançant escrit de data en data 14 de novembre de 2013 declina la seva participació al procediment i que l'empresa Tafa 2000 SL no ha recollit de Correus el sobre de tramesa de la invitació;

Atès que durant el període fixat pel plec de clàusules administratives particulars han presentat oferta les següents empreses: Anticimex 3D Sanidad Ambiental SA, Coll i Miró Tractaments SL, Ibercontrol 86 SL, Radan Desinfecciones Técnicas SL i Rains Control de plagues SL;

Atès que en aplicació dels criteris d'avaluació establerts a la clàusula 12a del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest procediment negociat resulta que les entitats i empreses licitadores obtenen les següents puntuacions finals:

- Coll i Miró Tractaments SL: 43 punts

- Radan Desinfecciones Técnicas SL: 40 punts

- Anticimex 3D Sanidad Ambiental SA: 37 punts

- Rains Control de plagues SL: 30 punts

- Ibercontrol 86 SL: 15 punts

per la qual cosa es dedueix la idoneïtat de l'oferta proposada per l'empresa Coll i Miró Tractaments SL, perquè és la que ha obtingut millor classificació de totes les presentades

Vist l'informe tècnic emès pel cap de la Unitat de Salut Pública en data 16 de gener de 2014;

Vista l'acta de la Comissió Tècnica de Contractació que va tenir lloc el dia 21 de gener de 2014, que proposa la classificació de les empreses i entitats presentades a la licitació i que ha elaborat proposta favorable a l'empresa Coll i Miró Tractaments SL;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 24/01/2014

Atès l'establert a l’article 169 a 170, i 173 a 178 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Aprovar la classificació obtinguda per les empreses presentades a la licitació per a la contractació del servei de desratització, desinsectació i desinfecció de les vies i espais públics i dels edificis i instal·lacions de titularitat municipal, mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb la valoració de la proposició efectuada per la Comissió Tècnica de Contractació que va tenir lloc el dia 21 de gener de 2014.

La classificació en ordre decreixent ha estat la següent:

- Coll i Miró Tractaments SL: 43 punts

- Radan Desinfecciones Técnicas SL: 40 punts

- Anticimex 3D Sanidad Ambiental SA: 37 punts

- Rains Control de plagues SL: 30 punts

- Ibercontrol 86 SL: 15 punts

Segon.- Requerir a l'empresa Coll i Miró Tractaments SL, amb NIF............, per ser la que ha obtingut millor classificació de totes les presentades, perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti el document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per un import de mil dos-cents setanta-vuit euros (1.278,00 €), corresponents al 5% de l'import de l'oferta, així com la següent documentació: certificat de situació de cotització de la Seguretat Social i certificat de l'agència tributària.

Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que l'adjudicatari ha retirat la seva oferta i es requerirà al segon classificat.

Tercer.- Notificar el present acord a les empreses presentades, de conformitat amb allò previst a l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Quart.- Publicar el present acord a la web municipal –perfil del contractant i de conformitat amb allò establert a l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades