Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:39:25 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 01/20/2014

Número d'expedient: N112-2014-03

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:42 AM

Hora final: 12:04 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

Vocals
J. Angel Carcelén Luján

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-02

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'EDUCACIÓ I CIVISME

Educació i civisme

002. Aprovar la subrogació del contracte del Servei d'activitats extraescolars de les Associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat, adjudicat el 29 de juliol de 2013 a l'Associació Serveis Educatius Recursos d'Esplai-Serveis d'Esplai, a favor de la Fundació Catalana de l'Esplai.

Número d'expedient N801/U960/2013/004

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 29 de juliol de 2013, va aprovar l'adjudicació del contracte per a la prestació del servei d'activitats extraescolars de les Associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat a l'Associació Serveis Educatius Recursos d'Esplai-Serveis d'Esplai;

Vist l'escrit presentat en data 20 de desembre de 2013 , núm. registre d'entrada 26209, per l'Associació Serveis Educatius Recursos d'Esplai-Serveis d'Esplai en el qual es comunica la dissolució d'aquesta entitat i que en tràmit de liquidació es procedeixi a adjudicar a Fundació Catalana de l'Esplai, entitat sense ànim de lucre, i de finalitats anàlogues a l'entitat dissolta, la cessió global de l'actiu i passiu d'aquesta, i sol·licita, així mateix, la subrogació del contracte en vigor a favor de Fundació Catalana de l'Esplai;

Atès que en data 3 de gener de 2014 la Fundació Catalana de l'Esplai va presentar la documentació necessària, que consta a l'expedient, per tal de complimentar la comunicació presentada per Serveis d'Esplai en data 20 de desembre de 2013;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap de la Unitat d'Educació Comunitària i Civisme, de data 8 de gener de 2014 que informa favorablement i proposa la subrogació del contracte subscrit amb Serveis d'Esplai, a favor de Fundació Catalana de l'Esplai;

D'acord amb el que disposa l'article 85 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 17/01/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la subrogació del contracte del Servei d'activitats extraescolars de les Associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles públiques Sant Boi de Llobregat, adjudicat el 29 de juliol de 2013 a l'Associació Serveis Educatius Recursos d'Esplai-Serveis d'Esplai i subscrit amb aquesta en data 3 de setembre de 2013, a favor de la Fundació Catalana de l'Esplai, amb NIF ..........., d'acord amb el que preveu l'article 85 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

SEGON.- Notificar aquest acord a la Fundació Catalana de l'Esplai, i als departaments de comptabilitat i contractació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

VOTACIÓ. Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Igualtat de gènere

003. Minorar l'aportació de l'any 2014 al conveni bienal (2013-2014) de col·laboració entre diversos ajuntaments amb motiu de l'organització del VII premi literari Delta de narrativa escrita per dones, així com de la publicació i presentació de l'obra guanyadora

Número d'expedient N662/U224/2013/005

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió del dia 11 de febrer de 2013 va acordar Aprovar el conveni de col.laboració entre els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, i Viladecans que té per objecte l'organització del VII Concurs de narrativa per a dones "Delta", així com de la publicació i presentació de l'obra guanyadora, amb un termini de vigència per als anys 2013-2014;

Atès que al punt tercer de l'esmentat acord es va aprovar l'aportació econòmica per un import de tres mil cent vuitanta euros (3.180 euros) a favor de l'Ajuntament del Prat de Llobregat en qualitat d'organitzador de les actuacions previstes i aprovar l'autorització de la despesa, tot declarant la plurianualitat de la mateixa, de conformitat al que disposa l'article 174.2b del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la qual s'imputarà a càrrec de la partida 985 23211 48908 Projecte Literari Delta i en les següents anualitats:

Exercici 2013: la quantitat de 1.590,00 €

Exercici 2014: la quantitat de 1.590,00 €

Atès que l'annex I de l'esmentat conveni de col.laboració establia que un cop l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat efectués el pagament dels 3.180,00€ pendents, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat transferirà el romanent total esmentat de 7.972,04€ a l'Ajuntament del Prat de Llobregat i això comportaria una minoració de 574,20 € sobre les quantitats aprovades per l'any 2014 dels Ajuntaments participants;

Atès que l'Ajuntament del Prat de Llobregat ens ha comunicat que va rebre l'ingrés d'aquest romanent el dia 31 d'octubre de 2013;

Es proposa la modificació de la quantitat a aportar a l'Ajuntament del Prat del Llobregat en virtut d'aquest conveni de col.laboració que es xifraria en 1.015,80 € per l'any 2014;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 16/01/2014

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Donar de baixa l'autorització, disposició i obligació de cinc-cents setanta-quatre euros amb vint cèntims (574,20 €) a càrrec de l'aplicació pressupostària 985 23211 48908 Projecte literari Delta.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades