Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:04:45 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 01/13/2014

Número d'expedient: N112-2014-02

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:38 AM

Hora final: 12:05 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2014-01

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDE

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

LLicències d'Obres

002. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres consistent en canvi d'ús de local comercial a habitatge amb emplaçament al c. Eusebi Güell, núm. 128, Lc 01-02.

Número d'expedient X124-2013-023

Vista la sol·licitud presentada en data 5 de desembre de 2013 i amb número de Registre General d'Entrada 2013025104;

Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 24 de desembre de 2013;

Vist l'informe jurídic favorable de data 7 de gener de 2014;

D'acord amb els articles 75 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis locals, que regulen el procediment per a l'atorgament de llicències;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER: Concedir llicència municipal d'obres, a .......... i .........., expedient número X124/2013/023, per a canvi d'ús de local comercial a habitatge amb emplaçament al c. Eusebi Güell, núm. 128, Lc 01-02, amb referències cadastrals número 8679903DF1787H0018PD / 8679903DF1787H0019AF, segons projecte tècnic redactat per .........., arquitecte, amb número de visat 2013012506.

CONDICIONS GENERALS:

1a.- LIMITACIONS: La present llicència s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, per tal com no resulta necessari pel sol·licitant acreditar la titularitat davant l’administració, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i es essencialment revocable per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a que cada llicència queda condicionada segons la normativa aplicable. Així mateix, no podrà ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents, tal com estableix l’article 12 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, no podent justificar-se l'incompliment de les disposicions legals, normes urbanístiques o ordenances metropolitanes, ni entendre atorgades facultats que en siguin contràries, en base al silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2a.- AGENTS RESPONSABLES: El promotor, el projectista, el constructor, el director de l’obra, el director d’execució de l’obra, les entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, els subministradors, i els propietaris i usuaris, en tant que agents que participen en el procés de l’edificació, segons es defineixen en el capítol III de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE), són responsables del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò que sigui d'aplicació a l'obra, de conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el referit CTE, havent d'efectuar, en el seu cas, els controls de qualitat dels materials i assaigs establerts normativament, havent de garantir igualment el compliment de qualsevol altre normativa sectorial vigent i específicament aplicable.

3a.- FASES D'OBRA I INSPECCIONS: Cal comunicar tant l'inici com l'acabament de les diferents fases de l'obra en el moment que correspongui (mitjançant sengles escrits o instàncies a presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament), als efectes que per part dels Serveis tècnics municipals es verifiqui que l'obra s'ajusta als termes del projecte aprovat, sense perjudici d'inspeccionar els treballs en qualsevol moment, sempre que es jutgi convenient per tal de verificar el compliment de les condicions imposades a la llicència o ho ordeni l'autoritat municipal. El titular de la llicència, per si mateix o la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra estan obligats a assistir als actes.

4a.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA: En el lloc de l'obra caldrà tenir a disposició de la inspecció municipal el document acreditatiu de l'atorgament de la llicència o còpia de la mateixa i, en el cas d'existir, full d'assumeix de la direcció facultativa, projecte tècnic segellat per l'Ajuntament i plànol oficial de la senyalització d'alineacions i rasants, quan s'escaigui, així com la documentació del seguiment del control de l'obra que sigui preceptiva. Es col·locarà en lloc visible des de la via pública la corresponent placa oficial de llicència municipal que acredita l'autorització per a l'inici de les obres i el seu termini d'execució

5a.- SEGURETAT: Durant la realització dels treballs s'adoptaran i es compliran pels agents i/o personal de l'obra les mesures de seguretat previstes en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut -redactat per tècnic competent- i les contingudes en el Pla de Seguretat -redactat pel contractista conforme al primer- i, en llur defecte o quan aquell no sigui necessari i de forma complementària o substitutòria, les mesures i precaucions que preveuen les Normes Urbanístiques, les Ordenances Metropolitanes vigents i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. En qualsevol cas i sota la responsabilitat del promotor, serà d'obligat compliment la normativa relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, seguretat de producte i seguretat industrial i demés legislació directa o indirectament relacionada, així com el que aconsellin les bones pràctiques de la construcció, les ordenances de convivència ciutadana, els usos i els costums locals i el que calgui per tal d'evitar danys, riscos i molèsties innecessàries a persones, animals i béns així com per preservar les condicions de seguretat i accessibilitat de la via pública (vianants i vehicles i llur trànsit, mobiliari urbà o d'altres elements) i les de les edificacions confrontants i els seus ocupants i d'altres béns.

6a.- RESIDUS: En relació a la gestió de residus de la construcció:

a) Caldrà que amb caràcter previ a l’inici de les obres s’hagi aportant còpia del corresponent contracte signat entre el gestor de residus de la construcció autoritzat i el productor (titular de la llicència d’obres) i que aquest ha rebut el pla de gestió de residus formulat pel posseïdor (constructor), segons model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Un cop acabades les obres, la persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A aquest efecte, prèviament a l'inici de l'obra, s'haurà de dipositar a l’OMAP la fiança corresponent.

En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta fiança, sempre que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

7a.- AFECTACIÓ VIA PÚBLICA: L'actuació no afectarà de manera permanent la via pública (vorera, calçada, etc.) ni tan sols a nivell de subsòl i no s'entorpirà el pas de vianants ni de vehicles. La instal·lació de bastida o altre mitjà auxiliar d'obra (cavallet, torreta, muntacàrregues, etc.) així com la pròpia obra en si mateixa i/o els seus materials, quan tinguin incidència directa sobre vorera, calçada o espai públic, podrà ser interrompuda temporalment per l'autoritat municipal per raó o acte d'interès públic (havent-la/los de retirar, apartar o fins i tot desmuntar parcial o totalment si cal). En el cas que per la execució de l'obra fos imprescindible ocupar totalment l'espai de vorera, ocupar parcial o totalment la calçada o efectuar talls de trànsit parcials o totals, cal obtenir autorització expressa de la Policia local, sol·licitant-la amb una antelació mínima de 3 dies feiners de dilluns a divendres (en el cas que al carrer hagi circulació d'autobusos, l'anterior termini mínim s'amplia a 4 dies), presentant instància al Registre general situat en l'Oficina municipal d'atenció al públic (OMAP), al marge del possible contacte telefònic o personal previ en dependències municipals o in situ. En aquest sentit, es seguiran les ordres o directrius dels agents de l'autoritat municipal que indicaran les senyalitzacions viàries i mesures de protecció per a vianants i circulació tan diürnes i nocturnes a emprar durant el termini adient i posterior reposició a l'estat preexistent un cop acabats els treballs. En el cas d'afectació de serveis d'enllumenat públic, mobiliari urbà i/o arbrat, caldrà contactar igualment amb el departament dels serveis municipals corresponent.

8a.- MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC: El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de via pública (vorera, calçada) front a l'obra que presenti desmillorament en relació a la resta de la urbanització, així com reparar, restituir i/o canviar, a criteri municipal, qualsevol altre element de mobiliari urbà malmès o anul·lat davant l'obra o en la zona d'influència del solar (senyalització viària horitzontal, senyalitzacions verticals de trànsit, fanals d'enllumenat públic, plaques indicatives de carrers, bancs, papereres, plantes, escocells, arbres, embornals, clavegueres, conduccions subterrànies, etc.).

9a.- FINALITZACIÓ OBRES: Un cop acabades les obres, en el termini màxim de quinze dies el titular de la llicència formularà la corresponent comunicació a l’Ajuntament, a efectes de realitzar la 3a. Inspecció i, si s'escau, donar curs a l’ús i ocupació de l’immoble, que haurà d’acompanyar amb:

1) Certificat final d’obra expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Professionals corresponents. En aquest document:

El tècnic director de l’obra certificarà, a més de la data de finalització de les obres, el fet que aquestes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat - o en el seu cas les modificacions posteriors autoritzades per l’Ajuntament - la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció i que estan en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d’ús i manteniment.

El tècnic director d’execució certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativa allò que s’ha edificat adjuntant, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent i justificació d'haver dipositat la documentació del seguiment del control de l'obra en el col·legi professional corresponent o, en el seu cas, en l'Administració pública competent, que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim, d'acord amb l'establert al Codi Tècnic de l'Edificació.

2) Declaració de modificació/actualització de dades cadastrals.

3) Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat signat pel tècnic director facultatiu de les obres.

10a.- TERMINIS: El termini màxim per comunicar l'inici de les obres és fins a 1 any, a partir de la notificació de l'acord d'atorgament de la llicència. El termini màxim per executar les obres serà de 1 any, a comptar aquest termini des del dia següent a la comunicació d'inici de les obres. El titular de la llicència té dret a obtenir pròrroga d'aquests terminis per la meitat del termini inicial, la qual haurà de sol·licitar-se per escrit abans del seu exhauriment. S'adverteix expressament que l'incompliment d'aquests requisits dins dels terminis establerts comportarà la caducitat de la llicència.

CONDICIONS ESPECIALS:

CE1. S’entén que la connexió d'evacuació d'aigües residuals al clavegueram públic aprofitarà la escomesa preexistent al solar. En el cas que calgui refer-la, caldrà tramitar separadament la corresponent llicència per l’actuació en via pública, aportant la documentació pertinent descriptiva de les seves característiques tècniques, de conformitat amb la vigent Ordenança que regula les rases en la via pública.

CE2. Les instal·lacions siguin generals de l'edifici o particulars dels recintes o construccions objecte de la llicència (d'aigua, electricitat, gas, telefonia, calefacció, refrigeració, depuració, telecomunicació, aparells elevadors, etc.) afectades per l'obra, siguin de nova creació o modificació de les existents, hauran de ser assumides, executades i certificades per instal·ladors autoritzats i caldrà que compleixin amb tota la legislació que els sigui aplicable. S'autoritzen sense perjudici dels permisos necessaris d'altres administracions. No s’autoritza cap nova sortida de bafs o fums que no sigui connectada a conducte existent a l'efecte fins a la coberta o part alta de l’edifici o almenys a espai exterior previst per a tal fi, sense incidència directa o indirecta en obertures o finestres de peces principals d’espais habitables.

CE3. 1. Els aparells d’aire condicionat es col·locaran preferentment a les cobertes planes i terrasses dels edificis i a cobert de les vistes des de la via pública. 2. Quan no sigui factible la solució anteriorment prescrita, per l’antiguitat de l’edifici, complexitat de la instal·lació, etc., es muntaran encabits dins dels forats arquitectònics (portes, finestres, balconades, aparadors...) i sense sobresortir del pla de façana, i a ser possible ocults per reixes o d’altres elements envellidors. 3. Les sortides d'aire de les unitats condensadores per aire i d'altres sortides d'aire de renovació, se situaran de tal manera que el flux d'aire (calent a l'estiu i fred a l'hivern) no pugui incidir sobre les persones. 4. L'aigua de condensació de les unitats refrigeradores i/o dels deshumidificadors, s'haurà de conduir a desguàs adequat i no es podrà abocar directament a la via pública. 5. Les instal·lacions s’executaran per instal·ladors autoritzats en garantia del compliment de la legislació en la matèria.

CONDICIONS D'EFICÀCIA:

L'eficàcia de la present llicència als efectes de tenir formalment autoritzat l'inici de les obres i la obtenció de la corresponent placa oficial que ho acredita, així com còpia degudament diligenciada del projecte aprovat, es condiciona als següents extrems:

I.- APORTACIÓ DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Còpia del contracte d'acceptació de terres/runes/altres residus de la construcció facilitat pel corresponent gestor de residus.

- Designació de contractista i la seva acceptació per a la realització dels treballs, acreditant estar facultat per a la seva execució en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, mitjançant full d'assumeix visat pel Gremi de constructors o bé amb documentació acreditativa de caràcter fiscal.

II.- DIPÒSIT DE LES SEGÜENTS FIANCES:

- 1.270,86 € en garantia de la correcta reposició de la urbanització preexistent a l'entorn immediat de la finca.

- 334,88 € en garantia de la correcta gestió dels residus generats per l'obra, de conformitat amb l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. En el cas que el promotor o constructor sigui membre de les organitzacions que gestionen els residus en plantes autoritzades, se l'eximirà d'aquesta fiança, sempre que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

En breu rebrà notificació de la liquidació practicada en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (segons pressupost modificat resultant de la revisió realitzada per l'arquitecte municipal) per import de mil dos-cents trenta-sis euros amb setanta-sis cèntims (1.236,76 €) , pagament que podrà efectuar en qualsevol entitat financera.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Disciplina Urbanística

003. Aprovació de la imposició de multa coercitiva i reiteració ordre d’adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada

Número d'expedient X213/2012/166

Atès que mitjançant acord número AP23121803 de data 26 de juliol de 2012 es va acordar incoar, de conformitat amb l'article 199 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, expedient de protecció de la legalitat urbanística en relació a les obres que s’estan executant, contravenint el contingut de la llicència urbanística d’obres atorgada en data 15/10/2007, modificada substancialment per acord de la Junta de Govern Local de data 07/07/2008 (expedient X124/2007/065), en la parcel·la amb referència cadastral 8168607DF1786G0001BL –finca inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat número 50231, tom 1912, llibre 1253, foli 95-, situada al carrer Orioles 49, que, segons informe de l’arquitecte municipal de data 9 de juliol de 2012, consisteixen en:

- La plataforma d’anivellament efectivament executada confrontant amb la partió amb la parcel·la veïna del carrer Cabrera 13, ultrapassa el màxim de +1,50 metres que estableix l’article 255 de les normes urbanístiques del Pla general metropolità -article al compliment del qual cal entendre referides les autoritzacions municipals atorgades-.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de gener de 2013 va acordar desestimar les al·legacions presentades per la Sra. .......... en dates 31/07/2012, amb registre 2012014773, 04/09/2012 –registre 2012016038-, i 08/11/2012 –registre 2012020103-, d’acord amb els informes emesos per l’arquitecte municipal en dates 04/10/2012 i 14/01/2013.

Així mateix va acordar declarar no legalitzables les obres abans descrites i va ordenar a la Sra. .......... –promotora de les esmentades obres-, perquè d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 14 de gener de 2013 i prèvia la presentació de la documentació tècnica corresponent, ajustada a les referències topogràfiques que consten a l’expedient, es procedeixi a rebaixar la plataforma d’anivellament executada per tal que no superi una diferència màxima de + 1,50 metres respecte al perfil del terreny natural en la partió amb la parcel·la del carrer Cabrera 13, incloent, en el seu cas, l’enderroc dels elements de condicionament de l’espai lliure actualment executats.

En data 20 de febrer de 2013, registre general d'entrada número 2013003958, la Sra. ........... sol·licita una "pròrroga suficient" del termini d'un mes per complir el requeriment de restauració, als efectes de poder fer un estudi més acurat de la restauració i presentar la documentació tècnica corresponent, en la que es fixarà el termini exacte per l'acompliment de les mesures requerides.

En data 11 de març de 2013 la Junta de Govern Local acorda l’atorgament d’un ajornament d’un mes comptador a partir de la recepció de l’acord, per a l’aportació de la documentació tècnica corresponent. L'esmentat acord es va notificar als interessats per correu certificat el 25 de març de 2013.

Vist l'escrit d'al·legacions presentat en data 16 de maig de 2013, registre general d'entrada 2013010533, per la Sra ..........., en el que es manifesta que la mesura de restauració acordada és desproporcionada.

Vist l'informe emès en data 7 de juny de 2013 per part de l’arquitecte municipal que conclou amb:

“... cal desestimar les al·legacions ara reiterades, per tal com essencialment no s’està donant compliment pura i simplement a l’ordenat mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local de data 21/01/2013, com correspon en aquesta fase del procediment. – En conseqüència es proposa reiterar el requeriment de compliment de l’ordre d’execució de referència, sense perjudici de la imposició de la multa coercitiva que correspongui en raó de no haver-la complimentat en el termini inicialment atorgat ni en la seva posterior pròrroga”.

Vist l'informe emès en data 18 d'octubre de 2013 pel lletrat dels Serveis Jurídics d'aquest Ajuntament on fa les següents consideracions:

"PRIMERA.- L’ordre de restabliment de la legalitat urbanística és manifestament desproporcionada donat que segons es manifesta literalment “... per portar a terme aquesta actuació i per evitar el lleu incompliment de la normativa que s’hagi pogut produir, d’acord amb l’estudi tècnic efectuat inicialment per l’arquitecte Sra. .......... s’hauria d’enderrocar la piscina construïda a la plataforma a rebaixar, actuació que implicaria una despesa econòmica aproximada d’uns 71.266,46 euros, segons es desprèn del quadre de despeses, pressupostos i factures que adjunto al present com a document annex 1”.

S’al·lega que el principi de proporcionalitat informa qualsevol acte sancionador de les Administracions, també en aquest àmbit del restabliment de la legalitat urbanística, i així qualsevol ordre que en acompliment de la potestat de protecció d’aquesta última emetin els corresponents òrgans administratius haurà de respondre a l’esmentat principi, havent d’atendre per tant a la gravetat, l’entitat econòmica i transcendència del fet, d’acord amb el que estableix en aquest sentit l’article 220 del Decret Legislatiu 1/2010.

En relació a aquestes al·legacions cal advertir que, en primer lloc, el procediment de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat no és un procediment pròpiament sancionador i si bé és cert que el principi de proporcionalitat és principi informador de tota actuació d’intervenció administrativa –ex arts. 96 LRJPAC, 236 TRLMRLC, 3 i 57 ROAS, 31 LRJPACCat,- també ho és que les facultats del dret de propietat són delimitades per les normes urbanístiques i que la potestat de protecció de la legalitat urbanística és d’exercici preceptiu (arts. 5 i 191.2 TRLUC). D’aquesta forma, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 13/06/2008 –ROJ STSJ CAT 8709/2008-, en el seu fonament de dret tercer diu:

Tercero.- El principio de proporcionalidad opera con carácter ordinario en los casos en los que el ordenamiento jurídico admite la posibilidad de elegir uno entre varios medios utilizables y sólo con carácter excepcional, y en conexión con los principios de buena fe y equidad, en los supuestos en los que, aun existiendo en principio un único medio, éste resulta a todas luces inadecuado y excesivo en relación con las características del caso contemplado. En los casos de actuaciones que contradicen el planeamiento urbanístico, la Administración resulta obligada a restaurar la realidad física alterada o transformada por medio de la acción ilegal, no teniendo posibilidad de optar entre dos o más medios distintos, por lo que no resulta de aplicación el principio de proporcionalidad , pues la vinculación positiva de la Administración Pública a la ley obliga a ésta a respetarla, resolviendo conforme al planeamiento, ordenando el restablecimiento de la realidad física alterada con el derribo. Los perjuicios que puedan derivarse de esa actuación únicamente son imputables al particular que, sin licencia y en contravención del ordenamiento jurídico y del planeamiento urbanístico, ejecuta las obras

SEGONA.- En relació a la resta d’al·legacions cal remetre’s a l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 7 de juny de 2103 on es conclou que:

“... cal desestimar les al·legacions ara reiterades, per tal com essencialment no s’està donant compliment pura i simplement a l’ordenat mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local de data 21/01/2013, com correspon en aquesta fase del procediment. – En conseqüència, es proposa reiterar el requeriment de compliment de l’ordre d’execució de referència, sense perjudici de la imposició de la multa coercitiva que correspongui en raó de no haver-la complimentat en el termini inicialment atorgat ni en la seva posterior pròrroga”.

Quant a la multa coercitiva que es proposa imposar, aquesta haurà de ser proposada des del departament de Protecció de la Legalitat urbanística tenint en compte que en la seva imposició caldrà atenir-se a l’establert als article 96 i 99 LRJPAC, 225 TRLUC i 277 RLUC.

Amb caràcter previ a la imposició de la multa coercitiva caldrà que consti a l’expedient visita d’inspecció on es constati que les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat establerts per acord de la Junta de Govern Local 21/01/2013, no han estat acomplertes.

TERCERA.- Per concloure es sol·licita que “... amb independència de que pugui aportar la que subscriu, de considerar-ho oportú els serveis tècnics d’aquest Ajuntament, la documentació tècnica corresponent que acrediti la concreta afectació que implicaria sobre els elements actualment construïts sobre la plataforma d’anivellament objecte d’aquests al·legacions l’execució de les mesures de restabliment de la legalitat urbanística que es preveuen a l’acord de 21/01/2013 adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, es procedeixi a anul·lar i deixar per tant sense efecte l’esmentat acord”.

Les pretensions de la interessada no tenen cabuda i, per tant, procedeix inadmetre a tràmit les seves pretensions donat que:

a) Si es qualifica de recurs de reposició aquest s’ha interposat de forma extemporània.

b) El recurs tampoc es pot qualificar de sol·licitud de revisió d’acte administratiu nul de ple dret donat que no s’empara en cap de les causes de nul·litat de ple dret previstes a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions publiques i del procediment administratiu comú.

I proposa:

Primer.- La inadmissió a tràmit de la pretensió de la Sra. .......... formulada mitjançant escrit presentat en data 16/05/2013 –registre d’entrada 2013010533-, d’anul·lar i deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de data 21/01/2013, donat que:

a) Si es qualifica de recurs de reposició aquest s’ha interposat de forma extemporània.

b) El recurs tampoc es pot qualificar de sol·licitud de revisió d’acte administratiu nul de ple dret donat que no s’empara en cap de les causes de nul·litat de ple dret previstes a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions publiques i del procediment administratiu comú.

Segona.- La imposició de multa coercitiva a la Sra. ........... prèvia visita d’inspecció on es constati que les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat establerts per acord de la Junta de Govern Local 21/01/2013, no han estat acomplertes.

Tercera.- La quantia de multa coercitiva a imposar, haurà de ser proposada des del departament de Protecció de la Legalitat urbanística tenint en compte que en la seva imposició caldrà atenir-se a l’establert als article 96 i 99 LRJPAC, 225 TRLUC i 277 RLUC."

Vist l'informe emès en data 16 de desembre de 2013 per l'inspector municipal que constata l'incompliment de la mesura de restauració ordenada.

Vist l'informe emès en data 16 de desembre de 2013 pel cap del departament de Protecció de la Legalitat, on proposa:

"- Inadmetre a tràmit la pretensió de la Sra ........... de data 16 de maig de 2013, d'acord amb l'informe jurídic de data 18 d'octubre de 2013.

- Reiterar l'ordre de restauració atorgant un nou termini d'un mes

- Imposar una multa coercitiva de 300 €.

- Encarregar la valoració de les tasques d'enderroc i restauració així com la redacció del corresponent projecte per part dels serveis tècnics municipals, per al supòsit de que no es compleixi l'ordre en aquest nou termini."

D'acord amb l'establert al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les Ordenances metropolitanes de l’edificació i la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/01/2014

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Primer.- Inadmetre a tràmit la pretensió de la Sra. .......... formulada mitjançant escrit presentat en data 16 de maig de 2013, registre general d’entrada 2013010533, d’anul·lar i deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2013, d'acord amb l'informe emès en data 18 d'octubre de 2013 pels serveis jurídics municipals esmentat als antecedents del present acord.

Segon.- Reiterar l'ordre de restauració acordada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de gener de 2013:

- Rebaixar la plataforma d’anivellament executada per tal que no superi una diferència màxima de + 1,50 metres respecte al perfil del terreny natural en la partió amb la parcel·la del carrer Cabrera 13, incloent, en el seu cas, l’enderroc dels elements de condicionament de l’espai lliure actualment executats, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 14 de gener de 2013, i prèvia la presentació de la documentació tècnica corresponent, ajustada a les referències topogràfiques que consten a l’expedient.

Les mesures ordenades hauran de ser executades en el nou termini màxim d'un mes des de la notificació del present acord i a càrrec del propi interessat.

Tercer.- Imposar una multa coercitiva de tres-cents euros (300,00 €), amb carácter solidari, a la Sra. .......... i al Sr. .........., com a copropietaris de la finca i promotors de les obres realitzades, per l'incompliment de l’ordre municipal de restauració de la realitat física alterada de la finca situada al carrer Orioles, 49, de conformitat amb l’article 217 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

D’acord amb el que estableix l’article 99 de la Llei de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, aquesta multa coercitiva no té caràcter sancionador i és independent i compatible amb la sanció que es pugui imposar en el corresponent expedient sancionador.

Quart.- Advertir als interessats que, en cas d’incompliment, s'acordarà l'execució subsidiària de les obres, amb càrrec a la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Cinquè.- Notificar el present acord a la Sra. .........., -promotora-, a la Sra. .........., -projectista i directora d’obra-, al Sr. .......... -director de l’execució de les obres-, i a Construcciones Francolín 99, S.L. –constructor-, agents de la construcció de les obres que s’executen; i, al Sr. .........., en qualitat de copropietari de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat número 50231, tom 1912, llibre 1253, foli 95 i al Sr. ...........

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades