Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/17/2020 01:25:00 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 12/23/2013

Número d'expedient: N112-2013-50

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:40 AM

Hora final: 12:50 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

Regidors/res
Olga García Piernas

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


L'alcalde informa del canvi de l'ordre del dia per tal de tractar en primer lloc tots els assumptes que coneix la Junta de Govern per delegació del Ple en sessió pública, de manera que els que apareixien a l'ordre del dia amb els núm. 26 i 29 es tractaran a continuació del punt núm. 16. A proposta de la ponència de Serveis Generals s'acorda introduir per urgència en l'ordre del dia la següent proposta que es tractarà com a punt 19è.: 019. Aprovació de l'acceptació per import total de 319.432, 82 euros atorgada per la Diputació de Barcelona dins de la línia de suport "finançament dels plans locals d'ocupació" (Fase 1) del "Programa complementari de suport a l'economia productiva local".

001. Aprovació de les actes de les sessions amb número d'expedient N112-2013-48 i N112-2013-49

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la ciutat

002. Acceptació de la subvenció sol·licitada al Servei d'ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) per les accions ocupacionals i desenvolupament local, en el marc del projecte "Treball als barris" (PMI Casablanca), per l'any 2013.

Número d'expedient C13063014

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat considera els programes de polítiques actives d’ocupació subvencionats pel Departament de Treball un element clau per a la lluita contra l’atur al nostre municipi.

Atès que el Servei d'Ocupació de Catalunya en l’ordre EMO/269/2013, de 24 d’octubre, de modificació de l’ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

Ates que la Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2013, segons l'acord PCG130970, va aprovar la ratificació de la sol·licitud de subvenció al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya per import d' UN MILIO QUATRE- CENTS SET MIL SIS-CENTS DISSET EUROS (1.407.617,00 €).

Atès que aquesta convocatòria es presenta mitjançant el Projecte "Treball als barris" on es cofinançaran accions complementàries a l'esmentada Llei de barris, en matèria ocupacional i de desenvolupament local, els destinataris de les quals són aquells municipis que tenen aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes, per part del Departament de Política Territorial i Obres Publiques, des de l’any 2004 i a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny.

Atès que "El pla d’execució anual de les accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc de la Llei de Barris" determina els eixos prioritaris del que es denomina Carta de Serveis.

Atès que aquesta Carta de Serveis es presenta com el conjunt de línies d’actuació o programes complementaris a la Llei de Barris que, en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació i el desenvolupament local, promou el Servei d’ocupació de Catalunya mitjançant la convocatòria d’aquest programa.

Atès que amb data 18 de desembre del any 2013 van notificar la resolució de l'atorgament del Servei d'ocupació de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Boi d'una subvenció de SIS-CENTS DEU-MIL QUATRE-CENTS QUINTZE EUROS AMB CINQUANTA QUATRE CÈNTIMS (610.415,54 euros) segons número d'expedient: BLB-014/13, corresponent al cost de la ma d'obra desocupada dels mateixos i a l'empar de l'Ordre EMO/269/2013, de 24 d’octubre, de modificació de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l'any 2013.

Atès que la subvenció atorgada per aquest projecte no contempla la part d’indemnitzacions dels treballadors contractats per ser una despesa no subvencionable per Servei d’Ocupació de Catalunya. L’Ajuntament ha establert una aplicació pressupostaria (partida de despesa) 063.24100.13104 “Despeses liquidacions Plans Ocupació” per assolir la despesa en matèria d’indemnitzacions dels participants del projecte ”Treball als barris, PMI Casablanca 2013, aquesta despesa en concepte d'indemnitzacions representa un 2,06% del total de la subvenció atorgada.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Aprovar l'aceptació de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) a l'Ajuntament de Sant Boi per a la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del "Programa Treball als barris", per l'any 2013, per un import de SIS-CENTS DEU-MIL QUATRE-CENTS QUINTZE EUROS AMB CINQUANTA QUATRE CÈNTIMS (610.415,54 euros) segons número d'expedient: BLB-014/13, amb els programes i actuacions amb el desglòs de la quantia sol·licitada que consten a continuació:

RESUM PMI CASABLANCA 2013

Programa: 2. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció socio-laboral de col·lectius amb dificultats d'inserció.

Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials

Dispositiu d'inserció laboral adreçat a les dones amb més dificultat d'accés al món laboral

Previsió participants: 60

Subvenció atorgada :  60.083,34 euros

Dispositiu ICA 5.0 (Itineraris Casablanca 5a edició): Itineraris personalitzats per a col·lectius amb dificultats d'inserció, incloent des de la informació i orientació fins l'acompanyament a la inserció i seguiment de la contractació.

Previsió participants: 90

Subvenció atorgada : 91.266,30 euros

Programa: 4. Programes mixtos de formació i treball

Casa d'oficis: Atenció Sociosanitària a la dependència.

Nombre de participants: 10

Subvenció atorgada : 125.093,90 euros

Programa: 5. Experimentació laboral

Actuacions ocupacionals i professionals

Dinamització socioeconòmica del barri

Contractes: 5

Subvenció atorgada : 80.214,72 euros

Manteniment del barri

Contractes: 19

Subvenció atorgada : 253.757,28 euros

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

003. Aprovació de la sol·licitud de subvenció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, dins del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2014-2015, per la 2ona convocatòria.

Número d'expedient C13063019

Atès que considerant les necessitats que imposa l'actual conjuntura econòmica, tant als Ajuntaments com a la ciutadania metropolitana, els Òrgans de Govern de l'AMB han acordat obrir una nova línia de cooperació econòmica, que prioritza donar suport a les politiques socials dels Ajuntaments metropolitans i posa a la seva disposició un conjunt de recursos destinats a complementar les actuacions que impulsen en l’àmbit del desenvolupament econòmic del seu territori, amb l’objectiu de crear i diversificar l’activitat econòmica i de generar llocs de treball.

Atès que el Pla de suport a les politiques socials municipals esdevé, dons, el principal instrument que es desplegarà durant el mandat per assolir un dels objectius estratègics prioritaris de l'AMB:mantenir la cohesió social.

Atès que dins el marc legal de referència aplicable als sistemes públics d’atorgament de subvencions, la voluntat d’aquestes bases i directrius és prioritzar el suport econòmic als programes municipals que impulsin iniciatives que generin ocupació directa al territori, reforcin els dispositius i xarxes locals d’ocupació i millorin les condicions d'ocupabilitat de la població aturada.

Atès que l'Ajuntament va aprovar al desembre de 2011 el pla de Ciutat 2012-2015 com el compromis politic i públic del mandat del consistori per als propers quatre anys a partir de les aportacions fetes tant per les forces politiques com per la ciutadania.

Les actuacions proposades dins del projecte per la 2ona. fase 2014-2015, són programes que generen ocupació directa temporalment, reforcen el dispositius d’ocupació, donen formació millorant l’ ocupabilitat de les persones aturades, i potencien les iniciatives d’activitat emprenedora i d’autoocupació, i van adreçades als col·lectius de persones amb més dificultats davant la situació de crisi actual ( persones aturades de llarga durada, famílies amb tots els membres a l’ atur, persones en risc d’exclusió social, i d’altres de naturalesa anàloga).

El projecte esta format per els següents accions:

Accions :1.- Plans d'ocupació de manteniment d’espais i equipaments públics. Es contractaren persones aturades per la realització de tasques en espais i equipaments públics del municipi, que es realitzarà en dues fases.

Nº participants 86

(Sou dels treballadors: Peons 937,76 € bruts mensuals, pagues prorratejades, 6 mesos de contracte i oficials 1.127,74€ bruts mensuals, pagues prorratejades, 6 mesos de contracte)

Accions: 2.- Suport i seguiment de les accions del projecte. Es realitzaran accions d’informació i orientació cap a les persones participants en els Plans d'Ocupació per millorar el seu posicionament al mercat laboral.

Accions d’acompanyament, seguiment i orientació laboral.

(Sou dels treballadors: Tècnic d'intermediació laboral 1.578'10 € bruts mensuals, pagues prorratejades, 12 mesos de contracte)

Accions: 3.- Dinamització comunitaria. Contractació de 2 tècnics/es dinamització comunitària. S'informarà els participants del Servei de Creació d'Empreses existent a Coressa que proporciona informació i assessorament a les persones usuàries que tenen una idea innovadora i que pugui fructificar en el procés de creació d'una empresa.

(Sou dels treballadors: Tècnic d'intermidiació laboral 1.578'10 € bruts mensuals, pagues prorratejades, 12 mesos de contracte)

TOTAL COST 980.800,00 €

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Sol·licitar una subvenció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la 2ona. fase 2014-2015 dins del Pla metropolità de suport a les politiques socials municipals, per un import total de SET-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS (784.640,00 €) que és el 80% que subvenciona l'Àrea Metropolitana de Barcelona de l'import total del pressupost del projecte que és de NOU-CENTS VUITANTA MIL VUIT-CENTS EUROS (980.800,00 €). El 20% restant, CENT-NORANTA-SIS MIL CENT-SEIXANTA EUROS ( 196.160,00 €), és l’aportació econòmica que tindrà que fer l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

004. Acceptació de la subvenció sol·licitada al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de l'atorgament de la subvenció atorgada per a la realització d'accions ocupacionals de formació ocupacional transversal i la pràctica laboral mitjançant la contractació de persones en situació d'atur perceptores de la renda mínima d'inserció (RMI), per l'any 2013

Número d'expedient C13063018

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat considera els programes de politiques actives d'ocupació subvencionats pel Departament de Treball un element clau per a la lluita contra l'atur al nostre municipi.

Vista l'Ordre EMO/281/2013, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concesssió de subvencions per a la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda minima d'inserció i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.

Atès que aquest programa té com a principal objectiu afavorir la reincorporació al mercat de treball d'un grup de persones en atur i perceptores de la renda mínima d'inserció (RMI), amb l’objectiu d’afavorir-ne la inserció laboral, millorar l’ocupabilitat i prevenir les situacions d’exclusió social i laboral i amb una edad compresa entre 25 i 60 anys, mitjançant la dotació d'un lloc de treball temporal.

Atès que en data 28 de novembre de 2013 es va presentar sol·licitud de subvenció al Servei d'ocupació de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT.

Atès que la sessió de la junta de Govern celebrada el dia 16/12/2013 i segons l'acord PCG131033, va aprovar la ratificació de la sol·licitud de subvenció d'accions ocupacionals de formació ocupacional transversal i la pràctica laboral mitjançant la contractació de persones en situació d'atur preceptores de la renda mínima d'inserció (RMI), per l'any 2013.

Atès que el disset de desembre ens van notificar mitjançant la plataforma EACAT del Servei d'Ocupació de Catalunya l'atorgament de la subvenció atorgada per a la realització d'accions ocupacionals de formació ocupacional transversal i la pràctica laboral mitjançant la contractació de persones en situació d'atur perceptores de la renda mínima d'inserció (RMI), per l'any 2013, per un import de VUITANTA-DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS (82.891,20 euros).

Atès que la subvenció atorgada per aquest projecte no contempla la part d'indemnitzacions dels treballadors contractats per ser una despesa no subvencionable per Servei d'Ocupació de Catalunya. L'Ajuntament ha establert una aplicació pressupostaria (partida de despesa) 063.24100.13104 "Despeses liquidacions Plans Ocupacio" per assolir la despesa en matèria d'indemnitzacions dels participants del projecte "Treball i Formació" adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d'inserció, aquesta despesa en concepte d'indemnitzacions representa un 2,22% del total.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Aprovar l'aceptació de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), a l'Ajuntament de Sant Boi per a la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades perceptores de la renda mínima d'inserció, per l'any 2013, per un import de VUITANTA-DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS (82.891,20 euros), amb els programes i actuacions amb el desglòs de la quantia sol·licitada que consten a continuació:

Nombre de contractes: 10 participants

Bloc 1: Experiència laboral

Subvenció aprovada: 81.991,20 euros

Bloc 2: Formació

Subvenció aprovada: 900,00 euros

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

005. Aprovació de l'ampliació de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) a l'Ajuntament de Sant Boi per la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del "Programa Treball i Formació", per l'any 2013.

Número d'expedient C13063017

Atès que en data 27 de setembre de 2013 es va presentar exclusivament mitjançant l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT, la sol·licitud de subvenció per a la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del "Programa Treball i Formació", per l'any 2013.

Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya el 2 de setembre 2013 va obrir la convocatòria per a l’any 2013 per a la concessió de subvencions per la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades al col·lectiu de persones aturades prioritàriament de 30 anys o més que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat, segons ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, DOGC 6455-06/09/2013.

Atès que aquesta convocatòria es presenta, en matèria ocupacional i de desenvolupament local, els destinataris de les quals són els ajuntaments de Catalunya i els consells comarcals o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència de matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació.

Atès que el tres de desembre ens van notificar mitjançant la plataforma EACAT del Servei d'Ocupació de Catalunya, l'atorgament de la subvenció per a la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del "Programa Treball i Formació", per l'any 2013, per un import de DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA SIS CÈNTIMS (284.783,56 euros).

Atès que la sessió de la junta de Govern celebrada el dia 16/12/2013 i segons l'acord PCG131029 va aprovar la acceptació de la subvenció de la sol·licitud al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) d'aquesta subvenció.

Atès que el disset de desembre ens van notificar mitjançant la plataforma EACAT del Servei d'Ocupació de Catalunya, l'atorgament de l'ampliació de la subvenció atorgada per a la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del "Programa Treball i Formació", per l'any 2013, per un import de CENT-NORANTA TRES MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (193.476,90 euros).

Atès que la subvenció atorgada per aquest projecte no contempla la part d’indemnitzacions dels treballadors contractats per ser una despesa no subvencionable per Servei d’Ocupació de Catalunya. L’Ajuntament ha establert una aplicació pressupostaria (partida de despesa) 063.24100.13104 “Despeses liquidacions Plans Ocupació” per assolir la despesa en matèria d’indemnitzacions dels participants del projecte”Treball i Formació” Persones aturades no perceptores (PANP), aquesta despesa en concepte d'indemnitzacions representa un 3,19% del total de la subvenció atorgada.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Aprovar l'aceptació de l'ampliació de subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) a l'Ajuntament de Sant Boi per a la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del "Programa Treball i Formació", per l'any 2013, per un import de CENT-NORANTA TRES MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (193.476,90 euros), amb els programes i actuacions amb el desglòs de la quantia sol·licitada que consten a continuació:

Nombre de contractes: 23 participants

Bloc 1: Experiència laboral

Subvenció aprovada: 183.126,90 euros

Bloc 2: Formació

Subvenció aprovada: 10.350,00 euros

Abandona la sessió la regidora Sra. Lluïsa Moret.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

006. Autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i posterior pagament de l’aportació ordinària per al desenvolupament de les activitats corresponents al foment de l’ocupació, que gestiona l’empresa municipal CORESSA.

Número d'expedient C13063016

Atès que en data 17/12/2012 es va aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per l’any 2013. Dins aquest pressupost la Corporació Municipal destinava una partida pressupostària denominada aportació ordinària Foment de l’Ocupació

Atès que l’aportació municipal per a l’any 2013 serà de 795.000.-euros (SET-CENTS NORANTA-CINC MIL EUROS)

Atès que aquesta aplicació pressupostària està destinada a fer front a les despeses que es produeixen durant el desenvolupament de les activitats en l’àmbit de foment de l’ocupació que gestiona CORESSA per encàrrec de l’Ajuntament.

Vist l’informe de data 18 de desembre de 2013 signat pel Director de l’àrea de Governança i Ciutadania, de justificació de l’aportació per tal que Coressa porti a terme la gestió dels projectes següents: intermediació i orientació laboral, club de feina, igualtat d’oportunitats.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i procedir a efectuar el pagament a Corporació d’Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), per import de 795.000.-euros (SET-CENTS NORANTA-CINC MIL EUROS) import que la Corporació Municipal destina com aportació ordinària a Foment Ocupació, dins del pressupost de 2013, per fer front a les despeses generades per al desenvolupament d’aquests projectes, que gestiona CORESSA.

L’import esmentat de 795.000.-euros (SET-CENTS NORANTA-CINC MIL EUROS) s’imputarà dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l’aplicació pressupostària: Aportació Ordinària Foment Ocupacional 063 24100 44000.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA D'EDUCACIÓ I CIVISME

Educació i civisme

007. Pròrroga del conveni marc signat entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Sant Boi de Llobregat (CDIAP)

Número d'expedient N370/U224/2008/024

Atès que la Junta de Govern Local en data 21 de juliol de 2008 va aprovar el conveni marc entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Centre de Desenvolupament infantil i atenció precoç de Sant Boi de Llobregat (CDIAP) que té per objecte la col·laboració en l'àmbit de l'atenció, prevenció i protecció de la infància fins els 6 anys;

Atès que l'esmentat conveni ha estat prorrogat en anys consecutius mitjançant acords de la Junta de Govern Local;

Atès que la pròrroga actual finalitza el dia 31 de desembre de 2013 ;

Atès que la clàusula sisena del conveni marc preveu la possibilitat de pròrroga per mutu acord de les parts;

Vist l'informe tècnic favorable emès en data 2 de desembre de 2013;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/12/2013

D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener;

D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;

D'acord amb l'article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

D'acord amb l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la pròrroga del conveni signat entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Sant Boi de Llobregat (CDIAP), segons el document que s'adjunta al present acord.

La durada de l'esmentada pròrroga serà des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2014.

SEGON: Facultar al Tinent d'Alcalde d'Educació i Civisme per a la signatura de la pròrroga del conveni esmentat.

TERCER: Notificar aquest acord al Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç (CDIAP).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Serveis Socials

008. Sol·licitud a l'Àrea Metropolitana de Barcelona d'ampliació del sistema de tarifa social vigent del Carnet Rosa Metropolità a les persones empadronades al municipi a partir dels 62 anys

Número d'expedient N664/U224/2011/010

Atès que l’Ajuntament de Sant Boi té interès en facilitar a les persones grans d’escassos recursos econòmics i amb edats compreses entre els 62 i 64 anys d’edat l’accés als serveis de transport metropolitans, com a estímul per a garantir la participació i la vida ciutadana;

Atès que el Carnet Rosa metropolità és una prestació social que té l’objectiu de facilitar a les persones grans, o amb discapacitats, que disposin d’escassos recursos econòmics, l’ús dels transports públics a la ciutat. Aquesta prestació social es a càrrec de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona a partir dels 65 anys, pel que respecta a l’ampliació en l’edat d’aquest servei és a càrrec dels Ajuntaments que el demanen;

Atès que entre els municipis que han ampliat aquesta prestació social tenim els següents:

· Majors de 60 anys: Barcelona, St. Adrià del Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Castelldefels.

· Majors de 61 anys: Viladecans.

· Majors de 62 anys: Badalona, Esplugues de Llobregat, Montgat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Tiana.

· Majors de 63 anys : Sant Boi de Llobregat i San Feliu de Llobregat

Atès que amb data 19 de maig de 2011 es va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Entitat Metropolitana del Transport i l' Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per aplicar l’ampliació del Sistema de Tarifació Social a les persones empadronades al municipi, amb edats compreses entre els 63 i 64 anys d'edat;

Atès que durant els anys 2012 i 2013 s'han aprovat les prorrogues dels convenis de col·laboració entre l' Àrea Metropolitana de Barcelona i l' Ajuntament de Sant Boi, als efectes de continuar amb l'ampliació del sistema metropolità de tarifació social a les persones de 63 i 64 anys empadronades al municipi;

Al municipi de Sant Boi de Llobregat el nombre de persones grans majors de 62 anys que poden sol·licitar la prestació, segons estimacions de l'AMB, es de 80 persones i la previsió del cost es de 5.700€ anuals;

Atès que el nombre de persones de 63 i 64 anys que s'han beneficiat de l'ampliació anterior va ser de 498 persones;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’ampliació del Sistema de Tarifació Social vigent del Carnet Rosa Metropolità a les persones empadronades al municipi majors de 62 anys.

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va aprovar dins del pressupost municipal per aquest any 2013 l’aplicació pressupostària 986 23107 46400 Conveni Entitat Metropolitana- Projecte Tarifa Social on es disposa de l’import de 30.000€ per fer front a la despesa derivada de l’aplicació del Conveni entre el nostre Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Aquesta ampliació del la tarifa social als 62 anys, no suposarà increment del cost previst de 30.000 € pels pressupostos del 2014.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Igualtat d'oportunitat

009. Aprovació de les bases particulars que han de regular la sol·licitud i l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i serveis dels àmbits de Medi Ambient, Foment de la sostenibilitat als centres educatius, Salut Comunitària, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Comerç, Gent Gran, Serveis Socials, Promoció Cultural, Festa Major, Esports, Promoció de l’Associacionisme de Mares i Pares d’alumnes, Persones amb discapacitat, Foment de l’Associacionisme Veïnal i Infància i Adolescència per a l'exercici 2014

Número d'expedient N666/2013/000001

Atesa la necessitat de fomentar durant l'exercici de l'any 2013 activitats, projectes i serveis dins dels àmbits de Medi Ambient, Foment de la sostenibilitat als centres educatius, Salut Comunitària, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Comerç, Gent Gran, Serveis Socials, Promoció Cultural, Festa Major, Esports, Promoció de l’Associacionisme de Mares i Pares d’alumnes, Persones amb discapacitat, Foment de l’Associacionisme Veïnal i Infància i Adolescència;

Havent-se redactat les bases particulars i específiques que han de regular la sol·licitud i l'atorgament de subvencions, a entitats, grups de persones físiques, centres educatius i/o particulars que desenvolupin activitats, projectes o altres iniciatives per a 2014 en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei 38/2003 i l'Ordenança reguladora de l'activitat de foment, que es considerà aprovada definitivament per Decret d'Alcaldia núm. 29 de data 19-03-01 per manca d’al·legacions durant el període d'informació pública;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/12/2013

Vist l'article 222 de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i l'article 122 del ROAS. que preveuen que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes, entitats públiques o privades o particulars les activitats dels quals supleixen o complementen els serveis atribuïts a la competència local o siguin d'interès local,

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar inicialment les bases particulars per sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització d'activitats i serveis en el marc dels àmbits de Medi Ambient, Foment de la sostenibilitat als centres educatius, Salut Comunitària, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Comerç, Gent Gran, Serveis Socials, Promoció Cultural, Festa Major, Esports, Promoció de l’Associacionisme de Mares i Pares d’alumnes, Persones amb discapacitat, Foment de l’Associacionisme Veïnal i Infància i Adolescència per a l'exercici 2014.

SEGON: Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de les subvencions per a la realització d'activitats i serveis durant l'exercici 2014 en el marc dels programes dels àmbits esmentats anteriorment.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 2 de gener fins el 4 de febrer de 2014 ambdós inclosos.

Aquesta convocatòria està condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases particulars d'acord amb el que estableix l'article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

TERCER: Autoritzar la despesa per un import total de TRES CENTS SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS (363.688 €), amb càrrec a les partides que es consignin al Pressupost de la Corporació de 2014.

Aquest acord resta sotmès a l'aprovació definitiva del pressupost municipal de 2014.

QUART: Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant el termini de 20 dies, mitjançant la publicació en el BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació, amb referència al DOGC

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Gent gran

010. Aprovació de la classificació de l'única entitat que s'ha presentat al procediment de licitació per la contractació de la prestació del servei relatiu a la realització de sessions de gimsuau (Activitat física per a la gent gran) adreçada a persones de 60 anys i més del municipi de Sant Boi de Llobregat i requeriment al licitador que ha presentat la seva oferta

Número d'expedient N801/U224/2013 029

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en la sessió ordinària portada a terme el dia 8 de juliol de 2013 va acordar aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei de la prestació del servei relatiu a la realització de sessions de gimsuau (Activitat física per a la gent gran) adreçada a persones de 60 anys i més del municipi de Sant Boi de Llobregat , de conformitat amb la normativa aplicable;

Atès que, consultades les empreses Llop Gestió Esportiva, SL, TecniEsports Aitevo, SL i SAFIS Sports, SL i estudiat el pressupost que ha presentat l'empresa Llop Gestió Esportiva, SL, i que, durant el període fixat pel plec de clàusules administratives particulars de 15 dies naturals, a partir de l'endemà de la recepció de la invitació a participar en el procediment, l'única que s'ha presentat en aquest procediment és Llop Gestió Esportiva, SL, es dedueix la idoneïtat de la seva oferta, d'acord amb l'informe emès per la Tècnica d'Igualtat i Inclusió en data 5 de desembre de 2013, annex a l'expedient;

Vista l'acta de la Comissió Tècnica de Contractació que va tenir lloc el dia 12 de desembre de 2013, la qual es pronuncià a favor de l'empresa Llop Gestió Esportiva. SL,;

Atès l’establert als articles 169 a 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació pel procediment negociat;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la classificació obtinguda per l'empresa que ha presentat la seva oferta a la licitació per a la contractació de la prestació del Servei relatiu a la realització de sessions de gimsuau (Activitat física per a la gent gran) adreçada a persones de 60 anys i més del municipi de Sant Boi de Llobregat, mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb la valoració de la proposició efectuada per la Comissió Tècnica de Contractació de data 12 de desembre de 2013. La puntuació atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establertes a la clàusula 14 del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que ha regit la contractació ha estat la següent: Llop Gestió Esportiva, SL, que ha obtingut 61 punts.

SEGON: Requerir l'entitat Llop Gestió Esportiva, SL, perquè dins el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti el document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per un import de mil setze euros amb cinquanta cèntims (1.016,50 euros) corresponents al 5% de l'import de l'adjudicació vint mil tres-cents vint-i-nou euros amb nouranta-tres cèntims (20.329,93 euros) IVA exclòs, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que l'adjudicatari ha retirat la seva oferta.

TERCER: Publicar el present acord a la web municipal - perfil del contractant de conformitat amb allò establert a l'article 151 del Reial Deret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Persones amb discapacitat

011. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Fundació Privada Pere Closa i la concessió de subvenció per col·laborar en diferents activitats que realitza l'esmentada entitat

Número d'expedient N664/U224/2013/022

Atès que en data 6 de març del 2012 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar un acord pel qual s’autoritza al Departament de Benestar Social i Família, inclòs l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), i l’Institut Català de les Dones (ICD), per a la realització de despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs per al finançament dels Contractes programa amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i ens locals supramunicipals en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per a les anualitats 2012, 2013, 2014 i 2015. La Generalitat de Catalunya, va atorgar una subvenció/aportació a l’Ajuntament en concepte de col·laboració interadministrativa destinada a l’execució del projecte/activitat Atenció al poble gitano;

Atès que la Fundació Pere Closa, ha sol·licitat la subvenció amb data 16/12/2013, a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a l’àmbit d’atenció al poble gitano amb número de registre 2013025778;

Atès que tal i com recull la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions la concessió pot realitzar-se amb caràcter excepcional per aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública;

Atès que la inclusió del poble gitano segueix sent en ple segle XXI un repte pendent d’interès públic, i que l’any 2001 el Parlament de Catalunya va reconèixer la cultura gitana i els seus valors, atès que a Catalunya comptem des de l’any 2006 amb el Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya; per aquest motiu, l’any 2011, en el marc del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Sant Boi de Llobregat i el Pla de Desenvolupament Comunitari de Camps Blancs, es va realitzar un Estudi sobre les condicions de vida de la població gitana del barri de Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat;

Atès que el barri de Camps Blancs és el barri de la ciutat amb major concentració de persones d’ètnia gitana i s’havia detectat, per una banda, la necessitat de conèixer de primera mà les necessitats, inquietuds i demandes de la població gitana del barri i, per l’altra, la importància de treballar per la cohesió i la inclusió social al territori, que compta amb una forta xarxa comunitària i disposa d’espais de participació i decisió formals que plantegen la necessitat d’un major apropament i diàleg entre recursos al barri ja que la participació de la població gitana en tots aquests espais és gairebé inexistent, segurament en part per la manca de referents dins de la comunitat gitana del barri;

Atès que es fa palesa la necessitat d’una persona mediadora i referent al barri, en part per la manca de participació en els espais comuns de diàleg i de decisió i la necessitat d’una oferta d’oci i lleure per a la població gitana;

Atès que, els objectius principals del projectes són els de promoure la igualtat d’oportunitats a la ciutat i entre les ciutadanes i els ciutadans, millorar les condicions de vida de la població d’ètnia gitana del barri de Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat, promoure la cohesió i la inclusió social des de la convivència i el respecte mutu entre els i les ciutadanes de Sant Boi de Llobregat i fomentar la participació de la població d’ètnia gitana en els espais de diàleg i de presa de decisions del barri i de la ciutat;

Atès que la Fundació Pere Closa és una entitat especialitzada en ètnia gitana i que no comptem amb d’altres entitats al municipi que hi treballin específicament;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap de Servei de Serveis Socials, Salut i Família en data 17 de desembre de 2013 pel qual s'informa favorablement per l'atorgament d'una subvenció per deu mil euros (10.000 euros) per col·laborar en les activitats següents:

- Disseny i execució d'una jornada formativa envers la cultura gitana

- Elaboració i gestió del projecte de mediació (professional i programa d'activitats)

- Formació i acompanyament a col·lectius específics (joves, dones gitanes...)

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Fundació Privada Pere Closa amb NIF ................. i amb domicili social al carrer Av. Via Augusta, 45 1r 1a 08911 Badalona, per import de deu mil euros (10.000 euros) i destinat a col·laborar en les activitats següents:

- Disseny i execució d'una jornada formativa envers la cultura gitana

- Elaboració i gestió del projecte de mediació (professional i programa d'activitats)

- Formació i acompanyament a col·lectius específics (joves, dones gitanes...)

Segon:- Autoritzar la despesa i aprovar la posterior disposició i el reconeixement de l'obligació de la quantitat de deu mil euros (10.000 euros) a favor de l'entitat Fundació Pere Closa.

Aquest pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària de la següent manera: el 75% de la quantitat concedida un cop signat el conveni i el 25 % restant a la presentació de la documentació justificativa amb data màxima del 31 de març de 2014.

Tercer.- Facultar a la Tinenta d'Alcade de Benestar i Ciutadania, Lluïsa Moret i Sabidó, per a la signatura del conveni.

L'Import esmentat 10000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 224 23205 48902 Accions extraordinàries contra la pobresa i l'exclusió , .

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Cultura

012. Aprovació de la minuta de conveni de col.laboració entre l'Oficina d'Estudis i Recursos Culturals, de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte el desenvolupament d'un Pla d'Equipaments Culturals al nucli antic del municipi de Sant Boi de Llobregat mitjançant conveni específic, en el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

Número d'expedient N662/U224/2013/026

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 21 de març de 2013, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Govern Locals 2012-2015", el Catàleg de serveis 2013, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos;

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha sol.licitat a la Diputació de Barcelona per a l'any 2013 la concertació d'un recurs tècnic consistent en desenvolupar un Pla d'Equipament Culturals que contribueixi a descriure la realitat cultural del municipi, molt especialment pel que fa al seu nucli antic, i a establir una sèrie de reflexions i pautes de gestió que permetin incrementar i optimitzar les iniciatives que es puguin desenvolupar en el conjunt d'equipaments culturals del municipi;

Atès que en data 23 de maig de 2013 el Diputat adjunt a la Presidència i Diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, ha aprovat el conveni de col.laboració, que s'annexa al present acord, que té per objecte el desenvolupament d'un Pla d'Equipaments Culturals al nucli antic del municipi de Sant Boi de Llobregat mitjançant un conveni específic, en el marc regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015";

Vist l'informe tècnic emès en data 16 de desembre de 2013, pel cap del departament de Cultura i Cohesió;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener;

D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;

D'acord amb l'article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

D'acord amb l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la minuta de conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Oficina d'Estudis i Recursos Culturals, de la Diputació de Barcelona que té per objecte el desenvolupament d'un Pla d'Equipaments Culturals al nucli antic del municipi de Sant Boi de Llobregat mitjançant conveni específic, en el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

SEGON.-Facultar a l'Alcalde President per a la signatura del conveni de col.laboració objecte del present acord.

TERCER.- Comunicar aquest acord a l'Oficina d'Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Esports

S'incorpora de nou a la sessió la regidora Sra. Lluïsa Moret.

013. Aprovació de tarifes a aplicar als usuaris del Complex Esportiu Municipal Pau Gasol per a l'exercici 2014

Número d'expedient N943/U224/2013/001

Atès que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 28 d'abril de 2003, va aprovar el plec de clàusules economicoadministratives particulars i la convocatòria mitjançant concurs per procediment obert de la concessió del servei públic de gestió i explotació de l'esmentat complex esportiu, amb la realització de les obres necessàries per a l'establiment d'aquest servei;

Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària que va tenir lloc en data 15 de desembre de 2003, va aprovar l'adjudicació d'aquest concurs a l'empresa DUET SANT BOI SA;

Vista la proposta de preus públics del complex esportiu municipal Pau Gasol presentada pel concessionari en data 10 d'octubre de 2013 i R.G.E. número 2013020672;

Vist l'informe tècnic municipal justificatiu emès en data 2 de desembre de 2013;

Atès el que preveu l'article 243 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny;

Atès que d'acord amb allò que estableix l'article 41 de la Llei d'hisendes locals les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de competència municipal quan siguin de sol·licitud voluntària per part dels interessats i es prestin també per part del sector privat;

Vist l'estudi de costos;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/12/2013

Atès que d'acord amb allò que estableix l'article 41 de la Llei d'hisendes locals les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de competència municipal quan siguin de sol·licitud voluntària per part dels interessats i es prestin també per part del sector privat.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar les tarifes adjuntes per l'any 2014, que s'aplicaran als usuaris del Complex Esportiu Municipal Pau Gasol, explotat en règim de concessió per l'empresa DUET SANT BOI, S.A.

SEGON: Publicar aquest acord al BOP amb anunci de referència al DOGC, d'acord amb allò que disposa l'art. 59.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

014. Aprovació de la minuta del conveni d’expropiació per mutu acord i d’ocupació i pagament de la finca registral número 2172 de Sant Boi de Llobregat, situada al carrer de Llevant, número 24

Número d'expedient X111/2007/015

Atès que la titularitat de la finca, que es descriurà més endavant, segons consta inscrita al Registre de la Propietat correspon a:

a) quant a la nua propietat d'una tercera part indivisa a la Sra .......................... amb NIF: ........................ i al Sr ................, amb NIF: ............... en parts iguals. Pel que fa a l'usdefruit de dita tercera part indivisa, consta a favor de la Sra ...................................., amb NIF: ...................., difunta a dia d'avui, i en conseqüència caldrà fer constar al Registre de la Propietat l'extinció d'aquest dret.

b) quant a la nua propietat d'una tercera part indivisa a la Sra ......................... amb NIF ............... i la Sra ................., amb NIF .................. en part iguals. Pel que fa a l'usdefruit de dita tercera part indivisa, a favor de ............................., amb NIF: ..........................

c) quant a la nua propietat d'una sisena part indivisa al Sr ................................ amb NIF: ........................... Pel que fa a l'ús de fruit de la tercera part indivisa al Sr ...................... amb NIF: ..................

d) quant a la nua propietat d'una sisena part indivisa a la menor .................... amb NIF .................................... Pel que fa al dret expectant de l'usdefruit de la sisena part indivisa que adquirirà a la defunció del primer usdefructuari Sr ..................... a favor del Sr .............................. amb NIF .............................

Finca que es descriu a continuació:

FINCA 2172, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat , foli 63, tom 1179, llibre 615 i Referència cadastral.- 0477201DF2707G0001DH.

Descripció.-" Urbana. Casa compuesta de sótanos, bajos y primer piso, sita en Sant Boi, calle Llevant, número 24, antes 18. Mide 25 palmos de ancho, por 398 de largo, o sea 9.950 palmos cuadrados, equivalentes a tres cientos setenta y cinco metros ochenta y nueve decímetros cuatrados. Tiene un patio y un huerto a su espalda. Linda, en junto: al Norte o frente, con dicha calle; al sur o espalda, con don Francisco Castells; al Este, o izquierda entrando, con casa de .........., antes don ............; y al Oeste, derecha con el Canal de la Derecha del Rio Llobregat."

Càrregues.- Lliure de càrregues.

Superficie registral.- (375,89 m² sòl).

Superfície topogràfica.- (359,52 m² sòl).

Atès que, el Pla General Metropolità de Barcelona, (aprovat definitivament en data 14 de juliol del 1976 i publicat el 17 de juliol de 1976 i planejament vigent per aquesta finca), l'hi atorga la classificació de sòl urbà i la qualificació de sistema viari (clau 5), com a part del carrer Bonaventura Calopa, que integra la xarxa viària bàsica definida pel planejament general per aquest municipi.

Atès que la finca del carrer Llevant, núm, 24 afectada per sistema viari no es troba inclosa en cap àmbit de planejament o de gestió urbanística que en prevegi llur obtenció mitjançant execució urbanística sistemàtica i que en conseqüència correspon una acutació aïllada d’expropiació dels terrenys. L'origen i legitimitat de la mateixa es basa en l'esmentada determinació del Pla general metropolità, que va atorgar-li la qualificació de sistemes urbanístics de caràcter públic de la finca ja descrita, i emparant-nos en l'establert a l'article 110.1.b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la supòsits legitimadors de les expropiacions;

Vist el full d'apreuament per a la valoració del terreny objecte d’expropiació asistemàtica per mutu acord, per al desenvolupament del Pla general metropolità a Sant Boi de Llobregat en l'esmentada finca, subscrit per les arquitectes municipals del Servei de Planejament i Gestió urbanística i Habitatge de data 30/06/2013;

Atès que els Srs i Sres ...................., ....................., ................................., ......................, ........................... i ....................... han manifestat la seva conformitat amb l’import fitxat com a preu just de les porcions de la finca objecte d’expropiació en l’informe municipal referit en el paràgraf anterior, i s’ha elaborat un conveni d’expropiació amb determinació del preu just de mutu acord amb ocupació de la finca, que se sotmet a aprovació;

Vist l’informe jurídic que consta en l'expedient;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR la minuta del conveni d’expropiació per mutu acord i ocupació de la finca registral número 2172 de Sant Boi de Llobregat, situada al carrer Llevant número 24; a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i les senyores ................................. amb NIF: ......................, ................................ amb NIF .........................., ................................ amb NIF......................., .........................., amb NIF: ....................., i els senyors ................................., amb NIF: ................................., ..................................... amb NIF: ..................................., ......................... amb NIF:............................, ................... amb NIF ......................., com a tutor legal de ...................., amb NIF ............................; respecte a la finca de llur titularitat següent:

1) Finca 2172 de Sant Boi de Llobregat, de forma rectangular i superfície total de tres-cents setanta-cinc metres quadrats i vuitanta-nou centímetres quadrats (375,89 m²). La finca correspon al número 24 del carrer Llevant d'aquest municipi i la referència cadastral de la mateixa és 0477201DF2707G0001DH.

Aquests sòls estan qualificats en la seva totalitat de sistema viari, clau 5, pel planejament vigent i no es troben inclosos en cap sector de planejament ni instrument de gestió urbanística, motiu pel qual resta legitimada llur expropiació emparant-nos en l'establert a l'article 110.1.b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la supòsits legitimadors de les expropiacions;

Limita: A nord amb el Carrer llevant; a est, amb la finca del 2282, situada al carrer Llevant 26 i amb referència cadastral 0477202DF2707G0001XH; a sud, mitjançant camí, amb la finca referència cadastral 0475403DF2707E0001YZ i amb el carrer Bonaventura Calopa i a oest amb el carrer Bonaventura Calopa.

Practicada l’expropiació, aquesta finca s’haurà d’inscriure a nom de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb la naturalesa jurídica de domini públic, atesa la seva destinació a sistemes de titularitat pública.

SEGON: NOTIFICAR aquest acord a les senyores ............................, ................................., ............................., ...................., .............................., i els senyors .............................., ......................., ........................ i ........................, com a tutor legal de .........................., i CONVOCAR-LOS perquè compareguin a l’Ajuntament per tal de subscriure el conveni d’expropiació per mutu acord i d’ocupació i pagament de la finca descrita en l’apartat anterior, un cop siguin requerits a l’efecte.

TERCER: APROVAR la despesa corresponent a l’import al qual ascendeix el preu just, és a dir dos-cents vint-i-vuit mil dos-cents vint-i-un euros amb seixanta-vuit cèntims (228.221,68 €), que s’abonarà en els terminis següents:

1) la quantitat de trenta-nou mil dos-cents vint-i-un euros i seixanta-vuit cèntims (39.221,68 €) dintre del mes següent a la signatura del present conveni d’expropiació de mutu acord.

2) la quantitat de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) dintre del segon trimestre de l’exercici pressupostari 2014.

3) la quantitat de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) dintre del segon trimestre de l’exercici pressupostari 2015.

4) la quantitat de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) dintre del segon trimestre de l’exercici pressupostari 2016.

QUART: APROVAR el pagament a les persones que es detallen a continuació de les quanties que s'indiquen. Per efectuar el pagament en els terminis, l'import es distribuirà en funció de llur titularitat, segons consta al full d'apreuament:

a.- Dintre del mes següent a la signatura del present conveni d’expropiació, la quantitat global de trenta-nou mil dos-cents vint-i-un euros i seixanta-vuit cèntims (39.221,68 €), distribuida en funció de llur titularitat:

-A la Sra ..........................., amb NIF ..................., tres mil nou-cents vint.-i-dos euros, amb disset cèntims (3.922,17 €). Aquesta quantitat, atenent la minoria d’edat de la Sra. ................................ es consignarà a disposició de l’autoritat judicial de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei d’Expropiació Forçosa.

-Al Sr. ................................... amb NIF: ...................., cinc mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb vint-i-cinc cèntims (5.883,25 €)

-A la Sra ............................. amb NIF: ...................., sis mil cinc-cents trenta-sis euros i noranta-cinc cèntims (6.536,95 €)

-Al a Sr ................................. amb NIF: ...................., sis mil cinc-cents trenta-sis euros i noranta-cinc cèntims (6.536,95 €)

-A la Sra ............................. amb NIF ....................., cinc mil vuit-cents vuitanta-tres euros i vint-i-cinc cèntims (5.883,25 €)

-A la Sra . ............................ amb NIF ....................., cinc mil vuit-cents vuitanta-tres euros i vint-i-cinc cèntims (5.883,25 €)

-Al Sr .................................... amb NIF:......................, mil tres-cents set euros i trenta-nou cèntims (1.307,39 €)

-A la Sra .............................. amb NIF:...................... mil tres-cents set euros i trenta-nou cèntims (1.307,39 €)

- Al Sr ................................... amb NIF ......................, mil nou-cents seixanta-un euros i vuit cèntims (1.961,08 €)

b.- Abans del 30 de juny de 2014:

-A la Sra ............................., amb NIF ......................, sis mil tres-cents euros (6.300,00 €). Aquesta quantitat, atenent la minoria d’edat de la Sra. ............................. es consignarà a disposició de l’autoritat judicial de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei d’Expropiació Forçosa.

-Al Sr. .................................... amb NIF: ....................., nou mil quatre-cents cinquanta (9.450,00 €)

-A la Sra .............................. amb NIF: ....................., deu mil cinc cents (10.500,00 €)

-Al a Sr .................................. amb NIF:......................, deu mil cinc cents (10.500,00 €)

-A la Sra ............................... amb NIF ......................., nou mil quatre-cents cinquanta euros (9.450,00 €)

-A la Sra ................................amb NIF ......................., nou mil quatre-cents cincuanta euros (9.450,00 €)

-Al Sr ..................................... amb NIF: ......................, dos mil cent euros (2.100,00 €)

-A la Sra ............................... amb NIF: ......................, dos mil cent euros (2.100,00 €)

- Al Sr .................................... amb NIF ........................, tres mil cent cinquanta euros (3.150,00 €).

c) Abans del 30 de juny de 2015, amb la mateixa distribució que l’establerta a l’apartat b).

d) Abans de 30 de juny de 2016, amb la mateixa distribució que l’establerta a l’apartat b).

CINQUÈ: IMPUTAR l’import de trenta-nou mil dos-cents vint-i-un euros i seixanta-vuit cèntims (39.221,68 €) dins els pressupost municipal de 2013 i declarar la plurianualitat de la despesa, l’acord amb l’article 174.2b) del Reial decret legislatiu 272004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a càrrec de la partida 207 15 100 60000, expropiacions i adquisició patrimoni, i en les següents anualitat:

1) la quantitat de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) dintre del segon trimestre de l’exercici pressupostari 2014.

2) la quantitat de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) dintre del segon trimestre de l’exercici pressupostari 2015.

3) la quantitat de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) dintre del segon trimestre de l’exercici pressupostari 2016.

SISÈ.- SOL·LICITAR al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat la certificació de domini i càrregues de la finca registral 2172 objecte d'expropiació, practicant la corresponent anotació marginal d'inici de l'expedient d'expropiació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

015. Aprovació de la minuta del conveni d’expropiació per mutu acord i d’ocupació i pagament de la finca registral número 2282 de Sant Boi de Llobregat, situada al carrer Llevant números 26

Número d'expedient X111/2007/015

Atès que la titularitat de la finca, que es descriurà més endavant, segons consta inscrit al Registre de la propietat correspon a:

a) quant a la nua propietat d'una tercera part indivisa a la Sra ......................................... amb NIF: ........................................... i al Sr ..........................................., amb NIF: ........................................... en parts iguals. Pel que fa a l'usdefruit de dita tercera part indivisa, a favor de la Sra ..............................................., amb NIF: ..........................................., difunta a dia d'avui, i en conseqüència caldrà fer constar al Registre de la Propietat l'extinció d'aquest dret.

b) quant a la nua propietat d'una tercera part indivisa a la Sra ........................................... amb NIF ........................................... i la Sra ..........................................., amb NIF ........................................... en part iguals. Pel que fa a l'usdefruit de dita tercera part indivisa, a favor de ..........................................., amb NIF: ...........................................

c) quant a la nua propietat d'una sisena part indivisa al Sr ........................................... amb NIF: ............................................ Pel que fa a l'ús de fruit de la tercera part indivisa al Sr ........................................... amb NIF: ............................................

d) quant a la nua propietat d'una sisena part indivisa a la menor ........................................... amb NIF ............................................ Pel que fa al dret expectant de l'usdefruit de la sisena part indivisa que adquirirà a la defunció del primer usdefructuari Sr ........................................... amb NIF: ..........................................., a favor del Sr ........................................... amb NIF ............................................

Finca que es descriu a continuació:

FINCA 2282, inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat , foli 170, tom 1940, llibre 1277 i Referència cadastral 0477202DF2707G0001XH.

Descripció.- "Casa en Sant Boi de Llobregat, calle Levante, número 20, hoy 26, que ocupa una porición de terreno de veinticinco palmos de ancho por trescientos noventa y ocho de fondo, o sean, trescientos setenta y cinco metros, ochenta y nueve decímetros cuadrados iguales a nueve mil novecientos cincuenta palmos de superfície, de los que mil seiscientos cincuenta palmos está edificados, mil doscinetos cincuenta, destinados a patio, y el resto, a huerto. Linda: asl frente, izquierda entrando, con N. Pugés; al sur, detrás, con don ..........; al oeste, derecha, con ........................................... y al norte, frente con dicha calle.".

Càrregues.- Lliure de càrregues.

Superficie registral.- (375,89 m² sòl).

Superfície topogràfica.- (356,52 m² sòl).

Atès que, el Pla General Metropolità de Barcelona, (aprovat definitivament en data 14 de juliol del 1976 i publicat el 17 de juliol de 1976 i planejament vigent per aquesta finca), l'hi atorga la classificació de sòl urbà i la qualificació de sistema viari (clau 5), com a part del carrer Bonaventura Calopa, que integra la xarxa viària bàsica definida pel planejament general per aquest municipi.

Atès que la finca del carrer Llevant, núm, 26 afectada per sistema viari no es troba inclosa en cap àmbit de planejament o de gestió urbanística que en prevegi llur obtenció mitjançant execució urbanística sistemàtica i que en conseqüència correspon una actuació aïllada d’expropiació dels terrenys. L'origen i legitimitat de la mateixa es basa en l'esmentada determinació del Pla general metropolità, que va atorgar-li la qualificació de sistemes urbanístics de caràcter públic de la finca ja descrita, i emparant-nos en l'establert a l'article 110.1.b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la supòsits legitimadors de les expropiacions;

Vist el full d'apreuament per a la valoració del terreny objecte d’una actuació d’expropiació asistemàtica per mutu acord, per al desenvolupament del Pla general metropolità a Sant Boi de Llobregat en l'esmentada finca, subscrit per les arquitectes municipals del Servei de Planejament i Gestió urbanística i Habitatge de data 30/06/2013;

Atès que els Srs i Sres ..........................................., ..........................................., ..........................................., ..........................................., ..........................................., ........................................... i ........................................... han manifestat la seva conformitat amb l’import fitxat com a preu just de les porcions de la finca objecte d’expropiació en l’informe municipal referit en el paràgraf anterior, i s’ha elaborat un conveni d’expropiació amb determinació del preu just de mutu acord amb ocupació de la finca, que es sotmet a aprovació.

Vist l’informe jurídic que consta en l'expedient;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: APROVAR la minuta del conveni d’expropiació per mutu acord i ocupació i pagament de la finques registral número 2282 de Sant Boi de Llobregat, situada al carrer Llevant número 26; a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i les senyores ........................................... amb NIF: ........................................... , ........................................... amb NIF ..........................................., ........................................... amb NIF:..........................................., ..........................................., amb NIF: ..........................................., i els senyors ..........................................., amb NIF: ..........................................., ........................................... amb NIF: ..........................................., ........................................... amb NIF:.........................................., .........................................., amb NIF .........................................., com a tutor legal de .........................................., amb NIF ..........................................; respecte a la finca de llur titularitat següent:

"Finca 2282 de Sant Boi de Llobregat, de forma rectangular i superfície total de tres-cents setanta-cinc metres quadrats i vuitanta-nou centímetres quadrats (375,89 m²). La finca correspon al número 26 del carrer Llevant d'aquest municipi i la referència cadastral de la mateixa és 0477202DF2707G0001XH.

Aquests sòls estan qualificats en la seva totalitat de sistema viari, clau 5, pel planejament vigent i no es troben inclosos en cap sector de planejament ni instrument de gestió urbanística, motiu pel qual resta legitimada llur expropiació emparant-nos en l'establert a l'article 110.1.b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la supòsits legitimadors de les expropiacions;

Limita: A nord amb el Carrer llevant; a est, amb el carrer Bonaventura Calopa; a sud, mitjançant camí, amb la finca referència cadastral 0475403DF2707E0001YZ i amb el carrer Bonaventura Calopa i a oest, amb la finca del 2172, situada al carrer Llevant 24 i amb referència cadastral 0477201DF2707G0001DH.

Practicada l’expropiació, aquesta finca s’haurà d’inscriure a nom de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb la naturalesa jurídica de domini públic, atesa la seva destinació a sistemes de titularitat pública."

SEGON: NOTIFICAR aquest acord a les senyores .......................................... amb NIF: .........................................., .......................................... amb NIF .........................................., .......................................... amb NIF .........................................., .........................................., amb NIF: .........................................., i els senyors .........................................., amb NIF: .........................................., .......................................... amb NIF: .........................................., .......................................... amb NIF: .........................................., .......................................... amb NIF ........................................., com a tutor legal de ........................................., amb NIF .........................................., i CONVOCAR-LOS perquè compareguin a l’Ajuntament per tal de subscriure el conveni d’expropiació per mutu acord i d’ocupació i pagament de la finca descrita en l’apartat anterior, un cop siguin requerits a l’efecte.

TERCER: APROVAR la despesa corresponent a l’import al qual ascendeix el preu just, és a dir dos-cents vint-i-sis mil setze euros amb divuit cèntims (226.016,18 €), que s’abonarà en els terminis següents:

1) la quantitat de trenta-set mil setze euros i divuit cèntims (37.016,18 €) dintre del mes següent a la signatura del present conveni d’expropiació de mutu acord.

2) la quantitat de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) dintre del segon trimestre de l’exercici pressupostari 2014.

3) la quantitat de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) dintre del segon trimestre de l’exercici pressupostari 2015.

4) la quantitat de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) dintre del segons trimestre de l’exercici pressupostari 2016.

Per a efectuar el pagament en els terminis, l’import es distribuirà amb la part expropiada en funció de la seva titularitat.

QUART: APROVAR el pagament a les persones que es detallen a continuació de les quanties que s'indiquen. Per efectuar el pagament en els terminis, l'import es distribuirà en funció de llur titularitat, segons consta al full d'apreuament:

a.- Dintre del mes següent a la signatura del present conveni d’expropiació, la quantitat global de trenta-set mil setze euros i divuit cèntims (37.016,18 €), distribuïda en funció de llur titularitat:

-A la Sra. .................................., amb NIF ........................................., tres mil set-cents un euros, amb seixanta-dos cèntims (3.701,62 €). Aquesta quantitat, atenent la minoria d’edat de la Sra. ......................................... es consignarà a disposició de l’autoritat judicial de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei d’Expropiació Forçosa.

-Al Sr. ......................................... amb NIF: ........................................., cinc mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb quaranta-tres cèntims (5.552,43 €)

-A la Sra. ................................... amb NIF: ........................................., sis mil cent seixanta-nou euros amb trenta-sis cèntims (6.169,36 €)

-Al Sr. .......................................... amb NIF: ........................................., sis mil cent seixanta-nou euros amb trenta-sis cèntims ( (6.169,36 €)

-A la Sra. .................................... amb NIF ........................................., cinc mil cinc-cents cinquanta-dos euros i quaranta-tres cèntims (5.552,43 €)

-A la Sra. .................................... amb NIF ........................................., cinc mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb quaranta-tres cèntims (5.552,43 €)

-Al Sr. .......................................... amb NIF: ........................................., mil dos-cents trenta-tres euros amb vuitanta-set cèntims (1.233,87 €)

-A la Sra. ....................................amb NIF: ........................................., mil dos-cents trenta-tres euros amb vuitanta-set cèntims (1.233,87 €)

- Al Sr. ........................................, amb NIF ........................................., mil vuit-cents cinquanta euros amb vuitanta-un cèntims (1.850,81 €)

b.- Abans del 30 de juny de 2014:

-A la Sra. .................................., amb NIF ........................................., sis mil tres-cents euros (6.300,00 €). Aquesta quantitat, atenent la minoria d’edat de la Sra. ......................................... es consignarà a disposició de l’autoritat judicial de conformitat amb l’establert a l’article 6 de la Llei d’Expropiació Forçosa.

-Al Sr. ......................................... amb NIF: ........................................., nou mil quatre-cents cinquanta euros (9.450,00 €)

-A la Sra. ................................... amb NIF: ........................................., deu mil cinc-cents euros (10.500,00 €)

-Al a Sr. ...................................... amb NIF: ........................................., deu mil cinc-cents euros (10.500,00 €)

-A la Sra...................................... amb NIF ........................................., nou mil quatre-cents cinquanta euros (9.450,00 €)

-A la Sra..................................... amb NIF ........................................., nou mil quatre-cents cinquanta euros (9.450,00 €)

-Al Sr. ......................................... amb NIF: ........................................., dos mil cent euros (2.100,00 €)

-A la Sra. ................................... amb NIF: ........................................., dos mil cent euros (2.100,00 €)

- Al Sr. ......................................... amb NIF ........................................., tres mil cent cinquanta euros (3.150,00 €).

c) Abans del 30 de juny de 2015, amb la mateixa distribució que l’establerta a l’apartat b).

d) Abans de 30 de juny de 2016, amb la mateixa distribució que l’establerta a l’apartat b).

CINQUÈ: IMPUTAR l’import de trenta-set mil setze euros i divuit cèntims (37.016,18 €) dins els pressupost municipal de 2013 i declarar la plurianualitat de la despesa, l’acord amb l’article 174.2b) del Reial decret legislatiu 272004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a càrrec de la partida 207 15 1000 60000, expropiacions i adquisició patrimoni, i en les següents anualitats:

1.- la quantitat de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) dintre del segon trimestre de l’exercici pressupostari 2014.

2.- la quantitat de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) dintre del segon trimestre de l’exercici pressupostari 2015.

3.- la quantitat de seixanta-tres mil euros (63.000,00 €) dintre del segon trimestre de l’exercici pressupostari 2016.

SISÈ: SOL·LICITAR al Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat la certificació de domini i càrregues de la finca registral 2282 objecte d'expropiació, practicant la corresponent anotació marginal d'inici de l'expedient d'expropiació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

016. Aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació a favor de HAMDEN INVEST, S.L.U. del preu just expropiatori fixat pel Jurat d'Expropiació de Catalunya per l'expropiació de la finca situada a la Ctra. de Sant Climent, 9-11

Número d'expedient X111/2008/005

1.- Atès que en data 13 de març de 2008 la companyia Marley House General, S.L. va demanar la incoació d’expedient expropiatori per ministeri de la llei de la finca de la seva titularitat situada a la Ctra. de Sant Climent núm. 9-11 (registral núm. 33.479);

2.- Atès que aquesta finca està qualificada pel Pla General Metropolità com a sistema local, en concret com a parc urbà (6b);

3.- Atès que aquesta qualificació es va mantenir al Pla Especial de Reforma Interior de Can Paulet, aprovat definitivament a l’octubre de 1992, que es va tramitar juntament amb una Modificació de pla general en aquest sector que, en canviar la classificació del sòl d’1,72 Ha de sòl no urbanitzable (lliure permanent, clau 26) a sòl urbà (zona d’ordenació en illa aïllada, clau 20 a/10), estableix que “s’haurà de compensar la creació de nou sòl amb aprofitament urbanístic privat amb una superfície equivalent de verd públic dins del sector del PERI Can Paulet, sent el cost d’adquisició a càrrec dels propietaris del sòl reclassificat”;

4.- Atès que en data 2 de març de 2011 -registre d'entrada 2011004809-, es presenta escrit on es comunica el canvi de propietat de la finca registral 33479 a favor de Sinoba Inversiones, S.L. i es formula full d’apreuament per a l’expropiació de l’esmentada finca per un import total de 9.494.040,10 €;

5.- Atès que de conformitat amb l’article 7 de la Llei d’Expropiació Forçosa, les transmissions de domini o de qualsevulla altres drets o interessos no impediran la continuació dels expedients d’expropiació forçosa, considerant-se subrogat el nou titular en les obligacions i drets de l’anterior.

6.- Atès que en data 20 de juny de 2011 la propietat va presentar el full d’apreuament davant el Jurat d’Expropiació de Catalunya.

7.- Atès que en data 18 de juliol de 2011 la Junta de Govern Local va aprovar rebutjar expressament el full d’apreuament que formula l’arquitecte Sr. Salvador Jordana Ollé, en representació de la propietat de la finca i va aprovar el full d’apreuament municipal, elaborat per l’arquitecte Sr. ........................................., per un import total de 1.669.652,70 €.

8.- Atès que en data 26 de juliol de 2011 el Jurat d'Expropiació de Catalunya va resoldre fixar el preu just de la finca situada a la Ctra. de Sant Climent de Llobregat, 9-11, propietat de la societat Sinoba Inversiones, S.L., en la quantitat d'1.808.681,82 €;

9.- Vist l’escrit presentat el 18 d’octubre de 2011 per Sinoba Inversiones, S.L. en el qual demana que es procedeixi al pagament del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació, sense perjudici del recurs jurisdiccional que té la voluntat d’interposar.

10.- Vist l'escrit de data 23 d'octubre de 2011 del Jurat d'expropiació de Catalunya comunica a l'Ajuntament que la Secció 2a. de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comunica que Sinoba Inversiones, S.L. ha interposat recurs contenciós administratiu núm. 511/2011, contra l'esmentat acord del Jurat mitjançant el qual es fixava el preu just de la finca.

11.- Atès que per auto de data 17 d'octubre de 2013 de la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictat en el recurs contenciós administratiu número 511/2011, es resol tenir per part en el recurs contenciós administratiu 511/2011 a HAMDEN INVEST, S.L.U. com a successora de SINOBA INVERSIONES, S.L.

12.- Atès que en data 25 de maig de 2012 la mercantil SINOBA INVERSIONES, S.L. va interposar recurs contenciós administratiu, a l’empara de l’establert a l’article 29.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, amb l’objecte que es condemni a l’Ajuntament al pagament de la quantitat d’1.808.681,82 euros, reconeguda per la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 26 de juliol de 2011. L’esmentat recurs contenciós administratiu es substancia pel procediment abreujat en el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona sota el número 221/2012-2;

13.- Atès que per auto de data 23 de juliol de 2013 es resol tenir per compareguda en el recurs contenciós administratiu número 221/2012-2 a la societat mercantil HAMDEN INVEST, S.L. en la seva qualitat de successora processal de la mercantil SINOBA INVERSIONES, S.L. per transmissió intervius de l’objecte litigiós, una vegada acreditada mitjançant l’escriptura pública notarial d’augment de capital atorgada davant el notari de Lleida Pablo Gómez Claveria en data 5 de juliol de 2012;

14.- Atès que tal i com consta a l’expedient administratiu:

a) Per una banda, consta inscrita al Registre de la Propietat en data 27/11/2012 una anotació preventiva de prohibició de disposar com a mesura cautelar a favor de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. En efecte, segons nota simple informativa del Registre de la Propietat emesa el 17/12/2013 la finca registral 33479 consta amb la següent descripció de titularitat:

"Costa inscrita a favor de la entidad mercantil Sinoba Inversiones, S.L., por título de aportación, mediante escritura otorgada en Barcelona, el día cinco de agosto de dos mil nueve, ante el Notario Don Erique Peña Félix, subsanada por otra autorizada por el mismo Notario el 17 de diciembre de 2009. Así resulta de la inscripción 12ª, de fecha veintitrés de marzo de dos mil diez".

A la mateixa nota informativa consten les següents anotacions:

"Cargas, esta se halla afecta a:

- Dos afecciones fiscales al I.A.J.D. y T.P., autoliquidadas.

- ANOTACIÓN DE EMBARGO trabado sobre la finca de que se trata, a favor de Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en méritos del Expediente Administrativo de Apremio número T/12382145, seguido en la Unidad de Recaudación Baix Llobregat Nord, de l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona, contra Sinoba Inversiones, S.L.,, en reclamación de la suma de 12.565,79 euros de capital, 2.513,15 por recargo de apremio, 1.486,13 por intereses de demora; 300 por costas presupuestadas. Así resulta de su anotación letra G de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, motivada por un mandamiento expedido por dicha Unidad de Recaudación el cinco de noviembre de dos mil doce.

- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE DISPONER COMO MEDIDA CAUTELAR en garantía de las deudas acumuladas vía ejecutiva por la compañía mercantil "Marley House General, S.A.", a instancias de la Unitat de Baix Llobregat-Nord, de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a favor del AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT, en reclamación de 478.085,87 euros de principal, de 81.528,39 de recargo de apremio, de 69.704,93 euros por intereses de demora y costas devengadas. Así resulta de su anotación letra H de fecha 22 de noviembre de 2012, motivada por un mandamiento de fecha 7 de noviembre de 2012."

A la mateixa nota informativa es fa constar que:

(En relación con esta finca se ha practicado con fecha 21-10-2013 el Asiento 1616.0 del diario 90: una escritura otorgada el 5 de julio de 2012, ante el Notario de Lleida don Pablo Gómez Claveria, -2015-, por la que aportan la finca 33.479 de Sant Boi de Llobregat)."

b) Per altra banda, segons escriptura pública autoritzada davant el notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a Lleida, Pablo Gómez Claveria, atorgada en data 5 de juliol de 2012, sota el seu número de protocol 2015, la societat Hamden Invest, S.L.U. per acord de la seva Junta General de data 5 de juliol de 2012, va acordar augmentar el capital social que va quedar totalment subscrit i desemborsat per la mercantil Sinoba Inversiones, S.L. -sòcia única de Hamden Invest, S.L.U.-, mitjançant l'aportació a la societat de la finca registral 33479, que es va valorar en 1.800.000,00 euros.

15.- Atès que segons resolució número 25712/13 de data 1 d'octubre de 2013 del director de Gestió Tributària de l'Organisme de Gestió Tributària es resol declarar responsables solidaris dels deutes de Marley House S.L. al Sr. ......................................... (NIF .........................................), i a les societats instrumentals Sinoba Inversiones, S.L. (NIF .........................................), i Hamden Invest, S.L. (NIF .........................................);

16.- Atès que per resolució del cap de la unitat del Baix Llobregat-Nord de l'Organisme de Gestió Tributària de data 10 d'octubre de 2013 -notificada a aquest ajuntament l'11 d'octubre de 2013, registre 2013020879-, es resol oficiar a la Tresoreria municipal de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat perquè retingui el pagament del preu just corresponent a l'expropiació de la finca registral núm. 33479, referència cadastral 8278902DF1777E0001FF, fins que finalitzi el termini de pagament conferit als responsables solidaris dels deutes de Marley House, S.L., Sr. Manuel Leyva Briega i les societats instrumentals SInoba Inversiones, S.L. i Hamden Invest, S.L. Transcorregut dit termini, i si els responsables solidaris no paguen, es presentaran en la Tresoreria municipal els corresponents manaments perquè el just i preu pugui ser aplicat als diferents deutes.

17.- Vist l’informe jurídic emès pel lletrat de serveis jurídics de data 16 de desembre de 2013;

- Atenent la situació registral –on consta com a propietari de la finca a expropiar la mercantil Sinoba Inversiones, S.L.-, i tenint en compte, per una banda, que els assentaments del Registre de la Propietat es troben sota la salvaguarda i tutela dels Tribunals i, per altra, que una elemental raó de seguretat jurídica obliga a mantenir el tracte successiu que condueixi a la inscripció de la finca expropiada a nom de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat fet aquest que impedirà que l'ordenació del pagament del preu just i interessos legals devengats o de la quantitat líquida que en resulti una vegada aplicat el preu just als diferents deutes en compliment i execució de la resolució de data 1 d'octubre de 2013 del Director de Gestió Tributària de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a la qual s'ha fet esment amb anterioritat, no es podrà efectuar mentre no es regularitzi la situació registral i es pugui transmetre i inscriure a favor de l'Ajuntament la finca objecte del present procés d'expropiació que va ser iniciat per Marley House General, S.L., que actualment consta al Registre de la Propietat a nom de Sinoba Inversiones, S.L., no obstant haver estat aportada com a ampliació de capital a Hamden Invest, S.L.U., segons escriptura pública no inscrita autoritzada davant el notari de Lleida, Pablo Gómez Claveria, atorgada en data 5 de juliol de 2012, sota el seu número de protocol 2015.

- També és necessari advertir que la transmissió de la finca a l'Ajuntament s'ha d'efectuar lliure de càrregues i gravàmens tal i com així disposa l'article 8 de la Llei d’Expropiació Forçosa.

- Totes aquestes circumstàncies directament imputables a l’expropiat impedeixen que el pagament del preu just expropiatori continuï devengant interessos legals.

- Davant la no subsanació de les deficiències anteriorment esmentades la tresoreria municipal podria plantejar la consignació en la sucursal de Barcelona de la Caixa General de Dipòsits de conformitat amb l’establert a l’article 50 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de l’import del preu just expropiatori o de la quantitat que resulti una vegada aplicat el preu just als diferents deutes de conformitat amb la resolució número 25712/13 de data 1 d'octubre de 2013 del director de Gestió Tributària de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

De tots aquests extrems haurà de ser plenament coneixedora la Tresoreria municipal i l’òrgan competent per a l’ordenació de pagaments que actuaran en conseqüència."

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- RESTAR assabentada de la resolució de data 26 de juliol de 2011 del Jurat d'Expropiació de Catalunya que va fixar el preu just de la finca situada a la Ctra. de Sant Climent de Llobregat, 9-11 (registral núm. 33.479), propietat de la societat HAMDEN INVEST, S.L.U., segons escriptura pública d'augment de capital social atorgada davant el notari de Lleida Pablo Gómez Claveria en data 5 de juliol de 2012, sota el seu número de protocol 2015 no inscrita al Registre de la Propietat, als efectes de la seva expropiació per ministeri de la llei, en la quantitat de 1.808.681,82 €.

SEGON.- APROVAR l'autorització, la disposició i el reconeixement de l'obligació de la quantitat d' un milió vuit-cents vuit mil sis-cents vuitanta-un euros amb vuitanta-dos cèntims (1.808.681,82 €) a nom de la societat HAMDEN INVEST, S.L.U. amb CIF núm. ........................................., en concepte de preu just fixat pel Jurat d'Expropiació de Catalunya per l'expropiació de la finca situada a la Ctra. de Sant Climent de Llobregat, 9-11.

TERCER.- APROVAR l'autorització, la disposició i el reconeixement de l'obligació de la quantitat de cent trenta-un mil vint-i-vuit euros amb noranta-cinc cèntims (131.028,95 €), corresponent als interessos legals.

QUART.- IMPUTAR la despesa a les següents aplicacions pressupostàries:

a) L'import esmentat d'un milió vuit-cents vuit mil sis-cents vuitanta-un euros amb vuitanta-dos cèntims (1.808.681,82 €), corresponent al preu just expropiatori a càrrec de l'aplicació pressupostària núm. 640.93500.60001 " Expropiacions Justipreu Art.114 DL 1/2010".

b) L'import de cinquanta-set mil sis-cents setanta-sis euros amb vuitanta-cinc cèntims (57.676,85 €), corresponents als interessos legals devengats durant l'any 2012 a l'aplicació pressupostària 840.01100.35200 "RC/12 Interessos de demora".

c) L'import de setanta-tres mil tres-cents cinquanta-dos euros amb deu cèntims (73.352,10 €), corresponents als interessos legals devengats durant l'any 2013 -de l'1 de gener al 31 de desembre de 2013-, a l'aplicació pressupostària 840.01100.35200 "Interessos de demora".

CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord al Jurat d'Expropiació de Catalunya, a Hamden Invest, S.L.U., a Sinoba Inversiones, S.L., i a Marley House, S.L..

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Projectes i Obres

017. Aprovació de la resolució de l’expedient sancionador per procediment abreujat incoat per presumptes infraccions de l'ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d'animals

Número d'expedient X213/2013/091

Atès que mitjançant decret AP23132374 de data 10 d'octubre de 2013 es va incoar expedient sancionador número X213/2013/091, per procediment abreujat, al Sr. ........................................., com a posseïdor i responsable de dos gossos potencialmemt perillosos de raça american staffordshire terrier, de grandària mitjana, i de noms "Duque" i " Faraon" d'acord amb les actes d'intervenció amb animals de companyia, números 0820130005047 i 0820130005048, emeses per la Policia Local a les 12.40 hores del dia 1 de març de 2013 a l'avinguda Aragó, a l'alçada del núm. 8, per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l'aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de conduir dos gossos perillosos alhora i dur-los en espais públics sense morrió.

Atès que en data 30 d'octubre de 2013 es va notificar a l'interessat, mitjançant avis de recepció, l'esmentat decret juntament amb la proposta de resolució de data 15 d'octubre de 2013.

Vistes les al·legacions presentades per l'interessat en data 8 de novembre de 2013, registre general d'entrada número 2013023015 manifestant estar d'acord amb el motiu de la sanció, al temps que exposa es la primera vegada que disposa de dos gossos (cadells) i desconeixia la magnitud del problema que li podia ocasionar dur-los sense morrió, raó per la qual, anticipant-se a posteriors problemes ha donat de baixa a tots dos gossos. També diu que es troba sense treball i cobra un ajut familiar de 426 €, que deixarà de cobrar abans de finalitzar el primer semestre de 2014. A més, també passa una manutenció de 180 € mensuals a la seva filla, així com les despeses compartides amb la seva ex parella. En virtut de tot l'exposat sol·licita li permetin complir dita sanció amb la prestació de serveis socials que estimem oportuns i d'aquesta manera correspondre a la falta comesa.

Per tal de justificar la seva sol·licitud, juntament amb les al·legacions presenta fotocòpies dels documents següents:

- Sentencia del procediment de guarda i custòdia

- Informe de vida laboral

- Baixa del cens d'animals de companyia (plaques números 8814 i 8823) on es reflecteix que no es té coneixement del parador dels dos gossos.

Vist l'informe emès en data 15 de novembre de 2013 per l'instructor de l'expedient proposant la desestimació total de les al·legacions presentades en base als següents motius:

- la Unitat de Salut Pública informa que han consultat l'IAC, on han comprovat que els gossos citats han canviat de titular, i que són de fora de Sant Boi de Llobregat.

- El senyor Rueda, en les seves al·legacions, està d'acord amb el motiu de la sanció, malgrat deixi constància de la seva economia actual, argument que res te a veure amb la instrucció d'aquest expedient.

- Respecte a la sol·licitud de complir la sanció amb la prestació de serveis socials, cal dir que la nostra normativa no contempla la substitució de multes per la prestació de serveis socials.

D'acord amb l'establert a l'Ordenança Municipal sobre la tinença i la Protecció d’animals

Atesos els articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999 i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, per la qual es regula el procediment sancionador en matèries de competències de la Generalitat de Catalunya

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Desestimar totalment les al·legacions presentades pel Sr. ......................................... en data 8 de novembre de 2013, registre general d'entrada número 2013023015, al sí de l'expedient sancionador abreujat número X213/2013/091 incoat mitjançant decret AP23132374 de data 10 d'octubre de 2013, per a determinar la infracció en què hagi pogut incórrer i l'aplicació, si s’escau, de la sanció que procedeixi, amb motiu de conduir dos gossos perillosos alhora i dur-los en espais públics sense morrió, d'acord amb l'informe emès en data 15 de novembre de 2013 per l'instructor de l'expedient esmentat als antecedents del present acord, i, en conseqüència:

Segon.- Imposar una multa de tres cents euros (300.-€) al Sr. ........................................., amb DNI ........................................., com a propietari, conductor i responsable de la tinença d'un gos de raça american staffordshire terrier, de grandària mitjana, i de nom "Duque", de conformitat amb l'article 37.1 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a article 36. Greus s) de l'esmentada Ordenança municipal, per portar el gos potencialment perillós sense morrió a les vies publiques i als llocs i als espais públics en general, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia, número 0820130005047 emesa per la Policia Local a les 12.40 hores del dia 1 de març de 2013 a l'avinguda Aragó, a l'alçada del núm. 8.

Tercer.- Imposar una multa de tres cents euros (300.-€) al Sr. ........................................., amb DNI ........................................., com a propietari, conductor i responsable de la tinença d'un gos de raça american staffordshire terrier, de grandària mitjana, i de nom "Faraon", de conformitat amb l'article 37.1 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a article 36. Greus s) de l'esmentada Ordenança municipal, per portar el gos potencialment perillós sense morrió a les vies publiques i als llocs i als espais públics en general, d'acord amb l'acta d'intervenció amb animals de companyia, número 0820130005048 emesa per la Policia Local a les 12.40 hores del dia 1 de març de 2013 a l'avinguda Aragó, a l'alçada del núm. 8.

Quart.- Imposar una multa de tres cents euros (300.-€) al Sr. ........................................., amb DNI ........................................., com a propietari, responsable i conductor de dos gossos de raça american staffordshire terrier, de grandària mitjana, i de nom "Duque" i "Faraon", de conformitat amb l'article 37.1 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada com a falta de caràcter greu, prevista a article 36. Greus t) de l'esmentada Ordenança municipal, per transportar animals potencialment perillosos vulnerant l'article 26.5 d'aquesta ordenança que estableix de manera expressa la impossibilitat de conduir més d’un d’aquests gossos per persona.

La imposició de les sancions econòmiques son en la seva quantia mínima, ja que no consta la reiteració o reincidència en la comissió de les infraccions per part del presumpte responsable, d'acord amb el que estableix l'article 38 de l'Ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals, en relació al criteris de graduació de la quantia de les multes.

Les multes s'hauran de fer efectives abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a les liquidacions que us notificarem properament.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

018. Aprovació dels preus públics de l'Ajuntament per a l'exercici 2014.

Número d'expedient N943/U850/2013/007

Vist que les entitats podran establir preus públics per la prestació dels serveis o la realització d'activitats de la competència de la entitat local, d'acord amb el que estableix l'article 41 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;

D'acord amb l'article 47.1 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;

Vistes les diferents propostes realitzades per les àrees gestores dels serveis;

Vist l'informe tècnic-econòmic, que s'adjunta a l'expedient;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Establir per a l'exercici 2014 els preus públics per la prestació de serveis dels equipaments esportius, dels serveis educatius i culturals, de diferents activitats i serveis i aparcaments municipals, per part de l'Ajuntament que apareixen en els annexos 1, 2, 3 i 4 que s'adjunten, respectivament.

SEGON.- Publicar aquest acord segons la normativa vigent.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

019. Aprovació de l'acceptació per import total de 319.432, 82 euros atorgada per la Diputació de Barcelona dins de la línia de suport "finançament dels plans locals d'ocupació" (Fase 1) del "Programa complementari de suport a l'economia productiva local"

Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona en data 19 de desembre de 2013 va aprovar el "Programa complementari de suport a l'economia productiva local" així com la concessió directa d'ajuts corresponents a la línia de suport "finançament dels plans locals d'ocupació (fase 1)Atès que dins d'aquesta línia de suport "finançament dels plans locals d'ocupació (fase 1) la Diputació de Barcelona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat una subvenció total de 319.432,82 euros distribuits en 159.716,41 euros per l'anualitat 2013 i 159.716,41 euros per l'anualitat 2014 Vist l'informe del Coordinador General de data 23 de desembre de 2013

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer: Aprovar l'acceptació per import total de 319.432, 82 euros atorgada per la Diputació de Barcelona dins de la línia de suport "finançament dels plans locals d'ocupació" (Fase 1) del "Programa complementari de suport a l'economia productiva local"distribuits en 159.716,41 euros per l'anualitat 2013 i 159.716,41 euros per l'anualitat 2014

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Abandona la sessió la regidora Sra. Olga Garcia Piernas.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

020. Aprovar la certificació d'obra núm. 20 (novembre 2013), corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de la masia de Can Julià

Número d'expedient N802/U633/2011/66

Atès que, en sessió de data 16 de maig del 2011, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de rehabilitació de la masia de Can Julià, situada al carrer Bonaventura Calopa (X116/U633/2011/41), promogut per l'Ajuntament i redactat pel despatx d'arquitectes 2 Buxadé Margarit Ferrando SLP, amb un pressupost de contracte per a la seva construcció d'1.302.955,39 € (IVA del 18% inclòs); el qual es va considerar aprovat definitivament mitjançant decret d'Alcaldia núm. AALB110162 en data 15 de juliol del 2011;

Atès que, en sessió de data 19 de desembre del 2011, la Junta de Govern Local va aprovar l'encàrrec i el plec de condicions que el regeix per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de rehabilitació de la masia de Can Julià (N802/U633/2011/66), a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), per un import d'1.113.740,65 € (IVA 18% inclòs), amb un termini màxim d'execució de 6 mesos;

Atès que, en sessió de data 27 de febrer del 2012, la Junta de Govern Local va aprovar el pla de seguretat i salut presentat per Coressa i el nomenament dels tècnics per a l'exercici de les funcions de direcció facultativa, executiva i coordinació en matèria de seguretat i salut;

Atès que, en sessió de data 12 de març del 2012, la Junta de Govern Local va aprovar la rectificació de l'errada material en la denominació de l'empresa que assumeix l'esmentada direcció;

Atès que, en sessió de data 16 de juliol del 2012, la Junta de Govern Local va aprovar l'acta núm. 1 de preus contradictoris (de l'1 al 12) i la modificació de l'encàrrec per un import de 21.540,49 €, resultant la previsió de tancament de 1.135.306,76€, que equival a un 1,93% respecte a import d'encàrrec de les obres;

Atès que, en sessió de data 3 de desembre del 2012, la Junta de Govern Local va aprovar una pròrroga del termini d'execució de les obres fins al 30 d'abril del 2013,

Atès que, en sessió de data 27 de maig del 2013, la Junta de Govern Local va autoritzar una nova pròrroga fins al 31 d'agost d'enguany, com a nou termini de finalització de les esmentades obres;

Atès que, en sessió de data 11 de novembre de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar l'acta número 2 de preus contradictoris (del 13 al 26), la qual no va representar cap increment de costos;

Vista la certificació d'obra núm. 20 (novembre 2013), emesa en data 29 de novembre del 2013 per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), en la qual consta el vist-i-plau del cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/12/2013

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR la certificació d'obra número 20 (novembre 2013), corresponent a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de rehabilitació de la masia de Can Julià (N802/U633/2011/66), per un import de vint-i-quatre mil tres-cents seixanta-sis euros amb quatre cèntims (24.366,04 euros, IVA inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), amb CIF .........................................

SEGON- IMPUTAR l'import de 24.366,04 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15161 68201 "RC/11-Projecte Rehabilitació Can Julià".

TERCER - NOTIFICAR aquest acord a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa ).

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

021. Aprovació de les actes de preus contradictoris (de l'1 al 5) i de la certificació d'obra núm. 2 (novembre 2013), corresponents a les obres del POMO de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fases 1-A i 1-B

Número d'expedient N802/U633/2013/16

Atès que, en sessió de data 4 de març del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fase 1-A (X116/U633/2012/80), amb un pressupost d'execució per contracte de 161.876,99 € (IVA inclòs), promogut per l'Ajuntament i redactat per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 3 de maig del 2013, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que, en sessió de data 29 d'abril del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fase 1-B (X116/U633/2011/52), amb un pressupost d'execució per contracte de 247.260,05 € (IVA inclòs); havent-ne estat promogut per l'Ajuntament i redactat per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 28 de juny del 2013, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que, per decret de ponent delegat de data 5 d'agost del 2013, es va adjudicar el contracte menor de servei per a la direcció d'obra en missió completa de les obres de l'esmentat projecte (N805/U633/2013/26), a la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP, amb CIF ........................................., per un import de 21.719,50 € (IVA inclòs);

Atès que, en sessió de data 2 de setembre del 2013, la Junta de Govern Local, va adjudicar el contracte d'obres del Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fases 1-A i 1-B (N802/U633/2013/16), a l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, amb CIF ........................................., per un import de 322.647,63 € (IVA inclòs) i amb un termini d'execució material de 6 mesos;

Atès que, en sessió de data 9 de setembre del 2013, la Junta de Govern Local va nomenar els tècnics assignats per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP, per a l'exercici de les funcions de direcció facultativa, direcció executiva i coordinador en matèria de seguret i salut;

Atès que, en sessió de data 23 de setembre del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat i salut de les esmentades obres;

Vistes les actes de preus contradictoris (de l'1 al 5), de data 29 de novembre del 2013, emeses per la direcció facultativa i l'empresa adjudicatària de les obres, que no comporten cap increment de costos;

Vista la certificació d'obra núm. 2 (novembre 2013), emesa en data 29 de novembre del 2013 per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, en la qual consta el vistiplau del cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures;

Vist l'informe tècnic, de data 11 de desembre del 2013, emès per l'arquitecta municipal cap de la unitat d'Edificació i Qualitat de l'Espai Públic, justificatiu dels preus contradictoris (de l'1 al 5) que corresponen a ajustos d'amidaments i que no suposen cap increment econòmic de l'obra, així com la corresponent modificació del contracte, d'acord amb la clàusula 13, del plec de clàusules administratives i tècniques particulars, i amb l'article 107 del text refós de la Llei de contractes del sector públic;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR les actes de preus contradictoris de l'1 al 5 que corresponen a ajustos d'amidaments i que no representen cap increment econòmic, així com la corresponent modificació del contracte, tal com es justifica en l'informe tècnic municipal de data 11 de desembre del 2013, de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fases 1-A i 1-B (N802/U633/2013/16), adjudicades a l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, amb CIF .........................................

SEGON- APROVAR la certificació d'obra núm. 2 (novembre 2013) i el reconeixement de la seva obligació, corresponent a les esmentades obres, per un import de cent noranta-vuit mil tres-cents noranta-tres euros amb trenta-dos cèntims (198.393,32 euros, IVA inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i i subscrita per l'empresa Certis Obres i Serveis SAU.

TERCER- IMPUTAR l'import de 198.393,32 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:

- 670 34220 63200 "RC/12-Millores instal·lacions esportives municipals", la quantitat de 68.218,57 €

- 633 34212 63201 "Actuació túnel de batuda de beisbol", la quantitat de 130.174,75 €

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

El següent punt de l'ordre del dia, relatiu al projecte d'obra municipal ordinària per a la millora del carrer de Montmany, es retira de l'ordre del dia per tal que sigui explicat a les 11 h. del dia 7 de gener, immediatament abans de la celebració de la propera sessió de la Junta de Govern.

022. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de millora del c/ Montmany, entre Girona i Francesc Pi i Margall i àmbits de carrers de l'entorn: Fases 1, 2-A i 2-B

Número d'expedient X116/U633/2013/63

Abandona la sessió el regidor Sr. J. Angel Carcelén.

023. Aprovació de la renúncia a la subscripció del contracte per a l'execució de les obres del POMO de les infraestructures de fibra òptica a diversos equipaments -Fase VI: equipament municipal Can Massallera-

Número d'expedient N802/U633/2013/38

Atès que en sessió de data 17 de setembre del 2012 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de les Infraestructures de fibra òptica a diversos equipaments (X116/U633/2012/47), redactada des de la unitat de Mobilitat, Urbanitzacions i Infraestructures de l'Àrea d'Urbanisme, amb un pressupost de 167.891,29€ (IVA inclòs) i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 26 de novembre de 2012, es va considerar aprovat definitivament per manca d'al·legacions en tràmit d'informació pública;

Atès que en data 22 de juliol del 2013 el Ple municipal va aprovar inicialment el 5è expedient de modifcació del pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2013, amb l'objectiu de creació de l'aplicació pressupostària adequada i amb finançament suficient per a la contractació d'algunes fases contemplades en el projecte aprovat, la modificació de la qual va esdevenir aprovada definitivament en data 23 d'agost del 2013;

Atès que en sessió de data 2 de setembre del 2013 la Junta de Govern Local va aprovar, junt amb el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de les infraestructures de fibra òptica a diversos equipaments -Fase VI: equipament municipal Can Massallera- (N802/U633/2013/38);

Atès que un cop rebudes i evaluades totes les ofertes, en sessió de data 14 d'octubre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de les proposicions presentades a la licitació, amb proposta d'adjudicació del contracte d'obres a l'empresa Obres i Serveis Roig SA, per ésser l'oferta econòmicament més avantatjosa, i a la qual es va requerir la presentació de la documentació corresponent així com l'ingrés de la garantia definitiva;

Atès que en data 24 d'octubre del 2013 l'empresa Obres i Serveis Roig SA va presentar document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per un import de 2.741,99 €;

Atès que en el transcurs de la sessió de la Junta de Govern Local de data 11 de novembre del 2013, l'òrgan de contractació va decidir suspendre l'esmentat procediment i renunciar a la contractació de les esmentades obres, per motiu de noves causes i circumstàncies;

Atès que a data d'avui comptablement encara hi consta la reserva pressupostària consignada en el tràmit administratiu d'aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la licitació de les obres, que correspon al compromís A consignat comptablement per import de 76.779,70 €.

Vistos els informes tècnics justificatius de les noves circumstàncies que concorren en aquests moments, consistents en la possibilitat de contractar el lloguer d'una línia de fibra òptica de les companyies operadores junt amb el servei d'internet, per a establir la telecomuniciacio entre diferents equipaments municipals, possibilitat que no existia en el moment d'inici de la licitació de les obres municipals, la qual cosa fa necessari realitzar un nou estudi de costos de serveis i el que podria suposar un possible replantejament de l'actuació municipal en l'àmbit dels serveis de telecomunicacions, amb l'objectiu d'una major racionalització i disminució dels costos unitaris i despeses globals;

D'acord amb el que estableix l'article 155.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l'òrgan de contractació només podrà renunciar a la subscripció del contracte, abans de la seva adjudicació, per raons d'interès públic degudament justificades a l'expedient;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR la renúncia a la subscripció del contracte per a l'execució de les obres definides en el Projecte d'obra municipal ordinària de les infraestructures de fibra òptica a diversos equipaments -Fase VI: equipament municipal Can Massallera- (N802/U633/2013/38), per raons d'interès públic degudament justificades a l'expedient, d'acord amb els informes tècnics s'hi adjunten.

SEGON- RETORNAR la fiança definitiva, per import de 2.714,99 €, ingressada per l'empresa Obres i Serveis Roig SA, corresponent al 5% de l'import de l'oferta (IVA exclòs).

TERCER- ANUL·LAR comptablement l'autorització de la despesa per import de 76.779,70 €, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15161 61102 "Actuacions espais públics".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

024. Aprovació de la certificació d'obra núm. 3 (desembre 2013), corresponents a les obres del POMO de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fases 1-A i 1-B

Número d'expedient N802/U633/2013/16

Atès que, en sessió de data 4 de març del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fase 1-A (X116/U633/2012/80), amb un pressupost d'execució per contracte de 161.876,99 € (IVA inclòs), promogut per l'Ajuntament i redactat per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 3 de maig del 2013, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que, en sessió de data 29 d'abril del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fase 1-B (X116/U633/2011/52), amb un pressupost d'execució per contracte de 247.260,05 € (IVA inclòs); havent-ne estat promogut per l'Ajuntament i redactat per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP; i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 28 de juny del 2013, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que, per decret de ponent delegat de data 5 d'agost del 2013, es va adjudicar el contracte menor de servei per a la direcció d'obra en missió completa de les obres de l'esmentat projecte (N805/U633/2013/26), a la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP, amb CIF ........................................., per un import de 21.719,50 € (IVA inclòs);

Atès que, en sessió de data 2 de setembre del 2013, la Junta de Govern Local, va adjudicar el contracte d'obres del Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fases 1-A i 1-B (N802/U633/2013/16), a l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, amb CIF ........................................., per un import de 322.647,63 € (IVA inclòs) i amb un termini d'execució material de 6 mesos;

Atès que, en sessió de data 9 de setembre del 2013, la Junta de Govern Local va nomenar els tècnics assignats per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP, per a l'exercici de les funcions de direcció facultativa, direcció executiva i coordinador en matèria de seguret i salut;

Atès que, en sessió de data 23 de setembre del 2013, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat i salut de les esmentades obres;

Vista la certificació d'obra núm. 3 (desembre 2013), emesa en data 18 de desembre del 2013 per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, en la qual consta el vistiplau del cap del servei de Projectes, Obres i Infraestructures;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR la certificació d'obra núm. 3 (desembre 2013) i el reconeixement de la seva obligació, corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de reparacions estructurals a l'estadi municipal de beisbol, fases 1-A i 1-B (N802/U633/2013/16), per un import de nou mil cinc-cents sis euros amb trenta-quatre cèntims (9.506,34 euros, IVA inclòs), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresa Certis Obres i Serveis SAU, amb CIF ......................................... .

SEGON- IMPUTAR l'import de 9.506,34 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 34212 63201 "Actuació túnel de batuda de beisbol".

S'incorpora de nou a la sessió el regidor Sr. J.Angel Carcelén.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

025. Aprovació dels preus contradictoris (del 17 al 23) i la certificació núm. 3 i última d'obra (desembre 2013), corresponents a les obres del POMO d'urbanització de l'espai annex a la plaça dels Gegants

Número d'expedient N802/U633/2012/54

Atès que en sessió de data 22 d'octubre del 2012 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària d'urbanització de l'espai annex a la plaça dels Gegants, situat entre els carrers Joventut, Coín, Màlaga i plaça de la Gralla (X116/U633/2012/8), amb un pressupost d'execució per contracte de 283.424,70 € (IVA inclòs); i que, mitjançant decret d'Alcaldia de data 18 de gener del 2013, es va considerar aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública;

Atès que en sessió de data 17 de desembre del 2012 la Junta de Govern Local va aprovar l'encàrrec, i el plec de condicions que el regeix, per a l'execució de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària d'urbanització de l'espai annex a la plaça dels Gegants (N802/U633/2012/54), a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), per un import de 241.939,50 € (IVA inclòs);

Atès que en sessió de data 3 de juny del 2013 la Junta de Govern Local va aprovar el nomenament dels tècnics municipals, així com del Pla de seguretat i salut, corresponent a l'execució de les esmentades obres;

Atès que en sessió de data 25 de novembre la Junta de Govern Local va aprovar els preus contradictoris de l'1 al 16 corresponents a partides no previstes en l'obra valorada però necessàries sense cap increment de costos respecte a l'import corresponent a l'encàrrec;

Vist l'informe tècnic, de data 17 de desembre del 2013, emès pel director facultatiu, relatiu als preus contradictoris del 17 al 23 introduïts en l'obra;

Vist l'informe tècnic, de data 18 de desembre del 2013, relatiu a la liquidació econòmica amb la justificació de l'increment d'amidaments d'algunes partides existents i creació de noves no establertes per imprevistos sorgits durant la seva execució, els quals en el seu conjunt representen un increment de l'obra per import de 24.000,03 € (IVA inclòs);

Vista la certificació núm. 3 i última d'obra (desembre - 2013), emesa en data 18 de desembre del 2013 per la direcció tècnica de les obres, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Coressa, en la qual consta el vistiplau del servei de Projectes, Obres i Infraestructures;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER- APROVAR l'informe tècnic de preus contradictoris del 17 al 23, emès pel director facultatiu municipal en data 17 de desembre del 2013, introduïts en l'obra i justificatiu de l'increment d'amidaments d'algunes partides existents i creació de noves no establertes per imprevistos sorgits durant la seva execució, els quals representen un increment per import de 24.000,03 € (IVA inclòs), corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària d'urbanització de l'espai annex a la plaça dels Gegants (N802/U633/2012/54), adjudicades a la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), amb CIF ..........................................

SEGON- APROVAR la modificació de l'encàrrec de les esmentades obres i autoritzar-ne la despesa addicional per un import de 24.000,03 € (IVA inclòs), equivalent a un increment del 9,92% respecte a l'import adjudicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15161 60900 "RC/12-Urb. entorn Nou Centre Cívic Casablanca".

TERCER- APROVAR la certificació núm. 3 i última d'obra (desembre - 2013), i el reconeixement de la seva obligació, corresponent a les esmentades obres, per un import de setanta-vuit mil quatre-cents quaranta-set euros amb tretze cèntims (78.447,13 euros, IVA inclòs), en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per la societat municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (Coressa), amb CIF .........................................

QUART- IMPUTAR l'import de 78.447,13 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 15161 60900 "RC/12-Urb. entorn Nou Centre Cívic Casablanca".

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Patrimoni Immobiliari

026. Aprovar el contingut del conveni a signar respecte a les concessions administratives de la parada número 11 i les places d'aparcament números 100 i 122 del Mercat Centre-La Muntanyeta.

Número d'expedient N750/2013/032. Fitxa de l'inventari número 232 (parada núm. 11, places d'aparcament números 100 i 122)

1.- Atès que l’Ajuntament és propietari de la finca que seguidament es descriu, on es troba el MERCAT MUNICIPAL CENTRE-LA MUNTANYETA:

Descripció: "Pieza de tierra urbana de cuatro mil cuatrocientos ochenta metros cuadrados, de forma sensiblemente irregular, y que limita al Norte con la calle de la Riera Basté; al Sur con la calle Joan Miró, mediante la plaza pública; al Este con la calle Lluís Pascual Roca, también mediante plaza pública; y al Oeste con calle en proyecto y parte de la zona de aparcamiento público".

Dades Registrals: La finca està inscrita en el Registre de la propietat de Sant Boi de Llobregat, amb el número de finca 41.564, volum 1.324, llibre 743, foli 41, inscripció 1ª.

Dades de l’Inventari Municipal de Béns immobles i drets reals de l’AJUNTAMENT: Consta a l’inventari amb el número 232, amb la qualificació jurídica de domini públic/servei públic.

2.- Atès que per acord de Ple de data 14/07/1997 d’adjudicació de la concessió per la construcció i posterior explotació d'un mercat municipal a l'eix comercial de centre ciutat, posteriorment anomenat MERCAT MUNICIPAL CENTRE-LA MUNTANYETA a PROMOTORA DEL MERCAT DE SANT JOSEP DE SANT BOI, SA, havent-se subscrit el document administratiu en data 28/10/1997, i una addenda del mateix en data 05/12/1997;

3.- Atès que per acord de Ple de data 26/01/1998 relatiu a l'aprovació de la modificació del contracte de concessió del projecte de construcció i posterior explotació d'un mercat municipal, facultant-se a l’empresa concessionària a efectuar transmissions parcials de la concessió de la que era titular als adquirents de les parades, que autoritza la constitució d'una hipoteca sobre la globalitat de la concessió, subscrivint-se en data 05/02/1998 el contracte de modificació de les condicions;

4.- Atès que en data 19/03/1998 es va atorgar escriptura pública de formalització de la concessió administrativa davant del notari Sr. José Luís Gómez Díez, núm. 619 del seu protocol, havent-se inscrit en el Registre de la Propietat, causant la inscripció 2ª de la finca registral municipal;

5.- Atès que per 'escriptura pública de declaració d’obra nova i divisió horitzontal atorgada en data 19/03/1998 per PROMOTORA DEL MERCAT DE SANT JOSEP DE SANT BOI, SA davant del notari Sr. José Luís Gómez Díez, núm. 620 del seu protocol, de la que van resultar 170 departaments (parades, magatzems i places d’aparcament), havent-se inscrit en el Registre de la Propietat, causant la inscripció 3ª de la finca registral municipal en data 5/03/1999;

6.- Atès que en data 19/03/1998 igualment es va atorgar escriptura pública de constitució d’hipoteca a favor de la CAIXA D'ESTALVIS PENEDÈS, davant del notari Sr. José Luís Gómez Díez, núm. 621 del seu protocol;

7.- L'entitat AUTOCARES ALBESA, SL és concessionària, pel títol que es dirà, dels departaments del Mercat de la Muntanyeta següents:

a) DESCRIPCIÓ: ENTIDAD NUMERO ONCE. Tienda número ONCE, en construcción, de la planta baja, del edificio destinado a MERCADO, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número, y calle Joan Miró, sin número, tiene una superficie construida de veintinueve metros setenta y cinco decímetros cuadrados. LINDA: al frente y derecha entrando, con zona de paso; a la izquierda, con la tienda número doce; al fondo, con la tienda número diez. Se le asigna un coeficiente general del edificio de ochenta y tres centésimas de entero por ciento.

DADES REGISTRALS: Finca registral número 41.559 inscrita en el Registre de la Propietat al full 142, del tom 1.372, llibre 786 de Sant Boi de Llobregat.

REFERÈNCIA CADASTRAL:9275101DF1797E0012WU.

b) DESCRIPCIÓ: ENTIDAD NUMERO CIEN: Plaza de parking número CIEN, en la planta sótano, del edificio destinado a MERCADO, en construcción, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número y calle Joan Miró, sin número, tiene una superficie construida de trece metros setenta y un decímetros cuadrados. LINDA: al frente, con zona de paso y maniobra; a la derecha entrando, con la plaza número 101; a la izquierda, con la plaza número 99; al fondo, con el subsuelo de zona de viandantes. Se le asigna una coeficiente general del edificio del treinta y ocho centésimas por ciento.

DADES REGISTRALS: Finca registral número 41.737, inscrita en el Registre de la Propietat al full 187, del tom 1.377, llibre 790 de Sant Boi de Llobregat.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 9275101DF1797E0101BW.

c) DESCRIPCIÓ: ENTIDAD NUMERO CIENTO VEINTIDOS: Plaza de parking, número CIENTO VEINTIDOS, en construcción, en la planta sótano, del edificio destinado a MERCADO, sito en Sant Boi de Llobregat, calle Riera Basté, sin número y calle Joan Miró, sin número, tiene una superficie construida de once metros cuadrados. LINDA: al frente, con zona de paso y maniobra; a la derecha entrando, con la plaza número 121; a la izquierda, con la plaza número 123; al fondo con la plaza número 143. Se le asigna un coeficiente general de treinta y una centésimas por ciento.

DADES REGISTRALS: Finca registral número 41.781, inscrita en el Registre de la Propietat al full 28, del tom 1.378, llibre 791 de Sant Boi de Llobregat.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 9275101DF1797E0123DK.

TÍTOL: Es troben les finques anteriors inscrites en quant al dret de concessió administrativa a favor de la companyia Mercantil "AUTOCARES ALBESA, Sociedad Limitada", per títol de cessió de la Companyia Mercantil "Promotora del Mercat de Sant Josep de Sant Boi, Sociedad Limitada" mitjançant escriptura atorgada en Sant Boi de Llobregat, el vint-i-sis de maig de mil nou-cents noranta-nou, davant el notari el senyor Àngel Querol Sancho, número 1.178 de protocol. Així resulta de la seva anotació de suspensió lletra A, de data trenta de novembre de mil nou-cents noranta-nou, convertida en inscripció, per la 3ª, de data quinze de febrer de dos mil.

CÀRREGUES: Les tres finques registrats estan gravades amb una hipoteca en garantia d'un préstec que, segons informe del Banco de Sabadell, de data 20/11/2013, està totalment abonat, estan en tràmit la cancel·lació registral de la càrrega per part de l'esmentada entitat.

8.- Atès que per acord de Ple de data 21/06/2010 es va aprovar el vigent Reglament de règim intern del Mercat Centre-La Muntanyeta;

9.- Atès que s'ha emès en data 17/04/2013 memòria pel Departament de promoció de la Ciutat, justificativa de la necessitat d'endegar un procés que, en el seu cas, haurà de concloure amb la tramitació preceptiva del projecte de reordenació i reorganització del mercat municipal Centre-La Muntanyeta, amb extinció anticipada d'algunes de les concessions existents (projectes d'obres i activitats, execució d'obres, noves concessions o cessió d'ús dels nous espais), que inclou la valoració de l'esmentada concessió;

10.- Atès que en el seu cas, la materialització de la reordenació i reorganització comercial del Mercat Centre-La Muntanyeta suposarà la necessitat de disposar de certs espais de l'esmentat Mercat, de manera que s'haurà d'acordar l'extinció anticipada de la concessió demanial avui vigent, de titularitat de l'entitat AUTOCARES ALBESA, SL abans descrites;

11.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni de data 21/11/2013,

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/12/2013

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- APROVAR el contingut del CONVENI D'EXTINCIÓ ANTICIPADA I DE MUTU ACORD, AMB LLIURAMENT I PRESSA DE POSSESSIÓ, a signar entre l'Ajuntament i l'entitat AUTOCARES ALBESA, SL respecte a les concessions administratives de la parada número 11 i les places d'aparcament números 100 i 122 del Mercat Centre-La Muntanyeta.

SEGON.- APROVAR l'autorització i disposició de l'import total de VINT-I NOU MIL NOU-CENTS EUROS (29.900,00 €) a abonar en concepte de contraprestació per tots els conceptes corresponents, per l'extinció anticipada de les concessions administratives de les que és titular l'entitat AUTOCARES ALBESA, SL , amb càrrec a l'aplicació pressupostària 207 15100 60000, Expropiacions i adquisicions patrimoni" del pressupost municipal 2013.

El pagament d'aquesta quantitat es realitzarà en el moment en que es subscrigui l'esmentat conveni, mitjançant xec nominatiu, un cop s'acrediti haver abontat integrament els deutes municipals amb causa a les esmentades concessions demanials.

TERCER.- FACULTAR al Tinent d'Alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Territori i Ciutadania perquè formalitzi tots els documents necessaris per a fer efectiu el present acord.

QUART.- ANOTAR aquest acord en l'inventari de béns immobles i drets reals de la Corporació

Llicències de Medi Ambient

027. Aprovació de la classificació de les empreses admeses a la licitació per a l'adjudicació de concessions demanials per a la col·locació i explotació de sis estructures verticals publicitàries a diversos espais de domini públic de Sant Boi de Llobregat

Número d'expedient X332/2013/003

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 14 d'octubre de 2013, s'acordà aprovar definitivament el plec de bases que regirà l'atorgament de concessions demanials per a la col·locació i explotació de sis estructures verticals publicitàries a diversos espais de domini públic de Sant Boi de Llobregat , que incorpora les modificacions derivades als efectes de l'estimació de les al·legacions presentades.

Atès que la convocatòria es va publicar al BOPB de data 4 de novembre de 2013;

Atès que, segons diligència de la cap del departament d'Arxiu i Registre de data 18 de desembre de 2013, durant el termini d'informació pública no s'han presentat al·legacions al plec de condicions;

Vist que en data 3 de desembre de 2013 es reuneix la mesa de contractació on es constata l’existència de cinc proposicions presentades per:

1.- La societat Ginsa Electronic, SA, amb una proposta econòmica de 63.983,88 euros anuals

2.- La societat Soportes y Medianeras, SL, amb una proposta econòmica de 285.571 euros anuals.

3.- La societat BCN 2004 Comunicació Exterior, SLU, amb una proposta econòmica de 212.081,40 euros anuals.

4.- La societat Gran Pantalla de Eventos de Publicidad Exterior, SL, amb una proposta econòmica de 103.844 euros anuals.

5.- La societat Alpha Publicidad Exterior, SLU, amb una proposta econòmica de 154.567,80 euros anuals.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/12/2013

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar la classificació obtinguda per les empreses admeses a la licitació per a les concessions demanials per a la col·locació i explotació de sis estructures verticals publicitàries a diversos espais de domini públic de Sant Boi de Llobregat. La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula 8 del plec de bases que ha regit la licitació. Aquesta, per ordre decreixent, ha estat la següent:

1.- Soportes y Medianeras, SL: 10 punts sobre 10

2.- BCN 2004 Comunicació Exterior, SLU: 7,43 punts sobre 10

3.- Alpha Publicidad Exterior, SLU: 5,41 punts sobre 10

4.- Gran Pantalla de Eventos de Publicidad Exterior, SL: 3,64 punts sobre 10

5.- Ginsa Electronic, SA: 2,24 punts sobre 10

SEGON.- Requerir a la societat Soportes y Medianeras, SL, perquè, dins del termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació, presenti la següent documentació:

a) Certificat o document de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en què consti que ha presentat les declaracions tributàries exigides a l’article 13 del Reial Decret 1081/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. A l’efecte que el licitador acrediti que es troba al corrent del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques, cal que aporti la documentació següent:

- Si el licitador és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i està obligat a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.

-Si el concurrent es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 82 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.

b) Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditant que l’empresa concurrent es troba al corrent de les seves obligacions. Aquest Certificat haurà d'estar datat durant l’any anterior a la data de presentació de la documentació.

c) El document acreditatiu d'haver constituït la garantia que es detalla a la clàusula 11.2. per import de 20.000 euros.

d) Justificant de disposar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada de l’activitat objecte de la concessió, per un import mínim de 600.000 €.

Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que l'adjudicatari ha retirat la seva oferta i es requerirà al segon classificat.

TERCER.- Notificar el present acord a les empreses i entitats presentades, i publicar-lo a la web municipal-perfil del contractant de conformitat amb allò previst a l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Seguretat Ciutadana

028. Aprovació de l'adjudicació de la contractació de subministrament de vestuari i complements de la Policia Local (LOT 2), mitjançant procediment negociat sense publicitat

Número d'expedient N810-520/2013/008

Atès que en data 27 de maig de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de vestuari i complements per a la Policia Local, personal de manteniment del Servei Local de Seguretat i voluntariat de protecció civil que presten servei a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari.

Atès que la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2013 va declarar desert el lot número 2 i en data 9 de setembre de 2013 va aprovar una nova convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per la contractació del lot núm. 2

Atès que la Junta de Govern Local de data 02 de desembre de 2013 va aprovar la classificació obtinguda per l'única empresa admesa a la licitació i va requerir a l'empresa Proseig Hispania, SL perquè presentés el document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva, així com el certificat acreditatiu de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, document d'acreditatiu de les dades de transferència bancària i la relació de mitjans compromesos a l'execució del contracte;

Atès que l'empresa adjudicatària ha efectuat l'ingrés de la garantia definitiva i ha presentat la documentació requerida al Registre General d'Entrada el dia12 de desembre de 2013.

Atès l'establert als articles 169 a 170 i 173 a 178 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la tramitació de l'expedient de pel procediment negociat sense publicitat.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/12/2013

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'adjudicació del contracte del subministrament de vestuari i complements per a la Policia Local (Lot 2) mitjançant procediment negociat sense publicitat a l'empresa Proseig Hispania, SL amb NIF: ........................................., segons acta de la Mesa de contractació de data 19 de novembre de 2013.

SEGON .- Disposar la despesa per un import total de nou mil cinc-cents cinquanta-nou euros (9.559,00€) dels quals set mil nou cents euros (7.900 €) corresponen a la base i mil sis cents cinquanta-nou euros (1.659 €) corresponen a l'IVA.

TERCER.- Notificar a l'adjudicatari aquest acord i requerir-lo perquè en el termini de deu dies següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte d'acord amb l'article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

QUART.- Facultar al Regidor de Seguretat Ciutadana José Àngel Carcelén Luján, perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

CINQUÈ.- Publicar el present acord a la web municipal - perfil d contractant- de conformitat amb allò establert a l'article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.

L'Import esmentat 9559 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 520 13000 22104, Vestuari Policia i Vigilants.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Serveis de Ciutat

029. Aprovació de la successió del contracte de servei de manteniment i conservació de l'aigua i infrastructures del llac artificial del Parc de Marianao, adjudicat a l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, a la societat Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA.

Número d'expedient N805/U670/2013/082

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de juliol de 2011 va aprovar l'adjudicació definitiva de la contractació del servei de manteniment i conservació de l'aigua i infrastructures del llac artificial del Parc de Marianao, a l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/12/2013

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

Aprovar la successió del contracte del servei de manteniment i conservació de l'aigua i infrastructures del llac artificial del Parc de Marianao, adjudicat a l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, a la societat Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, amb NIF:......................................... i domicili social al C/ General Batet 1-7, 08028 - BARCELONA.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

030. Aprovar la certificació d'obra núm. 1 i última (novembre 2013), corresponent al projecte de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2013.

Número d'expedient N802/U670/2013/029

Atès que per Decret d'Alcaldia de data 27 de maig de 2013 s'aprova definitivament, per manca d'al.legacions, el projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2013 (X116/U670/2013/003), promogut per aquest Ajuntament i redactat per l'arquitecte tècnic municipal del Servei de Serveis Municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de 209.193,98 € (IVA inclòs);

Atès que, en sessió de data 16 de setembre de 2013, la Junta de Govern Local va adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert per tràmit ordinari, de les esmentades obres a l'empresa Tecnología de Firmes, SA, per un import de cent setanta-cinc mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb cinquanta-nou euros (175.685,59 .-euros) (IVA inclòs);

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/12/2013

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

APROVAR la certificació d'obra núm. 1 i última (novembre 2013) i el reconeixement de la seva obligació, corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació en calçada, durant l'any 2013, per un import de cent setanta-cinc mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb cinquanta-nou euros (175.685,59 .-euros), dels quals cent quaranta-cinc mil cent noranta-quatre euros amb setanta cèntims (145.194,70 .-euros) corresponen a la base i trenta mil quatre-cents noranta euros amb vuitanta-nou cèntims (30.490,89 .-euros) corresponen a l'IVA, emesa per la direcció tècnica de les obres i subscrita per l'empresa Tecnología de Firmes, SA, amb CIF .........................................

L'Import esmentat 175685,59 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 670 15510 63100, Obres accessibilitat repavimentació carrers.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades