Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/17/2020 03:01:44 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 12/16/2013

Número d'expedient: N112-2013-48

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 12:05 PM

Hora final: 12:45 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de les actes de les sessions amb número d'expedient N112-2013-46 i N112-2013-47

Votació:
Aprovades per unanimitat dels membres presents

ALCALDIA

Presidència

002. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general, a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa LEROY MERLIN SLU

Número d'expedient N668/2013/220/006

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, realitza activitats de la seva pròpia competència i complementaries relacionades amb l'esport, la cultura, l'ocupació de l'oci, la joventut i el turisme, d'acord amb l'establert als articles 66 i 71 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril;

Vist el conveni de col·laboració en activitats d'interès general, annex a l'expedient, a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa LEROY MERLIN SLU, que estableix la forma i condicions en que s'hauran de desenvolupar la col·laboració entre les parts en relació al suport d'activitats relacionades amb l'educació, la cultura, la joventut, l'esport, de promoció de la dona, de l'habitatge, de la sanitat, de protecció del medi , els arxius, les biblioteques, museus, l'ocupació i de lluita contra l'atur;

Vist l'informe tècnic emès per la tècnica de patrocinis, en data 25 de novembre de 2013, annex a l'expedient;

Vist l'informe jurídic emès per la lletrada de Serveis Jurídics de data 28 de novembre de 2013, annex a l'expedient;

Vist l'establert als articles 16 i 25 de la Llei 49/2002, de 223 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge;

Vist l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la llei 4/1999 de 13 de gener;

Vist l'article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques a Catalunya;

Atès que el present conveni queda fora de l'àmbit del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic en virtut del seu article 4.1 d);

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 05/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa LEROY MERLIN SLU, amb..........., amb domicili a l'avinguda de la Marina, 17 de 08830 Sant Boi de Llobregat, que té per objecte establir la forma i condicions en que s'haurà de desenvolupar la col·laboració entre les parts, en relació al suport d'activitats d'interès general que organitza l'Ajuntament.

SEGON. Acceptar la col·laboració de l'empresa LEROY MERLIN SLU, valorada en la seva totalitat en 9.186,00 euros, desglossada de la següent manera:

a) Aportació de material que distribueix dita empresa, valorat en 4.686,00 €, que es composa de: 75 prestatgeries, 2 carrets metàlics , 10 cistelles de plàstic, i caixes plegables de plàstic, destinat a la Botiga d'Aliments de Sant Boi.

b) Aportació económica de 4.500,00 euros, que es destinaran a les següents activitats i/o projectes;

-3.500,00 euros per a la 67a. edició de la Fira de la Purissima que va tenir lloc els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2013.

-1.000,00 euros al Fons d'Habitatge.

TERCER. Facultar a l'Alcalde President de la Corporació per la signatura del conveni de col·laboració.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la ciutat

003. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) a l'Ajuntament de Sant Boi per la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del "Programa Treball i Formació", per l'any 2013.

Número d'expedient C13063013

Atès que en data 27 de setembre de 2013, es va presentar exclusivament mitjançant l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT, la sol·licitud de subvenció per a la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del "Programa Treball i Formació", per l'any 2013.

Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya el 2 de setembre 2013 va obrir la convocatòria per a l’any 2013 per a la concessió de subvencions per la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades al col·lectiu de persones aturades prioritàriament de 30 anys o més que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat, segons ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, DOGC 6455-06/09/2013.

Atès que aquesta convocatòria es presenta, en matèria ocupacional i de desenvolupament local, els destinataris de les quals són els ajuntaments de Catalunya i els consells comarcals o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència de matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació.

Atès que el tres de desembre ens van notificar mitjançant la plataforma EACAT del Servei d'Ocupació de Catalunya l'atorgament de la subvenció per a la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades, dins del "Programa Treball i Formació", per l'any 2013, per un import de DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA SIS CÈNTIMS (284.783,56 euros).

Atès que la subvenció atorgada per aquest projecte no contempla la part d’indemnitzacions dels treballadors contractats per ser una despesa no subvencionable pel Servei d’Ocupació de Catalunya. L’Ajuntament ha establert una aplicació pressupostaria (partida de despesa) 063.24100.13104 “Despeses liquidacions Plans Ocupació” per assolir la despesa en matèria d’indemnitzacions dels participants del projecte”Treball i Formació” Persones aturades no perceptores (PANP), aquesta despesa en concepte d'indemnitzacions representa un 2'48% del total de la subvenció atorgada.

Atès que la Junta de Govern celebrada el dia 4/11/2013 i segons l'acord PCG130885, va aprovar la ratificació de la sol·licitud al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) d'aquesta subvenció.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Aprovar l'aceptació de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) a l'Ajuntament de Sant Boi per a la realització d'accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del "Programa Treball i Formació", per l'any 2013, per un import de DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA SIS CÈNTIMS (284.783,56 euros), amb els programes i actuacions amb el desglòs de la quantia sol·licitada que consten a continuació:

Nombre de contractes: 33 participants

Bloc 1: Experiència laboral

Subvenció aprovada: 254.613,60 euros

Bloc 2: Formació

Subvenció aprovada: 14.400,00 euros

Bloc 3: Coordinació i prospecció d'empreses

Subvenció aprovada: 15.769,96 euros

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

004. Ratificar la sol·licitud de subvenció d'accions ocupacionals de formació ocupacional transversal i la pràctica laboral mitjançant la contractació de persones en situació d'atur perceptores de la renda mínima d'inserció (RMI).

Número d'expedient C13063012

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat considera els programes de politiques actives d'ocupació subvencionats pel Departamente de Treball un element clau per a la lluita contra l'atur al nostre municipi.

Vista l'Ordre EMO/281/2013, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concesssió de subvencions per a la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda minima d'inserció i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.

Atès que aquest programa té com a principal objectiu afavorir la reincorporació al mercat de treball d'un grup de persones en atur i perceptores de la renda mínima d'inserció (RMI), amb l’objectiu d’afavorir-ne la inserció laboral, millorar l’ocupabilitat i prevenir les situacions d’exclusió social i laboral i amb una edad compresa entre 25 i 60 anys, mitjançant la dotació d'un lloc de treball temporal.

Atès que en data 28 de novembre de 2013 es va presentar sol·licitud de subvenció al Servei d'ocupació de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT.

Atès que, un cop revisada la documentació presentada amb la sol·licitud i per tal de poder resoldre els atorgaments corresponents a l'esmentada convocatòria, ens demanen un certificat de l'acord de l'Ajuntament, pel qual s'aprova la presentació, en el marc del Programa de treball i formació per a perceptors de RMI, de la sol·licitud de subvenció i la realització de les accions incloses, de contractació i de formació de les pèrsones aturades per part de l'entitat sol·licitant.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Ratificar la sol·licitud de subvenció d'accions ocupacionals de formació ocupacional transversal i de pràctica laboral mitjançant la contractació de persones en situació d'atur perceptores de la renda mínima d'inserció (RMI), per un import de vuitanta-dos mil vuit-cents noranta-un euros amb vint cèntims (82.891,20 euros) a l'empar de l'Ordre EMO/281/2013, d'11 de novembre, presentada davant el Servei d'Ocupació de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT.

El desglòs de la quantia sol·licitada amb els programes és el que consta a continuació:

Nombre de contractes:10 persones

Bloc1: Experiència laboral

Subvenció sol·licitada: 81.991,20 euros

Bloc 2: Formació

Subvenció sol·licitada: 900,00 euros

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Joventut

005. Aprovació de la concessió de beques per a joves per a l'exercici 2013.

Llistat de la plana número 1 fins la plana número 2 que começa per .......... i acaba per ..........

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de juliol de 2013, va aprovar inicialment les bases particulars que han regulat l'atorgament de beques per a l'exercici 2013 i es va aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la concessió de les beques;

Atès que, per decret d'alcaldia número AAL130170 de data 23 de setembre de 2013 es van considerar aprovades definitivament les esmentades bases per manca d'al·legacions;

Vistes les sol·licituds presentades;

Vista l'acta de la Comissió Qualificadora emesa en data 3 de desembre de 2013;

Atès que es va dotar el pressupost municipal de l'Ajuntament per a l'exercici 2013 l'aplicació pressupostària de 224 23205 48902, Accions extraordinàries contra la pobresa i exclusió social, amb un import de 30.000 euros;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/12/2013

Atès l'article 21 de les bases d'execució del vigent pressupost municipal, els articles 240 a 242 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de règim Local de Catalunya, i els articles 118 i següents de Decret 179/1995 de 13 de juny que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'ordenança reguladora de l'activitat de foment, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 84 en data 7 d'abril de 2001;

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: ATORGAR a les persones que es relacionen al llistat annex del present acord que comença per ........... i acaba per ..........., beca per a les actuacions i pels imports que es detallen en el mateix, atès que reuneixen els requisits exigits per les esmentades bases.

SEGON: Aprovar la disposició, i el posterior reconeixement de l'obligació a les persones especificades al llistat annex, pels imports que s'indiquen.

TERCER: Procedir d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores al pagament anticipat del 75% de l'import de les beques concedides.

CONDICIONS:

. Per tal que es tramiti l'abonament de la beca s'han de complir les condicions i deures dels perceptors i beneficiaris establertes a les corresponents bases i normativa reguladora.

. En el moment que hagin finalitzat les actuacions s'ha de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament la justificació de la despesa i la petició de pagament corresponent. Aquesta justificació s'ha de fer en un temini que finalitza el 2 de maig.

. El pagament de la subvenció es farà efectiu per transferència bancària, previ informe tècnic municipal favorable.

L'Import esmentat 28769,12 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 224 23205 48902, Accions extraordinàries contra la pobresa i exclusió social.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

006. Aprovació de la denegació de beques per a joves per a l'exercici 2013.

Llistat de la plana número 1 fins la plana número 1 que começa per .......... i acaba per ..........

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de juliol de 2013, va aprovar inicialment les bases particulars que han regulat l'atorgament de beques per a l'exercici 2013 i es va aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la concessió de les beques;

Atès que per decret d'alcaldia número AAL130170 de data 23 de setembre de 2013 es van considerar aprovades definitivament les esmentades bases per manca d'al·legacions;

Vistes les sol·licituds presentades;

Vista l'acta de la Comissió Qualificadora emesa en data 3 de desembre de 2013;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/12/2013

Atès l'article 21 de les bases d'execució del vigent pressupost municipal, els articles 240 a 242 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de règim Local de Catalunya, i els articles 118 i següents de Decret 179/1995 de 13 de juny que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'ordenança reguladora de l'activitat de foment, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 84 en data 7 d'abril de 2001;

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: DENEGAR a les persones sol·licitants que es relacionen al llistat annex del present acord que comença per ........... i acaba per ..........., beca per a les actuacions i pels motius que es detallen en l'esmentat annex.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

007. Aprovació de la declaració de desistiment de beques per a joves per a l'exercici 2013.

Llistat de la plana número 1 fins la plana número 2 que começa per ..........i acaba per ..........

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de juliol de 2013, va aprovar inicialment les bases particulars que han regulat l'atorgament de beques per a l'exercici 2013 i es va aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la concessió de les beques;

Atès que, per decret d'alcaldia número AAL130170 de data 23 de setembre de 2013 es van considerar aprovades definitivament les esmentades bases per manca d'al·legacions;

Vistes les sol·licituds presentades;

Vista l'acta de la Comissió Qualificadora emesa en data 3 de desembre de 2013;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/12/2013

Atès l'article 21 de les bases d'execució del vigent pressupost municipal, els articles 240 a 242 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de règim Local de Catalunya, i els articles 118 i següents de Decret 179/1995 de 13 de juny que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'ordenança reguladora de l'activitat de foment, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 84 en data 7 d'abril de 2001;

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: DECLARAR EL DESISTIMENT de les sol·licituds de beques per a joves presentades que es relacionen al llistat annex del present acord que comença per .......... i acaba per .......... per manca d'aportació en el termini establert de la documentació que es detalla en l'esmentat annex.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Gent gran

008. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Fundació Catalunya La Pedrera en relació a la cessió en ús a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de l'immoble de la Fundació al carrer Bonaventura Aribau, 10-12

Número d'expedient N664/U224/2013/020

Atès que la Fundació Catalunya la Pedrera és propietària d’un local a Sant Boi de Llobregat al carrer Bonaventura Aribau, 10-12 de Sant Boi de Llobregat;

Atès que el té destinat a les instal·lacions d’un Casal dels Avis amb la finalitat de cobrir part de les necessitats d’aquest col·lectiu de la ciutat;

Atès que l’Ajuntament té especial interès en l’atenció del col·lectiu de persones grans;

Atès que la Fundació Catalunya La Pedrera cedeix l’ús a l’Ajuntament de l’anomenat immoble per a ser destinat com a Casal Municipal per a la Gent Gran de comú acord entre les dues institucions;

Atès que les funcions del Casal Municipal de Gent Gran seran la dinamització del teixit associatiu de la gent gran del Barri Vinyets Molí-Vell de Sant Boi de Llobregat i l’oferta d’activitats específica per a aquest col·lectiu;

Atès l'informe tècnic emés en data 28 de novembre de 2013 pel Cap de Departament d'Igualtat d'Oportunitats;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Fundació Catalunya La Pedrera que té per objecte la cessió d'us a aquest Ajuntament del local propietat de Fundació situat al C/ Bonaventura Aribau, núm. 10-12, per destinar-lo a Casal Municipal de Gent Gran. Aquest conveni té una vigència de 10 anys a comptar des de la seva signatura, prorrogable per un any més.

SEGON.- Facultar a l'Alcalde President de la Corporació per la signatura del conveni de col·laboració.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Cultura

009. Aprovar l'acceptació de la subvenció concedida per l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona, per donar suport a la programació estable de caràcter professional, de música i arts escèniques, per al segon semestre de 2013, de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Número d'expedient N662/U224/2013/016

Atès que en data 27 de juny de 2013, i amb número de registre 130042797, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va presentar davant la Diputació de Barcelona la sol·licitud de subvenció per a la programació estable de caràcter professional de música i arts escèniques per al segon semestre d'aquest any 2013;

Atès que en data 21 d'octubre de 2013, des de l'Oficina de Difusió Artística de l'Area de Presidència de la Diputació de Barcelona i amb número general d'entrada 2013021628, es va comunicar a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat l'atorgament de subvencions en matèria de Cultura de la Diputació de Barcelona per a les actuacions incloses dins de les programacions professionals estables de caràcter professional de música i arts escèniques, d'iniciativa municipal, per al segon semestre de 2013, en el marc del Protocol de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals, per import de vuit mil cinc-cents dos euros amb vuitanta-cinc cèntims (8.502,85 euros).

Vist l'informe emès en data 10 de desembre de 2013 pel cap del departament de Cultura i Cohesió;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'acceptació de la subvenció concedida per l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona per donar suport a la programació estable de caràcter professional de música i arts escèniques per al segon semestre de 2013 de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb número d'expedient 2012/4039 i per import de vuit mil cinc-cents dos euros amb vuitanta-cinc cèntims (8.502,85 euros).

SEGON.- Facultar a la Regidora de Cultura, Sra. Montserrat Mirabent i Coll, per a la signatura dels documents que s'escaiguin.

TERCER.- Notificar aquest acord a l'Oficina de Difusió Artística, de la Diputació de Barcelona

L'Import esmentat 8502,85 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 950 33500 46100, Xarxa Espais Escènics Municipals.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Esports

010. Aprovació de tarifes a aplicar als usuaris de l'Estadi municipal d'Atletisme "Constantí Miranda" per a l'exercici 2014.

Número d'expedient N943/U224/2013/002

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2010, va aprovar el plec de clàusules economico-administratives particulars i la convocatòria mitjançant concurs per procediment obert de la contractació de la gestió del servei públic relatiu a l'explotació de l'Estadi municipal d'atletisme "Constantí Miranda", en la modalitat de concessió administrativa;

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc en data 6 de setembre de 2010, va aprovar l'adjudicació definitiva d'aquest concurs a l'empresa RUGBY SANT BOI, SL;

Vista la proposta de preus públics de l'Estadi municipal d'Atletisme "Constantí Miranda" per a l'exercici 2014, presentada pel concessionari en data 2 de desembre de 2013, R.G.E. número 2013024820;

Vist l'informe tècnic municipal justificatiu, emès en data 5 de desembre de 2013, de la proposta final de preus públics a aplicar, en el que es fa constar que els preus vénen a establir-se sobre la base de mantenir l'equilibri pressupostari de l'explotació;

Atès el que preveu l'article 243 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/12/2012;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/12/2013

Atès que d'acord amb allò que estableix l'article 41 de la Llei d'hisendes locals les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de competència municipal quan siguin de sol·licitud voluntària per part dels interessats i es prestin també per part del sector privat.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar les tarifes adjuntes per l'any 2014, que s'aplicaran als usuaris de l'Estadi municipal d'Atletisme "Constantí Miranda", explotat en règim de concessió per l'empresa RUGBY SANT BOI, SL.

SEGON: Publicar aquest acord al BOP amb anunci de referència al DOGC, d'acord amb allò que disposa l'art. 59.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

011. Aprovacio de l'acceptació de tres subvencions per import total de 519.252,99 euros atorgat per la Diputació de Barcelona, dins del programa complementari d'urgència social.

Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona en data 7 de novembre de 2013 va aprovar el programa complementari d'urgència social dins del marc del Pla "Xarxa de governs locals 2012-2015"

Atés que l'esmentat programa d'urgència social s'estructura en les següents tres línies de suport:

1.- Línia de suport per a la cobertura de situacions d'urgència social i el sosteniment dels equips professionals de serveis socials

2.- Línia de suport per a la garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport adaptat

3.- Línia de suport d'escolarització 0-3 anys"

Atès que segons el règim de concertació del "Programa complementari d'urgència social", l'atorgament dels ajuts es durà a terme per procediment de concessió directa atesa la seva consideració com a fons de prestació, de conformitat amb la clàusula 12.3 del Protocol general del Pla de Governs Locals 2012-2015"

Atès que a l'esmentada Junta de Govern de la Diputació de Barcelona es va aprovar una subvenció total de 519.252,99 euros per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat repartit en les tres línies de suport abans esmentades en els següents imports:

1.- Línia de suport per a la cobertura de situacions d'urgència social i el sosteniment dels equips professionals de serveis socials : 208.173,42 euros

2.- Línia de suport per a la garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport adaptat: 186.252,94 euros

3.- Línia de suport d'escolarització 0-3 anys": 124.826,63 euros

Vist l'anunci del BOPB de data 13 de novembre 2013 pel qual es publica l'esmentat acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona d'aprovació del programa d'urgència social, la normativa correponent i els imports corresponents a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Vist l'informe del Coordinador General de data 10 de desembre de 2013 i el formulari adjunt d'acceptació del programa complementari

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/12/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'acceptació de la subvenció global de 519.252,99 euros concedida per la Diputació de Barcelona corresponent al programa complementari d'urgència social repartit en les següents tres línies:

1.- Línia de suport per a la cobertura de situacions d'urgència social i el sosteniment dels equips professionals de serveis socials: 208.173,42 euros

2.- Línia de suport per a la garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport adaptat: 186.252,94 euros

3.- Línia de suport d'escolarització 0-3 anys: 124.826,63 euros

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

012. APROVAR l'extinció anticipada i de mutu acord de la llicència temporal d'ocupació i del contracte d'arrendament del local adjudicats amb caràcter definitiu a NICTALIA, SL, així com la liquidació econòmica dels mateixos, i el contingut del conveni a subscriure.

Número d'expedient N750/2009/024. Fitxes Inventari 547 i 552

1.- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió de data 15/12/2009, va aprovar adjudicar definitivament a l’empresa NICTALIA, SL, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord de data 27/07/2009 i l'oferta presentada el següent:

a) l'atorgament d'una llicència temporal d'ocupació respecte a l'equipament municipal destinat a cinema, situat en el sector de Can Castellet de Sant Boi de Llobregat ; i

b) el contracte d'arrendament del local comercial número 2, situat a l'edifici del carrer Jaume I, núm.32 de Sant Boi de Llobregat,

2.- Atès que en data 26/02/2010 l’Ajuntament va lliurar a l’empresa adjudicatària NICTALIA, SL la possessió de l’equipament i del local comercial, subscrivint-se acta de lliurament respecte al primer i el contracte d’arrendament de local respecte al segon.

3.- Atès que en data 26/03/2010 es va iniciar l’explotació de l’equipament municipal destinat a cinema.

4.- Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 25/02/2013 , va aprovar efectuar diversos requeriments a NICTALIA, SL i la liquidació de les despeses que havia de sufragar;

5.- Atès que es va donar per incomplert el requeriment formulat, de manera que, sense perjudici dels expedients tributaris en tràmit per exigir el compliment de les obligacions econòmiques de NICTALIA, SL amb l'Ajuntament (en concepte de reintegraments de consums i manteniments i abonament de taxes), la Junta de Govern Local de data 22/07/2013, va acordar incoar procediment administratiu contradictori per a la revocació de la llicència i contracte d'arrendament atorgats a NICTALIA, SL, per no haver donat compliment al plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 27/07/2009, ni als requeriments efectuats per l'acord de la Junta de Govern Local de data 25/02/2013.

6.- Atès que amb anterioritat a la finalització del termini establert per formular al·legacions en el tràmit d'audiència, NICTALIA, SL han abonat totes les despeses pendents de pagament, i ha manifestat la seva voluntat de convenir una extinció anticipada de la llicència i el contracte d'arrendament;

7.- Atès que NICTALIA, SL va manifestar que havia incorporat una sèrie d'instal·lacions que suposen una millora pel funcionament del cinema, i que han presentat les corresponents factures;

8.- Atès que per tal de tramitar l'extinció anticipada i de mutu acord de la llicència i del contracte d'arrendament, personal de l'Ajuntament, en data 12/11/2013, va comparèixer en els cinemes amb la presencia dels administradors de NICTALIA, SL, i van inspeccionar l'estat de les finca, així com de les instal·lacions i estris incorporats per l'Ajuntament, inventariant-se igualment les instal·lacions i estris incorporades en la finca a càrrec de NICTALIA, SL, aixecant-se acta de l'actuació que fou signada per tots els presents;

9.- Atès que s'ha elaborat un conveni per a l'extinció anticipada i de mutu acord de la llicència i del contracte d'arrendament, així com regularitzar els pagament efectuats, i liquidar econòmicament la llicència, al que han donat la seva conformitat NICTALIA, SL, així com l'empresa CINEMAS Y LOCALES DE CAN CASTELLET, SL i l'empresa municipal COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SA;

9.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 17/12/2013

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- APROVAR l'extinció anticipada i de mutu acord de la llicència temporal d'ocupació respecte a l'equipament municipal destinat a cinema, situat en el sector de Can Castellet de Sant Boi de Llobregat i el contracte d'arrendament del local comercial número 2, situat a l'edifici del carrer Jaume I, núm.32 de Sant Boi de Llobregat, ambdós adjudicats amb caràcter definitiu a NICTALIA, SL per acord de la Junta de Govern Local de data 15/12/2009, amb efectes pel proper dia 27/12/2013 en el que es procedirà al lliurament de la possessió de les finques municipals per part de NICTALIA, SL i APROVAR el contingut del conveni a subscriure entre l'Ajuntament i l'esmentada empresa, així com l'empresa CINEMAS Y LOCALES DE CAN CASTELLET, SL i l'empresa municipal COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SA de regularització i liquidació econòmica de l'esmentada llicència i contracte d'arrendament.

SEGON.- APROVAR la regularització econòmica continguda en el pacte quart del conveni a subscriure, respecte al pagament efectuat per NICTALIA, SL d'import 125.320,13 euros, (IVA inclòs), en concepte dels consums, manteniments periòdics i altres manteniments corresponents als exercici 2011 i 2012.

TERCER.- APROVAR la liquidació econòmica de la llicència temporal d'ocupació i del contracte d'arrendament continguda en el pacte cinquè del conveni a subscriure que suposa:

1) L'AJUNTAMENT abonarà a NICTALIA, SL l'import de 58.885,73 euros en concepte d'indemnització equivalent al valor dels béns incorporats per aquesta a l'equipament, amb càrrec a les partides següents del vigent pressupost:

a.- Pel que fa a 593,05 euros, 250.92020.64100, "Adquisició aplicacions informàtiques.";

b.- Pel que fa a 54.825,43 euros, 860.92060.62500, "Adquisició mobiliari i aparells."; i

c.- Pel que fa a 3.467,25 euros, 860.92060.22602, "Consumibles oficina."

2) Com a conseqüència de l'extinció del contracte d'arrendament, l'AJUNTAMENT procedirà igualment a retornar a NICTALIA, SL el dipòsit en metàl·lic constituït en la Tresoreria, d'import 19.546,92 euros;

3) NICTALIA, SL reconeix un deute en concepte de subministraments i manteniments corresponents a l'exercici 2013 dels cinemes, de 45.972,73 euros (IVA al 21% inclòs); i

4) NICTALIA, SL reconeix un deute d'import 2.109,77 euros en concepte de taxa per ocupació del local annex al cinema, exercici 2013.

QUART.- APROVAR la compensació entre l'import a cobrar i l'import a abonar per NICTALIA, SL, prevista en el pacte sisè del conveni a subscriure, i del que resulta, sense perjudici de les operacions comptables a efectuar entre CLAUS, SA i l'AJUNTAMENT, un saldo de 35.644,37 euros a favor de NICTALIA, SL, import que li serà abonat per l'AJUNTAMENT en l'acte de la pressa de possessió.

CINQUÈ.- APROVAR efectuar les operacions necessàries per a la regularització econòmica entre l'AJUNTAMENT i CLAUS, SA, per tal de reflectir l'establert en el text del conveni a subscriure.

SISÈ.- FACULTAR al Tinent d'Alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Territori i Ciutadania perquè formalitzi tots els documents necessaris per a fer efectiva l'acord anterior.

SETÈ.- APROVAR que la signatura del conveni suposarà la terminació convencional del procediment administratiu contradictori per a la revocació de la llicència i contracte d'arrendament atorgats a NICTALIA, SL, incoat per acord de la Junta de Govern Local de data 22/07/2013.

VUITÈ.- ANOTAR aquest acord en l'inventari de béns immobles i drets reals de la Corporació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

013. APROVAR l'atorgament per adjudicació directa, d'una llicència temporal d'ocupació respecte a l'equipament municipal destinat a cinema, situat en el sector de Can Castellet de Sant Boi de Llobregat.

Número d'expedient N750/2013/048. Fitxes Inventari 552

1.- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió de data 15/12/2009, va aprovar adjudicar definitivament a l’empresa NICTALIA, SL, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord de data 27/07/2009 i l'oferta presentada el següent:

a) l'atorgament d'una llicència temporal d'ocupació respecte a l'equipament municipal destinat a cinema, situat en el sector de Can Castellet de Sant Boi de Llobregat ; i

b) el contracte d'arrendament del local comercial número 2, situat a l'edifici del carrer Jaume I, núm.32 de Sant Boi de Llobregat,

2.- Atès que la Junta de Govern Local en data d'avui ha acordat, l'extinció anticipada i de mutu acord, de la llicència temporal d'ocupació així com del contracte d'arrendament, i que resta pendent de subscriure's, per l'Ajuntament i NICTALIA, SL, el conveni d'extinció, amb lliurament i pressa de possessió amb el contingut aprovat.

3.- Atès que, com a conseqüència de l'anterior, l'equipament destinat a cinemes hauria de romandre tancat al públic com a mínim fins que es resolgui l'expedient incoat per l'atorgament, mitjançant la convocatòria de procediment obert, de la concessió del servei públic de cinemes i el contracte d'arrendament de local de negoci;

4.- Atès que l'empresa PICKING SPI, SL, amb ..........., domiciliada al carrer Can Gatxet, núm. 55, local 3 de Sant Cugat del Vallés (08173) està interessada i té la possibilitat d'obrir al públic els cinemes de manera immediata, sense perjudici de que es presentin per prendre part en el procediment obert a convocar referit en l'apartat anterior, un cop convocat el procediment obert per participar en la licitació referida en l'apartat anterior, i que compleixen tots els requisits previstos en el Plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord de data 27/07/2009, per ser adjudicatari de la llicència temporal d'ocupació, segons ha manifestat per escrit presentat en data 20/11/2013, número de Registre d'entrada 2013023938, al que han adjuntat la documentació següent:

a. Còpia, prèviament compulsada, de l'escriptura d'elevació a públic dels acords socials adoptats per la Junta General del dia 30/10/2013, atorgada davant del Notari Sr. Nunilo Pérez Fernández, en la mateixa data, número de protocol 1.131, inscrits en el Registre Mercantil en data 8/11/2013, i NIF de l'administrador únic, Sr. .........., major d’edat, veí de .......... (...........), amb domicili al.........., amb NIF ..........

b. Còpia, prèviament compulsada, del CIF de l'empresa.

c. Declaració responsable, respecte a que l'empresa reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració.

d. Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en què consti que l'empresa està al corrent en el pagament de les seves obligacions tributaries.

e. Declaració respecte a l'IAE, juntament amb declaració d'alta al cens corresponent.

f. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera mitjançant informe d’institucions financeres.

5.- Atès que l'article 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que té caràcter bàsic, estableix els supòsits en el que es pot acordar l'adjudicació directa, pel cas de alienacions, especificant-se en el seu apartat c) "Quant l'immoble resulti necessari per a donar compliment a una funció de servei públic o a la realització d'un fi d'interès general ..."

6.- Atès que és d'interès municipal que el termini en que estiguin tancats al públic els cinemes sigui el menor possible, de manera que procedeix atorgar a l'empresa PICKING SPI, SL, de manera excepcional i provisional fins a que es resolgui l'expedient en tràmit per l'adjudicació del servei públic de cinemes i el contracte d'arrendament del local comercial, una llicència temporal d'ocupació dels cinemes, per a la seva explotació, amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord de data 27/07/2009, aplicable només parcialment;

7.- Vist l'informe de la Unitat de Patrimoni, en el que s'inclou inventari dels béns i instal·lacions existents en l'equipament;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 17/12/2013

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,

S'acorda:

PRIMER.- APROVAR atorgar, per adjudicació directa, a l'empresa PICKING SPI, SL, amb CIF ..........., domiciliada al carrer Can Gatxet, núm. 55, local 3 de Sant Cugat del Vallés (08173), de manera excepcional i provisional fins a que es resolgui l'expedient en tràmit per l'adjudicació del servei públic de cinemes, i com a màxim pel període de dos anys a comptar des de la data en que es lliuri la possessió de l'equipament per part de l'Ajuntament, una llicència temporal d'ocupació de l'equipament municipal destinat a cinemes, per a la seva explotació, amb subjecció parcial al Plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord de data 27/07/2009, i concretament en quant als aspectes següents:

1.- Objecte i règim jurídic de la llicència: Serà d'aplicació, només en part, l'establert en la clàusula 1: llicència temporal d'ocupació per a l'ús privatiu de l'equipament destinat a cinemes, descrit en la clàusula 2.1, i, en quant la naturalesa i règim jurídic l'establert en l'apartat A de la clàusula 1.2.

2.- Principi de risc i ventura: l'activitat a desenvolupar per l'adjudicatari s'efectuarà a risc i ventura del mateix.

3.- Import de la taxa a abonar: Serà d'aplicació tot l'establert en la clàusula 4.1.

4.- Assegurança de responsabilitat civil i danys: L'adjudicatari haurà d'acreditar haver contractat una pòlissa d'assegurança per tal de cobrir la responsabilitat civil que pugui derivar-se d'accidents esdevinguts en l'espai públic per un import mínim de 150.000,00 euros. (clàusula 6.5)

5.- Exercici de l'activitat: Serà d'aplicació l'establert en els paràgrafs 3.1, 3.2, 3.3 i 4 de la clàusula 7.

6.- Règim de la llicència temporal d'ocupació: Serà d'aplicació tot l'establert en la clàusula 8, llevat el que es refereix al termini de la llicència en el paràgraf primer de l'apartat 8.2.

7.- Extinció de la llicència temporal d'ocupació: Serà d'aplicació l'establert en la clàusula 9 respecte a la llicència.

SEGON.- Sotmetre l'eficàcia de l'atorgament de la llicència, com a condició suspensiva, a que l'Ajuntament disposi de la possessió de l'equipament municipal per haver-li lliurat l'empresa NICTALIA, SL, actual titular de la llicència temporal d'ocupació i el contracte d'arrendament adjudicats per acord de data 15/12/2009.

TERCER.- Un cop sigui eficaç la llicència atorgada en l'apartat primer, LLIURAR la possessió de la finca municipal, així com les claus i els béns i instal·lacions inclosos a l'empresa PICKING SPI, SL, subscrivint-se la corresponent acta, un cop per part de l'empresa s'hagi presentat davant l'Ajuntament la documentació següent:

1.- Documentació de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditant que l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions.

2.- Documentació acreditativa d'haver contractat una pòlissa d’assegurança per tal de cobrir la responsabilitat civil que pugui derivar-se d’accidents esdevinguts en els espais municipals, per un import mínim de 150.000,00 euros pels danys materials i per danys personals que es puguin produir en l’espai objecte de llicència.

QUART.- ANOTAR aquest acord en l'inventari de béns immobles i drets reals de la Corporació.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

014. Aprovació del Annex número 1 al "Contrato de concesión administrativa de un bien de dominio público para la gestión y explotación de un equipamiento para ocupar laboralmente personas con discapacidades en el sector Can Calderón en la parcela municipal E-3 con realización previa de obras", de modificació de la seva clàusula novena relativa a les aportacions en concepte de canon d'explotació per part de FLISA CATALUÑA, S.A., a aquest Ajuntament

Número d'expedient N662/U224/2012/017

Atès que amb data 13 de maig de l’any 2004 l’Ajuntament de Sant Boi va signar amb Flisa Cataluña SA un “Contrato de concesión administrativa de un bien de dominio público para la gestión y explotación de un equipamiento para ocupar laboralmente personas con discapacidades en el sector Can Calderon en la parcela municipal E-3 con realización previa de obras”, amb una vigència de cinquanta anys;

Atès que el contracte abans esmentat estableix en la clàusula contractual novena les aportacions en concepte de cànon en espècies i metàl·lic en els termes i formes en què se satisfarà a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per part de FLISA CATALUÑA, SA;

Atès que en data 20 de març de 2012, es va mantenir una reunió entre l’Àrea de Benestar i Ciutadania i els representants de FLISA CATALUÑA, SA, en el que es va acordar per mutu acord, pactar anualment a partir de l’any en curs, els acords de col·laboració referents al cànon en espècies;

Atès que la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2012 va aprovar el Document de concreció del cànon en espècies establert en la modificació del Contrato de concesión administrativa de un bien de dominio público para la gestión y explotación de un equipamiento para ocupar laboralmente personas con discapacidades en el sector Can Calderón en la parcela municipal E-3 con realización previa de obras, ..., i que aquest mateix document es va signar en data 21 de desembre de 2012,

Atès que aquest document establia al seu pacte segon que anualment es signaria un annex al contracte per tal de fixar el cànon en espècie en el que es concretaràn els termes i formes del mateix;

Vist l'informe emès pel Cap del Departament d'Igualtat d'Oportunitats i Ocupació en data 5 de desembre de 2013 que proposa l'aprovació d'un annex número 1 al "Contrato de concesión administrativa de un bien de dominio público para la gestión y explotación de un equipamiento para ocupar laboralmente personas con discapacidades en el sector Can Calderón en la parcela municipal E-3 con realización previa de obras", de modificació de la seva clàusula novena relativa a les aportacions en concepte de canon d'explotació per part de FLISA CATALUÑA, S.A. a aquest Ajuntament;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 16/12/2013

D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener;

D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;

D'acord amb l'article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar l'Annex número 1 al "Contrato de concesión administrativa de un bien de dominio público para la gestión y explotación de un equipamiento para ocupar laboralmente personas con discapacidades en el sector Can Calderón en la parcela municipal E-3 con realización previa de obras", de modificació de la seva clàusula novena relativa a les aportacions en concepte de canon d'explotació per part de FLISA CATALUÑA, S.A., a aquest Ajuntament.

Aquest annex substitueix el pacte primer del Document de concreció del cànon en espècies establert en la modificació del Contrato de concesión administrativa de un bien de dominio público para la gestión y explotación de un equipamiento para ocupar laboralmente personas con discapacidades en el sector Can Calderón en la parcela municipal E-3 con realización previa de obras, aprovat per la Junta de Govern Local en data 17 de desembre de 2012 i signat en data 21 de desembre de 2012.

SEGON: Facultar a l'Alcalde President de la Corporació per la signatura del document objecte del present acord.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades