Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/17/2021 07:32:55 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 12/02/2013

Número d'expedient: N112-2013-44

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:37 AM

Hora final: 12:00 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Lluís Pérez Gutiérrez
Vocals
Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

Vocals
Josep Puigdengolas Torres

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

Jaume Bosch Pugès i J. Angel Carcelén Luján

No hi assisteix


Presideix la sessió el 2n. tinent d'alcalde Sr. Lluís Pérez Gutiérrez, per absència de l'alcalde i del 1r. tinent d'alcalde del terme municipal durant més de 24 hores sense haver atorgat delegació, d'acord amb l'establert a l'article 57.2 del Reglament orgànic municipal.

001. Aprovació de les actes de les sessions amb número d'expedient N112-2013-42 i N112-2013-43

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

ALCALDIA

Presidència

S'incorpora a la sessió el regidor Sr. Josep Puigdengolas

002. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general, a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa GARRO SA

Número d'expedient N668/2013/220/005

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, realitza activitats de la seva pròpia competència i complementaries relacionades amb l'esport, la cultura, l'ocupació de l'oci, la joventut i el turisme, d'acord amb l'establert als articles 66 i 71 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril;

Vist el conveni de col·laboració en activitats d'interès general, annex a l'expedient, a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa GARRO SA, que estableix la forma i condicions en que s'hauran de desenvolupar la col·laboració entre les parts, en relació al suport d'activitats relacionades amb l'educació, la cultura, la joventut, l'esport, de promoció de la dona, de l'habitatge, de la sanitat, de protecció del medi , els arxius, les biblioteques, museus, l'ocupació i de lluita contra l'atur;

Vist l'informe tècnic emès per la tècnica de patrocinis, en data 15 de novembre de 2013, annex a l'expedient;

Vist l'informe jurídic emès per la lletrada de Serveis Jurídics de data 20 de novembre de 2013, annex a l'expedient;

Vist l'establert als articles 16 i 25 de la Llei 49/2002, de 223 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge;

Vist l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la llei 4/1999 de 13 de gener;

Vist l'article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques a Catalunya;

Atès que el present conveni queda fora de l'àmbit del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic en virtut del seu article 4.1 d);

D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcalde per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 27/11/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'empresa GARRO SA, amb CIF..........., domiciliada a la Ctra. Sta. Creu de Calafell, 10.700 de 08830 Sant Boi de Llobregat, que té per objecte establir la forma i condicions en que s'haurà de desenvolupar la col·laboració entre les parts, en relació al suport d'activitats d'interès general que organitza l'Ajuntament.

SEGON. Acceptar la col·laboració de l'empresa GARRO SA, de l'aportació económica de 10.200,00 euros (deu mil dos-cents euros), que es destinaran a donar suport a l'edició del calendari municipal per a 2014.

TERCER. Facultar a l'Alcalde President de la Corporació per la signatura del conveni de col·laboració.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Infància, adolescència i familia

003. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, regulador del finançament de la contractació del personal tècnic i administratiu destinat a l'Equip d'atenció a la Infància i adolescència (EAIA III) del Baix Llobregat per a l'exercici 2013.

Número d'expedient N664/U224/2013/019

Atès que la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió del dia 11 de desembre de 1995, aprovà la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Municipis que integren l'EAIA III que va ser prorrogat fins l'any 2010;

Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat en la sessió del dia 21 d'octubre de 2013 acordà aprovar la pròrroga al Conveni de Col·laboració objecte d'aquest acord per a l'exercici 2013 que recull les actualitzacions dels compromisos establerts;

Vist l'informe tècnic emès per la Cap de la Unitat d'Infancia, Adolescència i Família en data 20 de novembre 2013 on es proposa prorrogar la seva vigència;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 28/11/2013

D'acord amb l'article 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener;

D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local;

D'acord amb l'article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

D'acord amb l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la pròrroga per a l'any 2013 del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, regulador del finançament de la contractació del personal tècnic i administratiu destinat a l'equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA III) del Baix Llobregat, així com l'aportació municipal de tres mil vuit-cents dotze euros amb setanta-quatre cèntims (3.812,74 €), d'acord amb la minuta d'Annex de pròrroga del conveni que s'adjunta.

SEGON: Autoritzar la despesa i aprovar la posterior disposició i el reconeixement de l'obligació de la quantitat de tres mil vuit-cents dotze euros amb setanta-quatre cèntims (3.812,74 €), a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat en concepte de finançament de la part corresponent a aquest municipi per a la contractació del personal destinat a l'EAIA III del Baix Llobregat.

El pagament de la despesa es farà efectiu una vegada estigui degudament signat el document de pròrroga.

TERCER: Facultar a l'Alcalde President per a la seva signatura

L'Import esmentat 3812,74 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 982 23106 48900, Conveni EAIA.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

Cultura

004. Aprovar l'atorgament de subvencions a les entitats per a la Campanya Cavalcada de Reis de l'any 2014.

Número d'expedient N664/U224/2013/015

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 29 de juliol de 2013, va aprovar inicalment les bases particulars per sol.licitar i atorgar subvencions per a la concessió de subvencions per a la participació dins de la Campanya Cavalcada de Reis 2014;

Vistes les sol·licituds de subvenció presentades en el termini previst i que compleixen tots els requisits establerts a les Bases Particulars.

D'acord amb l'informe favorable de la Comissió Qualificadora de data 7 de novembre de 2013;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l'Ordenança Reguladora de l'activitat de foment aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament amb data 18-12-2000 i definitivament per Decret d'Alcaldia número 29 de data 19-03-2001 i publicada al BOP de data 7 d'abril de l'any 2001;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/11/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Primer.- Aprovar l'atorgament de subvencions dins la Campanya Cavalcada de Reis de l'any 2014 a les entitats que es relacionen a continuació per import de mil dos cents euros (1.200,00,- euros) a cadascuna d'elles, per la construcció d'escenografia i decoració d'una de les plataformes propietat d'aquest Ajuntament, per a la Cavalcada de Reis 2014:

ACA Casa de Sevilla

AMPA Benviure

Centro cultural Nuestra Señora de Lourdes

Comissió de festes Ciutat Cooperativa

Diables de Sant Boi

Futbol Club Santboià

Tots Som Santboians

Segon.- Aprovar l'atorgament de subvenció dins la Campanya Cavalcada de Reis de l'any 2014 a l'entitat Diables de Casablanca per import de mil euros (1.000,00.- euros) per a la participació en l'organització de temes de maquillatge, vestits de les comitives a peu i altres despeses organitzatives.

Tercer.- Aprovar l'atorgament de subvenció dins la Campanya Cavalcada de Reis de l'any 2014 a l'entitat Federació els Garrofers de Sant Boi per import de mil euros (1.000,00.- euros) per a l'organització de les comitives reials i elements escenogràfics.

Quart.- Aprovar la disposició i el reconeixement de l'obligació per import de deu mil quatre-cents euros (10.400,00 euros) en concepte de les subvencions abans esmentades que anirà a càrrec de la partida següent: 950-33801-48900 Subv. entitats Cavalcada de Reis.

Cinquè.- Denegar la subvenció a les entitats AFA Vedruna i Esplai Cargol, per no arribar a la puntuació mínima establerta a les bases.

Sisè.- Alliberar l'import de sis mil sis-cents euros (6.600,00 euros) que resten a la partida 950-33801-48900 Subv. entitats de la Cavalcada de Reis.

Setè:- Aprovar el pagament del 50% de l'import de les subvencions concedides en el moment de la signatura dels corresponents documents d'acceptació. El 50% restant es farà efectiu una vegada s'hagi presentat la justificació abans de 90 dies hàbils a comptar des del dia següent de la realització de l'activitat subvencionada.

Vuitè.- Notificar aquest acord als interessats perquè concorrin a signar el document d'acceptació en la data en què previament siguin citats.

L'Import esmentat 10400 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 950 33801 48900, Subv. entitats de la Cavalcada de Reis.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

005. Aprovar desestimar el recurs de reposició interposat per NAEKO LOGÍSTICS SL contra l'acord PCG130711 adoptat per la Junta de Govern Local en la sessió de data 22 de juliol de 2013.

Número d'expedient N664/U850/2012/001

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió de data 22 de juliol de 2013, mitjançant l'acord número PCG130711 va atorgar a NAEKO LOGÍSTICS SL, amb NIF..........., l'ajut per al foment de l'ocupació o la recuperació econòmica al municipi, per un import de 62.500, euros, per complir tots els requisits exigits per gaudir del mateix;

Atès que en data 28 d'agost de 2013 i número de registre general d'entrada 2013017891, NAEKO LOGÍSTICS SL, va presentar un recurs de reposició contra l'acord número PCG130711 adoptat per la Junta de Govern Local en data 22 de juliol de 2013, demanant una revisió de la puntuació atorgada per haver contractat treballadors residents del municipi.

Atès que el projecte presentat pel qual es va concedir l'ajut esmentat, únicament recollia que es contractarien 2 treballadors, sense especificar si serien o no residents a Sant Boi, i que revisat l'expedient i d'acord amb les bases la puntuació atorgada al projecte, 50 punts, és correcta.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/11/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Desestimar el recurs de reposició presentat per NAEKO LOGÍSTICS SL contra l'acord número PCG130711 adoptat per la Junta de Govern Local en data 22 de juliol de 2013, atès que la puntuació atorgada al projecte, 50 punts, és correcta.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades