Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/17/2020 01:20:49 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 11/25/2013

Número d'expedient: N112-2013-42

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:40 AM

Hora final: 11:48 AM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

Vocals
Lluïsa Moret i Sabido Juan Antonio Tamayo Fernández Antonia Barragán Prieto

També assisteixen

Regidors/res
Olga García Piernas

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2013-41

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la ciutat

S'incorporen a la sessió els regidors Sr. Juan A. Tamayo i Sra. Antònia Barragán.

002. Aprovació de la ratificació de la sol·licitud al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), per les accions ocupacionals i desenvolupament local, en el marc del projecte "Treball als barris" "La força de Casablanca:Les persones", per l'any 2013.

Número d'expedient C13063011

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat considera els programes de polítiques actives d’ocupació subvencionats pel Departament de Treball un element clau per a la lluita contra l’atur al nostre municipi.

Atès que, el Servei d'Ocupació de Catalunya en l’ordre EMO/269/2013, de 24 d’octubre, de modificació de l’ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

Atès que aquesta convocatòria es presenta mitjançant el Projecte "Treball als barris" on es cofinançaran accions complementàries a l'esmentada Llei de barris, en matèria ocupacional i de desenvolupament local, els destinataris de les quals són aquells municipis que tenen aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes, per part del Departament de Política Territorial i Obres Publiques, des de l’any 2004 i a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny.

L’objecte d’aquest programa és donar suport de manera prioritària als barris i a les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de l’administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic amb l’objectiu d’estimular-hi la creació de l’activitat econòmica i la generació d’ocupació, i desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que hi resideixen, a través de projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un Pla d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local dirigides a:

Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada territori objecte d’actuació.

Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar-les als agents implicats i a la ciutadania.

Atès que "El pla d’execució anual de les accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc de la Llei de Barris" determina els eixos prioritaris del que es denomina Carta de Serveis.

Atès que aquesta Carta de Serveis es presenta com el conjunt de línies d’actuació o programes complementaris a la Llei de Barris que, en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació i el desenvolupament local, promou el Servei d’ocupació de Catalunya mitjançant la convocatòria d’aquest programa.

Atès que en data 15 de novembre de 2013 es va presentar sol·licitud de subvenció al Servei d’ocupació de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, un cop revisada la documentació presentada amb la sol·licitud i per tal de poder resoldre els atorgaments corresponents a l'esmentada convocatòria, ens demanen un certificat de l’acord de l'Ajuntament, per sol·licitar els ajuts amb indicació desglossada per programes de la quantia sol·licitada per l'import d'UN MILIO DOS-CENTS DIVUIT-MIL TRES-CENTS QUARANTA DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS (1.218.342,03€).

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 22/11/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER.- Ratificar la sol·licitud de subvenció presentada davant el Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), per un import total d'UN MILIO DOS-CENTS DIVUIT-MIL TRES-CENTS QUARANTA DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS (1.218.342,03€), corresponent al cost de la mà d'obra desocupada dels mateixos i a l'empar de l'Ordre EMO/269/2013, de 24 d’octubre, de modificació de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l'any 2013, per als programes i actuacions amb el desglós de la quantia sol·licitada que consten a continuació:

RESUM PMI CASABLANCA 2013

Programa: 1. Dispositius inserció

Acció: 2.1 Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials

Previsió participants: 120

Subvenció sol·licitada : 141.449,64 euros

Programa: 2. Dispositius inserció Dones

Acció: 2.1.1 Dispositiu d’inserció laboral a dones amb dificultats especials

Previsió participants: 75

Subvenció sol·licitada : 110.266,68 euros

Programa: 4. Qualificació professional

Acció: 4.3.1 Programa de qualificació professional Casa d'oficis: Atenció Sociosanitària a la dependència.

Nombre de participants: 24

Subvenció sol·licitada : 249.432,90 euros

Programa: 5. Experimentació laboral

Acció: 5.1.1 Actuacions ocupacionals. Pla d’ocupació "Manteniment del barri"

Contractes: 25

Subvenció sol·licitada : 333.147,87 euros

Programa: 5. Experimentació laboral

Acció: 5.1.2 Actuacions ocupacionals. Pla d’ocupació de dinamització socioeconòmica del barri

Contractes: 11

Subvenció sol·licitada : 177.958,40 euros

Programa: 5. Experimentació laboral

Acció: 5.1.2 Actuacions ocupacionals. Pla d’ocupació d'actuacions professionals

Contractes: 12

Subvenció sol·licitada : 206.086,54 euros

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb discapacitat

S'incorpora a la sessió la regidora Sra. Lluïsa Moret

003. Modificació de la concreció per l'any 2013 del contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració interadministrativa entre el departament de Benestar Social i Família, i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat

Número d'expedient N662/U224/2012/007

Atès que amb data 4 de juny de 2013, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, va sol·licitar al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, el Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i a les polítiques d’igualtat;

Atès que amb data 12 juny de 2012, la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, Tinenta d’alcaldia de Benestar i Ciutadania de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i el Sr. Josep Lluís Cleries i González, Conseller del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, van signar el contracte programa 2012 –2015;

Atès que l’objecte d’aquest contracte programa és establir les condicions que han de regir la cooperació interadministrativa (financera i tècnica) entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, durant els anys 2012, 2013, 2014 i 2015, per a la prestació del desenvolupament, manteniment i millora dels serveis socials bàsics d’atenció primària, i altres programes en l’àmbit del benestar social i de la igualtat, d’acord amb les bases i convocatòria de subvencions per a ajuntaments de més de 20.000 habitants;

Atès que el contracte programa se signa pels anys compresos entre 2012 i 2015, i es presenta a l’aprovació de la Junta de Govern, la concreció de l’exercici 2013;

Atès que el passat 22 de juliol la Junta de Govern Local va aprovar la signatura de la concreció de l’exercici 2013 per part de l’Alcalde de Sant Boi de Llobregat;

Atès que en el punt segon de la proposta d'acord, es va acceptar l'aportació econòmica per a l'any 2013 al contracte programa que es va concretar, entre altres, en el programa i actuació següent:

- SERVEIS PRELABORALS ................................................. 387.929€

Atès que a la Fitxa núm.14 Servei Prelaboral s'especifica a l'apartat 4 els recursos que s'han d'emprar en aquests termes:

"Quantitat màxima atorgada: El 75% de 388.014,00€ (291.010,50€), corresponents a 50 places per a persones amb malaltia mental, segons el mòdul establert per a l'any 2013 de 646.69 euros/mes.

Regularització de places corresponents a l'any 2012: 96.918,50€

La regularització corresponent a l'any 2012 es farà tenint en compte l'ocupació real de places del servei mitjançant la justificació amb llista mensual d'altes i baixes de les persones usuàries ateses l'any 2013

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 22/11/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la modificació de la concreció per l'any 2013 del contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració interadministrativa entre el departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en matèria de serveis socials, altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat. La modificació està inclosa en l'apartat Fitxa 14 Servei prelaboral que consisteix en l'acceptació de l'aportació econòmica referent al programa de SERVEIS PRELABORALS, per import de 388.014,00€ corresponent a l'any 2013 i que s'imputarà durant els anys 2013 i 2014 de la següent manera:

- 291.010,50€ aportació corresponent al 75% per l'any 2013;

- 97.003,50€ aportació corresponent al 25€ per l'any 2014 (subjecte a regularització en el moment de la justificació).

SEGON: Facultar al Sr. Jaume Bosch i Pugès, Alcalde–President de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per la signatura de la modificació abans esmentada

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Medi Ambient i Entorn Natural

004. Aprovació de l'autorització, la disposició, el reconeixement de l'obligació i posterior pagament de la diferència de la factura no subvencionada per la Diputació a l'ADF Puig Vicenç

Número d'expedient N662/U630/2013/001

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat forma part de l'Agrupació de Defensa Forestal Puig Vicenç;

Atès que l'ADF Puig Vicenç va sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per un import total de 3.760,00 euros, per a l'execució de diferents actuacions incloses dins del Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals 2013, corresponents a la intervenció de prevenció d'incendis de:

- Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció del camí del Llor

- Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del bosc de Minyonet;

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 30 de maig de 2013 va aprovar la subvenció, per a l'execució del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals, de tres mil vuit euros (3.008,00 euros) a l'ADF Puig Vicenç de Sant Boi de Llobregat;

Vista la factura presentada per l'empresa Excavacions Ché SL, amb el núm. V10167/13 de data 28 d'octubre de 2013, per un import total de tres mil set-cents seixanta euros (3.760,00 euros) IVA inclòs, en concepte de les obres del Pla municipal de prevenció d'incendis 2013;

Atès que segons l'article 23.1 de les bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local d'incendis forestals, publicades al BOPB de data 12 de desembre de 2012, "Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de la legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.", per la qual cosa, l'Ajuntament assumeix la part de l'actuació no subvencionada per la Diputació de Barcelona, que ascendeix a un total de set-cents cinquanta-dos euros (752,00 euros);

Atès l'informe de la cap del Servei de Medi Ambient i Agricultura de data 12 de novembre de 2013;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/11/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

Autoritzar la despesa i aprovar la disposició, el reconeixement de l'obligació i posterior pagament a l'ADF Puig Vicenç, amb CIF ........................, per un import de set-cents cinquanta-dos euros (752,00 euros), en concepte del pagament de la part de les factures presentades per l'empresa Excavacions Ché SL, no finançada per la subvenció de la Diputació de Barcelona a les Agrupacions de Defensa Forestal per a la Prevenció local d'incendis forestals 2013, que assumeix l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segon les bases reguladores d'aquesta subvenció.

Aquest pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte núm. ...................................

L'Import esmentat 752 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 630 17202 48902, Conveni ADF Puig Vicenç..

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades