Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/17/2020 01:22:54 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acta de la sessió de la junta de govern local del dia 11/18/2013

Número d'expedient: N112-2013-41

Lloc: Sala de Juntes

Hora inici: 11:40 AM

Hora final: 12:50 PM

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen

President/a
Jaume Bosch Pugès
Vocals
J. Angel Carcelén Luján Lluís Pérez Gutiérrez Lluïsa Moret i Sabido Antonia Barragán Prieto Josep Puigdengolas Torres
Secretari/ària
Ramón López Heredia
Coordinador general
Josep M. Farreras Hernández

S'hi incorporen més tard els següents regidors

Vocals
Juan Antonio Tamayo Fernández

També assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N112-2013-40

Votació:
Aprovada per unanimitat dels membres presents

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb discapacitat

002. Aprovar l'aportació ordinària a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA), per la gestió del servei prelaboral per a l'any 2013

Número d'expedient N801/U224/2013/053

Atès que des del Programa Municipal Transversal per a Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i del seu servei d’integració socio-laboral per a persones amb discapacitat, ubicat a CORESSA, es van iniciar, el mes de març del 2004, gestions amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, per a la creació d’un Taller Prelaboral al municipi de Sant Boi, com una actuació complementària a les accions, que des de l’Ajuntament i CORESSA es duien a terme, destinades a la formació i inserció de les persones amb problemes de trastorn mental sever;

Atès que fruit d’aquestes gestions, el Departament de Benestar i Família ha reservat una assignació en el pressupost de l’ICASS des de l’any 2006, per tal de que es dugui a terme el Servei prelaboral a Sant Boi per una capacitat de 30 usuaris/es durant l’any 2007 i de 50 usuaris/es des del mes gener de 2008;

Atès que l’any 2006, en acord municipal, es va aprovar amb número d’expedient M103/U224/2006/004 el plec de clàusules tècniques i d’explotació que regeixen l’encàrrec a CORESSA de la gestió del Servei Prelaboral de Sant Boi;

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió del dia 11 de juny de 2012 va adoptar entre d'altres acords aprovar la ratificació del contracte programa, amb vigència pel període 2012-2015, subscrit entre el Departament Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en data 12 de juny del 2012, i que té per objecte la cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials i altres programes en l’àmbit del benestar social;

Atès que la Junta de Govern Local en sessió del dia 22 de juliol de 2013 va aprovar el protocol addicional de concreció per al 2013 de l’esmentat Contracte Programa;

Vist l'informe emès pel Cap de Departament d'Igualtat d'Oportunitats i Ocupació en data 6 de novembre de 2013;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/11/2013

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 30/06/2011 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

S'acorda:

PRIMER: Aprovar la disposició, reconeixement de l'obligació i posterior pagament a la Societat Anònima Municipal d'Empreses i Serveis de Sant Boi (CORESSA), amb NIF ................., de l'aportació ordinària de la quantitat de dos-cents nouranta mil nou-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta cèntims (290.925,50 euros) per la gestió del servei prelaboral per a l'any 2013.

L'Import esmentat 290925,5 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de la partida 985 23203 48916 Aportació gestió servei prelaboral (A) 45002 , .

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

S'incorpora a la sessió el regidor Sr. Juan Antonio Tamayo.

003. Aprovar la certificació núm. 1 (octubre 2013), corresponent a les obres del POMO per a la millora de l'accessibilitat a un tram del carrer Acàcies, entre el passeig de les Mimoses i la ronda Sant Ramon

Número d'expedient N802/U633/2013/31

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

LLicències d'Obres

004. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres consistent en construcció d'habitatge unifamiliar amb emplaçament al c. Castanyers, núm. 24.

Número d'expedient X124-2013-018

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Serveis de Ciutat

005. Aprovació de la rectificació de la clàusula 1 del plec de prescripcions tècniques particulars que regeix la contractació del subministrament d'energia elèctrica per a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2014, per incorporar l'annex núm. 1 i l'aprovació d'aquest annex.

Número d'expedient N804/U670/2013/122

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.


Part de Control

Comunicacions oficials i de l'alcaldia

El secretari dóna compte de la Sentència dictada el 8 de novembre de 2013, pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que estima el recurs contenciós interposat contra la resolució que desestima el recurs de reposició interposat pel Sr. ................................ contra l'acte administratiu de detracció de quantitats de la nòmina de desembre de 2012.


I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcalde president clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau del Sr. alcalde.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades