$TITREP#cap                    


     $TITSOL#cap                   


     

Dades a efectes de notificació
Adreça postal
   

   

       

                    

    

Correu electrònic
     

   

Telèfons
 

    


$TITEMP#cap


   

                       


Documentació

:
 


 
 
 
Presento
Comunico    
PresentoComunicoEl desistiment de la tramitació de l'expedient abans especificat, presentada amb el número de Registre General d'Entrada
Presentació d'acceptació d'adjudicació
Presentació documentació justificativa


.

.

L'Ajuntament em comunica
U.O. Destinatària:
 - 

Tractament de les meves dades:


Gestió interna:


   
 - 
params:  ocults:   bdRGEW:   UNIDTemp:  UNIDAnnexes:   LastNameFU:  urlRGEW:      districte:  valorGuardat   

       
Estem processant la seva sol·licitud