$TITREP#cap                     


     


$TITSOL#cap                 


     

Dades a efectes de notificació
Adreça postal
   

   

       

                    

    

Correu electrònic
     

   

Telèfons
 

    


$TITEMP#cap


   

                       


Descripció / Tipus d’obra sol·licitada

Descripció de l'activitat
.

Autoliquidació
Taxa terme fix
Taxa terme variable ( % pressupost obra)
Total a ingressar (màxim  euros):

Forma de pagament


L'Ajuntament em comunica
U.O. Destinatària: -
Tractament de les meves dades:

params:  ocults:   bdRGEW:   UNIDTemp:  UNIDAnnexes:   LastNameFU:   urlRGEW: 
 
 

****************unidCD (vPar): solID: repID: solIDType: repIDType:
cSrv: unidDoc: ViaRecepció: Usuari: rol: rolNot:
bdRGEW: urlRGEW: aSeu:
Params: ocultsNO:
Puzzle:
Valors:
Annexes:
Formulari: F0201607-01
XPage : XF0201607_01.xsp
cSrv : OMAP