Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 06:30:47 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acords de Ple

Acords del Ple ordinari celebrat el 25 de gener de 2018


2

PLE 25/01/17

PUNT 1.- 001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N111-2017-11

Aprovada per unanimitat dels membres presents

PUNT. 2.-. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal del Partido Popular de recolçament de la Prisió Permanent Revisable.

S'acorda:

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregatt, insta a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del Congreso, Senado, Parlament de Catalunya y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

La presente moció la suscribe Marina Lozano Illescas, Regidora-Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular

Es rebutja per:

En contra: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT. A favor: PP. Abstencions: C’s

PUNT 3.- Aprovació de la moció de rebuig de l'augment de les tarifes i a l'actual sistema de finançament del transport públic en la regió metropolitana de Barcelona i als municipis gestionats per l'Autoritat del transport metropolità.

S'acorda:

Segundo: Reclamar a la ATM que congele las tarifas de transporte para el año 2018, que ha aprobado el Consejo de Administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano.

Tercero: Proponer a la ATM mejorar, y en su caso ampliar los títulos de transporte de carácter social, mejorando los ya existentes para evitar los riesgos de exclusión social en los sistemas de transporte público de Catalunya

Cuarto: Solicitar a la ATM qie aplique a los títulos de más utilización, especialmente la T-10 la rebaja que se consensue con la Mesa SOcial de Transporte Público para que se corresponda más con la variación del coste de la vida y las condiciones salariales.

Quinto: Trasladar estos acuerdos a la ATM, al Area Metropolitana de Barcelona, a los grupos parlamentarios, a la Generalitat de Catalunya, as la Administración General del Estado, a la Asociación por la promoción del Transporte Público, a la CONFAV y a la plataforma Stop Pujadas Transport.;

La present moció la subscriu El Grupo Municipal CS de Sant Boi de Llobregat

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E i PDeCAT. En contra: C’s i PP. Abstencions: ERC-AM, GdSB-CUP-PA.

PUNT 4 .- Aprovar inicialment de nou la Modificació puntual de pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya i el seu Estudi Ambiental Estratègic.

S'acorda:

Segon.- Mantenir la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats d'iniciativa privada i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització; l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets; l'efectivitat de les comunicacions prèvies i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes a la legislació sectorial, d'acord amb l'article 73 del TRLUC, pel termini d'un any, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant BOPB), en tot l'àmbit afectat per la modificació puntual del Pla general metropolità. Exceptuant, d'acord amb l'article 102.4 del RLU, els intruments o atorgaments de llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat.

Tercer.- Exposar a informació pública l'esmentada Modificació puntual del Pla general metropolità i l'Estudi Ambiental Estratègic pel termini de 45 dies, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació obligatòria, tal com estableix l'article 86 bis 1.c) del TRLUC, el 23 del RLU i el 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, mitjançant el BOPB, la inserció d'un anunci en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, així com al web de l'Ajuntament de Sant Boi, a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes.

Quart.- Sol·licitar informe als organismes següents:

- La Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment.

- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

- Agència Catalana de l'Aigua

- Companyia subministradora d'aigua: Aigües de Barcelona

- Companyia subministradora d'electricitat: División Catalunya Occidental de Endesa Distribución Eléctrica-Coordinació Área Llobregat

Cinquè.- Comunicar, als efectes de l'article 22 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, el present acord a:

- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona

- Agència Catalana de l'Aigua

- Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica

- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi natural

- Subdirecció General de Programes de Protecció Civil

- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

- Consell Comarcal del Baix Llobregat.

A favor: PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E. En contra: C’s, ERC-AM, i PDeCAT. Abstencions: GdSB-CUP-PA i PP.

PUNT 5 .- Aprovació del Pla d'acció vinculat al Pla d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat .

S'acorda:

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E i PDeCAT. Abstencions: C’s, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PP.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades