Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/19/2020 06:26:42 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acords de Ple

Acords del Ple ordinari celebrat el 16 de febrer de 2017


PROPOSICIONS D'ALCALDIA

002. Aprovació del canvi de denominació del grup polític municipal Convergència i Unió - Ara Guanyarem (Ciu - Ara Guanyarem)

S'acorda:

Aprovar la modificació de la denominació del grup municipal Convergència i Unió - Ara Guanyarem (CiU - Ara Guanyarem), que serà substituïda per la de grup municipal del Partit Demòcrata Català Europeu "PDeCAT", del qual continuarà com a portaveu i únic membre el regidor Sr. Jordi Garcia Mas.

Aprovada per unanimitat dels membres presents

TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

003. Aprovació de la moció del grup municipal Gent de Sant Boi de rebuig als processos especulatius al Baix Llobregat.

S'acorda:

Primer.- Declarar Sant Boi ciutat lliure d’especulació urbanística, tot rebutjant l’edificació dels terrenys agrícoles que s’ubiquen a l’entorn de la ciutat. L’Ajuntament no promourà ni facilitarà l’edificació en aquests terrenys i, en l’interior de la ciutat, només ho farà després d’elaborar un estudi de necessitats i potencialitats d’aquest espai, de forma participativa i que planifiqui globalment la ciutat en base a criteris de sostenibilitat i justícia social. En tot cas, es prioritzaran els usos dedicats a equipaments que responguin a les necessitats de les santboianes i, només en el cas que hi hagi manca d’habitatges, s’optarà per pisos de lloguer social.

Segon.- Expressar el rebuig de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat als processos especulatius en marxa als municipis veïns del Baix Llobregat, com el PDU Gran Via a l’Hospitalet i el Pla Caufec-Porta BCN a Esplugues, en la mesura que no responen a les necessitats de la població, suposen la destrucció d’una comarca de la qual en som part i afectaran de manera determinant al nostre comerç.

Tercer.- Instar els ajuntaments d’Esplugues i de l’Hospitalet i les administracions competents que aturin el PDU Gran Via i el Pla Caufec-Porta BCN pel greu impacte ambiental i social que generaran en aquestes ciutats i al conjunt de la comarca.

Quart.- Traslladar aquests acords als ajuntaments d’Esplugues i de l’Hospitalet, a tots els grups municipals dels mateixos, a la Plataforma Popular contra el pla Caufec-Porta BCN, a la plataforma No més blocs – Salvem LH, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La present moció la subscriu GSB-CUP-PA

Es rebutja per:

En contra: PSC-CP. A favor: ERC-AM, GdSB-CUP-PA. Abstencions: ICV-EUiA-ME-E, C’s, PP i PDCAT.

004. Aprovació de l'Avanç i el Document Ambiental Estratègic de la Modificació puntual de Pla General Metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya.

S'acorda:

Primer.- Aprovar l'Avanç i el Document Ambiental Estratègic de la Modificació puntual de Pla General Metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya, als efectes de sol·licitar l'inici del procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada, d'acord amb l'article 45 i següents de la Llei Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Segon.- Trametre el document d'Avanç i el Document Ambiental Estratègic del Pla al Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que iniciï el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada, d'acord amb la normativa sectorial d'avaluació ambiental.

Tercer.- Encarregar a les Àrees de Governança i Qualitat Democràtica i de Territori i Desenvolupament Econòmic que elaborin un Programa de participació ciutadana, d'acord amb els articles 22 i 105 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E i PDCAT. En contra: ERC-AM. Abstencions: C’s, GdSB-CUP-PA i PP.

CIUTAT SOSTENIBLE

005. Aprovació de la moció sobre els comptadors telegestionables.

ACORDS

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments del mateix Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu del 20 % per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb l’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la instal·lació dels nous comptadors.

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del Parlament del 8 d´octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció de dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat en la protecció de dades.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que la Direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi de les afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual que ho fa amb la contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut.

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a que informi a través dels mitjans de comunicació a la població sobre els acords d´aquest Ple, destacant la petició a la Generalitat i al govern Central de paralitzar la instal.lació dels comptadors intel∙ligents, i del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva instal.lació, i del seu dret a sol.licitar a les empreses la seva restitució en el cas que s´hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat informats adequadament. Així mateix, informar els veïns i veïnes de per mitjà dels mitjans de comunicació municipal (Viure Sant Boi i Ràdio Sant Boi) sobre els acords d´aquest Ple.

Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a recolzar la decisió dels ciutadans de Catalunya, sol∙licitant la paralització inmediata de la instal∙lació dels nous comptadors telegestionables fins que Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure competència, que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, i exigir la compatibilitat dels comptadors instal∙lats en tota la xarxa elèctrica de la Comunitat de Catalunya.

Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l´Agència Catalana del Consum, i per mitjà de les Oficines Municipals d´Informació al Consumidor, s´atenguin les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva negativa a la instal.lació de comptadors intel.ligents, es a dir: l´opcionalitat. I la seva demanda de restitució del comptador antic en el cas de que s´hagi fet sense el seu consentiment per no estar informats. L´Agència Catalana de Consum i les Oficines Muncipals d´Informació recolzaran la decisió dels ciutadans que desitgen mantenir el seu comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament.

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a que ordeni a la policia autonòmica, i en coordinació amb les policies locals, a que atenguin les demandes ciutadanes relacionades amb la instal.lació dels nous comptadors, i donin suport als ciutadans quan sol.licitin que s´aixequi una acta de la denúncia.

Vuitè.- Instar al Govern de la Generalitat a que informi de les actuacions derivades d´aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrès dels Diputats i del Parlament de Catalunya, al Govern d´Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistes FMC i ACM.

Novè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, que presentin en un plaç de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i verificació dels requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el necessari per al seu desplegament i posada en marxa d'aquests aparells en relació a la salut de les persones. Havent-se demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en un mercat a la lliure competència.

Desè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, que presentin en un plaç de sis mesos, per a una implementació real i consensuada amb els diferents agent socials un estudi que d'acord amb la lliure elecció de la instal∙lació del comptador per part del client final:

a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d´octubre de 2012, relativa a l´eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel.ligents”.

b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis per als clients finals.

c) Garantir la seguretat dels comptadors intel∙ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals.

d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal∙lacions del client final.

e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i concentradors així com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la implementació d'aquests dispositius.

f) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut de les persones.

Onzè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, amb professionals independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones –inclosos també col∙lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.

Dotzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel∙ligents, formada pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i universitats catalanes.

Tretzè.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris i urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, compatible amb el desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del Principi ALARA (nivells tan baixos com sigui possibles) i el Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011, general de Salut Pública.

Catorzè.- Instar al Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatives necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones. Així mateix, exigir la revisió d'aquesta resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans.

Quinzè.- Establir canals de comunicació entre l’Ajuntament de Sant Boi i les organitzacions socials promotores de la proposta, la Confederació d´Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i la Plataforma Stop Comptadors) en el marc d'una Comissió Municipal que s'establirà per tal de fer el seguiment dels acords d´aquesta moció.

Setzè.- Comunicar els presents acords als governs de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a les entitats municipalistes (FMC, ACM), i a les entitats promotores de la iniciativa.

La present moció la subscriu GSB-CUP-PA

Aprovada per unanimitat dels membres presents

006. Aprovació de la moció del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E a l'Ajuntament de Sant Boi sobre l’aigua com a bé públic i la seva gestió.

S'acorda:

Primer.- Garantir l’accés universal i assequible a l'aigua i el sanejament, prioritzant el usos domèstics i ambientals.

Segon.- Obrir una línia de treball en el marc de l’AMB de la que forma part l’ajuntament, envers la gestió pública directa i integral del cicle de l’aigua, valorant sempre la seva oportunitat, pertinència i viabilitat, tant tècnica com econòmica, social i ambiental.

Tercer.- Donar suport i col·laborar amb l'AMB en aquesta línia de treball aportant els recursos tècnics i/o jurídics necessaris.

Quart.- Vetllar per tal que aquesta línia de treball, inclogui una anàlisi especifica per a promoure noves formes de funcionament que garanteixin la transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva, incloent mecanismes de participació que comptin amb persones i col·lectius especialitzats en la qüestió i els professionals de l’Àrea de Medi Ambient de l’AMB.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Vicepresidència de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les entitats municipalistes (FMC i ACM), i a la plataforma Aigua és vida.;

La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E a l'Ajuntament de Sant Boi.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA, PP i PDCAT. Abstencions: C’s.

007. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de suport al sector agroalimentari català

S'acorda:

Primer. Donar suport a l’establiment d’un contracte de país entre el sector agroalimentari i la societat, basat en els següents punts:

a. Reconèixer la importància del paper que juga el sector agrari dins del país, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista ambiental, social i territorial, reconeixent la contribució del sector primari en:

- L’abastament segur d’aliments a la població

- La gestió del medi i la conservació dels recursos naturals i del paisatge agrari i rural

- L’ocupació equilibrada del territori

b. Promoure el desenvolupament del sector sobre la base de l’empresa d’economia familiar agrària, establint polítiques que tinguin com a principal referència l’empresa familiar, amb reconeixement de drets i deures per cadascun dels seus membres, com a factor d’arrelament al territori i de no deslocalització de l’activitat, que aplica criteris de gestió econòmica moderna, basada en la comptabilitat analítica i l’estudi de costos de l’activitat i de rendibilitat de les seves inversions i, que pel seu lligam amb el territori, aplica bones pràctiques agràries per assegurar la sostenibilitat i el futur del medi en el que treballa, mantenint els recursos naturals bàsics i reduint els impactes negatius de l’activitat agrària sobre el medi.

c. Orientar els ajuts de les diferents administracions a objectius que permetin enfortir el sector, tant des del punt de vista de la seva capacitat productiva, com de la seva capacitat d'organització i cooperació, com des del punt de vista de la seva rendibilitat, amb l’objectiu de fer-lo més competitiu, millorar la seva capacitat d'incidir en la cadena de valor i, per tant, facilitar l’adaptació a les oportunitats del mercat i dels nous hàbits de consum de la societat.

d. Establir polítiques per a què el mercat i la societat valorin com cal els productes que ofereixen les empreses agràries, de manera que els paguin uns preus justos que es converteixin en rendes dignes, i que els ajuts no siguin un objectiu en si, sinó que siguin un suport a l’activitat que es desenvolupa amb la finalitat d’assolir uns objectius que permetin a les empreses agràries competir en un mercat global i competitiu.

e. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació d’oportunitats, que facilitin el relleu generacional a les empreses agràries fomentant noves incorporacions, sense discriminació per l’origen, que assegurin també la plena participació de les dones dins el sector agrari, i que assegurin una bona formació agrària, tant a les escoles de capacitació com a les universitats.

f. Establir uns estàndards mínims de producció per assegurar la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris, i també processos de producció sostenibles i respectuosos amb el medi i l’entorn.

g. Desenvolupar nous models de governança que promoguin l’empoderament del sector primari i la seva coresponsabilitat en la gestió sostenible de l’activitat mitjançant plantejaments de gestió participativa i cogestió.

h. Promoure la diversificació de l’economia agrària a través d’incentivar la transformació i la comercialització dels productes propis de l’explotació, afavorint la venda de productes de temporada i de proximitat, per venda directa o circuit curt de comercialització, per a què el valor afegit es quedi a l’empresa agrària i alhora reduir la petjada de carboni de les produccions agràries.

i. Incentivar la investigació, recerca i transferència tecnològica per la modernització i el desenvolupament d’unes empreses agràries adaptades als temps actuals i que els permeti adaptar-se als requeriments futurs, millorant, a través del coneixement, la professionalització del sector.

j. Continuar impulsant polítiques per controlar els danys derivats de la fauna salvatge i establir mesures per prevenir i reduir aquests danys a les explotacions afectades, així com per evitar, en la mesura que sigui possible, i compensar les pèrdues econòmiques per aquest concepte.

k. Aprovar una llei que reguli què es considera espai agrari i els usos i les intervencions que s'hi porten a terme, de manera que quedi protegit de les activitats urbanístiques i pugui continuar desenvolupant la seva tasca productora d’aliments.

Segon. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a la Unió de Pagesos, a la Cooperativa Agrària Santboiana i fer-ne difusió des dels mitjans de comunicació públics de Sant Boi;

La present moció la subscriu el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA, PP i PDCAT. Abstencions: C’s.

IGUALTAT I DRETS SOCIALS

008. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per establir un protocol d'actuació davant els casos de maltractament masclista amb presència d'animals domèstics

S'acorda:

Primer. Incloure dins els Circuit local d’atenció a dones que es troben en situació de violència masclista un protocol d’actuació davant els casos de maltractament masclista amb presència d’animals domèstics, i que aquest inclogui agents capaços de valorar si hi ha maltractament físic i psíquic dels animals de família implicats en els casos per poder actuar de forma integral davant l’agressor.

Segon. Garantir que les dones en situació de violència puguin entrar acompanyades pels seus animals de família a les llars d’acollides per dones supervivents a la violència masclista, o qualsevol altre tipologia d’espais on hagin de residir mentre té lloc el procés d’acompanyament; amb l’objectiu d’evitar que continuïn en situació de risc per no voler separar-se d’ells. És a dir, que l’Ajuntament de Sant Boi faci les gestions necessàries per permetre l’entrada de tota la unitat familiar supervivent a la violència masclista, incloent els animals.

Tercer. Vincular el Refugi Municipal d'Animals per garantir un espai transitori a l’animal en cas de necessitat, i molt especialment mentre es gestiona que les llars i qualsevol altres espai permetin l’entrada d’animals. Per poder donar l’atenció necessària a aquests animals caldrà determinar un protocol específic, habilitar un espai adequat, i garantir ajuda professional per aquests animals.

Quart. Implementar una Borsa de cases d’acollida per aquests animals de persones que de forma voluntària desitgin col·laborar en tenir curar dels animals de família de les dones supervivents a la violència masclista per casos en que les dones no es puguin fer càrrec, com ara per estar convalescent, ingressada a un hospital, etc. Caldrà garantir que aquestes cases d’acollida siguin formades adequadament per ajudar a la recuperació dels animals, especialment per aquells que hagin estat maltractats. Així mateix, caldrà vincular les persones professionals necessàries per ajudar als animals a superar el maltractament i/o el canvi de situació que inclou la desvinculació de la seva persona o persones de referència. La casa d’acollida tindrà garantida la manutenció dels animals i els cost de mantenir la seva salut per part de l’administració. Aquestes cases d’acollida sempre hauran de garantir que la dona i els infants puguin visitar l’animal.

Cinquè. Implementar i posar en marxar de forma urgent un protocol de control i alerta davant possibles casos de maltractament a animals per a professionals en veterinària, vinculant els centres veterinaris del municipi, les persones veterinàries que formin part de l’equip professional del Refugi Municipal d’Animals, i així mateix de l’Ajuntament com agents del Circuit local d’atenció a dones que es troben en situació de violència masclista per identificar els casos de maltractament d’animals.

Sisè. Integrar la violència masclista i la que s’exerceix sobre animals, gestionant-la tenint en compte la provada relació entre ambdues. Per millorar la capacitat d’actuar garantir la formació necessària als agents vinculats a aquests tipus de violència, inclosos els cossos de seguretat que intervenen en casos de violència masclista.

Setè. Dur a terme campanyes de sensibilització sobre la relació de la violència masclista amb el maltractament animal, en col·laboració amb entitats que promouen la necessitat de prendre consciència sobre aquesta realitat.

Vuitè. Traslladar al departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat aquests acords amb l’objectiu que siguin tinguts en compte per implementar un protocol d’actuació davant els casos de maltractament masclista amb presència d’animals domèstics de país.

Novè. Traslladar aquests acords a les entitats locals vinculades amb la igualtat de gènere i la violència masclista, amb la defensa dels drets animals, i molt especialment a la Associació VioPet que treballa incansablement per protegir a totes les víctimes de violència.

Desè. Donar a conèixer aquests acords a la ciutadania mitjançant la difusió als mitjans de comunicació públics de Sant Boi.

La present moció la subscriu el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

Aprovada per unanimitat dels membres presents

009. Aprovació de la moció del grup d'ICV-EUiA-ME-E per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, l'IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques, i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.

S'acorda:

Primer.- Instar el govern de l’Estat a tramitar el Decret Llei1/2017 com a projecte de llei pel procediment d'urgència per a permetre la millora de l’articulat i per establir un mecanisme general de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades i d’aquesta manera donar compliment a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la contractació i acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres contractes bancaris.

Segon.- Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya, si la normativa legal ho permet, que es presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels interessos de les nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la sentència del TJUE.

Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a les persones contractants d’aquests productes, acompanyat també d’un règim sancionador, quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc transparents.

Quart.- Instar el Govern de l'Estat perquè, des del respecte a l'autonomia dels diferents organismes, recomani al Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i la Competència l'inici d'actuacions inspectores i, si s'escau, de sanció necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules abusives.

Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya, a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat a realitzar les actuacions d'inspecció, investigació i sanció necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules abusives.

Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis destinats a les persones afectades

Setè.- Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a defensa i demanda de restitució del drets de les persones afectades.

Vuitè.- Convocar de forma conjunta, a través de les OMIC o els seus equivalents a les administracions supramunicipals, a les persones directores de bancs i caixes del municipi per instar-los a fer totes les accions possibles per a realitzar una correcta informació i atenció a les persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de portar a exercir el seu dret de devolució reconegut a la sentència del TJUE.

Novè.- Demanar els ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els serveis d’atenció a les persones afectades, per garantir un primer servei d’assessorament professional i gratuït, independentment de la mida o les capacitats del municipi on resideixin.

Desè.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis. ;

La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Aprovada per unanimitat dels membres presents

010. Aprovar l'elaboració d'un Pla Local de Salut de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

S'acorda:

PRIMER.-Aprovar l'elaboració d'un Pla Local de Salut de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb la proposta tècnica annexa.

SEGON.- Nomenar com a coordinadores tècniques d'aquest Pla Local de Salut de Sant Boi de Llobregat a la Sra. Rosé Soler Mundaca, Cap del departament de Salut Comunitària i Benestar i a la Sra. Sílvia Vidal Carreño, Cap de Salut Pública.

TERCER.-Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Barcelona.

Aprovada per unanimitat dels membres presents

CIUTAT EDUCADORA

011. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona.

S'acorda:

Primer.- Aprovar inicialment els nous Estatuts del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona, que inclouen les modificacions introduïdes, als efectes de la seva adaptació, especialment, a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, segons el document que s'adjunta i que ha estat aprovat per la Junta Rectora del Consorci en la sessió de data 14/12/2016.

Segon.- Sotmetre el present acord i els Estatuts a informació pública durant trenta dies hàbils, mitjançant la inserció d'anuncis al BOP, al DOGC, i al tauler d'anuncis de la Corporació, esdevenint el present acord definitiu si durant el termini d'informació pública no es presenta cap al·legació,

Quart.- Donar trasllat d'aquest acord al Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de Barcelona.

Aprovada per unanimitat dels membres presents

GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

012. Aprovació de la moció presentada pel partit Ciutadans. Partido de la Ciudadanía sobre les millores per incrementar la competitivitat de l'empresa catalana.

S'acorda:

Es por todo ello que instamos al Gobierno de la Generalitat a:

I.- Con relación a la morosidad

1.- Cumplir con la Ley 15/2010 por lo cual se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y donde se impone la prohibición por las partes contratantes de pactar términos de pago superiores a 30 días en operaciones concertadas entre empresas y la administración pública y entes del sector público de la Generalitat dado el insuficientemente grado de cumplimiento actual

2.- Introducir modificaciones en el informe mensual del periodo medio de pago a proveedores que elabora el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda para que aparezcan los ratios de pagos de subvenciones. Implementar estos cambios antes del informe de junio de 2017.

3.- Realizar modificaciones en la metodología del informe mensual del periodo medio de pago a proveedores que elabora el Departamento de Vicepresidencia y Economía y Hacienda con tal de que aparezcan los 30 días desde la entrada de la factura del proveedor en el registro administrativo o equivalente que actualmente se excluyen del cálculo del número de días de pago. Implementar estos cambios antes de la emisión del informe de abril de 2017

4.- Informar proactivamente del periodo de dilación desde la recepción de la factura por parte de la administración y su registro para iniciar el cómputo del periodo de 30 días para hacer el pago que determina la ley. Informar de la tipología de motivos de dilación en la conformidad de las facturas.

5.- Establecer un sistema de notificaciones a las empresas subcontratadas por el adjudicatario de un concurso público, con el objetivo de comunicar a éstas la fecha de pago por parte de la administración de la certificación del contratista principal.

6.- Reforzar los mecanismos financieros para asegurar el pago de las certificaciones dentro de los límites establecidos por la Ley 15/2010 de morosidad para no generar a las empresas adjudicatarias y subcontratadas interesesde demora o gastos provenientes de demora.

Ampliar la capacidad de financiación publica del ICF para mejorar el soporte a la finanaciación de las empresas medianas, pequeñas y microempresas.

7.- Crear antes de la finalización de la presente legislatura, un observatorio de la morosidad a Catalunya que incluya la morosidad de la administración pública con el sector privado y la morosidad entre empresas del sector privado

II.- Con relación a la contratación pública

1.- Continuar desplegando y aplicando las modificaciones legislativas necesarias para generalizar la posibilidad de fragmentar los contratos en lotes para hacerlos más accesibles para las pymes y microempresas, dejando unicamente como excepción el no hacerlo.

2.- Exigir garantías a las empresas licitadoras proporcionales al objeto del contrato y el precio de adjudicación sin utilizar como referencia el precio presupuestado o de licitación.

3.- Estasblecer en los procesos de licitación criterios donde la valoración económica no pueda ser nunca el argumento definitivo de adjuduicación, promoviendo la defensa de los salarios dignos así como la inclusión de clausulas de responsabilidad social tal como dice la directivas europea 2014/24.

4.- Reforzar las mesas de contratación sectoriales que adapten los criterios de los procesos de contratación a las necesidades sectoriales de Pymes y microempresas.

5.- Continuar promoviendo políticas de formación que mejoren las capacidades de los trabajadores públicos que gestionan las adjudicaciones incorporando la capacitación de la compra pública innovadora

6.- Crear una linea específica con intereses reucidos a través de AVALIS para ayudar a cumplir con las garantías exigidas a las Pymes y microempresas para acceder a los contratos públicos

7.- Recuperar la Oficina de SUpervisión y Evaluación de la Contratación pública y reforzar su papel de soporte a las Pymes.

III.- Con relación a la simplificación administrativa

1.- Desplegar en su totalidad antes de junio de 2017 la Ley 16/2015 de simplificación de la actividad administrativa de la administración de la Generalitat de Catalunya y de los Gobiernos locales para impulsar la actividad económica sin perjuicio del mantenimiento de los puestos de trabajo existentes y sus condiciones;

La present moció la suscriu el partit Ciutadans. Partido de la Ciudadania.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C’s i PP. Abstencions: ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDCAT.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades