Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/19/2020 05:35:50 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acords de Ple

Acords del Ple ordinari celebrat el 20 d'abril de 2017


PLE 20/04/17

PUNT 1.- Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N111-2017-03

Aprovada per unanimitat dels membres presents

JUNTA DE PORTAVEUS

002. Moció del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E de l'Ajuntament de Sant Boi de suport a la creació d’un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior.

S'acorda: Primer.- Donar suport a la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior que va aprovar el Parlament de Catalunya el proppassat 3 de novembre en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació del Parlament de Catalunya, en els mateixos termes en què es va aprovar.

Primer.- Donar suport a la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior que va aprovar el Parlament de Catalunya el proppassat 3 de novembre en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació del Parlament de Catalunya, en els mateixos termes en què es va aprovar.

Segon.- Promoure mesures que es poden adoptar des del municipi per vetllar que les empreses qui hi operen respecten els drets humans, tal i com són la compra pública responsable i la introducció de clàusules que garanteixin el compliment dels drets humans fonamentals en els plecs de contractació pública, entre d’altres.

Tercer.- Notificar els presents acords a la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació del Parlament de Catalunya, al Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, al Departament d'Empresa i Coneixement, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global.

Aprovada per unanimitat dels membres presents

003. Moció del grup municipal de Ciutadans C's per demanar la reforma dels criteris i dels trams al sistema de copagament dels productees farmacèutics.

S'acorda:Primero: Instar al Congreso de los Diputados a reformar los criterios actuales de copago en función de sus tramos e ingresos anuales, garantizando el carácter universal del Sistema Nacional de Salud público de calidad, gratuito y que garantice la igualdad en su acceso.

Segundo: Mejorar y agilizar los trámites de inscripción de los pacientes en un determinado grupo o tramo.

Tercero: Instar a la Generalitat de Catalunya y al Ayuntamiento a trabajar de manera coordinada para aplicar medidas que permitan detectar pacientes con dificultad de acceso a los medicamentos y con riesgo de exclusión social.

Cuarto Modificar de manera urgente el primer tramo de copago con el objetivo de evitar las barreras y retrasos en el acceso a los medicamentos

Quinto trasladar estos acuerdo a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Catalunya y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados

En contra: 13 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

PSC-CP 10

ICV-EUiA-ME-E 3

A favor: 5 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

C’s 3

PP 2

Abstencions: 6 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

ERC-AM 3

GdSB-CUP-PA 2

PDeCAT 1

TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

004. Aprovació inicial del Pla Local de Seguretat Viària de Sant Boi de Llobregat

S'acorda:PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Local de Seguretat Viària amb vigència pel període 2016-2019, que es conté al document que s'annexa al present acord.

SEGON.- Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions.

TERCER.- Considerar definitivament aprovat el Pla Local objecte del present acord, en cas que durant el tràmit d'exposició pública no es presenti cap al·legació o suggeriment.

QUART.- Donar traslllat del present acord al Servei Català de Trànsit.

A favor: PSC, ICV, PP i PDeCAT: . Abstencions: C's, ERC i GdSB.

005. Aprovació inicial de la modificació de la memòria justificativa i el projecte, i rectificació d'errada amterial del títol del Reglament de la prestació del servei d'estacionament a la via pública, regulat mitjançant parquímetres, i aprovació del plec de clàusules que regeix l'encàrrec a l'empresa municipal CLAUS de la gestió de l'esmentat servei.

S'acorda:Primer: Aprovar inicialment la modificació de la memòria justificativa i el projecte sobre la prestació del servei que van ser aprovats pel Ple municipal de data 25 de novembre de 2013, per l'ampliació de la zona d'aparcament de zona blava.

Els documents que s'annexen al present acord i que inclouen les modificacions indicades, substitueixen als aprovats en data 25 de novembre de 2013.

Segon: Aprovar la rectificació de l'errada material que consta al títol del Reglament de la prestació del servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres, en el sentit següent:

On diu:

"Reglament del servei públic d'aparcament de vehicles en el subterrani del Mercat de Torre de la Vila"

ha de dir:

" Reglament del servei públic d'estacionament de vehicles en zones amb limitació i control horari mitjançant parquímetres".

Tercer: Aprovar el plec de clàusules tècniques que regeix l'encàrrec a l'empresa municipal CLAUS per a l'explotació del servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres i que substitueix a l'aprovat en data 25 de novembre de 2013, elaborat pel Servei d'Infraestructures i Espai Públic.Quart: Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions o reclamacions.Cinquè: Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública aquest acord, el projecte i la memòria justificativa que ara s'aproven inicialment quedaran aprovats definitivament.

Quart: Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions o reclamacions.Cinquè: Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública aquest acord, el projecte i la memòria justificativa que ara s'aproven inicialment quedaran aprovats definitivament.

Cinquè: Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública aquest acord, el projecte i la memòria justificativa que ara s'aproven inicialment quedaran aprovats definitivament.

Sisè: Delegar a la Junta de Govern Local la modificació del servei consistent en qualsevol canvi d'horari o de zonificació (l'anul·lació temporal de places, trasllat d'un nombre de places d'un carrer a un altre, increment o decrement del total de places) sempre que no afecti a la forma de gestió del servei públic i/o no comporti la modificació del Reglament del Servei que hauran de ser aprovades pel Ple municipal d'acord amb el que preveu l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

A favor: PSC i ICV. En contra: GdSB. Abstencions: C's, ERC, PP i PDeCAT.

006. Aprovació de l'adhesió al manifest de la Cimera per a la millora de la Qualitat de l’Aire a la conurbació de Barcelona celebrada el 6 de març de 2017.

S'acorda:Primer: Aprovar l'adhesió a l'acord polític per a la millora de la Qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona que s'acompanya al present acord.

Segon: Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya i la resta d'administracions per l'assoliment dels objectius generals compartits en el marc de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona.

Tercer: Realitzar les actuacions especifiques que s'indiquen tot seguit i que formen part de l'apartat 2.6 de l'Annex I del document "Acord polític per la millora de la qualitat fe l'aire a la conurbació de Barcelona, relatiu als municipis de la zona d'influència de l'àmbit-40.

a) Informar sobre episodis ambientals i els seus efectes sobre la salut per tal de reduir la mobilitat motoritzada privada cap a la Zona de Protecció Especial.

b) Informar de les mesures de mobilitat que es prenguin en l’Àmbit-40 que afecten els ciutadans quan es desplacin cap a la conurbació de Barcelona.

c) Reforçar els serveis de transport urbà cap a les estacions ferroviàries, si escau, i recordar, per exemple, altres qüestions com ara la ubicació dels aparcaments dissuasoris (parc & ride).

d) Mantenir lliures els carrils bus dels busos exprés i reforçar-ne el control per part de les policies municipals, especialment durant els episodis ambientals.

e) Fer campanyes de sensibilització i recomanacions de mobilitat a la població en cas d’episodi ambiental.

Quart: Donar suport al conjunt d'objectius i mesures contemplades al document "Acord polític per la millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona", així com el conjunt de requeriments a l'Estat Espanyol continguts a l'annex II del document.

Cinquè: Donar trasllat d'aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a l'Area Metropolitana de Barcelona.

Aprovada per unanimitat dels membres presents

007. Aprovació de l'adhesió a l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària, del projecte d'Estatuts i designació de representant.

S'acorda:PRIMER. Aprovar l’adhesió del municipi de Sant Boi de Llobregat com a membre de ple dret de la futura Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària.

SEGON.- Aprovar la proposta d’Estatuts que regiran l’esmentada Associació, i que consten com a annex a aquesta proposta de resolució.

TERCER.- Designar en José Ángel Carcelén Luján, Primer Tinent d'alcaldia. Territori i Desenvolupament econòmic, com a representant titular, i na Elena Amat i Serrano, Regidora d'Aparcament, Comerç, Turisme i fires, Consum, Infraestructures, Llicència d'obertura d'activitats i via pública, Mercats, Mobilitat, Promoció i disseny de ciutat i transport, com a representant substitut de la Corporació en els òrgans de govern de l’Associació.

La persona representant substituta només hi assistirà en cas de la no assistència de la titular i en substitució d’aquesta.

QUART.- Comunicar aquest acord a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través de la secretaria tècnica que està assistint el procés de constitució de la futura associació.

CINQUÈ.- Facultar a l'alcaldessa Lluïsa Moret Sabidó, pel compliment del present acord, i remetre aquest acord a la sessió constituent que es celebrarà, als efectes oportuns.

A favor: PSC, ICV, ERC, GdSB, PP i PDeCAT. Abstencions: C's.

008. Aprovació de la moció que formula el grup municipal PSC-CP a petició de la UGT de Catalunya

S'acorda:S'acorda:1. Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als plecs de condicions que reconeguin el conveni sectorial de referència segons l’activitat de la persona treballadora, per evitar la utilització directe o indirecte d’empreses multiserveis a l’administració pública, respectant-se sempre el conveni sectorial de referència per a qualsevol persona treballadora que efectuï el servei atorgat.

2. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic que persegueixin el que es un frau encobert a la seguretat social o per defecte aquesta actuï d’ofici.

3. Convocar una mesa de negociació per a crear un pacte entre sindicats, patronal i administracions a l’àmbit del municipi que estableixi els criteris per regular les subcontractacions i eradicar les pràctiques espúries en la contractació.

4. Instar al Congrés dels diputats a la derogació immediata de la Reforma Laboral, origen de mesures d’exclusió social sense precedents com aquesta.

5. Donar trasllat d’aquesta resolució al President del Congrés dels Diputats, el President de la Generalitat de Catalunya, la Ministra d'Ocupació i la Consellera de Treball.

009. Aprovació de l'adhesió a la Declaració de Tarragona per un turisme sostenible i compartit.

S'acorda:Primer.- Aprovar l'adhesió de la Declaració de Tarragona per un turisme sostenible i compartit que acorda:Sumar-nos als objectius de l'Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, per impulsar un model de turisme responsable, econòmicament pròsper, ambientalment sostenible i socialment inclusiu.

Sumar-nos als objectius de l'Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, per impulsar un model de turisme responsable, econòmicament pròsper, ambientalment sostenible i socialment inclusiu.

Conscienciar les administracions, els consumidors i el sector sobre la importància de conservar el patrimoni social, cultural i ambiental i persuadir-los sota el lema de la campanya internacional #Tourism17.

Promoure a les nostres ciutats i pobles un turisme sostenible, amb lideratge públic i models de gestió responsable, amb orientacions sobre acreditacions, sensibilització cap a la problemàtica del canvi climpatic i implementació dels criteris d'ecoeficiència als establiments.

Assumir les repercusions d'un turisme que, malgrat el seu valor econòmic i d'interncanvi cultural, ha de controlar i gestionar els seus impactes per tal de garantir la preservació del medi ambient, social i econòmic i, en darrer terme, per assegurar la seva mateixa subsistència.

Reconèixer el paper dels governs locals i els actord rellevants en un treballl col·laboratiu, transparent i de responsabilitat compartida per crear llocs millors per viure i visitar.

Estimular la conservació del patrimoni natural i cultural i proporcionar als visistants de les nostres ciutats i pobles experiències agradables i d'alta qualitat mitjançant la participació en experiències de turisme sostenible millorades.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Aprovada per unanimitat dels membres presents

IGUALTAT I DRETS SOCIALS

010. Ratificació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte l'assessorament i la gestió.

S'acorda: PRIMER: RATIFICAR l'addenda de prorroga al conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, subscrita en data 31 de desembre de 2016, que té per objecte establir els termes i les condicions de l'encàrrec de gestions i la col·laboració entre les parts per a l'assessorament i la gestió dels serveis en matèria d'habitatge.

PRIMER: RATIFICAR l'addenda de prorroga al conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, subscrita en data 31 de desembre de 2016, que té per objecte establir els termes i les condicions de l'encàrrec de gestions i la col·laboració entre les parts per a l'assessorament i la gestió dels serveis en matèria d'habitatge.

SEGON: ESTABLIR que la vigència de l'addenda de l'esmentat conveni serà fins el 31 de desembre de 2017, amb efectes de l'1 de gener.

TERCER: ACCEPTAR, en conseqüència, l'aportació econòmica de la quantia fixa per un import de 34.013,00 € i la quantia variable segons els imports establerts a l'annex I del conveni, determinada en funció del nombre d'expedients tramitats i acreditats, segons s'estableix al pacte quart del conveni de col·laboració prorrogat, amb una aportació màxima per a l'any 2017 de 47.351 euros susceptible d'incrementar-se si es justifica una activitat superior per part de l'Oficina Local d'Habitatge i en funció de les disponibilitats pressupostàries de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

QUART: NOTIFICAR aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Aprovada per unanimitat dels membres presents

011. Ratificació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges, que té per objecte impulsar el sistema de mediació de l'Administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per a fomentar la disposició d'habitatges destinats al lloguer social, subscrita en data 31 de desembre de 2016.

S'acorda:PRIMER: RATIFICAR l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a l’any 2017, relatiu al programa de mediació per al lloguer social subscrita, en data 31 de desembre de 2016, que té per objecte impulsar el sistema de mediació de l'Administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per a fomentar la disposició d'habitatges destinats al lloguer social.

SEGON: ESTABLIR que la vigència de la present addenda serà fins el 31 de desembre de 2017, amb efectes de l'1 de gener del mateix any.

TERCER: ACCEPTAR, en conseqüència, l'aportació econòmica establerta al pacte segon de l'addenda per actuacions de mediació amb contractes de l'any 2017; 450,00 € per actuació de mediació amb contractes nous i 200,00 € per actuació de gestió i seguiment de contractes anteriors, tenint en compte que l'esmentada aportació màxima serà de 21.350,00 € per a l'exercici 2017.

QUART: NOTIFICAR aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Aprovada per unanimitat dels membres presents

012. Aprovació de la moció del grup municipal PSC de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat

S'acorda:PRIMER.- Donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

SEGON.- Donar trasllat d'aquestes resolucions a les administracions i organismes competents en matèria de pensions, dependència, seguretat ciutadana i polítiques de gent gran.

TERCER.- Iniciar les accions d'acompanyament que s'escaiguin per tal de donar-hi compliment com més aviat millor.

CINQUÈ .- Donar trasllat d'aquests acords i del contingut de les resolucions al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, a la resta d'ajuntaments del Baix Llobregat i a tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya.

Aprovada per unanimitat dels membres presents

CIUTAT EDUCADORA

013. Moció que presenta el Grup municipal Ciutadans C's en defensa i recolçament de la formació professional i per a demanar la implantació dels cicles formatius del sector sanitari als IES de Sant Boi de Llobregat.

Primero: Solicitar al Departament d'ensenyament de la Generalitat ampliar la oferta formativa en los Ciclos Formativos tanto de grado medio como superior para mejorar la capacidad de integración de los jóvenes en el ámbito laboral, especialmente en el sector sanitario, y con aplicación de la conocida como Formación Dual.

Segundo Instar la creación de una comisión Departament d'Ensenyament, Ayuntamiento, centros educativos y empresas para delimitar con mayor precisión las necesidades formativas de los jóvenes de Sant Boi, teniendo en cuenta las necesidades y demandas del mercado de trabajo en el municipio

Tercero: Aumentar la oferta educativa de plazas de FP en los centros públicos así como en los PFI (programas de formación e inserción) cumpliando los ratios de alumnos y dotando de recursos económicos y humanos suficientes para la correcta impartición de la FP.

Cuarto Dar traslado de la presente moción al Departament d'Ensenyament de la Generalitat y a todos los grupos políticos del Parlament de Catalunya

Es rebutja per:

En contra: PSC, ICV, ERC i PDeCAT. A favor: C's i PP. Abstencions: GdSB.

GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

014. Aprovació del 2n expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2017.

S'acorda:PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons es detalla al annex adjunt i que presenta el següent resum per capítols:

Capítol Denominació Import

I Despeses de Personal 7.500,00 euros.

VI Inversions Reals 30.000,00 euros.

TOTAL DISMINUCIONS 37.500,00 euros.

Capítol Denominació Import

IV Transferències Corrents 7.500,00 euros.

VI Inversions Reals 30.000,00 euros.

TOTAL AUGMENTS 37.500,00 euros.

A favor: PSC, ICV i GdSB. Abstencions: C's, ERC i PP.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades