Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/19/2020 05:49:01 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acords de Ple

Acords de Ple ordinari celebrat el 19 de desembre de 2017


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N111-2017-10

Aprovada per unanimitat dels membres presents

JUNTA DE PORTAVEUS 002. Aprovació de la Moció de suport als drets i institucions de Catalunya.

002. Aprovació de la Moció de suport als drets i institucions de Catalunya.

S'acorda el següent:

1) L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat dona ple suport als drets i les institucions pròpies de Catalunya.

2) L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat dona ple suport a la Generalitat de Catalunya, institució que la seva legitimitat deriva de la legalitat republicana, reconeguda valida i vigent el 19 de setembre de 1977 i recollida i protegida per la Constitució Espanyola de 1978.

3) L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat dona ple suport al Parlament de Catalunya, expressió de la voluntat de la sobirania popular del poble català, que és recollida i protegida per la Constitució Espanyola de 1978.

4) L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat dona ple suport a la legislació pròpia de Catalunya, que dins del marc jurídic espanyol és actualment reflectida per l'Estatut de Catalunya com la seva norma bàsica, que és recollida i protegida per la Constitució Espanyola de 1978.

5) L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat recorda que no hi ha cap article de la Constitució Espanyola de 1978 que sigui de rang superior a un altre i, també, recorda, que cap article de la Constitució Espanyola -inclòs el 155- permet la derogació dels drets, lleis i institucions pròpies de Catalunya, que són reconeguts, recollits i protegits per la Constitució Espanyola de 1978.

6) Es faran arribar els acords de la present moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat, al Congrés dels Diputats, al Senat del Regne d'Espanya i als diferents grups parlamentaris de les Corts Espanyoles.

La present moció la subscriu Jorge Romero Gil portaveu del grup municipal de GdSB-CUP-PA

A favor: ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM i GdSB-CUP-PA. En contra: C’s i PP. Abstencions: PSC-CP GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

003. Aprovació del Pla Anual Normatiu per a l'any 2018 de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

S'acorda:Primer.- Aprovar el Pla Anual Normatiu per a l'any 2018 de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que s’adjunta a aquest acord.

Segon.- Disposar la seva publicació al Portal de transparència municipal.

A favor: PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E. Abstencions: C’s, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PP. 004. Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents. S'acorda:PRIMER.- Desestimar l'al·legació formulada pel senyor Anselmo Méndez Álvarez, amb DNI 11431908B, en nom i representació de DUET SANT BOI, SA, amb NIF A63415566, atès que l'acord de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament respecta les exigències legals i ha estat adoptat en l'ús de les facultats d'autodisposició en l'establiment de les normes tributàries, d'acord amb el procediment legalment establert.

004. Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents.

S'acorda:PRIMER.- Desestimar l'al·legació formulada pel senyor Anselmo Méndez Álvarez, amb DNI 11431908B, en nom i representació de DUET SANT BOI, SA, amb NIF A63415566, atès que l'acord de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament respecta les exigències legals i ha estat adoptat en l'ús de les facultats d'autodisposició en l'establiment de les normes tributàries, d'acord amb el procediment legalment establert.

SEGON.- Aprovar amb caràcter definitiu per a l'exercici 2018 i següents la modificació de les ordenances fiscals que es relacionen a continuació, de conformitat amb els articles 15 i 16 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

- 1 Modificar l'Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 2 Modificar l'Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 3 Modificar l'Ordenança Fiscal número 7, reguladora de la Taxa per prestació de serveis administratius especials, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 4 Modificar l'Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis urbanístics i inspeccions, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 5 Modificar l'Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis sanitaris relacionats amb els animals de companyia, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 6 Modificar l'Ordenança Fiscal número 14, reguladora de la Taxa per prestacions de la policia local i circulacions especials, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 7 Modificar l'Ordenança Fiscal número 18, reguladora de la Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials del domini públic local i per la tramitació de les preceptives autoritzacions, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 8 Modificar l'Ordenança Fiscal número 20, reguladora de la Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals en les zones regulades mitjançant parquímetres, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

TERCER.- Publicar íntegrament aquest acord juntament amb el seu annex al Butlletí Oficial de la Província.

A favor: PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E. En contra: C’s, ERC-AM, PP i PDeCAT. Abstencions: GdSB-CUP-PA.

005. Aprovació inicial del pressupost municipal de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA" (CORESSA), de l'empresa municipal Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA (CLAUS), i de l'empresa IGUALSSOM SRL, corresponents a l'exercici 2018, i la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.

S'acorda:Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal General corresponent a l'exercici 2018 i la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament. El pressupost està integrat pel de la pròpia entitat, el de l'empresa municipal "Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA" (CORESSA), el de l'empresa municipal "Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, S.A" (CLAUS), i el de l'empresa municipal "IGUALSSOM SRL",

Els Pressupostos queden detallats de la següent manera:

1.- PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

a) ESTAT DE DESPESES

Capítol Denominació Import

1 Despeses de personal 32.903.163,00

2 Desp. en béns corrents i serveis 27.874.933,00

3 Despeses financeres 524.802,00

4 Transferències corrents 8.340.660,00

5 Fons de Contingència 1.000,00

6 Inversions reals 3.216.820,00

7 Transferències de Capital 128.600,00

8 Actius financers 1,00

9 Passius financers 3.712.000,00

Total 76.701.979,00

b) ESTAT D'INGRESSOS

Capítol Denominació Import

1 Impostos directes 38.096.880,00

2 Impostos indirectes 2.527.628,00

3 Taxes i altres ingressos 9.771.848,00

4 Transferències corrents 21.955.956,00

5 Ingressos patrimonials 1.104.249,00

6 Alienació d'inversions reals 800.000,00

7 Transferències de capital 2.445.418,00

Total 76.701.979,00

2.- PRESSUPOST DE CORESSA

a) ESTAT DE DESPESES

Capítol Denominació Import

1 Despeses de personal 7.664.690,00

2 Desp. en béns corrents i serveis 1.456.664,00

3 Despeses financeres 21.309,00

6 Inversions reals 561.715,00

9 Passius financers 67.467,68

Total 9.771.845,68

b) ESTAT D'INGRESSOS

Capítol Denominació Import

3 Taxes i altres ingressos 9.317.751,00

4 Transferències corrents 66.493,00

5 Ingressos patrimonials 99.557,00

6 Alienació d'inversions reals 60.000,00

9 Passius financers 450.000,00

Total 9.993.801,00

3.- PRESSUPOST DE CLAUS

a) ESTAT DE DESPESES

Capítol Denominació Import

1 Despeses de personal 1.282.131,00

2 Desp. en béns corrents i serveis 9.838.873,00

3 Despeses financeres 210.591,00

6 Inversions reals 162.040,00

9 Passius financers 496.700,00

Total 11.990.335,00

b) ESTAT D'INGRESSOS

Capítol Denominació Import

3 Taxes i altres ingressos 10.107.136,00

4 Transferències corrents 205.700,00

5 Ingressos patrimonials 1.556.326,00

9 Passius financers 162.040,00

Total 12.031.202,00

4.- PRESSUPOST D'IGUALSSOM

a) ESTAT DE DESPESES

Capítol Denominació Import

1 Despeses de personal 529.432,00

2 Desp. en béns corrents i serveis 82.083,00

3 Despeses financeres 926,00

Total 612.441,00

b) ESTAT D'INGRESSOS

Capítol Denominació Import

3 Taxes i altres ingressos 436.771,00

5 Ingressos patrimonials 187.634,00

Total 624.405,00

Segon.- Aprovar el límit de despesa no financera del grup de consolidació a efectes de la Llei d'Estabilitat i Sostenibilitat Financera (Ajuntament, CORESSA i IGUALSSOM), segons la definició i delimitació del sistema europeu de comptes nacionals i regionals en la quantitat de 80.799.577,30 euros, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa, que marca el sostre d'assignació de recursos dels seus Pressupostos, conforme l'article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

Tercer.- Exposar al públic durant un termini de quinze dies el Pressupost Municipal General i la plantilla en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació, i publicar l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin adients.

Quart.- Considerar aprovats definitivament el Pressupost General I la plantilla en el cas que no s'hi formulin reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposa l'article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del RD legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

Cinquè.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball continguda en l'Annex del present acord i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

A favor: PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E. En contra: C’s, ERC-AM, PP i PDeCAT. Abstencions: GdSB-CUP-PA. 006. Aprovació del contingut del conveni a subscriure entre l'Ajuntament, la Unió General de Treballadors de Catalunya i la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalònia SCCL.

S'acorda:Primer: Aprovar el conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Unió General de Treballadors de Catalunya i la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalònia SCCL, en virtut del qual l'Ajuntament transmetrà, per venda directa, la propietat de les tres finques referides en la part dispositiva del present acord a la Llar Unió Catalònia SCCL, (una vegada estiguin inscrites individualitzadament i cancel.lades les càrregues registrals respecte al PMU D) per un import total de 3.295.878,54 €, import que serà abonat per la cooperativa en part mitjançant el lliurament en propietat d'aproximadament deu (10) d’habitatges construïts, amb superfície útil aproximada de 70,00 m2, qualificats amb protecció oficial de règim general i que disposaran, com a annex vinculat, una plaça d’aparcament (valorats en l'import de 1.600.896,00 €) i la diferencia del total preu fixat, es a dir 1.694.982,54 € serà abonat en metàl·lic, quant a un quaranta per cent (677.993,01 €) en el moment de l'atorgament de l'escriptura pública de transmissió de les tres finques municipals i el restant seixanta per cent de dita quantitat (1.016.989,53) a elecció de la part adquirent, de la següent forma:a. al comptat en el moment d’atorgament de la citada escriptura.b. o mitjançant 6 pagaments semestrals iguals a efectuar successivament a comptar des del dia d’atorgament de la citada escriptura. En aquest cas, l’import ajornat restarà garantir, a elecció de la compradora, amb constitució d’hipoteca immobiliària unilateral a favor de l’Ajuntament sobre alguna finca de la seva propietat, assegurança de caució o aval bancari.

a. al comptat en el moment d’atorgament de la citada escriptura.

b. o mitjançant 6 pagaments semestrals iguals a efectuar successivament a comptar des del dia d’atorgament de la citada escriptura. En aquest cas, l’import ajornat restarà garantir, a elecció de la compradora, amb constitució d’hipoteca immobiliària unilateral a favor de l’Ajuntament sobre alguna finca de la seva propietat, assegurança de caució o aval bancari.

Segon: Anotar el contingut d'aquest acord en l'inventari de béns de l'Ajuntament.

A favor: PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E. En contra: C’s, ERC-AM, PP i PDeCAT. GdSB-CUP-PA. 007. Pròrroga de l'Acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya signat per la Federació de Municipis de Catalunya(FMC), l'Associació Catalana de Municipis(ACM) , Comissions Obreres(CCOO), la Unió General de Treballadors(UGT) i la Generalitat de Catalunya. S'acorda:ÚNIC: Aprovar l’adhesió de l'acord que pròrroga l'Acord signat el 25 de maig de 2017 per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, Comissions Obreres de Catalunya Unió General de Treballadors de Catalunya, Benestar i Treball de la Generalitat de Catalunya i Departament d’Empresa i Ocupació daptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

007. Pròrroga de l'Acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya signat per la Federació de Municipis de Catalunya(FMC), l'Associació Catalana de Municipis(ACM) , Comissions Obreres(CCOO), la Unió General de Treballadors(UGT) i la Generalitat de Catalunya. S'acorda:ÚNIC: Aprovar l’adhesió de l'acord que pròrroga l'Acord signat el 25 de maig de 2017 per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, Comissions Obreres de Catalunya Unió General de Treballadors de Catalunya, Benestar i Treball de la Generalitat de Catalunya i Departament d’Empresa i Ocupació daptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

S'acorda:ÚNIC: Aprovar l’adhesió de l'acord que pròrroga l'Acord signat el 25 de maig de 2017 per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, Comissions Obreres de Catalunya Unió General de Treballadors de Catalunya, Benestar i Treball de la Generalitat de Catalunya i Departament d’Empresa i Ocupació daptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Aprovada per unanimitat dels membres presents IGUALTAT 008. Aprovació del Pla d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. S'acorda:Primer.- APROVAR inicialment el Pla d'Igualtat de Gènere que s'annexa al present acord.

IGUALTAT

008. Aprovació del Pla d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. S'acorda:Primer.- APROVAR inicialment el Pla d'Igualtat de Gènere que s'annexa al present acord.

S'acorda:Primer.- APROVAR inicialment el Pla d'Igualtat de Gènere que s'annexa al present acord.

Segon.- DISPOSAR la seva exposició pública pel termini de 30 dies hàbils a partir de la publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la presentació de les al·legacions i suggeriments que es considerin convenients.

Tercer.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest Pla pel sol cas que durant el tràmit d'exposició pública no es presenti cap al·legació o suggeriment.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, PP i PDeCAT. En contra: C’s i ERC-AM. Abstencions: GdSB-CUP-PA.

CIUTAT EDUCADORA

009. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de suport i adhesió al manifest de Somescola.cat per refermar el suport a l'escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa S'acorda:Primer.- Subscriure i adherir-nos com ajuntament, al manifest de Somescola.cat per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa.

S'acorda:Primer.- Subscriure i adherir-nos com ajuntament, al manifest de Somescola.cat per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa.

Segon.- Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

La present moció la subscriu el Grup Municipal d'ERC – AM

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT. En contra: C’s, i PP.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades