Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 07:12:16 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acords de Ple

Acords del Ple ordinari celebrat el 21 de febrer de 2018


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N111-2018-01

Aprovada per unanimitat dels membres presents JUNTA DE PORTAVEUS 002. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal del Partido Popular relativa a garantir l'equilibri entre les retribucions i els drets de tots i cadascú dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb la resta de cossos policials amb competències a España. S'acorda:PRIMERO.- El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, insta al Gobierno de España a continuar avanzando en la consecución de un acuerdo con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que, sin desvirtuar los elementos esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se garantice el equilibrio entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de cuerpos policiales con competencias en España.

JUNTA DE PORTAVEUS 002. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal del Partido Popular relativa a garantir l'equilibri entre les retribucions i els drets de tots i cadascú dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb la resta de cossos policials amb competències a España. S'acorda:PRIMERO.- El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, insta al Gobierno de España a continuar avanzando en la consecución de un acuerdo con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que, sin desvirtuar los elementos esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se garantice el equilibrio entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de cuerpos policiales con competencias en España.

002. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal del Partido Popular relativa a garantir l'equilibri entre les retribucions i els drets de tots i cadascú dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb la resta de cossos policials amb competències a España. S'acorda:PRIMERO.- El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, insta al Gobierno de España a continuar avanzando en la consecución de un acuerdo con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que, sin desvirtuar los elementos esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se garantice el equilibrio entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de cuerpos policiales con competencias en España.

S'acorda:PRIMERO.- El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, insta al Gobierno de España a continuar avanzando en la consecución de un acuerdo con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que, sin desvirtuar los elementos esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se garantice el equilibrio entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de cuerpos policiales con competencias en España.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, insta al Gobierno de España a continuar avanzando en la consecución de un acuerdo con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que, sin desvirtuar los elementos esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se garantice el equilibrio entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de cuerpos policiales con competencias en España.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Sant Boi emplaza al Gobierno de España a realizar el estudio necesario y, en su caso, la aprobación de normas de carácter básico que, sin interferir en las competencias de otras administraciones, eviten que estos desequilibrios que ahora se trata de corregir vuelvan a producirse en el futuro.

TERCERO.- Dar traslado de dichos acuerdos para su conocimiento al Presidente del Gobierno de España, al Ministro de Interior del Gobierno de España, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.;

La presente moción la suscribe Marina Lozano Illescas, Regidora-Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant Boi

QUEDA RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA 003. Aprovació d'una Declaració institucional de rebuig a la violència feixista.

003. Aprovació d'una Declaració institucional de rebuig a la violència feixista.

Atès que a Sant Boi de Llobregat mai s'han donat problemes de convivència política entre els seus veïns, ni per causa de les seves idees, ni per la seva militància política o de qualsevol altre tipus, mantenint sempre la pau social en la ciutat i els seus habitants i arrel de les recents amenaces de grups feixistes a la militància de la Candidatura d'Unitat Popular - Gent de Sant Boi, com ara revelar dades personals públicament, assenyalar domicilis amb pintades de punts de mira o pintades a la via pública de caire amenaçador amb noms i cognoms, es presenta la següent declaració institucional al Plenari Municipal que manifesta:

1. Que la vila de Sant Boi ha treballat sempre per la convivència en la diversitat.

2. Que la vila de Sant Boi ha tingut i té com a objectiu eradicar qualsevol forma de discurs d'odi.

3. Que condemnem enèrgicament aquest tipus d'accions violentes, especialment quan van dirigides a persones individuals per les seves idees.

4. Que Sant Boi és i serà una ciutat antifeixista, caracteritzada pels valors democràtics i de respecte a les llibertats civils i polítiques.

5. Que aquests discursos d'odi no poden restar impunes i s'emplaçarà les forces de seguretat locals a investigar els fets amb determinació i així evitar que es repeteixin.

6. Que expressa la màxima solidaritat amb la militància de la Candidatura d'Unitat Popular - Gent de Sant Boi i amb qualsevol altra persona amenaçada i perseguida per les seves idees.

NO SE SOMET A VOTACIÓ TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 004. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd privat protegit S'acorda:Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd privat protegit.

TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 004. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd privat protegit S'acorda:Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd privat protegit.

004. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd privat protegit S'acorda:Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd privat protegit.

S'acorda:Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità relativa a la clau 8a, verd privat protegit.

Segon.- Sotmetre a informació pública l'esmentada Modificació puntual del Pla general metropolità amb el document comprensiu corresponent pel termini d'un mes a comptar des de la darrera publicació obligatòria i ordenar la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, així com a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Boi, a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes.

Durant el període d'informació pública, totes les persones, físiques o jurídiques, poden consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o expedient i obtenir-ne còpia, presentar-hi alternatives i/o suggeriments, així com aportar els informes o documents que considerin oportú en relació amb la documentació sotmesa a informació pública.

Es pot exercir el dret d'informació a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic, plaça de l'Ajuntament, núm. 1, de Sant Boi de Llobregat, (08830) i a la pàgina web municipal (www.santboi.cat).

Tercer.- Sol·licitar informe als organismes següents:

- La Demarcació de Carreteres de l'Estat de Catalunya.

- Els Serveis Territorials de les Direccions Generals de Carreteres i de Transports del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

- L'Agència Catalana de l'Aigua.

- La Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment.

- La Direcció General de Comerç.

- La Direcció General de Turisme.

- La Direcció General de Patrimoni Cultural.

Quart.- Donar trasllat del present acord al servei de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament, per tal que emeti informe en relació als aspectes de la seva competència.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E i ERC-AM. Abstencions: C’s, GdSB-CUP-PA, PP i PDeCAT. GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA 005. Aprovar l'ampliació del conveni de delegació amb la Diputació de Barcelona, perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària, exerceixi, , les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal.lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, per compte d'aquesta Corporació. S'acorda:PRIMER.- Delegar a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, les competències de recaptació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, per compte d'aquesta Corporació.

GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA 005. Aprovar l'ampliació del conveni de delegació amb la Diputació de Barcelona, perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària, exerceixi, , les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal.lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, per compte d'aquesta Corporació. S'acorda:PRIMER.- Delegar a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, les competències de recaptació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, per compte d'aquesta Corporació.

005. Aprovar l'ampliació del conveni de delegació amb la Diputació de Barcelona, perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària, exerceixi, , les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal.lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, per compte d'aquesta Corporació. S'acorda:PRIMER.- Delegar a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, les competències de recaptació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, per compte d'aquesta Corporació.

S'acorda:PRIMER.- Delegar a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, les competències de recaptació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, per compte d'aquesta Corporació.

SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

TERCER.- L'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix, i sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les funcions de recaptació en període voluntari d'aquells tributs i ingressos de dret públic que hagi delegat aquesta competència en virtut d'aquest acord municipal o en altres adoptats amb anterioritat relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona, quan per circumstàncies organitzatives i/o tècniques resulti més convenient, sense perjudici de poder traspassar aquells valors que resultin impagats a la Diputació de Barcelona perquè procedeixi a la seva recaptació en via executiva.

QUART.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.

CINQUÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es regeix per les següents regles:

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.

Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.

Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant.

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic, i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.

Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.

En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.

Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:

1.- L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament de forma quinzenal.

2.- Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades a en el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.

3.- L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.

4.- L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació.

5- . Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la Diputació.

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària.

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.

Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:

a.- Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la gestió de la recaptació executiva.

b.- Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.

c.- Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

d.- Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.

e.- Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:

a.- Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.

b.- Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de constrenyiment, degudament justificades.

c.- Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.

d.- Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a la gestió del servei.

e.- Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants.

f.- Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració “d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que l’administració delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades personals, tant de les aportades per l’administració delegant com de les que aportin directament els contribuents.

A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del tractament.

Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o cessions.

Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals van ser creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre de 2010, publicat en el BOPB de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en el Registre de protecció de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Regla dotzena. Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les següents:

1.- El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.

2.- L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

3.- L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.

4. -Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.

SISÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop acceptada publiqui aquest acord de delegació, per a general coneixement, juntament amb l’acord d'acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Aprovada per unanimitat dels membres presents 006. Aprovació de la inadmissió a tràmit del recurs de reposició interposat contra l'acord d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents. S'acorda:Inadmetre a tràmit el recurs de reposició interposat, en data 15 de gener de 2018, pel senyor Jordi Garcia Mas, regidor-portaveu del Grup municipal Pdecat, contra l'acord d'aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents, atès que contra aquest acord únicament es pot interposar recurs contenciós administratiu.

S'acorda:Inadmetre a tràmit el recurs de reposició interposat, en data 15 de gener de 2018, pel senyor Jordi Garcia Mas, regidor-portaveu del Grup municipal Pdecat, contra l'acord d'aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents, atès que contra aquest acord únicament es pot interposar recurs contenciós administratiu.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM i GdSB-CUP-PA. Abstencions: PDeCAT. Abstencions: C’s i PP. 007. Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per continuar la recerca de la toponímia menor del terme de Sant Boi en els sectors de muntanya del terme municipal i del nucli urbà

S'acorda:Primer. Instar a l’equip de govern a iniciar la segona fase de la recerca de la toponímia menor del terme de Sant Boi situada en els àmbits geogràfics de muntanya així com del nucli urbà.

Segon. Estudiar la viabilitat de crear una beca o de fer un contracte com a primera experiència laboral destinada a persones llicenciades en filologia, geografia o humanitats per un període d’un any per poder realitzar la recerca.

Tercer. Un cop finalitzada tota la recerca, aprovar-la en un Ple municipal per tal que esdevingui oficial.

Quart. Comunicar aquest acord a l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans, el Servei Local de Català, a l’Òmnium Cultural Sant Boi i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya.;

La present moció la subscriu Jaume Sans i Margenet, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA, PP i PDeCAT. Abstencions: C’s IGUALTAT I DRETS SOCIALS 008. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal ICV-EUiA -ME-E de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats. S'acorda:PRIMER.- Instar al Govern d'Espanya a:

IGUALTAT I DRETS SOCIALS

008. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal ICV-EUiA -ME-E de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats. S'acorda:PRIMER.- Instar al Govern d'Espanya a:

S'acorda:PRIMER.- Instar al Govern d'Espanya a:

1. Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.

2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord amb l'IPC.

3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l'1 de gener de 2019.

4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses següents entre d'altres:

a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc). Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE.

b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, de la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics.

5. Incrementar els ingressos del sistema:

a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures, amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions.

b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social

6. Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de Reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter anual.

7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere):

a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes .

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària les dones.

8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI.

9. Reiterar la petició de derogar el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (la reforma laboral) que ha rebaixat els salaris empobrint les classes treballadores, ha abaratit l’acomiadament indefinit i ha facilitat els acomiadaments col·lectius, destruint ocupació en el sector públic i privat.

SEGON.- Fer arribar aquest acord al Govern de l'Estat i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com als representants sindicals del Comitè d'empresa de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat i als Sindicats UGT i CCOO de Catalunya.;

La present moció la subscriuen els Grups Municipals de PSC-PM i ICV-EUiA-MES de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM,GdSB-CUP-PA, i PDeCAT. En contra: C’s. Abstencions: PP. IGUALTAT 009. Aprovació de la moció de suport a la convocatòria de Vaga General de dues hores prevista pel proper 8 de març de 2018, presentada conjuntament pels Sindicats CCOO i UGT Baix Llobregat.. S'acorda:PRIMER.- Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia 8 demarç, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places i portes dels ajuntaments.

IGUALTAT 009. Aprovació de la moció de suport a la convocatòria de Vaga General de dues hores prevista pel proper 8 de març de 2018, presentada conjuntament pels Sindicats CCOO i UGT Baix Llobregat.. S'acorda:PRIMER.- Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia 8 demarç, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places i portes dels ajuntaments.

009. Aprovació de la moció de suport a la convocatòria de Vaga General de dues hores prevista pel proper 8 de març de 2018, presentada conjuntament pels Sindicats CCOO i UGT Baix Llobregat.. S'acorda:PRIMER.- Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia 8 demarç, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places i portes dels ajuntaments.

S'acorda:PRIMER.- Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia 8 demarç, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places i portes dels ajuntaments.

SEGON.- Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d'estudiants del 8 de març.

TERCER.- Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder adquisitiu, especialment dels més baixos, i l'increment de l'SMI.

QUART.- Plans d'igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals.

CINQUÈ.- Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l'aprovació d'una llei transparència i d'igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre dones i homes al nostre país.

SISÈ.- Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l'OIT (Conveni sobre el treball decent per les treballadores i treballadors de la llar)

SETÈ.- Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: dependència, salut, educació i criança.

VUITÈ.- Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i exigir la posada en marxa immediata del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere amb una dotació pressupostària real.

La present moció la subscriuen els Grups Municipals de PSC-PM i ICV-EUiA-MES de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E i PDeCAT. En contra: ERC-AM i GdSB-CUP-PA. Abstencions: C’s i PP

CIUTAT EDUCADORA 010. Aprovació de la moció per al reconeixement dels drets del personal auxiliar d'educació especial i dels drets dels alumnes amb necessitats educatives específiques. ACORDS:S'acorda:Primer.- Demanar el recolzament dels grups municipals a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a les reivindicacions laborals del sector de les i els vetlladores i vetlladors davant el Departament per les pèssimes condicions laborals que està patint aquest col·lectiu.

010. Aprovació de la moció per al reconeixement dels drets del personal auxiliar d'educació especial i dels drets dels alumnes amb necessitats educatives específiques. ACORDS:S'acorda:Primer.- Demanar el recolzament dels grups municipals a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a les reivindicacions laborals del sector de les i els vetlladores i vetlladors davant el Departament per les pèssimes condicions laborals que està patint aquest col·lectiu.

ACORDS:S'acorda:Primer.- Demanar el recolzament dels grups municipals a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a les reivindicacions laborals del sector de les i els vetlladores i vetlladors davant el Departament per les pèssimes condicions laborals que està patint aquest col·lectiu.

S'acorda:Primer.- Demanar el recolzament dels grups municipals a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a les reivindicacions laborals del sector de les i els vetlladores i vetlladors davant el Departament per les pèssimes condicions laborals que està patint aquest col·lectiu.

Segon.- Recolzar la demanda que fan d’ un/a Vetllador/a per centre amb el total d’ hores lectives (25 o 30 en cas de centres amb la 6ena hora encara en vigor) i el reconeixement de l’antiguitat laboral, com en el cas de la resta de personal d’ educació contractat pel departament, i que això doni seguretat laboral i estabilitat als nostres vetlladors i vetlladores.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya, al Consell Municipal d'educació i a totes les direccions i AMPA dels centres educatius de la vila.;

La present moció la subscriu Jorge Romero Gil portaveu del grup municipal de GdSB-CUP-PA

Aprovada per unanimitat dels membres presents.

11 .- Moció per l'acostament dels càrrecs electes i representants públics empresonats. A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT. En contra: C’s i PP.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT. En contra: C’s i PP.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades