Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/19/2020 05:36:04 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acords de Ple

Acords del ple ordinari celebrat el 24 de maig de 2017


JUNTA DE PORTAVEUS

002. Aprovació inicial del nou Reglament Orgànic Municipal S'acorda:Primer.- Aprovar inicialment un nou Reglament orgànic municipal, segons el text que s’adjunta a aquest acord.

S'acorda:Primer.- Aprovar inicialment un nou Reglament orgànic municipal, segons el text que s’adjunta a aquest acord.

Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Reglament pel termini de 30 dies, mitjançant la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació, per tal que s'hi puguin presentar al.legacions per part de les persones interessades.

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al.legació ni reclamació durant aquest termini d’informació pública, el Reglament orgànic que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva publicació íntegra, en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

A favor: PSC, ICV, C's, ERC i GdSB. Abstencions: PP. 003. Aprovació de la concessió de condecoracions i distincions de l'Àrea de Seguretat Pública 2017 S'acorda:Concedir les medalles per antiguitat, i els diplomes per serveis destacats a la comunitat de Sant Boi de Llobregat a les persones que es relacionen a continuació:

S'acorda:Concedir les medalles per antiguitat, i els diplomes per serveis destacats a la comunitat de Sant Boi de Llobregat a les persones que es relacionen a continuació:

1. Medalla d'or per antiguetat

Alfaro Fernández, Carlos

2. Medalla d'Argent per antiguetat

Acedo Fernández,David

Carrillo Fernández ,Raul

Domínguez Calvo,Josep Manuel

Fernández Carrillo,Daniel

Mesas Gallardo,José

Nicolás Hunguerbühler, Joan Bernat

Tejedor Matamala, Óscar

Zaragoza Quesada, Juan Carlos

3. Medalla d'Argent per mérits

Adam Guerri, Pere

Cassou Fernández, Juan Carlos

Dalmau Ausàs, Carles

Gámez Ávila, Juan Luís

García Mendez, José Alberto

Martínez Pallarés, Joan

Përez Gallego, Manuel

Quesada Sanchez, Joan Antoni

Sánchez Reyes, Mateo

Creu Roja

4. Relació de candidatures Diploma per Serveis destacats Policia Local

Alfaro Fernández, Carlos

Arenas Avila, José

Belvis Romero, David

Cano García, Gabriel

Castro Rodríguez, Xavier

Espuña Vila, Albit

García Aliaga, Sergio

Jiménez Fort, Arturo

Luna González, Miguel Àngel

Martínez Felguera, Xavier

Mesas Gallardo, José

Molina Soto , Joaquin

Nicolás Hunguerbühler, Joan Bernat

Paredes Mañas, Belén

Pla Sabaté, Esteve

Ríos Cruz, Manuel

Rodríguez Domínguez, Àngel

Sánchez Martínez, Jorge

Sánchez Roldán, Rebeca

Siqués Llagostera, Marc

Soriano Maturano, Rubén

Viedma Vega, Raül

5. Diploma a altres cossos de seguretat

Casado Bujalance, Francisco Javier

Méndez Amigo, José

Martín Manrique, Mª Carmen

Martín Dueñas, Alejandra

Ríos Cruz, Sergio

6. Diploma a Serveis, Centres, Escoles i Ciutadans de la comunitat.

Acevedo Barreda, Daniel

Alejandre Núñez, María

Almeida Capafons, Joaquim

Calderón de la Barca, Pedro

Criado Fernández, Mª Carmen

Cuenca Calamardo, Isaac

Méndez Cruz, Roxana

Muñoz Pedrola, Francisco

Rosado Anguiano, Alberto

Saladín Morales, Luís Emilio

Simon Arbós, Mª Lluïsa

Torres Guiu, Francisco

Departament d'informàtica

Centre de Normalització Lingüística

Escola Adults Lluís Castells

Escola Marianao

Escola Massallera

IES Camps Blancs

IES Marianao

A favor: PSC, ICV, C's, ERC i PP. Abstencions: GdSB.

004. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (cs) A L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA, LA IGUALTAT, LA UNIÓ I LA SOBIRANIA NACIONAL DE TOTS ELS ESPANYOLS 'acorda:PRIMER: Promoure una declaració institucional en favor de la unió de tots els espanyols, de les seves autonomies i de la defensa dels drets conquerits i que emaen directament de la Constitució Espanyola aprovada en referendum pel conjunt de tots els espanyols.

'acorda:PRIMER: Promoure una declaració institucional en favor de la unió de tots els espanyols, de les seves autonomies i de la defensa dels drets conquerits i que emaen directament de la Constitució Espanyola aprovada en referendum pel conjunt de tots els espanyols.

PRIMER: Promoure una declaració institucional en favor de la unió de tots els espanyols, de les seves autonomies i de la defensa dels drets conquerits i que emaen directament de la Constitució Espanyola aprovada en referendum pel conjunt de tots els espanyols.

SEGON: Reconèixer que aquesta etapa d'Espanya com un estat descentralizat i amb un model autonòmic ha portat el període més gran de benestar per a la ciutadania, per la qual cosa, segueix resultant un model vàlid per garantir la unitat i la diversitat regional de les diferents parts que formen l'Estat i del conjunt de l'actual projecte eurpeu

TERCER: Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels DIputats;

La present moció la subscriu el Grup Municipal de Ciutadans (CS) a l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Es rebutja per:

En contra: PSC, ICV, ERC i GdSB. A favor: C's i PP. 005. Aprovació de la moció del Grup Municipal Socialista en relació a les indicacions dels senyals de trànsit en català S'acorda:1. Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que permeti que els texts addicionals als senyals de trànsit estiguin redactats exclusivament en català i que la seva infracció sigui sancionable.

S'acorda:1. Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que permeti que els texts addicionals als senyals de trànsit estiguin redactats exclusivament en català i que la seva infracció sigui sancionable.

2. Sol·licitar al Govern de l'Estat espanyol que presenti un projecte de llei al Congrés dels Diputats, a fi i efecte de modificar l’article 56 del Text Refós de la Llei de Tràfic (Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre) i, en conseqüència, procedeixi també a la modificació de l’article 138 del Reglament General de Circulació (Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre), que permeti que les indicacions dels senyals es puguin expressar en la llengua pròpia a cada comunitat autònoma.

3. Sol·licitar al Govern de l'Estat espanyol que modifiqui el Reglament General de Circulació, en consonància amb el tenor del redactat del Text Refós proposat, i permetin que la llengua que inclou o acompanya als panells de senyalització de les vies públiques, i inscripcions, figuraran en la llengua oficial de la Comunitat autònoma reconeguda al respectiu Estatut d’Autonomia, quan la senyal resti ubicada a l’àmbit territorial de la Comunitat.

4. Traslladar els acords aprovats al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya; així com a les entitats municipalistes FMC i ACM. ;

La present moció la subscriu el Grup Municipal Socialista

A favor: PSC, ICV, ERC i GdSB. En contra: C's i PP.

006. Aprovació de la moció del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E d'adhesió a la campanya “#VeniuJa". S'acorda:Primer.- Demanar al Ministre d'Assumptes Exteriors i Cooperació que compleixi, abans del 26 de setembre de 2017, amb el compromís d'acollir a 17.387 persones refugiades.

S'acorda:Primer.- Demanar al Ministre d'Assumptes Exteriors i Cooperació que compleixi, abans del 26 de setembre de 2017, amb el compromís d'acollir a 17.387 persones refugiades.

Segon.- Donar suport i aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la campanya “#VeniuJa".

Tercer.- Col.locar a la web i a altres mitjans de comunicació municipals el comptador del temps que queda per finalitzar el termini perquè l’Estat espanyol compleixi amb el compromís de l'acollida.

Quart.- Fer arribar aquest acord al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación i a la campanya "#Veniuja", promoguda des d'Oxfam Intermón.;

La present moció la subscriu Alba Martínez Vélez, portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E a l'ajuntament de Sant Boi.

A favor: PSC, ICV, C's, ERC i GdSB. Abstencions: PP.

PROPOSICIONS D'ALCALDIA

007. Modificació del règim de dedicació de dues regidores S'acorda:Primer.- Establir que les regidores de la corporació Sra. Salut González Martín i Sra. Concepció Lerma Ballo passaran d''exercir els seus càrrecs del règim de dedicació parcial a la dedicació exclusiva a partir de l'1 de juny de 2017, és a dir, amb dedicació preferent a les tasques pròpies dels seus càrrecs, sense perjudici d'altres ocupacions marginals que no causin detriment a la seva dedicació.

S'acorda:Primer.- Establir que les regidores de la corporació Sra. Salut González Martín i Sra. Concepció Lerma Ballo passaran d''exercir els seus càrrecs del règim de dedicació parcial a la dedicació exclusiva a partir de l'1 de juny de 2017, és a dir, amb dedicació preferent a les tasques pròpies dels seus càrrecs, sense perjudici d'altres ocupacions marginals que no causin detriment a la seva dedicació.

Segon.- Notificar aquest acord a les regidores afectades, fent constar que han estat designades per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, i que s'entendrà acceptat aquest règim per part de l'afectada, de no manifestar res a aquest respecte dins del termini de les vint-i-quatre hores següents a la seva notificació.

Tercer.- Publicar aquest acord, de conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació.

A favor: PSC i ICV. En contra: ERC. Abstencions: C's, GdSB i PP.

TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

008. Aprovació del Programa de Participació Ciutadana de la Modificació puntual del Pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya S'acorda:Primer.- Aprovar el Programa de participació ciutadana de la Modificació puntual de Pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya.

S'acorda:Primer.- Aprovar el Programa de participació ciutadana de la Modificació puntual de Pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya.

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web i al tauler d'anuncis d'aquesta corporació. Totes les persones, físiques o jurídiques, poden consultar el contingut del Programa de participació ciutadana i obtenir-ne còpia. Es pot exercir el dret d'informació a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic, plaça de l'Ajuntament, número 1, de Sant Boi de Llobregat (08030) i a la pàgina web municipal (http://www.santboi.cat).

A favor: PSC, ICV i C's. En contra: GdSB. Abstencions: ERC i PP.

009. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fòrum Europeu per la Seguretat Urbana (European Forum for Urban Security)

S'acorda:PRIMER: Aprovar la formalització de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi al Fòrum Europeu, European Forum for Urban Security,(EFUS) que comporta associada l'adhesió al Forum Español para la Prevención y Seguridad Urbana, (FEPSU ), entidad reconeguda al registre d'associacions núm. 165124, el qual, és el seu representant en l'Estat Espanyol.

SEGON: Acceptar els Estatuts del Fòrum Europeu, European Forum for Urban Security (EFUS) i del Forum Español para la Prevención y Seguridad Urbana (FEPSU ), d'acord amb els documents que s'adjunten i que es ratifiquen simultaneament en aquest acord.

TERCER: Comunicar l'adopció d'aquest acord a la Presidència del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana

A favor: PSC, ICV, C's, ERC i PP. Abstencions: GdSB.

IGUALTAT I DRETS SOCIALS

010. Aprovació de la mociódel Grup Municipal de Ciutadans (Cs) sobre la pobresa femenina S'acorda:Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents acords

S'acorda:Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents acords

PRIMER: Donar suport a la moció 117/XI del Parlament de Catalunya sobre la pobresa femenina

SEGON: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar les lleis, resolucions i mocions aprovades en el Parlament de Catalunya relatives a la probresa femenina

TERCER Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a constituir un grup de treball sobre la feminització de la pobresa, per avançar en polítiques de conciliació del temps social i laboral, de coresponsabilitat entre homes i dones i de reducció de la bretxa salarial, l'atur femení i la precarietat laboral de les dones, tal com expresa la moció 117/XI en el seu punt primer

QUART: Traslladar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Benestar Social i Familia i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya;

La present moció la subscriu el Grup Municipal Ciutadans (CS)

Aprovada per unanimitat dels membres presents

011. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC EN SUPORT DE LA PLATAFORMA "TRANS*FORMA LA SALUT" PER A UN NOU MODEL DE SALUT

S'acorda:PRIMER. Donar suport a les reivindicacions descrites de la Plataforma Trans*Forma la Salut.

PRIMER. Donar suport a les reivindicacions descrites de la Plataforma Trans*Forma la Salut.

SEGON. Donar suport al Decàleg descrit en la moció.

TERCER. Implementar mesures o protocols per integrar les persones trans* del municipi en els àmbits de l’educació, treball, cultura, esport i associacionisme, en la línia descrita en la moció.

QUART. Implementar mesures o protocols per a tractar els casos de menors trans* en les escoles i instituts del municipi, així com altres equipaments municipals, des del respecte a la identitat de gènere del menor i des d’una perspectiva despatologitzada, en la línia descrita en la moció.

CINQUÈ. Inspeccionar de manera específica i corregir els casos de violència transfòbica que es donin en àmbits de competència municipal.

SISÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut i al Parlament de Catalunya.

SETÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

La present moció la subscriu el grup municipal PSC-CP

Aprovada per unanimitat dels membres presents

012. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de Reforma i millores al CEM Pau Gasol S'acorda:PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària d'ampliació i millora del CEM Pau Gasol, el pressupost del qual ascendeix a UN MILIÓ TRES-CENTS QUINZE MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS D'EURO (1.315.574,67 euros), sense incloure IVA.

S'acorda:PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària d'ampliació i millora del CEM Pau Gasol, el pressupost del qual ascendeix a UN MILIÓ TRES-CENTS QUINZE MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS D'EURO (1.315.574,67 euros), sense incloure IVA.

El termini d'execució de les obres s'estableix com a màxim en 11 mesos.

SEGON.- Sotmetre a informació pública l'esmentat projecte, pel termini de trenta dies i ordenar la publicació al Butlletí Oficial de la Província i exposar-lo al tauler d'edictes municipal.

TERCER.- Considerar aprovat definitivament aquest projecte si en el termini d'informació pública no s'hi presenta cap al·legació.

A favor: PSC i ICV. Abstencions: C's, ERC, GdSB i PP.

GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

013. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2017-2018, en els termes de l’art. 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per al compliment de l'objectiu del límit de la regla de la despesa,

S'acorda:Primer. Aprovar el Pla Econòmic Financer, en els termes de l’art. 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que aconsegueix al compliment de l'objectiu del límit de la regla de la despesa, segons el detall que consta a l’expedient,

Segon. Trametre al Departaent d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació

Tercer. Tenir-lo a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

A favor: PSC, ICV i PP. Abstencions: C's, ERC i GdSB. 014. Aprovació del 3r expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2017. S'acorda:PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons es detalla al annex adjunt i que presenta el següent resum per capítols:

014. Aprovació del 3r expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2017.

S'acorda:PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons es detalla al annex adjunt i que presenta el següent resum per capítols:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons es detalla al annex adjunt i que presenta el següent resum per capítols:

Capítol Denominació Import

I Despeses de Personal 74.200,00 euros.

TOTAL DISMINUCIONS 74.200,00 euros.

Capítol Denominació Import

VII Transferències de Capital 74.200,00 euros.

TOTAL AUGMENTS 74.200,00 euros.

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació aquest acord provisional de modificació i publicar l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 15 dies, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin adients. En cas que no s'hi formulin reclamacions, aquest acord s'entendrà definitiu.

A favor: PSC i ICV. Abstencions: C's, ERC, GdSB i PP. 015. Modificació de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs de Treball de la Corporació per l'any 2017

015. Modificació de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs de Treball de la Corporació per l'any 2017

S'acorda:PRIMER.- Modificar la relació de llocs de treball i la plantilla de personal de la Corporació aplicant els canvis especificats en l'Annex 1 que acompanya l'acord.

SEGON.-Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província

A favor: PSC, ICV i GdSB. En contra: ERC. Abstencions: C's i PP.

016. Aprovació de la MOCIÓ PER L’AUTOGESTIÓ DE L’ATENEU SANTBOIÀ A CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ATENEU S'acorda:1. Seguir les obres, tal i com estan projectades, prioritzant la recuperació de l’espai, amb la màxima diligència possible i en el menor temps viable per no permetre que es deteriori més l’Ateneu.

S'acorda:1. Seguir les obres, tal i com estan projectades, prioritzant la recuperació de l’espai, amb la màxima diligència possible i en el menor temps viable per no permetre que es deteriori més l’Ateneu.

2. Mantenir una bona comunicació i col·laboració amb el col·lectiu Amics de l’Ateneu durant tot el procés de construcció i recuperació de l’espai.

3. Reconeixent la importància clau per la recuperació de l’espai, cedir la gestió de l’Ateneu Santboià a l’Associació Amics de l’Ateneu a través d’un conveni on participin els dos agents definint termes i condicions.

4. Seguir vetllant pel manteniment de l’espai en les condicions que, per la seva rellevància històrica i social, es mereix.

5. Comunicar aquests acords a l’Associació Amics de l’Ateneu Santboià

6. Publicitar aquests acords als mitjans de difusió local.;

La present moció la subscriu Jorge Romero Gil, Portaveu del Grup Municipal Gent de Sant Boi-CUP-PA

A favor: PSC, ICV, ERC i GdSB. En contra: C's. Abstencions: PP.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades