Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:53:43 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acords de Ple

Acords del Ple ordinari celebrat el 16 d'octubre de 2017


001. Aprovació de les actes de les sessions amb número d'expedient N111-2017-07 i N111-2017-08

Aprovades per unanimitat dels membres presents JUNTA DE PORTAVEUS 002. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la Declaració Institucional de les Ciutats Defensores de Drets Humans 2017. S'acorda:Primer.- Aprovar l'adhesió a la "Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017".

JUNTA DE PORTAVEUS

002. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la Declaració Institucional de les Ciutats Defensores de Drets Humans 2017. S'acorda:Primer.- Aprovar l'adhesió a la "Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017".

S'acorda:Primer.- Aprovar l'adhesió a la "Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017".

Primer.- Aprovar l'adhesió a la "Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017".

Segon.- Fer arribar aquest acord a les entitats organitzadores del projecte, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional per la Pau.;

Aprovada per unanimitat dels membres presents 003. Aprovació de la moció relativa a l'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

003. Aprovació de la moció relativa a l'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Moció dictaminada favorablement per la Junta de Portaveus:

Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal de condemna de la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya el passat 1 d'octubre.

S'acorda:Primer. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat.

Segon. Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials causats pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya.

Tercer. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la violència d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya.

Quart. Exigim la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat que van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen.

Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Municipis per la Independència, al Ministeri de l’Interior, la Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la Subdelegació corresponent.;

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT. En contra: C’s i PP.

TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

004. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità del sector corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn del sistema aeroportuari S'acorda:Primer.- Assumir la iniciativa de la Modificació puntual del Pla general metropolità del sector corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn del sistema aeroportuari, segons l'establert a l'apartat 4 de l'article 107 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

S'acorda:Primer.- Assumir la iniciativa de la Modificació puntual del Pla general metropolità del sector corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn del sistema aeroportuari, segons l'establert a l'apartat 4 de l'article 107 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Segon.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità del sector corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn del sistema aeroportuari, amb les prescripcions que es detallen en l'informe annex emès pel servei d'Infraestructures i Espai Públic de data 6 de setembre, que caldrà que s'incorporin abans de l'aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità del sector corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn del sistema aeroportuari.

Tercer.- Sotmetre a informació pública l'esmentada Modificació puntual del Pla general metropolità pel termini d'un mes i ordenar la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més difusió de la província.

Durant el període d'informació pública, totes les persones, físiques o jurídiques, poden consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o expedient i obtenir-ne còpia, presentar-hi alternatives i/o suggeriments, així com aportar els informes o documents que considerin oportú en relació amb la documentació sotmesa a informació pública.

Es pot exercir el dret d'informació a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic, plaça de l'Ajuntament, núm. 1, de Sant Boi de Llobregat, (08830) i a la pàgina web municipal (www.santboi.cat).

Quart.- Sol·licitar informe als organismes següents:

- La Demarcació de Carreteres de l'Estat de Catalunya.

- Els Serveis Territorials de les Direccions Generals de Carreteres i de Transports del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

- Red Nacional de Ferrocarriles Españoles i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

- L'Agència Catalana de l'Aigua.

- La Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment.

- La Direcció General de Comerç.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, PP i PDeCAT. Abstencions C’s, ERC-AM i GdSB-CUP-PA. GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA 005. Aprovació provisional de l'acord d'imposició de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local S'acorda:PRIMER: Imposar, amb caràcter provisional, a partir de l'exercici 2018, la taxa que es relaciona a continuació, segons el text de l'annex que acompanya a aquest acord i aprovar provisionalment l'ordenança reguladora de la mateixa:

GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA 005. Aprovació provisional de l'acord d'imposició de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local S'acorda:PRIMER: Imposar, amb caràcter provisional, a partir de l'exercici 2018, la taxa que es relaciona a continuació, segons el text de l'annex que acompanya a aquest acord i aprovar provisionalment l'ordenança reguladora de la mateixa:

005. Aprovació provisional de l'acord d'imposició de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local S'acorda:PRIMER: Imposar, amb caràcter provisional, a partir de l'exercici 2018, la taxa que es relaciona a continuació, segons el text de l'annex que acompanya a aquest acord i aprovar provisionalment l'ordenança reguladora de la mateixa:

S'acorda:PRIMER: Imposar, amb caràcter provisional, a partir de l'exercici 2018, la taxa que es relaciona a continuació, segons el text de l'annex que acompanya a aquest acord i aprovar provisionalment l'ordenança reguladora de la mateixa:

1- Ordenança fiscal número 29: Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.

SEGON: Exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació aquest acord provisional d'establiment, així com l'ordenança fiscal a què es refereix, i publicar l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió també de la província, durant 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin adients. El període d'al·legacions serà de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no s'hi formulin reclamacions, aquest acord s'entendrà definitiu.

TERCER: Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018.

Aprovada per unanimitat dels membres presents 006. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents. S'acorda:PRIMER: Aprovar amb caràcter provisional per a l'exercici 2018 i següents la modificació de les ordenances fiscals que es relacionen a continuació, de conformitat amb els articles 15 i 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

S'acorda:PRIMER: Aprovar amb caràcter provisional per a l'exercici 2018 i següents la modificació de les ordenances fiscals que es relacionen a continuació, de conformitat amb els articles 15 i 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

- 1 Modificar l'Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 2 Modificar l'Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 3 Modificar l'Ordenança Fiscal número 7, reguladora de la Taxa per prestació de serveis administratius especials, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 4 Modificar l'Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis urbanístics i inspeccions, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 5 Modificar l'Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis sanitaris relacionats amb els animals de companyia, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 6 Modificar l'Ordenança Fiscal número 14, reguladora de la Taxa per prestacions de la policia local i circulacions especials, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 7 Modificar l'Ordenança Fiscal número 18, reguladora de la Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials del domini públic local i per la tramitació de les preceptives autoritzacions, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

- 8 Modificar l'Ordenança Fiscal número 20, reguladora de la Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals en les zones regulades mitjançant parquímetres, en el sentit que apareix en el document com a ANNEX 1.

SEGON: Exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació aquest acord provisional de modificació de les ordenances fiscals, i publicar l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió també de la província, durant 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin adients. El període d'al·legacions serà de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no s'hi formulin reclamacions, aquest acord s'entendrà definitiu.

A favor: PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E. En contra: C’s, PP i PDeCAT. Abstencions: ERC-AM i GdSB-CUP-PA. 007. Aprovació del 5è expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2017. S'acorda:PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons es detalla en el annex adjunt i que presenta el següent resum per capítols:

007. Aprovació del 5è expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2017. S'acorda:PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons es detalla en el annex adjunt i que presenta el següent resum per capítols:

S'acorda:PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons es detalla en el annex adjunt i que presenta el següent resum per capítols:

Capítol Denominació Import

VIII Romanent de tresoreria 3.993.563,79 euros

TOTAL DISMINUCIONS 3.993.563,79 euros.

Capítol Denominació Import

VI Inversions Reals 3.993.563,79 euros.

TOTAL AUGMENTS 3.993.563,79 euros.

SEGON.- Modificar la descripció de les aplicacions pressupostàries de l'annex num3 adjunt, amb l'objectiu de facilitar la gestió pressupostària de les inversions.

TERCER.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació aquest acord i publicar l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 15 dies a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin adients. En cas que no es formulin reclamacions, aquest acord s'entendrà definitiu.

A favor: PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E. En contra: PP. Abstencions: C’s, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT. 008. Aprovació de la creació d'un lloc de treball de Director/a de l'Àrea de Serveis Generals reservat a personal eventual S'acorda:Primer.- Determinar el nombre, la denominació, la dedicació horària i les retribucions del personal eventual directiu d'aquest Ajuntament en els termes següents, així com remetre-ho, per a la fixació de les seves característiques, a la relació de llocs de treball i a les corresponents fitxes descriptives i, si s’escau, al Reglament Orgànic Municipal:

S'acorda:Primer.- Determinar el nombre, la denominació, la dedicació horària i les retribucions del personal eventual directiu d'aquest Ajuntament en els termes següents, així com remetre-ho, per a la fixació de les seves característiques, a la relació de llocs de treball i a les corresponents fitxes descriptives i, si s’escau, al Reglament Orgànic Municipal:

NRE. DENOMINACIÓ DEDICACIÓ HORÀRIA SOU ANUAL BRUT FORMA PROVISIÓ

PERSONAL DIRECTIU

1 Director de l'Àrea de Serveis Generals 1647 67.354,00 € Lliure designació

Segon.- La dedicació plena de l'esmentat personal implicarà, a més del compliment de la jornada laboral ordinària de la resta del personal municipal, la incompatibilitat per a tot tipus d'activitats públiques o privades, per compte propi o aliè, de caràcter retribuït, havent d'estar a disposició de la corporació en qualsevol moment en què sigui requerit.

Tercer.- Les retribucions anuals brutes d'aquest personal s'abonaran en catorze pagues.

Quart.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de la corporació en el sentit d’incorporar el nou lloc de treball creat.

Cinquè.- Delegar en l’alcaldessa el nomenament i cessament del personal directiu.

Sisè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que estableix l'article 10.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.

QUEDA RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA 009. Aprovació de la moció per a l'aprovació de les mesures necessàries pel foment de la producció agrària ecològica a la zona santboiana del Parc Agrari i facilitar l'autosuficiència alimentària. S'acorda:Primero: Que el Ayuntamiento solicite a la Gerencia del Parc Agrari y a otros organismos consultivos y de control que se adopte un criterio preferencial y de máximo apoyo a la producción ecológica con medidas de incentivos promocionales y subvenciones para favorecer el incremento de su productos en las ferias, comercios y mercados locales, dando prioridad a los cultivadores que demuestren que se producción puede ser calificada de "ecológica" aun careciendo de las certificaciones al uso del tipo internacionalmente reconocidas y facilitándoselas después de un periodo de prueba.

S'acorda:Primero: Que el Ayuntamiento solicite a la Gerencia del Parc Agrari y a otros organismos consultivos y de control que se adopte un criterio preferencial y de máximo apoyo a la producción ecológica con medidas de incentivos promocionales y subvenciones para favorecer el incremento de su productos en las ferias, comercios y mercados locales, dando prioridad a los cultivadores que demuestren que se producción puede ser calificada de "ecológica" aun careciendo de las certificaciones al uso del tipo internacionalmente reconocidas y facilitándoselas después de un periodo de prueba.

Segundo: Que el Ayuntamento incluya en estos objetivos todas las superficies de huertos comunales y áreas gestionadas por Fundaciones subvencionadas (DESOS)

Tercero: Que Ayuntamiento solicite un esfuerzo colectivo de colaboración al "Canal de la dreta" con más medidas de ahorro y racionalización en el regadío de la zona,

En contra: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM i. PDeCAT. A favor: C’s i PP. Abstencions: GdSB-CUP-PA.

IGUALTAT I DRETS SOCIALS

010. Aprovació de la moció del Grup Muncipal de Ciutadans (C's) per adaptar els parcs infantils per a infants amb diversitat funcional.

S'acorda:Primer: Instar a l'Ajuntament de Sant Boi a complir amb la normativa de la llei 51/2003 d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Segon: Instar a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a posar en practica el pla de renovació de les instalacions de jocs infantils existents als parcs del municipi amb l'objectiu de fer-los inclusius i adaptat-los pels infants amb diversitat funcional amb un calendari d'actuacions incorporant els partides pressupupostàries necessàries en el Pressupost de l'any 2018

Tercer: Garantir l'accessibilitat i les zones de jocs adaptades per als infants amb diversitat funcional i per als seus familiars o acompanyants sota criteris de diseny universal;

Aprovada per unanimitat dels membres presents IGUALTAT 011. Aprovació de l'adhesió al Manifest del Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, nenes i nens S'acorda:PRIMER: Aprovar l'adhesió al Manifest del Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, nenes i nens;

IGUALTAT 011. Aprovació de l'adhesió al Manifest del Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, nenes i nens S'acorda:PRIMER: Aprovar l'adhesió al Manifest del Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, nenes i nens;

011. Aprovació de l'adhesió al Manifest del Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, nenes i nens S'acorda:PRIMER: Aprovar l'adhesió al Manifest del Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, nenes i nens;

S'acorda:PRIMER: Aprovar l'adhesió al Manifest del Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, nenes i nens;

" DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL TRÀFIC DE DONES, NENES I NENS

23 setembre

Manifest XARXA DE MUNICIPIS LLIURES DE TRACTA

El Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones se celebra el 23 de setembre. Va ser instaurat per la Conferència Mundial de la Coalició Contra el Tràfic de Persones en coordinació amb la Conferència de Dones que va tenir lloc a Dhaka, Bangladesh, al gener de 1999.

La prostitució com una forma de violència de gènere extrema que ha de ser abolida i no una professió que cal reglamentar perquè regular la prostitució legitima i normalitza la prostitució com una «opció per a les pobres».

Per això el 23 de setembre recordem el Conveni de Nacions Unides per a la Repressió del Tràfic de Persones i de l'Explotació de la Prostitució Aliena, de 2 de desembre de 1948, que considera l'existència d'explotació sexual encara que hi hagi consentiment de la víctima, així com de la resolució aprovada pel Parlament Europeu el dia 2 de febrer de 2006 que insta a lluitar contra la idea que la prostitució és equiparable a un treball, el Protocol de Palerm de 2000, el Conveni sobre Lluita contra el Tràfic d'éssers humans del Consell d'Europa de maig de 2005 i la Resolució de Nacions Unides sobre tràfic de dones i nenes d'1 de febrer del 2007.

El fenomen de la prostitució té una relació directa amb la feminització de la pobresa. Són majoritàriament dones pobres i/o en situacions de desarrelament social les que estan en situació de prostitució. Per això cal combatre les causes socials que aboquen moltes persones a una situació de prostitució contra la seva voluntat: la desigualtat, l'exclusió, la injustícia social i la discriminació sexual, que limiten la llibertat d'opció de les dones.

La prostitució i el tràfic de dones estan absolutament relacionats. La majoria de dones en situació de prostitució són o han estat víctimes del «tràfic de persones». Però tampoc no és acceptable afirmar que hem de regular la prostitució com una professió perquè algunes dones afirmen que l'han triat lliurement. El suposat "consentiment" no és ni pot ser un atenuant de cap tipus d'explotació, de vulneració dels drets humans. Es pot triar lliurement, consentir, l'explotació i la violència de gènere? Els drets humans es van establir per posar límits a determinades formes d'explotació (venda d'òrgans, esclavitud...) tot i que alguns vulguin mostrar que és una lliure elecció individual. Són drets col·lectius no subjectes a rebaixar-se, interrompre's ni eliminar-se per desitjos (ficticis o reals) individuals. La prostitució és una explotació i un abús sexual, al marge del consentiment de la víctima. Les tedioses discussions sobre prostitució lliure o forçada, o les elaborades diferenciacions entre tràfic i prostitució, no tenen sentit sota aquesta òptica. Hi ha tràfic perquè hi ha prostitució, de la mateixa manera que hi havia tràfic d'esclaus perquè hi havia esclavitud.

És cert que hi ha dones que "viuen" d'anar als platós de televisió i de ràdio i de publicar llibres anunciant les bondats de la prostitució com a ofici i recomanant-la a la resta. Però l'actitud democràtica davant l'esclavitud es basa en el rebuig a un estatut degradant per a la dignitat humana, a la conculcació d'un dret humà, no en la percepció que cada esclau o esclava pugui tenir sobre la seva condició.

"L'Informe sobre explotació sexual i prostitució i el seu impacte en la igualtat de gènere" del Parlament Europeu, de febrer 2014, afirma que la prostitució representa una forma d'esclavitud incompatible amb la dignitat de la persona i amb els seus drets fonamentals, constitueix una de les violacions dels drets humans més atroces i és una forma de violència contra la dona. Afirma que té un efecte en la posició social de les dones i els homes en la societat, així com en la percepció de les relacions entre dones i homes i en la sexualitat i que, per tant, és al mateix temps causa i conseqüència de la desigualtat de gènere. I explica que tota política relativa a la prostitució repercuteix en la consecució de la igualtat de gènere, afecta la comprensió de les qüestions de gènere i transmet missatges i normes a la societat.

L'única solució real és l'ambiciosa postura del moviment abolicionista que busca anar a la rel d'un problema que afecta els drets humans. Drets que, en tant que essencials, estan fora de discussió: els de tota persona de no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica. Per aquest motiu el focus hem de dirigir-lo a eradicar la demanda, la clientela, els prostituïdors. Perquè sense demanda, l'oferta desapareix. Establir estratègies que dissuadeixin els homes d'exercir aquesta forma de violència extrema contra les dones i els menors. No només amb educació i conscienciació, comptant per a això amb la col·laboració dels mitjans de comunicació i del sistema educatiu, sinó amb mesures concretes normatives que, efectivament, posin els mitjans perquè els aparells legislatiu, judicial i policial penalitzin i persegueixin de forma efectiva aquells homes que exerceixen aquesta violència masclista. Però, alhora, amb dotació econòmica suficient per oferir alternatives laborals i socials dignes i estables a les dones que estan en situació de prostitució.

Per això, en aquest Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones demanem que els ajuntaments se segueixin sumant al centenar de municipis ja adherits i aprovin en ple la moció per sumar-se a aquesta xarxa, que comporti mesures concretes que ja s'estan posant en marxa en aquests municipis:

1. Adherir-se públicament a la xarxa de ciutats lliures

2. Dissenyar una campanya periòdica de publicitat per sensibilitzar que la prostitució és una forma de violència de gènere i explotació sexual de les dones i visibilitzar la responsabilitat del «client», buscant deslegitimar socialment el seu abús.

3. Exigir l'aplicació real de la llei perseguint el tràfic que tothom coneix i els proxenetes

4. Modificar les ordenances municipals per a la presa de dades dels "clients" que són els que promouen la prostitució i multar-los per l'ús irregular de la via pública o d'habitatge per a un ús diferent amb el resultat d'una transacció econòmica

5. Adaptar les ordenances municipals per negar i revocar llicències d'activitat a locals de prostitució i explotació sexual de les dones

6. Posar en marxa campanyes informatives als centres educatius i universitaris sobre la realitat de les dones prostituïdes i sobre els homes que participen en això comprant els seus cossos

7. Prohibir la publicitat prostitucional en tots els suports publicitaris existents en el terme municipal i en els mitjans de transport urbà i no contribuint amb aquells mitjans de comunicació que la promoguin

8. Exigir al govern una normativa que penalitzi, com a Suècia, els homes que compren dones amb fins de comerç sexual amb presó de fins a sis mesos i multa

9. En col·laboració amb l'Administració central i autonòmica, proveir de fons per a serveis socials integrals per a qualsevol dona que vulgui deixar la prostitució

10. Pla municipal que doti d'alternatives laborals i formació les dones que vulguin deixar la prostitució

Lògicament, amb aquesta moció es demana, igualment, que cada ajuntament, seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigeixi la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretengui la seva penalització o sanció, sinó que aposti per una intervenció preventiva de les causes, col·laborant i exigint al govern i a les administracions centrals i autonòmiques eradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que en s'hi viuen, que provoquen que la prostitució sigui, de vegades, l'única alternativa per poder pagar els deutes o mantenir la família.

Es diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També les guerres, la tortura, l'esclavitud infantil, la mort de milers de persones de fam. Però això no és prova de legitimitat ni validesa. Tenim el deure d'imaginar un món sense prostitució, igual com hem après a imaginar un món sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació d'òrgans genitals femenins. Només així podrem mantenir una coherència entre els nostres discursos d'igualtat en la societat i en l'educació i les pràctiques reals que mantenim i fomentem."

QUEDA RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 012. Aprovació del Compte General de l’exercici 2016, integrat pel compte de la pròpia Entitat Local, el dels seus Organismes autònoms i Societats municipals CORESSA S.A., CLAUS S.A. i IGUALSSOM S.R.L. S'acorda:PRIMER.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2016, integrat pel compte de la pròpia Entitat Local, el dels seus Organismes autònoms i Societats municipals.CORESSA S.A., CLAUS S.A. i IGUALSSOM S.R.L.

012. Aprovació del Compte General de l’exercici 2016, integrat pel compte de la pròpia Entitat Local, el dels seus Organismes autònoms i Societats municipals CORESSA S.A., CLAUS S.A. i IGUALSSOM S.R.L. S'acorda:PRIMER.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2016, integrat pel compte de la pròpia Entitat Local, el dels seus Organismes autònoms i Societats municipals.CORESSA S.A., CLAUS S.A. i IGUALSSOM S.R.L.

S'acorda:PRIMER.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2016, integrat pel compte de la pròpia Entitat Local, el dels seus Organismes autònoms i Societats municipals.CORESSA S.A., CLAUS S.A. i IGUALSSOM S.R.L.

SEGON.- Retre el Compte General de l'exercici 2016 a la Sindicatura de Comptes.

A favor: PSC-CP i ICV-EUiA-ME-E. En contra: C’s, ERC-AM iPP. Abstencions: i GdSB-CUP-PA i PDeCAT.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades