Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 07:57:57 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acords de Ple

Acords del Ple ordinari celebrat el 22 de juny de 2017


PLE 22/06/17

PUNT 1.- Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N111-2017-05.

Aprovada per unanimitat dels membres presents.

JUNTA DE PORTAVEUS

PUNT 002. Donar compte de la memòria presentada per la Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat de les seves actuacions durant l’any 2016.

S'acorda:

TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

PUNT 003. Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana 2014-2019 de Sant Boi de Llobregat.

S'acorda:

A favor: PSC, ICV i PDeCAT. Abstencions: , C's, ERC, GdSB, PP i PDeCAT.

CIUTAT SOSTENIBLE

PUNT 004. Aprovació inicial del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Sant Boi de Llobregat 2017-2021.

S'acorda:

Segon.- Sotmetre el Pla referit a informació pública, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i el tauler d'edictes de l'Ajuntament, pel període de 30 dies hàbils a comptar des del següent en que sigui publicat en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que es puguin presentar al·legacions i/o suggeriments que es considerin oportuns.

Tercer.- Considerar definitivament aprovat el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) de Sant Boi de Llobregat 2017-2021 si en el termini d'informació pública no es presenta cap al·legació i/o suggeriment.

Quart.- Trametre al departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) de Sant Boi de Llobregat 2017-2021, una vegada aprovat definitivament per l'Ajuntament, als efectes de la seva aprovació en els termes previstos a l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

A favor: PSC, ICV i PDeCAT. Abstencions: C's, ERC, GdSB i PP.

PUNT 005. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat com a membre de l'associació "Clúster de la Biomassa de Catalunya" en qualitat de soci de número, així com l'aprovació i acceptació dels seus estatuts reguladors i la designació del representant de l'Ajuntament en l'esmentada associació.

S'acorda:

Segon,- Designar representant de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en aquesta associació al Sr. Josep Puigdengolas, segon tinent d'alcalde i titular de l'àrea d'actuació política de Ciutat Sostenible.

Tercer.- Trametre un certificat d'aquest acord a la gerència del Clúster de la Biomassa de Catalunya als efectes oportuns.

Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PUNT 006. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a favor de la declaració del Canal de la Dreta com a Bé Cultural d'Interès Local

S'acorda:

SEGON.- Impulsar la recerca, el coneixement i la difusió dels valors del canal de la Dreta, tot buscant la complicitat de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat.

TERCER.- Vetllar perquè en futures actuacions urbanístiques que puguin afectar al canal, aquestes siguin respectuoses com a element patrimonial que és.

QUART.- Donar trasllat a la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, als ajuntaments de Sant Vicenç, Santa Coloma i el Prat de Llobregat el present Acord.

A favor: PSC, ICV, C's i PP. Abstencions: ERC, GdSB i PDeCAT.

PUNT 007. Aprovació de la moció presentada pels grups municipals de Gent de Sant Boi i d’Esquerra Republicana de Catalunya per la millora del benestar animal a Sant Boi de Llobregat

S'acorda:

- En relació als espais d’esbarjo per a gossos:

· Garantir un nombre suficient i adequadament distribuïts per barris per adequar la ràtio d’espais d’esbarjo per a gossos als més de 6000 gossos censats.

· Revisió de l’estat dels espais d’esbarjo per gossos.

· Millorar aquells elements necessaris per garantir el benestar i la salut dels gossos, i les persones que els acompanyen. En especial tanques perimètriques, garantir espais amb ombra, accés a aigua, enllumenat, accessibilitat a l’espai adaptat per persones amb problemes de mobilitat o que van amb carrets d’infants.

· Treballar per la instal·lació de diferents espais d’esbarjo per les races catalogades com a GPP on puguin estar deslligats i sociabilitzar amb altres gossos. En aquest cas caldria que la persona que passeja el gos i el gos haguessin passat un curs i una prova per obtenir el carnet de gos Cívic. Carnet que hauria d’estar lligat a la persona passejadora.

- En relació a l’article 9 de l’ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d’animals, per garantir el compliment del punt 1 i 3, davant la impossibilitat de complir el punt 2 doncs sovint els cotxes estan aparcats sobre els embornals i impedeixen que el gos accedeixi a la part inferior de la vorera, i per evitar els possibles conflictes que per les miccions i femtes puguin determinar a la convivència de la ciutat:

· Garantir espais destinats a permetre que els gossos puguin miccionar i defecar conforme la seva natura requereix, distribuïts adequadament en funció de la ràtio de gossos censat al municipi.

· Realització de campanyes sensibilitzadores per afavorir l’ús d’aquests espais, i aconseguir que la persona que passeja el gos reculli les deposicions i netegi adequadament l’espai en cas de ser necessari.

-En relació la Llei de protecció dels animals, per garantir el seu compliment:

· Realitzar de formar rutinària inspeccions, especialment a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, del riu i de muntanya per detectar vulneracions d’aquesta, com ara caneres il·legals, horts il·legals amb animals de companyia i domèstic, realitzant el decomís temporal dels animals per garantir el seu benestar que acabarà sent definitiu si no es pot garantir la seguretat de l’animal.

· Atendre de forma ràpida i eficient qualsevol denúncia en relació a l’incompliment d’aquesta llei. Garantint el benestar de l’animal en qualsevol cas.

· Fer un registre de les caneres de gossos usats per caçar, i de gossos de caçadors per garantir que les instal·lacions on viuen són aptes i estan dins la legalitat, i que els gossos estan xipats, censats i es garanteixen els seus drets i benestar. Usar aquest registre per comprovar anualment quin ha estat el destí de l'animal, en cas que el o la propietària d'aquest ja no el tingui, i controlar la cria il·legal. L'objectiu és minimitzar l'abandonament, i altres formes de 'descarte' de gossos de cacera cruels i que incompleixen la Llei de Protecció.

- Realització de campanyes de difusió a través del Viure Sant Boi i les Xarxes socials dels principals problemes relacionats amb benestar i salut animal, i convivència.

· En relació a la prohibició, i les conseqüències, per gossos i altres animals d’abocar productes tòxics a les façanes, de fer ús de rodenticides i altres verins o materials lesius de forma irresponsable, o intencionadament, a espais privats i públics que puguin ser ingerits per animals i infants.

· En relació a la normativa aplicable a les diferents espècies animals en relació a les necessitats de cada una per garantir el seu benestar i la seva salut.

· Per evitar l’abandonament de gossos, gats i altres animals de companyia i exòtics.

· Per fomentar l’adopció d’animals de companyia.

· Per educar en relació a la tinença responsable d’espècies exòtiques.

· Per treballar en positiu per facilitar la convivència entre persones propietàries d’animals de companyia (especialment gossos i gats) i aquelles altres que no, evitant en tot moment la culpabilització de les primeres.

- En relació a l’entrada d’animals de companyia (en especial els gossos) a espais de titularitat pública i privada.

· Modificar l’Ordenança Municipal de Tinença Responsable i Benestar dels animals per tal de permetre en aquells locals d’oci i restauració que així ho desitgin l’entrada d’animals.

· Crear un registre públic d’espais d’oci i restauració que permetin l’entrada d’animals domèstics a les seves instal·lacions per tal de fomentar aquest model de negoci “Petfriendly”, la llista es trobarà ubicada a la pàgina web de l’Ajuntament i uncop l’any serà publicada al Viure Sant Boi.

· Permetre l’entrada a espais de titularitat pública com ara:

· Casals de barri.

· Parcs i jardins. En el cas d’espai que ho permetin, crear espais de convivència adequadament senyalitzats on els gossos puguin anar sense corretja.

· A l’OMAP sense restricció d’horari.

· Permetre l’entrada a espais de titularitat pública als gossos d’assistència, de teràpies o d’activitats assistides a qualsevol espai públic, sempre que vagin degudament identificats.

· Garantir que els espais exteriors públics estiguin lliures d’agents químics, físics i vius que puguin afectar els gossos, i a altres animals, com ara controlar eficientment l’eruga processionària a zones de pineda, la toxicitat de les espècies vegetals que hi hagin en aquests espais etc.

- En relació al Refugi Municipal d’Animals de Companyia (RMAC) i les Colònies Controlades de Gats ensalvatgits (CCGE).

· Municipalitzar la gestió del RMAC i les CCGE per garantir el benestar, i la salut física i psicològica dels animals.

· Garantir la gestió del voluntariat relacionat amb el RMAC i amb les CCGE per part d’associacions amb voluntariat o de voluntariat.

· Realitzar protocols i garantir que estigui a l’abast dels grups municipals i ciutadans per la seva consulta en relació a:

· Protocol de voluntariat al RMAC i de CCGE. On s’especifiquin, entre d’altres dades, els requisits per ser admès, la formació inicial i continuada que rebrà, la normativa interna. L’entitat o associació de voluntariat l’haurà de complir, i tenir a l’abast de les persones que desitgin ser voluntàries.

· Protocol d’acollida (“casa d’acollida”) d’animals del RMAC i de les CCGE. On s’especifiquin entre d’altres dades, els requisits de la persona i espai on es realitzarà l’acollida, els deures de l’ajuntament en relació a l’acolliment, com es realitzarà el seguiment de l’acollida i en quins casos l’acollida es considerarà necessària. Així com definir la formació específica que rebrà la persona voluntària per garantir el benestar animal segons l’espècie animal acollida.

· Protocol d’adopció animals del RMAC. En aquest cas caldrà que hi hagi descrites les 4 fases: Pre-adopció, adopció inicial (període de 30 dies on l’adopció encara no és definitiva), adopció definitiva, i seguiment de l’adopció.

· Protocol d’actuació en casos de decomisos d’animals, on estiguin ben descrits totes les possibles situacions, i les actuacions que es desenvoluparan en cada cas.

· Protocol per a estades temporals d’animals en cas de persones en situacions de vulnerabilitat com ara persones que viuen soles, famílies monoparentals o bé el nucli familiar no es pot fer càrrec de l’animal en casos d’ hospitalitzacions, cirurgies, dones víctimes de violència masclista, situacions de privació de llibertat, desnonaments, ingressos per sotmetre’s a tractaments de rehabilitació per addicions, per discapacitat sobrevinguda etc.

· Protocol de recollida d’animals abandonats o perduts a la ciutat o de gats en situació de risc a CCGE. Aquest haurà de garantir el server 24 hores 365 dies l’any, amb els recursos humans i materials adequats per fer una recollida que garanteixi el benestar de l’animal (independentment de la seva espècie), minimitzi el temps en que es realitzi el servei i l’estada de l’animal al vehicle de recollida. En relació a aquest vehicle, haurà de ser apte pel transport dels animals, i garantir la seva salut i benestar.

·

- Per afavorir l’adopció i les cases d’acollida dels animals del RMAC i dels gats en situació de risc o adoptables de les CCGE:

· Creació de fitxes informatitzades amb tota la informació de la qual es disposi referent als animals residents al refugi o a les cases d’acollida (edat, pes, caràcter, compatibilitat amb altres animals domèstics, compatibilitat amb nens, etc.)

· Creació d’una web actualitzada periòdicament amb les fitxes i les fotografies disponibles de tots els animals del refugi i de les cases d’acollida.

· Incorporar la figura del “Community manager” que s’encarregui d’actualitzar el web com de publicar informació de forma precisa, clara i coherent a les xarxes socials.

· Difondre a la pàgina web del RMAC la possibilitat existent de pertànyer a la base de dades de cases acollidores, i de realitzar voluntariat a aquest i a les CCGE.

·

-Crear un centre veterinari municipal vinculat al RMAC que serveixi com a espai de formació i primera oportunitat per aquelles i aquells professionals que just acaben el grau de Veterinària, o d’obtenir el títol d’Auxiliar de Veterinària, i alhora sigui l’espai que garanteixi l’atenció veterinària als animals del RMAC, a les colònies controlades de gats ensalvatgits i a altres espècies d’animals que puguin necessitar assistència veterinària, i tanmateix esdevingui un servei públic per garantir l’atenció dels animals d’aquelles persones que estan en una situació econòmica vulnerable no puguin efectuar la despesa dels costos veterinaris del seu animal de família.

Es rebutja per:

En contra: PSC i ICV. A favor: ERC, GdSB i PDeCAT. Abstencions: C's i PP.

GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

PUNT 008. Moción del Grupo municipal de CS sobre medidas necesarias para favorecer el emprendimiento de los Jóvenes

S'acorda:

SEGUNDO: Instar al Gobierno de la Generalitat y al Ayuntamiento a incrementar la oferta formativa para emprendedores jóvenes y potenciar la flexibilidad horaria de toda la oferta formativa incrementando especialmente los horarios de tarde.

TERCERO: Instar a la Generalitat y al Ayuntamiento a fomentar la formación continua y de calidad de los trabajadores y las trabaajdoras de los diferentes centros que dan soporte a los emprendedores .El objetivo de esta formación es conseguir que estos profesionales puedan impartir una formación de calidad que incluya todas aquellas competencias y conocimientos adecuados a las necesidades cambiantes de los jóvenes emprendedores.Toda formación impartida debe ser sometida a un control exhaustivo de eficacia y calidad respecto a los objetivos propuestos..

CUARTO: Facilitar el acceso de los joves emprendedores a los instrumentos que desde la Generalitat se están impulsando para favorecer la transferencia de tecnología i conocimiento al sector productivo para desarrollar las oportunidades de negicio , nuevos productos y estrategias de desarrollo e innovación

QUINTO: Informar y potenciar los mecanismos de financiación alternativos al bancario como el crowfunding, el el crowlending y la financiación mediante business angels y difundir esta tarea con campañas específicas para informar a los jóvenes emprendedores

SEXTO: Promover y potenciar la participación de los jóvenes emprendedores en las acciones de promoción exterior de la actividad empresarial como ferias internacionales y viajes comerciales

A favor: C's i PP. En contra: GdSB i PDeCAT. Abstencions: PSC, ICV, ERC i PDeCAT.

PUNT 009. Aprovació del 4r expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2017.

S'acorda:

Capítol Denominació Import

II Compres de bens i serveis 20.000,00 - euros

TOTAL DISMINUCIONS 20.000,00 - euros

Capítol Denominació Import

II Compres de bens i serveis 20.000,00 - euros

TOTAL AUGMENTS 20.000,00 - euros

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació aquest acord provisional de modificació i publicar l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 15 dies a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin adients. En cas que no s'hi formulin reclamacions, aquest acord s'entendrà definitiu.

A favor: PSC i ICV C's. Abstencions: C's, ERC, GdSB, PP i PDeCAT.

CIUTAT EDUCADORA

PUNT 010. Aprovació de la moció del Grup d'ICV-EUiA-ME-E de Suport per a un tractament digne de l'escola inclusiva .

S'acorda:

Segon.- Exigir al Departament d'Ensenyament que garanteixi que el nombre d'hores d'atenció a les escoles finançades amb diners públics, estiguin dotades del personal docent, tècnic i de suport necessari que es requereix per atendre cada necessitat educativa especial, sense condicionaments pressupostaris.

Tercer.- Exigir al Departament d'Ensenyament garantir la substitució del personal que treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials, independentment de si és personal docent o de suport educatiu.

Quart.- Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies de la ciutat que treballen per una educació inclusiva.

Cinquè.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Ensenyament, als Serveis Territorials del Baix Llobregat, a la FAPAC i FAPAES i al sindicat promotor d'aquesta moció, CCOO.

Aprovada per unanimitat dels membres presents

CULTURA

PUNT 011. A provació de la moció per les bones pràctiques en la contractació de músics

QUEDA RETIRADA

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades