Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/19/2020 04:19:47 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acords de Ple

Acords del Ple ordinari celebrat el dia 19 de gener de 2017


IGUALTAT I DRETS SOCIALS

002. Aprovació de la moció del grup municipal PSC per recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis1 .- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya:

1 .- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya:

1.1.- Garantir, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, a data 31 de gener de 2018, l'accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d'atenció residencial (PEVS) segons els criteris de l'Ordre ASC/443/2007 que determinen l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), per tal de recuperar la seva universalitat i els terminis de gestió previstos a la Llei.

1.2. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes Individuals d'Atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de dependència que tenen adjudicades places de residència o centre de dia públiques, així com per aquelles persones que tenen reconegudes prestacions vinculades a residència.

1.3 Establir, dins les competències del Govern, un sistema més àgil i transparent per a la tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té dret a una prestació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la.

1.4.- Establir una programació per a l'ocupació de les places de residència i centre de dia públiques i concertades que hi ha actualment, tant sigui en forma de concert, col·laboració o prestació vinculada, de manera que:

a) Redueixi a la meitat la llista d'espera actual de cadascuna de les residències de Catalunya, d'acord amb les entitats representatives del sector.

b) La programació d'ocupació de noves places haurà d'establir quins municipis seran prioritaris, sempre en col·laboració amb els ajuntaments o consells comarcals.

c) Tingui en compte criteris demogràfics, de llista d'espera, de manca de serveis residencials i centre de dia al territori i de compromisos anteriors presos pel Govern de la Generalitat.

d) Es prioritzi l'ocupació de les places de residència i centre de dia públiques. En segon lloc, les places concertades, i prioritzant el sistema de prestacions vinculades a residència abans que la col·laboració de places privades.

1.5.- Elaborar un Pla d'Inversions Específic per a la construcció de noves residències i centre de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actualment romanen tancats.

1.6.- Publicar, en el termini de tres mesos, mitjançant el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el temps d'espera orientatiu previst per a accedir a les places de residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el territori al qual pertanyen, i, per la mateixa via, publicar trimestralment les dades sobre revaloracions dels programes individuals d'atenció (PIA), tant de sol·licituds de revisió de demandes com del canvi de grau de dependència resultant.

1.7.- Reunir-se, en el termini de dos mesos, amb tots els responsables dels ajuntaments de Catalunya que disposen d'equipaments de residència i centre de dia tancats i/o projectats, i també amb aquells que sol·liciten una ampliació de les places actuals.

2 Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.;

La present moció la subscriu el grup municipal PSC

Aprovada per unanimitat

CIUTAT EDUCADORA003. Aprovació de la moció del grup Municipal Ciutadans- partido de la ciudadanía sobre la responsabilitat i el manteniment de l'educació infantil de 0 a 3 anys

003. Aprovació de la moció del grup Municipal Ciutadans- partido de la ciudadanía sobre la responsabilitat i el manteniment de l'educació infantil de 0 a 3 anys

2. Que des de l'Ajuntament de Sant Boi s'impulsi l'augment del nombre de places en educació infantil de 0 a 3 anys i es garanteixi la seva gratuitat en funció del nivell de renda per càpita familiar, facilitant així la conciliació de la vida laboral i familiar.

A tal efecte, l'Ajuntament elaborarà, en el termini de sis mesos des de l'aprovació de la present Moció, un estudi sobre la demanda i l'oferta territorial de places de 0 a 3 anys, que inclourà un pla calendaritzat per fer front a la demanda no atesa actualment.

3. Que des de l'Ajuntament de Sant Boi s'estableixi un pla per augmentar substancialment la proporció de nens amb famílies menys afavorides socioeconòmicament que tenen accés a una educació abans dels 3 anys.

4. Que des de l'Ajuntament de Sant Boi es prenguin totes les mesures necessàries per a garantir les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys i augmentar el nombre d'auxiliars i vetlladores a les escoles bressol.

5. Que des de l'Ajuntament de Sant Boi es prenguin totes les mesures necessàries per a garantir en l'educació de 0 a 3 anys la presència del català, espanyol i anglès, així com l'aranès a la Vall d'Aran, que serà variable segons les necessitats de cada zona.

6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer efectiu el pagament del deute pendent amb l'Ajuntament de Sant Boi De Llobregat en referència a les escoles bressol.

7. Divulgar aquesta moció als mitjans de comunicació a l'abast de l'Ajuntament.

8. Notificar l'acord d'aquest Ple a la Conselleria d'Ensenyament, a la Mesa del Parlament i els grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes, les associacions educatives i les AMPA del municipi.

La present moció la subscriu Grup Municipal de Ciutadans Partit de la Ciutadania de Sant Boi de Llobregat

En contra: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i CiU-AG. A favor: C's i PP.

004. Aprovació de la moció del grupo municipal de Ciutadans para prevención y detección de pederastia, maltrato y abuso sexual infantil en espacios donde se realicen actividades infantiles de cualquier tipo, ya sean lúdicas, deportivas, artísticas o musicales e impartidas en escuelas, ludotecas, esplais, casales, clubs deportivos o asociaciones

La present moció la subscriu Grupo Municipal de Ciudadanos- Sant Boi

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C's, GdSB-CUP-PA i PP. Abstencions: ERC-AM i CiU-AG.

005. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la celebració del "Dia Internacional de Commemoració anual en memòria de les víctimes de l'Holocaust i de prevenció de crims contra la humanitat", adhesió a la "Xarxa Local de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més" i la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Amical de Mauthausen, per a l?impuls i desenvolupament de les activitats de l'esmentada xarxa.

Segon.- Adherir-nos a la "Xarxa Local de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més", de prevenció del feixisme, formada al voltant dels centres educatius i les entitats de la ciutat sensibilitzades amb tot allò relacionat amb la deportació als camps de concentració, sota la coordinació de l'Amical de Mauthausen.

Tercer.- Signar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Amical de Mauthausen i d'altres camps de concentració i totes les víctimes del nazisme d'Espanya, per a l?impuls i desenvolupament de les activitats de la Xarxa Mai Més.

Quart.- Condemnar sense reserves totes les manifestacions de violència, física o moral, contra persones o comunitats basades en qualsevol condició, procedència, creença, opinió, inclinació o preferència individual o grupal, amb independència d'on tinguin lloc.

Cinquè.- Connectar aquesta diada amb la nostra ciutadania a través d?una sèrie d?actes evocatius i reflexius que serveixin per mantenir viva la memòria i l'atenció al voltant de qui continua patint cada dia diferents tipus de persecucions.

Sisè.- Projectar aquesta programació durant el present curs escolar.

Setè.- Mostrar el suport institucional de l?Ajuntament a aquesta iniciativa propiciant i acollint qualsevol aportació comunitària, literària, artística, científica o relacional, que contribueixi a concitar espais de reflexió al voltant de l'Holocaust i de prevenció de crims contra la humanitat.

Vuitè.- Donar publicitat a aquests acords a través dels mitjans d'informació públics de l'Ajuntament.

Aprovada per unanimitat

006. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E d?adhesió al manifest de la campanya ?Casa nostra, casa vostra?.

Segon.- Apostar per la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades i donar ple suport a les iniciatives ciutadanes, tant les de protesta per la situació com les de solidaritat directa amb les persones refugiades.

Tercer.- Fer arribar el present acord a l'Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra.

La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E a l'ajuntament de Sant Boi.

Aprovada per unanimitat

23/01/2017

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades