Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/31/2020 08:12:25 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acords de Ple

Acords del Ple ordinari celebrat el 30 de març de 2017


001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N111-2017-02

Aprovada per unanimitat dels membres presents

002 .- Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal Ciutadans-Sant Boi per a sol·licitar la llibertat per a Leopoldo López i tota la resta de presos polítics a Venezuela i la resta del món i el respecte als drets humans.

Acords:

2º .- Instar al Gobierno del Estado a que tome las correspondientes medidas diplomáticas con los Estados que no respetan los Derechos Humanos, la democracia ni garantizan las libertades personales y de expresión

3º.- Declarar el apoyo a la Ley de Amnistía aprobada democraticamente por la mayoría de la Asamblea Nacional de Venezuela que supondría la liberación de más de 80 presos políticos

4º Expresar el total compromiso del Pleno de Sant Bo de Llobregat con la defensa de la garantía de los derechos fundamentales de las personas, de la libertad de expresión, de la justicia y de la democracia en Venezuela;

A favor: PSC-CP, C’s i PP. En contra: ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM i GdSB-CUP-PA. Abstencions: PDeCAT.

003 .- Moció de PDeCAT de Sant Boi per prendre mesures de prevenció i resposta immediata a l'ocupació il·legal d'immobles .

Acords:

1. Constatar que a Sant Boi de Llobregat, com a molts pobles i ciutats dels país , hi han alguns casos d’ocupació il3legal que estan causant problemes de convivència i seguretat veïnal.

 

2. Manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en fer complir les ordenances municipals i vetllar per respectar la legalitat vigent referent a la situació de l’ocupació, i alhora no permetre actituds incíviques. 

 

3. Promoure els valors de respecte a les persones i als béns i al comportament cívic per a garantir la convivència. 

 

4. Constatar la necessitat de prendre noves mesures urgents per tal d'acabar amb la presència de grups d’ocupes incívics a la nostra ciutat, tals com per exemple, les següents:

 

-Actualitzar el cens d’immobles ocupats il·legalment, amb independència de la seva titularitat pública o privada.

 

- Definir actuacions de conscienciació als propietaris per tal que adoptin les mesures preventives necessàries per tal d’evitar l’ocupació il·legal dels seus immobles i donar a conèixer els seus deures respecte a la conservació d’aquests.

 

- Reforçar la tasca de la mesa permanent de coordinació entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra per tal de detectar i prevenir l’actuació de grups que ocupen il·legalment els immobles.

 

- Demanar la implicació de la Generalitat per realitzar campanyes preventives necessàries per tal de conscienciar i  evitar l 'ocupació il·legal dels immobles, i alhora donar a conèixer els seus deures respecte a la conservació d 'aquest.

  

5. Acompanyar, recolzar, assessorar i solidaritzar-se amb aquells ciutadans i ciutadanes els quals els hi han estat ocupats els seus immobles  o que pateixen la presència d’aquests grups de persones en les seves zones residencials.

 

6. Promoure una Unitat de la Policia Local destinada a la prevenció, control i seguiment dels immobles ocupats o que poden ser susceptibles d’ocupació, i demanar el suport del departament de governació de la Generalitat de Catalunya per mantenir i intensificar la tasca de la mesa permanent de coordinació entre la Policia local i Mossos d'esquadra per tal de detectar i prevenir l'actuació de grups que ocupen il·legalment els immobles .

 

7 . Instar el Govern espanyol que modifiqui la llei d'habitatge per evitar " ocupacions il·legals " de màfies  i grups violents .

 

8. Mantenir puntualment informats als grups municipals, en el sí de la junta de portaveus, de les mesures activades i de la situació d’immobles ocupats al municipi. 

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C’s i PDeCAT. En contra: ERC-AM i GdSB-CUP-PA.

004.- Aprovació de la moció del grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E d’adhesió al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. Vot particular del grup municipal socialista.

Acords:

Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que s’adjunta.

Segon.- Subscriure el contingut del Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.

Tercer.- Comunicar el present acord als representants de partits polítics, entitats, sindicats, governs locals, agents econòmics i les diverses organitzacions socials del Pacte Nacional pel Referèndum.;

En contra: PSC-CP, C’s i PP. A favor: ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT.

004.- Vot particular del grup municipal PSC-PM, per un nou pacte constitucional que renovi les relacions de convivència entre Catalunya i Espanya .

PRIMER: Demanar a les institucions diàleg, negociació i pacte perquè la solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteixi en marxar d’Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l'actual situació.

En contra: ICV-EUiA-ME-E, C’s, ERC-AM, GdSB-CUP-PA, PP i PDeCAT. A favor: PSC-CP.

005.- Aprovació de la moció en suport al Parc Agrari del Baix Llobregat i al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat presentada pels grup municipal ICV-EUiA-ME-E.

Acords:

Aquest major compromís s'ha de veure reflectit necessàriament en un augment de la seva aportació als pressupostos del Consorci, que en l'actualitat és només de 6.000 euros a l'any, quantitat clarament insuficient per abordar les necessitats del Parc Agrari. També és necessari la seva implicació en els grans reptes que afronta l’espai agrari com la qualitat de l’aigua, la necessària modernització dels Canals de reg ja existents, o la seva implicació en el nou model de gestió de fauna amb afectació als conreus de l’àmbit del Parc.

SEGON.- Reconèixer l’esforç que els ajuntaments han fet, fan i faran per donar continuïtat a l’activitat agrària de la comarca i al seu Consorci.

TERCER.- Posar en valor l’aposta i la implicació de la Diputació de Barcelona en la gènesi i gestió del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

QUART.- Valorar positivament la voluntat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de cercar vies per una major vinculació amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

CINQUÈ.- Demanar reunió urgent amb la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per fer-li arribar de primera mà la situació del Parc Agrari.

SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció a la Conselleria així com als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya perquè aquest aprovi una moció en el mateix sentit, i insti al Govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar el seu paper i aportació en el Consorci del Parc Agrari.

SETÈ.- Donar trasllat als membres del Consorci del Parc Agrari, Diputació de Barcelona, ajuntaments i Unió de Pagesos, així com a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i altres entitats vinculades al sector agrari de la comarca. ;

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C’s, PP i PDeCAT. Abstencions: ERC-AM i GdSB-CUP-PA.

006.- Moció que presenta el grup municipal Socialista contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica les tarifes elèctriques.

QUEDA RETIRAT

007.- Aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2016-2020

S'acorda:

SEGON.- Incorporar al document defintiu del Pla Local de Joventut 2016-2020 les aportacions de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Sant Boi de Llobregat a les que fa referència l'informe annex.

TERCER.- APROVAR definitivament el Pla Local de Joventut 2016-2020.

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a les Joventuts d'Esquerra Republicana de Sant Boi.

CINQUÈ.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la província.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT. Abstencions: C’s i PP.

008.- Aprovar la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)

S'acorda:

SEGON.- Notificar aquest acord al CPNL i al Servei Local de Català del nostre Ajuntament

Aprovada per unanimitat dels membres presents

009.- Aprovació de la moció del grup municipal Gent de Sant Boi-CUP-PA en defensa d'una Universitat Pública i de qualitat i per la rebaixa del 30% del preu de les taxes universitàries.

Acords:

1. Instar el Govern de Catalunya a fer efectiva la rebaixa del 30% de les taxes universitàries aprovada pel Parlament de Catalunya

2. Instar la Secretaria d’Universitats i Recerca i en especial Arcadi Navarro, com a màxim responsable d’aquesta institució, a fer efectiva la rebaixa del 30% de les taxes universitàries aprovada pel Parlament de Catalunya

3. Fer públic el suport d’aquest plenari a la moció aprovada pel Parlament de Catalunya sobre la rebaixa de les taxes universitàries i a totes les mobilitzacions estudiantils, de PAS i PDI que puguin generar-se en pro d’aquesta reivindicació.

4. Comunicar aquests acords als rectors de totes les universitats públiques catalanes, al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, al Govern de Catalunya, al Sr. Arcadi Navarro i Cuartiellas i a la Secretaria d’Universitats i Recerca

5. Publicitar aquests acords per tots els canals d’informació municipals (Viure Sant Boi, Ràdio Sant Boi...)

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C’s, GdSB-CUP-PA i PP. Abstencions: ERC-AM.

010.- Aprovació del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2017 - 2020

S'acorda:

Segon.- Disposar la seva exposició pública pel termini de 30 dies hàbils a partir de la publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la presentació de les al·legacions i suggeriments que es considerin convenients.

Tercer.- Considerar definitivament aprovat aquest Pla pel sol cas que durant el tràmit d'exposició pública no es presenti cap al·legació o suggeriment.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C’s, ERC-AM, PP i PDeCAT. Abstencions: GdSB-CUP-PA.

011.- Aprovació de la moció del grup municipal del PSC en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Acords:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

012.- Aprovació del 1r expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2017.

S'acorda:

Capítol Denominació Import

VIII Romanent de tresoreria 2.000.000,00 euros

TOTAL DISMINUCIONS 2.000.000,00 euros.

Capítol Denominació Import

VI Inversions Reals 2.000.000,00 euros.

TOTAL AUGMENTS 2.000.000,00 euros.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E i GdSB-CUP-PA. Abstencions: C’s, ERC-AM, PP i PDeCAT.

PUNTS D'URGÈNCIA:

- Aprovació de la moció presentada pel grup municipal PSC-CP de suport a les treballadores i treballadors del sector de la restauració de l'Aeroport del Prat.

A favor: PSC-CP, ICV-EUiA-ME-E, C’s, ERC-AM, GdSB-CUP-PA i PDeCAT. Abstencions: PP.

- Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per sol·licitar a la Generalitat la declaració del Centre Històric de Sant Boi com a Bé Cultural d'Interès Nacional

Aprovada per unanimitat dels membres presents.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades