Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 04:34:17 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.16. OF 15 - Taxa de cementiri municipal


Veure document .doc ORDENA15.doc ( 36 Kb)

Veure document .pdf ORDENA15.pdf ( 28 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 en relació a l'article 20.1 de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització del domini públic i la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de tombes o de sepultures; ocupació d'aquestes tombes o sepultures; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altre que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de policia sanitària mortuòria, sigui convenient o s'autoritzi a instància de part.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats referides a l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular i les que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis o activitats locals que presti l'Ajuntament en la forma que es determina en aquesta ordenança.

Article 4t. Responsables i successors

1.- La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2.- Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5è. Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat determinada que s'assenyala segons la naturalesa del servei prestat, d'acord amb les tarifes que s'estableixen a continuació:

TARIFES (Euros)

a) Concessions administratives amb vigència de 50 anys:

* Terreny per a la posterior construcció funerària valor m2.: 1.630,60

* nínxol pis baix, amb doble cabuda: 6.197,50

* nínxol pis baix, normal: 4.894,00

* nínxol primer pis: 3.669,50

* nínxol segon pis: 3.261,90

* nínxol tercer pis: 2.853,70

* nínxol quart pis: 2.283,10

* nínxol cinquè pis: 1.915,70

* columbaris: 1.059,40

b) Arrendaments amb vigència de:

* dos anys: 203,10

* cinc anys (defunció per malaltia infecciosa) :672,20

(tots els nínxols disponibles seran assignats temporalment a un valor únic).

c) Pròrroga d'arrendament per a dos anys:

* per a tots els pisos, a un valor únic: 285,60

(només s'autoritzaran dues pròrrogues de dos anys cadascuna).

d) Retrocessions de sepultures a l'Ajuntament:

L'Ajuntament abonarà per la retrocessió els següents imports:

- Panteons i tombes: 50% de la tarifa que es fixa per a la concessió de terreny per a construcció funerària segons el paràgraf a) d'aquest article, més el 50% de pressupost declarat a la llicència d'obres.

- Resta de sepultures: 50% de la tarifa que es fixa per a la concessió al paràgraf a) d'aquest article.

e) Conservació general cementiri, a l'any:

* Panteons: 164,90

* Tombes:segons el nombre de nínxols existents a l'interior, aplicant-se la tarifa per nínxol o boca de :15,50

* Nínxols i columbaris: 23,30

f) Inhumacions, exhumacions

* A panteons: 653,10

* A tombes: 653,10

* A nínxols i columbaris: 164,30

g) Trasllats de despulles:

- trasllat dins del cementiri: s'aplicarà la quota corresponent a l'exhumació i a la inhumació que s'efectuï.

- trasllat a una altra població: s'aplicarà la quota corresponent a l'exhumació que es tracti.

h) Expedició de duplicat de títol: 34,10

i) Transmissió de dret funerari: 25,10

2. No estaran obligats al pagament dels drets d'enterrament i d'assignació temporal del nínxol els familiars de difunts que puguin demostrar que llur situació econòmica no els permet afrontar aquesta despesa. Aquesta situació econòmica haurà d'estar contrastada pels serveis socials i autoritzada per l'Àrea Econòmica d'aquest Ajuntament. En aquest cas no es concediran pròrrogues d'assignació temporal.

Article 6è. Acreditació i període impositiu

Pel que fa a l'assignació de nínxols, la taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial, moment en què, a aquest efecte, coincidirà amb la concessió del dret funerari, tot i que es podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial.

Quant al servei de conservació de cementiri i altres serveis municipals, la taxa s'acredita quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat, tot i que es podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial. En el cas del servei de conservació de cementiri, respecte als anys següents a aquest inici, la taxa s'acredita l'1 de gener de cada any i el període impositiu coincidirà amb l'any natural.

Article 7è. Normes de gestió

1. En el cas de l'atorgament de drets funeraris (concessions, arrendaments, pròrrogues, transmissions) i serveis específics, les tarifes es liquidaran en el moment de l'atorgament del dret o de prestació del servei de què es tracti.

2. La taxa per la conservació de cementiri, en el cas d'arrendaments i pròrrogues, es liquidarà per tot el període a què es refereix l'arrendament o pròrroga.

3. La taxa per conservació de cementiri, en els altres casos, es liquidarà:

- per primera vegada en el moment de l'atorgament del dret funerari, aplicant la tarifa de l'any en curs. Aquesta liquidació causarà l'alta al padró de cobrament de la taxa de conservació de cementiri.

- pels anys següents les liquidacions seran aprovades i notificades col·lectivament i s'anunciaran mitjançant edictes que així ho assenyalin.

4. El dret funerari en règim de concessió o arrendament, i que és adquirit mitjançant el pagament dels drets que en cada cas assenyali la present ordenança fiscal, amb subjecció als drets i a les obligacions que, així mateix, s'estableixin, caducarà i revertirà a l'Ajuntament, en els supòsits previstos a l'Ordenança reguladora del cementiri municipal.

Article 8è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 9è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 10è.

Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran exigibles sense perjudici d'aquelles que s'acreditin per l'actuació administrativa a desenvolupar per la tramitació de la corresponent autorització, si s'escau.

Article 11è.

Així mateix, l'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquestes, o els procediments de liquidació o recaptació.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2001 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta d’11 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2009 i s’han publicat al BOP núm. 84, de data 8 d’abril de 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades