Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:31:27 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.7. OF 05 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa


Veure document .doc ORDENA05.doc ( 63 Kb)

Veure document .pdf ORDENA05.pdf ( 61 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS

CAPÍTOL I. Naturalesa i fet imposable

Article 1r.

De conformitat amb els articles 92 i següents del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 59.1, s'estableix en aquest municipi l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Article 2n.

Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels mateixos per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.

Article 3r.

1. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l'impost sobre béns immobles. En conseqüència amb això, està subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d'urbans a efectes del dit impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no recollits així al cadastre o al padró d'aquell.

Als efectes d’aquest impost, estarà igualment subjecte al mateix l’increment del valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles classificats com a de característiques especials a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.

2. No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades de les operacions a les quals resulti aplicable el règim especial regulat en el capítol VIII del Títol VII del RD 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'impost sobre societats, a excepció de les relatives a terrenys que s'aportin a l'empara del que es preveu a l'article 94 d'aquest RD quan no es trobin integrats en una branca d'activitat.

3. No s’acreditarà l’impost amb ocasió de els transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport i el RD 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.

4. No tindrà lloc la subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns ni tampoc en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui el que sigui el règim econòmic matrimonial.

5. No tindrà lloc la subjecció a l’impost en els supòsits d’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.

6. No està subjecte a l’impost l’aportació de terrenys com a conseqüència de la constitució d’una Junta de Compensació i les adjudicacions de solars que s’efectuïn a favor dels propietaris membres de les Juntes, i en proporció dels seus respectius drets.

7. No està subjecte a l’impost l’adjudicació de terrenys a què doni lloc la reparcel·lació, quan s’efectuïn a favor dels propietaris compresos en la corresponent unitat d’execució, i en proporció dels seus respectius drets.

8. No tindrà lloc la subjecció a l’impost en la retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret real, ja sigui per defunció del usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït.

9. En la posterior transmissió dels terrenys esmentats en els paràgrafs 2 i 3 d’aquest article s’entendrà que el nombre d’anys a través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per causa de la transmissió de les operacions citades en aquests dos apartats.

CAPÍTOL II. Exempcions

Article 4t.

1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:

a) La constitució i la transmissió de drets de servitud.

b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a conjunt historic-artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons el que s'estableix a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.

Per poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu o els seus ascendents, fins a primer grau, i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims cinc anys, no ha estat inferior al 10 per 100 del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritament de l’impost.

2. També estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan l’obligació de satisfer l’impost recaigui sobre les persones o entitats següents:

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les quals pertanyi el municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les esmentades entitats locals.

b) El municipi de Sant Boi de Llobregat i altres entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, així com les seves respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als organismes autònoms de l’Estat.

c) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 se setembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada Llei i al seu Reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre.

d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social, i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.

e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a aquestes.

f) La Creu Roja Espanyola.

g) Les persones o les entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o convenis internacionals.

Article 5è.

1. En les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, els subjectes passius que tot seguit s’especifiquen tindran la bonificació sobre la quota que així mateix es detalla, sempre i quan l’objecte tributari sigui el seu habitatge habitual, entenem com habitatge habitual aquell que figuri al padró municipal d’habitants en la data d’acreditament de l’impost:

Cònjuge de 60 anys o més: 95%

Descendents i adoptats menors de 21 anys i de 60 anys o més: 95%

Ascendents i adoptants de 60 anys o més: 95%

Cònjuge, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, discapacitats físics, que compleixin les condicions que disposa l’article 144 del text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, per prestacions no contributives: 95%

Cònjuge, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, discapacitats psíquics en tots els seus graus: 95%

En el cas, d) s’acreditarà la condició de beneficiari, i per tant que es compleixin els requisits esmentats en aquest punt, mitjançant certificat de ser perceptor d’una pensió d’invalidesa no contributiva.

En el cas e) caldrà aportat el certificat de discapacitat emés per la Generalitat de Catalunya.

2. Parelles de fet de 60 anys o més degudament inscrites la Registre corresponent o que hagin atorgat escriptura pública, segons preveu la Llei 10/1998, de 15 de juliol, reguladora de les unions estables de parelles, tindran la mateixa consideració que els cònjuges.

3. La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu en el moment de la presentació de la declaració a què es refereix l’article 17 d’aquesta ordenança, respectant els terminis dels diferents supòsits recollits a l’article 18 d’aquesta ordenança (incloses les pròrrogues quan es concedeixin).

4. Una vegada atorgada la bonificació als adquirents hauran de satisfer a aquest Ajuntament el seu import més els interessos corresponents a comptar des del decés del/de la transmitent en els següents supòsits:

Quan es produeixi una transmissió entre vius de l’objecte tributari dins del període de 4 anys des de la data del decés del transmitent.

Que deixi de ser el seu habitatge habitual dins del període de 4 anys.

5. El termini de resolució de la sol·licitud serà de sis mesos des de la data de presentació de la mateixa. Transcorregut aquest termini s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

CAPÍTOL III. Subjectes passius

Article 6è.

1. És subjecte passiu de l' impost a títol de contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que adquireixi el terreny o que al seu favor es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l'apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o que, al seu favor, es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

Article 6è.BIS. Responsables i successors

La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

CAPÍTOL IV. Base imposable

Article 7è.

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys manifestat en el moment de l'acreditació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.

2. Per determinar l'import de l'increment real a què es refereix l'apartat anterior, hom aplicarà sobre el valor del terreny a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles, en el moment de l'acreditació, el percentatge que correspongui en funció del nombre d'anys durant els quals s'hagi generat aquest increment.

3. El percentatge esmentat anteriorment serà el que resulti de multiplicar el nombre d'anys expressat a l'apartat 2 d'aquest article pel percentatge anual corresponent, que serà:

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre 1 i 5 anys: 3,43%

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 10 anys: 3,21%

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 15 anys: 3,00%

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 20 anys: 2,89%

Article 8è.

A l'efecte de determinar el període de temps en què es generi l'increment del valor, hom prendrà només els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la producció del fet imposable d'aquest impost, sense tenir en consideració les fraccions d'any.

El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas.

Article 9è.

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà el seu valor, en el temps d'acreditació d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquell moment a l'efecte de l'impost sobre béns immobles.

No obstant això, quan aquest valor sigui conseqüència d'una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de l’esmentada ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d'acord amb aquest. En aquests casos, en la liquidació definitiva s'aplicarà el valor dels terrenys un cop obtingut d'acord amb els procediments de valoració col·lectiva que s’instrueixin, referit a la data de l’acreditament. Quan aquesta data no coincideixi amb la de l’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.

Quan el terreny, tot i ésser de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment de l’acreditament de l’Impost, no tingui determinat valor cadastral en aquest moment, o si en tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró d’impost sobre béns immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, referit l’esmentat valor al moment de l’acreditació.

Article 10è.

En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit a l'article anterior que representi, quant a aquest, el valor dels drets esmentats, calculat segons les regles següents:

A) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 per cent del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70 per cent d'aquest valor cadastral.

B) Si l'usdefruit és vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingui menys de vint anys, serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat minorarà en un 1 per cent per cada any que passi d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10 per cent del valor cadastral esmentat.

C) Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent del valor cadastral del terreny usufructuat.

D) Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix els percentatges expressats en les lletres A), B) i C) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps d'aquesta transmissió.

E) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors.

F) El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulti d'aplicar al 75 per cent del valor cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.

G) En la constitució o transmissió de qualsevol altre dret real de gaudi limitatiu del domini, diferent dels que estan enumerats a les lletres A, B), C), D), i F) d'aquest article i en el següent, es considerarà com el seu valor, a l'efecte d'aquest impost:

a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el resultat de la capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual.

b) Aquest darrer, si aquell fos menor.

Article 11è.

En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del dret a realitzar la construcció sota terra sense que impliqui l'existència d'un dret real de superfície, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, en relació a aquest, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes que s'han de construir en alçada o en subsòl i la superfície total o el volum edificats una vegada que aquelles s'han construït.

Article 12è.

En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor calculat d'acord amb el que s'estableix a l'article 9è, sigui inferior, cas en el qual prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

Article 13è.

Per a les transmissions que tinguin lloc a partir de l’entrada en vigor de nous valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, es prendrà com a valor del terreny, o de la part d’aquest que correspongui segons les regles anteriors, l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals el percentatge de reducció que s’estableixi a l’ordenança. Aquesta reducció s’aplicarà respecte de cadascun dels cinc primers anys d’efectivitat dels nous valors cadastrals. Per a l’exercici 2009 el percentatge de reducció serà del 60%.

Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en què els valors cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva siguin inferiors als vigents amb anterioritat.

El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor del terreny abans del procediment de valoració col·lectiva.

CAPÍTOL V. Deute tributari

Secció primera. Quota tributària

Article 14è.

La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del 30 per cent.

CAPÍTOL VI. Acreditació

Article 15è.

1. L'impost s'acredita:

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, inter vivos o mortis causa, en la data de la transmissió.

b) Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.

2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:

a) En els actes o els contractes inter vivos, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic, la de la defunció de qualsevol dels signants o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

Article 16è.

1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagi produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.

3. En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si és suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició és resolutòria, no cal dir que l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat 1 anterior.

CAPÍTOL VII. Gestió de l'impost

Secció primera. Obligacions materials i formals

Article 17è.

1. L’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, llevat els supòsits de transmissió de la propietat o constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, per causa de mort i el supòsit a què es refereix l’últim paràgraf de l’article 9è. En aquest dos últims supòsits i quan l'Administració no proporcioni, en ser-li sol·licitades, les valoracions dels terrenys a l’efecte de l’impost sobre els béns immobles imprescindibles per practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu haurà de presentar l’oportuna declaració contenint els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació de l’impost per l’Administració.

Les autoliquidacions i liquidacions tindran el caràcter de liquidacions provisionals, subjectes a comprovació, i la quantitat que en resulti s'ingressarà a les arques municipals en el moment de presentar els documents esmentats al punt següent.

2. L'esmentada autoliquidació o declaració haurà de venir inexcusablement acompanyada del document, degudament autenticat, on figurin els actes o contractes que originen la imposició, i la fotocòpia de l'últim rebut de l'impost sobre béns immobles i del DNI o CIF del subjecte passiu, i, si escau, altres justificants de les exempcions o bonificacions que reclami com a beneficiari. La no presentació d'aquests últims documents implicarà el decaïment dels respectius drets, i es practicarà la liquidació fent cas omís de les circumstàncies no justificades.

3. En el cas que el terreny estigui emplaçat en una via mancada de denominació oficial o de número de policia, haurà d'aportar-se plànol o croquis de la situació de la finca, suficient per a l'exacta localització

4. Es presentarà una autoliquidació o declaració, segons els casos, per cadascuna de les finques o drets transmesos encara que s’hagi formalitzat la transmissió en un únic instrument.

Article 18è.

1. L'esmentada autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els terminis a comptar des de la data en què es produeixi la meritació de l'impost:

a) Quan es tracti d'actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

2. Els ingressos corresponents a les autoliquidacions així com els corresponents a les liquidacions derivades de declaracions, ambdues presentades fora dels terminis establerts sense requeriment previ per part de l'Ajuntament, patiran l'increment corresponent per l'aplicació dels següents conceptes:

- Retard fins a 3 mesos.............................. 5% recàrrec

- Retard de 3 mesos a 6 mesos................... 10% recàrrec

- Retard de 6 mesos a 12 mesos.................. 15% recàrrec

- Retard de més de 12 mesos..................... 20% recàrrec, més els interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent a l’acabament dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per la presentació fins el moment en què s’hagi presentat l’autoliquidació o declaració.

L’import d’aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi l’ingrés total de l’import restant del recàrrec i del total del deute de l’autoliquidació extemporània o de la liquidació practicada per l’Administració derivada de la declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l’article 62.2 de la Llei General Tributària.

3. Si els obligats no efectuen l'ingrés ni presenten sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en el moment de la presentació de l'autoliquidació extemporània, els recàrrecs referits a l'apartat 2 no impediran l’exigència dels recàrrecs i interessos del període executiu.

Article 19è.

Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius, indicant el termini d'ingrés i els recursos corresponents.

Article 20è.

Independentment del que es disposa a l'apartat primer de l'article 17, també estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits recollits a la lletra a) de l'article 6è. d'aquesta ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic inter vivos, el donant o la persona que constitueixi o que transmeti el dret real de què es tracti.

b) En els supòsits recollits a la lletra b) d'aquest article, l'adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

Article 21è.

Els notaris també estaran obligats a trametre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació (o índex) comprensiva de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i que continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a trametre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement o legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert a la Llei general tributària.

En la relació o índex que remetin els Notaris a l’Ajuntament, aquests hauran de fer constar la referència cadastral dels béns immobles quan aquesta referència es correspongui amb els que siguin objecte de transmissió.

Els notaris advertiran expressament els compareixent en els documents que autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats els interessats a presentar declaració per l’impost i, a més, sobre les responsabilitats en què incorrin per la manca de presentació de declaracions.

Secció segona. Inspecció i recaptació

Article 22è.

La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu a la Llei general tributària, a les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Secció tercera. Infraccions i sancions

Article 23è.

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els correspongui en cada cas, hom aplicarà el règim regulat a la Llei General Tributària i a les disposicions que la preveuen i la desenvolupen.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2001 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 23 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament pel Ple de data 22 de desembre de 2008 i s’han publicat al BOP núm. 314, Annex I, de data 31 de desembre de 2008.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades