Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 04:16:22 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.21. OF 21 - Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, el sòl i la volada de la via pública


Veure document .doc ORDENA21.doc ( 32 Kb)

Veure document .pdf ORDENA21.pdf ( 28 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21

TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, que es regula per aquesta ordenança, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 en relació a l'article 20.1.A) de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable

El fet imposable el constitueix la utilització privativa o l'aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública en les modalitats referides a l'article 6è.

Article 3r. Subjectes passius

Ho són, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, i les entitats referides a l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.

Article 4t. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5è. Període impositiu i acreditació

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial, tot i que es podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial.

En el moment de la sol·licitud s'haurà d'abonar l'import total de la taxa.

2. Quan es tracti d'utilitzacions privatives o aprofitaments especials de caràcter estable i respecte als exercicis següents, l'acreditació tindrà lloc el primer dia de cada exercici econòmic i el període impositiu comprendrà l'any natural, llevat dels supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o l'aprofitament especial, cas en el qual el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància, amb el corresponent prorrateig de la quota. Quan s'iniciï l'ocupació en el primer semestre de l'exercici econòmic s'abonarà en concepte de taxa la quota íntegra. Si l'inici de l'ocupació té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual. Així mateix, si es produeix el cessament en l'ocupació durant el primer semestre de l'exercici, serà procedent la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no serà procedent retornar cap quantitat.

3. Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es desenvolupi, serà procedent la devolució de l'import corresponent.

Article 6è. Quota tributària

1. La quota tributària serà la que s'estableix a continuació:

a) Ocupacions estables

Concepte euros/mes o fracció

- Canonades per metre lineal: 0,60

- Dipòsits, transformadors o similars, per m2: 2,95

b) Centres de transformació amb obra civil pública, per kW contractat amb la companyia de serveis, pagament únic de 72,30 euros.

c) Tubs disponibles, amb obra civil pública u obtinguts mitjançant conveni, per la pas d’instal·lacions, 87,60 euros per metre.

2. En els casos en què, per a l'autorització de la utilització privativa, s'utilitzin procediments de licitació pública, l'import de la taxa estarà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o licitació.

Article 7è.

De conformitat amb el que preveu l'article 24, paràgraf cinquè del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que fos procedent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat en la quantia igual al valor dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats.

Article 8è. Beneficis fiscals

L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament d'aquesta taxa pels aprofitaments regulats en aquesta ordenança inherents als serveis públics de comunicació que explotin directament i per tots els que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional.

Article 9è. Normes de gestió genèriques

1. Les persones o entitats interessades en l'obtenció de l'autorització corresponent per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials a què es refereix la present ordenança, hauran de presentar a l'Ajuntament l'oportuna sol·licitud.

2. Els interessats hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la carta de pagament de l'import de la tarifa que li sigui d'aplicació (primer any d'ocupació estable- un o dos semestres- o tot el temps sol·licitat en cas d'ocupació temporal ), el qual tindrà caràcter de dipòsit previ sense que, de cap manera, no prejutgi un dret a l'atorgament de l'autorització sol·licitada.

3. En cas d'ocupacions estables la liquidació de la taxa portarà implícita l'alta en el padró corresponent.

4. Anualment es formarà un padró on figuraran els obligats al pagament i les quanties respectives (a les ocupacions estables) que es liquidin per aplicació de la present ordenança, el qual serà notificat col·lectivament mitjançant edictes.

5. Els imports es faran efectius en el període fixat en el calendari de cobrament que s'aprovi cada any.

Article 10è.

La falta de pagament de la taxa corresponent donarà lloc a la revocació de l'autorització administrativa concedida per efectuar la utilització privativa o l'aprofitament especial de què es tracti.

Article 11è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 12è.

Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran exigibles sense perjudici d'aquelles que s'acreditin per a l'actuació administrativa a desenvolupar per la tramitació de la corresponent autorització, si s'escau.

Article 13è.

L'Ajuntament exigirà aquestes taxes en règim d'autoliquidació.

Article 14è.

Així mateix, l'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquestes, o els procediments de liquidació o recaptació.

Article 15è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2001 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 15 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2009 i s’han publicat al BOP núm. 84, de data 8 d’abril de 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades