Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:34:28 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.23. OF 23 - Taxa per la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda


Veure document .doc ORDENA23.doc ( 37 Kb)

Veure document .pdf ORDENA23.pdf ( 24 Kb)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23

TAXA PEL TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei social d'atenció especialitzada de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 en relació a l'article 20.1.B) de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable.

El constitueix la prestació del servei social d'atenció especialitzada de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Article 3r. Subjectes passius.

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques, jurídiques i entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades per la prestació del servei definit en aquesta ordenança.

Article 4t. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5è. Acreditació i període impositiu

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï la prestació del servei Pels anys següents al de la sol·licitud del servei l’acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. Les altes i baixes es prorratejaran per mesos.

Article 6è. Quota tributària

La taxa a abonar serà, per particular o entitat:

a) En cas de servei diari, per persona, al mes: 35,80

b) En cas de servei regular en dies laborables, per persona, al mes: 24,00

c) En cas de servei per cap de setmana, per entitat i servei: 35,80

d) En cas de servei no regular en dies laborables, per entitat i servei: 41,90

e) En cas de servei regular en dies laborables, i fora del municipi, per usuari al mes: 86,00

f) En cas de servei regular a classes de natació: 38,00

Es podrà atorgar una reducció de la quota a abonar. Per poder aplicar-la es realitzarà un informe des de la Unitat de Programes Transversals i Suport Tècnic en el que es valorin les circumstàncies socio-econòmiques del beneficiari o de la seva família. En aquest informe s’inclourà:

Informe social de la situació familiar.

Per la valoració de la situació econòmica es tindrà en compte:

La Renda per Càpita mensual (RPC) definida de la manera següent: Ingressos – despeses habitatge – despeses del servei/núm. de persones nucli familiar.

S’aplicarà un barem econòmic:

RPC Reducció

De 0 fins a 321 euros: 95%

més gran de 322 fins a 341 euros: 75%

més gran de 342 fins a 362 euros: 50%

més gran de 363 fins a 382 euros: 25%

més gran de 383 euros no s’aplicarà cap reducció.

Barem econòmic:

a) Despeses habitatge:

* IBI (comptant la part proporcional que correspon a un mes)

* Lloguer mensual

* Hipoteca mensual

* No es descompten les despeses de comunitat

b) Despeses del recurs utilitzat:

* Cost mensual Centre de Dia

* Cost menjador recurs

c) Ingressos:

* Pensions, nòmines, prestacions ....

* Ingressos ajudes PUA

* Prestacions per a fill a càrrec (comptant la part proporcional a un mes)

* Ajuts pel “Programa Viure en Família”.

* Ajuts de la “Llei de promoció de l’Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència”.

3. L’abonament de la taxa és trimestral i la reducció de la quota s’aplicarà segons les indicacions del tècnic/a que realitzi l’informe. En el mateix informe quedaran reflectits els trimestres als quals s’aplicarà aquesta reducció.

Article 7è. Normes de gestió

1. Usuaris individuals:

- Els interessats hauran de formular la sol·licitud del servei en l’Ajuntament.

- La liquidació inicial es practicarà pels mesos del primer trimestre en que es presti el servei i es notificarà, pel seu pagament a l’interessat, causant alta al padró anual. La liquidació corresponent als següents trimestres s’abonarà mitjançant domiciliació bancària.

- Les liquidacions corresponents als anys següents seran aprovades i notificades col·lectivament i s’abonaran per trimestres naturals (llevat del mes d’agost que no es prestarà el servei) en els terminis fitxats en el calendari de cobrança.

- En el cas de baixa com usuari del servei es prorratejarà la taxa per mesos.

2. Entitats usuàries: Les entitats hauran de cursar la sol·licitud del servei a l’Ajuntament i es procedirà posteriorment a liquidar el servei a prestar

Article 8è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributària i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 9è.

Així mateix, l'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquestes, o els procediments de liquidació o recaptació.

Article 10è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposició final.

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2002 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 10 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2009 i s’han publicat al BOP núm. 84, de data 8 d’abril de 2009.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades