Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:38:31 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.18. OF 18 - Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública i per la tramitació de les perceptives autoritzacions


Veure document .doc ORDENA18.doc ( 53 Kb)

Veure document .pdf ORDENA18.pdf ( 46 Kb)

ORDENANÇA NÚMERO 18

TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DE LA VIA PÚBLICA I PER LA TRAMITACIÓ DE LES PRECEPTIVES AUTORITZACIONS

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública que es regulen per aquesta ordenança i per la realització de l'activitat administrativa que es desenvolupi per tramitar la corresponent autorització, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 en relació a l'article 20 de l'esmentat RD.

Article 2n. Fet imposable

El fet imposable el constitueix la realització de l'activitat administrativa que es desenvolupi per tramitar la corresponent autorització i la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública en les modalitats referides a l'article 6è.

Article 3r. Subjectes passius

Ho són, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, i les entitats referides en l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis o activitats locals que presti l'Ajuntament i les que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular en la forma que es determina en aquesta ordenança.

Article 4t. Responsables i successors

1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5è. Període impositiu i acreditació

1. La taxa per la tramitació de l'autorització pertinent s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació municipal, és a dir, l'expedient adient, tot i que es podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial.

2. La taxa per ocupacions de la via pública s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial, tot i que es podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial.

3. Quan es tracti d'utilitzacions privatives o aprofitaments especials de caràcter estable i respecte als exercicis següents, l'acreditació tindrà lloc el primer dia de cada exercici econòmic i el període impositiu comprendrà l'any natural, llevat dels supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o l'aprofitament especial, cas en el qual el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància, amb el corresponent prorrateig de la quota. Quan s’iniciï l'ocupació en el primer semestre de l'exercici econòmic s'abonarà en concepte de taxa la quota íntegra. Si l'inici de l'ocupació té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual. Així mateix, si es produeix el cessament en l'ocupació durant el primer semestre de l'exercici, serà procedent la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no serà procedent retornar cap quantitat.

4. Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es desenvolupi, serà procedent la devolució de l'import corresponent.

Article 6è. Quota tributària

1.- Per a la seva determinació, s'han de tenir en compte els diferents supòsits d'ocupació de la via pública:

I.- En les taxes establertes per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, arcons frigorífics, vetlladors i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa:

I.1.- En el cas de la taxa per ocupació de la via pública, la quota tributària es determina:

I.1.1.- Respecte a taules i cadires i arcons frigorífics, amb referència a les diferents categories de carrers establertes en la classificació continguda a l'annex de l'ordenança general, i a les temporades per les quals es concedeixi la preceptiva autorització en la forma assenyalada seguidament, per cada taula o arcó frigorífic instal·lat a la via pública:

Carrer de 1a. categoria per mes dintre de la temporada A: 24,50

Carrer de 2a. categoria per mes dintre de la temporada A: 19,80

Carrer de 3a., 4a. categoria per mes dintre de la temporada A: 16,10

Carrer de 1a. categoria per mes dintre de la temporada B: 16,10

Carrer de 2a. categoria per mes dintre de la temporada B: 14,90

Carrer de 3a., 4a. categoria per mes dintre de la temporada B: 14,30

Carrer 1a. categoria temporada A: 130,20

Carrer 2a. categoria temporada A: 102,70

Carrer 3a., 4a. categoria temporada A: 86,00

Carrer 1a. categoria temporada B: 84,80

Carrer 2a. categoria temporada B: 65,70

Carrer 3a., 4a. categoria temporada B: 59,10

Carrer 1a. categoria any: 196,00

Carrer 2a. categoria any: 146,40

Carrer 3a., 4a. categoria any: 130,20

I.1.2.- Les ocupacions amb taules i cadires que es duguin a terme sota vetlladors, amb referència a les diferents categories de carrers establerts en la classificació continguda a l’annex de l’ordenança general, i a les temporades per les que es concedeixi la preceptiva autorització en la forma assenyalada seguidament, per m2ocupat de la via pública:

Carrer de 1a. categoria per mes dintre de la temporada A: 14,50

Carrer de 2a. categoria per mes dintre de la temporada A: 11,70

Carrer de 3a., 4a. categoria per mes dintre de la temporada A: 9,50

Carrer de 1a. categoria per mes dintre de la temporada B: 9,50

Carrer de 2a. categoria per mes dintre de la temporada B: 8,80

Carrer de 3a., 4a. categoria per mes dintre de la temporada B: 8,50

Carrer 1a. categoria temporada A: 77,00

Carrer 2a. categoria temporada A: 60,70

Carrer 3a., 4a. categoria temporada A: 50,80

Carrer 1a. categoria temporada B: 50,10

Carrer 2a. categoria temporada B: 38,90

Carrer 3a., 4a. categoria temporada B: 35,00

Carrer 1a. categoria any: 115,90

Carrer 2a. categoria any: 86,50

Carrer 3a., 4a. categoria any: 77,00

I.1.3.- Les ocupacions amb taules i cadires (amb o sense vetlladors) que es produeixin en places o espais centrals, recollits a l’annex de la present ordenança, s’aplicarà la tarifa per taula que resulti de les tarifes generals anteriors, incrementades en:

- un 50% si es tracta d’ocupació per mes o temporada

- un 30% si es tracta d’ocupació anual.

II.- En les taxes per instal·lació de quioscos a la via pública:

- OCUPACIÓ TEMPORAL PER QUIOSCOS DE GELATS (euros/m2)

Carrer 1a. categoria temporada A (20 abril - 15 octubre): 244,90

Carrer 2a. categoria temporada A: 204,40

Carrer 3a., 4a. categoria temporada A: 163,20

Carrer 1a. categoria temporada B (resta any): 81,80

Carrer 2a. categoria temporada B: 81,80

Carrer 3a., 4a. categoria temporada B: 73,50

- OCUPACIÓ ESTABLE PER QUIOSCOS DE DIARIS I ALTRES (euros/m2)

Preus quioscos (anyal):

Carrer 1a. categoria: 68,60

Carrer 2a. categoria: 62,70

Carrer 3a., 4a. categoria: 51,40

III.- En les taxes establertes per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esplai, actes de promoció comercial, situats en terrenys d'ús públic local, així com indústries del carrer i ambulants:

III.1.- En el cas de la taxa per ocupació de la via pública:

- FIRA PURÍSSIMA

Parades i espais d'exhibició (euros/m. lineal/Fira): 19,10

Parades de planters, arbres i jardineria (euros/m. lineal/Fira): 9,60

Stand al Pavelló comercial - Promoció comercial (euros/m2/Fira): 78,90

Stand al Pavelló comercial - Fira mercat (euros/m2/Fira): 103,90

Stand exterior al Pavelló comercial - Promoció comercial (euros/m2/Fira): 62,70

Stand exterior al Pavelló comercial - Fira mercat (euros/m2/Fira): 84,80

S'entén per Promoció comercial quan no es realitza venda directa al públic i per Fira mercat quan es realitza venda directa al públic.

- FESTA MAJOR/ALTAVEU

Parades i altres espais (euros/m2festa major o altaveu): 22,40

- ATRACCIONS MUNTADES ARREL DE LA FESTA MAJOR, FESTES DE BARRI O PUNTUALMENT:

Circs, atraccions, festivals, espectacles, esdeveniments i similars, per tota la superfície utilitzada (euros m2/dia): 0,30

Per les ocupacions puntuals anteriors, no sotmeses al tràmit de concurs, s’estableix una quota mínima de 390,00 euros.

-OCUPACIÓ TEMPORAL PER QUIOSCOS PER LA VENDA D’ARTICLES DE PIROTÈCNIA:

Preu per quiosc i temporada: 1.200,00

III.2 Actes amb ocupació puntual de la via pública

- Utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l’exercici d’activitats comercials o mercantils o d’altres amb ànim de lucre, per m2i dia o fracció (quota mínima 390,00 euros) :0,60

- Quan es duen a terme per persones o entitats sense ànim de lucre: exempts

III.3 Taxa per la tramitació de l’autorització per la instal·lació de punts de venda a la via pública de palmons i rams, roses de Sant Jordi, castanyes, flors de Tots Sants, arbres, motius i altres productes nadalencs: 61,00

IV.- En els casos d'utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l'exercici d'activitats comercials en carrers adjacents als mercats i en els emplaçaments destinats per aquest Ajuntament a aquest efecte, per part dels venedors ambulants:

IV.1.- En el cas de la taxa per ocupació de la via pública:

a) Parades de venda als mercats no sedentaris, sigui quin sigui el producte, per metre lineal/dia: 2,80

b) Parades de venda als mercats temàtics, per m2/dia: 1,70c) Parades de venda en fires de brocanters i antiquaris: 3,80Emissió duplicat carnet dels titulars dels mercats no sedentaris per pèrdua, sostracció i canvis per variacions a sol·licitud del titular e la llicència: 13,80

c) Parades de venda en fires de brocanters i antiquaris: 3,80

Emissió duplicat carnet dels titulars dels mercats no sedentaris per pèrdua, sostracció i canvis per variacions a sol·licitud del titular e la llicència: 13,80

V.- En les taxes establertes per ocupació de la via pública per col·locació de cartells en vitrines i estructures verticals (valors base de licitació), per any:

Cartellera amb cara única de 4x3 m2, sense enllumenar: 800,00

Cartellera amb cara única de 8x3 m2, sense enllumenar: 1.500,00

Cartellera amb cara única de 4x3 m2, enllumenada: 880,00

Cartellera amb cara única de 8x3 m2, enllumenada: 1.650,00

Cartellera amb doble cara de 4x3 m2, sense enllumenar: 1.200,00

Cartellera amb doble cara de 8x3 m2, sense enllumenar: 2.250,00

Cartellera amb doble cara de 4x3 m2, enllumenada: 1.328,00

Cartellera amb doble cara de 8x3 m2, enllumenada: 2.475,00

VI.- En les taxes establertes per ocupació de la via pública per col·locació de cartells en vitrines, estructures verticals i monopals per l’autopublicitat d’activitats, per any:

Cartellera amb cara única sense enllumenar, per m2: 62,50

Cartellera amb cara única enllumenada, per m2: 68,75

Cartellera amb doble cara sense enllumenar, per m2: 93,75

Cartellera amb doble cara enllumenada, per m2: 103,10

2.- Les autoritzacions recollides en els punts II.2 i V estan sotmeses a procediments de licitació pública. En aquests casos l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió o adjudicació, i la tarifa recollida el paràgraf anterior es prendrà com a preu base de licitació.

Article 7è.

De conformitat amb el que preveu l'article 24, paràgraf cinquè, del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa procedent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat en la quantia igual al valor dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats.

Article 8è. Beneficis fiscals

L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament d'aquesta taxa pels aprofitaments regulats en aquesta ordenança inherents als serveis públics de comunicació que explotin directament i per tots els que immediatament interessin la seguretat ciutadana o la defensa nacional.

Article 9è. Normes de gestió

1. Les persones o entitats interessades en l'obtenció de l'autorització corresponent per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials a què es refereix la present ordenança hauran de presentar a l’Ajuntament l' oportuna sol·licitud.

2. En cas que sigui autoritzada l'ocupació i per retirar-la, serà necessari aportar la carta de pagament del 100 per cent de la taxa per la tramitació corresponent, si s'escau, així com de la totalitat de l'import de la taxa per l'ocupació en els casos en què aquesta sigui temporal i si l'ocupació és de caràcter estable, la taxa corresponent al primer exercici (un o dos semestres, segons procedeixi).

3. En cas d'ocupacions estables la liquidació de la taxa portarà implícita l'alta en el padró corresponent.

4. Anualment es formarà un padró on figuraran els obligats al pagament i les quanties respectives (a les ocupacions estables) que es liquidin per aplicació de la present ordenança, el qual serà notificat col·lectivament mitjançant edictes.

5. Els imports es faran efectius en el període fixat en el calendari de cobrament que s'aprovi cada any.

6. Malgrat això:

1) en els casos d'utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l'exercici d'activitats comercials als carrers adjacents als mercats i en els emplaçaments destinats per aquest Ajuntament a aquest efecte, per part dels venedors ambulants, seran liquidades trimestralment i es posaran a cobrament durant el segon mes de cada un dels trimestres naturals.

2) les sol·licituds de baixes per part dels venedors dels mercats no sedentaris s'hauran de presentar mitjançant instància adreçada a l'Ajuntament, amb 15 dies d'anterioritat a la finalització de cada trimestre natural, cas contrari la baixa serà efectiva a la finalització del següent trimestre natural.

7. Quan per l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, d’acord amb el que estableix l’Ordenança municipal reguladora de l’ús del domini públic, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en la sessió de data 22 de gener de 2007, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

Article 10è.

La falta de pagament de la taxa d'ocupació corresponent donarà lloc a la revocació de l'autorització administrativa concedida per efectuar la utilització privativa o l'aprofitament especial de què es tracti.

Article 11è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Article 12è.

L'Ajuntament exigeix aquesta taxa en règim d'autoliquidació, llevat el cas d’ocupacions estables en els exercicis següents a la incorporació al padró.

Article 13è.

Així mateix, l'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquestes, o els procediments de liquidació o recaptació.

Article 14è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin.

Disposició final

La present ordenança va començar a regir el dia 1-1-2001 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. Consta de 14 articles. Les últimes modificacions introduïdes s’han aprovat definitivament per decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2009 i s’han publicat al BOP núm. 84, de data 8 d’abril de 2009.

ANNEX

PLACES O ESPAIS CENTRALS

NOM CARRER NÚM.

AGRICULTURA, PL TOTS

AJUNTAMENT, PL TOTS

ANTONIO FIGUEREDO, PL TOTS

ANTONIO LARA, PL TOTS

ANTONIO MACHO, PL TOTS

ANTONIO MAIRENA, PL TOTS

ANTONIO PUEYO, PL TOTS

ASSEMBLEA DE CATALUNYA, PL TOTS

BÒBILA, PL TOTS

CALÓS, PL TOTS

CAMARON DE LA ISLA, PL TOTS

CAMÍ VELL DE LA COLÒNIA 1-7

CAMPS BLANCS 29-36, 81-90

CAN JORDANA, PL TOTS

CARLOS CANO, PL TOTS

CARMEN AMAYA, PL TOTS

CASA BLANCA, PL TOTS

CATALUNYA, PL 1-8, 22-36

CHARLIE RIVEL, PL TOTS

CRISTÒFOR REBULL, PL TOTS

EDUARD TOLDAR, C TOTS

ESTATUT, PL TOTS

EUSKADI, PL TOTS

FOCS DE SANT JOAN, PL TOTS

GAIETÀ MESTRES, PL TOTS

GARRIGUES, PL TOTS

JOAN SANROMÀ, PL TOTS

JOAN XXIII, PL TOTS

JOSEP MARIEGES, C 1-19 (passeig)

JOVENTUT, C 2-30 (passeig)

LLEIDA 2-18

LLORENÇ PRESAS, PL TOTS

LLUÍS SAHÚN, PL TOTS

MARESME, PL TOTS

MERCAT VELL, PL TOTS

MERCÈ RODOREDA, PL TOTS

MONTBAIG, PL TOTS

MONTSERRAT ROIG, PL TOTS

OLIVERA, PL TOTS

OSONA, PL TOTS

PARE CARLES MASÓ, PL TOTS

PEDRES BLANQUES, PL TOTS

PENEDÈS, PL TOTS

RAFAEL CASANOVA, RB TOTS

RAMON MAS, PL TOTS

RAURICH, C 2-4

SANT RAMON, RD 118-120

TERESA VALLS, PL TOTS

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades