Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 04:19:36 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.31. Preu públic per serveis prestats per l'Ajuntament


Veure document .doc PREPU3 AJUNTAMENT.doc ( 48 Kb)

Veure document .pdf PREPU3 AJUNTAMENT.pdf ( 34 Kb)

ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA

15 DE DESEMBRE DE 2008

3) PREU PÚBLIC PER SERVEIS PRESTATS PER L’AJUNTAMENT

3.1. SERVEIS QUE ES PRESTIN EN EQUIPAMENTS MEDIAMBIENTALS

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL ADREÇADES A CENTRES EDUCATIUS

Tallers d’aula a la Masia Torre de la Vila i visites per Sant Boi, per alumne 1,00

Visites a espais naturals i instal·lacions de tractament de residus ubicades en d’altres municipis de Barcelona, per alumne 2,10

VISITES EN CARRUATGE A CAN DIMONI

Carruatge a Can Dimoni, adults 6,20

Carruatge a Can Dimoni, nens de 0 a 12 anys 3,10

3.2. ACTIVITATS D’EDUCACIÓ PROJECTE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ

Cursos d’informàtica

- Mòdul d’introducció, 16 hores 43,00

- Resta de mòduls, 12 hores 35,00

- Taller creació i manteniment de blocs 48,00

- Taller de recursos audiovisuals per blocs 40,00

3.3. SERVEIS SOCIALS DE MENJADOR GENT GRAN

Servei de Menjador per a Gent Gran ubicat a l’equipament sociocultural Can Massallera.

Preu per àpat, segons:

- situació A (puntuació obtinguda 4 ó 5 punts) 4,40

- situació B (puntuació obtinguda 6 ó 7 punts) 3,30

- situació C (puntuació obtinguda 8 ó 9 punts) 2,20

- situació D (puntuació obtinguda 10 ó 11 punts) 1,10

3.4. SERVEIS PRESTATS ALS CASALS

* Taller de restauració de mobles

Matrícula 25,60

Quota mensual 24,40

* Concerts mostra de Jazz 7,30

*CD’s Mostra de Jazz 3,10

*CD’s Mostra de Jazz anys anteriors 1,00

* Espectacles familiars als barris

Adult 2,10

Infant (3-12 anys) 1,00

3.5. SERVEIS DE TEMPS LLIURE (INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA)

CASALS D’ESTIU (PER QUINZENA):

CASALS D’ESTIU (QUOTES SENSE MENJADOR)

1. Quota normal 90,00

2. 2n. membre de la mateixa família 64,00

3. 3r. membre de la mateixa família 45,00

4. 4t. membre de la mateixa família 24,00

5. Si els ingressos bruts de la unitat familiar dividits pel nombre de membres igual o inferiors a 2/3 de l'Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) 38,00

6. Si els ingressos bruts de la unitat familiar dividits pel nombre de membres igual o inferiors a 1/3 de l'Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) 20,00

CASALS D'ESTIU (QUOTES AMB MENJADOR)

1. Quota normal 150,00

2. 2n. membre de la mateixa família 106,00

3. 3r. membre de la mateixa família 73,00

4. 4t. membre de la mateixa família 37,00

SERVEI D’ACOLLIDA

Servei d’acollida diari 3,50

Servei d’acollida setmanal 13,00

Servei d’acollida quinzenal 26,00

Servei d’acollida dues quinzenes 52,00

B. LUDOTECA INFANTIL:

1. Preu sessió 8,00

2. Si es tracta del 2n. membre de la mateixa família s’abonarà el 70% de la tarifa aplicable.

3. Si es tracta del 3r. membre de la mateixa família s’abonarà el 50% de la tarifa aplicable.

4. Si es tracta del 4t. membre de la mateixa família s'abonarà el 10% de la tarifa aplicable.

5. Si els ingressos bruts de la unitat familiar dividits pel nombre de membres de la unitat familiar són iguals o inferiors a 2/3 de l'Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) s’abonarà el 50% de la tarifa aplicable.

6. Si els ingressos bruts de la unitat familiar dividits pel nombre de membres de la unitat familiar són iguals o inferiors a 1/3 de l'Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), s'abonarà el 10% de la tarifa aplicable.

7. Mes de juliol o setembre una quinzena s’abonarà el 50% de la tarifa aplicable.

C. CONCERTS MÚSICA MODERNA (PREU ENTRADA):

a) Cost concert de 601,01 a 901,52 euros:

Entrada normal 8,00

Entrada anticipada 7,00

b) Cost concert de 901,53 a 1.502,53 euros:

Entrada normal 9,00

Entrada anticipada 8,00

c) Cost concert més de 1.502,53 euros:

Entrada normal 12,00

Entrada anticipada 11,00

D. PROGRAMACIÓ ESTABLE DE TALLERS PER A JOVES A L’EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL L’OLIVERA:

1. Taller 10 hores 52,50

2. Taller 15 hores 78,50

3. Taller 25 hores 115,00

E. TALLERS DE SEXUALITAT I D’HÀBITS ALIMENTARIS (PUNT JOVE DE SALUT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT):

Preu per taller 76,50

F. JORNADES FORMATIVES PUNTUALS

Preu per jornada 13,00

3.6. ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Carxofada popular, per persona 9,00

Sopar romà, per persona 36,00

Bus turístic, per persona 3,00

Tres Tombs, lloguer de carro 260,00

Tres Tombs, esmorzar 5,00

Tres Tombs, tiquet infantil 3,00

Fòrum empresarial, inscripció (IVA inclòs) 70,00

3.7. PROGRAMACIÓ ARTÍSTICA A CAL NINYO

Cost espectacle inferior a 500 euros, preu entrada 4,20

Cost espectacle entre 500 i 1500 euros, preu entrada 6,20

Cost espectacle entre 1501 i 3000 euros, preu entrada 8,30

3.8. SERVEIS SANITARIS RELACIONATS AMB ALS ANIMALS DE COMPANYIA

- Recollida, en domicilis particulars o clíniques veterinàries, d’animals de companyia morts: 48,90

- Serveis derivats de l’entrega voluntària d’animals de companyia vius: 624,00

- Reduccions:

1.-Tindran una reducció del 100% en el preu públic per l'entrega voluntària d'animals de companyia vius, les persones a les quals una causa de força major (excepcional i inevitable) les impedeixi continuar tenir l'animal de forma definitiva, sempre que el total dels ingressos bruts de la unitat familiar dividits pel nombre de membres sigui inferior a l'IPREM.

Aquesta reducció es concedirà previ informe de la unitat de Salut Pública i Benestar, on s'acreditarà les circumstàcies de força major.

2.- Gaudiran d’una reducció del 75% en el preu públic per l'entrega voluntària d'animals de companyia vius les persones que el total d’ingressos bruts de la unitat familiar dividit pel nombre de membres sigui inferior a l’IPREM.

3.- Gaudiran d’una reducció del 50% en el preu públic per l'entrega voluntària d'animals de companyia vius les persones que el total d’ingressos bruts de la unitat familiar dividit pel nombre de membres sigui inferior al doble de l’IPREM.

4.- Gaudiran d’una reducció del 25 % en el preu públic per l'entrega voluntària d'animals de companyia vius, les persones que el total d’ingressos bruts de la unitat familiar dividit pel nombre de membres sigui inferior al triple de l’IPREM .

3.9. MINUTS MENUTS

Preu per hora i nen 1,00

NORMES DE GESTIÓ

1. Tota persona que vulgui rebre la prestació d'activitats culturals i de temps lliure abonarà els drets resultants d'aplicar els imports del preu que correspongui a l'hora de formalitzar la inscripció, o per mesos, o en el moment de sol·licitar la prestació del servei, segons els casos.

2. No hauran de satisfer el preu públic del bus turístic els menors de 5 anys, els jubilats i els pensionistes.

3. Als efectes de comprovació dels ingressos de les unitats familiars, es prendran com a referència les darreres

declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques presentades, de cadascun dels membres de la unitat familiar, o en el seu cas declaració jurada dels ingressos bruts dels membres de la unitat familiar.

S'entendrà per unitat familiar, als efectes d'aquest preu públic, la definida com a tal als efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

3.9. SERVEI PÚBLIC D’APARCAMENT DE VEHICLES A LA PLAÇA DE L’ANTIC MERCAT DE SANT JOSEP

PREUS PÚBLICS MÀXIMS D’ABONAMENTS D’APARCAMENT (EUROS/MES) (IVA 16% NO INCLÒS):

Mensual reserva 24 hores (de dilluns a diumenge) 90,00

Mensual reserva diürna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00h; dissabtes, diumenges i festius, no inclosos) 60,00

Mensual reserva nocturna (de dilluns a divendres de 20:00 a 8:00h; dissabtes, diumenges i festius, les 24h) 48,00

Mensual motos reserva 24 hores (de dilluns a diumenge) 36,00

El descompte autoritzat sobre aquests preus mensuals d’abonaments per les places en règim de lloguer i, en funció de la seva naturalesa, serà fins a un màxim del 10%.

PREUS PÚBLICS PER RÈGIM DE ROTACIÓ HORÀRIA (IVA 16% INCLÒS):

Per cada fracció de 1 minut, fins els 24 minuts 0,04

Per cada fracció de 1 minut a partir dels 25 minuts i fins els 60 minuts 0,03

Per cada fracció de 1 minut a partir dels 61minuts 0,03

El descompte autoritzat per la venda en campanyes promocionals de lots de tiquets horaris prepagament, pels membres de les associacions de comerciants de l’entorn immediat, serà fins a un màxim del 30% sobre el preu establert de la primera hora d’estacionament (2,04 euros, IVA inclòs).

3.10. SERVEI PÚBLIC D’APARCAMENT DE VEHICLES A LA PLAÇA DEL MERCAT TORRELAVILA

PREUS PÚBLICS MÀXIMS D’ABONAMENTS D’APARCAMENT (EUROS/MES) (IVA 16% NO INCLÒS):

Mensual reserva 24 hores (de dilluns a diumenge) 74,00

Mensual reserva diürna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00h; dissabtes, diumenges i festius, no inclosos) 49,00

Mensual reserva nocturna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00h; dissabtes, diumenges i festius, les 24h.) 39,00

Mensual motos reserva 24 hores (de dilluns a diumenge) 29,00

El descompte autoritzat sobre aquests preus mensuals d’abonaments per les places en règim de lloguer i, en funció de la seva naturalesa, serà fins a un màxim del 10%.

PREUS PÚBLICS PER RÈGIM DE ROTACIÓ HORÀRIA (IVA 16% INCLÒS):

Per cada fracció de 1 minut, fins els 24 minuts 0,04

Per cada fracció de 1 minut a partir dels 25 minuts i fins els 60 minuts 0,03

Per cada fracció de 1 minut a partir dels 61minuts 0,03

El descompte autoritzat per la venda en campanyes promocionals de lots de tiquets horaris prepagament, pels membres de les associacions de comerciants de l’entorn immediat, serà fins a un màxim del 30% sobre el preu establert de la primera hora d’estacionament (2,04 euros, IVA inclòs).

3.11. SERVEI PÚBLIC D’APARCAMENT DE VEHICLES A LA PLAÇA DE MONTSERRAT ROIG

PREUS PÚBLICS MÀXIMS D’ABONAMENTS D’APARCAMENT (EUROS/MES) (IVA 16% NO INCLÓS)

Mensual reserva 24h (de dilluns a diumenge) 82,00

Mensual reserva diürna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00h; dissabtes, diumenges i festius, no inclosos) 55,00

Mensual reserva nocturna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00h; dissabtes, diumenges i festius, les 24h.) 44,00

Mensual motos reserva 24h (de dilluns a diumenge) 33,00

El descompte autoritzat sobre aquests preus mensuals d’abonaments per les places en règim de lloguer i, en funció de la naturalesa, serà fins a un màxim del 10%.

PREUS PÚBLICS PER RÈGIM DE ROTACIÓ HORÀRIA (IVA 16% INCLÓS)

Per cada fracció de 1 minut, fins els 24 minuts 0,04

Per cada fracció de 1 minut a partir dels 25 minuts i fins els 60 minuts 0,03

Per cada fracció de 1 minut a partir dels 61minuts 0,03

El descompte autoritzat per la venda en campanyes promocionals de lots de tiquets horaris prepagament, pels membres de les associacions de comerciants de l’entorn immediat, serà fins a un màxim del 30% sobre el preu establert de la primera hora d’estacionament (2,04 euros, IVA inclòs).

3.12. SERVEI PÚBLIC D’APARCAMENT DE VEHICLES AL MERCAT DE SANT JORDI

PREUS PÚBLICS MÀXIMS D’ABONAMENTS D’APARCAMENT (EUROS/MES) (IVA 16% NO INCLÓS)

Mensual reserva 24h (de dilluns a diumenge) 90,00

Mensual reserva diürna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00h; dissabtes, diumenges i festius, no inclosos) 60,00

Mensual reserva nocturna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00h; dissabtes, diumenges i festius, les 24h.) 48,00

Mensual motos reserva 24h (de dilluns a diumenge) 36,00

El descompte autoritzat sobre aquests preus mensuals d’abonaments per les places en règim de lloguer i, en funció de la naturalesa, serà fins a un màxim del 10%.

PREUS PÚBLICS PER RÈGIM DE ROTACIÓ HORÀRIA (IVA 16% INCLÓS)

Per cada fracció de 1 minut, fins els 24 minuts 0,04

Per cada fracció de 1 minut a partir dels 25 minuts i fins els 60 minuts 0,03

Per cada fracció de 1 minut a partir dels 61minuts 0,03

El descompte autoritzat per la venda en campanyes promocionals de lots de tiquets horaris prepagament, pels membres de les associacions de comerciants de l’entorn immediat, serà fins a un màxim del 30% sobre el preu establert de la primera hora d’estacionament (2,04 euros, IVA inclòs).

3.13. SERVEI PÚBLIC D’APARCAMENT DE VEHICLES A L’ESTACIÓ DELS FGC

PREUS PÚBLICS MÀXIMS D’ABONAMENTS D’APARCAMENT (EUROS/MES) (IVA 16% NO INCLÓS)

Mensual reserva 24h (plaça 5 m) 80,00

Mensual reserva 24h (plaça 7,5 m) 105,00

Mensual reserva 24h (plaça 9,5 m) 126,00

Mensual reserva 24h (plaça 11,5 m) 144,00

Mensual reserva 24h (plaça motocicletes) 30,00

Mensual reserva diürna (de dilluns a divendres de 8:00 a 16:00h; dissabtes, diumenges i festius, no inclosos) 34,00

Mensual reserva diürna (de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00h; dissabtes, diumenges i festius, no inclosos) 53,00

Mensual reserva nocturna (de dilluns a divendres de 20:00 a 8:00h; dissabtes, diumenges i festius, les 24h) 43,00

El descompte autoritzat sobre aquests preus mensuals d’abonaments per les places en règim de lloguer i, en funció de la naturalesa, serà fins a un màxim del 10%.

PREUS PÚBLICS PER RÈGIM DE ROTACIÓ HORÀRIA (IVA 16% INCLÓS)

Per cada fracció de 1 minut, fins els 24 minuts 0,04

Per cada fracció de 1 minut a partir dels 25 minuts i fins els 60 minuts 0,03

Per cada fracció de 1 minut a partir dels 61minuts 0,03

El descompte autoritzat per la venda en campanyes promocionals de lots de tiquets horaris prepagament, pels membres de les associacions de comerciants de l’entorn immediat, serà fins a un màxim del 30% sobre el preu establert de la primera hora d’estacionament (2,04 euros, IVA inclòs).

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades